Інноваційний потенціал промисловості України

Теоретичні аспекти інноваційного потенціалу промисловості. Сучасний стан інноваційного потенціалу промисловості України. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах, шляхи їх вирішення. Формування механізму використання інноваційного потенціалу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2014
Размер файла 84,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· Малий досвід інноваційної діяльності;

· Значна суперечність законодавства, що регламентує інноваційний процес в Україні;

· Бюрократія на державному рівні;

· Відсутність реальної державної підтримки;

· Масова еміграція кваліфікованої робочої сили;

· Відсутність механізму трансферу технологій;

· Недосконалість методики з оцінки ефективності інноваційних проектів;

· Нерозвиненість інститутів венчурного бізнесу.

Крім цього, однією з не менш важливих проблем є нераціональне використання наявних ресурсів підприємства.

Для забезпечення ефективного процесу впровадження інновацій потрібно забезпечити здійснення таких завдань:

· оцінювання світових тенденцій науково-технічного розвитку;

· розроблення стратегії інноваційної політики і механізмів її здійснення;

· формування стратегічних цілей інноваційної діяльності;

· розроблення планів та програм інноваційних проектів;

· розроблення організаційно-виробничої структури управління інноваційною діяльністю;

· планування організації інноваційного процесу;

· спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності; підготовка відповідного персоналу для здійснення інновацій.

Тому для України проблема розвитку інноваційної діяльності є надзвичайно актуальною, тому що проблема підвищення ефективності виробництва стоїть перед кожною підприємницькою структурою, оскільки переважна їх більшість утворена в процесі приватизації на базі колишніх державних підприємств. Слід зазначити, що майже всі підприємства працюють на застарілому обладнанні, а технології, котрі використовують у базових галузях, залишились на рівні досягнень науково-технічного прогресу 50 - 60-х років.

Вирішення проблем інноваційного шляху розвитку підприємницьких структур можливе через удосконалення законодавчої бази, сприяння фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств з боку держави та органів місцевого самоврядування, формування централізованої, регіональної та відомчої інфраструктур підтримки інновацій у промисловості, забезпечення науково-технічної діяльності кваліфікованими кадрами, що послужить істотним поштовхом для підняття економіки України.

Висновки

Оцінка інноваційного потенціалу дозволяє, перш за все, проаналізувати фінансову стійкість підприємства до інноваційного розвитку. Визначення на цій основі типу інноваційного потенціалу дозволяє проконтролювати правильність вибраного напрямку інноваційного розвитку з позицій сучасного і подальшого фінансового стану підприємства. Сформований метод може стати змістовною основою формування стратегії інноваційного розвитку і ефективної комерціалізації нових технологій.

Запропонована методика дозволяє всесторонньо оцінити інноваційний потенціал промислового підприємства, дозволяє дати більш чітке уявлення про його інноваційні можливості, сильні та слабкі сторони, на підставі чого можуть бути розроблені пропозиції по формуванню інноваційного потенціалу, необхідного для подальшого розвитку підприємства.

Основними проблемами, що ускладнюють розвиток інновацій в Україні, є фактичне спрямування державної політики на закріплення моделі економіки, яка ґрунтується на низькотехнологічних укладах, та слабкий розвиток ринкових інституцій.

Науково-технологічний потенціал промисловості України є низьким, що негативно впливає на посткризове відновлення промислового сектору. Зріс ступінь зносу основних засобів виробництва, рівень інноваційної активності підприємств знизився, процеси впровадження інновацій у промисловості України характеризувалися відсутністю суттєвих позитивних зрушень, спостерігалося скорочення впровадження нових технологічних процесів. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є до сих пір власні кошти підприємств.

Основними проблемами підвищення інноваційної активності промислових підприємств України та підвищення рівня впровадження інновацій є дефіцит коштів на придбання новітніх технологій, застаріле обладнання, на якому неможливо здійснювати впровадження новітніх технологій та виробництво нових видів інноваційної продукції, брак фахівців, низьке залучення іноземних інвесторів. Однак, Україна за оцінкою інноваційної діяльності все ще не втратила хороші позиції.

Тому для України проблема розвитку інноваційної діяльності є надзвичайно актуальною, тому що проблема підвищення ефективності виробництва стоїть перед кожною підприємницькою структурою, оскільки переважна їх більшість утворена в процесі приватизації на базі колишніх державних підприємств. Слід зазначити, що майже всі підприємства працюють на застарілому обладнанні, а технології, котрі використовують у базових галузях, залишились на рівні досягнень науково-технічного прогресу 50 - 60-х років.

В результаті проведеного дослідження виділено ряд факторів, що гальмують розвиток інноваційної діяльності підприємств. Серед основних проблем її активізації виділяється відсутність державної підтримки, незадовільна податкова система та, як результат, відсутність мотивації щодо вдосконалення нових технологій, значна зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій.

Відмічається також недосконалість та недостатність інформаційного забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств. Відсутність чіткої методології формування облікової інформації та впорядкованої системи внутрішньої звітності щодо інноваційної діяльності підприємств стає перешкоджати ефективному управлінню інноваційними процесами.

Вирішення проблем інноваційного шляху розвитку підприємницьких структур можливе через удосконалення законодавчої бази, сприяння фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств з боку держави та органів місцевого самоврядування, формування централізованої, регіональної та відомчої інфраструктур підтримки інновацій у промисловості, забезпечення науково-технічної діяльності кваліфікованими кадрами, що послужить істотним поштовхом для підняття економіки України.

Використана література

1. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О.І. Амоша // Економіст. - 2005. - №6. - С.28-34.

2. Андрушків Б.М. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак // Вісн. економ. науки України. - 2009. - №1 (15). - С.23-25.

3. Бажал Ю.М. Розвиток національної інноваційної системи як складової українського інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Ю.М. Бажал. - Режим доступу: http://www.ekmair. ukma. kiev.ua/bitstream/123456789/412/1/-Bazhal_Rozvytok_natsionalnoi. pdf

4. Богма О.С. Сутність інноваційного потенціалу / О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2011. - №1. - С.12-15.

5. Висоцька І.Б. Стан та проблеми інноваційної діяльності промисловості України / І.Б. Висоцька // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2008. - №18.10 - С.279 - 285.

6. Вовчок С.В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04/С.В. Вовчок. - К., 2009. - 20с.

7. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

8. Ганущак-Єфименко Л.М. Моделювання організації взаємодії процесу управління інноваційним розвитком підприємства / Л.М. Ганущак-Єфименко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №1. - С.90.

9. Гнилянська Л.Й. Сучасні проблеми впровадження інновацій та шляхи їх подолання / Л.Й. Гнилянська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип.21.14. - С.177-180.

10. Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України/ Ж.А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №8 (74). - С.107-115.

11. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

12. Доповідь Держстату "Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008-2010 рр. (за міжнародною методологією)".

13. Корінько Н.Д. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання / Н.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С.149-154.

14. Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб інноваційного росту / І.В. Космидайло // АПЕ. - 2006. - № 6 (60). - С.113.

15. Кочетков СВ. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий // Экономист. 2006. № 5. С.34-38.

16. Кравченко С.І. Оцінка достатності інноваційного потенціалу підприємства / С.І. Кравченко, О.В. Корнєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. - 2009. - Вип.36-1. - С.125-132.

17. Литвиненко Є. Податкове стимулювання інноваційної та науково-технічної діяльності промислових підприємств. // Проблеми науки. - 2004. - № 8. с. - 25-30.

18. Луциків І.В. Інноваційна діяльність в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку / І.В. Луциків // Інноваційна економіка. - 2010. - №4 (18). - С.23-26.

19. Лященко О.В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - №2. - С.176-180.

20. Макаренко М.В. Оцінка інноваційного потенціалу як інструмент управління інноваційним розвитком регіону / М.В. Макаренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - №3. - Т.1. - С.62-71.

21. Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава. - 2007. - № 4. - С.24-26.

22. Мержа С. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки в активізації в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №9. С.155-159.

23. Миллер Б. Инновационное развитие и сетевое управление / Б. Миллер // Проблемы теории и практики управления. - 2011. - №9 - С.25.

24. Мостовенко Н.А. Джерела фінансування інноваційних проектів/ Н.А. Мостовенко // Економічні науки. - 2010. - №7 (25). - С.1 - 9.

25. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко; за ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.

26. Нежиборець В.І. Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки / В.І. Нежиборець // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - № 5. - С.48-54.

27. Ніколайчук А.Т. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Ніколайчук А.Т. // Вісник Хмельницького національного університету. - Режим доступу: http://nikolaychuk. at.ua/news/2010-11-17-52.

28. Про інноваційну діяльність: закон України від 04.07.2002 р. №40-IV у редакції Закону від 35.03.2005 р. №2505 - IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=40-15&print=1.

29. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів". Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року N 2632-VI [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: www.zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=2632-17.

30. Станиславик Е.В. Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия/ Е.В. Станиславик, А.Б. Свинарева // Труды Одесского политехнического университета, вып.1 (29), 2008. - С.292-297.

31. Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України. - 2008. - № 7. - С.24-36.

Додатки

Додаток А

Проблеми впровадження інновацій

Шляхи вирішення проблем впровадження інновацій

1.

Нестача власних фінансових ресурсів і довгострокових кредитів від комерційних банків.

- Залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвесторів;

Подання проектів підприємства на державні та інші гранти;

Використання нерозподіленого прибутку від підприємницької інноваційної діяльності;

Використання амортизаційних відрахувань, у тому числі за рахунок прискореної амортизації;

Використання накопичень у вигляді доходів від інвестицій у цінні папери та акції;

Використання доходів від продажу патентів, ліцензій та інших прав на об'єкти інноваційної діяльності;

Формування (участь у) регіональних інноваційних кластерів.

2.

Недостатня кваліфікація працівників, кадрова проблема

- Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів усфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

Впровадження на державному рівні нових освітніх програм, підвищення їх якості і конкурентоспроможності на основі нових інформаційних технологій, оновити структуру і зміст вищої освіти в напрямку вивчення питань інноваційної діяльності, а саме: державного регулювання інноваційної діяльності, стратегічного менеджменту, інноваційного маркетингу, технологічного аудиту, фінансування інновацій;

Участь працівників у ярмарках, конференціях, тощо, які стосуються напрямку діяльності підприємства.

3.

Недостатнє інформаційне забезпечення про інноваційну діяльність вітчизняних та закордонних підприємств.

- Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності з боку держави;

Створення спеціального підрозділу (або посадової одиниці) на підприємстві, який би займався моніторингом ситуації з приводу розробки і впровадження інновацій як на вітчизняних підприємствах, так і за кордоном;

Проведення маркетингового дослідження з метою створення дослідних і серійних зразків нової (удосконаленої) техніки або технології.

4.

Скасування податкових і митних пільг для суб'єктів інноваційної діяльності, відсутність гарантій для інвестора.

- Податкове регулювання і стимулювання інноваційної діяльності на рівні держави;

Антимонопольне регулювання і забезпечення конкурентоспроможності у сфері інноваційної діяльності.

5.

Занижена стимулююча роль оплати за працю.

- Заохочення розвитку творчих здібностей працівників підприємства;

Інвестиції в людський капітал, які повинні здійснюватись як підприємницьким сектором, так і державою;

Соціальне і медичне страхування працівників з бокупідприємців;

Створення спеціальних фондів для преміювання за розроблення, освоєння і випуск нової продукції;

Стимулювання за результатами збалансованої системи показників, що передбачає формування сукупності показників, які відображають результативність діяльності вищих менеджерів, відповідальних за різні функціональні сфери підприємства. Ці показники стосуються фінансів, клієнтів, внутрішніх процесів і персоналу, за якими розробляються критерії оцінювання ефективності.

6.

Низький рівень довіри до інноваційної продукції загалом

- Популяризація інноваційної продукції серед цільової аудиторії через рекламу, засоби масової інформації, тощо.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Сутність та види інновацій на підприємстві. Структура інноваційного потенціалу підприємства. Методики оцінювання інноваційного потенціалу ХДЗ "Палада", стан та шляхи його підвищення.

  дипломная работа [511,2 K], добавлен 10.06.2010

 • Оцінка інноваційного розвитку в промисловості України. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку за різними галузями промисловості та регіонами. Основні проблеми і їх актуальність на сьогоднішній день, перспективні напрямки інноваційного розвитку.

  научная работа [49,8 K], добавлен 16.12.2014

 • Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Фінансовий та техніко-економічний аналіз ДП ХЕМЗ. Проблематика інноваційного потенціалу, розроблення пропозицій щодо його оцінки. Багатофакторний аналіз показників, які застосовуються для оцінки.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.06.2012

 • Багатокритеріальна класифікація інновацій. Впровадження прогресивних технологічних процесів у промисловості України в 1991-2009 роках. Нормативно-правове регулювання та фінансово-економічне забезпечення регулювання інноваційного підприємництва в країні.

  автореферат [1,4 M], добавлен 14.03.2013

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа [242,7 K], добавлен 04.06.2014

 • Методичні сегменти діагностики людського потенціалу, характеристики його елементів. Обґрунтування доцільності та необхідності впровадження інноваційного регулятора в період діагностичної оцінки людського потенціалу. Інструментарій обробки інформації.

  статья [179,6 K], добавлен 05.10.2017

 • Місце легкої промисловості в структурі промисловості й народного господарства України. Техніко-економічні особливості галузі (матеріаловміскість, технічна складність, екологічна безпечність). Проблеми в підгалузях легкої промисловості, шляхи їх подолання.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 30.08.2014

 • Методологічні основи дослідження формування інноваційного розвитку й підприємництва. Значення інноваційного розвитку, суть інноваційних структур. Аналіз обсягу реалізації нафтопродуктів на "Лукойл", напрямки покращення інноваційного типу розвитку.

  курсовая работа [477,0 K], добавлен 20.10.2012

 • Особливості формування і використання природо–ресурсного потенціалу Луганського регіону. Загальна характеристика трудового населення, питома вага промисловості у ВВП, поверхня та водні ресурси області. Проблеми і стан навколишнього природного середовища.

  курсовая работа [225,7 K], добавлен 10.05.2009

 • Стратегічні інтереси України в Каспійському регіоні. Шляхи підвищення ефективності енергетичного потенціалу щодо транспортування нафти й газу в інші країни. Розвиток нафтопровідної системи. Проблеми та механізми реалізації транзитного потенціалу держави.

  реферат [309,4 K], добавлен 29.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.