Економічний аналіз господарської діяльності підприємства

Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.04.2019
Размер файла 494,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра економіки підприємства та інвестицій

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«Економічний аналіз господарської діяльності підприємства»

з дисципліни «Економіка підприємства»

Виконала: Студентка групи МК-21 Деяк Є.В.

Перевірив:

доцент кафедри ЕПІ к.е.н., Стояновський А.Р.

Львів - 2018

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Виробнича програма та її виконання

1.2 Чисельність промислово виробничого персоналу

1.3 Фонд оплати праці підприємства

1.4 Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства

1.5 Кошторис витрат на виробництво продукції

1.6 Калькулювання собівартості продукції

1.7 Нормування оборотних коштів підприємства

1.8 Визначення цін на продукцію

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Беззбитковість виробництва

2.2 Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

2.3 Показники ефективності використання виробничих ресурсів

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Показники ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

Економіка підприємства - наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання всіх видів ресурсів.

Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного використання ним всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу.

Метою сучасного підприємства є отримання та максимізація прибутку від вкладених в підприємництво інтелектуальних, фінансових, трудових та матеріальних ресурсів. Досягнення цієї мети приносить користь суспільству та державі загалом.

Наповнення бюджету, рівень та стабільність державної економіки залежить від ефективності господарювання усіх суб'єктів економічної системи держави і, в першу чергу, підприємств.

Курсовий проект «Економіка господарської діяльності підприємства» необхідний для оволодіння студентами навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

У цьому курсовому проекті за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми підприємства слід визначити показники її виконання, фінансово-економічні результати діяльності підприємства, ефективність використання ресурсного потенціалу. На основі даних про запропоновані інвестиційні проекти розвитку підприємства потрібно вибрати ефективніший і розрахувати очікувані показники виробничої програми підприємства на наступний рік. За індивідуальним завданням необхідно розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства.

Виконання даного курсового проекту є найважливішою частиною вивчення економіки підприємства. У ході виконання проекту ми повинні закріпити отримані при вивченні курсу знання для того, щоб у майбутньому стати кваліфікованими фахівцями.

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Виробнича програма та її виконання

Процент виконання планових завдань з виробництва і реалізації продукції в натуральних показниках визначають для кожного виробу окремо:

(1.1.)

де Ор - обсяг реалізації продукції, шт.;

Ов - обсяг виробництва продукції, шт.;

ГПпр - залишки готової продкуції на початок року, шт.;

ГПкр - залишки готової продкуції на кінуць року, шт.

Результати розрахунків можна подати у вигляді таблиці:

Таблиця 1.1

Виконання планових завдань з виробництва і реалізації

Види продукції

Обсяг виробництва, тис. шт.

% виконання

Обсяг реалізації, тис. шт.

% виконання

план

Звіт

План

Звіт

Р

52,85

49,66

106%

53,3

49,02

109%

Д

824,67

889,77

93%

817,87

895,69

91%

Є

697

758,01

92%

692,18

769,62

90%

Згідно вихідних даних(додат. А.1), подані обсяги виробництва, тому за вищеподаною формолою (1.1) визнасимо обсяги реалізації продукції:

а) у плановому періоді: б) у звітному періоді:

ОР(Р)= 52,85+ (2,85-2,4)= 53,3 ОР(Р)= 49,66+(4,01-4,65)= 49,02

ОР(Д)= 824,67+ (38,09-44,89)= 817,87 ОР(Д)= 889,77+(42,74-36,82)=895,69

ОР(Є)= 697+ (36,82-41,64)= 692,18 ОР(Є)= 758,01+(41,23-29,62)=769,62

Отже, результати розрахунків щодо обсягу виробництва (в таблиці 1.1) підприємства показують, що перевиконання плану по вибору Р на 6%, а продукти Д та Є недовиконали на 7% та 8%. Таку ж ситуацію можемо прослідкувати із обсягом реалізації (в таблиці 1.1), що показує перевиконання плану по виробу Р на 9%, а продукти Д та Є недовиконали на 9% та 10%.

Щоб виконати план, щодо обсягів виробництва виробу Є, треба вжити певних заходів: збільшити продуктивність праці за рахунок введення нових технологій або ж збільшити чисельність робітників з виробництва даного товару, заміни старих обладнань тощо.

1.2 Чисельність промислово виробничого персоналу

До промислово-виробничого персоналу підприємства (за умовою курсової роботи) належать основні виробничі робітники, підсобні робітники в основному виробництві, робітники,зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві, робітники, зайняті у підсобному виробництві, управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів, адміністративно-управлінський персонал.

При розрахунку чисельності робітників за основу враховують необхідну нормативну трудомісткість виробничої програми, дані про бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та очікуваний середній процент виконання норм виробітку робітниками:

чисельність основних виробничих робітників визначають за формулою 1.3. для кожного виду продукції зокрема і на підприємстві в цілому. Результат розрахунків можна подати у вигляді табл.1.3.

(1.3)

де Т - трудомісткість виконання робіт, люд-год., (табл. 2; табл. 1);

tд - бюджет робочоо часу одного робітника, год., (табл. 1.2);

kвн - коефіцієнт виконання норм виробітку.

Бюджет робочого часу визначається на основі даних про кількість робочих днів у розрахунковому році, очікуваний рівень невиходів на роботу та втрат робочого часу (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

№ з/п

Показники

Значення показників

план

Звіт

1

Кількість календарних днів

365

365

2

Вихідні і святкові дні

111

111

3

Номінальний фонд робочого часу, дні [1-2]

254

254

4

Невиходи на роботу (дні), з них:

Відпустки

24

24

Лікарняні

10

9

невиходи, що дозволяються законом

6

5

невиходи з дозволу адміністрації

6

5

цілодобові простої

1

4

Страйки

1

2

5

Явочний робочий час, дні [3-4]

206

205

6

Середня тривалість робочої зміни, год.

8

8

7

Внутрішньозміні витрати робочого часу та простої, год.

0,25

0,28

8

Ефективний фонд робочого часу на рік, год.[5*(6-7)]

1597

1583

Примітка: Рівень виконання норм виробітку робітниками-відрядниками для виробів «Р», «Д» та «Є» приняти на рівні 98,92%, 99,25% та 98,78%, відповідно.

Таблиця 1.3.

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

Види продукції

Норма

тивна

трудо

місткість виготов

лення виробу, люд-год

Обсяг виробництва, шт.

Трудомісткість виконання робіт, люд-год

Рівень вико

нання норм виробітку,

%

Бюджет робочого часу одного робітника, год

Чисельність основних виробничих робітників, люд.

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Р

29,20

52850

49660

1543220

1450072

98,92%

1597

1583

977,18

926,26

Д

0,78

824670

889770

643243

694021

99,25%

1597

1583

405,95

441,85

Є

1,09

697000

758010

759730

826231

98,78%

1597

1583

481,75

528,52

Всього

1865

1897

Примітка: заукруглення чисельності основних виробничих робітників здійснювати до цілого (вищого) числа лише по ряку (всього), проміжні розрахунки заокруглювати аревметичним способом до десятих.

Отже, з даних таблиці 1.2 можна спостерігати, що річний ефективний фонд (бюджет) робочого часу у планому році становить-1597 год., а у звітному році -1583год.

З даних таблиці 1.3 видно, що рівень виконання норм виробітку для виробів «Р», «Д» та «Є» становить 98,92%, 99,25% та 97,78%, відповідно. Це свідчить про недовиконання норм виробітку по виробах «Р», «Д» та «Є» на 1,08%, 0,75% та 98,78%, відповідно. Найбільше число основних виробничих робітників зайнято при виробництві виробу «Р» - 977,18 люд. у плановому році та 926,26 люд. (у звітному році), а найменше - при виробництві виробу «Д», 405,95 люд. (у плановому році) та 441,85 люд. (у звітному році). Чисельність основних виробничих робітників у плановому періоді становить 1865 люд., а у звітному - 1897 люд.

Для розрахунку чисельності ПВП підприємства (Чз) необхідно додатково врахувати чисельність підсобних робітників, робітників допоміжного та обслуговуючого виробництва, управлінський та обслуговуючий персонал структурних одиниць та підрозділів підприємства (спеціалістів, службовців, керівників нижчої та середньої ланки), а також вищий керівний склад, спеціалістів та службовців адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Дані про чисельність даних категорій працівників підприємства у відсотках до чисельності основних виробничих робітників наведено у додат. А.3.

Отже, загальна чисельність ПВП підприємства для планового та звітного періодів становить відповідно:

Ч заг (п)=1865*((100+13,66+27,31+4,42+8,42+9,65)/100) =

3048(люд.);

Ч заг (з) = 1897*((100+12,61+29,41+5,46+9,47+9,65)/100)=

3160(люд.).

Визначення фактичної чисельності основних виробничих робітників (Чор ф) здійснюється з врахуванням даних про рух кадрів на підприємстві (додат. А.4). Середньоспискова чисельність основних виробничих робітників (Чор с) за звітний період обчислюється за формулою:

ЧОР С = (Ч1/ 2 + Ч2 + Ч3 + … + Ч12 + Ч11/ 2) / 12, (1.3)

де Ч1 та Ч11 - чисельність робітників на 1.01 поточного та наступного років;

Ч2, Ч3, …, Ч12 - чисельність робітників відповідно на 1.02, 1.03, …, 1.12 поточного року.

При визначенні чисельності основних виробничих робітників (з урахуванням їх прийому та звільнення у звітному періоді), заокруглення слід здійснювати по кожному місяцю до цілого (вищого) числа.

По-перше порахуємо фактичну чисельність основних виробничих робітників з врахуванням даних про рух кадрів на підприємстві по місяцях звітного року:

Ч ор (ф) 1= 1897

Ч ор (ф) 2= 1897+(5,2-5,3)=1897(люд.);

Ч ор (ф) 3= 1897+(9-8,5) =1897(люд.);

Ч ор (ф) 4= 1897+(12,3-7,3)=1902(люд.);

Ч ор (ф) 5= 1902+(13-7,9)=1907(люд.);

Ч ор (ф) 6= 1907+(7,6-12,1)=1903(люд.);

Ч ор (ф) 7= 1903+(2,9-7,9) =1898(люд.);

Ч ор (ф) 8= 1898+(8,4-6,6)=1899(люд.);

Ч ор (ф) 9= 1899+(10,1-4,9)=1905(люд.);

Ч ор (ф) 10= 1905+(10,8-8,5)=1907(люд.);

Ч ор (ф) 11= 1907+(11,4-13,4)=1905(люд.);

Ч ор (ф) 12= 1905+(4,2-10,9)=1898 (люд.);

Ч ор (ф) 1 ' =1898+(9,1-4,3)=1903(люд.).

По-друге підставивши у вираз 1.3 пораховані вище значення, визначимо середньоспискову чисельність основних виробничих робітників, з урахуванням даних про рух кадрів за звітний період на підприємстві:

Чорс(ф)=(1897/2+1897+1897+1902+1907+1903+1898+1899+1905+1907+1905+1898+1903/2)/12 =1901(люд.).

1.3 Фонд оплати праці підприємства

Фонд оплати праці (ФОП) - це основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці. Він охоплює:

- фонд основної заробітної плати;

- фонд додаткової заробітної плати персоналу підприємства;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати, крім тих які законодавчо не належать до ФОП.

Фонд основної заробітної плати - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, у тому числі преміальні доплати робітникам за перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), доплати за роботу в нічний час, у понаднормовий час, оплати простоїв не з вини робітників.

Фонд додаткової заробітної плати - це виплати, пов'язані з надбавками і доплатами, які передбачені чинним законодавством, а також оплата передбачених законодавством щорічних і додаткових відпусток та робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків.

Розрахунок фонду заробітної плати (ФЗП) включає:

1. Встановлення розцінки на виготовлення одного виробу шляхом множення трудомісткості його виготовлення (додат. А.2) на середньогодинну тарифну ставку, яка розраховується виходячи з розмірів тарифних коефіцієнтів (додат. А.5) відповідно до середнього розряду робіт (додат. А.6), передбаченого для виробництва відповідного виробу (тарифний коефіцієнт знаходять методом інтерполяції, виходячи зі значень тарифних коефіцієнтів двох сусідніх розрядів).

1.1.Середньогодинна тарифна ставка (Тс), передбачена для виробництва відповідного виробу становить:

Тс (Р*) = ((1,68 - 1,48) * (5,0 - 5) + 1,48*0,31*1,21) * 43,02 = 23,88 грн./год;

Тс (Д) = ((1,48 - 1,3) * (3,5 - 3) + 1,3) * 43,02 =59,80 грн./год;

Тс (Є) = ((1,48 - 1,3) * (3,7 - 3) + 1,3) * 43,02=61,35 грн./год;

Зазначимо, що абсолютна величина тарифної ставки робітника І-го розряду визначається згідно зі встановленим державою розміром мінімальної заробітної плати і становить:

1.2.Відрядна розцінка на виготовлення одного виробу відповідного виду продукції становить:

Вр (Р*) = 23,88 *29,20= 697,31грн./шт. Вр (Д) = 59,80 *0,78 = 46,64грн./шт.

Вр (Є) = 61,35*1,09= 66,87грн./шт.

2.Розрахунок тарифної заробітної плати основних виробничих робітників, які працю- ють за відрядною системою оплати праці множенням відрядної розцінки на обсяг виробництва відповідного виду продукції (табл. 1.4).

3.Для забезпечення високого рівня мотивації праці на підприємстві застосовується система заохочення та стимулювання праці. Розрахунок планового та звітного фонду основної заробітної плати робітників-відрядників визначають за результатами роботи відповідних під- розділів (табл. 1.4).

4.Розрахунок фонду основної заробітної плати робітників-відрядників у звітному періоді, виходячи з фактичного виконання планових завдань по кожному з виробів і встановлення величини премій у відсотках до тарифного фонду (табл. 1.4). Для врахування розміру преміальних доплат з фонду заробітної плати підприємства залежно від рівня виконання виробничої програми в курсовому проекті використовується усереднена шкала залежності між ними, наведена в додат. А.7.

Плановий розмір премії для всіх видів продукції є однаковим та відповідно до додатку А.7 становить - 17 %. Розмір премії за звітний період залежить від рівня виконання планових завдань по обсягу виробництва (табл. 1.1) та становить: для виробу «Р» - 27 %, для виробу «Д» - 12 %, а для виробу «Є» - 12 %.

економічний показник виробничий оборотний

Таблиця 1.4

Фонд заробітної плати основних виробничих робітниуів

Види продукції

Обсяг виробництва, шт

Відрядна розцінка, грн.

Тарифний фонд зарплати відрядників, грн.

Середній розмір премій,%

Тарифний фонд оплати праці основних виробничих робітників з врахуванням премій, грн.

План

Звіт

План

звіт

план

звіт

План

звіт

Р

52850

49660

697,31

36852986,8

34628558,7

17

27

61834,5

63068,2

Д

824670

889770

46,64

38464492

41500905

17

12

964863,9

996542,4

Є

697000

758010

66,87

46606792

50686390,4

17

12

815490

848971,2

Всього

-

-

-

121924270,8

126815854,1

-

-

1842188

1908581,8

5.Розрахунок фонду основної заробітної плати (ФОЗП) працівників підприємства, який визначають множенням чисельності окремої категорії працівників на відповідний усереднений рівень заробітної плати даної категорії відносно основних виробничих робітників (додат.А.8) з додаванням отриманих добутків для планового і звітного періодів і становить:

ФОЗПпл=1842188*(1+0,1366*0,7+0,2731*0,9+0,442*0,8+0,842*1,3+0,965*1,6) = 7983326,072грн.

ФОЗПзв=1908581,8*(1+0,1261*0,7+0,2941*0,9+0,546*0,8+0,947*1,3+0,965*1,6)= 8712408,716грн.

річний (плановий і звітний) фонд заробітної плати працівників підприємства з урахуванням додаткової заробітної плати в розмірі % від основної.

ФЗПпл =7983326,072* (1 + 0,1) = 8781658,679грн.

ФЗПзв =8712408,716* (1 + 0,12) = 9757897,761грн.

За результатами розрахунку фонду оплати праці основних виробничих робітників з урахуванням премії (табл. 1.4), можна зробити висновок, що найбільші витрати на оплату праці робітників пов'язані з виробництвом виробу «Д». При цьому у звітному періоді їхнє значення є значно більшим ніж планове - на 31678,5 грн. Наступним після виробу «Д», щодо затратності оплати праці, є виробництво виробу «Є». При цьому, у плановому періоді їх значення становить -815490грн., а фактично -848971,2грн. (на 33481,2грн. більше ніж у плановому

періоді). Найменш затратним щодо оплати праці є виробництво виробу «Р», яке у плановому періоді передбачає використання на оплату праці -61834,5грн., а фактично-63068,2грн. (на -1233,7грн. менше ніж у плановому періоді)

1.4 Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства

Розрахунок вартості основних фондів (ОФ) підприємства включає визначення первісної, залишкової їх вартості на початок і на кінець року, а також суми амортизаційних відрахувань. Первісну і залишкову вартість на кінець року знаходять за даними додат. А.9 і додат. А.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих на умовах фінансового лізингу основних фондів груп 3 і 2.

Залишкова вартість власних основних фондів на початок року становить:

Вз (3.1) =505479,60 *(1-(33,7/100)) = 335133тис. грн.

Вз (3.2) = 18942,50 * (1 - (30,56 / 100)) = 13154тис. грн.

Вз (4.1) =33698,70 * (1-(25,28/100)) = 25180 тис. грн.

Вз (4.2) =202191,90 *(1-(28,47/100))= 144628 тис. грн

Вз (5) = 23233,30 *(1-(48,25/100)) = 12023 тис. грн.

Вз (6) = 108000,40*(1-(39,88/100))= 64930 тис. грн.

Залишкова вартість орендованих основних фондів на початок року становить:

Вз (3.3) =3737,2*(1-(5,7/100)) = 3524тис. грн.

Вз (4.2) =61159,90*(1-(33,7/100))=40549тис. грн.

Для визначення суми амортизаційних відрахувань застосовуються такі методи: ·прямолінійний - для основних фондів групи 3; ·зменшення залишку (зменшення залишкової вартості) - для основних фондів груп 4, 5 і 6. Прямолінійний метод нарахування амортизації полягає в тому, що річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період експлуатації об'єкту основних фондів:

Ap = (1.4)

де АР - річна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

ВП - первісна вартість основних фондів на початок року, грн.;

ВВВ - вартість введених в експлуатацію основних фондів, грн.;

ВВИВ- вартість виведених з експлуатації основних фондів, грн.;

t - кількість місяців, що залишилась до кінця року після введення в експлуатацію об'єкту основних фондів,не враховуючи місяця введення;

tґ - кількість місяців, що залишилась до кінця року після виведення з експлуатації об'єкту основних фондів,не враховуючи місяця виведення;

Т - кількість років експлуатації основних фондів.

Метод зменшення залишку - це метод, за яким річна сума амортизації визначається як до- буток залишкової вартості основних фондів на початок року або первісної вартості на дату по- чатку нарахування амортизації (для об'єктів основних фондів,які вводяться в експлуатацію) та річної норми амортизації:

АР=ВЗ(П)*НА, (1.5)

Де ВЗ(П) - залишкова (первісна) вартість основних фондів (з врахуванням введення і виведення їх експлуатації і кількості місяців експлуатації впродовж року),грн.;

НА-норма амортизації, яка визначається за формулою:

Н (1.6)

де Вл - ліквідаційна вартість основних фондів (для основних фондів, наявних на початок року - це вартість виведених з експлуатації у зв'язку зі закінченням терміну використання та 15,8% вартості основних фондів, наявних на початок року, а для основних фондів, введених в експлуатацію - це вартість, що дорівнює 10% від їх первісної вартості, грн.

Вартість основних фондів, яка амортизується для планового періоду становить:

Ва (3.1) = 505479,60+((335133*((12-12)/12)))= 505480тис. грн.

Ва (3.2) =18943 тис. грн.

Ва (3.3) =3737 тис. грн.

Ва (4.1) = 25180+(380,42*((12-4)/12))= 25433 тис. грн.

Ва (4.2) = 144628+(92,93*((12-6)/12)) = 144674тис. грн.

Ва (5) = 12023+((137,62*((12-9)/12))-((66,25*((12-12)/12))))= тис. грн.

Ва (6) = 108000,40 тис. грн.

У звітному періоді вартість основних фондів, що амортизуються становить:

Ва (3.1) = 505479,60+((220,82*((12-11)/12)))= 505498тис. грн.

Ва (3.2) =18942,50 тис. грн.

Ва (3.3) = 3737,20 тис. грн.

Ва (4.1) =25180+(380,42*((12-5)/12))= 25402тис. грн.

Ва (4.2) = 144628+(92,93*((12-5)/12))= 144682тис. грн.

Ва (5) = 12023+((137,62*((12-12)/12))-((66,25*((12-11)/12)))) =12018 тис. грн.

Ва (6) = 108000,40тис. грн.

Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань для планового та звітного періодів розраховують спершу норму амортизації, яка є однаковою і для планового і для звітного періодів, і становить:

На (3.1) =1/21*100 = 5 %

На (3.2) =1/16*100 = 6 %

На (3.3) =1/10*100 =10%

На (4.1) =(1-[(380,42+0,158*25180+0,1*33698,70/100) /33698,70] ^1/2)*100=52%

На(4.2)=(1-[(92,93+0,158*144628+0,1*202191,90/100)/263351,80]^1/5)*100 =27%

На(5)=(1-[(66,25+0,158*12023+0,1*23233,3+137,62/100)/23233,3]^1/5)*100=28 %

На (6) =(1-[(64930*0,158+108000,40*0,1/ 100) /108000,4] ^1/4)*100=34%

Сума амортизаційних відрахувань у плановому періоді (по групах основних фондів) становить:

Ар (3.1) = 505480* 5 / 100 = 240,7 тис. грн.

Ар (3.2) = 18943* 6/ 100 = 11,8 тис. грн.

Ар (3.3) = 3737* 10/ 100 = 3,7 тис. грн.

Ар (4.1) = 25433* 52/ 100 = 132,5 тис. грн.

Ар (4.2) =144674* 27 / 100 = 384,4 тис. грн.

Ар (5) =12058* 28/ 100 = 34,0 тис. грн.

Ар (6) =108000* 34/ 100 = 362,3 тис. грн.

Сума амортизаційних відрахувань у звітному періоді (по групах основних фондів) становить:

Ар (3.1) = 505498* 5/ 100 = 240,7тис. грн.

Ар (3.2) = 18942,50* 6 / 100 = 11,8тис. грн.

Ар (3.3) = 3737,20* 10 / 100 = 3,7тис. грн.

Ар (4.1) = 25402* 52 / 100 = 132,4тис. грн.

Ар (4.2) = 144682* 27 / 100 = 384,4тис. грн.

Ар (5) = 12018* 28 / 100 = 33,9тис. грн.

Ар (6) = 108000,40* 34 / 100 = 362,3тис. грн.

Результати наведених вище розрахунків подано у вигляді табл. 1.5 (плановий період) та табл. 1.6 (звітний період). У плановому та звітному періодах первісна вартість основних фондів становить 751006,5 тис. грн., в тому числі орендованих основних фондів - 65633,4 тис. грн. Залишкова їх вартість у плановому та звітному періодах становить 540665,84 тис. грн., в тому числі орендованих - 47330,57 тис. грн. Річна сума амортизації у плановому періоді становить 99442,67 тис. грн. У звітному періоді її значення збільшиться на 2,04 тис. грн. У плановому залишкова вартість вла- сних основних фондів (на кінець року) становить 409186,91 тис. грн. У звітному періоді залишкова вартість власних основних фондів зменшилася на 2,05 тис. грн., і становить 409184,86 тис. грн. Залишкова вартість орендованих основних фондів на кінець планового та звітного періодів становить 32087,65 тис. грн.

Таблиця 1.5

Вартісна оцінка основних вирохничих фондів (плановий період), тис.грн

Таблиця 1.6

Вартісна оцінка основних вирохничих фондів (звітний період), тис.грн.

1.5 Кошторис витрат на виробництво продукції

Кошторис витрат на виробництво продукції визначає загальну суму витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом продукції, в розрахунку на рік (табл. 1.9). Кошторис складають за економічними елементами, до яких належать (для спрощення приймаємо незмінність витрат майбутніх періодів та залишків незавершеного виробництва на початок і на кінець року): матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витрати. Елемент витрат «Матеріальні витрати» включає всі види витрат матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів в грошовому виразі(без ПДВ), які здійснює підприємство незалежно від їх прямого призначення. Розрахунок матеріальних витрат подано у вигляді таблиці 1.7 (для планового періоду) та таблиці 1.8 (для звітного періоду).

Для розрахунку суми матеріальних витрат щодо кожного з видів сировини і матеріалів, які використовуються у виробництві виробів, необхідно використати дані додат. А.11.-А.13, а у випадку їх визначення за звітом, додатково і додат. А.12. Для визначення загальної суми витрат матеріальних ресурсів, для забезпечення всіх підрозділів підприємства, необхідно розрахуватиїх сумарну величину з врахуванням інших потреб (потреб допоміжного і обслуговуючого виробництва, підсобного господарства та експлуатаційних потреб). Витрати матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у допоміжному та обслуговуючому виробництві, підсобному господарстві, а також на експлуатаційні потреби приймаються на основі даних, наведених у додат.А.12, а їх відходів - за даними додат. А.13.

У звітному періоді порівняно із планом відбуваються певні зміни. Для їх врахування у додат. А.14 наведено дані про зміни цін на матеріальні ресурси та про перегляд норм їх витрачання порівняно з планом у звітному періоді. Для розрахунку фактичних матеріальних витрат необхідно врахувати відповідні коефіцієнти зростання цін на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та зниження норм витрачання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві у звітному році. Результати розрахунків матеріальних витрат зведено в кошторис витрат на виробництво продукції у плановому та звітному періодах - 1.9.

Таблиця 1.7

Розрахунок матеріальних витрат(плановий період)

Таблиця 1.8

Розрахунок матеріальних витрат(звітний період)

Таблиця 1.9

Кошторис витрат на виробництво продукції

№ з/п

Елементи витрат

План

Звіт

тис.грн

%

тис.грн

%

1

Матеріальні витрати(без ПДВ)

30564678

84,59%

21497591

81,93%

2

Витрати на оплату праці

1842188

5,10%

1908582

7,27%

3

Відрахування на соціальні заходи

408965,8

1,13%

423705,2

1,61%

4

Амортизація

1169,577

0,0032%

1169,329

0,0045%

5

Інші витрати

3314399

9,17%

2406818

9,17%

Всього витрати

36131401

100%

26237865

100%

Економічний елемент витрат «Витрати на оплату праці» включає річний фонд заробітної плати працівників підприємства (див. п. 1.3). Відрахування на соціальні заходи - це обов'язкові відрахування на соціальне страхування, які розраховуються за встановленими відсотковими ставками від фонду оплати праці (22,20%).

Амортизація включає річну суму амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів протягом року (див. п.1.4, табл. 1.6). Величину «Інших витрат» прийняти на рівні 10,1% від суми витрат (р.2 - р.3 табл. 1.9).

У плановому періоді структура витрат на виробництво продукції мала наступний вигляд: матеріальні витрати -85,59%, витрати на оплату праці - 5,10%, відрахування на соцзаходи -1,13 %, амортизація - 0,0032%, інші витрати - 9,17%. У звітному періоді структура витрат на виробництво продукції змінилася, і мала наступний вигляд: матеріальні витрати - 81,93%, витрати на оплату праці - 7,27 %, відрахування на соцзаходи - 1,61%, амортизація - 0,0045%, інші витрати - 9,17 %.

Кошторис витрат на виробництво продукції у плановому періоді становить- 36131401 тис.грн. У звітному періоді його значення зменшилось на-9893536,527тис.грн. Це пов'язано з такими змінами: зменшеням у звітному періоді розміру матеріальних витрат (без ПДВ) на -9067087,575тис. грн; зростанням витрат на оплату праці на -66393,4 тис. грн.; збільшення у звітному періоді розміру амортизаційних відрахувань на - 0,25 тис. грн.; зменшення інших витрат на--907581,4388тис. грн.

1.6 Калькулювання собівартості продукції

Калькуляція собівартості одиниці продукції складається з типових калькуляційних статей, наведених у табл. 1.10 (плановий період) та табл. 1.12 (звітний період). Розрахунки за кожною статтею калькуляції передбачають визначення витрат на одиницю продукції, на весь обсяг виробництва продукції і-го виду і загальні витрати за статтею в цілому.

Витрати «Сировини і матеріалів на технологічні потреби» розраховують окремо для кожного виду сировини і матеріалів згідно з нормами їх витрат на виробництво і-го виду продукції за ціною без ПДВ.

Таблиця 1.10

Кулькуляція собівартості продукції (плановий період)

№ п/ч

Статті витрат

Ціна, грн.

(шт.) Р

(шт.) Д

(шт.) Є

Загальні витрати, тис.грн.

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сировина і матеріали на технологічні потреби-би, всього, зокрема:

-

-

-

144

7599

-

990

816719

-

8

5661

829978,9

W, кг

3,144

2,62

37,3

98

5165

0,9

2

1945

3,1

8

5661

-

X, кг

2,28

1900

-

-

-

0,52

988

814774

-

-

-

-

Y, м3

432

360

0,0099

4

188

-

-

-

-

-

-

-

Z, м2

102

85

0,50

43

2246

-

-

-

-

-

-

-

2

Зворотні відходи (віднімаються), всього, зокрема:

-

-

-

-523

-27642

-4429

-3652249

-43

-29947

-3709838

W, кг

3,144

2,62

-197,317

-517

-27322

-4,725

-12

-10209

-16,399

-43

-29947

-

X, кг

2,28

1900

-

-

-

-2,324

-4416

-3642040

-

-

-

-

Y, м3

432

360

-0,01683

-6

-320

-

-

-

-

-

-

-

Z, м2

102

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплектуючі деталі, грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Паливо і енергія на технологічні потреби, всього, зокрема:

-

-

-

209

11053

-

16

3789731

-

22

15022

3815807

Паливо, т

11532

9610

0,01852

178

9406

0,0012

11

9114

0,00167

16

11186

-

Електронергія, кВт-год

0,876

0,73

42,7

31

1647

6,28

5

3780617

7,54

6

3836

-

5

Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

12870

680180

-

12870

10613503

-

12870

8970390

20264072

6

Відрахування на соціальні заходи

-

-

-

2857

149639

2831

2334971

2831

1973486

4458096

7

Разом зміні витрати(ЗВ)

-

-

-

15557

820830

-

12279

13902674

-

15688

10934612

25658116

8

Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

-

-

-

4390

232019

-

4390

3620419

-

3710

3059930

10473285

змінні накладні (ЗНпл =kзн*УПВ)

-

-

-

2262

119525

-

2262

1865064

-

2262

1576327

3560917

постійні накладні (ПНпл=УПВ-ЗНпл)

-

-

-

2129

112494

-

2129

1755355

-

2129

1483602

6912368

9

Разом умовно-змінні витрати (УЗВ=ЗВ+ЗН)

-

-

-

17793

940355

-

19120

15767739

-

17950

12510940

29219033

10

Постійні виробничі витрати (ПВ=ПН)

-

-

-

2129

112494

-

2129

1755355

-

2129

1483602

3351451

11

Собівартість продукції (виробнича)

-

-

-

19921

1052849

-

21249

17523094

-

20078

13994542

36131401

12

Адміністративні витрати

-

-

-

2663

140739

-

2891

2383747

-

2690

1874844

4399330

13

Витрати на збуд

-

-

-

2111

111543

-

2291

1889234

-

2132

1485904

3486680

14

Повна собівартість продукції

-

-

-

24695

1305130

-

26430

21796074

-

24900

17355290

44017412

Таблиця 1.11

Кулькуляція собівартості продукції (звітовий період)

№ п/ч

Статті витрат

Ціна, грн.

(шт.) Р

(шт.) Д

(шт.) Є

Загальні витрати, тис.грн.

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн./шт.

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сировина і матеріали на технологічні потреби-би, всього, зокрема:

-

-

-

143,79

7141

-

990

881191

-

8

6157

894488

W, кг

3,144

2,62

37,3

97,73

4853

0,9

2

2098

3

8

6157

-

X, кг

2,28

1900,00

-

-

-

0,52

988

879093

-

-

-

-

Y, м3

432

360,00

0,0099

3,56

177

-

-

-

-

-

-

-

Z, м2

102

85,00

0,50

42,50

2111

-

-

-

-

-

-

-

2

Зворотні відходи (віднімаються), всього, зокрема:

-

-

-

-523,03

-25974

-4429

-3940560

-42,97

-32568

-3999101

W, кг

3,144

2,62

-197,317

-516,97

-25673

-4,725

-12

-11015

-16,40

-42,97

-32568

-

X, кг

2,28

1900,00

-

-

-

-2,3244

-4416

-3929545

-

-

-

-

Y, м3

432

360,00

-0,01683

-6,0588

-301

-

-

-

-

-

-

-

Z, м2

102

85,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Комплектуючі деталі, грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Паливо і енергія на технологічні потреби, всього, зокрема:

-

-

-

209

10386

-

15,64

13912

-

21,6

16337

40636

Паливо, т

11532

9610,00

0,01852

178

8838

0,00115

11,05

9833

0,0017

16,0

12165

-

Електронергія, кВт-год

0,876

0,73

42,7

31

1548

6,28

4,58

4079

7,54

5,5

4172

-

5

Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

13970

693750

-

12320

10961966

-

12320,0

9338683

20994400

6

Відрахування на соціальні заходи

-

-

-

3101

152625

2710

2411633

2710

2054510

4618768

7

Разом зміні витрати(ЗВ)

-

-

-

16901

837929

-

11608

10328143

-

15017

11383119

22549190

8

Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

-

-

-

4672

232019

-

4069

3620419

-

4037

3059930

13582211

змінні накладні (ЗНпл =kзн*УПВ)

-

-

-

3073

152598

-

2710

2411206

-

2710

2054147

4617952

постійні накладні (ПНпл=УПВ-ЗНпл)

-

-

-

1599

79421

-

1359

1209213

-

1327

1005782

8964259

9

Разом умовно-змінні витрати (УЗВ=ЗВ+ЗН)

-

-

-

19946

990527

-

14318

12739349

-

17727

13437266

27167142

10

Постійні виробничі витрати (ПВ=ПН)

-

-

-

1599

79421

-

1359

1209213

-

1327

1005782

2294416

11

Собівартість продукції (виробнича)

-

-

-

21545

1069948

-

15677

13948562

-

19054

14443049

26237865

12

Адміністративні витрати

-

-

-

2834

140739

-

2679

2383747

-

2473

1874844

4399330

13

Витрати на збуд

-

-

-

2246

111543

-

2123

1889234

-

1960

1485904

3486680

14

Повна собівартість продукції

-

-

-

26626

1322229

-

20479

18221543

-

23488

3360748

34123875

На основі розрахованих величин визначаються сумарні витрати сировини і матеріалів для виробництва кожного і-го виду продукції і загальні витрати сировини і матеріалів на технологічні потреби. Для розрахунку прямих матеріальних витрат в звітному періоді, враховуються зміни:

* норм витрат матеріальних ресурсів (додат. А.14);

* цін на матеріальні ресурси (додат. А.14);

* обсягів виробництва продукції (додат. А.1).

Вартість «Зворотних відходів», придатних до подальшого використання у технологічному процесі, визначаються згідно з нормативом їх утворення (додат. А.13) та за ціною закупівлі відповідних сировини і матеріалів без ПДВ. Собівартість виробу (продукції) зменшується на вартість зворотних відходів.

Витрати на одиницю і-го виду продукції за статтею «Комплектуючі деталі» приймаються на рівні цін їх придбання без ПДВ.

Витрати «Палива та електроенергії на технологічні потреби» визначаються на основі норм їх витрат в технологічному процесі та цін придбання згідно з чинними цінами й тарифами без ПДВ.

Витрати на «Заробітну плату основних виробничих робітників» розраховуються з враху- ванням тарифної заробітної платні, преміальних доплат, а також додаткової заробітної платні основних виробничих робітників (див. п.1.3). «Відрахування на соціальні заходи» визначають як відсоток до заробітної плати основних виробничих робітників - 22,20 %.

Загальну суму «Умовно-постійних (накладних) витрат» (гр.14, р.6) визначається як різниця між загальною сумою витрат на виробництво продукції (табл. 1.9) і загальною сумою змінних витрат (ЗВ). В складі умовно-постійних (накладних) виробничих витрат виділяються змінні накладні (ЗН) і постійні накладні (ПН) витрати. Умовно-постійні (накладні) витрати (УПВ) розподіляються між окремими виробами одним з загальноприйнятих методів розподілу непрямих витрат. При складанні калькуляції за звітний період загальну суму постійних накладних витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного і-го виду виробів прийнято на рівні планових значень (ПНзв= ПНпл; ЗНзв = УПВзв - ПНзв). Розподіл постійних накладних та змінних накладних витрат подано у вигляді табл. 1.12.

В курсовому проекті базою для розподілу зазначених витрат прийнято заробітну плату основних виробничих робітників з урахуванням розміру премії та додаткової заробітної платні (див. п.1.3).

Таблиця 1.12

Розподіл постійних та змінних накладних витрат

Розподіл позавиробничих витрат між виробами здійснюється пропорційно до змінних накладних витрат. Розрахунки подано у вигляді табл. 1.13.

Таблиця 1.13

Розподіл позавиробничих витрат

Види продукції

Планові змінні витрати

Коефіцієнти розподілу

Адмініст-ративні витрати

Витрати на збут

Р

820829,6733

0,031991

140739,1189

111542,5054

Д

13902674,45

0,541843

2383746,856

1889233,773

Є

10934612,34

0,426166

1874844,143

1485903,952

Разом

25658116,46

1,000

4399330,118

3486680,23

Для визначення повної собівартості продукції розраховуються позавиробничі витрати, а саме - адміністративні (загальногосподарські) витрати і витрати на збут. Адміністративні (загальногосподарські) витрати є постійними витратами періоду і становлять в загальній сумі 21,71% від фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу з урахуванням додаткової заробітної платні (п. 1.3).

Витрати на збут - постійні витрати періоду і в загальній сумі становлять 9,65% від виробничої собівартості продукції. При складанні звітної калькуляції загальну суму позавиробничих витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів прийняти на рівні планових значень.

Собівартість (виробнича) реалізованої продукції в плановому і звітному періодах визначається, враховуючи собівартість одиниці продукції (табл. 1.10 та 1.11), а також обсяги реалізації продукції (табл. 1.1) в плановому і звітному періодах, за формулою:

СРП = У(СОД і *ОРі), (1.7)

деСРП- собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн.;

СОД і - виробнича собівартість одиниці продукції і-го виду, грн.;

ОР і- обсяг реалізації продукції і-го виду, шт. (табл. 1.1).

Виробнича собівартість реалізованої продукції:

СРП(п)=(19921,5*53,3+21248,6*817,87+20078,3*692,18)*1000=32338181,4

СРП(з)=(21545,46069*49,02+15677*985,69+19054*769,62)*1000=29761790,53

Основними шляхами зниження собівартості продукції є скорочення витрат, які мають найбільшу питому вагу в її структурі. Розрахунок зниження собівартості під впливом окремих факторами виконують в такій послідовності:

1) зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них:

ДСм і = (1 - Інм і * Іцм і) * Дм і, (1.8)

де ДСм і - зниження собівартості продукці і-го виду за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них, %;

Інм і - індекс зміни норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Іцм і - індекс зміни цін на сировину і матеріали продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Дм і, - питома вага матеріальних витрат в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому періоді, %.

Зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат і зміни цін на них, %:

ДСм (Р) = (1-(1+6,13/100)*(1-3,29/100))* 143,8/19921,5*100= -0,019

ДСм (Д) = (1-(1+6,13/100)*(1-3,29/100))* 990,4/ 21248,6*100= -0,123

ДСм (Є) = (1+6,13/100)*(1-3,29/100))* 8,1/ 20078,3*100= 0,042

2) зниження собівартості продукції за рахунок зміни продуктивності праці:

ДСпп і = (1 - Ізп і /Іпп і) * Дзп і, (1.9)

де ДСпп і - зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни продуктивності праці, %;

Ізп і - індекс зміни заробітної плати (основної і додаткової) виробничих робітників (в розрахунку на одного робітника) при виробництві продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Іпп і - індекс зміни продуктивності праці основних виробничих робітників при виробництві продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Дзп і - питома вага заробітної плати (основної і додаткової) основних виробничих робітників та відрахувань на соціальні заходи в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому періоді, %;

Зниження собівартості продукції за рахунок зміни продуктивності праці:

ДСПП(Р)= =(1-(63068,2/61834,5)/ 54,08)*(13970/12870)= 1,065%

ДСПП(Д)=(1-(996542,4/964863,9)/ 2031,44)*(12320/12870)= 0,957%

ДСПП(Є)=(1-(848971,2/815490)/ 1446,81)*(12320/ 12870)= 0,957%

У плановому та звітному періоді собівартість (виробнича) реалізованої продукції становить, відповідно:

ППі = ОВ і / ЧОР і, (1.10)

деППі- продуктивність праці основних виробничих робітників при виробництві продукції і- го виду, шт./люд;

ОВ і- обсяг виробництва продукції і-го виду, шт.;

ЧОРі- чисельність основних виробничих робітників для виробництва продукції і-го виду, люд.

Продуктивність праці основних виробничих робітників при виробництві продукції кожного і-го виду продукції становить:

ПП (Р) = 52,85 / 977,18 * 1000 = 54,08шт./люд

ПП (Д) = 824,67 /405,95 * 1000 = 2031,44 шт./люд

ПП (Є) = 697 / 481,75* 1000 = 1446,81шт./люд

3) зниження собівартості продукції за рахунок зміни УПВ:

ДСУПВ і = (1 - ІУПВ і /ІОв і) * ДУПВ і, (1.11)

де ДСУПВ і - зниження собівартості продукції за рахунок зміни умовно-постійних витрат, %;

ІУПВ і - індекс зміни умовно-постійних витрат на весь обсяг продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

ІОв і - індекс зміни обсягу виробництва продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

ДУПВ і - питома вага умовно-постійних витрат в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому періоді, %;

Зниження собівартості продукції за рахунок зміни умовно-постійних витрат:

ДСУПВ (Р) = (1-((232019/232019,1)/(49660/52850)))* 0,22= -0,014

ДСУПВ (Д) = (1-((3620419/3620419)/(889770/824670)))* 0,21= 0,015

ДСУПВ (Є) = (1-((3059930/3059930)/(758010/697000)))* 0,22=0,018

Зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни всіх факторів:

ДСі = (ДСм і + ДСпп і + ДСУПВ і)/100 * Сі, (1.12)

де ДСі - зниження собівартості продукції і-го виду, грн/шт.

Зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни всіх факторів:

ДСі (Р) =((-0,014)+(-0,019)+ 1,065) /100*19921,5=205,55

ДСі (Д) = (0,015+(-0,123)+0,957)/100*21248,6=180,39

ДСі(Є) = (0,018+0,042+0,957)/100*20078,3=203,93

Зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції:

ДС = У(ДСі * Ов зв і) (1.13)

де ДС - зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції, грн;

Ов зв і - обсяг виробництва продукції і-го виду в звітному періоді, шт.

ДС = 205,55*49,66+180,39*889,77+203,93*758,01=325292,714

1.7 Нормування оборотних коштів підприємства

Норматив оборотних коштів підприємства визначається за всіма нормованими оборотними засобами, до яких належать виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та готова продукція на складах підприємства.

Розрахунки виконані тільки для планового періоду в наступній послідовності:

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів у виробничих запасах визначається множенням денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів на норму запасу в днях:

НВЗ=Д * ЗДН,, (1.14)

деНВЗ - норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах, грн.;

Д - денна потреба в матеріальних ресурсах, грн.;

ЗДН - норма запасу, дні.

Д = МР /360, (1.15)

деМР - річна потреба матеріальних ресурсах, нат. од.

Відобразивши потребу у відповідному матеріальному ресурсів (Д) у грошовому виразі, визначають вартісну величину нормативу того чи іншого виду матеріалу у виробничих запасах. Норма запасу в днях (ЗДН) - це сума транспортного, підготовчого, технологічного, поточного і страхового запасів в днях. Норма транспортного, підготовчого та технологічного запасів прийнято на рівні 3 днів. Норма поточного та страхового запасів прийнята за даними додат. А.15.

Сукупний (зведений) норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах враховує також додаткові потреби в матеріальних ресурсах та паливі допоміжного й обслуговуючого виробництв, підсобних господарств, а також на невиробничі (експлуатаційні) потреби (додат. А.12).

Норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві здійснюють за формулою:

ННЗВ (1.16)

де ННЗВ- норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві, грн.;

СР - собівартість річного випуску продукції, грн. (табл. 1.9);

ТЦ - середньозважена тривалість циклу виготовлення продукції, дні (додат. А.1);

kНЗ - коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві. Норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається за формулою (1.16), і становить:

Ннзв = (19921,5*53,3*13,08+21248,6*817,87*21,45+20078,3*692,18*17,69)* 0,923/360 =1621627,5 тис. грн.

Коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві визначається за формулою:

kнз= (1.17)

де М - сума одноразових матеріальних витрат на вироби, грн. (табл. 1.7);

С'- собівартість продукції без матеріальних витрат, грн. (табл. 1.9).

Коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві визначається за формулою (1.17) лише для планового періоду і становить:

kнз = (36131401,35+ 0,5 *5566722,902) / 30564678,45= 0,923

Розрахунок нормативу оборотних коштів у готовій продукції здійснюється за формулою (1.18), і становить добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю на норму запасу готової продукції на складах підприємства в днях, яка приймається на рівні планових зали- шків готової продукції на кінець року (додат. А.1) за виробничою собівартістю (табл. 1.10):

НГП =У(ГПКР ПЛ і*СОД і), (1.18)

деНГП - норматив оборотних коштів у готовій продукції, грн.;

ГПКР ПЛ і -планові залишки готової продукції і-го виду на кінець року, шт.;

СОД. і - виробнича собівартість одиниці і-го виду продукції, грн./шт.

Норматив оборотних коштів у готовій продукції становить:

Нгп =19921,5*2,85 + 21248,6*38,09 + 20078,3*36,82 =1605417,1тис. грн.

Таблиця 1.14

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів підприємства у складі виробничих запасів

Види матеріальних ресурсів

Річна потреба матеріальних ресурсів, нат.од

Денна потреба матеріа-льних ресурсів, нат.од.

Ціна без ПДВ, грн.

Вартість деної потреби, грн.

Норма запасу,дні

Норматив, грн.

Р

Д

Є

Разом

Поточний

Страховий

транс., підгот., тезнол.

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

W, т

1867

702,94

2046,4

4616,4

12,82

2,62

34

5

2

3

10

336

X, т

-

4096,6

-

4096,6

11,38

1900

21621

6

3

3

12

259451

Y, м3

514,3

-

-

514,3

1,43

360

514

13

5

3

21

10801

Z, м2

26425

-

-

26425

73,40

85

6239

17

6

3

26

162220

Комплектуючі, шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Паливо, т

978,8

948,37

1163,99

3091,1

8,59

9610

82516,3

-

-

-

-

82516

Всього

-

-

-

-

-

-

110924

-

-

-

-

515324

Інші 1

-

-

-

-

-

-

40109

-

-

-

-

141209

Разом

-

-

-

-

-

-

151033

-

-

-

-

656533

Примітка 1- норматив інших матеріальних ресурсів, що споживаються допоміжними, обслуговуючим гомподарством і на експлуатаційні потркби визначається на основі розрахованого нормативу оборотних коштів у виробничих запасах основного виробництва та даних додат. А.12

Розрахунок нормативу оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (НМП) прийнято в розмірі 1,7% суми нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції. Його розмір становить:

Нмп = (656533+1621627,5 +1605417,1) * 0,017 = 66020,8тис. грн.

Розрахунок сукупного нормативу оборотних коштів (НОК) становить суму розрахованих нормативів:

НОК = НВЗ+ННЗВ+НГП+НМП (1.19)

Розмір сукупного нормативу оборотних коштів становить:

Нок = 656533+ 1621627,5+1605417,1+66020,8= 3949598,3тис. грн.

Отже, сукупний норматив оборотних коштів становить 3949598,3тис. грн., в тому числі: норматив власних оборотних коштів підприємства у виробничих запасах 656533 тис. грн., норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві 1621627,5тис тис. грн., норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів 66020,8тис. грн.

1.8.Визначення цін на продукцію (за планом)

Гуртова ціна виробу без ПДВ визначається за формулою:

(1.20)

деЦГ і - гуртова ціна і-го виробу, грн./шт.;

СП і - повна планова собівартість і-го виробу, грн.;

Рі - планова рентабельність і-го виробу,% (додат. А.1).

Гуртова ціна визначається для кожного і-го виду продукції і становить:

Цг (Р) = 24695,0* (1 + 13,08 / 100) =27925,1грн.

Цг (Д) = 26430,1* (1 + 21,45/ 100) =32099,3грн.

Цг (Є) = 24900,0* (1 + 17,69/ 100) =4404,8грн.

Відпускна ціна виробу з ПДВ визначається за формулою:

(1.21)

деЦВі - відпускна ціна і-го виробу, грн./шт.;

Ст.ПДВ - ставка податку на додану вартість(згідно законодавства), %.

Відпускна ціна визначається для кожного і-го виду продукції і становить:

Цв (Р) = 27925,1* (1 + 20 / 100) =61435,21грн.

Цв (Д) = 32099,3* (1 + 20 / 100) = 70618,5грн.

Цв (Є) = 4404,8* (1 + 20 / 100) =9690,6 грн.

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Беззбитковість виробництва

Точку беззбитковості визначається графічним і аналітичним методами окремо для кожного виробу в плановому і звітному періоді. Для графічного визначення точки беззбитковості необхідно побудувати лінію витрат на виробництво продукції і лінію доходу від реалізації про- дукції. Рівняння лінії витрат має вигляд:

СП і= ПВі + УЗВОД і* Оі, (2.1)

деСП і - повна собівартість продукції і-го виду, грн.;

ПВі - постійні (виробничі і позавиробничі) витрати на весь обсяг виробництва продукції і-го виду, грн.;

УЗВОД і - умовно-змінні витрати на одиницю продукції і-го виду, грн./шт.;

Оі - обсяг виробництва (реалізації) продукції і-го виду, шт.

Рівняння лінії витрат в плановому періоді:

СПі(Р)= (111542,5 +140739,1+112494,1)+(17792,9*53300) = 1313137,161

СПі(Д)= (1889234+2383747+1755355)+(19120,1*817870) = 21666057,95

СПі(Є)= (1485904+1874844+1483602)+(17949,7*692180) = 17268773

Рівняння лінії витрат у звітному періоді:

СПі (Р) = ((111543+140739+79421)+(19946,16*49020)) = 1309463,656

СПі(Д) = ((1889234+2383747+1209213)+(14318*895690)) = 18306302,60

СПі (Є) = ((1485904+1874844+1005782)+(17727*769620)) = 18009607,8

Рівняння лінії доходу від реалізації продукції має вигляд:

Ді = ЦГ і* ОР і, (2.2)

деДі - дохід від реалізації продукції і-го виду, грн.;

ЦГ і - гуртова ціна одиниці продукції і-го виду, грн.

Рівняння лінії доходу від реалізації за планом:

Д (Р) = 27925,1*53,3= 1488407,83

Д (Д) = 32099,3*817,870= 26253054,49

Д (Є) = 4404,8*692,180= 3048914,46

З наведених рівнянь доходів та витрат (плановий та звітний період) будуємо графіки визначення точки беззбитковості для кожного з видів продукції - додат. Б.

Аналітичний метод розрахунку точки беззбитковості передбачає визначення беззбитково- го обсягу виробництва за формулою:

ОБі = ПВі / (ЦГ і - УЗВОД і) (2.3)

деОБі - беззбитковий обсяг виробництва і-го виду продукції, шт.

Беззбитковий обсяг виробництва продукції за планом, шт.:

ОБІ (Р) =(112494,1+140739,1+112494,1)/(27925,1-17792,9)= 36001,63

ОБІ (Д) = (1755355+2383747+1755355)/(32099,3-19120,1)= 464459,66

ОБІ (Є) = (1483602+1874844+1483602)/(4404,8-17949,7)= 357651,49

Беззбитковий обсяг виробництва продукції за звітом, шт.:

ОБІ (Р) = (79421+140739+79421)/(27925,1-19946,16) = 41572,31

ОБІ (Д) =(1209213+2383747+1209213)/(32099,3-14318) = 308304,88

ОБІ (Є) = (1005782+1874844+1005782)/(4404,8-17727) = 327762,91

2.2 Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

Обсяг товарної продукції (ТП) в плановому і звітному періодівизначається за формулою, і становить:

ТП = У(ЦГ і * ОВі) (2.4)

у плановому періоді:

ТП = 27925,1*52,85 + 32099,3*824,67 + 4404,8*697 = 31017324,53тис. грн.

у звітному періоді:

ТП = 27925,1*49,66 +32099,3*889,77 + 4404,8*758,01 =33286645,41 тис. грн.

Витрати на 1 грн. товарної продукції визначається для планового і звітного періоду за формулою, і становить:

В 1 грн ТП = СТП/ТП, (2.5)

деВ 1 грн ТП - витрати на 1 грн. товарної продукції, грн./грн.;

СТП - повна собівартість товарної продукції, грн.

у плановому періоді:

В 1 грн ТП =44017411,70 / 31017324,53= 1,42грн./грн.

у звітному періоді:

В 1 грн ТП =34123875,17/33286645,41= 1,03грн./грн.

Зниження собівартості товарної продукції в звітному періоді порівняно з плановим визначається за формулою:

ДСТП = (В 1 грн ТП пл - В 1 грн ТП зв) *100/ В 1 грн ТП пл, (2.6)

деДСТП - зниження собівартості товарної продукції, %;

В 1 грн ТП пл, В 1 грн ТП зв - витрати на 1 грн. товарної продукції відповідно в плановому і в звітному періоді, грн./грн.

ДСТП = (1,42-1,03) * 100 / 1,42= 27,76 %

Економія (перевитрати) від зниження (зростання) собівартості товарної продукції визначається за формулою:

Ес = СТП зв * ДСТП /100, (2.7)

деЕс - економія від зниження собівартості „+”(перевитрати „-”),грн.

Ес = 34123875,17* 27,76/ 100 =9473332,081 тис. грн.

Валовий прибуток підприємства визначається для планового і звітного періодів за формулою:

ПВ= ЧД - СРП, (2.8)

деПВ - валовий прибуток, грн.;

СРП- собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн.;

ЧД - чистий дохід від реалізації продукції, грн.

у плановому періоді:

Пв =52839630,09-40167865,27=12671764,82тис. грн.

у звітному періоді:

Пв =60427762,52-37724454,07=22703308,45тис. грн.

(2.9)

деПДВ - сума податку на додану вартість, грн.

у плановому періоді:

ЧД=(61435,21*53,3 +70618,5 *817,87 +9690,6*692,18)/1,22=52839630,09тис. грн.

у звітному періоді:

ЧД=(61435,21*49,02+70618,5*895,69+9690,6*769,62)/1,22 =60427762,52тис. грн.

Прибуток від операційної діяльності (операційний прибуток) в плановому і звітному періоді визначається за формулою:

ПО= ПВ- ВПЗВ, (2.10)

де ПО - операційний прибуток, грн.;

ПВ - валовий прибуток, грн.;

ВПЗВ- позавиробничі витрати, грн.

у плановому періоді:

По=12671764,82- (4399330,12+3486680,23) =4785754,47 тис. грн.

у звітному періоді:

По =22703308,45- (4399330,12+3486680,23) =14817298,10тис. грн.


Подобные документы

 • Теоретичні основи підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства, їх класифікація та походження. Визначення показників стану, руху і ефективності використання оборотних і необоротних фондів та результатів господарської діяльності.

  курсовая работа [161,6 K], добавлен 12.08.2010

 • Ефективність використання виробничих фондів підприємства. Визначення показників стану, руху і ефективності використання виробничих фондів, результатів господарської діяльності. Шляхи покращення ефективності використання матеріальних активів підприємства.

  курсовая работа [198,6 K], добавлен 16.08.2010

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

 • Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Види і чинники формування його виробничої потужності. Шляхи підвищення ефективності її використання. Оцінка основних виробничих фондів.

  курсовая работа [147,5 K], добавлен 08.04.2014

 • Аналіз показників виробничої програми водопровідного підприємства, факторний аналіз доходу та показників стану, руху і ефективності використання основних фондів. Склад і структура працівників підприємства. Аналіз собівартості за економічними елементами.

  курсовая работа [129,3 K], добавлен 07.06.2011

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.