Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства

Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2013
Размер файла 234,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

"Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства"

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності
 • Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • 2.1 Управління оборотом споживчих товарів
 • 2.2 Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства
 • 2.3 Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства
 • 2.4 Управління матеріально-технічною базою торговельного підприємства
 • 2.5 Управління поточними витратами торговельного підприємства
 • 2.6 Управління доходами торговельного підприємства
 • 2.7 Управління фінансовим результатом діяльності торговельного підприємства
 • 2.8 Управління сплатою податкових платежів торговельного підприємства
 • 2.9 Управління активами торговельного підприємства
 • 2.10 Управління капіталом торговельного підприємства
 • 2.11 Управління інвестиціями торговельного підприємства
 • 2.12 Загальна оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства
 • Висновки і пропозиції
 • Список використаних джерел

Вступ

Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних практичних навиків.

Для забезпечення виконання даної мети дипломної роботи передбачено такі завдання:

Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності;

Управління оборотом споживчих товарів;

Управління товарним забезпеченням обороту підприємства;

Управління трудовими ресурсами підприємства;

Управління матеріально-технічною базою підприємства;

Управління поточними витратами підприємства;

Управління доходами підприємства;

Управління фінансовим результатом діяльності підприємства;

Управління сплатою податкових платежів підприємства;

Управління активами підприємства;

Управління капіталом торговельного підприємства;

Управління інвестиціями торговельного підприємства;

Загальна оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства.

При здійсненні аналізу підприємства ПП "Богдан" були використані дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, внутрішня позаоблікова інформація.

В результаті написання дипломної роботи були здобуті навики самостійної роботи із спеціальною інформацією, збирання, оброблення та оцінкою фактичного матеріалу.

Розділ 1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Богдан" створене на приватній власності та за рішенням громадянина України Слободяна Богдана Сергійовича, на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України.

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Богдан" зареєстровано Вінницькою районною державною адміністрацією від 06.01.1999 року за номером 357 із змінами і доповненнями від 20.04.2006р. номер запису в ЄДР 11491050001000482.

Підприємство засноване на приватній власності засновника.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді як позивач, відповідач або третя особа.

Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і залучені основні та оборотні засоби, розрахунковий, - валютний та інший рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки зі своєю назвою та інші реквізити, здійснює господарську діяльність від свого імені на підставі повного госпрозрахунку та самофінансування.

Підприємство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

Місцезнаходження підприємства: 23252 Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вулиця Гагаріна, будинок 4, квартира 1.

Предметом діяльності Підприємства є оптова та роздрібна - торгівля фармацевтичними товарами.

Майно підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства, Підприємство є власником майна, переданого йому Засновником у власність, продукції, набутої Підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають статуту та не суперечать чинному законодавству.

Майно Підприємства формується за рахунок:

майна і грошових коштів, переданих Підприємству Засновником;

доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

доходів від випуску і розміщення цінних паперів;

кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

безвідплатних внесків підприємств (установ, організацій) та громадян;

асигнувань державного та місцевого бюджетів;

інших надходжень, не заборонених законом.

Господарча діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

3а порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством. України. Держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.

Для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Підприємство має право: самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;

створювати відокремлені підрозділи, засновувати підприємства та організації;

визначати штатний склад, форми, системи та розміри оплати праці, але не нижчі за встановлені законодавством;

брати участь у приватизації державного майна;

Управління Підприємством здійснюється Засновником або призначеним ним директором, рис.1.1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.1 Організаційна структура управління підприємством ПП "Богдан"

До компетенції Засновника Підприємства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до статуту Підприємства;

3) призначення та звільнення директора, головного бухгалтера;

4) затвердження річних результатів діяльності Підприємства;

5) визначення порядку використання прибутку та покриття збитків;

6) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7) винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності директора та головного бухгалтера Підприємства;

8) затвердження правил процедури прийняття рішень та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;

9) визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства;

10) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

До компетенції директора Підприємства відноситься:

1) оперативне керівництво діяльністю Підприємства;

2) розпорядження майном та коштами Підприємства у визначеному Засновником Підприємства порядку:

3) реалізація щорічних планів діяльності Підприємства, які затверджуються Засновником;

4) складання проектів планів, звітів про виконання планів, представлення Засновнику річного балансу та звіту про фінансово - господарську діяльність за підсумками року;

5) розробка локальних нормативних актів Підприємства та представлення їх на затвердження Засновнику;

6) укладення угод від імені Підприємства;

7) затвердженні посадових інструкцій, прийом і звільнення працівників Підприємства;

8) видання наказів, обов'язкових для всіх працівників Підприємства;

9) встановлення тарифів на продукцію Підприємства;

10) вирішення всіх інших питань діяльності Підприємства, що не віднесені до компетенції Засновника.

Директор не має орава приймати рішення, обов'язкові для Засновника Підприємства.

Директор підзвітний Засновникові Підприємства і організовує виконання його рішень.

Підприємство веде бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та подає її у встановленому законодавством обсязі та порядку відповідним державним органам.

Бухгалтерський облік ведеться головним бухгалтером Підприємства у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Підприємства.

Документи бухгалтерського обліку постійно зберігаються за місцем знаходження Підприємства і надаються Засновнику у разі його вимоги та відповідним; контролюючим органам у межах їх компетенції.

Фінансовий рік Підприємства починається першого січня та закінчується тридцять першого грудня.

Контроль за окремими сферами діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органами, на які відповідно до законодавства покладені обов'язки здійснювати контрольні функції за діяльністю підприємств.

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1 Управління оборотом споживчих товарів

Одним із важливих аспектів управління товарооборотом торгівельного підприємства є прийняття рішень стосовно номенклатури та асортименту.

Номенклатура продукції - це згрупований за суттєвими техніко-економічними ознаками перелік виробів, що відображається окремою позицією (рядком).

Номенклатура продукції відображає систематизований перелік груп, підгруп і позицій (видів) продукції у натуральному вираженні.

Іншими словами, товарна номенклатура (серії продуктів) - це групи товарів, тісно пов'язаних між собою через ряд обставин:

- їх продають тим самим групам клієнтів;

- ними торгують ті самі типи торгових закладів;

- вони містяться в межах того самого діапазону цін [23, с.103].

Проведемо аналіз обсягу товарообороту підприємства, табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка та структура товарообороту підприємства, тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення, (+,-) 2009р. від:

2007

2008

2009

2007

2008

тис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мінеральні води

5,8

0,6

41,8

1,1

87,0

1,1

81,2

45,2

Парфумерно-косметичні товари

5,7

0,6

33,3

0,9

59,5

0,8

53,8

26,2

Фармацевтичні товари

911,3

95,1

3194,5

84,4

6689,4

84,9

5778,1

3494,9

Перев'язувальні матеріали та предмети догляду за хворими

10,6

1,1

185,2

4,9

384,6

4,9

374

199,4

Інші непродовольчі товари

19,2

2,0

326,9

8,6

679,6

8,6

660,4

352,7

Всього

958,1

100

3784,9

100

7880,4

100

6922,3

4095,5

За результатами табл. 2.1 побудуємо діаграму структури товарообороту за 2009 рік (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Діаграма структури товарообороту ПВКП "Богдан" за 2009 рік, %

Отже, результати табл. 2.1 свідчать, що товарооборот підприємства ПП "Богдан" у 2009 р. склав 7880,4 тис. грн., відносно 2007р. товарооборот збільшився на 6922,3 тис. грн., відносно 2008р. на 4095,5 тис. грн.

В структурі товарообороту найбільшу частку займає продаж фармацевтичних товарів, так у 2007 р. - 95,1 %, у 2008 р. - 84,4 %, у 2009 р. - 84,9%, сума продажів даної групи товарів за аналізований період має тенденцію до збільшення, у 2009р. відносно 2007р. на 5778,1 тис. грн., відносно 2008 р. на 3494,9 тис. грн.

Також відмітимо, що продаж мінеральної води у 2009р. склав 87,0 тис. грн., відносно 2007р. збільшення становить 81,2 тис. грн., а відносно 2008р. на 45,2 тис. грн.

Парфумерно-косметичні товари за аналізований період товарооборот збільшився у 2009р. відносно 2007р. на 53,8 тис. грн., відносно 2008р. на 26,2 тис. грн.

Перев'язувальні матеріали та предмети догляду за хворими товарооборот збільшився відносно 2007р. на 374,0 тис. грн., відносно 2008р. на 199,4 тис. грн.

Інші непродовольчі товари також мають тенденцію до збільшення у 2009р. відносно 2007р. на 660,4 тис. грн., відносно 2008р. на 352,7 тис. грн.

Отже, підприємство нарощує свою ділову активність за аналізований період.

Проаналізуємо влив факторів, що змінили загальну суму товарообороту на підприємстві (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Кількісна оцінка впливу факторів, що визначають зміну товарообороту підприємства

Показники

Періоди

Абсолютний приріст

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2008р.

2009р.

1

2

3

4

5

6

7

1 модель

1.

Торговельна площа, кв. м.

98,69

98,69

98,69

0

0

2.

Товарооборот на 1 кв. м. торг. площі, тис. грн. /кв. м.

9,7

38,4

79,8

28,7

41,4

3.

Роздрібний товарооборот, тис. грн.

958,1

3784,9

7880,4

2826,8

4095,5

4.

Зміна роздрібного товарообороту за рахунок

4.1

торговельної площі, тис. грн.

0

0

4.2

товарообороту на 1 кв. м., тис. грн.

2826,8

4095,5

2 модель

1.

Середньооблікова чисельність, осіб

11

12

13

2

1

2.

Продуктивність праці, тис. грн. /ос.

87,1

315,4

606,2

228,3

290,8

3.

Роздрібний товарооборот, тис. грн.

958,1

3784,9

7880,4

2826,8

4095,5

4.

Зміна роздрібного товарообороту за рахунок:

4.1

середньооблікової чисельності, тис. грн.

+87,1

+315,4

4.2

продуктивності праці, тис. грн.

+2511,3

+3489,6

Для оцінки впливу факторів використаємо мультиплікативні двох факторні моделі, для розв'язання яких доцільно застосувати метод ланцюгових підстановок.

В першій моделі факторами впливу виступають торговельна площа і товарооборот на 1 кв. метр торгівельної площі. Тоді як в другій - чисельність працюючих та продуктивність праці.

У 2008 р. товарооборот зріс на 2826,8 тис. грн. з 958,1 тис. грн. до 3784,9 тис. грн., за рахунок зростання товарообороту на 1 кв. метр. торг. площі на 28,7 тис. грн/кв. метр. У 2009 р. товарооборот збільшився на 4095,5 тис. грн з 3784,9 тис. грн до 7880,4 тис. грн., зокрема за рахунок загального збільшення товарообороту на 1 кв. метр. торг. площі на 41,4 тис. грн.

Однією з важливих складових ресурсного потенціалу торговельного підприємства є трудові ресурси: кількість персоналу, його кваліфікація та ефективність праці визначають обсяги товарообороту торговельного підприємства.

У 2008 р. чисельність працівників збільшилась на 1 чол. відносно 2007р. в результаті чого товарооборот зріс на 87,1 тис. грн., а за рахунок зростання продуктивності праці товарооборот зріс на 2511,3 тис. грн.

У 2009 р. чисельність працівників збільшилась на 1 чол. відносно 2008р. в результаті чого товарооборот зріс на 315,4 тис. грн., а за рахунок зростання продуктивності праці товарооборот зріс на 3489,6 тис. грн.

Враховуючи динаміку товарообороту підприємства сплануємо показники товарообороту на 2010р., табл.2.3.

Таблиця 2.3

План товарообороту підприємства на 2010р., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Мінеральні води

87,0

150,0

63

72,4

Парфумерно-косметичні товари

59,5

106,3

46,8

78,7

Фармацевтичні товари

6689,4

8095,0

1405,6

21,0

Перев'язувальні матеріали та предмети догляду за хворими

384,6

420,6

36

9,4

Інші непродовольчі товари

679,6

850,0

170,4

25,1

Всього

7880,4

9621,9

1741,5

22,1

Результати табл. 2.3 представимо графічно (Рис. 2.2).

Рис. 2.2 План товарообороту підприємства на 2010р., тис. грн.

Отже, відмітимо, що на 2010р. товарооборот підприємства запланований в сумі 9621,9 тис. грн., що більше від 2009р. на 1741,5 тис. грн., або на 22,1%.

За асортиментом продукції також відмічено збільшення товарообороту на 2010р. за всіма товарами.

2.2 Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

Матеріальні запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

Виробничі запаси - це придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого споживання в ході нормального операційного циклу [12, с.87].

Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процес використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництво їх потрібно заміняти новими.

Проаналізуємо склад та питому вагу запасів підприємства, табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Склад та питома вага запасів

Запаси

2007 р.

2008р.

2009

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Виробничі запаси

0,5

0,2

1,9

0,4

1,9

0,3

Готова продукція

223,2

99,8

464,2

99,6

646,9

99,7

Всього

223,7

100

466,1

100

648,8

100

Отже, за аналізовані роки серед запасів найбільшу питому вагу має готова продукція, в 2006р. - 99,8%, 2008р. - 99,6%, в 2009р. - 99,7%. Загальна сума запасів в 2007р. склала 223,7 тис. грн., в 2008р. - 466,1 тис. грн., в 2009р.648,8 тис. грн.

Проаналізуємо зміну та динаміку запасів підприємства, табл.2.5.

Таблиця 2.5

Зміна та динаміка запасів підприємства

Запаси

Роки

Відхилення, (+,-) 2009р. від:

2007

2008

2009

2007

2008

Виробничі запаси

0,5

1,9

1,9

1,4

-

Готова продукція

223,2

464,2

646,9

423,7

182,7

Всього

223,7

466,1

648,8

425,1

182,7

Дана таблиці 2.5 свідчать, що запаси за аналізований період збільшились у 2009р. на 425,1 тис. грн. відносно 2007р. та на 182,7 тис. грн. відносно 2008р.

Проаналізуємо показник оборотності запасів, табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Оборотність запасів

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення, (+,-)

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарної продукції, тис. грн.

1014,2

3747,7

7788,9

6774,7

4041,2

Запаси, тис. грн.

223,7

466,1

648,8

425,1

182,7

Оборотність запасів, рази

4,5

8,0

12,0

7,5

4

Отже, збільшення виручки призвело до підвищення оборотності запасів, що є позитивним показником і свідчить про підвищення ділової активності підприємства.

Проведемо факторний аналіз впливу зміни показників запасів на виручку.

Проаналізуємо вплив зміни суми запасів на виручку підприємства:

?ЗВр = (648,8 - 223,7) * 4,5 = 1913,0 тис. грн.

Вплив зміни оборотності на виручку:

?ОзВр = (12,0 - 4,5) * 648,8 = 4866,0 тис. грн.

Загальне відхилення: 1913,0 + 4866,0 = 6779,0 ? 6774,7 тис. грн.

Отже, збільшення суми запасів збільшило виручку на 1913,0 тис. грн., підвищення оборотності запасів збільшило виручку на 4866,0 тис. грн., завдяки зміні наведених факторів виручка за аналізований період збільшилась на 6774,7 тис. грн.

Із збільшенням обсягу реалізації на 2010р. також заплановано збільшення вартості запасів, табл. 2.7.

Таблиця 2.7

План обсягу запасів на 2010р.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Виробничі запаси

1,9

2,0

0,1

5,3

Готова продукція

646,9

750,0

103,1

15,9

Всього

648,8

752,0

103,2

15,9

Отже, вартість запасів на 2010р. становить 752,0 тис. грн., що більше від 2009р. на 103,2 тис. грн., або на 15,9%.

2.3 Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства

Трудові ресурси - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Трудові ресурси приводять в рух матеріально-речові елементи виробництва, створюють продукт, вартість якого забезпечує підприємству прибуток [9, с.284].

Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.

Трудові ресурси (персонал) підприємства - це постійний склад працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і виконують різноманітні виробничо-господарські функції. Крім постійних працівників, у виробничій діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі трудового договору (контракту).

Незалежно від галузей народного господарства структури кадрів середніх промислових підприємств особливо не різняться між собою.

До складу кадрів підприємства входять дві основні групи: група промислово-виробничого персоналу (ПВП); група працівників, зайнятих непромисловим характером праці (обслуговування житла, дитячих дошкільних закладів, комунального господарства, амбулаторій, будинків культури, підсобних господарств тощо).

Отже розпочнемо аналіз із наявності кадрового потенціалу на підприємстві, таблиця 2.8.

Таблиця 2.8

Структура кадрів

Категорії працівників

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р (+; - )

осіб

%

осіб

%

осіб

%.

від 2007

від

2008

Середньооблікова чисельність штатних працівників

11

100

12

100

13

100

2

1

у тому числі робітників

8

73

9

75

10

77

2

1

Структуру кадрів зобразимо графічно (рис.2.3).

Рис. 2.3 Структура кадрів за 2007-2009 рр., чол

По результатам розрахунків таблиці 2.8 видно, що середньооблікова чисельність штатних працівників у 2009р. збільшилась по відношенню до 2007р. на 2 чол., та збільшилась по відношенню до 2008р. на 1 чол.

Збільшення чисельності викликано насамперед задовільною заробітною платою, та умовами праці, із покращенням цих факторів у 2009 р. на підприємстві збільшилась середньооблікова чисельність.

Проведемо аналіз руху працівників.

Таблиця 2.9

Вхідні дані для обчислення показників руху працівників підприємства, осіб

Показники

Роки

2007

2008

2009

1. Прийнято працівників

4

3

3

2. Вибуло працівників усього з них:

2.1 З причин скорочення штатів

-

2

2

2.2 За власним бажанням, звільнені за прогули та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді

-

2

2

3. Чисельність працівників звільнених з об'єктивних причин (рядок 2 - рядок 2.1 - рядок 2.2)

-

-

-

4. Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу

11

12

13

5. Коливання середньо облікової чисельності (рядок 1 + рядок 2)

4

5

5

6. Кількість постійних працівників (рядок 4 - рядок 1 - рядок 2)

7

7

8

Таблиця 2.10

Показники руху працівників підприємства

Показники

Роки

2007

2008

2009

1

2

3

4

1. Коефіцієнт необхідного обороту

-

-

-

2. Коефіцієнт надмірного обороту (плинності, ротації, рівня відходу)

-

2/12=0,16

2/13=0,2

3. Коефіцієнт обороту зі звільнення

-

2/12=0,16

2/13=0,2

4. Коефіцієнт обороту з прийняття

4/11=0,4

3/12=0,25

5/13=0,4

5. Коефіцієнт постійності

7/11=0,6

7/12=0,58

8/13=0,6

Розрахунки показників руху працівників (табл.2.10) дають підставу зробити висновки про досить стійку тенденцію у розвитку, та стабілізації колективу підприємства. В періоді, що аналізується дещо збільшився коефіцієнт загального обороту зі звільнення по відношенню до попереднього року на 0,04. Динаміка коефіцієнта постійності свідчить про деяке збільшення даного показника у звітному році в порівнянні із попереднім. Для закріплення працівників на підприємстві необхідно детально дослідити причини їх плинності і розробити та реалізувати заходи з удосконалення організації й оплати праці та збільшення обсягів виробництва і продажу продукції.

Розрахуємо вплив факторів праці на обсяг продукції.

Таблиця 2.11

Вхідні дані для розрахунку впливу факторів праці на обсяг продукції підприємства

Показники

Роки

2008

2009

1. Обсяг продукції (робіт, послуг), тис. грн.

3816,5

7880,7

2. Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

12

13

3. Відпрацьовано, всього людино-годин

18200

21933

4. Середня кількість людино-годин, відпрацьованих одним працівником (рядок 3/рядок 2)

1517

1687

5. Середньогодинний виробіток одного працівника, грн. (рядок 1/рядок 3)

209,7

359,3

Таблиця 2.12

Розрахункова таблиця для оцінки впливу факторів праці на обсяг продукції

Показники

База

Розрахунки

Звіт

1

2

3

1. Кількість працівників, осіб

12

13

13

13

13

2. Середня кількість робочих днів, відпрацьованих одним працівником.

193

193

220

220

220

3. Середня тривалість робочого дня, год.

7,85

7,85

7,85

7,67

7,67

4. Середньогодинний виробіток одного працівника. грн.

209,7

209,7

209,7

209,7

359,3

5. Обсяг продукції (Рядок 1 * рядок 2 * рядок 3 * рядок 4), тис. грн.

3812,5

4130,2

4707,9

4600,0

7881,7

З табл. 2.12 видно, що обсяг продукції у звітному році збільшився на 4069,2 тис. грн. (7881,7 - 3812,5). На це збільшення вплинули наступні фактори:

збільшення кількості працівників зумовило збільшення обсягу продукції на 317,7 тис. грн. (4130,2 - 3812,5);

збільшення кількості робочих днів, відпрацьованих одним працівником причинило збільшення обсягу продукції на 577,7 тис. грн. (4707,9 - 4130,2);

скорочення тривалості робочого дня зменшило обсяг продукції на 108,0 тис. грн. (4600,0 - 4707,9);

збільшення середньогодинного виробітку одного працівника збільшило обсяг продукції на 3282,0 тис. грн. (7881,7 - 4600,0).

Аналіз рівня та динаміки структури фонду оплати праці.

Аналіз почнемо з оцінки структури фонду оплати праці та його динаміки.

Результати аналізу (табл. 2.13) дозволяють дійти висновку, що на підприємстві в цілому раціонально використовують кошти на оплату праці, оскільки фонд основної заробітної плати, тобто оплата за виконані роботи, операції та відпрацьований час складає більшу частину у загальній сумі фонду оплати праці від 92,3% у 2007 році до 94,6% у 2008 році, у 2009 складає 95%.

Таблиця 2.13

Вертикальний аналіз складу і динаміки фонду оплати праці та інших виплат на підприємстві

Показники

Роки

Відносне відхилення (+,-) 2009 року від, %

2007

2008

2009

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

2007

2008

1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього

64,9

100

94,4

100

120,5

100

55,6

26,1

у тому числі:

1.1 Фонд основної заробітної плати

59,9

92,3

89,3

94,6

114,5

95

54,6

25,2

1.2 Фонд додаткової заробітної плати, всього

5,0

7,7

5,1

5,4

6,0

5,0

1

0,9

Склад і структура оплати праці наведена на рис.2.4.

Рис. 2.4 Склад і структура оплати праці за 2007-2009 рр., тис. грн.

Позитивним чинником є збільшення частки фонду основної заробітної плати, та зменшення заохочувальних та компенсаційних виплат. Аналіз використання фонду оплати праці Визначимо абсолютне відхилення фонду оплати праці (ФОП), 2009 року у порівнянні із 2007р.:

ФОПа = ФОПз - ФОПб = 120,5 - 64,9 = +55,6 тис. грн.

Визначимо відхилення оплати праці всього промислово-виробничого персоналу за 2008р. та 2009р. порівняно з 2007р. за формулою:

ДФоп = ФОПБ * (1 ± ДОП% * ДП) / 100, (2.1)

ДОП = [ (ОПЗ * 100) / ОПБ] - 100, (2.2)

де ОПБ і ОПЗ - обсяг продукції (робіт, послуг) відповідно у базовому і звітному періодах.

ДФОПв = ФОПз - ФОП (2.3)

Проведемо розрахунки:

2008р.: ДОП = ( (3816,5 · 100) / 1045,4) - 100 = 265,1%

ДФОП = 64,9 • (1 + 265,1 • 0,6) / 100) = 104,0 тис. грн.

ДФОПв = 94,4 - 104,0 = - 9,6 тис. грн.

2009р.: ДОП = ( (7880,7 · 100) / 1045,4) - 100 = 654,0%

ФОП = 64,9 • (1 + 654 • 0,6) / 100) = 255,3 тис. грн.

ДФОПв = 120,5 - 255,3 = - 135,0 тис. грн.

Як видно з розрахунків у 2008 р. ми маємо економію фонду оплати праці. Так фонд оплати праці в 2008 р. повинен був становити 104,0 тис. грн., але фактично він був зменшений на 9,6 тис. грн. В 2009 р. ми маємо також економію фонду оплати праці. Так фонд оплати праці в 2009 р. повинен був становити 255,3 тис. грн., але фактично він був зменшений на 135,0 тис. грн. Керівництву підприємства слід направляти засоби на оплату праці згідно з її результатами.

На 2010р. чисельність персоналу залишиться на рівні 2009р. тобто 13 чол., але фонд заробітної плати буде дещо збільшений, табл. 2.14.

Таблиця 2.14

План чисельності персоналу та фонду заробітної плати на 2010р.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Чисельність персоналу

13

13

-

-

Фонд основної заробітної плати

114,5

120,0

5,5

4,8

Фонд додаткової заробітної плати

6,9

7,5

0,6

8,7

ФОП - всього

120,5

127,5

7

5,8

Отже, на 2010р. заплановано збільшення фонду оплати праці на 7,0 тис. грн., або на 5,8%, в тому числі фонд основної заробітної плати заплановано збільшити на 5,5 тис. грн., або на 4,8%, фонд додаткової зарплати заплановано збільшити на 0,6 тис. грн., або на 8,7%.

2.4 Управління матеріально-технічною базою торговельного підприємства

Основу матеріально-технічної бази любого підприємства виробничого напрямку, складають основні фонди. Основні фонди, як економічна категорія - це засоби праці, строк корисного використання яких понад 365 днів. Вони приймають участь, у процесі виробництва довгий період і свою вартість частинами, по мірі свого зносу у вигляді амортизаційних відрахувань переносять на виготовлену продукцію, виконані роботи, надані послуги.

В сучасних умовах підприємство самостійно визначає строк корисного використання об'єкта основних засобів і цим самим встановлює норму амортизації, величина якої впливає на собівартість виробленої продукції, робіт, послуг. Підприємство виходячи з своїх потреб, можливостей, спеціалізації і технологічного процесу визначає склад і структуру основних засобів.

Стан та ефективність використання матеріальних активів підприємства впливає на рівень виконання виробничої програми підприємства, і відповідно на можливість отримання прибутку.

Матеріальні ресурси та активи, будучи матеріально-технічною базою виробництва, є фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом збільшення кількості об'єктів матеріальних активів (екстенсивний шлях), так і за рахунок підвищення ефективності їх використання (інтенсивний шлях). При цьому економічно виправданим є збільшення часу роботи основних засобів, їх повне завантаження, кваліфікований догляд і ремонт тощо [27, с.176].

Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично-спрацьованих і технічно-застарілих основних засобів. Необхідною умовою відновлення засобів праці є поступове відновлення їх вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування.

Надамо оцінку формування основних засобів підприємства.

Таблиця 2.15

Наявність, склад та структура основних фондів (на кінець року)

Групи основних фондів

Базовий рік 2007р.

Попередній рік 2008р.

Звітний рік 2009р.

Відхилення 2009 р. (+; - ) від:

сума

%

сума

%

сума

%

2007

2008

Виробничі фонди основного виду діяльності-всього

164,6

100

178,5

100

275,5

100

110,9

97

В тому числі

Машини та обладнання

67,6

41,1

65,0

36,4

116,0

42

48,4

51

Транспортні засоби

96,8

58,8

105,0

58,8

138,0

50

41,2

33

Інші необоротні матеріальні активи

-

8,2

4,6

22,0

8,0

22

13,8

Як видно з таблиці 2.15 вартість основних засобів на підприємстві у 2009 становить 275,5 тис. грн. В структурі основних засобів найбільшу частку становлять транспортні засоби, вартість яких за аналізований період зросла.

Наявність, склад та структура основних фондів зобразимо графічно (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Наявність, склад та структура основних фондів підприємства за 2007-2009 рр., тис. грн.

На підставі даних таблиці 2.16 обчислимо коефіцієнти зносу й придатності основних засобів та проаналізуємо їх.

Таблиця 2.16

Вхідні дані для обчислення коефіцієнтів придатності і зносу основних засобів

Показники

Роки

Джерело вхідної інформації

2007

2008

2009

№ форми

рядок

колонка

1. Залишкова вартість

73,3

116,6

157,0

1

030

(3+4) /2

2. Первісна вартість

125,7

171,6

227,0

1

031

(3+4) /2

3. Знос

52,4

54,9

70,2

1

032

(3+4) /2

Здійснимо розрахунки цих коефіцієнтів за формулами:

Коефіцієнт зносу:

Кз = Зоф / ОФпп (2.4)

де Зоф - сума зносу основних засобів;

ОФпп - первісна повна вартість основних засобів.

Коефіцієнт придатності:

Кпр = ОФз / ОФпп (2.5)

де ОФз - залишкова вартість основних засобів.

Кзн 2007 = 52,4/125,7 = 0,42

Кзн 2008 = 54,9/171,6 = 0,32

Кзн 2009 = 70,2/227,0 = 0,31

Кпр 2007 = 73,3/125,7 = 0,58

Кпр 2008 = 116,6/171,6 = 0,68

Кпр 2009 = 157,0/227,0 = 0,69

Коефіцієнт зносу у 2009р., в порівнянні з 2007-2008рр. зменшився, а коефіцієнт придатності збільшився, по відношенню до 2007-2008рр. можна зробити висновок що, технічний стан обладнання на підприємстві дещо покращився.

Визначимо фондовіддачу та вплив вартості основних фондів та фондовіддачі на обсяг продукції.

Таблиця 2.17

Вхідні дані для розрахунків

Показники

2008р.

2009р.

Відхилення (+; - )

Обсяг продукції, тис. грн.

3816,5

7880,7

4064,2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

171,6

227,0

55,4

Фондовіддача, грн.

22,2

34,7

12,5

ДОП = ОП1-ОП0 = 7880,7 - 3816,5 = +4064,2 тис. грн.

ДОПоф = (ОФ1-ОФ0) •ФВ0 = (227,0 - 171,6) • 22,2 = +1229,8 тис. грн.

ДОПфв = (ФВ1 - ФВ0) •ОФ1 = (34,7 - 22,2) • 227,0 = +2838,0 тис. грн.

ДОП = ОПоф-ОПфв = 1229,8 + 2838,0 = +4067,8 ? 4064,2 тис. грн.

По результатам наведених розрахунків видно, що обсяг продукції у звітному періоді збільшився на 4064,2 тис. грн. порівняно з попереднім.

Збільшення вартості основних виробничих фондів за аналізований період призвело до збільшення обсягу товарної продукції на 1229,8 тис. грн., а покращення ефективності використання основних фондів і збільшення фондовіддачі, обумовило збільшення обсягу товарної продукції на 2838,0 тис. грн. В цілому під впливом цих факторів обсяг реалізації продукції збільшився на 4064,2 тис. грн.

План вартості основних фондів на 2010р. наведено у табл. 2.18.

Таблиця 2.18

План вартості основних фондів на 2010р.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Виробничі фонди основного виду діяльності-всього

275,5

373,0

97,5

35,4

В тому числі

Машини та обладнання

116,0

205,0

89

76,7

Транспортні засоби

138,0

142,5

4,5

3,3

Інші необоротні матеріальні активи

22,0

25,5

3,5

15,9

Отже, відмітимо, що на 2010р. заплановано збільшення вартості основних фондів на 97,5 тис. грн. або на 35,4%.

При цьому вартість машин та обладнання збільшиться на 89,0 тис. грн., або на 76,7%, вартість транспортних засобів збільшиться на 4,5 тис. грн., вартість інших необоротних матеріальних активів збільшиться на 3,5 тис. грн., або на 15,9%.

2.5 Управління поточними витратами торговельного підприємства

Перехід до ринкової системи господарювання вимагає перегляду економічної суті багатьох прийнятих в адміністративно-командній системі категорій та уточнення їх ролі і функцій в роботі підприємств. В першу чергу, це стосується такої категорії як витрати виробництва. Проблема полягає в тому, що в умовах ринкової економіки не тільки значно підвищується роль витрат виробництва в забезпеченні ефективної роботи підприємств будь-якої форми власності, але й збільшуються можливості адміністрації та менеджерів в управлінні витратами, включаючи вирішення таких питань як визначення прибутків та прибутковості роботи підприємств, цін на продукцію та послуги.

Витрати виробництва як економічна категорія в умовах ринкової економіки значно більшою мірою характеризує ефективність виробництва, ніж в адміністративно-командній системі господарювання. У новій ситуації, що сформувалася в Україні в процесі трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову, визначенню ролі і місця витрат виробництва у забезпеченні ефективності господарювання не надавалося належного значення.

Отже, витрати підприємства - це сукупність матеріальних витрат і живої праці, що показує, скільки коштує виробництво підприємству, виступає у формі собівартості продукції [37, с.149].

Проведемо аналіз витрат на виробництво продукції (табл. 2.19).

Таблиця 2.19

Аналіз витрат на виробництво продукції

Витрати

2007р.

2008р.

2009р.

сума, тис. грн.

пит. вага, %

сума, тис. грн.

пит. вага, %

сума, тис. грн.

пит. вага, %

1

2

3

4

5

6

7

1. Матеріальні затрати

11,8

4,1

14,6

2,2

31,0

2,1

2. Витрати на оплату праці

50,4

17,4

98,8

15,0

123,7

8,6

3. Відрахування на соціальні заходи

18,9

6,5

35,9

5,4

44,6

3,1

4. Амортизація

10,2

3,5

23,1

3,5

22,6

1,6

5. Інші операційні витрати

199,1

68,6

486,0

73,8

1222,7

84,6

Разом

290,4

100

658,4

100

1444,6

100

У тому числі:

- змінні витрати

119,1

41

256,7

39

577,8

40

- постійні витрати

171,3

59

402,0

61

867,0

60

Аналіз витрат на виробництво продукції представимо графічно (рис.2.6).

Рис. 2.6 Аналіз витрат на виробництво продукції за 2007-2009 рр.

За аналізований період із збільшенням обсягу реалізованої продукції збільшились вісі статті витрат, найбільшу частку в загальній структурі витрат займають інші операційні затрати, 68,6% в 2007р., 73,8% в 2008р. та 84,6% в 2009р.

Проведемо факторний аналіз витрат на виробництво.

Таблиця 2.20. Показники факторного аналізу загальної суми витрат

Показники

План

Фактично

Змінні витрати на одиницю продукції

0,11

0,07

Постійні витрати на весь випуск продукції

171,3

867,0

Обсяг випуску продукції

1045,4

7880,7

Використовуючи дані таблиці 2.20 проводимо розрахунки:

1. За планом на плановий випуск продукції:

Впл = (1045,4 * 0,11) + 171,3 = 286,3 тис. грн.

2. За планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва продукції при збереженні планової структури:

Вум1 = (1045,4 * 0,11) * 1,1 + 171,3 = 297,8 тис. грн.

3. По плановому рівні на фактичний випуск продукції при фактичній структурі:

Вум2 = (7880,7 * 0,11) + 171,3 = 1038,2 тис. грн.

4. Фактичні витрати при плановому рівні постійних витрат:

Вум3 = (7880,7 * 0,07) + 171,3 = 723,0 тис. грн.

5. Фактичні витрати:

Вф = (7880,7 * 0,07) + 867,0 = 1418,6 тис. грн.

Отримані показники заносимо в таблицю 2.21 і робимо розрахунки:

Таблиця 2.21

Факторний аналіз загальної суми витрат

Витрати

Сума тис. грн.

Фактори зміни витрат, тис. грн.

Обсяг випуску продукції

Структура продукції

Змінні витрати

Постійні витрати

За планом на плановий випуск продукції

286,3

За планом, переліченому на фактичний обсяг виробництва продукції при збере-женні планової структ.

297,8

+11,5

По плановому рівні на фактичний випуск продукції при фактичній структурі

1038,2

+740,4

Фактичні витрати при плановому рівні постійних витрат

723,0

-315,2

Фактичні витрати

1418,6

+695,6

З таблиці 2.21 видно, що сума витрат у зв'язку зі зміною обсягу реалізації збільшилась на 11,5 тис. грн. За рахунок зміни структури реалізованої продукції, сума витрат збільшилась на 750,4 тис. грн. У зв'язку з зменшенням рівня питомих змінних витрат економія загальної суми витрат на виробництво продукції склала 315,2 тис. грн. Постійні витрати збільшились в порівнянні із планом на 695,6 тис. грн.

Таким чином, загальна сума витрат перевищує план на 1132,3 тис. грн. або на 395,5%. Слід відмітити, що із збільшенням плану обсягів реалізації продукції підприємства, витрати також збільшаться, план витрат на 2010р. наведено у таблиці 2.22.

Таблиця 2.22

План витрат підприємства на 2010р., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

1. Матеріальні затрати

31,0

42,0

11

35,5

2. Витрати на оплату праці

123,7

127,5

3,8

3,1

3. Відрахування на соціальні заходи

44,6

46,0

1,4

3,1

4. Амортизація

22,6

24,0

1,4

6,2

5. Інші операційні витрати

1222,7

1250,0

27,3

2,2

Разом

1444,6

1489,5

44,9

3,1

На рис. 2.7 зображений план витрат підприємства на 2010 рік.

Рис. 2.7 План витрат підприємства на 2010р., тис. грн.

Відмітимо, що на 2010р. заплановано збільшення витрат відносно 2009р. на 44,9 тис. грн., або на 3,1%.

На збільшення вплинуло підвищення вартості матеріальних затрат на 11,0 тис. грн., підвищення витрат оплати праці на 3,8 тис. грн., інші показники витрат також мають тенденцію до збільшення.

2.6 Управління доходами торговельного підприємства

Управління доходами торговельного підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації.

Залежно від виду діяльності, яка дозволяє отримати доходи, відрізняють:

Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.

2. Доходи від виробничої діяльності, до складу яких входить:

виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів (за наявності власного виробництва);

виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних і ін.), що виконані та реалізовані "стороннім споживачам”.

Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:

суми комісійних винагород (відсотків);

додаткової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо підприємство є посередником і бере участь у розрахунках при виконанні домовленості;

доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;

Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять:

доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;

доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг);

дивіденди (відсотки), отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;

доходи від депозитних вкладів підприємства та інше.

Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав (власності) підприємства, отримані при реалізації:

майна підприємства (включаючи основні фонди), матеріальних обігових активів;

нематеріальних активів ("ноу-хау”, патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.

Інші види доходів:

доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;

суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством;

доходів від об'єктів соціально-побутової сфери підприємства: плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, оплата путівок та інше [31, с.179].

Залежно від характеру отримання доходів розрізняють доходи від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) і майна підприємства та доходи від використання майна (капіталу) підприємства, від надання майна в оренду, використання тимчасово вільних фінансових ресурсів, цінних паперів підприємства.

Проведемо аналіз доходів підприємства, табл. 2.23.

Дані таблиці 2.23 показують, що найбільша питома вага у 2007-2009 рр. займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 99,52%, 99,9%, 100%), з них виторг від реалізації продукції становить 99,5%, 99,8%, 99,3% відповідно.

Інші види прибутків (від інвестиційної й фінансової діяльності) займають незначну частину загальних доходів підприємства.

Таблиця 2.23

Аналіз динаміки й структури доходів підприємства, тис. грн.

Показник

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення 2009р. від

сума

питома вага, %

сума

питома вага, %

сума

питома вага, %

2007р.

2008р.

Виторг від реалізації продукції

1014,2

99,5

3747,7

99,8

7788,9

99,3

6774,7

4041,2

Інші операційні доходи

0,2

0,02

5,0

0,1

55,4

0,7

55,2

50,4

Інші звичайні доходи

4,6

0,5

2,7

0,07

3,1

0,04

-1,5

0,4

Інші доходи

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

1019,0

100

3755,4

100

7847,4

100

6828,4

4092

Така структура доходів є нормальною для торговельного підприємства, тому що саме операційна діяльність, насамперед, реалізація продукції, повинна бути основним джерелом доходів. У звітному році спостерігалася позитивна тенденція підвищення загальної суми доходів на 6828,4 тис. грн. по відношенню до 2007р. та на 4092,0 тис. грн. відносно 2008р.

Проведемо аналіз плану доходів підприємства на 2010р., табл. 2.24.

Таблиця 2.24

План доходів підприємства на 2010р., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Виторг від реалізації продукції

7788,9

9346,7

1557,8

20,0

Інші операційні доходи

55,4

66,5

11,1

20,0

Інші звичайні доходи

3,1

3,7

0,6

19,4

Всього

7847,4

9416,9

1569,5

20,0

Отже, відмітимо, що на 2010р. запланований обсяг доходів становить 9416,9 тис. грн., що більше від 2009р. на 1569,5 тис. грн., або на 20%.

При цьому виторг від реалізації заплановано збільшити на 1557,8 тис. грн., або на 20%, інші операційні доходи збільшаться на 11,1 тис. грн., або на 20%.

2.7 Управління фінансовим результатом діяльності торговельного підприємства

Прибуток як економічна категорія - це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень господарюючих суб'єктів. Він характеризує доходність підприємства від проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті проведення заходів [20, с.211].

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного господарюючого суб'єкта - якомога ефективніше використати ці фактори.

Ефективність використання факторів виробництва виражається в кінцевому підсумку в фінансових результатах діяльності господарюючих суб'єктів.

Таким чином, фінансові результати - це економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих суб'єктів, виражений у вартісній (грошовій) формі.

Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками як валовий доход, чистий доход, прибуток.

Валовий доход є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від кількості виробленої продукції та використаних на її виробництво матеріально-грошових коштів, крім оплати праці.

Основними факторами підвищення валового доходу є збільшення виробництва продукції та зниження матеріально-грошових затрат.

Валовий доход, що створюється на підприємстві, є джерелом оплати праці робітників сфери матеріального виробництва і накопичень, однією з форм яких є чистий доход.

Чистий доход - це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування затрат живої та уречевленої праці. К. Маркс писав: "Чистий же доход є додаткова вартість, отже - додатковий продукт, який залишається за вирахуванням заробітної плати.". Таким чином, чистий доход є додатковим продуктом, тобто валовий доход за вирахуванням оплати праці [13, с.244].

Чистий доход, який створюється на підприємстві, ділиться на дві частини. Одна його частина вилучається в доход бюджету через механізм цін, друга - залишається на підприємстві і визначається як різниця між вартістю продукції та затратами на її виробництво. Ця частина чистого доходу є чистим доходом підприємства.

Чистий доход підприємства, в свою чергу, складається з реалізованого чистого доходу і чистого доходу, який залишається в залишках продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.

Чистий доход у залишках продукції, яка використовується на внутрішньогосподарські потреби, визначається як різниця між вартістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.

Реалізований чистий доход розраховується за проданою продукцією, і тому він тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу продукції.

Отже, прибуток - це частина чистого доходу, одна з його форм. За розміром прибуток від продажу продукції, хоч і тотожний реалізованому чистому доходу, однак менший чистого доходу підприємства на суму, яка залишається в залишках продукції, використаної на внутрішньогосподарські потреби.

Проаналізуємо динаміку за показниками фінансових результатів, таблиця 2.25.

Таблиця 2.25

Аналіз динаміки фінансових результатів, тис. грн.

Показник

Фактично

Відхилення, 2009р. від

2007р.

2008р.

2009р.

2007р.

2008р.

Чистий дохід

1019,0

3755,4

7847,4

6828,4

4092

Собівартість реалізованих товарів

763,7

3001,5

6324,0

5560,3

3322,5

Валовий прибуток

255,3

754,0

1523,4

1268,1

769,4

Податок на прибуток

6,1

26,5

25,5

19,4

-1

Чистий прибуток

-45,7

65,5

49,6

95,3

-15,9

За результатами таблиці 2.25 видно, що у 2009 році спостерігається підвищення показників фінансових результатів підприємства. Валовий прибуток при цьому збільшився на 1268,1 тис. грн. по відношенню до 2007р. та на 769,4 тис. грн. по відношенню до 2008р., пояснення, в наслідок збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції.

Рис. 2.8 Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства за 2007-2009 рр., тис. грн.

Чистий прибуток у 2009 р. відносно 2006 р. збільшився на 95,3 тис. грн., а відносно 2008 р. зменшився на 15,9 тис. грн., зниження чистого прибутку може бути обумовлено неефективним керуванням податковими платежами, та витратами на реалізацію продукції.

Виконаємо факторний аналіз валового прибутку аналізованого підприємства. Вихідна інформація для проведення аналізу наведена в таблиці 2.26.

Таблиця 2.26

Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку, тис. грн.

Показник

2008р.

2009р.

Відхилення

1. Чистий виторг від реалізації продукції

3755,4

7847,4

4092

2. Собівартість реалізованої продукції

3001,5

6324,0

3322,5

3. Валовий прибуток

754,0

1523,4

769,4

З таблиці 2.25 видно, що у 2009 році відбулося підвищення валового прибутку продукції на 769,47 тис. грн.

Визначимо ступінь впливу факторів на цю зміну:

1. Зміна фізичного обсягу реалізації:

?Р1 = Р0 * (К2 - 1), (2.6)

де Р0 - вплив на прибуток зміни обсягу реалізації продукції;

К2 - коефіцієнт зміни собівартості реалізованої продукції.

?Р1 = 754,0 * (6324,0/3001,5 - 1) = +835,0 тис. грн.

2. Зміна структури й асортиментів реалізованої продукції:

?Р2 = Р0 * (К1 - К2), (2.7)

де К1 - коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції.

?Р2 = 754,0 * (7847,4/3755,4 - 6324,0/3001,5) = - 7,8 тис. грн.

3. Зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції:

?Р3 = 7847,4 * (3001,5/3755,4 - 6324,0/7847,4) = - 84,4 тис. грн.

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили структура й асортимент реалізованої продукції, та зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Проведемо аналіз показників рентабельності підприємства, табл.2.27.

Таблиця 2.27

Показники рентабельності підприємства

Показник

Значення показника

Відхилення 2009 від

2007р.

2008 р.

2009 р.

2007р.

2008р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

255,3

754,0

1523,4

1268,1

769,4

Рентабельність основної діяльності

8,5

12,0

45,8

37,3

33,8

Рентабельність продукції

25,2

20,1

19,5

-5,7

-0,6

Рентабельність основного капітал

-12,3

9,4

5,1

17,4

-4,3

Рентабельність власного капіталу

-23,6

18,7

11,0

34,6

-7,7

З табл. 2.27 та рис. 2.9 видно, що рентабельність продукції у 2009 р. складає (19,5), тобто підприємство отримало - 19,5 коп. прибутку на гривню реалізованої продукції. Це свідчить про ефективну діяльність в процесі ціноутворення.

Що стосується рентабельності основної діяльності, то вона теж досить висока у 2009 р. (45,8), що вказує на високу спроможність підприємства у процесі відтворення та розширення своїх виробничих можливостей і ефективне використання авансованих у діяльності коштів.

Рис. 2.9 Показники рентабельності підприємства за 2007-2009 рр.

У показника рентабельності основного капіталу тенденція до збільшення, а точніше у 2009 р. його значення становило (5,1), що більше від 2007р. на 17,4 пунктів, але відносно 2008р. даний показник зменшився на 4,3 пунктів. Показник рентабельності власного капіталу у 2009 р. мав значення (11%), тобто власники підприємства отримали прибутки з вкладеного у діяльність власного капіталу. Загалом можна сказати, що за рахунок ефективного використання коштів, підприємство функціонує ефективно.

Аналіз плану фінансових результатів на 2010р. наведено у табл. 2.28.

Таблиця 2.28

План фінансових результатів на 2010р.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Чистий дохід

7847,4

9416,9

1569,5

20,0

Собівартість реалізованих товарів

6324,0

7588,8

1264,8

20,0

Валовий прибуток

1523,4

1828,1

304,7

20,0

Податок на прибуток

25,5

26,3

0,8

3,1

Чистий прибуток

49,6

310,3

260,7

525,6

Отже, на 2010р. заплановано підвищення фінансових результатів, так чистий дохід має збільшитись на 1569,5 тис. грн., валовий прибуток на 304,7 тис. грн., або на 20%, чистий прибуток заплановано у розмірі 310,3 тис. грн., що вище за 2009р. на 260,7 тис. грн., або на 525,6%.

2.8 Управління сплатою податкових платежів торговельного підприємства

Власник підприємства ПП "Богдан" сплачує єдиний податок, в розмірі 150 грн. щомісяця, загальна сума податку за рік становить 1800 грн.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.