Підприємство як суб'єкт ринкової економіки

Обґрунтування теоретико-методологічних основ функціонування підприємства як суб’єкта ринкових відносин та визначення його місця в структурі національної економіки. Аналіз динаміки показників діяльності підприємництва в Україні. Шляхи подолання проблем.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.01.2016
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1) Недосконалість законодавства з питань розвитку дрібного і малого бізнесу, як і підприємництва в цілому.

2) Високі податки, що примушують деяких суб'єктів дрібного і малого підприємництва йти в тіньову економіку.

3) Недостатня державна фінансово-кредитна підтримка дрібних і малих підприємств.

4) Відсутність дієвого механізму реалізації державної політики з підтримки дрібного і малого бізнесу.

5) Обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення.

6) Недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.

7) Психологічне несприймання позитивної ролі підприємців у ринкових перетвореннях серед окремих верств населення.

Отже, можна зробити висновки, що головним напрямком політики ринкової трансформації економіки України є створення умов становлення та розвитку національного підприємства, у першу чергу малого і середнього бізнесу. Його місце і роль у структурі ринкової економіки визначаються тим, що цей бізнес становить основу дрібного виробництва. Він відіграє важливу роль у процесі формування ринкової конкуренції рівноваги цін, забезпеченні зайнятості населення, заповнює ринкові "ніші", неефективні для великих підприємств. Незважаючи на те, що малі і середні приватні підприємства постійно стикаються з проблемою захисту своєї економічної незалежності, як дрібні суб'єкти ринку мають досить нетривалий термін ділового існування, в той же час добрих результатів вони досягають саме в співробітництві з іншими компаніями. Світовий досвід і практика господарювання доводять, що саме існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх природно регульоване оптимальне співвідношення становлять характерну рису ринкової економіки.

3.2 Шляхи подолання проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

Основними напрямками прискорення розвитку підприємництва у сучасних умовах трансформації, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки України є:

1) Подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва.

2) Удосконалення кредитної політики, а саме: організація державних кредитних установ з метою пільгового кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу.

3) Подальше посилення державної підтримки суб'єктів малого підприємництва (фінансово-кредитної, майнової, інформаційної та кадрової). Створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

4) Стимулювання розвитку підприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективність суспільного виробництва та його конкурентоспроможності завдяки використання досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій, випуску принципово нових видів продукції.

5) Забезпечення виконання заходів щодо створення єдиної автоматизованої системи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

6) Здійснення заходів щодо поетапного створення при центрах зайнятості мережі навчальних центрів з підготовки підприємців з-поміж безробітних.

7) Посилення відповідальності органів виконавчої влади, державних службовців за виконання відповідних законів щодо розвитку підприємницької діяльності, зокрема малого бізнесу.

Сьогодні в Україні залишаються невирішеними чимало проблем розвитку малого підприємництва та існує необхідність в активізації ролі держави щодо прискореного формування сектору малих бізнесових структур. Тому існує необхідність використовувати універсальні методи державного регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва.

Зниження податкового навантаження на суб'єктів малого бізнесу можливе за рахунок зниження сумарних нарахувань на фонд заробітної плати, введення занижених ставок оподаткування прибутку, звільнення суб'єктів малого бізнесу від сплати податку на прибуток протягом перших років існування.

Вирішення наступної проблеми, а саме нестача фінансових ресурсів для розвитку малих підприємств, можливе за рахунок впровадження ефективних механізмів залучення додаткових джерел фінансування.

Збільшенню обсягів кредитування комерційними банками суб'єктів малого підприємництва буде сприяти поширене їх страхування від різноманітних видів ризиків і, насамперед, неплатоспроможності. Однак страхувати суб'єктів малого бізнесу невигідно, бо існує велика вірогідність їх банкрутства. Тому доцільно створення спеціалізованих страхових компаній, орієнтованих на захист малого бізнесу.

Таким чином створення нових малих підприємств залежить від різноманітних обмежень з боку органів влади. На наш погляд, для створення сприятливого підприємницького середовища найбільш ефективно впровадження наступних заходів:

істотне спрощення правил та процедур створення нових підприємств:

усунення суперечності у законодавчій базі, забезпечення її прозорості та стабільності;

контроль з боку громадських організації за діяльністю урядовців;

створення ефективної системи зворотного зв'язку з метою інформування громадськості, відповідних структур про корупційні вчинки урядовців.

Отже, важливе значення малого і середнього бізнесу для розвитку економіки визначає необхідність пильної уваги держави до його формування і функціонування. Основою економічного зростання є середній клас, саме на ньому тримається економіка будь-якої держави, саме він і стане великим стартом відродження.

Сьогодні в Україні повинні бути втіленими ряд наступних заходів для того, щоб удосконалити існуючи систему регулювання підприємницької діяльності. Держава повинна проводити державне закупівлі для збільшення збуту продукції вітчизняних підприємців.

Слід створити систему реалізації проектів за коштами міжнародної технічної допомоги; збільшити фінансові ресурси, призначені для фінансування заходів, передбачених програмами підтримки підприємництва в Україні.

Слід також створити механізм участі суб'єктів підприємництва у обговорені і розроблені рішень органів державної влади у сфері державного регулювання підприємництва, та, що особливо важливо - моніторингу системи.

Також, ще одним кроком у сфері покращення розвитку малого та середнього підприємництва з боку державної влади має стати спрощення системи державної реєстрації суб'єктів підприємництва, тобто зменшення переліку необхідних документів.

Досягнення економічної стійкості вітчизняних підприємств можливе лише за умови використання елементів сучасного менеджменту, своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища та стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.

Таким чином можна зробити висновки, що державна підтримка малого бізнесу є складовою державної політики, яка повинна не тільки створювати сприятливі умови для розширення сектору дрібних підприємств, а й безпосередньо підтримувати їх. У цьому зв'язку пріоритетними напрямками вдосконалення механізму державної підтримки малого бізнесу мають бути: удосконалення законодавчої та нормативної бази, що регламентує діяльність малого підприємництва, зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва, запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення знань, професійних навичок, фахового рівня у питаннях ведення бізнесу, формування системи інформаційно-консультаційного обслуговування, сприяння розвитку лізингових компаній.

Висновки

Отже, можна зробити висновки, що підприємство - це юридична особа й одночасно господарська та фінансова одиниця. Розрізняють техніко-економічні, організаційно-економічні та виробничі функції (економічної власності) підприємства. Підприємництво як явище господарського життя завжди розвивається у конкретному соціально-економічному та історичному середовищі. Саме тому для його безперервного відтворення необхідні певні передумови.

Сучасне підприємство обов'язково функціонує в умовах постійно присутнього державного регулювання, ступінь якого залежить від виду та масштабів діяльності підприємства.

Державне регулювання діяльності підприємства в сучасних умовах реалізується в наступних напрямах: податкове регулювання, цінове регулювання, регулювання умов та оплати праці, соціальний захист, захист навколишнього середовища, бюджетне регулювання.

За оперативними даними Державної служби статистики підприємства України, за винятком малих підприємств та бюджетних установ, у січні-вересні 2014 року отримали 168,026 мільярда гривень збитку до оподаткування, в той час як за аналогічний період минулого року було отримано 24,106 мільярда гривень прибутку.

За інформацією Державної служби статистики, в січні-вересні 2014 р порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств збільшився на 68,2% - до 215,507 млрд гривень. Одночасно фінансовий результат збиткових підприємств зріс у 3,7 разу - до 383,533 млрд гривень.

За цей період збитково спрацювало 40,3% підприємств, якими отримано збитків на суму понад 383532,6 млн грн, що на 368,7 % більше ніж за січень - вересень 2013 року.

Найбільше зростання прибутку - в 4 рази - зафіксоване у фінансовій і страховій діяльності, а також в галузях мистецтва, спорту і відпочинку.

Найбільше зростання збитків більш ніж у 5 разів - показали підприємства, що працюють в галузях сільського господарства, професійної і наукової діяльності, охорони здоров'я, операцій з нерухомістю.

За вказаний період кількість збиткових підприємств щодо загальної їх кількості зросла на 3,9 п. п. - до 44,2%.

В Україні станом на 1 січня 2015 р.1 млн 503 тис.435 суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

На 1 січня 2014 р. було зареєстровано 1 млн 372 тис.177 суб'єктів ЄДРПОУ. Станом на 1 січня 2013 р. їх кількість складала 1 млн 341 тис.781 суб'єктів. Таким чином, протягом березня кількість підприємств збільшилася на 30396 суб'єкт, що складало 2,3% зміни.

По областям України статистика була такою: найвищими показники концентрації суб'єктів ЄДРПОУ є у Львівській, Одеській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного зниження рівня доходів суб'єктів господарювання, що призводить до зменшення прибутковості чи навіть збитковості багатьох підприємств.

За 2014 рік в процесі приватизації змінили форму власності 794 об'єкта, з яких державних - 100, комунальних - 694 об`єкта (без врахування даних АР Крим та м. Севастополь).

За даними Державного комітету статистики України станом на 01.01.2013 в Україні налічувалося 1 600 127 суб'єктів господарювання, з яких 698 суб'єктів великого підприємництва,20 550 суб'єктів середнього підприємництва та 1 578 879 суб'єктів малого підприємництва.

У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств станом на 01.01.2013 частка малих підприємств становила 94,3 %, середніх - 5,5 % та великих - 0,2 %.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, а також кредити банків та інші позики.

Питома вага малого та середнього бізнесу в загальних обсягах економіки поступово збільшується і на сьогодні цей сектор забезпечує 74,2% обсягу реалізованої продукції.

За оперативними даними Державної служби статистики підприємства України, за винятком малих підприємств та бюджетних установ, у січні-вересні 2014 року отримали 168,026 мільярда гривень збитку до оподаткування, в той час як за аналогічний період минулого року було отримано 24,106 мільярда гривень прибутку.

За інформацією Державної служби статистики, в січні-вересні 2014 р порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств збільшився на 68,2% - до 215,507 млрд гривень. Одночасно фінансовий результат збиткових підприємств зріс у 3,7 разу - до 383,533 млрд гривень.

За цей період збитково спрацювало 40,3% підприємств, якими отримано збитків на суму понад 383532,6 млн грн, що на 368,7 % більше ніж за січень - вересень 2013 року.

Найбільше зростання прибутку - в 4 рази - зафіксоване у фінансовій і страховій діяльності, а також в галузях мистецтва, спорту і відпочинку.

Найбільше зростання збитків більш ніж у 5 разів - показали підприємства, що працюють в галузях сільського господарства, професійної і наукової діяльності, охорони здоров'я, операцій з нерухомістю.

В Україні станом на 1 січня 2015 р.1 млн 503 тис.435 суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

На 1 січня 2014 р. було зареєстровано 1 млн 372 тис. 177 суб'єктів ЄДРПОУ. Станом на 1 січня 2013 р. їх кількість складала 1 млн 341 тис. 781 суб'єктів. Таким чином, протягом березня кількість підприємств збільшилася на 30396 суб'єкт, що складало 2,3% зміни.

Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного зниження рівня доходів суб'єктів господарювання, що призводить до зменшення прибутковості чи навіть збитковості багатьох підприємств.

За 2014 рік в процесі приватизації змінили форму власності 794 об'єкта, з яких державних - 100, комунальних - 694 об`єкта (без врахування даних АР Крим та м. Севастополь).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, а також кредити банків та інші позики.

Питома вага малого та середнього бізнесу в загальних обсягах економіки поступово збільшується і на сьогодні цей сектор забезпечує 74,2% обсягу реалізованої продукції.

Мале і середнє підприємництво є важливим фактором розвитку економіки України, а вихід з економічної кризи пов'язаний, в першу чергу, з розвитком саме таких підприємств, тому необхідно вирішити перелік питань правового забезпечення для відновлення позитивної динаміки соціально-економічних показників розвитку малого та середнього підприємництва.

Досягнення економічної стійкості вітчизняних підприємств можливе лише за умови використання елементів сучасного менеджменту, своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища та стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.

Таким чином можна зробити висновки, що державна підтримка малого бізнесу є складовою державної політики, яка повинна не тільки створювати сприятливі умови для розширення сектору дрібних підприємств, а й безпосередньо підтримувати їх. У цьому зв'язку пріоритетними напрямками вдосконалення механізму державної підтримки малого бізнесу мають бути: удосконалення законодавчої та нормативної бази, що регламентує діяльність малого підприємництва, зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва, запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення знань, професійних навичок, фахового рівня у питаннях ведення бізнесу, формування системи інформаційно-консультаційного обслуговування, сприяння розвитку лізингових компаній.

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

3. Закон України Про підприємництво від 07.02.1991 № 698-XII

4. Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин. // Економіка України. - 2011. - №6. - С.52 - 53.

5. Депут В.І. Основи економічної теорії: навч. посібник/ П.В. Круш, В.І. Депут, С.О. Тульчинський. - К.: Каравела, 2009. - 448 с.

6. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: навч. посібник/ С.Д. Дзюбик, О.С. Рикав. - К.: Знання, 2009. - 481 с.

7. Дрига С. Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні / С. Дрига // Вісник КНТЕУ. - 2009. - №6. - С.5 - 14.

8. Зайцева Л.О. Особливості розвитку інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України / Л.О. Зайцева // Бізнес інформ. - 2014 - №5 - С.150-154.

9. Ісаков М. Види та організаційні форми підприємств в Україні // Вісник академії правових наук України. - 2010 - № 4. - С.224 - 230.

10. Копченко І.М. Актуальні проблеми державної підтримки малого підприємництва України на сучасному етапі. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №4 (35). - С.115 - 119.

11. Копченко І.М. Актуальні проблеми державної підтримки малого підприємництва України на сучасному етапі. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №4 (35). - С.115 - 119.

12. Литвин В.В. Механізм державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. - 2011. - № 5. - С.36 - 43.

13. Мазур О.Є. Основи економіки. Теорія і практикум.: навч. посібник/ О. Є. Мазур. - К.: Лібра, 2009 - с.288.

14. Мочерний С.В. Політекономія: підручник/ С.В. Мочерний - К.: Вікар, 2009. - 386 с.

15. Онищенко В.О. Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва / В.О. Онищенко, Ю.О. Заборовець // Ф ормування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С.143-146.

16. Пєтухова О.М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (проблеми і перспективи): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: спец.08.00.04 "економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ” / О.М. Пєтухова. - Київ, 2012. - 42 с.

17. Шлюсарчик Б. Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці / Б. Шлюсарчик // Держава і регіони. - 2009. - №3. - С. 206 - 210.

18. Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу / О.І. Яшкіна // Маркетинг і менеджмент інновацій - 2013 - №4 - С.181-189

19. Державний комітет статистики України - www.ukrstat.gov.ua

Додатки

Додаток 1

Класифікація видів підприємств

Додаток 2

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств України а січень-вересень 2014 року

Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн.

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

Кількість збиткових підприємств у % до загальної кількості підприємств

січень-вересень 2014р., млн. грн.

січень - вересень 2013р.,

млн. грн.

млн. грн.

у % до

січня-вересня 2013р.

млн. грн.

у % до

січня - вересня 2013р.

січень - вересень 2014р.

січень - вересень 2013р.

Усього

-168026,1

24105,5

215506,5

168,2

383532,6

368,7

44,2

40,3

Сільське, лісове та рибне господарство

-958,6

9,4

216,3

90,6

1174,9

512,3

11,8

10,8

Промисловість

-79724,0

12489,6

60623,3

105,7

140347,3

312,9

46,0

43,1

Будівництво

-3609,7

-1046,9

1975,5

79,2

5585,2

157,7

47,1

45,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-44608,5

1470,5

25312,5

110,8

69921,0

327,0

42,1

35,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-7272,8

1776,7

7864,5

133,6

15137,3

368,2

48,3

46,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

-3487,5

-418,6

118,2

31,8

3605,7

456,5

62,1

47,2

Інформація та телекомунікації

-7083,2

4980,4

7765,4

97,0

14848,6

490,3

47,7

43,9

Фінансова та страхова діяльність

67422,9

17785,6

103922,5

399,7

36499,6

444,4

31,7

33,8

Операції з нерухомим майном

-18261,9

-2361,5

1499,4

114,4

19761,3

538,1

53,7

46,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

-67006,0

-10077,6

3627,6

161,4

70633,6

573,1

43,3

38,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-2429,9

-133,0

920,7

125,6

3350,6

386,8

40,5

40,2

Освіта

68,9

67,1

76,5

101,6

7,6

93,6

29,1

32,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-524,8

87,0

192,8

90,2

717,6

565,5

34,9

22,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-469,4

-527,1

1341,0

442,8

1810,4

218,1

68,0

62,6

Надання інших видів послуг

-81,6

3,9

50,3

116,1

131,9

334,7

41,2

40,0

Додаток 3

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

Організаційно-правова форма господарювання

на

1.01.13

на

1.01.14

%

Усього

1341781

1372177

2,3

у тому числі

фермерське господарство

49095

49169

0,2

приватне підприємство

280073

278227

-0,7

державне підприємство

6075

5933

-2,3

казенне підприємство

38

33

-13,2

комунальне підприємство

15207

14974

-1,5

дочірнє підприємство

18594

18173

-2,3

іноземне підприємство

2176

2096

-3,7

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4498

4470

-0,6

підприємство споживчої кооперації

1360

1325

-2,6

акціонерне товариство

25531

24813

-2,8

товариство з обмеженою відповідальністю

488781

515371

5,4

товариство з додатковою відповідальністю

1539

1583

2,9

повне товариство

2074

2062

-0,6

командитне товариство

638

629

-1,4

кооператив

33664

33806

0,4

з нього

виробничий

2459

2647

7,6

обслуговуючий

20619

20620

0,0

споживчий

771

809

4,9

сільськогосподарський виробничий

1224

1192

-2,6

сільськогосподарський обслуговуючий

947

1035

9,3

організація (установа, заклад)

115042

114018

-0,9

з неї

державна

16479

14941

-9,3

комунальна

66378

67023

1,0

приватна

1000

1027

2,7

організація (установа, заклад) об'єднання громадян

1579

1608

1,8

асоціація

3194

3234

1,3

корпорація

852

836

-1,9

консорціум

93

94

1,1

концерн

359

350

-2,5

інші об'єднання юридичних осіб

1412

1365

-3,3

філія (інший відокремлений підрозділ)

49014

49717

1,4

представництво

4744

4843

2,1

товарна біржа

598

601

0,5

кредитна спілка

1154

1171

1,5

спілка споживчих товариств

363

5162

1322,0

споживче товариство

5044

378

-92,5

недержавний пенсійний фонд

75

74

-1,3

політична партія

19222

19166

-0,3

громадська організація

74500

77286

3,7

релігійна організація

24720

25475

3,1

профспілка, об'єднання профспілок

28852

29724

3,0

творча спілка (інша професійна організація)

278

298

7,2

благодійна організація

14055

14999

6,7

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

15018

16213

8,0

орган самоорганізації населення

1426

1503

5,4

Додаток 4

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та регіонами на 1 січня 2014 року

Усього

Питома вага, %

У тому числі

із статусом

юридичної особи

без статусу

юридичної особи

Україна

1372177

100,0

1317094

55083

Автономна Республіка Крим

57418

4,2

54642

2776

Вінницька

33313

2,4

31264

2049

Волинська

21106

1,5

20135

971

Дніпропетровська

106517

7,8

103008

3509

Донецька

97566

7,1

93603

3963

Житомирська

27260

2,0

26104

1156

Закарпатська

21733

1,6

20667

1066

Запорізька

49907

3,6

48092

1815

Івано-Франківська

25815

1,9

24323

1492

Київська

57315

4,2

55038

2277

Кіровоградська

25419

1,9

24389

1030

Луганська

47237

3,4

44748

2489

Львівська

69667

5,1

66460

3207

Миколаївська

40690

3,0

38933

1757

Одеська

79836

5,8

76710

3126

Полтавська

37731

2,7

35944

1787

Рівненська

20758

1,5

19801

957

Сумська

24625

1,8

23205

1420

Тернопільська

22658

1,7

21505

1153

Харківська

80021

5,8

77600

2421

Херсонська

30741

2,2

29118

1623

Хмельницька

28492

2,1

27092

1400

Черкаська

29445

2,1

28026

1419

Чернівецька

17861

1,3

16958

903

Чернігівська

20830

1,5

19710

1120

м. Київ

281979

20,5

274379

7600

м. Севастополь

16237

1,2

15640

597

Додаток 5

Основні структурні показники діяльності суб'єктів господарювання

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

малі

з них

усього

суб'єкти середнього підприємництва

суб'єкти малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб'єкти мікро-підприємництва

Кількість суб'єктів господарювання, одиниць

2010

2183928

357241

300445

1805118

355

1804763

1793243

2011

1701620

354283

295815

1325925

306

1325619

1313004

2012

1600127

344048

286461

1235192

361

1234831

1224315

2013

1722070

373809

318477

1328743

351

1328392

1318703

Кількість суб'єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

2010

477

78

66

394

0

394

391

2011

372

77

65

290

0

290

287

2012

351

76

63

271

0

271

269

2013

378

82

70

292

0

292

290

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб

2010

10772,7

2164,6

832,6

2814,5

20,5

2794,0

2708,1

2011

10164,5

2091,5

788,9

2371,4

20,9

2350,5

2241,5

2012

9957,6

2051,3

788,2

2277,9

44,0

2233,9

2062,8

2013

9729,1

2010,7

795,3

2322,6

42,1

2280,5

2119,8

Кількість найманих працівників, тис. осіб

2010

8845,8

2043,7

762,0

1009,4

20,1

989,3

914,9

2011

8757,9

2011,8

757,4

1045,5

20,7

1024,8

928,5

2012

8620,3

1951,6

736,5

1042,7

43,6

999,1

838,4

2013

8279,4

1891,8

734,4

993,8

41,7

952,1

801,1

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн. грн.

2010

3596646,4

568267,1

181903,1

230418,2

19487,5

210930,7

190055,3

2011

4202455,2

607782,4

189799,1

211215,8

11221,2

199994,6

181697,8

2012

4459818,8

672653,4

212651,2

256649,2

13015,4

243633,8

225449,1

2013

4334453,1

670258,5

216111,4

284238,1

20778,9

263459,2

244546,0

Додаток 6

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України за регіонами (одиниць)

Додаток 7

Кількість фізичних осіб-підприємців на 10 тис. осіб наявного населення України за регіонами (одиниць)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність підприємництва. Підприємництво в Україні. Принципи ринкової економіки. Форми підприємницької діяльності. Особливості становлення малих підприємств. Підприємство в системі ринкових відносин. Види підприємств. Економічні інтереси.

  лекция [24,7 K], добавлен 22.01.2007

 • Теоретичні підходи та еволюцію розвитку малого підприємництва в загальній структурі національної економіки. Стан малого бізнесу в Україні та в Донецькому регіоні. Існуючі методи його фінансової оцінки. Економічний зміст підприємницької діяльності.

  автореферат [129,5 K], добавлен 13.04.2009

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 16.06.2004

 • Цивілізоване підприємництво. Отримання максимального прибутку. Підприємство, його сутність та функції. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Види та об’єднання підприємств. Формування ринкової структури економіки України. Господарські товариства.

  реферат [29,1 K], добавлен 30.10.2008

 • Теоретико-методичні аспекти визначення ефективності роботи підприємства. Оцінка господарської діяльності та діагностика її результативності. Аналіз динаміки складу активів та пасивів балансу і платоспроможності фірми, показників її ділової активності.

  курсовая работа [3,7 M], добавлен 12.07.2010

 • Обґрунтування інверсійних процесів в науково-освітній структурі інноваційної економіки. Особливості державного регулювання венчурного фінансування в світі та Україні. Огляд системи показників оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності.

  монография [1,4 M], добавлен 22.04.2013

 • Зміст поняття та особливості аграрного сектора ринкової економіки. Визначення основних форм підприємництва в даній галузі. Дослідження тенденцій формування та розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України на сучасному етапі.

  курсовая работа [121,2 K], добавлен 28.09.2015

 • Конкурентоспроможність як макроекономічна категорія. Конкурентоспроможність національної економіки, вивчення системи її чинників і показників. Аналіз динаміки конкурентоспроможності економіки України, розробка пропозицій щодо подальшого її підвищення.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.01.2012

 • Поняття ринкової економіки та місце малого бізнесу в ній. Аналіз малого бізнесу в Україні. Значення діяльності малого підприємства в ринкових умовах на прикладі діючого підприємства ТОВ "Лекс Консалтінг". Зарубіжний досвід підтримки малого бізнесу.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 17.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.