Проблеми рівноваги між попитом та пропозицією на ринку праці

Теоретичні основи статистичного аналізу показників попиту та пропозиції робочої сили. Вивчення залежності показників попиту та пропозиції на ринку праці методом статистичних групувань. Кореляційний та індексний аналіз цих показників від параметрів ринку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.11.2014
Размер файла 306,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

59,3

61,3

59,9

58,4

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2,9

3,0

2,9

2,9

Промисловість

16,6

17,2

16,8

16,3

Добувна промисловість

1,3

1,3

1,3

1,3

Переробна промисловість

13,0

13,4

13,1

12,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2,3

2,4

2,3

2,3

Будівництво

3,5

3,6

3,5

3,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

7,1

7,3

7,2

7,0

Діяльність готелів та ресторанів

1,1

1,1

1,1

1,1

Діяльність транспорту та зв'язку

5,0

5,2

5,1

4,9

Фінансова діяльність

0,9

0,9

0,9

0,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4,8

5,0

4,8

4,7

Державне управління

7,7

8,0

7,8

7,6

Освіта

2,1

2,2

2,1

2,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

5,9

6,1

6,0

5,8

Інші види економічної діяльності

1,7

1,8

1,7

1,7

Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, тис. осіб, у тому числі

501,4

447,8

428,2

402,4

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

49,8

44,5

42,5

40,0

Професіонали

45,7

40,8

39,0

36,7

Фахівці

47,4

42,3

40,5

38,0

Технічні службовці

27,5

24,6

23,5

22,1

Працівники сфери торгівлі та послуг

71,3

63,7

60,9

57,2

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

20,5

18,3

17,5

16,5

Кваліфіковані робітники з інструментом

57,0

50,9

48,7

45,7

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування та машин

93,9

83,9

80,2

75,4

Найпростіші професії

88,3

78,9

75,4

70,9

Скорочення зайнятості відбудеться по всіх видах економічної діяльності. В 2012 році потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць зросте в таких видах економічної діяльності: сільське господарство, мисливство та лісове господарство, промисловість, переробна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, будівництво, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльність транспорту та зв'язку, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, державне управління, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги та інші види економічної діяльності. Де до 2014 року потреба підприємств у працівниках упаде нижче початкового рівня 2011 року. Незміною вона залишиться в таких галузях економічної діяльності як: добувна промисловість, діяльність готелів та ресторанів та фінансова діяльність.

Висновки та пропозиції

За результатами розгляду питань курсового дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Попит і пропозиції робочої сили - основні складові ринку праці, співвідношення яких формує політику зайнятості в країні та її окремих регіонах.

2. Представлені у дослідженні показники попиту і пропозиції робочої сили сприятимуть всебічному статистичному аналізу та оцінюванню функціонування ринку праці в Україні, особливо в частині встановлення раціонального співвідношення між потребою в робочій силі і її пропозицією в різних видах економічної діяльності, в регіонах країни. Результати проведеного дослідження є базою для розроблення ефективних управлінських рішень стосовно стабілізації зайнятості в країні, підвищення рівня працевлаштування незайнятих осіб, забезпечення економічно активного населення робочими місцями.

3. За результати аналізу динаміки показників попиту та пропозиції за період 2009-2011 рр. нами встановлено, що на ринку праці спостерігається досить складна ситуація - відсутність раціонального співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Одним із напрямів рішення такої складної ситуації на ринку праці може слугувати створення умов для розширення та постійного оновлення банку вакансій, співпраця підприємств, установ, організацій з державною службою зайнятості. Основою цього напряму є створення таких умов для підприємств, установ, організацій, клієнтів, які сприятимуть активізації постійного оновлення банку вакансій. У свою чергу, це поліпшить ситуацію з наданням інформації населенню про вільні робочі місця та вакансії, на які потрібні фахівці різних професій та кваліфікації; розширить сферу застосування праці; сприятиме подоланню негативних соціальних наслідків реструктуризації галузей економіки; сприятиме трудовій зайнятості молоді. Крім того, співпраця підприємств, установ, організацій з державною службою зайнятості формує реальне державне замовлення щодо перспектив розвитку економіки регіонів, сприяє досягненню збалансованості між попитом на кваліфіковану робочу силу та її пропозицію як на галузевому, регіональному, так і на державному рівнях.

4. Регулювання попиту на робочу силу потребує аналізу факторів, які впливають на нього. Збільшення попиту можна досягти з допомогою його стимулювання через створення нових постійних або тимчасових робочих місць, розвиток нестандартних форм зайнятості, прямих інвестицій у створення і реконструкцію робочих місць.

5. Пропозиція робочої сили характеризує чисельність працездатних людей з урахуванням її статі, віку, освіти, професії, кваліфікації та ін.

Список використаної літератури

1. Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Постанова КМУ від 15 жовтня 2012 р. №1008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF#n12

2. Звіт про працевлаштування незайнятого населення Державної служби зайнятості України. Форма 2-ПН за 2009-2011 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

3. Васильченко В.С. Ринок праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / В.С. Васильченко, В.М. Петюх, Л.В. Щетініна. // Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2010. - 255 с.

4. Гриньова В.М. Ринок праці: теоретико-методологічні засади та напрямки розвитку. / В.М. Гриньова, В.В. Самойленко. // Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. - 219 c.

5. Качан Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Є.П. Качан, О.П. Дяків, С.А. Надвиничний. - К. : Знання, 2009. - 407 с.

6. Зайнятість та ринок праці: Монографія / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Б.М. Данилишин (шеф-ред.). - К.: РВПС України НАН України, 2008. - 200 с.

7. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. / Ред.-координатор М.В. Туленков. - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 363 с.

8. Верхов А. Попит і пропозиція на ринку праці: тенденції // День. - 2011. - №7. - с.11-13.

9. Баранчик З.П. Методичні засади формування системи статистичних показників співвідношення попиту та пропозиції робочої сили. / З.П. Баранчик, Ю.А. Ковалевський. // Видання КНЕУ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/369/1/Baranyk.pdf

10. Барометр ринку праці України 2011. / Дослідження групи компаній Head Hunter. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eba.com.ua/files/ Reviews-from-members/HH_Barometer_2011.pdf

11. Волкова О.В. Ринок праці [Електронний ресурс]: Навч. пос./ О.В. Волкова. / К.: ЦУЛ, 2007. - 624 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki. com.ua/19991130/ekonomika/rinok_pratsi_-_volkova_ov

12. Праця України в 2011 році. Статистичний збірник. / Державна служба статистики. / відповідальний за випуск І.В. Сенник. - К. ДССУ. - 343 с.

13. Ринок праці у І півріччі 2010 року . Статистичний збірник. №09/2-24/282. / Державна служба статистики. / відповідальний за випуск І.В. Сенник. - К. ДССУ. - 24 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/ope-rativ/ operativ2010/rp/pres-reliz/rpr_1_10.pdf

14. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання // httр://www.dcz.gov.ua.

15. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

16. Ukrstat.org - публикація документів Державної Служби Статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/rp/sz_br/sz_br_u/arh_piprs_m_u.htm

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні визначення моделей ринку праці. Модель конкурентного ринку праці. Аналіз попиту та пропозиції робочої сили у 2010-2014 роках. Аналіз зайнятості та безробіття населення. Аналіз працевлаштування зареєстрованих безробітних. Механізм дії ринку праці.

  курсовая работа [230,2 K], добавлен 10.12.2015

 • Нормативно-правове забезпечення попиту та пропозиції на ринку праці. Особливості ринку праці, зайнятості населення Житомирської області. Шляхи удосконалення державного регулювання конкурентоспроможності робочої сили, економічна та соціальна ефективність.

  дипломная работа [519,5 K], добавлен 13.05.2012

 • Теоретичні засади функціонування ринку праці: сутність, інфраструктура, нормативно-правове забезпечення. Показники економічної активності та рівня зайнятості населення Україні. Аналіз показників безробіття. Оцінка попиту та пропозиції на ринку праці.

  курсовая работа [201,9 K], добавлен 18.04.2011

 • Вивчення і комплексна характеристика основних мікроекономічних теорій попиту і пропозиції: теорія рівноваги, ефект доходу і заміщення. Аналіз залежності попиту і пропозиції на прикладі товарної групи побутової техніки. Розвиток ринку побутової техніки.

  курсовая работа [171,4 K], добавлен 05.04.2011

 • Економічне зростання як передумова для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності його праці. Якість пропозиції робочої сили. Тенденції розвитку ринку праці в Україні. Характеристика попиту і пропозиції на ринку праці в Україні.

  курсовая работа [51,4 K], добавлен 17.06.2015

 • Ринок праці як соціально-економічна підсистема, що базується на збалансованості попиту й пропозиції робочої сили, основним важелем регулювання якої є ціна робочої сили. Напрями прямого економічного впливу держави на розвиток ринку праці в Україні.

  контрольная работа [20,0 K], добавлен 25.02.2011

 • Поняття ринку праці. Суб’єкт ринку праці, працездатний член суспільства. Проблеми зайнятості, безробіття, рівня заробітної плати. Властивості конкурентного ринку праці. Співвідношення обсягів попиту і пропозиції праці. Двостороння монополія і ринок праці.

  реферат [220,4 K], добавлен 17.12.2008

 • Аналіз попиту і пропозиції на конкурентного ринку, який характеризується великою кількістю покупців і продавців. Ринок за умов вільної конкуренції. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження. Діалектична залежність попиту і пропозиції.

  курсовая работа [49,3 K], добавлен 06.10.2008

 • Ринковий механізм рівноваги в економіці, його закономірності та основні етапи. Чинники, що визначають рівень попиту та пропозиції на ринку, їх динаміку. Співвідношення попиту і пропозиції на фазах економічного циклу. Еластичність економічних процесів.

  контрольная работа [476,2 K], добавлен 24.05.2010

 • Сутність, функції ринку робочої сили та соціально-економічні закономірності його формування. Шляхи та резерви підвищення використання трудових ресурсів. Оцінка рівня зайнятості населення. Аналіз показників механізму державного регулювання ринку праці.

  реферат [180,2 K], добавлен 16.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.