Основи економіки підприємства

Підприємство як суб'єкт господарювання. Цілі та напрямки діяльності, класифікація і структура особливості організації маркетингу на підприємстві. Характеристика виробничих процесів, форми їх організації. Сутність і головні функції процесу управління.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид шпаргалка
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2010
Размер файла 71,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Витратами називається використання ресурсів (зменшення активів) для досягнення певної мети.

Витрати поділяються на дві групи: інвестиційні витрати і поточні (операційні) витрати.

Поточні витрати - це витрати на виконання основних функцій підприємства, а саме на виготовлення продукції.

Поточні витрати у свою чергу можуть бути циклічними, які повторюються з кожним циклом виготовленої продукції та безперервними, які існують постійно.

Поточні витрати можна класифікувати за такими ознаками: 1) за ступенем однорідності:

- елементні витрати, однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними; - комплексні - це витрати різнорідні за своїм складом і охоплюють декілька економічних елементів витрат. 2) за способом обчислення на одиницю продукції:

- прямі витрати, які пов'язані з виготовленням одного виду продукції і тому можуть обчислюватися прямо на одиницю продукції;

- непрямі витрати, які пов'язані із виробництвом різної номенклатури продукції і не можуть прямо обчислюватися на одиницю даної продукції

3) за зв'язком з обсягом виробництва:

- постійні витрати;

- змінні витрати. Пх поділяють на пропорційно змінні (витрати, які змінюються прямопропорційно до обсягу виробництва) і непропорційно змінні (вони включають прогресуючі витрати, які зростають більшою мірою ніж обсяг виробництва).

22. Поясніть суть продуктивності праці, охарактеризуйте методи її визначення

ПП є визначальним ек. показником по підвищенні еф-ті в-ва. Ек.сутність ПП полягає в тому, що вона виражає співвідношення між к-тю виробленої пр-ї та витратами роб. часу на її вигот. Залежно від ступеня розвитку умов в-ва одна і та ж к-ть праці протягом певного часу може дати різну к-ть пр-ї. На це вплив. такі фактори:

1) новітня техніка, 2) рівень освіти пр_в, 3) навички пр_в, стаж роботи, 4) удосконалення роб. місця.

ПП-виготов_я пр-ї одиницею в-ва за певний період або це к-ть витраченої праці на к-ть втготовл. пр-ї. В ек. теорії розрізн.прод-ть індив., заг. праці. прод-ть інд.праці визначає прод-ть конкретної живої праці і вимір.к-тю пр-ї, яка виробл. за од. часу (виробіток) або к-тю роб. часу, яка витрач. на вигот. до. пр-ї.

Для народн. гос-ва вцілому визн. Прод.заг. праці - відношення виробленого за розрахунковий період нац. валового доходу до заг. к-ті пр_в зайнятих у сфері матер. в-ва.

ППз=НВД/4м.в.

Всі методи визначення ПП под. на:

1) визнач. прямих показників: - сама ПП, - виробіток визн. в натур_х, варт_х, нормативних показниках.

2) визн_я обернених показників:а) трудомісткість: - планова, - фактична, - нормативна, б) виробіток - к-ть пр-ї, що виробл. п-м за розрах_й період часу

Методи визн. ПП:

1) в натурал. показниках: а) на 1 взятого робітника ППнат=Q/Ч, б) на од. устаткування ППнат.=Q/Аоб, в) ПП на всю к-ть покупців за певний термін часу ППнат=Q/T.

2) у вартісних: а) на 1 роб_а ППв=ВД/Ч., б) на од.істатк. ППв=ВД/Аоб, в) на всю к-ть покупців за певний час ППв=ВД/Т.

3) в нормо-годинах: ППн/г=Тн/год/Тн

До обернених показників ПП належать пок_и трудомісткості праці, які визн. витратами роб. часу на од. пр-ї або на комплекс робіт. Планова трудомісткість визн. на осонові пок_в нормат. трудом., вона є меншою за нормативну, але деколи може і =.Пл.норм. труд_ь вимір.в людино-год.

Фактична труд-ть показує фактичні витрати роб. часу окремого роб_а, які припад. на од. готової пр-ї.

Існують такі шляхи підвищ-я праці:

1) техніко-технолог. - побуд. на ступені викор. осн. фондів і впровадж. нових технік і технологій: а)індустріалізація, б) ств. вироб. бази, в) механізація, автомат., г) впров. нових скчасн. техн. д) впров. нових комп. розробок.

2) організаційні відобр.орг_й стан в-ва: а) орг_я в-го процесу, б) зменшення простоїв сутаткування, в) мах_е завантаження всіх членів колект. г) впров. нових методів.

3) соц.-ек. Побуд.на ефект_у викор. людс. фактору: а) моральне стимулювання б) матеріальне стим.

23. Висвітліть особливості оцінки фінансово-економічного стану підприємства

Фінансово-економічний стан підприємства і його показники

Фінансова-ек. стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості, оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури дхерел фінансування, а також здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства потрібна як для його керівництва, власників, так і для інвесторів, партнерів і кредиторів, державних органів.

Основними документами, які характеризують фінансові результати та фінансовий стан підприємства є «Звіт про фінансові результати», «Баланс».

Балансом називається підсумковий фінансовий документ у вигляді таблиці, яка свідчить про наявність та використання коштів на певну дату.

Структура балансу включає актив в якому показані напрямки розміщення коштів і який складається з таких розділів як: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів, і пасив, де показані джерела формування коштів. Пасив складається з: власного капіталу; забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокових зобов'язань; поточних зобов'язань; доходів майбутніх періодів.

Оцінка фінансового стану підприємства. Співвідношення між окремими групами активу і пасиву є основою оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка та аналіз фінансово-економічного стану підприємства здійснюються на основі таких чотирьох груп показників:

- прибутковість (різні види прибутку та рентабельності);

- ділова активність підприємства:

1) оборотність активів;

2) оборотність товарно-матеріальних запасів;

3) середній термін оплати дебіторської заборгованості;

4) середній термія оплати кредиторської заборгованості.

- фінансова стійкість:

1) коефіцієнт автономії;

2) коефіцієнт забезпеченості боргів;

3) фінансовий важіль

- платоспроможність:

1) коефіцієнт загальної ліквідності;

2) коефіцієнт термінової ліквідності;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

24. Охарактеризуйте відрядну форму оплати праці

В межах відрядної форми оплати праці розрізняють такі системи оплати праці: - пряма відрядна система оплати праці; - непряма відрядна система оплати праці; - відрядно-преміальна система оплати праці; - відрядно-прогресивна система оплати праці; - акордна система оплати праці.

При прямій відрядній системі заробітна плата визначається таким чином:

V - кількість виготовленої продукції працівником; р - відрядна розцінка.

Непряма застосовується при оплаті праці допоміжних робітників, праця яких не нормується але визначає рівень виробітку основних робітників.

t - кількість відпрацьованого часу допоміжним робітником;

Cp - погодинна тарифна ставка певного розряду;

Квик.н. - коефіцієнт виконання норми основним працівником;

Оплата праці при відрядно-преміальній визначається наступним чином:

d - розмір премій; m - кількість виготовленої продукції працівником. Відрядно-прогресивна форма оплати праці:

m0, m1 - обсяг виготовленої продукції в межах / понад норму; Ро, Р1 - звичайна/підвищена відрядна розцінка.

Особливістю акордної форми оплати праці, є те, до працівникові, або групі працівників розцінки встановлюються не на окремі операції, а за весь комплекс робіт з визначенням кінцевого терміну його виконання (будівлі, ремонтні роботи).

В межах погодинної форми оплати праці розрізняють такі системи: - проста погодинна; - преміальна-погодинна; - за посадовими окладами.

При простій погодинній системі оплати праці заробіток визначається:

Система оплати за посадовими окладами застосовується до працівників, робота яких має стабільний характер. Це можуть бути керівники, прибиральники, та ін.

25. Висвітліть форми організації виробництва

Тип організації виробництва - це категорія, яка характеризує обсяг і рівень спеціалізації обладнання, а також регулярність та стабільність випуску продукції. Розрізняють 3 класичних типи виробництва; масове, серійне, одиничне.

Масове - виробництво з неперервним виготовленням продукції обмеженої номенклатури на вузькоспеціалізованих робочих місцях.

Серійне - виробництво обмеженої номенклатури, що повторюється через певні проміжки часу (серія, партія деталей чи виробів) на широкоспеціалізованих робочих місцях. Різновиди серійного виробництва: крупносерійне, сервдньосерійне, дрібносерійнв.

Одиничним виробництвом називають виготовлення широкої номенклатури в одиничних кількостях, яке повторюється через невизначені проміжки часу (або зовсім не повторюється на неспеціалізованих робочих місцях).

26. Розкрийте сутність виробничого циклу та його структури

Виробничий цикл - це проміжок часу між запуском сировини і випуском готової продукції, включаючи відвантаження цієї продукції споживачам. Виробничий цикл має дві основні характеристики: структуру та тривалість. Під структурою розуміють склад і співвідношення витрат часу на різні операції, а також перерви в процесі виробництва.

Тривалість циклу - це період часу протягом якого сировина перетвор. в готову продукцію

Ту=

Розгул. методику розрахунку тривалості виробничого циклу на основі трьох методів:

1) послідовного. рух деталей, при якому передається з операції на операцію вся операція деталей цілком. нова операція поч. лише після того, як всі деталі партії пройшли попередню операцію. При послідовному русі транспортують всю партію одночасно.

27. Поясніть сутність підприємництва, як сучасної форми господарювання

Підприємництво - активно-динамічний елемент бізнесу, що характеризується самостійною та ініціативною господарсько-фінансового діяльністю суб'єктів усіх форм власності в рамках чинного законодавства на свій ризик і під особисту майнову відповідальність або від імені й під майнову відповідальність юридичної особи для задоволення суспільних потреб.

Бізнес - будь-яка діяльність за умов ринкової економіки, яка задовольняє потреби споживачів і забезпечує прибуток (дохід) суб"єкту такої діяльності.

2. Основними функціями підприємницької діяльності є:

¦ ТВОРЧА

Генерування та активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві).

¦ РЕСУРСНА

Формування та ефективне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів.

¦ ОРГАНІЗАЦІЙНА

Практична організація маркетингу, виробництва, реклами, продажу та інших господарських операцій.

3. Науково-обгрунтовані принципи здійснення підприємницької діяльності:

- Вільний вибір видів підприємницької діяльності;

- Залучення на добровільних засадах грошових коштів і майна підприємців та юридичних осіб для розгортання підприємництва;

- Самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів, визначення цін на товари;

- Вільне наймання працівників і належний рівень оплати їхньої праці;

- Придбання матеріально-технічних, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонене (необмежене) чинним законодавством;

- Вільне використання прибутку, що залишається в розпорядженні засновників після внесення обов'язкових платежів;

- Самостійне здійснення юридичними особами чи підприємцями без створення юридичної особи зовнішньоекономічної діяльності.


Подобные документы

 • Визначення, цілі та напрями підприємства, правові основи його функціонування. Класифікація і структура підприємств, їх об’єднання. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Договірні взаємовідносини у підприємницької діяльності.

  реферат [23,0 K], добавлен 21.11.2011

 • Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства. Ринкове середовище господарювання підприємств. Договірні взаємовідносини у підприємницькій діяльності. Суть, функції та необхідність процесу управління. Суть, структура та класифікація основних засобів.

  шпаргалка [115,4 K], добавлен 15.11.2014

 • Підприємство як суб'єкт господарювання та первинна ланка економіки. Цілі, напрямки діяльності, класифікація, статут та установчі документи підприємств. Поняття собівартості продукції, види і шляхи її зниження. Формування фінансових ресурсів підприємства.

  курс лекций [144,9 K], добавлен 06.12.2009

 • Підприємство як особлива форма організації підприємства. Класифікація, структура, облік, оцінка основних фондів. Нормування оборотних засобів. Поняття трудових факторів. Форми участі працівників в прибутках підприємства. Оподаткування, розподіл прибутку.

  курс лекций [174,3 K], добавлен 12.10.2012

 • Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 16.06.2004

 • Напрямки діяльності і цілі підприємства. Класифікація підприємства за ознаками, його структура та зовнішнє середовище. Форми співробітництва підприємств у сфері виробництва, торгівлі, фінансових відносин. Ресурси підприємства їх склад і класифікація.

  курс лекций [281,4 K], добавлен 20.12.2008

 • Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств, головні напрямки діяльності. Статут підприємства і колективний договір. Суть, оцінка і економічне розуміння фізичного зносу основних фондів (основного капіталу) підприємства, строки експлуатації.

  контрольная работа [78,8 K], добавлен 25.03.2011

 • Види, принципи та методи організації виробничих процесів. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Сумський мясокомбінат". Аналіз управління підприємством, форми його організації і діяльності допоміжного, обслуговуючого та підсобного господарства.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.07.2010

 • Сутність оплати праці на підприємстві, її головні функції та нормативне забезпечення. Види, форми та системи оплати праці. Особливості економічного механізму нарахування оплати праці в АПК. Методичні основи оплати праці у ЗАТ "Житомирські ласощі".

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 08.12.2010

 • Структура виробничого процесу. Принципи організації виробничих процесів. Планування потреби в матеріалах. План щодо праці і заробітної плати. Планування прибутковості підприємства. Техніко–економічне обґрунтування господарської діяльності підприємства.

  курсовая работа [107,2 K], добавлен 19.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.