Політекономія

Предмет і метод політичної економії. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності функціонування та вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем. Економічні потреби суспільства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид тест
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2009
Размер файла 28,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

33

1. Тестові завдання з ПОЛІТЕКОНОМІЇ

1. Предмет і метод політичної економії

1.001. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії ?

1. Наука про економічні відносини людей щодо раціонального викорис-тання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб;

2. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

3. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності їх функціонування;

4. Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

1.002.1. Економічні категорії - це:

1. Логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність

окремих економічних явищ;

2. Методи регулювання економічних процесів;

3. Норми господарської поведінки людей;

4. Економічні інтереси суб'єктів господарської діяльності.

1.003.1. Економічні закони відображають:

1. Істотні, стійки, такі, що повторюються, внутрішні причинно-на-слідкові зв'язки і залежності реальних економічних явищ і процесів.

2. Взаємодію сил природи.

3. Ставлення людей до сил природи.

4. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинам

1.004.1, Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:

1. Діють лише у людському суспільстві.

2. Не можуть мати формалізованого вираження.

3. Суб'єктивні.

4. Об'єктивні.

1.005.1. Яку з незваних функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

1. Політичну.

2. Пізнавальну.

3. Методологічну.

4. Практичну.

1.006.1. Економічна політика - це:

1. Цілеспрямована система погоджених і пов'язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку

економіки країни.

2. Політика екологічної безпеки країни.

3. Здатність до прийняття господарських рішень.

4. Здатність керувати економічними процесами.

1.007.1. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?

1. Метод фізико-природних спостережень.

2. Метод наукової абстракції.

3. Метод індукції та дедукції.

4. Метод аналізу і синтезу.

2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

1.008.2. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

1. Об'єктивна потреба у товарах і послугах, що забезпечують

життєдіяльність людини

2. Фізіологічні потреби людини.

3. Потреби у відтворенні робочої сили.

4. Потреби у праці та вільному часі.

1.009.2. Що сумовою виникнення і відтворення потреб?

1. Взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання.

2. Суспільна свідомість.

3. Сфера споживання.

4. Сфера виробництва

3. Економічна система суспільства. Відносини власності

1.010.3. Що таке економічна система суспільства?

1. Сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, що утворюють певну цілісність - економічну структуру суспільства

2. Сукупність процесів виробництва і споживання.

3. Сукупність деяких видів господарської діяльності суспільства.

4. Економічні відносини, що складаються на фазі виробництва.

1.011.3. Економічна система вирішує три основні питання. Яке зайве?

1. Хто повинен виробляти?

2. Що виробляти?

3. Як виробляти?

4. Для кого виробляти?

1.012.3. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

1. Відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва

2. Ставлення людини до природних ресурсів.

3. Ставлення людини до засобів виробництва.

4. Ставлення людини до продуктивних сил суспільства.

1.013.3. Що є причиною різноманітності форм власності?

1. Поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної

бази виробництва.

2. Необхідність мати власність усім громадянам.

3. Необхідність ефективного функціонування економіки.

4. Наявність капіталів різних розмірів.

1.014.3. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

1. Власник.

2. Користувач.

3. Технологія виробництва

4. Ринок збуту продукції.

1.013.3 Яке визначення найповніше характеризує поняття "змішана економіка"?

1. Економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки.

2. Економіка перехідного періоду.

3. Наявність різних типів соціально-економічного прогресу.

4. Багатоукладна економіка,

1.016.3. Фундаментальні економічні питання "що, як і для кого виробляти" мають відношення:

1. Тільки до відсталої економіки.

2. Тільки до командної економіки.

3. Тільки до ринкової економіки.

4. До будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та політичної організації.

4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

1.017.4. У чому полягає соціально-економічний зміст перехідної економіки?

1. Перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

2. Перехід від переважно ремісничого до машинного виробництва.

3. Індустріалізація сільськогосподарського виробництва.

4. Подолання автаркічного характеру національної економіки.

1.018.4. Що не належить до основних рис командно-адміністративної економіки?

1. Свобода вибору сфер виробничо-господарської діяльності суб'єктами господарювання.

2. Державне відчуження основних засобів виробництва НІЛ

безпосередніх виробників.

3. Тотальне пригнічення господарської активності та ділової ініціативи.

4. Примусове державне регулювання економічних зв'язків між підприємствами.

1.019.4. Що не належить до закономірностей перехідної економіки?

1. Функціонування в країні промислового, сільськогосподарського виробництва та інших галузей економки.

2. Приватизація власності, лібералізація економічної діяльності та структурна перебудова економіки.

3. Демонополізація економіки та формування ринкової інфраструктури.

4. Фінансова стабілізація в країні та адресна соціальна підтримка громадян.

5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

1.020.5. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

1. Зв'язки і кооперування всіх економічних суб'єктів у процесі виробництва матеріальних і духовних благ.

2. Безпосередні та опосередковані зв'язки між підприємствами матеріального виробництва.

3. Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва.

4. Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини.

1.021.5. Здібності до підприємництва - це:

1. Здатність раціонально об'єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва.

2. Здатність удосконалювати засоби виробництва.

3. Здатність залучати позичковий капітал для виробництва.

4. Здатність організувати виробництво нових видів продукції.

1.022.5. Змінні витрати виробництва - це фактори:

1. Що можуть бути змінені при зміні обсягу випуску продукції.

2. Що не залежать від зміни обсягу випуску продукції.

3. Ціна яких нестабільна.

4. Ціна яких контролюється державою.

1.023.5. Постійними витратами виробництва називаються фактори;

1. Розмір яких фіксований при різних обсягах випуску продукції.

2. Що не змінюють попит на певний товар.

3. З постійного ціною.

4. Що визначаються розмірами фірми.

1.024.5. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва?

1. Абсолютний приріст суспільного продукту.

2. Матеріаломісткість продукції.

3. Продуктивність праці.

4. Фондовіддачу.

1.025.5. Що не можна віднести до показників соціальної ефективності суспільного виробництва?

1. Рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва

2. Розмір національного доходу на душу населення.

3. Рівень життя населення.

4. Частку фонду споживання в національному доході.

1.026.5. Яке визначення найбільш точно відображає суть товарного виробництва?

1. Виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу.

2. Виробництво продуктів для споживання іншими.

3. Створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва.

4. Переробка природних предметів праці для надання їм властивостей, які задовольняють потреби людини.

1.027.5. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

1. Виникнення і поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників.

2. Створення нових методів виробництва сільськогатодарських продуктів.

3. Зростання чисельності населення.

4. Покращення використання засобів виробництва.

1.028.5. Що, перш за все, зумовило набуття товарним виробництвом все загального характеру?

1. Набуття робочою силою форми товару.

2. Товарами стають усі засоби виробництва.

3. Товарами стають результати інтелектуальної праці.

4. Товарні відносини охоплюють міжнародні економічні зв'язки.

1.029.5. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

1. Воно є продуктом праці і здатне задовольняти потреби людини.

2. Воно здатне задовольняти потреби людини.

3. Воно не є продуктом людської праці, але здатне задовольняти потреби людини.

4 Кількість його обмежена порівняно з потребами в ньому

1.030.5. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?

1. Регулювання попиту та пропозиції.

2. Регулювання розподілу капіталів і праці між сферами суспільного виробництва.

3. Стимулювання розвитку продуктивних сил.

4. Диференціацію товаровиробників.

1.031.5. До природних ресурсів виробництва не належать:

1. Земля, ліси.

2. Обладнання.

3. Водні ресурси.

4. Мінеральні ресурси.

1.032.5. Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?

1. Безмежність.

2. Обмеженість.

3. Різноманітність.

4. Корисність.

6. Теорія грошей

1.033.6. Що є об'єктивною причиною виникнення грошей?

1. Історичний розвиток товарного виробництва і обміну.

2. Наявність держави.

3. Суспільний поділ праці.

4. Посилення взаємозв'язків суб'єктів господарської діяльності.

1.034.6. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

1. Це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну.

2. Будь-який товар, отримує товаровиробник в обмін за свій товар,

3. Товар, який може обмінюватись на інші товари.

5. Благородні метали - золото і срібло.

1.035.6. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

1. Золотовалютний запас національного банку.

2. Фізичний обсяг товарної маси.

3. Швидкість обігу грошової одиниці.

4. Зміни товарних цін.

1.036.6. Що є узагальненою причиною інфляції?

1. Порушення відтворювальних пропорцій в економіці та законів грошового обігу

2. Постійне зростання заробітної плати.

3. Відсутність вільного обміну паперових грошей на золото.

4. Надмірна інтернаціоналізація господарських зв'язків країни.

1.037.6. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?

1. Люди з фіксованими доходами.

2. Позичальники.

3. Підприємці.

4. Кредитори.

1.038. б. Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції?

1. Грошовий запас.

2. Пакет акцій.

3. Нерухомість.

4. Земельні ділянки.

1.039.6. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

1. Стабільний стан національної економіки.

2. Жорстка боротьба з фальшовомонетництвом.

3. Державний контроль за цінами.

4. Державний контроль за емісією грошей,

1.040.6. Конвертованістю валюти є:

1. Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти.

2. Встановлення ціни на золото в національній валюті.

3. Вільний обмін паперових грошей на золото.

4. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

1.041.6. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

1. Співвідношення купівельної спроможності національних валют.

2. Кількості національних грошей в обігу.

3. Співвідношення золотого паритету національних валют.

4. Світової ціни на золото.

1.042.6. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

1. Франція.

2. Англія.

3. Китай.

4. Італія.

1.043.6. Яке з наведених понять характеризує збільшення купівельної спроможності грошей?

1. Дефляція.

2. Інфляція.

3. Нуліфікація.

4. Конвертація.

1.044.6. Від яких факторів прямо не залежить купівельна спроможність

грошей?

1. Кількості банків у країні.

2. Інфляції.

3. Кількості грошей в обігу.

4. Дефляції.

7. Ринкова економіка: сутність, функції і структура.

Суб'єкти ринкової економіки

1.045.7. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

1. Сфера товарного та грошового обігу.

2. Сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих

підприємств.

3. Невід'ємний компонент товарного виробництва й обігу.

4. Сукупність торговельно-посередницьких підприємств.

1.046.7. Що не є елементом механізму ринку?

1. Суспільний поділ праці.

2. Пропозиція.

3. Попит.

4. Конкуренція.

1.047.7. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

1. Забезпечення гармонійної взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення.

2. Стимулюючу.

3. Контролюючу.

4. Сануючу.

1.048.7. Що характеризує ринковий попит?

1. Кількість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною.

2. Потреба, яку бажає задовольнити споживач.

3. Наявність товарів на ринку.

4. Намір придбати даний товар.

1.049.7. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції?

1. Кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною.

2. Заява про бажання продати товар.

3. Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі товарного запасу на ринку.

4. Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари.

050.7. Що являє собою ринок капіталу?

1. Інвестиційний ринок, ринок кредитів, ринок цінних паперів.

2. Ринок праці.

3. Ринок товарів народного споживання.

4. Ринок послуг.

8. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Оборот капіталу

1.051.8. Метою функціонування капіталу є:

1. Отримання прибутку.

2. Задоволення суспільних потреб.

3. Здійснення науково-технічного прогресу.

4. Створення товарних запасів.

1.052.8. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

1. Вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів.

2. Виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції.

3. Амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання.

4. Витрати на наймання робітників та менеджерів.

1.053.8. Оборот капіталу-це:

1. Повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі

2. Отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу.

3. Перетворення товару на гроші та навпаки.

4. Процес руху капіталу, коли він водночас перебуває у всіх його функціональних формах і приносить прибуток власнику.

1.054.8. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

1. За швидкістю руху різних матеріалізованих частин капіталу та способами переносу їх вартості на створюваний продукт.

2. За сферою функціонування капіталу.

3. За величиною вартості капіталу.

4. За різновидами створюваної продукції.

1.0558.8. Що належить до основного капіталу?

1. Вартість виробничих споруд та засобів праці.

2. Вартість предметів праці.

3. Витрати на наймання робітників.

4. Комерційні та управлінські витрати.

1.056.8. Що належить до оборотного капіталу?

1. Вартість предметів праці та витрати на наймання робітників,

2. Вартість виробничих будівель і споруд.

3. Вартість засобів праці.

4. Вартість приладів та устаткування.

1.057.8. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

1. Старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП.

2. Руйнування елементів основного капіталу під впливом сил природи.

3. Втрата фізичних якостей засобів виробництва у процесі експлуатації.

4. Вихід з ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії.

9. Інфраструктура ринку і канітал сфери обігу

1.058.9. Що не належить до ринкової інфраструктури?

1. Владні структури та інститути держави.

2. Різного роду біржі.

3. Маркетингові та відповідні науково-дослідні служби та установи.

4. Інформаційно-посередницькі інституції.

1.059.9. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

1. Капітал сфери обігу.

2. Грошовий капітал.

3. Товарний капітал.

4. Капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів.

1.060.9. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

1. Гроші, що надаються у позику під певний відсоток.

2. Матеріальні цінності, що надаються у користування за плату.

3. Відстрочка платежу.

4. Мобілізація тимчасово вільних коштів на потреби розширеного відтворення.

1.061.9. Що більш, повно характеризує цінні папери?

1. Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідендів, відсотків.

2. Фіктивний капітал.

3. Акції і облігації.

4. Депозитні сертифікати.

1.062.9. Яке визначення характеризує природу акціонерного капітану?

1. Приватний капітал, що функціонує в колективній формі.

2. Форма нагромадження капіталу.

3. Вільний капітал підприємців.

4. Вільні кошти населення.

1,063.9, Що із нижче перерахованого входить в інфраструктуру ринку:

1. Товарні біржі; фондова біржа; банки.

2. Торговий дім; аукціони; торгово-промислові палати.

3. Комерційно-інформаційні центри; брокерські, страхові, аудиторські і холдингові компанії.

4. Усі відповіді правильні.

1.064.9. Який банк України виконує функцію емісійного центру:

1. Національний банк України.

2. Зовнішньоекономічний банк.

3. Ощадний банк.

4. Кооперативні банки, комерційні банки.

1.065.9. Надаючи кредит, власник обумовлює;

1. Повернення позики через певний строк

2. Отримання підприємцем певного доходу.

3. Удосконалення виробництва.

4. Організацію нових робочих місць.

10. Монополія і конкуренція в ринковій та перехідній економіці

1.066.10. Що безпосередньо не є причиною виникнення монополізму?

1. Поглиблення суспільного подіну праці.

2. Прагнення до максимізації прибутку.

3. Підвищення рівня концентрації виробництва і капіталу.

4. Зниження ефективності функціонування індивідуальної приватної власності.

1.067.10. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

1. Угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції.

2. Велике акціонерне товариство.

3. Спільне підприємство.

4. Велика торговельно-промислова група.

1.068.10. Досконала конкуренція в економіці:

1. Забезпечує всім підприємцям свободу вибору економічних дій.

2. Завдає лише збитків більшості підприємців.

3. Небажане явище для підприємців.

4. Стримує науково-технічний прогрес.

1.069.10. Недосконала конкуренція - це:

1. Будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення.

2. Забруднення великими підприємствами навколишнього середовища.

3. Встановлення державного контролю за рівнем товарних цін.

4. Перерозподіл державою доходів конкуруючих суб'єктів через

бюджетно-податкову систему.

1.070.10. Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

1. Конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють диференційовані продукти.

2. На ринку діє обмежена кількість виробників.

3. Конкуренція фірм-монополістів різних галузей за споживача

4. Фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його.

1.071.10. Цінова дискримінація - це:

1. Продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям.

2. Диференціація заробітної плати робітників фірми.

3. Підвищення ціни на товари більш високої якості.

4. Збільшення прибутку за рахунок встановлення більш високих цін на товари.

1.072.10. Важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

1. Наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари.

2. Наявність великої кількості фірм-виробників певного товару.

3. Наявність фірм, які випускають диференційовані товари.

4. Концентрація виробництва у одного виробника

11. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

1.073.11. У чому полягає основна специфіка аграрних відносин?

1. Використання землі як основного засобу виробництва.

2, Незалежність виробництва від природних умов.

3, Процес виробництва має регулярний характер.

4. Монополізм у виробництві.

1,07411. Що не входить до структури аграрних відносин?

1. Відносини з приводу технології обробки землі.

2. Відносини з приводу форм господарського використання землі

3. Відносини з приводу привласнення землі та результатів сільськогосподарського виробництва

4. Відносини з приводу економічних форм реалізації власності на землю.

1.075.11. Земельний рентний дохід-це дохід, який:

1. Одержують власники землі за використання їх земель та інших природних ресурсів.

2. Одержують власники від продажу землі.

3. Одержують продавці від продажу сільськогосподарської продукції

4. Одержують власники від продажу землі та інших природних ресурсів.

1.076.11, Що не входить в орендну плату за землю?

1. Страхові відшкодування.

2. Процент на капітал, вкладений у землю.

3. Земельна рента.

4. Амортизаційні відрахування.

1.077.11. Ціна землі - це:

1. Дисконтована земельна рента.

2. Грошова оцінка доходів, отриманих від хазяйнування на землі.

3. Грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарських продуктів.

4. Грошове відображення вартості землі.

12. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України

1.078.12. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

1. Вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи.

2. Низький рівень продуктивності праці.

3. Недостатнє стимулювання науково-технічного прогресу.

4. Відсутність ефективної мотивації трудової діяльності людей.

1.079.12. Що не притаманне процесу переходу України до ринкової економіки?

1. Монопольне панування будь-якої однієї форми власності.

2. Роздержавлення та приватизація.

3. Демонополізація економіки.

4. Формування багатоукладної економіки.

1.080.12. Що не є роздержавленням?

1. Ліквідація державних підприємств.

2. Усунення держави від втручання безпосередньо в управління господарськими процесами підприємств.

3. Переведення державних підприємств на комерційні засади функціонування.

4. Трансформація державної власності в інші форми власності.

1.081.12. Що таке приватизація власності?

1. Це передана державної (в т. ч. муніципальної) власності окремим особам у приватну.

2. Це перетворення державної власності у колективну.

3. Це перетворення колективної власності в індивідуально приватну власність.

4. Це перетворення суспільної власності в особисту власність громадян.

13. Держава та її економічні функції у трансформаційній економіці

1.082.13. Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?

1. Сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності.

2. Забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства.

3. Прогнозування та індикативне планування, соціально-економічних процесів.

4. Оподаткування, фінансування та кредитування суб'єктів господарської діяльності.

083.13. Що не є безпосередньо об'єктом державного регулювання в економіці?

1. Визначення місця, і ролі кожної підприємницької структури в системі суспільного поділу праці.

2. Стимулювання економічного зростання, антикризове і антимонопольне регулювання.

3. Регулювання зайнятості населення та обмеження безробіття.

4. Заохочення прогресивних зрушень у галузевих і регіональних структурах та підтримка експорту.

1.084.13. Що є однією з економічних функцій держави?

1. Антимонопольне регулювання.

2. Дослідження навколоземного простору.

3. Укладання різних міжнародних угод.

4. Отримання прибутку.

1085.13. Що є головною метою державного регулювання ринкової економіки?

1. Економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві.

2. Вирівнювання економічного циклу.

3. Удосконалення галузевої та регіональної структури господарства.

4. Охорона навколишнього природного середовища,

1.086.13. Грошово-кредитна політика проводиться:

1. Фінансово-кредитними установами країни.

2. Урядом держави.

3. Центральним банком країни.

4. Міністерством фінансів.

1.087.13. У функції держави в ринковій економіці не входить:

1. Регулювання цін на продукцію приватного сектора.

2. Законотворча діяльність.

3. Підтримка конкурентного середовища,

4. Антициклічне регулювання економіки.

14. Економічне відтворення та економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

1.088.14. Що більш повно характеризує процес розширеного суспільного відтворення?

1. Підвищення життєвого рівня населення.

2. Поглиблення суспільного поділу праці та спеціалізації виробництва.

3. Безперервний процес поновлення, повторення та продовження всього суспільного виробництва.

4. Безперервне нарощування обсягів промислового виробництва.

1.089.14. Яке з соціально-економічних явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?

1. Підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників.

2. Роздержавлення і приватизація економіки.

3. Розширення мережі національних парків, заповідників, заказників.

4. Розширення кооперації виробництва.

1.090.14. Яке з соціально-економічних явищ є процесом відтворення виробничих відносин?

1. Урізноманітнення форм власності.

2. Розвиток соціальної інфраструктури.

3. Видобування та переробка корисних копалин.

4. Науково-технічний прогрес.

1.091.14. Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку?

1. Макроекономічною імпульсивністю науково-технічного оновлення активної частини основних виробничих фондів.

2. Надзвичайними природними явищами.

3. Непередбаченим збігом обставин макроекономічного характеру.

4. Дестабілізуючою діяльністю екстремістів та окремих політичних сил.

1.092.14. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?

1. Чергування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення.

2. Періодичні кризові спади виробництва.

3. Періодичне підвищення ділової активності.

4. Періодичне коливання ділової активності.

1.093.14. Які циклічні коливання ретельно досліджуються економічною теорією?

1. Цикли, об'єктивно властиві природі економічних явищ.

2. Циклічні коливання, пов'язані з природними явищами.

3. Цикли сезонного характеру.

4. Поодинокі штучні цикли, що виникають внаслідок надзвичайних випадків та через порушення технологічних процесів.

15. Доходи, їх джерела та розподіл. Зайнятість і відтворення робочої сили

1.094.15. Що характеризує номінальну заробітну плату?

1. Заробітна плата у поточному грошовому вираженні.

2. Премія за ризик.

3. Дивіденди на акції.

4. Підприємницький дохід.

1.095.15. Що є реальною заробітною платою?

1. Кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату.

2. Заробітна плата і премія.

3. Заробітна плата і відпускні.

4. Заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом.

1.096.15. Диференціація доходів - це:

1. Різниця у рівнях доходів, одержаних різними людьми за певний період.

2. Співвідношення мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму.

3. Різниця між найбільшим та найменшим рівнем доходу, що склалася у суспільстві.

4. Співвідношення між мінімальною заробітною платою і мінімальною пенсією.

1.097.15. "Споживчий кошик" - це:

1. Вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними.

2. Науково обгрунтована норма споживання товарів для певних груп населення.

3. Вартість певного набору товарів і послуг.

4. Мінімум калорій, які повинен одержувати організм людини за певний період часу.

1.098.15. Система соціальних гарантій - це:

1. Нормативні зобов'язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення к доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць.

2. Основні принципи морально-етичних взаємовідносин між членами

суспільства.

3. Економічні умови діяльності суб'єктів господарювання, що

забезпечуються державою.

4. Політика держави у сфері освіти, медицини, культури.

1.099.15. Рівень безробіття - це:

1. Частка незайнятого населення у складі економічно активного населенню

2. Загальна кількість безробітних.

3. Частка економічно активного населення у загальній кількості населення.

4. Різниця між економічне активним населенням і кількістю безробітних.

1.100.15. Яке безробіття існує завжди?

1. Фрикційне, структурне.

2. Структурне, циклічне.

3. Циклічне, фрикційне.

4. Конверсійне, фрикційне.

1.101.15. Закон А. Оукена визначає:

1. Ступінь зменшення ВВП залежно від перевищення природного рівня

безробіття фактичного.

2. Залежність між темпами інфляції і рівнем безробіття.

3. Ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіття в країні.

4. Взаємозв'язок між зміною ВВП і зміною рівня циклічного безробіття.

1.102.15. Які основні умови перетворення робочої сили на товар?

1. Робітник володіє власною робочою силою як юридично вільна особа і не володіє засобами виробництва.

2. Робітник став юридичною вільною особою.

3. Робітник не володіє засобами виробництва.

4. Недостатній рівень кваліфікації робітника.

1.103.15. У чому суть заробітної плати в умовах товарно-ринкового господарювання?

1. Заробітна плата - це грошовий вираз вартості товару робочої сили.

2. У повній виплаті робітнику за його працю.

3. Зарплата - це кількість товарів, які найманий робітник може купити за зароблені ним гроші.

4. Ціна праці.

1.104.15. Яка мета соціального партнерства?

1. Забезпечення соціальної справедливості між роботодавцями і робітниками відповідно до економічних, правових законів та моральних принципів.

2. Захист інтересів робітників.

3. Захист інтересів підприємців.

4. Забезпечення екології праці на виробництві.

16. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок

1.105.16. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?

1 Поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

2. Науково-технічний прогрес.

3. Більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур.

4. Високі темпи зростання виробництва наукомісткої продукції.

1.106.16. Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

1. Міжнародний поділ праці.

2. Регулювання валютних курсів.

3. Зовнішньоекономічна політика

4. Створення міжнародних економічних союзів.

1.107.16. Що не є характерним для сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі?

1. Стагнація.

2. Відчутне зростання обсягів товарообороту та лібералізація торгівлі.

3. Швидке зростання торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

4. Більш активна участь у світовій торгівлі раніше економічно відсталих країн.

1.108.16. Який з факторів може погіршити для іноземних інвесторів інвестиційний клімат у країні?

1. Нестабільність внутрішнього господарського законодавства.

2. Введення довгострокових податкових пільг.

3. Спрощення умов репатріації власності у країні.

4. Зменшення частки державної власності у країні.

1.109.16. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?

1. Працевлаштування на більш вихідних умовах.

2. Утворення та возз'єднання сім'ї.

3. Міркування політичного та релігійного характеру.

4. Міркування етнічного та культурного характеру.

1,110.16. Які заходи щодо інтеграції України у' світове господарство є менш проблемними і більш перспективними?

1. Опанування нових виробничих сфер, що потребують застосування високого інтелектуального потенціалу та глибоких, теоретичних розробок.

2. Активна участь у жорсткій конкуренції на світовому ринку.

3. Вихід на світовий ринок із сировиною та сільськогосподарською

продукцією.

4. Створення і пропонування споживачам виробів більш високої якості з новими споживчими властивостями.

1.111.16. Знайдіть правильне визначення категорії "світове господарство"

1. Поєднання національних економік на основі позаекономічного примусу.

2. Взаємозв'язок національних економік, в основі яких покладено ринкове господарювання.

3. Взаємозв'язок національних економік на основі суспільного поділу праці.

4. Система міжнародних економічних відносин.

1.111.17. Глобалізація світогосподарськнх зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства

1.112.17. Що належить до глобальних проблем людства?

1. Проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всієї цивілізації, і які можна вирішити лише спільними зусиллями.

2. Зрошення певних ланів Північного Криму.

3. Газифікація ряду населених пунктів у кількох областях України.

4. Подолання наслідків землетрусів.

1.113.17. Яка з нижче зазначених екологічних проблем є локальною?

1. Забруднення в окремих, місцевостях грунту ядохімікатами.

2. Забруднення Світового океану.

3. Кислотні опади.

4. Вичерпування мінеральних ресурсів.

1.114.17. Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру?

1. Інфляція.

2. Зростання населення на планеті та безробіття.

3. Забруднення атмосфери.

4. Нестача продовольства та поширення зубожіння.

1.115.17. Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?

1. Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн.

2. Сприяння країнам, що розвиваються, щодо вирішення нагальних проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

3. Встановлення уніфікованих правил загального природокористування.

4. Співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії.


Подобные документы

 • Політекономія - суспільна наука, система знань про економічні системи, сукупність механізмів та інститутів розвитку й функціонування національного виробництва. Предмет і метод політекономії, виникнення, етапи розвитку. Економічні закони і категорії.

  лекция [278,9 K], добавлен 07.04.2012

 • Виникнення, еволюція, предмет політичної економії. Структура суспільного виробництва. Економічні потреби суспільства. Виникнення товарного виробництва. Характеристика економічних систем сучасного світу, ринкової економіки. Міжнародні економічні відносини.

  курс лекций [164,8 K], добавлен 03.02.2010

 • Поняття та зміст, історія виникнення та розвитку політичної економії. Заслуга класичної школи та її найвідоміших представників. Предмет політичної економії. Методи дослідження економічних процесів на сучасному етапі. Сутність нормативного підходу.

  контрольная работа [13,8 K], добавлен 07.12.2010

 • Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Технологічний спосіб виробництва. Роль НТП в розвитку технологічного способу виробництва. Економічна система й економічний лад суспільства. Сучасні соціально-економічні системи та їх еволюція.

  контрольная работа [37,6 K], добавлен 08.12.2010

 • Історичні етапи розвитку економічної думки. Економічні закони, принципи та категорії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Сутність та типи економічних систем. Форми організації суспільного виробництва. Грошовий обіг та його закони.

  курс лекций [197,0 K], добавлен 10.11.2010

 • Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині. Вчення Іммануїла Канта і Йогама Фіхте. Економічний націоналізм та наукова думка Фрідріха Ліста. Держава і теорія протекціонізму. Нова історична школа, соціальний напрям політекономії.

  контрольная работа [35,6 K], добавлен 21.03.2011

 • Рівень соціально-економічної ефективності функціонування підприємства. Економічні показники: ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності. Система показників соціально-економічної ефективності діяльності будівельних підприємств.

  реферат [12,9 K], добавлен 20.05.2009

 • Характеристика та сутність політичної економії. Характеристика основних етапів та напрямків розвитку політичної економії. Значення українських вчених-економістів у розвитку теорії, методології та практики економічного аналізу, політичної економії.

  автореферат [428,0 K], добавлен 28.01.2012

 • Економічні потреби людини та шляхи їх задоволення. Матеріальні і духовні, індивідуальні та колективні потреби. З'ясування потреб роботодавців. Ієрархія потреб за А. Маслоу. Блага, створені в процесі виробництва, як предмет інтересу споживання людини.

  презентация [855,4 K], добавлен 25.03.2016

 • Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Виробництво та його основні фактори. Межа виробничих можливостей.

  шпаргалка [168,8 K], добавлен 16.01.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.