Аналіз ділової активності і ефективності діяльності підприємства

Сутність, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства. Характеристика, аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ "УДП", показників ділової активності та рентабельності. Резерви поліпшення ділової активності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2010
Размер файла 307,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Аналіз ділової активності і ефективності діяльності підприємства»

Вступ

Радикальна реформа господарського механізму, що здійснюється в Україні останнім часом, має на меті підвищення ефективності діяльності як окремих суб'єктів господарювання, так і національного господарства в цілому і передбачає пошук реальних шляхів виходу нашого суспільства з кризового стану.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб'єкта господарювання, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльності підприємства та визначити перспективи його розвитку. Від об'єктивності та точності оцінки й оптимізації ділової активності підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Виникнення і розвиток поняття ділової активності діалектично зумовлене та практично виправдане, оскільки в цілому відображує суть змін в економіці, коли гостро постає потреба зіставлення розмірів вкладених ресурсів з проміжними та кінцевими результатами їх використання, що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб'єкта господарювання і тісно пов'язане з ним.

Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб'єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження економічної суті якого дасть змогу, на наш погляд, виявити багатогранний характер ділової активності підприємства, визначити показники її оцінки, з'ясувати фактори впливу на рівень останньої.

В умовах ринкових перетворень поняття «ефективність» тісно пов'язане з використанням фінансово-виробничих ресурсів. Це зумовлено тим, що метою кожного суб'єкта господарювання є отримання найвищого результату, досягнення якого стає можливим за умови оптимального формування й ефективного використання всіх видів ресурсів. Саме тому визначення, які наведено в економічній літературі, зводяться в основному до того, коли ефективність пропонується розглядати як відношення результату діяльності (процесу, операції, проекту) до витрат, що зумовили його отримання.

Аналізуючи теоретичні підходи як вітчизняних, так і зарубіжних науковців до економічної сутності «ефективності», можна назвати такі характеристики: якісний результат певної діяльності, що характеризує її результативність; результат ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів; співвідношення конкретного, кінцевого результату до витрат, що забезпечили його отримання.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Українське дунайське пароплавство». ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» із 100% пакетом акцій, які належать державі в особі Міністерства транспорту України, і безпосередньо підпорядковане Державному департаменту морського і річкового транспорту в Києві. Українське Дунайське пароплавство було створене у 1944 році під назвою «Радянське Дунайське державне пароплавство» з місцезнаходженням у м. Ізмаїлі, яке надалі у 1994 р. було перетворене у відкрите акціонерне товариство.

У першій главі даної роботи розглянуто теоретичні основи аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства - сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства.

Друга глава присвячена характеристиці й аналізу виробничо-фінансових показників роботи ВАТ «УДП».

У третій главі проаналізовано показники ділової активності та рентабельності ВАТ «УДП», визначено резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства.

1. Теоретичні основи аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства

1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства

Ділова активність комерційної організації виявляється в динаміці її розвитку, досягненні нею цілей, які відображають натуральні та вартісні показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту продукції.

Рівні ділової активності конкретної організації відображають етапи її життєдіяльності - зародження, розвиток, підйом, спад, криза, депресія, - показують ступінь адаптації до мінливих ринкових умов, якість управління тощо. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даної компанії з однотипними за сферою застосування капіталу підприємствами.

Автори наукових праць виводять необхідність оцінювання рівня ділової активності не тільки виходячи з суб'єктивних показників, а й застосування певного набору об'єктивних показників, в тому числі фінансових коефіцієнтів, з можливістю виведення наприкінці інтегрованого кінцевого показника, за яким можна присвоїти суб'єкту господарської діяльності певний рейтинг та порівнювати підприємства між собою.

Таким чином, активність підприємства в фінансовому аспекті проявляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва.

ділову активність характеризують як мотивований макро- і мікроекономічним рівнем управління процес стійкої господарської діяльності організації, направлений на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості та ефективне використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності. Тобто ділова активність виражає ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових й інших ресурсів за всіма бізнес-лініями діяльності і характеризує якість управління, можливості економічного зростання і достатність капіталу. в фінансовому аспекті проявляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткових вкладень коштів і може визвати значне погіршення фінансового стану підприємства.

У світовій практиці ділова активність підприємств характеризується ступенем стійкості економічного розвитку (росту). темпи економічного розвитку в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Відносні показники ділової активності характеризують рівень ефективності використання ресурсів (матеріальних, трудових і фінансових), який оцінюється за допомогою показників оборотності та рентабельності.

1.2 Методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства

Швидкість кругообігу капіталу визначається за даними фінансової звітності у відповідності до наступних формул:

Оборотність запасів, оборотів,

ОЗО=СР/СЗ (1.1)

Оборотність власного капіталу, оборотів

ОВК=ВР/СРВК (1.2)

Оборотність сукупного капіталу, оборотів

ОСК=ВР/Б (1.3)

Оборотність засобів у розрахунках, оборотів,

ОКРО=ВР/СДЗ (1.4)

Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

ОКЗ=СР/СКЗ (1.5)

Тривалість операційного циклу, днів,

ТОЦ=ЧОКР+ЧОЗ (1.6)

Тривалість фінансового циклу, днів

ТФЦ=ТОЦ-ЧОКЗ (1.7)

де Б - валюта балансу (ф. 1 стр. 640);

ВР - виручка від надання послуг (ф. 2 стр. 010);

СДЗ - середня дебіторська заборгованість (ф. 1 сума стр. 160, 170, 180, 190, 200, 210 (гр. 3 + гр. 4)/2)

СЗ - середні запаси (ф. 1 сума стр. 100, 110, 120, 130, 140 (гр. 3 + гр. 4)/2)

СКЗ - середня кредиторська заборгованість (ф. 1 сума стр. 500, 510,520, 530, 540 (гр. 3 + гр. 4)/2);

СР - собівартість реалізації, тис. грн (ф. 2. стр. 040);

СРВК - середньорічний обсяг власного капіталу, тис. грн (ф. 1 стр. 380 п. 3 + п. 4)/2);

ЧОЗ - час обороту запасів, днів (1/ОЗО)

ЧОКЗ - час обороту кредиторської заборгованості, днів (1/ОКЗ)

ЧОКР - час обороту засобів у розрахунках, днів (1/ОКР)

Кількісним показником ділової активності підприємства є також рівень витрат на одну грошову одиницю виручки від надання послуг, оскільки саме даний показник відображає рівень оптимізації витрат як за зовнішніми (укладання угод на закупівлю запасних частин, ГСМ тощо за мінімально можливими цінами) так і за внутрішніми (оптимальне нормування запасів, зменшення втрат тощо) чинниками; відбиває конкурентоспроможне ціноутворення (формування ціни з урахуванням платоспроможності користувачів послуг та цін конкурентів); є показником ефективної компанії збуту, що забезпечує наявність користувачів послуг та отримання виручки.

Безпосередній вплив на зміни рівня витрат на одну грошову одиницю наданих послуг здійснюють п'ять факторів, які перебувають з ним у прямій функціональній залежності:

структура наданих послуг

обсяг надання послуг в натуральних показниках

рівень витрат на надання окремих послуг

ціни на тарифи та спожиті матеріальні ресурси

ціни на послуги.

В обліково-аналітичній практиці для характеристики ділової активності підприємства також використовується коефіцієнт стійкого економічного зростання (Кез).

Детермінова факторна модель Кез має вигляд:

Ке.з.== (1.8)

Економічна інтерпретація моделі полягає в тому, що:

* перший її фактор характеризує дивідендну політику компанії, яка передбачає вибір економічно доцільного співвідношення між сплаченими дивідендами та величиною реінвестованого у виробництво прибутку;

* другий фактор характеризує рентабельність випуску / продажу;

* третій фактор характеризує ресурсовіддачу;

* четвертий фактор (коефіцієнт фінансової залежності), характеризує співвідношення між позиковими та власними джерелами коштів.

Наведена факторна модель описує як виробничу (другий і третій фактори), так і фінансову (перший і четвертий фактори) діяльності комерційного підприємства, яке може обрати один із двох підходів в нарощуванні свого економічного потенціалу.

Перший підхід полягає в орієнтації на пропорції в структурі та динаміці виробництва, що склалися. При цьому темп зростання обсягів виробництва задається поточним значенням коефіцієнта Кез.

Другий підхід передбачає більш швидкі темпи розвитку. При цьому компанія може використовувати певні економічні важелі: удосконалення виробничого потенціалу, вишукання можливостей отримання економічно виправданих кредитів, додаткової емісії акцій.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широке розповсюдження отримала факторна модель фірми «DuPont». Призначення моделі - визначити чинники, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. Оскільки існує велика кількість показників рентабельності, аналітики цієї фірми обрали один. На їх думку найбільш важливий - рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

З зазначеної моделі можемо зробити висновок, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох чинників першого порядку: чистої рентабельності продажів, оборотності активів та структури джерел коштів, які були інвестовані в підприємство. Важливість зазначених показників пояснюється тим, що вони в деякому значенні узагальнюють усі боки фінансово-господарчої діяльності підприємства: перший чинник узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу.

В основі зазначеної схеми аналізу закладена така детермінована модель:

(1.9)

, (1.10)

, (1.11)

(1.12)

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можливе використання будь-яких прийомів елімінування. Ми використаємо один з найбільш простих - прийом абсолютних різниць.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначаєтья наступною формулою:

(1.13)

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовітдачі:

, (1.14)

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

(1.15)

Факторний аналіз показників ділової активності підприємства та показників рентабельності діяльності дає змогу визначити резерви за позиціями, що є ресурсозабезпеченими, однак не оптимально використовуються підприємством.

2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

2.1 Коротка характеристика підприємства

Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Українське дунайське пароплавство» із 100% пакетом акцій, які належать державі в особі Міністерства транспорту України, і безпосередньо підпорядковане Державному департаменту морського і річкового транспорту в Києві.

Українське Дунайське пароплавство було створене у 1944 році під назвою «Радянське Дунайське державне пароплавство» з місцезнаходженням у м. Ізмаїлі, яке надалі у 1994 р. було перетворене у відкрите акціонерне товариство.

Дані про реєстрацію: номер свідоцтва -15531000001000012; дата видачі 22.09.1997; орган, що видав свідоцтво - Ізмаїльський міськвиконком; зареєстрований статутний капітал-279509868 грн.; сплачений статутний капітал 279509868 грн.

Юридична адреса: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Краснофлотська, 28.

Основні види діяльності: 61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту; 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту; 63.30.0 Туристичні агентства та бюро подорожей.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: найменування юридичної особи - Міністерство транспорту та зв'язку України; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 17584; місцезнаходження Україна Київська д/н 01135 Київ пр. Перемоги, 14; дата внесення до реєстру 22.09.1997; кількість акцій (штук) 1118039472; від загальної кількості акцій (у відсотках) 100 прості іменні 1118039472; прості на пред'явника-0; привілейовані іменні 0; привілейовані на пред'явника 0.

З 01.01.2007 організаційна структура побудована як змішана - дивізіонна і функціонально-лінійна, що дозволяє сконцентрувати зусилля на основних, виробничих напрямках діяльності колективу пароплавства. Впровадження такої структури у першому півріччі 2009 року включено в План антикризових заходів із стабілізації фінансово-господарського стану ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» на 2009 рік, затверджений наказом Мінтрнсзв'язку від 19.01.2009 №38, та дозволить скоротити кількість самостійних структурних підрозділів з 36 до 25, зменшити дублювання функцій служб і відділів, підвищити інтенсивність роботи, скоротити чисельність працівників адміністративного апарату на 30%.

Облікова політика в пароплавстві строго відповідає Закону «Про бухгалтерський звіт та фінансову звітність в Україні» та положенням (стандартам) бухгалтерського звіту, що підтверджується Аудиторським висновком. Амортизація нараховується згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (від залишкової балансової вартості груп основних засобів).

2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів

Пароплавство з моменту створення спеціалізується на перевезеннях річковим флотом по Дунаю вантажів зовнішньої торгівлі з придунайськими країнами, морськими суднами - транзитних вантажів іноземних фрахтівників та вантажів зовнішньої торгівлі України у Дунайсько-морському сполученні.

Унікальність пароплавства була і є в тому, що УДП, маючи універсальний морський флот, овочевози, різноманітний річковий флот, а також річкові пасажирські судна і сприятливе географічне розташування портів Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у гирлі Дунаю на кордоні та поблизу багатьох придунайських країн і СНД, може і сприяє розвитку зовнішньоторгових зв'язків з придунайськими країнами.

Організація виробничого процесу на підприємстві полягає в організації та забезпеченні руху флоту з вантажами і пасажирами, які перевозяться, а також у наданні інших транспортних послуг.

Перевезення залізорудної сировини, вугілля, метала, обладнання, контейнерів, генеральних і зернових вантажів тощо здійснюється по Дунаю річковими несамохідними безекіпажними баржами вантажопідйомністю 1000/1800 тонн, які пересуваються по річці за допомогою річкових буксирів-штовхачів.

Морський флот пароплавства використовується, головним чином, на перевезеннях вантажів іноземних фрахтівників (ВІФ), які закуповують сировинну і масову продукцію в Україні та Росії за запродажними контрактами на базі умов ФОБ (тоннаж фрахтує покупець).

Існуючі умови і структура зовнішньої торгівлі обумовили чотири основні групи вантажів, що перевозяться морським флотом - метали, добрива, зерно, контейнери.

До складу флоту ВАТ «УДП» входять 4 пасажирські комфортабельні судна, що здійснюють регулярні захоплюючі круїзи по Дунаю. Це теплоходи «Украина», «Молдавия», пасажировмісність яких 150 осіб, і теплоходи «Волга» та «Дніпро» пасажировмісністю 140 осіб. Судна побудовані в Австрії, цілком оснащені системою кондиціонування повітря, мають чотири палуби, панорамний ресторан, музичний салон, затишний бар, велику сонячну палубу з плавальним басейном з підігрівом, сауну, зал для перегляду супутникового телебачення. На туристів чекають комфортабельні каюти, де кожен турист почуватиме себе як вдома.

Річковий флот ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» - це: - річкові баржі різних типів вантажопідйомністю від 1000 до 2300 тонн; - річкові буксири-штовхачі сумарною потужністю головної силової установки від 1050 до 3000 к.с.; - самохідні суховантажні судна вантажопідйомністю 1814 тонн (сумарна потужність головної силової установки складає 2100 к.с., використовується також для штовхання баржевих составів). Усього в складі річкового флоту компанії 91 самохідне судно і 423 одиниці несамохідного флоту. ВАТ «УДП» оперує також флотом закордонних спільних підприємств, що нараховує 125 одиниць несамохідного флоту. Річковий флот ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» здійснює перевезення різних вантажів: - залізорудної сировини; - вугілля і коксу; - зернових вантажів; - металів і різних генеральних вантажів; - добрива навалом і в упакуванні; - нафтопродуктів 3-го розряду; - машин і устаткування; - колісної техніки; - вантажів у контейнерах; - великогабаритних і великовагових вантажів. Річкові перевезення забезпечуються флотом ВАТ «УДП» на всій судноплавній дільниці ріки Дунай від портів Усть-Дунайськ (Україна) і Констанца (Румунія) до порту Кельхайм (Німеччина) та в зворотному напрямку. Вага вантажу в составах, які штовхають, при їхньому русі вверх проти течії досягає 11000 тонн, униз за течією - 6000-7000 тонн.

Крім дунайських перевезень, річковий флот ВАТ «УДП» здійснює перевезення великогабаритних і великовагових вантажів у морському, змішаному сполученні «ріка - море» з басейну Середземного моря на Каспій, а також на порти внутрішніх водних шляхів Росії.

Зазначені перевезення забезпечуються спеціалізованими понтонами «ТМІ-4» і чотирма понтонами типу «ПДМ-10». Дані понтони призначені для перевезення великогабаритних і великовагових вантажів, колісної техніки, трейлерів і контейнерів від порту відправлення до порту призначення. Понтони обладнані силовою установкою, якірним пристроєм, ходовими вогнями, брагою для морського буксирування, автоматикою, що забезпечує баластування і безпеку плавання. Вантажні операції здійснюються шляхом вертикального, горизонтального навантаження-вивантаження, а також накатом і стягуванням.

На сьогоднішній день до складу морського флоту ВАТ «УДП» входять 27 суден дедвейтом від 2099 до 6100 тонн, роки пост ройки 1969-1988. Це суховантажі, судна-овочевози, контейнеровози. Судна спроможні здійснювати перевезення різних вантажів у районі Чорного, Азовського, Середземного морів, заходити до портів Дунаю і Дніпра. До послуг клієнтів серія спеціалізованих суден змішаного «ріка - море» плавання, що забезпечує швидку, цілісну та безперевалочну доставку швидкопсувних вантажів. Судна-овочевози оснащені ізометричними трюмами, у яких можна перевозити овочі та фрукти при оптимальних для їхнього транспортування температурах. Рефрижераторні установки судна, керовані комп'ютером, можуть підтримувати температурний режим у трюмах +3 - +6 С з точністю до 0,1 С. Два великих трюми, твіндеки і наявність різних кріплень на цих суднах дозволяють перевозити генеральні, пакетовані вантажі, контейнери, метал, автомашини, великогабаритне устаткування і зерно навалом. Морські судна пароплавства знаходяться під наглядом Регістра судноплавства України.

Первістна вартість основних засобів на початок звітного періоду 1061852,1 тис. грн., на кінець звітного періоду - 1042326,0 тис. грн., знос загальний 860754,0 тис. грн. Залишкова вартість на начало періоду 209712,6 тис. грн., на кінець 181572,0 тис. грн. Усі основні засоби мають знос - 82,6%. Суттєвих змін вартості основних засобів немає. У групі транспортні засоби зміна, в т.ч. придбанно на 1144,0 тис. грн., модернізації не було. Списання 266,0 тис. грн., реалізація 16522,1 тис. грн.

2.3 Економічна ефективність роботи підприємства

За даними фінансової звітності, а саме ф. 1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати» - Додатки 1-2, показники економічної ефективності роботи підприємства визначено й наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Ефективність роботи ВАТ «УДП» за 2007-2008 рр.

2007

%

2008

%

Коефіцієнти

Ліквідність, %

поточні активи / поточні зобов'язання

105.00%

-13.22%

152.00%

+44.76%

Прискорена ліквідність, %

(поточні активи - запаси) / поточні зобов'язання

84.00%

-14.29%

112.00%

+33.33%

Грошова ліквідність, %

грошові кошти та їх еквіваленти / поточні зобов'язання

2.00%

0.00%

5.00%

+150.00%

Ліквідність ВАТ «УДП» у 2008 році перевищує рівень 2007 року на 44,76%; прискорена ліквідність зросла на 33,33%, грошова ліквідність зросла на 5%. Зазначене є позитивним, оскільки на підприємстві тривалий час спостерігалися кризові явища (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динаміка ліквідності ВАТ УДП 2004-2008 рр.

3. Аналіз ділової активності підприємства

3.1 Аналіз показників ділової активності підприємства

Показники оборотності за формулами 1.1. - 1.7 розраховано й наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Показники Швидкість кругообігу капіталу ВАТ «УДП» а 2007-2008 р.

Показник

2007 р

2008 р

Зміна

«+», «-»

Оборотність запасів, оборотів,

ОЗО=СР/СЗ

480758,1/

32 217,2

=14,92

478844,0/

38 463,7

=12,45

-2,47

Оборотність власного капіталу, оборотів

ОВК=ВР/СРВК

502543,80/

250 237,5

=2,01

486942,00/

197 754,5

=2,46

0,45

Оборотність сукупного капіталу, оборотів

ОСК=ВР/Б

502543,80/

429 847,3

=1,17

486942,00/

399 834,0

=1,22

0,05

Оборотність засобів у розрахунках, оборотів,

ОКРО=ВР/СДЗ

502543,80/

84 389,6

=5,96

486942,00/

77 660,8

=6,27

0,32

Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

ОКЗ=СР/СКЗ

480758,1/

117 755,0

=4,08

478844,0/

99 587,3

=4,81

0,73

Тривалість операційного циклу, днів,

ТОЦ=ЧОКР+ЧОЗ

(1/5,96)

+(1/14,92)

=0,23

(1/6,27)

+(1/12,45)

=0,24

0,01

Тривалість фінансового циклу, днів

ТФЦ=ТОЦ-ЧОКЗ

0,23+(1/4,08)

=0,48

0,24+(1/4,81)

=0,45

-0,03

За даними, наведеними у табл. 3.1., можна дійти висновку, що підприємство є економічно активним за характеристиками обертає мості власного капіталу (у 2007 році 2,01, у 2008 р. 2,46 обороти (+0,45)), сукупного капіталу (у 2007 році 1,17, у 2008 р. 1,22 обороти (+0,05)), засобів у розрахунках (у 2007 році 5,96, у 2008 р. 6,27 обороти (+0,32)), кредиторської заборгованості (у 2007 році 4,08, у 2008 р. 4,81 обороти (+0,73)), тривалість фінансового циклу (у 2007 році 0,48, у 2008 р. 0,45 обороти (-0,03)).

Однак, слід звернути увагу й застосувати заходів з оптимізації нормування запасів з метою запобігання зменшенню їх обертає мості та збільшенню тривалості операційного циклу, що мають місце у 2008році порівняно з 2007 роком (оборотність запасів у 2007 р. становила 14,92 обороти, у 2008 році 12,45 обороти (-2,47 обороти); тривалість операційного циклу у 2007 році становила 0,23 дні, а у 2008 році 0,24 (+0,01 день)).

Кількісним показником ділової активності підприємства також є рівень витрат на одну грошову одиницю виручки від надання послуг, оскільки саме даний показник відображає рівень оптимізації витрат як за зовнішніми (укладання угод на закупівлю запасних частин, ГСМ тощо за мінімально можливими цінами) так і за внутрішніми (оптимальне нормування запасів, зменшення втрат тощо) чинниками; відбиває конкурентоспроможне ціноутворення (формування ціни з урахуванням платоспроможності користувачів послуг та цін конкурентів); є показником ефективної компанії збуту, що забезпечує наявність користувачів послуг та отримання виручки.

Вихідні дані для факторного аналізу витрат на одну грошову одиницю виручки від надання послуг наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Вихідні дані для факторного аналізу витрат на одну грошову одиницю виручки від надання послуг

№ з/п

Показник

Асортимент продукції

Усього

річкові перевезення

морські перевезення

пасажирські перевезення

1

2

3

4

5

6

0

Виручка чиста (стр. 035 ф. 2)

0,00

в минулому періоді

245 932,71

137 432,99

98 855,31

482 221,00

у звітному періоді

286 092,66

135 543,90

78 525,43

500 162,00

1

Ціна одиниці послуг, грн/ тонн-км, грн/пасс-км. (за даними економічного відділу)

в минулому періоді

187,40

215,60

0,11

-

у звітному періоді

185,20

212,40

0,10

-

Вплив цих факторів на зміну витрат на одну грошову одиницю реалізованих послуг розраховують способом ланцюгових підстановок.

За даними табл. 3.1 розрахунок впливу факторів на зміну рівня витрат на 1 грн. товарної продукції (наданих послуг) здійснено та наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Розрахунок впливу факторів на зміну рівня витрат на 1 грн товарної продукції (наданих послуг)

Витрати на 1 грн товарної продукції

Фактор

Обсяг надання послуг в нат. показниках

Структура наданих послуг

Рівень витрат на надання послуг окремих видів

Ціни і тарифи на спожиті матеріали

Ціни на продукцію (послуги)

В минулому періоді =

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

478 844,00

244210,44+136470,54+98163,02

482 221,00

1312,34*187,4+637,44*215,6+898684,59*0,11

=

=

0,9930

0,9930

Фактор 1

В звітному періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

509 859,41

1544,78*186,09+638,15*214,09+785254,34*0,11

123 661,16

(401593*187,4+224420*215,6+161425*0,11)/1000

=

=

4,1230

4,1230

Фактор 2

В звітному періоді

В звітному періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

В минулому періоді

509 859,41

1544,78*186,09+638,15*214,09+785254,34*0,11

513 455,15

1544,78*187,4+638,15*215,6+785254,34*0,11

=

=

0,9930

0,9930

Фактор 3

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

В минулому періоді

В звітному періоді

453 345,14

264620,27+133757,07+54967,8

513 455,15

1544,78*187,4+638,15*215,6+785254,34*0,11

=

=

0,8829

0,8829

Фактор 4

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

В минулому періоді

В звітному періоді

480 758,00

274993,58+130285,42+75479,01

513 455,15

1544,78*187,4+638,15*215,6+785254,34*0,11

=

=

0,9363

0,9363

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

В звітному періоді

480 758,00

274993,58+130285,42+75479,01

500 162,00

1544,78*185,2+638,15*212,4+785254,34*0,1

=

=

0,9612

0,9612

? загальне

0,9612

4,1230

0,9930

0,8829

0,9363

0,9612

-

-

-

-

-

-

0,9930

0,9930

4,1230

0,9930

0,8829

0,9363

=

=

=

=

=

=

-0,0318

3,1300

-3,1300

-0,1101

0,0534

0,0249

Аналітичні розрахунки свідчать, що на підприємстві витрати на 1 грн. реалізованих послуг зменшилися на 3,18 коп., що є позитивним явищем, оскільки збільшує прибуток підприємства. Якщо в минулому році величина прибутку в кожній грошовій одиниці вартості становила 0,67 коп. (1-0,9933), то за результатами роботи підприємства за той період, що досліджується, її розмір становить 3,88 коп. (1-0,9612).

Така ситуація на підприємстві склалася за рахунок:

- Зміни обсягу надання послуг на 3,13 грн.;

- зміни структури наданих послуг на -3,13 грн.;

- зміни рівня витрат на надання окремих послуг на -0,1101 грн. (-11,01 коп.);

- зміни цін і тарифів на спожиті матеріали і ресурси на 0,0534 грн. (5,34 коп.);

- зменшення цін на послуги на 0,0249 грн. (2,49 коп.).

В обліково-аналітичній практиці для характеристики ділової активності підприємства також використовується коефіцієнт стійкого економічного зростання, детермінова факторна модель якового має вигляд:

Ке.з.==

Факторний вплив визначимо, застосовуючи метод абсолютних різниць:

Ке.з. 0= =(-385079,8/39080,5)*

(-39080,5/502543,8)*(502543,8/429847,3)*(429847,3/230439,0) = 1,67107

Перший фактор характеризує дивідендну політику компанії, яка передбачає вибір економічно доцільного співвідношення між сплаченими дивідендами та величиною реінвестованого у виробництво прибутку

1Ке.з.= =

=(16,74)*(-39080,5/502543,8)*(502543,8/429847,3)*(429847,3/230439,0) = -2,83896

Другий фактор характеризує рентабельність випуску / продажу

2Ке.з.= =

=(-450449,0/-65369,0)*(-0,06)*(502543,8/429847,3)*(429847,3/230439,0) = -0,90166

Третій фактор характеризує ресурсовіддачу

3Ке.з.= =

=(-450449,0/-65369,0)*(-65369,0/486942,0)*(0,05)*(429847,3/230439,0) = -0,08628

Четвертий фактор (коефіцієнт фінансової залежності), характеризує співвідношення між позиковими та власними джерелами коштів

4Ке.з.= =

=(-450449,0/-65369,0)*(-65369,0/486942,0)*(486942,0/399834,0)*(0,56) = -0,63089

Ке.з. 1=

=(-450449,0/-65369,0)*(-65369,0/486942,0)*(486942,0/399834,0)*(399834,0/165070,0) = -2,72884

=(-450449,0/-65369,0) - (-385079,8/39080,5)= 16,74

=(-65369,0/486942,0) - (-39080,5/502543,8)= -0,06

=(486942,0/399834,0) - (502543,8/429847,3)= 0,05

=(399834,0/165070,0) - (429847,3/230439,0)= 0,56

Загальна зміна коефіцієнту економічного зростання: -2,72884-1,67107=-4,39991

Коефіцієнт економічного зростання ВАТ «УДП» у 2008 році зменшився порівняно з 2007 роком на -4,4 в.п., причиною вказаного є неспроможність підприємства реінвестувати у виробництво (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -2,84 в.п.); низький рівень рентабельності надання послуг (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,90 в.п.); низький рівень ресурсовіддачі (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,09 в.п.); висока фінансова залежність (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,63 в.п.).

3.2 Аналіз показників рентабельності

1. Рентабельність власного капіталу

Рентабельність власного капіталу у 2007 році = (-39080,5/230439,0)= (-0,1696)

Рентабельність власного капіталу у 2008 році =(-65369,0/165070,0)= (-0,3961)

?Рвк=(-0,3961) - (-0,1696)= (-0,2264)

2. Рентабельність продажів

Рентабельність продажів у 2007 році = (-39080,5)/500162,2 = (-0,0781)

Рентабельність продажів у 2008 році =(-65369,0)/482221,0= (-0,1356)

?Рп=(-0,1356) - (-0,0781)=(-0,0575)

3. Оборотність активів (ресурсовіддача)

Оборотність активів (ресурсовіддача) у 2007 році = 500162,2/429847,3 = 1,1636

Оборотність активів (ресурсовіддача) у 2007 році = 482221,0/3999834,0 = 1,2060

?Рвід=1,2060-1,1636= 0,0424

4. Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт фінансової залежності у 2007 році = 429847,3/230439 = 1,8653

Коефіцієнт фінансової залежності у 2008 році = 399834/165070,0 = 2,4222

?Кал= 2,4222-1,8653 = 0,5569

У 2008 році порівняно з 2007 роком рентабельність власного капіталу ВАТ «УДП», що мала від'ємне значення, ще зменшилася на 22,64%, рентабельність надання послуг, що також мала від'ємне значення, зменшилася на 5,75%. Зазначена відбиває негативну тенденцію поглиблення незадовільного використання власного капіталу задля отримання прибутку підприємством. Крім того, неефективність надання послуг поглиблює кризовий стан підприємства, що має збитки на протязі періодів.

Зростає й коефіцієнт фінансової залежності: у 2007 році він становив 1,86, проти 2,4222 у 2008 році. Тобто на тлі зменшення ефективності використання власного капіталу підприємство підвищує залежність від позикових коштів, що погіршує кризовий стан.

При цьому слід зазначити, що використання активів підприємством оптимізується: оборотність активів у 2007 році складала 1,1636, а у 2008 році 1,2060 (зростання на 4,24%). Це є позитивним явищем й відображає спроби раціонального використання наявних ресурсів.

3.3 Факторний аналіз рівнів рентабельності

Показники рентабельності підприємства, що визначено у п. 3.2., є взаємозалежними. Визначення чинників, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінка цього впливу за моделлю «DuPont» є всебічним узагальненням фінансово-господарчої діяльності підприємства.

В основі зазначеної схеми аналізу закладена така детермінована модель:

Рвк=Рп*Рвід*Кзал

Використаємо прийом абсолютних різниць за формулами (1.13-1.15).

Для зручності розрахунку впливу чинників на коефіцієнт рентабельності власного капіталу побудуємо таблицю 3.3.

Таблиця 3.3. Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу та факторних показників в динаміці

Показник

2007 рік

2008 рік

Відхилення

1

Рентабельність надання послуг

-0,0781

-0,1356

-0,0575

2

Оборотність активів(ресурсовіддача)

1,1336

1,2060

0,0424

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності надання послуг:

=(-0,0575)*1,1336*1,8653=(-0,1248)

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі:

=(-0,1356)*0,0424*1,8653=(-0,0107)

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

=(-0,1356)*1,2060*0,5569=(-0,0911)

Разом: (-0,1248)+(-0,0107)+(-0,0911)=(-0,2264)

Таким чином, рентабельність власного капіталу зменшилася на 22,64% через зменшення рентабельності надання послуг на 12,48% (негативні фінансові результати діяльності підприємства); через зміну ресурсовіддачі на 1,07% (неоптимальна структура майна підприємства); через збільшення фінансової залежності на 9,11% (незадовільна структура джерел формування майна підприємства).

3.4 Резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства

Резервом до поліпшення показників ділової активності підприємства є застосування заходів з:

- оптимізації нормування запасів з метою запобігання зменшенню їх обертає мості та збільшенню тривалості операційного циклу, що мають місце у 2008 році порівняно з 2007 роком (оборотність запасів у 2007 р. становила 14,92 обороти, у 2008 році 12,45 обороти (-2,47 обороти); тривалість операційного циклу у 2007 році становила 0,23 дні, а у 2008 році 0,24 (+0,01 день)).

- реінвестування у виробництво (неспроможність до реінвестування спричинила зменшення коефіцієнту економічного зростання на -2,84 в.п.);

- підвищення рівня рентабельності надання послуг (низький рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,90 в.п.);

- підвищення рівня ресурсовіддачі (низький рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,09 в.п.);

- зменшення рівня фінансової залежності (високий рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,63 в.п.).

- підвищення рівня рентабельності власного капіталу, що зменшився на 22,64% через зменшення рентабельності надання послуг на 12,48% (негативні фінансові результати діяльності підприємства); через зміну ресурсовіддачі на 1,07% (неоптимальна структура майна підприємства); через збільшення фінансової залежності на 9,11% (незадовільна структура джерел формування майна підприємства).

Висновки

В даній роботі розглянуто рівень ділової активності та ефективності діяльності відкритого акціонерного товариства «Українське дунайське пароплавство». Основні види діяльності: 61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту; 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту; 63.30.0 Туристичні агентства та бюро подорожей.

Облікова політика в пароплавстві строго відповідає Закону «Про бухгалтерський звіт та фінансову звітність в Україні» та положенням (стандартам) бухгалтерського звіту, що підтверджується Аудиторським висновком. Амортизація нараховується згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (від залишкової балансової вартості груп основних засобів).

В ході проведеного аналізу встановлено:

За даними, наведеними у табл. 3.1., можна дійти висновку, що підприємство є економічно активним за характеристиками обертає мості власного капіталу (у 2007 році 2,01, у 2008 р. 2,46 обороти (+0,45)), сукупного капіталу (у 2007 році 1,17, у 2008 р. 1,22 обороти (+0,05)), засобів у розрахунках (у 2007 році 5,96, у 2008 р. 6,27 обороти (+0,32)), кредиторської заборгованості (у 2007 році 4,08, у 2008 р. 4,81 обороти (+0,73)), тривалість фінансового циклу (у 2007 році 0,48, у 2008 р. 0,45 обороти (-0,03)).

Аналітичні розрахунки свідчать, що на підприємстві витрати на 1 грн. реалізованих послуг зменшилися на 3,18 коп., що є позитивним явищем, оскільки збільшує прибуток підприємства. Якщо в минулому році величина прибутку в кожній грошовій одиниці вартості становила 0,67 коп. (1-0,9933), то за результатами роботи підприємства за той період, що досліджується, її розмір становить 3,88 коп. (1-0,9612). Така ситуація на підприємстві склалася за рахунок: зміни обсягу надання послуг на 3,13 грн.; зміни структури наданих послуг на -3,13 грн.; зміни рівня витрат на надання окремих послуг на -0,1101 грн. (-11,01 коп.); зміни цін і тарифів на спожиті матеріали і ресурси на 0,0534 грн. (5,34 коп.); зменшення цін на послуги на 0,0249 грн. (2,49 коп.).

Коефіцієнт економічного зростання ВАТ «УДП» у 2008 році зменшився порівняно з 2007 роком на -4,4 в.п., причиною вказаного є неспроможність підприємства реінвестувати у виробництво (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -2,84 в.п.); низький рівень рентабельності надання послуг (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,90 в.п.); низький рівень ресурсовіддачі (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,09 в.п.); висока фінансова залежність (що спричинило зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,63 в.п.).

Перелік факторів, що негативно впливають на динаміку показників економічного зростання та ефективності діяльності підприємства можуть бути розглянуті як резерви до поліпшення економічної активності підприємства, а саме:

- оптимізації нормування запасів з метою запобігання зменшенню їх обертає мості та збільшенню тривалості операційного циклу, що мають місце у 2008 році порівняно з 2007 роком (оборотність запасів у 2007 р. становила 14,92 обороти, у 2008 році 12,45 обороти (-2,47 обороти); тривалість операційного циклу у 2007 році становила 0,23 дні, а у 2008 році 0,24 (+0,01 день)).

- реінвестування у виробництво (неспроможність до реінвестування спричинила зменшення коефіцієнту економічного зростання на -2,84 в.п.);

- підвищення рівня рентабельності надання послуг (низький рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,90 в.п.);

- підвищення рівня ресурсовіддачі (низький рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,09 в.п.);

- зменшення рівня фінансової залежності (високий рівень зазначеного показника спричиняє зменшення коефіцієнту економічного зростання на -0,63 в.п.).

- підвищення рівня рентабельності власного капіталу, що зменшився на 22,64% через зменшення рентабельності надання послуг на 12,48% (негативні фінансові результати діяльності підприємства); через зміну ресурсовіддачі на 1,07% (неоптимальна структура майна підприємства); через збільшення фінансової залежності на 9,11% (незадовільна структура джерел формування майна підприємства).

Список літератури

1) Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - Львів. Бескіт Біт -2003 - 152 - с.;

2) Ареф'єва О.В. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник - К. ЄУФІМБ -2004 -94 - с.;

3) Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник - К. ЦУЛ - 2006 -160 - с.;

4) Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К. ЦУЛ - 2006 - 448 - с.;

5) Головко Т.В., Сагова С.В. / За ред. Кужельного М.В. Стратегічний аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення (рек. МОН України) - К. КНЕУ -2002 -198 - с.;

6) Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - Сумы. Ун-тская книга - 2006 -255 - с.;

7) Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник - Х. ИНЖЭК-2003 -240 - с.;

8) Гриньова В.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства. Монографія - Х. ИНЖЭК - 2004 - 128 - с.;

9) За ред. Сахарцевої І.І Бухгалтерський облік. Навчальний посібник з виконання практичних завдань - К. Кондор - 2005 - 556 - с.;

10) Кер.авт. кол. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. Підручник (затв. МОН України) - К. КНЕУ - 2005 - 536 - с.;

11) Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник (рек. МОН України). - 2-е вид. - К. Знання - 2005 -485 - с.;

12) Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник - Львів. Інтелект-Захід-2005 - 256 - с.;

13) Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України) - Херсон. Олди-плюс - 2003 - 256 - с.;

14) Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики. Монографія - Чернівці. Прут - 2005 - 200 - с.;

15) Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К. ЦУЛ - 2005 -224 - с.;

16) Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К. ЦУЛ -2005-122 - с.;

17) Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С. та ін. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник (рек. МОН України) - Львів. Магнолія плюс - 2006 - 240 - с.;

18) Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз у 2-х частинах. Макроекономіка. Навчальний посібник для економічних та математичних спеціальностей. Вища школа-2004 - 207 с.

19) Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). - 2-е вид. - Тернопіль. Економ. думка - 2004 -416-с.

20) Ред. Кривенко О.А. 30 положень (стандартів) бухгалтерського обліку - К. КНТ-2006 - 172 - с.

21) Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К. ЦУЛ -2006 -210 - с.;

22) Салига С.Я., Дацый Н.В., Корецький С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К. ЦУЛ - 2006 - 274 - с.;

23) Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник для ВНЗ (доп. МОН України) - К. КНЕУ - 2004 - 412 - с.;

24) Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник для ВНЗ (доп. МОН України) - К. КНЕУ - 2004 - 412 - с.;

25) Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: практикум. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - Львів. Новий світ -2006 - 280 - с.;

26) Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник (затв. МОН України) - К. Алерта 2006-1080 - с.;

Додаток 1

Ф. 1 БАЛАНС

Актив

Код рядка

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

Станом на 31.12.2008

1

2

3

4

5

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

1 019,8

1 014,6

988,0

первісна вартість

011

1 090,5

1 089,9

1 094,0

знос

012

70,7

75,3

106,0

Незавершене будівництво:

020

41 656,3

46 296,1

44 515,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

233 145,6

209 712,6

181 572,0

первісна вартість

031

1 060 213,4

1 061 852,1

1 042 326,0

знос

032

827 067,8

852 139,5

860 754,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

7 214,2

7 214,2

7 214,0

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

710,0

710,0

710,0

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

283 745,9

264 947,5

234 999,0

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

27 220,7

29 638,2

37 030,0

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1 614,0

1 886,4

4 434,0

готова продукція

130

товари

140

1 999,2

2 075,8

1 863,0

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

45 386,6

40 535,4

38 749,0

первісна вартість

161

45 490,9

40 535,4

38 749,0

резерв сумнівних боргів

162

104,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

10 694,8

12 792,7

8 204,0

за виданими авансами

180

20 575,8

20 945,3

19 388,0

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

4 360,6

5 747,1

4 059,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5 975,8

1 765,1

3 136,0

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

296,4

430,5

360,0

в іноземній валюті

240

2 564,0

2 046,4

4 693,0

Інші оборотні активи

250

41 926,7

47 024,8

42 913,0

Усього за розділом ІІ

260

162 614,6

164 887,7

164 829,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

9,9

12,1

6,0

БАЛАНС

280

446 370,4

429 847,3

399 834,0

Пасив

Код рядка

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

Станом на 31.12.2008

1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

279 509,9

279 509,9

279 510,0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

336 017,6

336 008,9

336 009,0

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-345 491,6

-385 079,8

-450 449,0

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

270 035,9

230 439,0

165 070,0

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

13 400,0

13 400,0

13 400,0

Усього за розділом ІІ

430

13 400,0

13 400,0

13 400,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

41 926,7

41 926,6

126 561,0

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

82,5

324,2

83,0

Усього за розділом ІІІ

480

42 009,2

42 250,8

126 644,0

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

50 882,0

62 320,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги

530

53 338,9

58 569,3

67 427,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

7 602,5

2 796,6

8 061,0

з бюджетом

550

711,1

1 042,0

1 003,0

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

1 574,5

1 432,4

1 812,0

з оплати праці

580

4 378,3

7 335,5

7 747,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні забов'язання

610

2 438,0

10 261,0

8 670,0

Усього за розділом ІV

620

120 925,3

143 757,5

94 720,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

446 370,4

429 847,3

399 834,0

Додаток 2

Ф. 2 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

Станом на 31.12.2008

1

2

3

4

5

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

516030,60

502543,80

486942,00

Податок на додану вартість


Подобные документы

 • Сутність оцінки ділової активності підприємства. Загальноекономічна характеристика підприємства ТОВ "Агаль". Аналіз оборотності капіталу. Пропозиції щодо підвищення рівня ділової активності підприємства за рахунок прискорення оборотності активів.

  курсовая работа [121,5 K], добавлен 10.01.2014

 • Особливості аналізу та основні показники ділової активності підприємства. Динаміка розвитку ділової активності комерційної організації, пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і виконання зобов'язань перед бюджетом, банком та установами.

  курсовая работа [159,9 K], добавлен 27.07.2015

 • Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу ділової активності підприємства. Загальна характеристика ПАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат": аналіз видів діяльності, розгляд якісних і кількісних критеріїв ділової активності підприємства.

  курсовая работа [6,8 M], добавлен 09.03.2019

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Розгляд видів (загальна, фактична, розрахункова) і системи показників (інвестицій, продажу, виробництва) рентабельності підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ділової активності та ефективності фінансово-господарської діяльності фірми.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 03.03.2010

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Аналіз динаміки та структури активів і пасивів, оцінка коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової активності. Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства.

  контрольная работа [117,0 K], добавлен 29.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.