Нормативно-законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)

Дослідження правових основ бібліотечно-бібліографічної справи в Україні. Аналіз, обговорення і рекомендації законодавчих документів про бібліотечну справу в періодичному друці України. Опис методичних, іменних і допоміжних бібліографічних покажчиків.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.05.2013
Размер файла 118,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури та мистецтв

Бібліотекознавства і бібліографії

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи

на тему:

Нормативно-законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2000-2012 рр.)

Виконав: студент IV курсу, групи КМБ-41

напряму підготовки (спеціальності)

6.020102 «Книгознавство,

бібліотекознавство і бібліографія»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Семко Г.Б.

Рецензент: Керівник Труш В.В.

Львів - 2013 року

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретико-правові основи бібліотечно-бібліографічної справи в Україні

Розділ ІІ. Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні на сторінках фахової періодики (2000 - 2012 рр.)

2.1 Законодавчі документи із врегулювання діяльності бібліотек України: аналіз, обговорення, рекомендації

2.2. Нормативно-правові акти центральних державних органів виконавчої влади: трактування у фахових виданнях

2.3 Методичні вказівки та рекомендації

Розділ ІІІ. Допоміжні покажчики

3.1 Іменний покажчик

3.2 Алфавітний покажчик назв статей

Розділ IV. Охорона праці

4.1 Аналіз стану умов праці

4.2 Організаційно-технічні заходи

Висновки

Список використаної літератури

законодавство бібліотечна справа покажчик бібліографія

Вступ

Діяльність будь-якого соціального інституту визначається набором правових і соціальних норм, сформованих у певну легітимну і санкціоновану систему. Бібліотека є одним з елементів суспільства. В результаті багатовікової взаємодії суспільства і бібліотеки сформовані етичні і правові основи її діяльності. Розбудова будь-якої держави, реалізація прав громадян на інформацію неможливі без чітко визначеного законодавства у культурній сфері.

У системі управління бібліотечною справою найважливіша роль належить законодавству - створенню законів - нормативних актів найвищої юридичної сили та довгострокового дії, регулюючих різні сторони бібліотечного будівництва, відносини: державної влади і муніципальної влади, бібліотек та населення.

Бібліотечні закони сьогодні є невід'ємною частиною управління бібліотечною справою більшості країн світу, як в масштабах держави так і у межах окремих його адміністративних одиниць, наділених законодавчими правами.

Бібліотеки України уже двадцять років функціонують в умовах глобальних суспільно-економічних перетворень. Цей час позначився на бібліотеках як складний період зміни пріоритетів, адаптації до ринкового середовища, прийняття нової моделі функціонування, засвоєння нетрадиційних технологій соціальної й економічної взаємодії, становлення в ролі виробника бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг. Під впливом змін, що відбувались в бібліотеках протягом останніх років розпочалось напрацювання нової нормативно-правової бази.

З радянського періоду нам залишились загальносоюзні закони, стандарти, на основі яких розроблено сучасну нормативно-правову базу бібліотечної та бібліографічної діяльності, деякі з них залишаються і до тепер, інші розроблені із врахуванням міжнародного досвіду.

На сучасному етапі питання вдосконалення правового забезпечення діяльності бібліотек активно розглядають українські бібліотекознавці: Т. Вилегжаніна, І. Давидова, Л. Петрова, Т. Прокошева, Г. Солоіденко, О. Ф. Бойкова, В. В. Мірошникова, О. І. Пашин, С.Юлдашева, Р. Поліщук, А. Соляник, А. Харченко та інші, а також провідні російські науковці Ю. Столяров, І. Суслова, В. Фірсов, Гениева Е. Ю, Егоров В.

Проблемі нормативно-правового забезпечення діяльності бібліотек України присвятила ряд публікацій Г. Солоіденко.

Виявлено, що означена проблема ще не була предметом самостійного дисертаційного чи монографічного дослідження. Питання законодавчого забезпечення розглядаються в межах загального дослідження з бібліотечної тематики.

Частково присвячена питанням законодавства праця І. П. Коваленко, монографія Т. Ю. Гранчак та дисертаційне дослідження І. О. Давидової. Більш ширше охоплює питання правового регулювання бібліотек наукове дослідження Л. Г. Петрова. Нормативно-правові акти в бібліотечній сфері стали предметом дослідження Маріанни Вилегжаніни.

Наявність недостатньої кількості дисертаційних, монографічних досліджень свідчить про недостатню активність у висвітленні проблематики законодавчо-нормативного забезпечення діяльності бібліотек.

У період 2000-2012 рр. відбулася низка наукових конференцій, присвячених бібліотечно-бібліографічним питанням в межах яких розглядалось правове забезпечення даної галузі.

Національна парламентська бібліотека України видала серію довідкових видань «Законодавство - бібліотекам України».

Публікації присвячені нормативно-правовому забезпеченню бібліографічної діяльності та рекомендаційні матеріали щодо бібліографічного опису, присвоєння міжнародного стандартного номера книзі, таблиць УДК та ББК належать Н. Петровій, О. Устінніковій, П. Сенько, Н. Регідайло, Г. Плисі, М. Женченко та ін.

Актуальність теми. Постійні зміни в суспільному житті у процесі демократичного розвитку України як правової держави, зростання правосвідомості громадян призводять до підвищення значення законодавчих актів.

В Україні немає спеціального бібліографічного покажчика, який би враховував усі публікації, які містяться в періодичних виданнях присвячені законодавчо-нормативному забезпеченню бібліотечної та бібліографічної діяльності.

Об'єктом дослідження є державне управління у бібліотечній та бібліографічній сфері. Відповідно, предмет дослідження - законодавча і нормативна документація в бібліотечній та бібліографічній галузі.

Метою дослідження є комплексний аналіз системи державного управління у бібліотечній та бібліографічній сфері та визначення головних пріоритетів у її подальшому розвитку і удосконаленню. У зв'язку з поставленою метою у роботі поставлено такі завдання:

* добірка публікацій, присвячених законодавчому і нормативному забезпеченню в бібліотечній та бібліографічній галузі та їх систематизація;

* проаналізувати діючі закони, стандарти, інструкції, рекомендації та визначити ступінь їх виконання;

* визначити систему державного управління бібліотечною справою в Україні та її правові основи;

* проаналізувати ступінь ефективності здійснення функцій матеріально-технічного і кадрового забезпечення та фінансування бібліотечної справи в Україні;

* дослідити існуючі проблеми здійснення державної політики у бібліотечній сфері і окреслити можливі шляхи їх розв'язання.

Наукова новизна дослідження у тому, що це перший бібліографічний покажчик зазначеної тематики, укладений за матеріалами фахової періодики, що відтворює засади державної політики в бібліотечно-бібліографічній галузі.

Правові основи дослідження склали міжнародно-правові і внутрішньодержавні нормативні акти з питань організації управління бібліотечною справою, передусім Основи законодавства України про культуру, Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про обов'язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію» та ін.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його матеріали можуть стати джерелом для написання ґрунтовних узагальнюючих наукових розвідок із питань законодавчо-нормативного забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності бібліотек.

Матеріали покажчика систематизовано за підрозділами, що відтворюють тематичні рубрики загального питання, всередині підрозділів - за абеткою, нумерація - наскрізна. Бібліографічний опис здійснено відповідно до існуючих стандартів, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.80: 2007 "СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання". Укладання допоміжних покажчиків здійснено на основі методичних рекомендацій Г. М. Швецової-Водки. Усі позиції покажчика перевірено de visu, анотовані, доповнені ключовими словами. Під час написання анотацій використано методичні розробки Н. М. Кушнаренко.

Структура наукового дослідження (вступ, чотири розділи, з яких перший - теоретичний огляд проблеми, другий - власне систематичний бібліографічний покажчик, третій - іменний покажчик та алфавітний покажчик статей, четвертий - охорона праці ; висновки, список використаної літератури) зумовлена його метою та завданнями.

Розділ І. Теоретико-правові основи бібліотечно-бібліографічної справи в Україні

Закони є домінуючим фактором у розвитку суспільства, регулюють усі суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил для конкретного кола осіб, організацій та інших суб'єктів права. Вони пронизують усі сфери життя людини, без них у світі панувала б анархія. Розвиток будь-якої галузі безпосередньо залежить від нормативно-правового її забезпечення, бібліотечна та бібліографічна діяльність не виняток. Закони створюють гарантії і умови для реалізації бібліотеками їх соціальної місії і спрямовані на захист прав читачів, бібліотек і бібліотекарів.

Державна політика України у галузі культури неможлива без чітко визначеної політики у бібліотечній сфері, яка у свою чергу є частиною соціально-економічної політики в цілому. Оновлення усіх сфер нашого суспільства, його духовне відродження, економічна та політична розбудова держави обумовлюють особливу потребу в розвитку інформаційних сфер.

В останні роки бібліотека пройшла ряд трансформацій, що обумовлені переходом до ринкової економіки та впровадженням інформаційних технологій. Усі нововведення закріплені та регулюються законодавством України про бібліотеки і бібліотечну справу базуються на Конституції України і складаються із законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.

Джерелами правової регламентації бібліотечної діяльності є:

* Міжнародні політико-правові акти (конвенції, угоди тощо), що підписані або ратифіковані Україною;

* Конституція України, державні системні (системоутворюючі) - кодекси законів;

* Міжгалузеві та галузеві законодавчі акти;

* Законодавчі і нормативні документи на сторінках фахової періодики

* Профільні нормативно-правові документи (укази Президента України, постанови уряду та ін.) ;

* Підзаконні акти та регіональні документи;

* Відомчі галузеві нормативні матеріали;

* Внутрібібліотечна організаційно-правова документація;

* Рекомендаційні документи;

* Нормативно-технологічна документація.

До основних слід віднести: закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про обов'язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про концепцію Національної програми інформатизації», «Про культуру», «Про національну програму інформатизації» тощо.

Основою державної політики в бібліотечній галузі є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. Держава підтримує бібліотечну сферу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики, координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності.

До проблем бібліотечного законодавства звертались ряд авторів: Тетяна Вилегжаніна, Людмила Петрова, Галина Солоіденко, Наталія Петрова, Світлана Юлдашева, Роман Поліщук, Алла Соляник, Алла Харченко та ін.

Для бібліотечної сфери державна політика має життєво важливий характер. Г. Є. Скібчик виділяє основні напрямами державної політики в галузі бібліотечної справи:

* Удосконалення нормативно-правової бази бібліотечної діяльності з метою забезпечення соціальних гарантій населення на інформаційно-бібліотечне обслуговування, гарантій розвитку бібліотек з урахуванням сучасних вимог і взаємозв'язку з правовою сферою суміжних галузей.

* Розвиток електронних ресурсів бібліотек та їх інтеграція з метою підвищення якості інформаційного й бібліотечного обслуговування населення на основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі корпоративних.

* Забезпечення збереження бібліотечних фондів як частини культурної спадщини й інформаційного ресурсу.

* Організація забезпечення доступу населення до соціально значимої інформації, особливо в малих містах і сільській місцевості. подолання інформаційної нерівності громадян.

* Сприяння розвитку інфраструктури бібліотечної справи, перехід на корпоративні технології. Підтримка й розвиток професійних комунікацій, газет, журналів, розширення партнерства, соціальної участі, удосконалення моделей і технологій управління всією галуззю іі окремими бібліотеками, утому числі на основі менеджменту якості, інших форм і способів професійної діяльності.

* Створення умов для зміцнення й розвитку матеріально-технічної бази бібліотек і бібліотечної справи.

Напрями державної політики повинні щоразу поповнюватись новими пунктами, враховуючи суспільні трансформації та вимоги до бібліотек.

Існує ряд питань, які потребують державного регулювання. Важливим питанням є кооперації бібліотек різних типів і форм власності, що необхідно закріпити у законі «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Україна знаходиться у стадії формування ринку інтелектуальної власності. Це ставить перед бібліотечною спільнотою проблеми, пов'язані з захистом авторських прав, зокрема, законодавчим захистом діяльності бібліотек щодо електронної доставки документів, електронних публікацій тощо. Як ця діяльність узгоджується із законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Законодавча неузгодженість може потягти за собою юридичну відповідальність. На необхідності вирішення даних питань наголошують у своїх працях С. Кругових, Г. Плиса. Проти порушень Закону про авторське право та суміжні права та неприпустимість отримання прибутків за рахунок відтворення бібліотечних фондів виступає і Українська бібліотечна асоціація. Зважаючи на появу великої кількості електронних документів, дедалі гостріше постає питання дотримання авторського права при їх копіюванні, електронній доставці. Проаналізувавши закон про авторське право, Н. Розколупа подає свій варіант вирішення проблеми. Проблему електронних документів у бібліотеках та авторського права розглядали також Н. Пелагеша, С. Кругових, Г. Асєєв.

Комплектування бібліотечних фондів в умовах побудови інформаційного суспільства є надзвичайно актуальним. Діяльність із поповнення бібліотечних фондів здійснюється відповідно до закону України «Про обов'язковий примірник документів» та постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов'язкового примірника документів». Незважаючи на те, що закон «Про обов'язковий примірник документів» прийнятий ще у 1999 році з наступними змінами він не є досконалим. Ряд авторів Тамара Михайловська, Олена Щеглова, Наталія Петрова, Алла Соляник наголошують на необхідності його редакції. Віталій Поляков, Тетяна Устіннікова, Олена Щеглова здійснили аналіз системи постачання бібліотек обов'язковим примірником видань за останні роки на підставі закону «Про обов'язковий примірник документів». Механізм доставляння обов'язкового примірника не реалізується на практиці, бібліотеки не отримують обов'язковий примірник у повному обсязі. Видавництва, котрі забувають або не хочуть доставляти свою продукцію (особливо, якщо це дорогі книги), ніякої відповідальності не несуть. Немає системи інформування про книги, що готуються до випуску та вийшли з друку, а також контролюючого органу (установи), який відслідковує інформацію щодо випуску друкованої продукції на території України. Неврегульованість законодавства про обов'язковий примірник негативно позначається на функціонуванні державної бібліографії.

Фінансування бібліотек регулюється законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». «Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів ; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти засновників». Важливим залишається питання виділення цільового фінансування на будівництво та реконструкцію бібліотечних будівель, що дасть можливість не тільки належним чином зберігати фонди, але й забезпечувати комфортні умови користувачам бібліотек для одержання сучасних бібліотечно-інформаційних послуг.

Незадовільним залишається стан справ з підготовки кадрів для існуючих бібліотек: скорочення державного набору, відтік професійних кадрів. Бібліотечна професія не є престижною через недостатнє фінансування та низьку заробітну платню. Однак спостерігається деяке покращення в порівнянні з минулими роками, в умовах зростання ролі інформаційної сфери бібліотека є умовою суспільного прогресу.

Протягом 2000 - 2012 рр. президент України підписав ряд розпоряджень, указів, що, насамперед, стосувались надання бібліотекам України національного статусу. Із впровадженням в роботу бібліотек новітніх технологій видано ряд указів, що мали на меті регламентувати дану діяльність, зокрема указ про впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу бібліотек, забезпечення доступу до мережі Інтернет.

22 березня 2000 року Президент України підписав указ про «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України». Згідно даного документу, в Україні за кілька років повинна бути створена Національна система електронних ресурсів, чого не відбулося до тепер. З метою якнайширшого поповнення бібліотечних фондів указ звільняв бібліотеки від плати мита при перевезенні іноземних документів. Кабінет Міністрів України затвердив перелік бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита. На практиці документи не діють, бібліотеки надалі сплачують на митниці 50 % від вартості книги. Неврегульованість даного питання несе для бібліотек значні матеріальні витрати, вимагає прийняття відповідних актів.

Незначна кількість постанов Верховної Ради щодо розвитку бібліотечної галузі та відсоток їх виконання свідчить про недієвість законодавчої влади в Україні. До найважливіших правових документів парламенту слід віднести постанови про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості та Національну програму інформатизації, що включає комплекс проектів інформатизації, спрямованих на розв'язання проблемних питань пов'язаних із наданням доступу до національних та світових інформаційних ресурсів, містить перелік заходів, спрямованих на досягнення Україною рівня інформатизації розвинутих країн світу.

На сьогодні в Україні існує розгалужена мережа публічних бібліотек різних типів, яка включає бібліотеки загальнодоступні, спеціалізовані бібліотеки для дітей та юнацтва, бібліотеки при університетах, ВНЗ, школах; наукові бібліотеки (включаючи спеціалізовані медичні, сільськогосподарські технічні бібліотеки), бібліотеки для інвалідів, тощо. Залежно від статусу бібліотеки підпорядковуються різним міністерствам: Міністерству культури й туризму України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству освіти України. Відповідно, кожне із міністерств, регулює відносини у бібліотеках певного рівня.

Мережа освітянських бібліотек університетів, академій, інститутів і коледжів, які здебільшого підпорядковані Міністерству освіти й науки. Мережа бібліотек НАН України нараховує 98 бібліотек науково-дослідних інститутів та Національну бібліотеку України імені В. Вернадського. Мережа масових бібліотек системи Міністерства культури й туризму України включає: Національну Парламентську бібліотеку України, Державну історичну бібліотеку України, Державну бібліотеку України для дітей, Державну бібліотеку для юнацтва, обласні бібліотеки для дітей та обласні бібліотеки для юнацтва в усіх регіонах України.

Аналіз політики Міністерства культури і мистецтв України здійснила Т. Прокошева. До основних напрямів діяльності установи належить: впровадження інноваційних технологій в усі ділянки роботи бібліотек, створення електронних ресурсів бібліотек. Для реалізації поставлених завдань прийнято постанову «Модернізація закладів культури», «Програма розвитку культури на період до 2007 року».

Координацію роботи мережі бібліотек НАН України здійснює Президія Національної академії наук України та Інформаційно-бібліотечна рада НАН України. Основними напрямами діяльності бібліотек НАН України є інформатизація бібліотечних процесів, створення інтернет-порталів, забезпечення доступу до національних та зарубіжних електронних бібліотек та баз даних.

Діяльність Міністерства культури і туризму України у сфері забезпечення нормативно-правовою базою діяльність бібліотек усіх видів і форм власності проаналізував Л. Нікіфоренко.

Кабінет Міністрів України є виконавчим органом державної влади, його розпорядження є обов'язковими для виконання. Позитивне сприйняття отримали постанови «Про подальше впорядкування умов оплати праці працівників національних закладів культури», «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек». Чи не найважливішим розпорядженням Кабінету Міністрів для бібліотек на сучасному етапі слід вважати програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - XXI».

Хвилю дискусій та незадоволення викликала постанова «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності». Юридичну консультацію бібліотекам з даного питання надає Н. Розколупа та Н. А. Кулик. З переліку вилучено ряд послуг, завдяки яким вдавалося залучати додаткове фінансування на утримання бібліотек. А окремі послуги визначено таким чином, що їх надання стає неможливим. Зокрема, це стосується продажу видань про бібліотечні фонди, оформлення реєстраційних документів користувачів. Бібліотеки тепер повинні оформляти реєстраційні документи користувачів (формуляри, читацькі квитки тощо) безкоштовно. Однак кошторисами бібліотек видатки на придбання чи виготовлення реєстраційних документів користувачів не передбачені. Постанова має негативні наслідки для бібліотек: недофінансування та скорочення чисельності бібліотечних послуг.

Перелік законодавчо неврегульованих проблем можна продовжувати. Це свідчить про те, що ряд бібліотечних законів, зокрема закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», навіть із наступними змінами і доповненнями, сьогодні потребує доопрацювання, оскільки зовсім неузгоджений або входить у суперечність із рядом законів, що опосередковано впливають на діяльність бібліотек. Бібліотечна політика має визначати стратегічні цілі, конкретні дії та терміни їхньої реалізації.

До основних проблем, що потребують розв'язання, слід віднести:

* прийняття нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», яка б враховувала світові тенденції розвитку галузі;

* розроблення державної цільової програми розвитку бібліотечної справи в Україні;

* внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів», передбачивши механізм контролю за доставлянням обов'язкового примірника документів;

* перегляд переліку платних послуг, котрі можуть надаватися бібліотеками;

* внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють державні закупівлі в Україні, щодо спрощення процедури закупівлі бібліотеками книг, періодичних видань;

* розробка соціальних нормативів надання населенню бібліотечних послуг.

Стандартизація - це діяльність зі встановлення і використання єдиних норм, правил, вимог і характеристик до різних об'єктів бібліотечної справи з метою забезпечення взаємозамінюваності, технічної та інформаційної сумісності, якості продукції та послуг бібліотек, бібліотечного обслуговування, обліку.

Стандартизація у бібліотечній справі почалась зі стандартизації формату картки та опису видання, зараз майже усі бібліотечні процеси підлягають стандартизації.

На сьогодні в Україні діють такі категорії стандартів в галузі бібліотечної справи:

міжнародні стандарти - документи, прийняті міжнародною організацією зі стандартизації (ІСО),

міждержавні стандарти - документи, прийняті країнами СНД, що приєднались до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, і застосовувані ними безпосередньо, національні стандарти - документи, прийняті національними органами зі стандартизації однієї держави. Наприклад, ДСТУ затверджений Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації, галузеві стандарти - документи, розроблені і затверджені галузевим міністерствами та відомствами.

В Україні бібліотечну діяльність забезпечують міжнародні напрацювання. Українські бібліотеки використовують у своїй роботі стандарти ІФЛА. На основі яких розроблено національні стандарти з бібліотечної статистики для публічних бібліотек з урахуванням національної специфіки. Розробкою стандартів займається Державний комітет України по стандартизації. Діючим є Міждержавний стандарт 7.0-99 «Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія», Держстандарт 7.0.2-2006. «Консервація документів на компакт-дисках. Загальні вимоги», Міжнародний стандарт ISO 11620: 1998 щодо якісної оцінки діяльності бібліотек, міждержавний стандарт 7.20 - 2000 «Бібліотечна статистика» та ін.

Оцінювання якості діяльності бібліотек відбувається згідно ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005. IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів». О. Білик вважає стандарт недосконалим, оскільки він не містить вимог до результатів діяльності бібліотек. Це стосується якості надання ними послуг та рівня задоволеності користувачів. «Оцінку інформаційного обслуговування повинен давати користувач, ступінь задоволення запитів якого є головним критерієм роботи бібліотеки». Вимірювання ефективності діяльності полягає не тільки у збиранні та аналізі статистичних даних, а зіставленні того, що бібліотека робить, з тим, що вона повинна робити. Р. Миколенко, Т. Прокошева вважають, що оцінювання якості роботи бібліотек повинно здійснюватись відповідно до прийнятих у світі стандартів: ISO 2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна статистика», ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності роботи бібліотек».

Чи не основним завданням бібліотек є забезпечення збереження фондів. Процес збереження, окрім дотримання фізико-хімічних умов, вимагає додаткових заходів: мікрофільмування та створення страхових копій. Дана діяльність здійснюється відповідно до Держстандарту Р 7.0.2-2006. Консервація документів на компакт-дисках. Загальні вимоги.

Створення і впровадженню нових інформаційно-бібліотечних технологій проводить відповідно до російського стандарту СІБВС.

Облік бібліотечного фонду здійснюється відповідно до стандарту 7.20 - 2000 «Бібліотечна статистика».

Будь-яка бібліотечна діяльність повинна здійснюватись відповідно до бібліотечних стандартів, бібліотеки України використовують здебільшого стандарти СРСР, останнім часом помітна тенденція залучення міжнародних стандартів, менш активно використовують національні стандарти.

Стандартизації підлягає і бібліографічна діяльність, на відміну від бібліотечної діяльності є більш розробленою. Бібліографічна діяльність бібліотек регламентується державними стандартами. Чинні державні стандарти, що регламентують створення бібліографічного опису: ДСТУ ГОСТ 2006 «Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7-80.2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги і правила складання».

Розроблено загальну методику укладання бібліографічного опису різних видів документів, скорочення слів в бібліографічному описі тощо. На основі стандартів розроблено методичні рекомендації, які представлені у серії публікацій Ольги Устіннікової, Прасковії Сенько, Надії Регідайло, Галини Плиси, Л. Сосової, О. Баркової.

Правила складання бібліографічного опису (бібліографічного запису) багатотомних видань, дисертацій та їх авторефератів, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» розробили Наталія Петрова, Надія Регідайло, Світлана Юлдашева.

Марина Женченко, Ірина Антоненко, Ольга Баркова розробили рекомендації щодо укладання бібліографічного опису електронних ресурсів згідно з ГОСТом 7.82. - 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Марина Женченко також здійснила аналіз помилок, які виникають при укладанні списку використаної літератури, розробила методичні рекомендації на підставі ДСТУ ГОСТ 7.80: 2007 «СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Особливої методики опису вимагають і управлінські документи, зокрема, накази, розпорядження, постанови, статути, положення, інструкції, правила. Низка рекомендацій щодо опрацювання управлінських документів подана у роботі О. Збанацької.

Правила укладання бібліографічного опису книжкових пам'яток: стародруків, унікальних та рідкісних видань для їхнього загальнодержавного обліку та реєстрації розробила Г. Ковальчук. Рекомендації щодо складання заголовка за яким здійснюється державна реєстрація історико-культурних фондів подано у праці Л. Лисенко.

Рекомендації щодо присвоєння міжнародного стандартного номера книзі, згідно з чинним в Україні ГОСТом 7.4 - 86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения» подано у працях Наталії Петрової, Ірини Погореловської, Поліни Мачуги. Автори публікації розробили також правила присвоєння ідентифікаційного номера виданню згідно з ДСТУ 3145 - 95. «Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення». Книжкова палата України опублікувала загальні рекомендації Міжнародної Організації Стандартизації щодо визначення Міжнародного стандартного номера нотного видання (ISMN).

Зважаючи на різновидність документів, розроблено методики їх описування на основі діючих стандартів. Їх розробку беруть на себе провідні бібліотеки та науково-дослідні установи України.

Бібліотечна й бібліографічна діяльність регламентується законами, указами Президента, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами центральних державних органів виконавчої влади, внутрішньо бібліотечними положеннями, інструкціями, рекомендаціям науково-дослідних установ. Незначне місце відводиться рекомендаціям міжнародних та всеукраїнських конференцій, що містяться настанови щодо удосконалення й розвитку публічних бібліотек України та забезпечення вільного доступу до інформації, формування та опрацювання інформаційних ресурсів, наукових досліджень і підвищення кваліфікації кадрів, впровадження новітніх інформаційних технологій, бібліотечно-інформаційного обслуговування, формування та збереження фондів, впровадження веб-технологій, формування інтранет-ресурсів, взаємодії бібліотек у мережевому середовищі, збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів, розвиток нормативно-правової бази щодо електронних інформаційних ресурсів. Незважаючи на велику кількість законодавчих актів та стандартів, можна сказати, що на сьогодні бібліотечно-бібліографічна галузь права розроблена недостатньо, бо швидкий розвиток технологій вимагає нових законів. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку бібліотек значною мірою залежать від того, як держава і органи місцевої влади відносяться до питань керівництва підпорядкованими закладами, забезпечення їхньої діяльності, яким чином здійснює державна і регіональна політика щодо бібліотечної сфери.

Розгляд стану законодавчого-нормативного забезпечення бібліотечно-бібліографічної сфери свідчить про те, що на фоні певних позитивних зрушень, сучасна нормативно-правова база характеризується наявністю суперечливих законів, які можна по-різному тлумачити. Тому, необхідно внести цілий ряд поправок та змін до законодавства. Потрібно удосконалити нормативно-правову базу як основу функціонування бібліотечної справи, сприяти розвитку електронних ресурсів і формування на їх основі електронних бібліотек, посиленню міжвідомчої та міжнародної кооперації та координації бібліотек з метою спільного користування електронними ресурсами та інтеграції України у світовий інформаційний простір, удосконалити програми перепідготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Варто закріпити в правових актах прийняття спеціальних державних бібліотечних програм розвитку і модернізації бібліотек, а також зобов'язання органів державної влади забезпечити планове цільове виділення коштів на їхню діяльність та комплектування фондів.

Розділ 2. Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні на сторінках фахової періодики (2000 - 2012 рр.)

2.1 Законодавчі документи із врегулювання діяльності бібліотек України: аналіз, обговорення, рекомендації

1. Державна програма розвитку культури на період до 2007 року від 6 серпня 2003 р. № 1235: витяг // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2003. - № 4. - С. 11.

2. Завдання Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки: витяг із додатку до постанови Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 914 - IV// Бібліотечна планета. - 2000. - № 1. - С. 4.

Про основне завдання «Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки»: створення національної системи інформаційних ресурсів.

Ключові слова: інформатизація, національна програма, інформаційні ресурси.

3. Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки: витяг // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2004. - № 3. - С. 1-2.

Про створення сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини.

Ключові слова: охорона культурної спадщини, збереження, використання, книжкові пам'ятки.

4. Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки від 9 січня 2007 року № 537-V: витяг // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 42. Подано зміст ІІІ розділу закону «Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Ключові слова: бібліотечні фонди, інформаційне суспільство, інформаційні ресурси.

5. «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: про внесення змін до Закону України від 21 травня 2009 року № 1388-VI // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 4-5.

Подані зміни, що стосуються визначення понять «бібліотека», «бібліотечна послуга», «бібліотечна справа», «документ» тощо. Розкрито нововведення щодо державної реєстрації бібліотек, комплектування бібліотечних фондів, міжнародного співробітництва в бібліотечній справі тощо.

Ключові слова: бібліотека, бібліотечна послуга, бібліотечна справа, закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

6. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»: закон України від 6 березня 2003 року № 594 - IV: витяг // Бібліотечна планета. - 2003. - № 2. - С. 7.

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів: закон України від 12 січня 2012 року № 4319-VI // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 37.

Подано зміни щодо недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів.

Ключові слова: закон України «Про обов'язковий примірник документів», обов'язковий безоплатний примірник документів, недоставляння або порушення строку доставляння.

8. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів»: закон України від 12 січня 2012 року № 4319-VІ // Вісник книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 3.

Висвітлено зміни до закону України «Про обов'язковий примірник документів» за недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів -- адміністративна відповідальність. Ключові слова: Верховна рада, закон про обов'язковий примірник, внесення змін.

9. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: закон України від 16 березня 2000 року № 1561 - ІІІ // Бібліотечна планета: термінова вкладка. - 2000. - № 2. - С. I-VIII.

Подано зміни до 13 розділів закону.

Ключові слова: закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», зміни, 13 розділів.

10. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» 13 січня 2011 року N 2938-VI: витяг // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - С. 41-42.

Подані зміни, що були внесені до закону України «Про інформацію»: державна інформаційна політика, право на інформацію, види інформації за змістом тощо.

Ключові слова: закон України «Про інформацію», зміни, державна інформаційна політика.

11. Про внесення змін та доповнень до постанови Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження: постанова Верховної Ради України від 15 квітня 2009 року № 1271 - IV // Вісник книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 6.

12. Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості: постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2012 року № 4356-VI // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 38.

Розкрито питання неприпустимості закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості.

Ключові слова: сільські бібліотеки, мораторій на закриття, поповнення фондів, фінансування.

13. Про Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва: указ Президента України від 21 березня 2000 року № 484 // Бібліотечна планета. - 2000. - № 2. - С. 2.

14. Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження: указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212 // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. - С. 2.

Висвітлено заходи щодо підтримки видавничої справи, зокрема, фінансова підтримка, збільшення обсягів випуску видань українською мовою тощо.

Ключові слова: книговидання, книгорозповсюдження, указ.

15. Про запровадження мораторію на виселення редакцій, друкованих засобів масової інформації, закладів культури, утому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книго розповсюдження: постанова Верховної ради України від 16 січня 2009 року № 901-VI // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 5.

Постанова про збереження приміщень редакцій, друкованих засобів масової інформації, закладів культури, заборона масового виселення.

Ключові слова: мораторію на виселення закладів культури, бібліотеки, постанова.

16. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999 - 2001 роки: постанова Верховної Ради України // Бібліотечна планета. - 2000. - № 1. - С. 2.

17. Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки: закон України від 20 квітня 2004 року № 1692 - IV // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2004. - № 3. - С. 1.

18. Про затвердження змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: витяг з наказу МКТ України // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2010. - № 4. - С. 1.

19. Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розпорядження Президента України від 2 грудня 2003 року // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 6. - С. 2.

Подано рекомендації Кабінету Міністрів України щодо забезпечення розробки проектів збереження рукописних стародруків та науково-інформаційної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: розпорядження, Кабінет Міністрів України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

20. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928 // Бібліотечна планета: інформаційний вісник. - 2000. - № 4. - С. 1-2.

21. «Про культуру» Закон України № 2778-VI: витяг // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 41-42.

Проаналізовано закон України «Про культуру»: права і обов'язки у сфері культури, діяльність у сфері культури, базова мережа закладів культури, соціальні гарантії працівників у сфері культури.

Ключові слова: закон України «Про культуру», права і обов'язки у сфері культури, діяльність у сфері культури, базова мережа закладів культури, соціальні гарантії працівників у сфері культури.

22. «Про надання Державній науковій медичній бібліотеці статусу національної»: указ Президента України // Вісник книжкової палати. - 2006. - № 4. - С. 23.

23. Про надання Державній історичній бібліотеці України статусу національної: указ Президента України від 30 вересня 2009 року № 780 // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2009. - № 4. - С. 2.

24. Про надання державному закладу «Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького» статусу національного: указ Президента України від 17 вересня 2009 року № 756 // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2009. - № 4. - С. 1.

25. Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної Академії Наук України статусу національної: указ Президента України від 10 квітня 2008 року № 314 // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 2

26. Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної: указ Президента України від 10 квітня 2008 року № 314 // Вісник книжкової палати. - 2008. - № 5. - С. 21.

27. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: указ Президента України від 22 березня 2000 року № 490 // Бібліотечна планета. - 2000. - № 2. - С. 2.

Висвітлено заходи щодо створення Національної системи електронного інформативно-бібліотечного ресурсу, поповнення фондів бібліотек, звільнення плати мита при перевезенні іноземних документів.

Ключові слова: електронний інформативно-бібліотечний ресурс, національна система, мито, іноземні видання,бібліотечні фонди.

28. «Про податок на додану вартість»: про внесення змін до статті 3 Закону України від 24 червня 2004 р. № 1924 - IV (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури): витяг // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2004. - № 4. - С. 1.

Розглянуто зміни щодо передання у державну чи комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі бібліотек та будинків культури.

Ключові слова: бібліотеки, передання у державну чи комунальну власність, безоплатна передача.

29. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: указ Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497 // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 2.

30. Рекомендації парламентських слухань «Українська культура»: стан та перспектива розвитку: постанова Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року № 405 - IV // Бібліотечна планета: інформаційний бюлетень. - 2003. - № 1. - С. 1-2.

Подано настанови для Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Ключові слова: українська культура, рекомендації, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

31. Александрова О. До питання планування роботи бібліотек / О. Александрова // Бібліотечна планета. - 2000. - № 2. - С. 19.

Подано план роботи Національної парламентської бібліотеки на 2000 рік.

Ключові слова: ОУНБ, ЦБС, маркетинг, науково-виробнича діяльність.

32. Асєєв Г. Методологія електронного документообігу: динамічні архіви / Григорій Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2005. - № 11. - С. 22-25. - Бібліогр.: с. 25 (2 назви).

Розглянуто питання авторського права при створенні архіву електронних документів.

Ключові слова: електронні документи, електронні архіви,методологія, авторське право.

33. Афанасьєва Л. Відділ міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів у структурі НПБ України / Л. Афанасьєва // Бібліотечна планета. - 2006. - № 3. - С. 21-22. - Бібліогр.: с. 22 (4 назви).

Розкрито питання дотримання вимог законодавства, зокрема, авторського права, при роботі з електронної доставки документів.

Ключові слова: відділ міжбібліотечного абонемента і електронної доставки документів, «Положення про національну систему міжбібліотечного абонемента і доставки документів в Україні», НПБ України.

34. Баркова О. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА / Ольга Баркова // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 47-54. - Бібліогр.: с. 53-54 (19 назв).

Розглянуто правові, організаційні, технологічні питання роботи МБА та доставки документів до віддалених користувачів.

Ключові слова: МБА, електронна бібліотека, інформаційні ресурси, електронне середовище.

35. Бібліотека та Інтернет // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 4. - С. 47-48.

Розкрито роль місцевої влади у забезпеченні загальнодоступності бібліотек та наголошено на необхідності прийняття стандартів, що сприятимуть «всебічному та ефективному бібліотечному сервісу».

Ключові слова: бібліотека, інтернет, місцева влада, стандарти.

36. Бобришева О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / Олександра Бобришева // Вісник книжкової палати. - 2010. - № 12. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21 (9 назв).

До питання формування правового забезпечення діяльності бібліотек: аналіз законодавчо-нормативних документів, що регламентують правила використання інформації та відповідальність за їхнє порушення .

Ключові слова: інформаційна безпека бібліотеки, глобальні мережі, захист електронних ресурсів, інформаційні технології, організаційно-адміністративні заходи із забезпечення захисту електронних ресурсів.

37. Бобришева О. Правові засади формування комплексної системи захисту інформації в бібліотеках / Олександра Бобришева // Вісник книжкової палати. - 2009. - № 12. - С. 23-26. - Бібліогр.: с. 26 (7 назв).

До проблем правового захисту електронних ресурсів бібліотек. Розглянуто існуючі нормативно-правові документи з цієї теми, запропоновано концепцію інформаційної безпеки для бібліотек.

Ключові слова: електронні ресурси, нормативно-правові документи, захист інформації, бібліотека, інформаційна безпека, закон.

38. Вилегжаніна Т. Бібліотеки і право / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 4-5. Розглянуто зміни нормативно-правового забезпечення бібліотечної діяльності - закони України «Про культуру», «Про здійснення державних закупівель», ряд наказів Державного закладу «Національна парламентська бібліотека України».

Ключові слова: бібліотеки, Національна парламентська бібліотека України, нормативно-правове забезпечення бібліотечної справи.

39. Вилегжаніна Т. Бібліотечна послуга в сучасному суспільстві: визначення пріоритетів для гарантованого державного фінансування / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2005. - № 3. - С. 4-6.

Здійснено аналіз правової бази, що забезпечує надання бібліотечних послуг та обслуговування користувачів: закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», «Концепція державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки», Міждержавний стандарт 7.0-99 «Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія», «Керівництві ІФЛА/ЮНЕСКО з розвитку служби публічних бібліотек» (2001).

Ключові слова: бібліотечна послуга, державне фінансування, закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

40. Вилегжаніна Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібліотечна планета. - 2005. - № 1. - С. 15-18.

Висвітлено питання створення центрів корпоративної каталогізації в Україні заснування яких регламентується на рівні законодавчо-нормативних документів: закону «Про Національну програму інформатизації», постанови «Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року».

Ключові слова: центри корпоративної каталогізації, закону «Про Національну програму інформатизації», УкрМАРК, Національна парламентська бібліотека України.

41. Вилегжаніна Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні (Оприлюднено на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу», квітень 2010 р.) / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2010. - № 2. - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6 (8 назв).

Обумовлено необхідність оновлення нормативної бази щодо державної реєстрації документальної спадщини в Україні.

Ключові слова: бібліотеки, музеї, документальна спадщина, загальнодержавні програми, «Пам'ять світу», ЮНЕСКО, Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки.

42. Вилегжаніна Т. Закон про культуру: що далі? / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 4-5.

Проаналізовано основні положення закону України «Про культуру».

Ключові слова: закон про культуру, електронна бібліотека, соціальні стандарти.

43. Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 4-6.

Розкрито суть законодавчих актів, що регулюють діяльність бібліотек України: закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність».

Ключові слова: публічні бібліотеки, закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність», Національна парламентська бібліотека України, електронні бібліотечні фонди.

44. Вилегжаніна Т. Сучасна бібліотека має розвиватися у правовому полі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2005. - № 2. - С. 4-5.

Проаналізовано низку законів, що регулюють бібліотечну справу: «Про авторське право і суміжні права», зміни і доповнення до закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про обов'язковий примірник документів», «Про власність».

Ключові слова: бібліотечна справа, бібліотеки, обов'язковий примірник документів, закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Про бібліотеки і бібліотечну справу».

45. Вилегжаніна Т. Україна в інформаційно-бібліотечному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2006. - № 3. - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6 (3 назви).

Висвітлено роль нормативно-правової бази у розробці національної стратегії побудови інформаційного суспільства. Проаналізовано правові документи, що регулюють інформаційну сферу: закон України «Про інформацію», «Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки», «ELIBR».


Подобные документы

 • Бібліографічна діяльність, методика анотування; довідкове та інформаційне обслуговування читачів: види, форми, методи. Особливості автоматизованої технології процесів обробки документів. Формування та пропаганда бібліотечно-бібліографічної культури.

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 16.05.2011

 • Склад і структура національних бібліографічних покажчиків слов’янських країн. Принципи відображення документів, методика опису, використання класифікаційних індексів, допоміжні дані, зміст записів, наявність автоматизації та форми надання інформації.

  реферат [27,6 K], добавлен 15.05.2011

 • Бібліографічна продукція як засіб задоволення інформаційних потреб. Методика складання бібліографічного покажчика. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічного посібника: їх види. Життєвий і творчий шлях сучасного краєзнавця Олександра Чуднова.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 23.10.2013

 • Зміст і організація бібліографічної роботи бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування. Аналіз довідково-бібліографічного апарату та видавничо-бібліографічної діяльності бібліотеки. Бібліографічне навчання читачів.

  дипломная работа [59,9 K], добавлен 07.11.2010

 • Аналіз трансформації діяльності бібліотек в Україні у системних проявах філософії інформаційної культури. Необхідності впровадження техніко-технологічних механізмів реформування бібліотечної галузі етнічних і національних культурних систем держави.

  статья [21,4 K], добавлен 06.09.2017

 • Організація метабібліографії в Україні. Особливості покажчиків бібліографічних посібників. Типологічна диференціація метабібліографічних посібників. Внесок бібліографів Львівської національної наукової бібліотеки України у становлення метабібліографії.

  дипломная работа [105,3 K], добавлен 26.08.2014

 • Основні віхи життєвого шляху бібліографа Івана Захаровича Бойка. Узагальнююча характеристика творчого доробку фахівця. Бібліографічна шевченкіана І.З. Бойка, її характеристика. Українські письменники та драматурги в бібліографічній діяльності І.З. Бойка.

  дипломная работа [131,5 K], добавлен 18.09.2013

 • Основні поняття аналітико-синтетичної обробки документів; ведення автоматизаційних процесів в бібліотеках: складання бібліографічних описів, анотування, реферати, каталогізація. Поєднання машинної праці з ручною на прикладі бібліотеки м. Квебек, Канада.

  курсовая работа [47,1 K], добавлен 16.05.2011

 • Основні напрямки бібліотечно-інформаційного обслуговування, електронний каталог. Перспективи модернізації обслуговування по МБА. Інноваційні процеси в роботі публічних бібліотек. Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами, нові можливості.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 02.10.2014

 • Місце вузівських бібліотек у бібліотечній мережі. Внесок довідково-бібліографічного відділу в гуманізацію вищої освіти. Основні напрями бібліотечної діяльності. Аналіз функцій та діяльності відділів бібліотеки Ужгородського Національного Університету.

  реферат [42,3 K], добавлен 06.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.