Функціонування системи планування на підприємстві

План як кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення. План підприємства. Планування. Прогресивне планування. Ретроградний метод. Круговий метод. Визначення цілей планування. Пошук альтернатив. Прогнозування.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2007
Размер файла 12,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Функціонування системи планування на підприємстві

План - це кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення. Іншими словами, це результат планування, мотивована модель дій, створена на основі кон'юн-ктурного прогнозу економічного середовища і поставленої мети.

План підприємства -- це завчасно розроблена система заходів, що передбачає цілі, зміст, збалансовану взаємодію ресурсів, обсяг, методи, послідовність і строки виконання робіт по виробництву і реалізації продукції або наданню послуг. План дозво-ляє підприємству оцінити - наскільки реальне досягнення поставлених цілей, що допо-магає, а що заважає їх досягати.

Планування - це процес перетворення цілей підприємства в прогнози та плани, процес визначення пріоритетів, засобів та методів їх досягнення.

У зарубіжній літературі є ряд визначень планування, які відрізняються між собою, але по суті вони дуже схожі. Можна привести кілька прикладів таких визначень:

ь планування - "творче мислення майбутнього" (Adam, Planug, C. 11);

ь планування - "формування управлінських рішень на базі системної підготовки, прийняття рішень по визначенню майбутніх подій" (Hahn, Ru, C. 29);

ь "під плануванням розуміють таке рішення, яке (поряд із відповідним прийнят-тю рішень інформаційним процесом) виробляється за часом раніше настання даних кон'юнктурних подій" (Koch, Unternehmensplanung, C. 12);

ь планування "можливо по суті визначити як процес мислення, при якому розу-мові передбачення і констатація виробляють етапи майбутньої діяльності" (Kosiol, Planung, C. 79);

ь "планування - це системно-методичний процес пізнання і вирішення проблем майбутнього" (Wild, Untenehmungsplanuhg, C. 13) [41].

Система планування, згідно з теорією систем, може розглядатися із двох точок зору. Якщо елементами системи вважаються суб'єкти планування (керівники і роз-робники планів) та процеси обробки інформації, то система планування виступає як цілеорієнтована множинна сукупність суб'єктів планування або цілеорієнтована мно-жинна сукупність процесів планування, між якими існують специфічні взаємозв'язки.

Якщо елементами системи розглядати результати планування, тобто інформацію, що міститься у планах, то система планування інтерпретується як цілеорієнтована множинна сукупність планів, між якими існують специфічні взаємозв'язки.

Обидва підходи не суперечать один одному, оскільки плани утворюють інформаційну складову будь-якої системи планування.

У практиці планування можна виділити три напрями планування: прогресивне, ретро-градне і кругове.

Прогресивне планування (спосіб "знизу-вгору"). Планування здійснюється від нижчих рівнів підприємства до вищих.

Ретроградний метод ("зверху-донизу"). У цьому випадку процес планування здійснюється, виходячи із планування підприємства, шляхом деталізації його показни-ків зверху донизу по ієрархії. При цьому структурні підрозділи повинні перетворювати плани, що надходять, у плани своїх підрозділів.

Круговий метод ("зустрічне планування").Він являє собою синтез вище зазначених методів. Круговий метод передбачає розробку планів у два етапи. На першому; етапі ("зверху-вниз") виробляється поточне планування за основними цілями. На дру-гому етапі ("знизу-вгору") розробляється кінцевий план на основі деталізованих планів. При цьому, в плани включаються найбільш позитивні рішення.

Процес планування як доцільна діяльність людей має свою технологію, яка є по-слідовністю робіт, що виконуються ;при складанні планів.

Процес планування складається із наступних етапів:

Визначення цілей планування. Вони стають вирішальними факторами при ви-борі форми і методів планування.

Аналіз проблеми. На цьому етапі визначається вихідна ситуація на момент складан-ня плану і формується кінцева ситуація.

Пошук альтернатив. На цьому етапі серед можливих шляхів вирішення про-блемної ситуації вибирається найкращий, та розробляються необхідні дії.

Прогнозування. На цьому етапі формується уява про розвиток ситуації, яка пла-нується.

Оцінка. На цьому етапі проводяться оптимальні розрахунки для вибору найкращої альтернативи.

Прийняття планового рішення. Вибирається і оформляється єдине планове рішення.

Допоміжними засобами, що забезпечують процес планування, є засоби, які дозво-ляють автоматизувати технологічний процес розробки планових рішень. Сюди вхо-дить технічне, інформаційне, програмне, організаційне і лінгвістичне забезпечення. Комплексне використання цих інструментів дозволяє створити автоматизовану сис-тему планових розрахунків (АСПР).

Побудова системи планування повинна відповідати цілій низці принципів, основни-ми з яких є: цілеспрямованість, єдність і повнота, інтегрованість за змістом у часі, гнучкість, точність. Р. Акофф пізніше обґрунтував ще один принцип планування - прин-цип участі.

Принцип єдності полягає в тому, що планування повинно носити системний ха-рактер, тобто означає існування сукупності елементів планування їх взаємозв'язок, наявність єдиного напряму їх розвитку, орієнтованого на загальні цілі. Елементами планування на підприємстві є окремі підрозділи, що входять до нього та окремі скла-дові процесу планування. Плани і процеси планування, які є в їх основі, повинні бути інтегрованими з орієнтацією на цілі, тобто вони мають бути змістовно пов'язаними. Змістова орієнтація досягається відповідністю системи планування і орієнтаційної струк-тури підприємства. Взаємозв'язок між підрозділами здійснюється на основі коорди-нації на горизонтальному рівні, тобто на рівні функціональних підрозділів (виробничого; відділу, відділу маркетингу тощо). Єдиний напрямок планової діяльності, загальні цілі всіх елементів підприємства стають можливими у рамках вертикальної єдності вш підрозділів (наприклад, підприємство - цех - бригада) та їх інтеграції.

Координація планової діяльності окремих функціональних підрозділів виражається) в тому, що планування жодної частини підприємства не можна здійснювати ефектив| но, якщо воно не буде пов'язане з плановою діяльністю його окремих одиниць. Крім того, зміни в планах одного із підрозділів повинні бути відображенні і в планах іншій підрозділів.

Інтеграція планової діяльності виражається в тому, що:

1. Кожна з підсистем планування діє, виходячи із загальної стратегії підприєм-
ства, окремий план - це частина плану більш високого підрозділу й підприємства в цілому.

2. Всі плани - це не просто сукупність, набір документів, а їх взаємопов'язана та
узгоджена система.

Узгодження планів може здійснюватися послідовно або паралельно (синхронно). Необхідність узгодженості планів усіх рівнів управління у всіх структурних підрозді-лах підприємства обумовлює послідовний характер узгодження. На великих підприєм-ствах зі складною організаційною структурою процес планування здійснюється комбі-новано "зверху-донизу" і "знизу-вгору" відповідно до так званого принципу "зустріч-ного потоку". Процедура планування у такому випадку передбачає багаторазовий процес узгоджень на кількох рівнях управління.

Принцип участі тісно пов'язаний із принципом єдності і полягає в тому, що кож-ний працівник підприємства стає учасником планової діяльності, незалежно від посади і від виконуваних функцій. Тобто, в процесі планування повинні брати участь усі ті, кого і воно безпосередньо стосується. При цьому, кожний із учасників планування одержує більш глибоке розуміння цілей підприємства, він отримує більш повну і об'єктивну інформацію про підприємство, про різні сторони його діяльності. Особиста участь пра-цівників підприємства, в тому числі і рядових, призводить до того, що плани підприєм-ства стають їх особистими планами. Застосування принципу участі сприяє тому, що працівники, займаючись плануванням, розвивають себе як особистість, у кожного із них з'являються нові мотиви до ефективної праці, а підприємство набуває додаткові ресурси для вирішення своїх майбутніх завдань. Планування, засноване на принципі участі, ще називають парсипативним, оскільки воно поєднує дві функції: оперативне керування і планування. Плани перестають бути "чимось" для керівників, керівники самі залучаються до їх складання.

Принцип безперервності передбачає здійснення процесу планування на під-приємстві в рамках встановленого циклу і так, щоб розроблені плани безперервно зміню-вали один одного.

Процес планування повинен бути безперервним, виходячи з важливих передумов:

>* невизначеності зовнішнього середовища та наявності непередбачених змін, що і роблять необхідним постійне коригування планів підприємства відносно змін зовнішніх умов і відповідне їх виправлення та уточнення;

>* змінюються не лише фактичні передумови, але й уявлення підприємства про

свої внутрішні цінності та можливості. Якщо підприємство не буде враховувати такі

і зміни, запланований та отриманий результат може виявитися нікому не потрібним.

Принцип гнучкості взаємопов'язаний із принципом безперервності і полягає в тому, що план і процес планування може змінювати свою направленість у зв'язку з виникненням непередбачуваних ситуацій. Для здійснення принципу гнучкості плани повинні складатися так, щоб в них можна було вносити зміни, пов'язуючи їх із зміною внутрішніх та зовнішніх умов діяльності. Досягненню гнучкості планування сприяє розробка альтернативних планів. При формуванні системи планування варто дося-гати економічної ефективності і не допускати "надлишку планування", що сковує ініціативу персоналу, знижує мотивацію працівників, а надмірні витрати не компенсу-ються результатами.

Будь-який план повинен бути складений з високим рівнем точності, тобто плани повинні бути конкретизовані і деталізовані, враховувати зовнішні і внутрішні умови діяль-ності підприємства.

Для ефективного функціонування системи планування на підприємстві потрібно створити певні передумови: організаційні, інформаційні та кадрові. Організаційна струк-тура підприємства має бути адекватною системі планування з тим, щоб органи управ-ління й організаційні одиниці, які утворюють відповідно організаційну та планову піра-міди, перекривали одна одну. Процедури планування мають бути сплановані з погляду організаційного забезпечення. Крім того, побудова системи планування на вітчизня-них підприємствах відбувається за умов перехідного періоду, коли раніше діючі систе-ми майже зруйновані, а нові вимагають становлення.

До основних проблем побудови ефективної системи планування на підприємстві належать:

и орієнтація на короткострокові результати діяльності, нерозвиненість стратегіч-ного управління, відсутність систематичного контролю за відповідністю результатів поточної діяльності підприємства його стратегічним цілям;

и фрагментарність та відсутність комплексності поточних планів, зниження рівня координації у системі;

и практично повна відсутність роботи на ринку, нерозробленість методично-ана-літичної бази для аналізу ринку;

и нерозвиненість корпоративного управління, розбіжності інтересів власників, управлінського персоналу та колективу.


Подобные документы

 • Прогнозування розвитку підприємства, основні принципи прогнозування. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства. Тактичне і оперативне планування. Прогнозування є одним з етапів перспективного планування. Методи планування.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.12.2008

 • Види (форми) планування і планів: директивне та індикативне планування, довгострокове (перспективне), середньо-строкове і короткострокове (поточне). Диференціація за складом планових рішень. Прогнозування. Стратегічний план підприємства.

  реферат [11,8 K], добавлен 08.08.2007

 • Загальне ознайомлення з ПП "Анро-Тера". Організація техніко-економічного прогнозування на підприємстві. Планування виробництва, збуту і собівартості. Планування матеріально-технічного забезпечення та фінансів. Планування праці і заробітної плати.

  отчет по практике [67,3 K], добавлен 15.09.2010

 • Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Формування інформаційного поля та комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Аналіз ефективності використання основних фондів і матеріальних ресурсів підприємства. Розробка заходів диверсифікації виробництва.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.09.2016

 • Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2014

 • Теоретичні основи планування підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства "Шахта ім. Артема". Визначення економічної ефективності виробництва на підприємстві і планування щодо її підвищення.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 25.08.2010

 • Теорія графів, сіткове планування та її етапи. Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків. Алгоритм розрахунку сіткової моделі. Сутність та основні елементи сітьового планування як форми відображення діяльності підприємства.

  контрольная работа [113,6 K], добавлен 06.04.2011

 • Сутність і принципи планування. Аналіз фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод". Показники фінансової стійкості, оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності. Планування діяльності: стратегія і тактика маркетингу, планування витрат.

  курсовая работа [157,0 K], добавлен 13.11.2009

 • Аналіз діючої моделі на підприємстві внутрішнього економічного механізму. Економічні форми функціонування окремих підрозділів підприємства. Системи планування і контролю результатів. Ефективність функціонування підрозділів як господарюючих елементів.

  контрольная работа [704,0 K], добавлен 20.06.2012

 • Необхідність планування діяльності підприємства. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ "Нейл". Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Аналіз системи менеджменту на підприємстві.

  курсовая работа [378,9 K], добавлен 06.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.