Дослідження ринку праці в Запорізькій області

Основні визначення моделей ринку праці. Модель конкурентного ринку праці. Аналіз попиту та пропозиції робочої сили у 2010-2014 роках. Аналіз зайнятості та безробіття населення. Аналіз працевлаштування зареєстрованих безробітних. Механізм дії ринку праці.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2015
Размер файла 230,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Механізм дії ринку праці в узагальненому вигляді характеризується моделями ринку праці. Під моделлю розуміється схема побудови або опис явища, процесу.

У вітчизняній економічній літературі відсутній єдиний підхід до визначення моделей ринку праці. Відсутні також єдині критерії для визначення типу моделі.

Аналіз характеру попиту і пропозиції на ринку праці дозволяє описати кілька моделей взаємодії продавців і покупців праці. Одні з них відображають залежність трудових ринкових відносин від ступеня конкуренції, що складається на ринку праці, інші - національні особливості ринків праці. [1, с.151]

Таблиця 1.1 - Основні визначення моделей ринку праці

Автор

Визначення моделей ринку праці

Особливості

А. А. Никифорова

[3,c15]

Зовнішній та внутрішній

За основу бере політику зайнятості, яка існує в тій чи іншій країні. При цьому зазначається, що моделі зовнішнього ринку праці певною мірою відповідає ринок праці США, Великобританії, Німеччини, Швеції тощо, а моделі

внутрішнього ринку праці - Японії та Франції

Е. М. Лібанова

[2,c.65]

Патерналістська (Японія), ліберальна (США, Канада, Австралія) та соціал- демократична (Швеція).

Вона зазначає, що, абстрагувавшись від випадковостей, можна виокремити три найпоширеніші моделі.

А. І. Рофе [1,c.151]

Моделі чисто конкурентного, монопсонічного ринків праці та ринків праці за участі на них профспілок і двосторонньої монополії; японська, шведська моделі та модель США

Зовнішній та внутрішній ринки праці називають не моделями, а типами. За їхнім трактуванням, виділення моделей виникає, по-перше, в процесі аналізу попиту та пропозиції на ринку праці; по-друге, під час розгляду особливостей політики зайнятості, яка проводиться в різних країнах.

Відомо кілька моделей ринку праці, які пов'язані з особливостями політики зайнятості, що проводиться в окремих країнах. Національна модель ринку праці складається з тієї чи іншої системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, системи заповнення вакантних робочих місць і способів регулювання трудових відносин з участю профспілок.

Відповідно до комбінації цих складових розрізняють японську модель ринку праці, модель США, шведську модель та ін.

Таблиця 1.2 - Характеристика зарубіжних моделей ринку праці[4,с.130]

Модель ринку праці

Характеристика моделі

Японська модель

Для неї характерна система трудових відносин, яка ґрунтується на принципі “довічного найму”, за якої гарантується зайнятість працівника на підприємстві аж до досягнення ним віку 55-60 років. Розміри заробітної плати працівників і соціальних винагород прямо залежать від кількості відпрацьованих років. При цьому протягом усієї трудової діяльності працівники періодично підвищують кваліфікацію у відповідних внутрішньофірмових службах, і переміщення їх відбувається строго за планом. Така політика сприяє вихованню у працівників фірми творчого ставлення до виконання своїх обов'язків, підвищенню їхньої відповідальності за якість роботи. У разі необхідності скорочення виробництва підприємці здебільшого вирішують ці проблеми не шляхом звільнення персоналу, а переведенням частини працівників за їхньої згоди на інші підприємства або скороченням тривалості робочого часу на цьому підприємстві.

Американська модель

Для ринку праці США характерна децентралізація законодавства про зайнятість і допомогу безробітним, тобто воно розробляється й ухвалюється кожним штатом окремо. У разі необхідності скорочення обсягу праці або виробництва тривалість робочого часу одного працівника не змінюється, а частина працівників може бути звільнена. Про звільнення працівників повідомляють не заздалегідь, а перед самим звільненням. Колективними договорами охоплена лише чверть усіх працівників. Внутрішньофірмової підготовки персоналу майже немає, за винятком підготовки специфічних спеціальностей. Пересування працівників відбувається здебільшого через переведення працівника на іншу роботу.

Шведська модель

Цю модель характеризує активна політика держави щодо зайнятості, внаслідок чого рівень безробіття в цій країні мінімальний. Політика на ринку праці полягає в попередженні безробіття, а не в сприянні тим, хто вже втратив роботу. Повна зайнятість досягається за рахунок таких заходів:

- проведення відповідної фіскальної політики, спрямованої на підтримання менш прибуткових підприємств і обмеження прибутку високодохідних;

- проведення “політики солідарності” в заробітній платі для досягнення однакової плати за однакову працю;

- підтримування зайнятості у тих сферах економіки, які мали низькі показники діяльності, проте забезпечували розв'язання соціальних завдань.

В основі саморегулювання ринку праці лежать закони попиту і пропозиції на робочу силу. Взаємодія попиту і пропозиції визначає ціну товару "робоча сила", якою є заробітна плата. Взаємодію попиту і пропозиції на ринку праці визначають за допомогою декількох моделей взаємодії продавців і покупців праці в залежності від ступеня конкуренції. Серед них: чисто конкурентний ринок праці, модель монопсонії (монополії одного покупця), моделі з врахуванням дії профспілок, модель двосторонньої монополії.

Для чисто конкурентного ринку праці характерно:

-- наявність великої кількості фірм, конкуруючих між собою під час наймання конкретної праці;

-- велика кількість робітників однакової кваліфікації, які пропонують свій труд незалежно один від одного;

-- ні фірми і ні робітники не контролюють і не диктують ставки заробітної плати.

Для чисто конкурентного ринку праці характерні особливості саморегулювання, розглянуті на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 - Модель конкурентного ринку праці

Для монопсонічного ринку праці характерні такі риси:

-- робітники зайняті певним видом праці, зосереджені в основному на одній фірмі;

-- даний вид праці не має альтернатив, і тому робітник, що має, певну спеціальність і кваліфікацію не може знайти інше місце роботи;

-- заробітну плату диктує фірма, але ставка заробітної плати напряму залежить від кількості найманих працівників.

За умов монопсонічного ринку праці крива граничних витрат буде вищою, ніж крива 5, тому що граничні витрати монополіста на наймання будуть вищими, ніж середні ставки заробітної плати. Максимізація прибутку відбувається в точці перетину кривої попиту И із кривою граничних витрат MRC (точка А). Кількість робітників, найманих в умовах максимізації прибутку монополістом, буде Lp, а ставки заробітної плати -- Wm. Тобто, монополіст скорочує зайнятість, щоб знижати ставки заробітної плати нижче конкурентних.

Процес установлення ставки заробітної плати і рівня зайнятості показано на рис. 1.2.

Рисунок 1.2. - Модель монопсонічного ринку праці

Моделі ринку праці за участю на ньому профспілок. Профспілки покликані захищати інтереси робітників. Для цього вони впливають на збільшення попиту на працю і підвищення заробітної плати. Процеси, які відбуваються на цьому ринку праці наведені на рис. 1.3.

Рис. 1.3. - Модель ринку праці за участю профспілок: збільшення попиту на працю і підвищення заробітної плати

Якщо попит на працю збільшиться з D до D1, то ставки заробітної плати зростуть із Wp до Wn, а зайнятість збільшиться з Lp до Ln.

Попит на працю профспілки можуть збільшувати таким чином: введенням протекціоністських митних тарифів, збільшенням попиту на продукцію, яка виробляється за допомогою реклами "товарів із профспілковою етикеткою", вимогами до уряду збільшити фінансування виробництва підприємств, інтереси яких вони захищають та ін.

Профспілки можуть впливати на зростання заробітної плати завдяки обмеженню пропозиції праці через обов'язковий вихід на пенсію осіб пенсійного віку, скорочення робочого тижня та ін. (див. рис. 1.4).

Зменшення пропозиції праці з S до S1 веде до зростання заробітної плати з Wp до Wn хоча зайнятість при цьому зменшується з Lp до Ln,

Рисунок - 1.4. Модель ринку праці за участю профспілок: обмеження пропозиції праці

Галузеві профспілки об'єднують всіх робітників певної галузі через підписання галузевих угод із встановленням мінімального рівня заробітної плати, страйки, позбавляючи при цьому фірми пропозиції праці, і таким чином впливаючи на роботодавців при встановленні ставок заробітної плати (див. рис. 1.5).

Рисунок 1.5. - Модель ринку праці за участю профспілок: встановлення мінімального рівня заробітної плати галузі

Профспілки контролюють пропозицію праці, нав'язують ставки заробітної плати Wn, які вище за Wp.

Модель двосторонньої монополії характерна для монопсонічного ринку, на якому діють сильні галузеві профспілки. Фірма-монополіст прагне встановити ставку заробітної плати на мінімальному рівні, а галузеві профспілки домагаються встановлення заробітної плати на рівні Wn. У результаті заробітна плата буде наближатися до рівноважної Wp. При цьому у адміністрації фірми зникне прагнення до зменшення зайнятості, вона встановлена на рівні Lp. Таким чином ставка заробітної плати і зайнятості наближаються до умов конкурентного ринку праці. Процеси, які відбуваються на цьому ринку наведені на рис. 1.6. [5,c.53-56]

Рис. 1.6. Модель ринку праці двосторонньої монополії

2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Аналіз попиту та пропозиції робочої сили у 2010-2014 роках

ринок праця безробіття зайнятість

Досліджуючи стан ринку праці Запорізької області, доцільно звернути увагу на співвідношення попиту і пропозиції робочої сили. У загальному вигляді попит на робочу силу (працю), можна визначити як платоспроможна потреба потенційних роботодавців, що виникає за наявності у них вільних коштів і бажання задовольнити свої виробничі потреби споживанням цього конкретного товару або послуги, тобто використовуючи працю конкретного працівника, необхідної спеціальності і потрібної кваліфікації. Пропозиція робочої сили характеризується чисельністю осіб, які потребують працевлаштування, і визначається кількістю годин робочого часу, яку погоджуються надати носії робочої сили у розпорядження роботодавця за умов певного рівня оплати праці. Вона формується населенням працездатного віку, особами, молодшими від працездатного віку, особами пенсійного віку.[6]

Для більшого уявлення про співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці проведемо їх аналіз (див. табл 2.1 та рис. 2.1)

Таблиця 2.1 Попит та пропозиція робочої сили у 2010 - 2014 роках[7]

Рік

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, тис.осіб

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, тис.осіб

Навантаження незайнятого населення на одне вільне місце, осіб

Зап.обл

Україна

Зап.обл

Україна

Зап.обл

Україна

2010

21,0

524,1

1,6

60,1

17

9

2011

22,4

460,9

0,8

55,4

28

9

2012

19,5

486,7

0,4

45,1

62

11

2013

22,6

469,0

1,0

42,5

24

11

2014

23,5

512,2

0,4

35,3

86

14

Динаміка зміни 2014 р. до 2010 р., %

11,9

-2,3

25

-41,3

40,5

55,5

Із таблиці 2.1 видно, що у 2014 році порівняно з 2010 роком у Запорізькій області кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості збільшилась на 11,9% (або на 2,5 тис. осіб), а в середньому по Україні цей показник зменшився на 2,3%. При цьому потреба підприємств у працівниках за той самий період збільшилась на 25%, в той час як по Україні цей показник зменшився на 44,3%.

Рисунок 2.1 - Динаміка показників попиту і пропозиції на ринку праці

Як видно з рис. 2.1, у 2014 р. були найвища пропозиція робочої сили. Пропозиція робочої сили за останні 5 років коливався від 19,5 до 23,5 тисяч осіб. Відповідно, попит на робочу силу за останні роки від 0,4 до 1,8 тисяч осіб. Також має місце збільшення навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце (вакантну посаду), так, у 2010 р. 9 осіб, а у 2014 р. - 194 осіб. У 2014 році спостерігається зниження попиту робочої сили на 60 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про негативні тенденції на ринку праці Запорізької області.

Основною проблемою на ринку праці в запорізькій області залишається брак якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці. Проблемою являється і той факт, що на ринку праці потрібні одні фахівці, а на обліку стоять люди інших спеціальностей.[10]

2.2 Аналіз зайнятості та безробіття населення

Важливою характеристикою регіону, що впливає на стан ринку праці, є його ділова активність, яка характеризується співвідношенням кількості зайнятих і безробітних. Проведемо їх детальний аналіз в таблицях 2.2, 2.3

Таблиця 2.2 - Динаміка показників зайнятого населення у 2010-2014 роках [8]

Рік

Зайняте населення, у середньому тис. осіб

Зайняте населення У віці 15-70 років, тис.осіб

Рівень зайнятості

Запорізька обл.

Україна

Запорізька обл.

Україна

2010

825,7

19180,2

59,5

58,4

2011

827,4

19231,1

60,4

59,1

2012

821,2

19261,4

60,6

59,6

2013

821,9

19314,2

61,3

60,2

2014

773,5

18073,3

58,2

56,6

Динаміка зміни

2014 р. до 2010 р., %

-6,3

-5,8

-2,2

-1,8

Із таблиці 2.2 видно, що у 2014 році порівняно з 2010 роком спостерігається зменшення кількості зайнятого населення у віці 15-70 років та населення працездатного віку як у досліджуваній області, так і в Україні в цілому. Так, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у Запорізькій області за досліджуваний період зменшилась на 6,3%.

Рівень зайнятості населення у 2014 році порівняно з 2010 роком як в Запорізькій області, так і в країні в цілому знизився на 2,2% та 1,8 % відповідно. Хоча з 2010 року по 2013 рік спостерігалась стійка тенденція до підвищення рівня зайнятості населення регіону та країни, тільки в 2014 році почалося зниження показника.

Далі приведем динаміку показників безробітного населення за 2010-2014 роках.

Таблиця 2.3 - Динаміка показників безробітного населення у 2010-2014 роках [8]

Рік

Безробітне населення, у середньому тис. осіб

Безробітне населення У віці 15-70 років, тис.осіб

Рівень безробіття

Запорізька обл.

Україна

Запорізька обл.

Україна

2010

66,7

1713,9

7,5

8,2

2011

64,5

1661,9

7,2

8,0

2012

61,4

1589,8

7,0

7,6

2013

57,7

1510,4

6,6

7,3

2014

71,3

1847,6

8,4

9,3

Динаміка зміни

2014 р. до 2010 р., %

6,9

7,8

0,9

1,1

Дані таблиці 2.4 свідчать про поступове зниження кількості безробітного населення регіону та країни протягом 2010-2013 років і різке збільшення безробітного населення у 2014 році. Так, у Запорізькій області кількість безробітних у 2014 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 6,9%, а в Україні - на 7,8%.

Як ми бачимо динаміка рівня безробіття збігається з динамікою кількості безробітного населення регіону та країни. Але попри стрімке збільшення кількості безробітного населення, рівень безробіття збільшується більш повільними темпами. Так, рівень безробіття в досліджуваному регіоні за 5 років для населення віком 15-70 років збільшився на 0,9%, а по Україні цей показник збільшився на 1,1%.

В нинішній ситуації навантаження на місцевий ринок праці в 2014 році збільшилася, зокрема, через потік переселенців, яким, також як і запорожцям, органи соціального захисту населення і центри зайнятості зобов'язані допомагати в підборі вакансій.

Основними причинами низького показника зайнятості та високого показника безробіття є:

- низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці;

- невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці;

- політичні та економічні події, що відбуваються в країні та в світі;

- нераціональна структура галузевої зайнятості, істотне перевищення пропозиції робочої сили над попитом;

- незадоволеність умовами праці;

- обмежені можливості кар'єрного зростання, відсутність перспектив і можливостей поліпшення кваліфікації.[10]

2.3 Аналіз працевлаштування зареєстрованих безробітних

Показник працевлаштування визначається за адміністративними даними державної служби зайнятості як кількості працевлаштованих цією установою незайнятих осіб, які перебували на обліку в державній службі зайнятості впродовж певного періоду

Таблиця 2.4 - Динаміка працевлаштування зареєстрованих безробітних протягом 2010-2014 років [9]

Рік

Працевлаштовано осіб/тис. осіб

Запорізька обл.

Україна

2010

28,7

744,5

2011

34,0

762,7

2012

37,8

764,4

2013

31,1

541,9

2014

29,3

494,6

Динаміка зміни

2014 р. до 2010 р., %

2,1

-33,6

Про динаміку кількості працюючих в Україні та досліджуваному регіоні свідчать такі дані наведені в таблиці 2.4. Протягом 2010-2012 роках спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості працевлаштованих осіб в Запорізькій області на 9,1тисяч осіб. В 2013 році почалося різке зменшення, хоча в порівнянні з 2010 році в 2014 кількість працевлаштованих зросла на 2,1%.

Така ситуація пояснюється тим, що при зменшенні кількості працевлаштованих осіб, збільшилась кількість зареєстрованих безробітних.

2.4 Аналіз умов праці

Умови праці -- це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці. Умови праці на кожному робочому місці формуються під впливом таких груп факторів: виробничих, санітарно-гігієнічних, факторів безпеки, інженерно-психологічних, естетичних та соціальних.[11]

Кількість працівників, що працюють у невідповідних санітарно-гігієнічних умовах приведемо в таблиці 2.5

Таблиця 2.5 - Динаміка кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам[12]

Рік

Кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, тис. осіб

Запорізька обл.

Україна

2009

81,8

1309,4

2011

84,2

1283,3

2013

71,5

1186,7

Динаміка зміни

2013 р. до 2009 р., %

-12,6

-9,4

Санітарно-гігієнічні фактори -- це температура, вологість, забрудненість повітря, шум, вібрація, освітленість на робочому місці.

Із даних таблиці 2.5 видно, що протягом 5 років спостерігається поступове зменшення кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам як у досліджуваному регіоні, так і в Україні в цілому, що, безперечно, є позитивною тенденцією. У 2013 році порівняно з 2009 роком цей показник у Запорізькій області зменшився на 12,6%, а в середньому по Україні - на 9,4%.

За кількістю працівників в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, Запорізька область посідає четверте місце в Україні. Незадовільні умови праці на виробництві призводять до стабільно високих показників зареєстрованої професійної патології в Запорізькій області.[13]

2.5 Аналіз чисельності випускників професійно-технічних училищ та ВНЗ

Підготовка кадрів -- це формування у працівників знань та навичок в окремій професійній сфері, тобто навчання осіб, які не мають професії. Підготовка кадрів робітничих професій здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах, навчальних комбінатах, безпосередньо на виробництві та в вищих навчальних закладах.

Ринок робочої сили демонструє дедалі більший попит на робітника широкого профілю, здатного працювати на різних робочих місцях і в різних галузях.[14,c.134] Показники підготовки кваліфікованих робітників в Запорізькій області та в Україні в цілому проаналізуємо в таблиці 2.6

Таблиця 2.6 - Динаміка підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у 2010-2014 роках [8]

Рік

Випущено кваліфікованих робітників, тис. осіб

Випущено фахівців з ВНЗ, тис. осіб

I-II рівнів акредитації

III-IV рівнів акредитації

Запорізька обл.

Україна

Запорізька обл.

Україна

Запорізька обл.

Україна

2010

10867

247364

3245

111,0

21705

543,7

2011

10704

240133

2991

96,7

20480

529,8

2012

10998

201192

2992

92,2

23198

520,7

2013

10815

227317

3142

91,2

21182

485,1

2014

10259

182012

2767

79,1

19786

405,4

Динаміка зміни 2014 р. до 2010 р., %

-5,59

-26,4

-14,7

-28,7

-8,84

-25,4

Із таблиці 2.6 видно, що протягом останніх 5 років спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості випускників професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ як в Запорізькій області, так і по Україні в цілому.

В досліджуваному регіоні за 5 років кількість випускників професійно-технічних навчальних закладів зменшилась на 5,59%, а по Україні - на 26,4%. Кількість випускників ВНЗ I-II рівнів акредитації зменшилась на 14,7% у Запорізькій області та на 28,7% в Україні в цілому, а кількість випускників ВНЗ III-IV рівнів акредитації зменшилась на 8,84% та 25,4% відповідно.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши поданні показники, можна зробити висновки про ситуацію, яка склалася на ринку праці в Запорізькій області:

1) Невідповідність попиту і пропозиції на ринку праці. У 2014 році спостерігається зниження попиту робочої сили на 60 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про негативні тенденції на ринку праці Запорізької області;

2) про погіршення ситуації на ринку праці також свідчить зменшення рівня зайнятості серед населення віком 15 - 70 років, з 61,3 % у 2013 році до 58,2 % у 2014 року та збільшення рівня безробіття з 6,6 % до 8,4 % відповідно. Проте, ці показники в області залишаються кращими за середні по Україні.;

3) протягом 2014 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 29,3 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб, або на 5,9 %, менше ніж у 2013 році. Пройшли навчання новим професіям і перенавчання 11 тис. осіб (у 2013 році 10,9 тис. осіб) за професіями, що користуються попитом на ринку праці;

4) в Запорізькій області є тенденція до зменшення кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, що, безперечно, є позитивною тенденцією;

5) одна з негативних тенденцій на ринку праці Запорізького регіону та України є зменшення кількості випуску підготовлених кваліфікованих робітників та фахівців з ВНЗ та професійно-технічних училищ. Це, в свою чергу, призводить до зниження якості працівників на ринку праці в цілому та появи складнощів у працевлаштуванні.

Для розв'язання існуючих проблем потрібно вжити заходів щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року.

Зокрема, сприяти створенню нових і збереженню ефективних існуючих робочих місць; організувати проведення широкомасштабної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо законодавчих гарантій найманих працівників у сфері оплати праці та соціального страхування; передбачати виділення коштів на проведення громадських робіт; забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницьких ініціатив громадян, особливо в сільській місцевості; максимально наблизити професійне навчання і перенавчання безробітних до потреб ринку праці тощо.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Рофе А.И. Экономика труда: Учеб.пособие / А.И. Рофе, - М. : Издательство: «Кнорус», 2010 - 400 с.

2. Лібанова Е.М. Ринок праці : навчальний посібник / Е.М. Лібанова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с.

3. Никифорова А.А. Рынок труда : занятость и безработица. -- М.: Международ. отношения, 1991.

4. Фединець Н.І. Соціологія ринку : навчальний посібник / Ю.Б. Миронов, М.Р. Гонська - Л.: Видавництво ЛКА, 2011. - 226 с.

5. Волкова О.В. Ринок праці : навчальний посібник / О.В. Волкова - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 624 с.

6. Попит та його види [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://marketing-helping.com/konspekti-lekcz/21-konspekt-lekczj-qosnovi-marketinguq/395-popit-vidi-popitu.html.

7. Економічна активність населення України 2014 : Стат.збірник / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm

8. Головне управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zp.ukrstat.gov.ua/

9. Державна служба зайнятості в Запорізькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/zap/control/uk/

10. Розпорядження : від 22.01.2015 р. N 19 «Про стан ринку праці, організацію роботи щодо його регулювання та шляхи розв'язання проблеми безробіття в області» / запорізька обласна державна адміністрація. - Запоріжжя. 2015.

11. Демидко В.О. Поняття та забезпечення права на здорові й безпечні умови праці / В.О. Демидко // Вісник Чернівецького факультету національного університету «Одеська юридична академія» - 2013. - №1.

12. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

13. Доценко С.Я. Професійна патологія в запорізькій області за останні 10 років / С.Я. Доценко, А.В. Афанасьєв, О.В. Кулинич та ін. // Запорізький медичний журнал - 2012. - №1(70). - С. 61- 62.

14. Васильченко В. С. Управління трудовим потенціалом :навчальний посібник / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. - К. : КНЕУ, 2005. - 403 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Нормативно-правове забезпечення попиту та пропозиції на ринку праці. Особливості ринку праці, зайнятості населення Житомирської області. Шляхи удосконалення державного регулювання конкурентоспроможності робочої сили, економічна та соціальна ефективність.

  дипломная работа [519,5 K], добавлен 13.05.2012

 • Поняття ринку праці. Суб’єкт ринку праці, працездатний член суспільства. Проблеми зайнятості, безробіття, рівня заробітної плати. Властивості конкурентного ринку праці. Співвідношення обсягів попиту і пропозиції праці. Двостороння монополія і ринок праці.

  реферат [220,4 K], добавлен 17.12.2008

 • Теоретичні засади функціонування ринку праці: сутність, інфраструктура, нормативно-правове забезпечення. Показники економічної активності та рівня зайнятості населення Україні. Аналіз показників безробіття. Оцінка попиту та пропозиції на ринку праці.

  курсовая работа [201,9 K], добавлен 18.04.2011

 • Аналіз економічної характеристики ринку праці України в сучасний період. Стан зайнятості населення в країні. Особливості суспільно-географічного дослідження безробіття. Перспективи використання трудового потенціалу. Територіальна організація ринку праці.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 08.12.2014

 • Економічне зростання як передумова для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності його праці. Якість пропозиції робочої сили. Тенденції розвитку ринку праці в Україні. Характеристика попиту і пропозиції на ринку праці в Україні.

  курсовая работа [51,4 K], добавлен 17.06.2015

 • Аналіз сучасного стану економічної активності населення та ринку праці в Україні. Проблеми забезпечення продуктивної зайнятості. Взаємозв'язок між можливістю працевлаштування населення, рівнем безробіття й матеріальної мотивації високопродуктивної праці.

  статья [34,3 K], добавлен 13.11.2017

 • Теоретичні основи статистичного аналізу показників попиту та пропозиції робочої сили. Вивчення залежності показників попиту та пропозиції на ринку праці методом статистичних групувань. Кореляційний та індексний аналіз цих показників від параметрів ринку.

  курсовая работа [306,9 K], добавлен 22.11.2014

 • Класифікація робочої сили. Рівень безробіття - найважливіший показник ринку праці, методика його розрахунку. Поняття економічно неактивного населення. Відмінності між окремими типами безробіття. Сутність повної зайнятості. Основні потоки на ринку праці.

  реферат [19,9 K], добавлен 19.01.2011

 • Аналіз зайнятості населення в умовах ринку. Сутність, види, форми та забезпечення ефективної зайнятості населення. Аналіз ринку праці по регіонах та в Україні в цілому. Стан ринку праці в місті Кривий Ріг. Шляхи формування ефективної зайнятості в Україні.

  курсовая работа [386,6 K], добавлен 16.04.2011

 • Поняття ринку праці, його класифікація, функції та необхідні умови існування. Сучасні види та моделі ринку праці: американська, японська, шведська та російська. Аналіз моделей праці за окремими деталями: патерналістська, соціал-демократична, ліберальна.

  реферат [45,9 K], добавлен 24.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.