Особливості розвитку малого підприємництва в Україні

Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2018
Размер файла 203,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Зиза О.О., Скубіліна А.В., Овсієнко Н.М.

Анотація

малий підприємство підприємництво обіг

Досліджено особливості формування та розвитку малого підприємництва в Україні. Особлива увага приділена впливу законодавчого регулюванню діяльності малих підприємств та його наслідкам. Розглянуто етапи формування малого підприємництва в Україні. Визначено основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Доведено, що вітчизняні малі підприємства переважно функціонують у сфері обігу, що дає швидкі прибутки.

Ключові слова: мале підприємництво, держава, регулювання, політика, законодавство.

Постановка проблеми

Рушійною силою економіки є малий бізнес. Процес становлення малого підприємництва в молодій українській державі особливо актуальний сьогодні. В умовах глобалізації, вкрай невідлагоджених господарських зв'язків та кризової економіки, в цілому, малий бізнес виступає одним із засобів вирішення багатьох соціально-економічних проблем. Він сприяє послабленню монополістичних тенденцій шляхом розвитку внутрішньогалузевої конкуренції у національній економіці, забезпечує новими робочими місцями, сприяє збільшенню добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Різні аспекти розвитку малого підприємства досліджувалися та представлені у працях українських та зарубіжних вчених, таких як: А. Алексєєв, В. Баумоль, З. Варналій, А. Вовчак, М. Вайт, Девідсон, Д. Ісаченко, Я. Кашуба, В. Кіцак, Д. Пиріг, С. Реверчук та інші. Разом з тим чимало питань стосовно ефективного функціонування та розвитку малого бізнесу в Україні на сьогодні лишаються ще не достатньо вивченими та потребують подальшого розгляду. Серед них важливим є законодавче регулювання підприємницької діяльності та його наслідки, формування сприятливого середовища для функціонування малих підприємств.

Мета статті

Головною метою дослідження є визначення проблем розвитку малого підприємництва в Україні та розробка рекомендацій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу

Історія розвитку малого підприємництва в Україні нараховує трохи більше 20 років (рис. 1). За цей період відбулись значні зміни в кількісному та якісному складі підприємницьких структур, в економічних і правових умовах, державній політиці розвитку малого бізнесу.

З. Варналій умовно виділяє початковий, перший та другий етапи формування державної політики розвитку та підтримки малого підприємництва в Україні (рис. 2).

Розвиток підприємництва почався з ухваленням спеціального закону про підприємництво, що було обумовлено необхідністю відміни діючого законодавчого обмеження (до 1991 р. підприємницька діяльність була заборонена). У 1991 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про підприємництво», що визначав основні правові, економічні і соціальні положення щодо ведення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб в Україні [3].

Відповідно до Закону України «Про підприємництво», підприємництвом вважається безпосередня, самостійна, систематична, пов'язана з ризиком діяльність, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності по виробництву продукції та надання послуг з метою отримання доходу [4].

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малими є підприємства, які не відповідають критеріям мікропідприємств і показники яких на річну дату складання фінансової звітності відповідають наступним критеріям [5]:

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -- до 8 млн. євро;

— середня кількість працівників -- до 50 осіб.

У 2012 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні». Даний закон був створений з метою збільшення частки малого та середнього бізнесу в економіці країни. Проте, проблеми малого підприємництва вирішити цим законом не вдалося, оскільки існує велика корумпованість влади, і як наслідок -- непрозорість всіх процедур.

На початку 2017 року було внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [6]. У законі було змінено словосполучення «має право самостійно» на слово «зобов'язаний», що істотно змінило правила ведення бізнесу для підприємців малого бізнесу. Вже з 1 січня 2017 року всі фізичні особи-підприємці, навіть ті, які не одержують доходу (так звані «сплячі» ФОПи), зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Досі його сплачували лише ті, хто заробляв своєю підприємницькою діяльністю. У кого ж була тимчасова пауза у роботі -- здавав нульові податкові декларації та податків не сплачував. Варто зауважити, що розмір Єдиного Соціального Внеску із підняттям мінімальної заробітної плати зріс удвічі: з 352 грн. до 704 грн. на місяць.

Після прийняття змін до закону почалося масове закриття підприємств, за останній рік в Україні було закрито понад 300 тисяч ФОПів, а відкрито лише 50 тисяч. Найбільше ФОПів було закрито в Київській (44 004 од.), Харківській (26 222 од.) та Дніпропетровській (26 558 од.) областях. Оптова та роздрібна торгівля, складські та транспортні послуги -- до таких галузей належала переважна кількість закритих приватних підприємців [7]. Можна зробити висновок, що цей закон послабив розвиток малого підприємництва, про що свідчить значне скорочення чисельності підприємств.

Таблиця 1

Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємств малого підприємництва за видами економічної діяльності за період 2012-2016 років

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн

Усього

672653,4

670258,5

705000,5

937112,8

1177385

у тому числі

сільське, лісове та рибне господарство

49158,5

48838,4

65303,9

117881,4

144018,3

промисловість

71170,1

77113

82160,5

118140,8

152408,6

будівництво

56949,3

55803,6

48327,5

63300,5

82759,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

358279,4

347559,1

369674,6

457373,5

572082

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

28359,9

29017

29145,8

39950,9

49041,9

тимчасове розміщування й організація харчування

5108,7

5228,2

4402,5

5369,4

7272

інформація та телекомунікації

16983,9

16992,7

18894,9

25911,6

33340,3

фінансова та страхова діяльність

8736,7

9265,4

8597,6

11558,2

15916,1

операції з нерухомим майном

27559,2

29491,9

31409,9

38985,4

47794,7

професійна, наукова та технічна діяльність

29505,3

29568

27250,5

32655,3

39923,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14455,4

1475,8

13927,6

18725,4

23446,7

освіта

1002,8

1084,7

929,1

1130,2

1354,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2246,4

2505,5

2290,3

2987,6

3868,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1033,4

1238,7

1114,3

1322,1

1906,2

надання інших видів послуг

2104,4

1786,5

1571,5

1820,5

2253,1

Обсяги реалізації продукції у грошовому виразі підприємств малого підприємництва майже за всіма видами економічної діяльності за 2012-2016 роки мали тенденцію до підвищення (табл. 1). Найбільший обсяг продажів спостерігався у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, що свідчить про більш сприятливі умови ведення підприємницької діяльності та вищу прибутковість, обсяги реалізації зросли з 358279,4 млн. грн. до 572082,0 млн. грн. протягом 2012-2016 років, проте частка ринку за аналогічний період зменшилась на 4,7% (з 53,3% до 48,6%). Частка ринку за обсягами реалізованої продукції промисловості протягом аналізованого періоду зростала та досягла максимального значення у 2016 році -- 12,9% або 152408,6 млн. грн. Обсяги реалізації малих підприємств галузей сільського, лісового та рибного господарств також зростали протягом 2012-2016 років, та мали максимальне значення у 2015 році -- 12,6% або 117881,4 млн. грн. Будівництво характеризувалось збільшенням обсягів реалізації продукції та послуг протягом 2012-2016 років у грошовому еквіваленті (з 56949,3 млн. грн. до 82759,2 млн. грн.), проте частка ринку зменшилась з 8,5% до 7%. Найменшими обсягами реалізації продукції характеризувались сфера охорони здоров'я та надання соціальної допомоги -- 0,3% частки ринку у 2016 році (3868,4 млн. грн.); сфера мистецтва, спорту, розваг та відпочинку -- 0,2% частки ринку у 2016 році (1906,2 млн. грн.); освіти -- 0,1% частки ринку у 2016 році (1354,1 млн. грн.), що вказує на низький рівень інвестицій в освіту, культуру населення тобто у розвиток людського капіталу, тому ці види діяльності доцільно розвивати. Загалом ріст галузей у грошовому еквіваленті супроводжувався інфляцією української гривні і не може бути свідченням позитивних зрушень у розвитку малого підприємництва.

Таблиця 2

Динаміка підприємств малого підприємництва за видами економічної діяльності за період 2012-2016 років

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

одиниць

одиниць

одиниць

одиниць

одиниць

Усього

344048

373809

324598

327814

291154

у тому числі

сільське, лісове та рибне господарство

44487

46906

43389

44182

42477

промисловість

37144

43179

37107

37640

33695

будівництво

32676

34958

28851

28371

23565

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

99675

106575

90842

90823

79432

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

14134

15482

13757

14007

12594

тимчасове розміщування й організація харчування

9042

9665

7593

7453

6300

інформація та телекомунікації

13024

14467

12939

13273

11595

фінансова та страхова діяльність

4461

4622

4083

4039

3530

операції з нерухомим майном

31419

34477

30719

32230

30486

професійна, наукова та технічна діяльність

30091

33131

29330

29154

24304

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14976

16385

14277

14758

12926

освіта

2085

2299

2023

2035

1803

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4353

4648

3889

4041

3652

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1889

2230

1847

1963

1591

надання інших видів послуг

4592

4785

3952

3845

3204

Джерело: складено авторами на основі [7]

Аналізуючи дані з таблиці 2, протягом 2012-2016 років кількість підприємств майже за всіма видами економічної діяльності скоротилася. Кількість малих підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі була в декілька разів більшою за кількість підприємств інших видів діяльності протягом 2012-2016 років та на кінець 2016 року становила 79432 од., проте часткаринку скоротилась з 29% до 27,3%. У сільському, лісовому та рибному господарстві за аналізований період навпаки кількість підприємств зменшилась з 44487 од. до 42477од., а частка ринку збільшилась на 1,7%. Кількість підприємств сфери промисловості за 5 аналізованих років зменшилось з 37144 од. до 33695 од., хоча частка ринку збільшилась з 10,8% до 11,6%. Діяльність підприємств в сфері будівництва за період 2012-2016 років значно скоротилася як у кількісному значенні (на 9111 од.) так і за часткою ринку з 9,5% до 8,1%. Кількість зареєстрованих підприємств у сфері освіти, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку порівняно з іншими видами економічної діяльності була найменшою та мала тенденцію до зменшення протягом 2012-2016 років, а частка ринку залишається практично незмінною.

Слід зазначити, що в 2013 році спостерігається ріст підприємств малого підприємництва майже за всіма видами економічної діяльності, а починаючи з 2014 року відбувається різкий спад, дана тенденція пояснюється насамперед політичною кризою в країні.

Аналіз динаміки підприємств малого підприємництва за видами економічної діяльності показав, що доволі велика частина підприємницького сектора має орієнтацію на торговельну, а не виробничу діяльність. Відповідно нарощується імпорт товарів та послуг замість національного виробництва, що значно збільшило б відсоток промисловості.

Для визначення особливостей розвитку малого підприємництва в Україні необхідно, на нашу думку, визначити, які чинники найбільш негативно на нього впливають. У таблиці 3 представлено дані Світового Економічного Форуму по 5 найбільш визначним показникам негативного впливу на підприємницьку діяльність в Україні. Так за останні 2 роки (2015-2016 роки) на підприємницьку активність найбільш негативно впливали корупція, політична нестабільність та інфляція у різному порядку. Для порівняння: у період 2012-2013 років першими трьома негативними факторами для підприємців були корупція, податкове регулювання та політична нестабільність.

Таблиця 3

Топ-5 факторів, що не сприяють підприємницькій діяльності в Україні за період 2012-2016 років

2012

2013

2014

2015

2016

Податкове регулювання 15,7%

Політична нестабільність 16,9%

Обмежений доступ до фінансування 16,7%

Корупція 14%

Інфляція 16,3%

Політична нестабільність 15,2%

Податкове регулювання 13,8%

Корупція 15,5%

Політична нестабільність 13,2%

Корупція 13,9%

Корупція 12,2%

Корупція 11,3%

Неефективна бюрократія 13,4%

Інфляція 11,9%

Політична нестабільність 12,1%

Податкові ставки 9,7%

Податкові ставки 10%

Податкове регулювання 11%

Неефективна бюрократія 11,4%

Податкові ставки 9,7%

Неефективна бюрократія 9,3%

Неефективна бюрократія 9,9%

Політична нестабільність 10,1%

Обмежений доступ до фінансування 11,2%

Податкове регулювання 9,4%

Отже, виходячи із зазначеного вище, основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є:

— відсутність належної державної підтримки малого підприємництва, корупція;

— великий тягар оподаткування, що змушує значну частину суб'єктів малого підприємництва переходити в тіньову економіку;

— обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів;

— низький рівень розвитку ринкової інфраструктури малого підприємництва;

— обмежений доступ до інвестицій;

— тиск з боку правоохоронних органів;

— військові дії на Сході України.

Для того, аби бізнес стабільно розвивався необхідно, в першу чергу, усунути корупцію через регулювання та спрощення процедури реєстраціїта ліквідації підприємств в Україні, організацію прозорої фінансової підтримки і розвитку малого бізнесу, зважену податкова політику.

Важливо також залучати й іноземні інвестиції, створювати організації з питань фінансування.

На теперішній час існує невелика кількість програм розвитку та підтримки малого підприємництва, більшість з них зарубіжні:

— програма підтримки малого та середнього бізнесу COSME, розрахована на період з 2014 по 2020 роки, загальний бюджет 2,3 млрд євро;

— East Invest, період з 2010-2017, загальний бюджет 14 млн євро; здійснюють семінари, тренінги, роад-шоу інвесторів для малого те середнього бізнесу; сприяють налагодженню зв'язків з організаціями, які підтримують бізнес в Європейському Союзі;

— SME Facility (Європейський банк реконструкції та розвитку / Німецький банк розвитку та Європейський інвестиційний банк), період з 2010-2020, бюджет складає 15,3 млрд євро;

— контакти ЄБРД в Україні, період 2006-2018, бюджет складає 9,5 млн євро, надають технічної, фінансової, юридичної допомоги.

Висновки і пропозиції

На сьогоднішній день більша частина діючих підприємств у нашій країні займається швидкооборотними видами господарської діяльності (27,3%). Це можна пояснити тим, що суб'єкти малого підприємництва розвиваються в умовах несприятливого інвестиційного клімату, а отже, робить невигідними довгострокові капіталовкладення. Тому рівень розвитку малого підприємництва та його державна підтримка є недостатніми для подальшого розвитку.

Малому підприємству притаманні: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності; формування середнього класу -- прошарку населення, який реально готовий нести на своїх плечах відповідальність за сталий розвиток економіки, забезпечувати незворотність реформ; підтримання конкурентного середовища і обмеження монополізму великих підприємств, швидке насичення ринку товарами і послугами; розвиток місцевого господарства і ринків з орієнтацією на національні інтереси; загальне оздоровлення економіки і суспільства. Виходячи з цього Україні потрібно збільшувати масштаби розвитку малих підприємств, розширювати нормативно-правову базу, зменшити контроль підприємництва з боку держави, необхідна організація фінансової підтримки розвитку малого бізнесу, залучення іноземних інвестицій, задля того, аби цей тип підприємницької діяльності успішно функціонував.

Список літератури

1. Костюк О. М. Розвиток малого бізнесу в Україні / О. М. Костюк // Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 12. С. 44-48.

2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. 4-те вид. К.: Т-во «Знання», КОО. 2008. 302 с.

3. Кикоть В. И. Особенности развития малого предпринимательства в Украине // Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 63-66.

4. Верховна Рада України. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.

5. Верховна Рада України. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України - Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/996-14.

6. Верховна Рада України. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України - Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. World Economic Forum. Global Competitiveness Index. Country/Economy profiles. Finland. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://reports. weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структура та особливості малого підприємництва в аграрній сфері. Його сильні й слабкі сторони, можливості й загрози розвитку. Аналіз сучасного стану, а також тенденції розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки України, проблеми.

  статья [265,7 K], добавлен 19.09.2017

 • Підприємство малого бізнесу. Аналіз малого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємства. Поняття малого підприємництва. Досвід малого підприємництва в зарубіжних країнах. Сучасне підприємництво. Роль жінок в розвитку малого підприємництва.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 27.09.2008

 • Основи малого та середнього підприємництва. Суть і система організації та принципи діяльності підприємств. Форми державної і недержавної підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують вирішення у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

  курсовая работа [124,0 K], добавлен 20.03.2009

 • Аналіз стану розвитку малого підприємництва в Україні на сучасному етапі, проблеми та можливі шляхи їх вирішення, підвищення ефективності функціонування. Вирішення питань зайнятості населення як одне із головних завдань розвитку малого підприємництва.

  статья [16,1 K], добавлен 13.11.2011

 • Роль малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Статистична оцінка діяльності підприємств малого бізнесу. Шляхи забезпечення позитивного розвитку, форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

  научная работа [182,3 K], добавлен 18.05.2014

 • Принципи державної політики у сфері малого підприємництва, оцінка впливу регуляторних бар'єрів на його розвиток. Методика оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях.

  автореферат [32,1 K], добавлен 25.09.2010

 • Суть, роль та функції малих підприємництв у різних моделях змішаної економіки. Особливості встановлення сектору малого підприємництва у Азії. Економічний розвиток країн Америки. Малі приватні підприємства в економіці держав Європи.

  курсовая работа [159,1 K], добавлен 27.07.2003

 • Мале підприємництво, сутність та еволюція розвитку. Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки. Механізм оподаткування, проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. Зарубіжний досвід функціонування малого підприємництва.

  курсовая работа [107,5 K], добавлен 20.03.2011

 • Сутність, функції і види підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності. Труднощі і суперечності становлення вітчизняного малого бізнесу та перспективи його розвитку. Причини, що впливають на ефективність господарської діяльності в Україні.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Загальна характеристика малого бізнесу, його вагомі конкурентні переваги та негативні риси. Державна політика підтримки малого і середнього підприємництва в Україні як самостійного і незамінного елементу ринкової економіки, його значення та функції.

  презентация [3,7 M], добавлен 15.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.