Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства

Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2012
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

кафедра економіки і права

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на ПП «Хлiбзавод Дубов'язiвський»

студентки ІV курсу групи 8

спеціальності 6.030504

„Економіка підприємства”

Белько Олесi Анатолiївни

КИЇВ 2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерського комбінату»

1.1 Коротка історія становлення та розвитку підприємства

1.2 Організаційна структура і управління комбінатом

1.3 Економічна служба підприємства

1.4 Асортимент продукції підприємства

РОЗДІЛ ІІ. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

2.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції

2.2 Аналіз забезпеченості булочно-кондитерського комбінату трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

2.3 Аналіз наявності та ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства

2.4 Аналіз витрат ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерського комбінату»

РОЗДІЛ ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

3.1 Аналіз економічного потенціалу підприємства

3.2 Аналіз ділової активності підприємства

3.3 Аналіз фінансових результатів діяльності комбінату

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

ВСТУП

Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів.

Метою проходження виробничої практики є поглиблення і застосування на практиці знань, набутих в процесі навчання, а також набуття практичних навичок виконання облікових робіт.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

– охарактеризувати теоретичні аспекти аналізу основних техніко - економічних показників діяльності підприємства;

– дослідити основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок;

Завдання практики є вивчення організаційної, виробничої і загальної структури, роль і функції окремих підрозділів підприємства, організацію виробничого процесу, організацію праці, фінанси підприємства.

Об'єктом дослідження під час практики є вивчення економічної стабільності, якості технологій та організації виробничого процесу на дочірньому підприємстві ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті.

Предмет дослідження практики - загальна господарська діяльність підприємства.

Місія - забезпечення споживачів смачними, корисними та безпечними хлібобулочними та кондитерськими виробами.

Аналіз діяльності підприємства проводився на основі наступних даних: 1. Форма 1 «Баланс» 2. Форма 2 «Звіт про фінансові результати» 3. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» 4. Форма 4 «Звіт про власний капітал» 5. Форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 6. Форма 1 - ПВ «Звіт з праці» 7. Форма 1 -П «Звіт з продукції підприємства» 8. Форма 1 - РС «Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили »

Структура звіту. Складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Містить 54 сторінки основного тексту, 17 таблиць та 3 рисунків. Робота також включає 6 додатків, що містять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про виробництво промислової продукції.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерського комбінату»

1.1 Коротка історія становлення та розвитку підприємства

управління економічний аналіз господарський

Київський булочно-кондитерський комбінат, створений у 1976 р. на базі хлібозаводу №3, що знаходився на вул. Косіора (тепер вул. Чорновола), та хлібозаводу №8 на вул. Л.Толстого (тепер на вул. А.Гайдара), посідає провідні позиції на ринку кондитерських виробів.

Спочатку хлібозавод №3 спеціалізувався на виготовленні формового хліба та хлібобулочних виробів. Згодом був збудований цех, де спочатку випікали печиво масових сортів, а потім було налагоджено виробництво здобних сухарів.

З розвитком технічного прогресу, індустріалізації хлібопекарської галузі змінювалось і підприємство. Замість тістомісильних машин з підкатними діжами на чотирьох лініях були встановлені тістоприготувальні агрегати безперервної дії ХТР, замінені тістоподільники.

У 60-х роках був уведений у дію чотириповерховий виробничий корпус з бараночним, картонажним, кондитерським цехами та складом безтарного зберігання борошна. Використання нових потужностей дозволило сконцентрувати і механізувати виробництво бубликів, сушок, тістечок, кексів, які до цього виготовляли вручну в невеликих пекарнях і цехах, розташованих у підвальних та напівпідвальних приміщеннях житлових будинків[5] .

У 1975 р. був збудований картонажний цех, а на звільнених площах обладнаний цех виготовлення тістечок, де встановлено першу в Україні високомеханізовану лінію виготовлення тістечок "Еклер". Пізніше почала працювати ще одна механізована лінія для тістечок "Горіхово-фруктових". Від розробки рецептури і технології до технічного оснащення цієї лінії все було продумано, опрацьовано і зроблено колективом комбінату, який досягнув значних успіхів у зменшенні частки ручної праці.

У 90-ті роки було проведено реконструкцію кондитерського цеху, добудовано триповерховий виробничий корпус.

Останнім часом для зміцнення матеріально-технічної бази, нарощування виробничих потужностей та оновлення асортименту продукції встановлені дві печі малої потужності для випікання здобних, дієтичних, листкових виробів, кексів, східних солодощів; лінія виробництва печива; імпортна лінія глазурування тортів, тістечок, зефіру; обладнана дільниця для виготовлення зефіру та тортів на замовлення [5,7].

Цілі та завдання функціонування комбінату можна поділити на дві групи: економічні та соціальні. До економічних цілей належать: природна для підприємницьких структур - отримання прибутку та забезпечення його постійного приросту. До соціальних можна віднести забезпечення споживчих потреб населення, а саме у споживанні хлібобулочних виробів, споживанні кондитерської продукції, а також задоволення специфічної потреби у діабетичній та дієтичній продукції.

1.2 Організаційна структура і управління комбінатом

Схематичне зображення організаційної структури управління булочно-кондитерським комбінатом подано на рис. 1.1

Організаційна структура управління комбінатом належить до лінійно-функціонального типу, який передбачає прийняття рішень, розподіл відповідальності та повноважень по вертикалі. Управління організоване за лінійною схемою, а функціональні підрозділи апарату управління (бухгалтерія, відділ економіки та виробництва, юридичний відділ і ін.) допомагають директору та лінійним керівникам вирішувати управлінські завдання [8].

Рис. 1.1. Структура управління булочно-кондитерським комбінатом

Размещено на http://www.allbest.ru/

1.3 Економічна служба підприємства

Економічна служба на комбінаті представлена відділом економіки і виробництва. Відділ складається з 6 економістів. Див. Рис. 1.2

Рис 1.2 Схема відділу економіки на комбінаті.

Головний економіст - начальник відділу економіки і виробництва дочірнього підприємства ПАТ “Київхліб” “БКК”

· Головний економіст - начальник відділу економіки і виробництва належить до категорії керівників.

· Головний економіст - начальник відділу економіки і виробництва, здійснює організацію та вдосконалення економічної діяльності дочірнього підприємства ПАТ “Київхліб”, спрямовану на підвищенні продуктивності праці, ефективність та рентабельність виробництва, зниження її собівартості, організовує роботу по вдосконаленню форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання [17].

· Головний економіст підпорядковується директору дочірнього підприємства.

· Головний економіст призначається і звільняється із займаної посади за наказом директора дочірнього підприємства та погодженням з ПАТ “Київхліб”.

Головний економіст:

ѕ Організовує і вдосконалює економічну роботу підприємства, спрямовану на підвищення рентабельності і зниження собівартості продукції.

ѕ Керує розробкою виробничих програм і завдань для цехів і дільниць.

ѕ Аналізує виробничо-господарську діяльність підприємства з метою досягнення економічної ефективності.

ѕ Вдосконалює організацію праці і управління виробництвом, форми і системи оплати праці і матеріального стимулювання.

ѕ Організовує роботу з нормування праці, своєчасний перегляд та впровадження технічно обґрунтованих норм і нормативів з праці.

ѕ Очолює розробку проектів перспективних та поточних завдань з виробництва, праці і собівартості продукції, підготовляє обґрунтування та розрахунки.

ѕ Забезпечує розрахунки калькуляцій собівартості товарної продукції всіх виробів.

ѕ Здійснює аналіз стану організації праці, заробітної плати, управління виробництвом [5].

ѕ Керує розробкою заходів по вдосконаленню організації праці і управлінню виробництвом, форм і систем оплати праці і матеріального стимулювання з метою подальшого росту продуктивності праці і покращення ефективності виробництва, раціонального використання фонду оплати праці.

ѕ Забезпечує розробку штатних розкладів.

ѕ Розробляє положення про преміювання робітників, спеціалістів та фахівців.

ѕ Здійснює контроль застосування тарифних ставок, окладів, надбавок, доплат і коефіцієнтів до заробітної плати.

ѕ Здійснює аналіз рівня динаміки росту і структури заробітної плати по цехах, дільницях та професій робітників.

ѕ Контролює використання фонду оплати праці.

ѕ Організовує вивчення найбільш ефективних методів праці.

ѕ Забезпечує протипожежний стан у відділі.

ѕ Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань планування економіки.

Головний економіст відповідає за:

ь Несвоєчасне і неякісне подання матеріалів для зміни цін на вироблену продукцію, з метою недопущення збиткової продукції.

ь Нераціональну організацію роботи відділу, несвоєчасне та неякісне рішення питань і завдань, покладених на відділ.

ь Несвоєчасне подання звітності.

ь Невиконання наказів та розпоряджень керівництва дочірнього підприємства та ПАТ “Київхліб”.

ь Порушення трудової дисципліни у відділі.

ь Несвоєчасний контроль по виконанню затверджених норм на вироблену продукцію.

ь Незбереження та неправильну експлуатацію комп'ютерної техніки.

ь Протипожежний стан у відділі.

Заступник начальника відділу економіки та виробництва

· Належить до категорії керівників.

· Виконує роботу з організації, планування праці та заробітної плати. Виконує комплекс робіт по удосконаленню організації і нормуванню праці, вивчає стан організації і нормування праці. Опрацьовує і впроваджує заходи по їх удосконаленню з метою підвищення продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції.

· Призначається і звільняється з посади директором комбінату за поданням головного економіста - начальника відділу економіки і виробництва з дотриманням вимог чинного законодавства [5,6].

· Підпорядковується головному економісту - начальнику відділу економіки і виробництва.

Заступник начальника відділу економіки та виробництва:

ѕ Вдосконалює форми і стратегії оплати праці і матеріального стимулювання, впроваджує роботу по підвищенню рівня організації праці і управління виробництвом.

ѕ Здійснює планування показників з праці та заробітної плати в цілому по комбінату і зокрема по структурним підрозділам.

ѕ Аналізує ефективність застосування діючих форм і систем оплати праці, матеріального стимулювання працівників , підготовлює пропозиції по їх удосконаленню.

ѕ Розробляє положення про преміювання робітників, керівників, професіоналів і фахівців комбінату.

ѕ Складає штатний розклад відповідно до лімітів з праці, схем посадових окладів і діючих нормативів.

ѕ Проводить аналіз виконання показників з праці та зарплати , використання фонду оплати праці, рівня зарплати , співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої зарплати.

ѕ Керує розробкою заходів по вдосконаленню організації праці.

ѕ Здійснює аналіз рівня динаміки росту і структури зарплати по цехах, дільницях, відділах.

ѕ Розробляє і впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат різних видів робіт , які виконуються на виробництві на підставі використання міжгалузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізичних і соціально-економічних факторів , а також місцеві норми розраховані на підставі технічних даних про продуктивність праці, результати аналізу витрат робочого часу при запровадженні найбільш прогресивних прийомів і методів праці.

ѕ Приймає участь у підготовці та перевірці виконання колективного договору.

ѕ Забезпечує складання звітності про стан нормування по формам і в строки зазначені ЦСУ України.

ѕ Розробляє раціональні режими роботи і графіків змінності бригад, дільниць, цехів, які відповідають вимогам охорони праці і контролює їх застосування.

Заступник начальника відділу економіки та виробництва несе відповідальність за:

ь Неправильне застосування установлених систем оплати праці і преміювання працівників, додержання штатної дисципліни.

ь Стан роботи по удосконаленню форм і систем зарплати і матеріального стимулювання.

ь Неправильність витрат фонду оплати праці.

ь Недотримання діючих нормативних документів з питань оплати праці і трудового законодавства.

ь Несвоєчасне і неякісне подання матеріалів для зміни цін на вироблену продукцію, з метою недопущення її збитковості.

ь Нераціональну організацію роботи відділу, своєчасне та якісне рішення питань і завдань покладених на відділ.

ь Несвоєчасне подання звітності.

ь Невиконання показників та розпорядження керівництва підприємства та ПАТ «Хлібкиїв»

ь За невиконання в колективному договорі положень, що стосуються зарплати.

ь За бездіяльність , порушення трудової дисципліни

Економіст з планування відділу економіки і виробництва

· Економіст з планування належить до категорії професіоналів.

· Економіст з планування здійснює своєчасний контроль за ходом виконання планових завдань і використання сировини за добу з початку звітного періоду. Забезпечує розробку та своєчасний перегляд діючих норм часу (виробітку), норм обслуговування, нормативів чисельності та ін. нормативних матеріалів з праці.

· Економіст з планування призначається і звільняється від займаної посади директором комбінату за поданням головного економіста.

· Економіст з планування підпорядковується головному економісту.

Основні завдання економіста з планування:

ѕ Здійснює облік і контроль за ходом виконання виробничих завдань, використання сировини, дотримання норм виходів;

ѕ Здійснює своєчасний перегляд застарілих норм часу, норм обслуговування, нормативів чисельності.

Відповідно з указаним завданням економіст:

ѕ Здійснює своєчасне доведення встановлених показників до виробничих підрозділів;

ѕ Забезпечує систематичний оперативний облік і контроль виконання планових показників основними і допоміжними виробничими підрозділами, а також в цілому по комбінату;

ѕ Веде облік виконання плану протягом місяця і з початку звітного періоду;

ѕ Проводить розрахунки потреби сировини;

ѕ Здійснює систематичний контроль і облік використання сировини на виробництво;

ѕ Складає звіти, довідки про роботу виробничих підрозділів і в цілому по комбінату, які відносяться до компетенції економіста;

ѕ Приймає участь у складанні поточних і перспективних планів;

ѕ Проводить аналіз техніко-економічних показників роботи виробничих підрозділів, виявляє резерви і розробляє пропозиції по їх використанню;

ѕ Доводить до відома колективу комбінату результати виконання планових показників;

ѕ Встановлює норми часу на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів;

ѕ Перевіряє діючі норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм;

ѕ Приймає участь в розробці плану покращення умов охорони праці.

Економіст з планування несе відповідальність за:

ь Несвоєчасний і неякісний контроль обліку витрат сировини на виробництві;

ь Несвоєчасний і неякісний контроль виконання виробничих завдань, планів виробництва;

ь Несвоєчасний і неякісний розрахунок сировини по плану на фактичний асортимент;

ь Несвоєчасний і неякісний аналіз роботи комбінату, окремих цехів, підрозділів по підготовці даних для складання поточних і перспективних планів;

ь Несвоєчасне і неякісне складання звіту за встановленими формами;

ь Неякісне встановлення норми часу (виробітку), правильність розцінок;

ь Неправильну експлуатацію комп'ютерної техніки.

Економіст (з формування цін)

· Підпорядковується головному економісту - начальнику відділу економіки і виробництва. Призначається і звільняється від займаної посади директором комбінату за поданням головного економіста [1].

· Здійснює підготовку матеріалів по перегляду цін, розраховує планові калькуляції собівартості продукції.

Основними завданнями і обов'язками економіста з формування цін є:

- Здійснення аналізу витрат на виробництво;

- Своєчасний перегляд цін на продукцію комбінату;

- Розрахунок планових калькуляцій та розробка проекту цін.

Економіст з формування цін:

- Бере участь у підготовці пропозицій по усуненню недоліків у використанні господарських ресурсі з метою підвищення їх економії;

- Виконує необхідні роботи, пов'язані з розрахунком проекту цін, внесенням змін в довідники продукції і нормативну інформацію, яка використовується в процесі машинної обробки розрахункових даних (програма 1 - С);

- Бере участь в розробці пропозицій по зниженню собівартості продукції, попередженню збитків та непродуктивних витрат;

- Приймає участь у підготовці матеріалів по обґрунтуванню цін на нові види виробів та продукції зі зміною витрат на її виробництво та реалізацію;

- Бере участь у впровадженні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності комбінату;

- Розробляє проекти наказів про затвердження цін на продукцію комбінату;

- Підготовляє періодичну звітність вчасно, по формах і в терміни зазначені ЦСУ України;

Економіст з формування цін несе відповідальність за:

ь Несвоєчасний і неякісний перегляд цін на продукцію комбінату з метою недопущення збиткової продукції;

ь Несвоєчасний аналіз витрат на виробництво;

ь Несвоєчасне внесення змін в довідники продукції і нормативну інформацію, яка використовується в процесі машинної обробки розрахункових даних (програма 1 - С);

ь Несвоєчасне подання звітності;

ь Невиконання наказів та розпоряджень керівництва комбінату;

ь Порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;

ь Недотримання правил протипожежної безпеки;

ь Неправильну експлуатацію комп'ютерної техніки;

ь Невиконання обов'язків передбачених посадовою інструкцією, а також за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, які належать до його компетенції.

Економіст з праці

· Підпорядковується головному економісту.

· Призначається і звільняється наказом директора комбінату за поданням головного економіста - начальника відділу економіки і виробництва з дотриманням вимог чинного законодавства.

Основними завданнями економіста з праці є:

- Постійне вдосконалення технічного нормування, своєчасний перегляд застарілих норм часу (виробітку), норм обслуговування, нормативів чисельності;

- Проведення робіт по підвищенню рівня організації праці і управління виробництвом на підставі впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, передового досвіду.

Економіст з праці:

- Розробляє і впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат різних видів робіт, які виконуються на виробництві на підставі використання міжгалузевих і інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів; а також місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про продуктивність обладнання, результатів аналізу витрат робочого часу при запровадженні найбільш прогресивних прийомів і методів праці;

- Встановлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів;

- Визначає чисельність робітників за функціями управління і структурними підрозділами у відповідності з галузевими нормативами чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції по ліквідації понаднормативної чисельності;

- Визначає трудомісткість виробів внаслідок впровадження заходів, які забезпечують підвищення продуктивності праці і покращення якості продукції, а також нових видів виробів в зв'язку з впровадженням нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій; винаходів, вдосконалення організації праці і виробництва, розроблення завдання по зниженню нормативної трудомісткості;

- Аналізує стан нормування, ступінь обґрунтованості і напруження норм, проводить роботу по покращенню їх якості, забезпечення рівного напруження норм на однорідних роботах, які виконуються при однакових організаційно технічних заходах;

- Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат від нормативних, приймає участь у підготовці пропозицій по створенню необхідних умов для освоєння всіма робітниками норм трудових витрат [1];

- Здійснює контроль за своєчасним доведенням до працівників нових норм і розцінок, правильністю застосування на комбінаті нормативних матеріалів з праці;

- Приймає участь в розробці заходів по зниженню трудомісткості, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників з погодинною оплатою праці та керівників, професіоналів, фахівців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій з вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання;

- Здійснює контроль за правильністю застосування в підрозділах виробництва нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинної документації по обліку виробітку, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормативних умов роботи);

- Доводить до підрозділів підприємства показники їх роботи;

- Розробляє проекти наказів про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок;

- Приймає участь у визначенні взаємних обов'язків адміністрації, робітників і фахівців, внесених до колективного договору, по зниженню трудомісткості виробів, підвищенню продуктивності праці, умов нормування;

- Організовує проведення і здійснює перевірку в виробничих умовах проектів міжгалузевих нормативних матеріалів для нормування праці та їх впровадження після затвердження;

- Веде облік кількості складу і рівня виконання норм трудових затрат, виконання завдань по зниженню трудомісткості виробів, використання технічно обґрунтованих норм, а також економічної ефективності їх впровадження;

- Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі організації, нормування та оплати праці і використовує його в своїй роботі;

- Забезпечує складання звітності про стан нормування за формами і в строки зазначені ЦСУ України;

- Приймає участь в розробці і забезпечує виконання плану покращення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.

Економіст з праці несе відповідальність за:

ь Стан роботи по нормуванню праці;

ь Несвоєчасність перегляду застарілих норм часу (виробітку) в відповідності з календарними планами і не доведення до дільниць нових норм часу (виробітку);

ь Неякісне встановлення норм часу (виробітку), неправильність розцінок;

ь Неправильність оформлення нарядів, недостовірність обліку виконання норм;

ь Несвоєчасне і неякісне представлення матеріалів і звітності по встановленим формам;

ь Невиконання вказівок і розпоряджень керівництва комбінату;

ь Невиконання обов'язків передбачених посадовою інструкцією, а також за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, які належать до його компетенції;

ь За наявність зауважень на порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;

ь За неправильну експлуатацію комп'ютерної техніки.

1.4 Асортимент продукції підприємства

Комбінат виробляє широкий асортимент хлібобулочних, здобних, баран очних, кондитерських та дієтичних виробів - всього біля 300 найменувань.

Це близько 200 найменувань хліба, булочних, здобних, хлібних паличок, сушок, а також більше 100 найменувань кондитерських виробів - різноманітних тістечок, тортів, прянимків, кексів та інших солодощів. Серед великої різноманітності асортиментних позицій БКК можна виділити так дві основні:

· Хлібобучно вироби, що включають:

- Хліб різноманітних видів;

- Булочні вироби другого та вищого ґатунку, зокрема хлібців, батон, плетінка, рогалі, булочки;

· Здобні вироби (булки, плюшки, ріжки, калачі, вертули, різноманітна здоба, рулети та рогалики, пиріжки, кільця здібні, короваї та пироги);

· Кондитерські вироби (торти, тістечка, кекси, печиво).

Щодоби підприємство виробляє до 100 різновидів хлібобулочної (загалом 30т.) і майже 150 одиниць борошняної та кондитерської (всього 7т.) продукції [1].

Зокрема, БКК надає ряд послуг, до них відносяться виготовлення традиційних тортів нестандартної ваги, торти з дитячою тематикою оздоблення, з вітальними підписами на замовлення, а також приймає замовлення он-лайн.

Соціальні види хлібобулочної продукції, що реалізується за регульованими цінами, що для підприємства є нерентабельними, призначені для масового споживання всіма прошарками населення, продукція ж Європейської та хліби Київської марок призначені для так званого преміум-сегменту споживачів, з вищим рівнем доходів, які можуть собі дозволити споживати більш дорогу продукцію.

За типом виробництва, що визначає структуру підприємства і цехів, характер завантаження робочих місць та руху предметів праці в процесі виробництва, й організаційною характеристикою на комбінаті: для хлібної продукції застосовується масовий тип виробництва (робочі виконують обмежене коло операцій і мають вузьку спеціалізацію, устаткування розташоване за ходом технологічного процесу), для виготовлення тортів - серійний (вироби випускаються серіями, а оздоблення кремом виконується партіями з певною періодичністю), а виробництво хлібобулочної продукції та здоби є середньо серійним (вироби обробляються стабільними партіями з певною періодичністю) [1].

РОЗДІЛ ІІ

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерського комбінату»

2.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції

В умовах ринкових відносин колектив комбінату виконав договірні зобов'язання по забезпеченню населення хлібобулочними та кондитерськими виробами.

У 2009 році в експлуатації знаходились:

булочний цех

кондитерський цех

картонажний цех

На планово-попереджувальному ремонті знаходився булочний цех, а саме:

Піч ФТЛ-2 лінія №4 - з 23.02.09 - 06.03.2009р.

Оцінити виробничу програму ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерського комбінату» можна користуючись Таблицею 2.1.

Таблиця 2.1

Виконання виробничої програми ДП ПАТ «Київхліб»

«Булочно-кондитерського комбінату»

Показники

Один виміру

Фактично

2009р. в % до 2008р.

2008р.

2009р.

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг продукції в діючих цінах (без ПДВ)

тис.грн

91437,0

104375,7

114,2

2

Обсяг продукції в порівнянних цінах (без ПДВ) на 01.01.09р.

тис.грн

100919

98637,4

97,7

3

Виробництво основних видів продукції:

Хлібобулочні вироби

т

10234,0

10033,0

98,0

Кондитерські вироби

т

2017,7

1856,0

92,0

4.

Темп росту хлібобулочних виробів в груповому асортименті:

Хліб

т

6288,0

5680,4

90,3

В т. ч.

Із житнього борошна та суміші

т

5851,8

5324,0

91,0

Із пшеничних сортів борошна

т

436,2

356,4

81,7

Булочні вироби

т

3725,8

4139,2

111,1

Здобні вироби

т

219,0

211,5

96,6

Дієтичні вироби

т

309,0

155,9

50,5

В т.ч. діабетичні вироби

т

281,0

134,0

47,7

Булочні та здобні вироби вагою 0,5кг і менше

т

3926,2

4334,6

110,4

Булочні та здобні вироби вагою 0,3кг і менше

т

508,6

500,9

98,5

5.

Темп росту кондитерських виробів в груповому асортименті - всього

З них:

Торти і тістечка

т

1697,4

1537,0

90,6

Кекси, рулети

т

198,9

187,6

94,3

Печиво, бісквіти

т

103,5

97,0

93,7

Інші кондвироби

т

17,9

34,4

192,2

6.

Кондитерські вироби в розфасовці

т

1874,6

1723,0

91,9

Виходячи з таблиці 2.1. можна зробити висновки, що обсяг реалізованої продукції зменшився впродовж досліджуваного періоду. У 2009 році обсяг продукції в порівнянних цінах становив 97,7% до 2008 року.

Зменшилось виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів у 2009році на 2% та 8% відповідно. Зниження обсягів виробництва кондитерських виробів відбулося внаслідок зменшення випуску тортів, тістечок та печива.

Позитивна тенденція виробництва є у булочних (збільшилися на 11,1%) та здобних виробів вагою 0,5 кг і менше ( на 10,4 %).

Також зниження кількості виробництва може бути зумовлене підвищенням ціни. У Табл. 2.2. зазначена середня оптова ціна 1 тн продукції.

Таблиця 2.2

Середня оптова ціна 1 т продукції в порівнянних цінах на 01.01.2009р.

Показники

2008р., грн.коп

2009р., грн.коп

Відхилення (+/-)

2009р в % до 2008р.

Хлібобулочні вироби

4157,03

4372,30

215,27

105,2

Кондитерські вироби

28837,79

29345,85

508,06

101,8

За 2009 рік середня оптова ціна 1 т продукції незначно зросла. Ціни на хлібобулочні вироби збільшилися на 5,2%, а на кондитерські вироби на 1,8 %

Організаційно-технічні заходи, які виконані в 2009 році.

На булочно-кондитерському комбінаті в 2009 році виконані наступні організаційно-технічні заходи по підвищенню технічного рівня підприємства:

1. В кондитерському цеху (дільниця виготовлення тістечок) встановлено систему кліматорегулюючої техніки.

2. Придбано та введено в дію:

ь горизонтально-упаковочну машину «SWIFT» в булочному цеху

ь діжеперекидач

ь протирочну машину МП-300

ь оргтехніку.

Аналіз якості продукції на ДП ПАТ «Київхліб» БКК

Протягом 2009 року продукція, яка виробляється на булочно-кондитерському комбінаті, контролюючими організаціями не бракувалась.

Якість продукції перевірялась за фізико-хімічними показниками РайСЕС, ГТЛ ПАТ «Київхліб» протягом року.

Вся продукція за результатами перевірок відповідала вимогам нормативної документації.

Виконано ряд оргтехзаходів по поліпшенню якості продукції:

1. Організовано підвищення кваліфікації - 5 чол.

2. Навчено і присвоєно розряд - 13 чол.

3. Впроваджено упаковку тістечок “Трюфельні” ( в пластикові корекси).

4. Проведено капітальний ремонт технологічної лінії №4 в булочному цеху.

5. Проведено профілактичний ремонт печей БПР №1 і №2 в булочному цеху.

6. Придбано та встановлено нову кремозбивальну машину АR1 - 140 в кондитерському цеху.

7. Проведено ремонт хліборізальної машини AKRA і пакувальної машини ”SWIFT”.

8. Введено в експлуатацію нову холодильну камеру в кондитерському цеху.

9. Введено в експлуатацію машину для різки бісквіта

10. В картонажному цеху введено в експлуатацію установку по виготовленню коробок для упаковки тортів.

Регулярно проводились школи по вивченню технології приготування нових видів виробів.

В 2009році на 3-й спеціалізованій виставці «Кондитер Експо - 2009» тістечка «Золотий горішок» нагороджені - золотою медаллю.

Впроваджено у виробництво 15 нових видів продукції.

З метою результативності роботи підприємства в області якості та згідно вимог МС ISO 9001:2008 на підприємстві було розроблено ряд нормативних документів, які будуть регламентувати роботу в напрямку дотримання міжнародних стандартів стосовно якості продукції комбінату. Документи введені в дію наказом директора №40 від 06.04.2009р. Пакет документів було розповсюджено по структурних підрозділах та проведено навчання персоналу по документації СМЯ.

На підприємстві було проведено аудит міжнародною організацією TUV Rheiland InterCert та підтверджена відповідність вимогам ISO 9001:2008. Підприємству видано сертифікат №7510060099 від 12.06.2009року.

Загальна характеристика маркетингово - збутової діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерського комбінату

За період 2009 року були проведені наступні організаційно-технічні заходи маркетинго-збутової діяльності на Булочно-кондитерському комбінаті. Сформовано відділ продаж

- За 2009 рік укладено 120 договорів з новими торговими підприємствами в м. Києві та регіонах;

- Був укладений договір з ключовим торговим підприємством ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ»

- протягом року постійно підтримувався зв'язок з споживачем через канали ЗМІ: мережу Інтернет, телебачення, друковані видання ;

- проводилася постійна робота з менеджерами торгових точок по представленості продукції БКК та розширенню асортименту продукції. Завдяки цьому вдалося зберегти частку ринку на запланованому рівні;

- Розроблено власними силами та надруковано листівки на: торти "Захер", "Віденський"; на хліби "Київський заварний", "Бородянський", "Десертний заварний", "Паляниця домашня"; пряник "Гостинчик".

- Розроблено та виготовлено комплекти для брендування холодильного устаткування.

- Розроблено та виготовлено буклети "Традиційні торти", "Торти на замовлення".

- Розроблено та виготовлено календар настільний на 2010 рік

- Проведено ребрендинг власного автотранспорту та обслуговуючого БКК автотранспорту АТП.

- Брендовано 21 холодильну вітрину БКК, які розташовані в торгових точках міста Києва та 7 холодильних вітрин, що належать ФОП Шереметьев.

- Розроблено дизайн і виготовлено етикетку та упаковку на: торти "Захер" та "Віденський"; торт "Київський" по Privat-Label мережі "Сільпо"; тістечка "Трюфельні" з чорносливом, з вишнями, і з горіхом; торти "Фундучок" і "Сакура"; "Сочник з сиром"; печиво "Вівсяне" 0,3; хліб "Білковий київський", рогалики з висівками київські, хлібці висівкові київські; хліб "Паляниця домашня"; хліб "Київський заварний" 0,9 та 0,5; хліб "Бородянський" 0,4.

- Розроблено та виготовлено етикетки на кондитерські вироби для мережі АШАН: торт "Грильяжний в шоколаді" 0,5; торт "Грецький горішок" 0,5; торт "Пташине молоко" 1,0; тістечка "Заварні з шоколадною помадою" 0,14; тістечка "Горіхово-фруктові в шоколаді" 0,18; тістечка "Горіхово-фруктові" 0,18;

- Оновлено інформацію на сайті БКК у розділах "Про нас" і "Новини". Перероблено структуру розділу "Продукція". Оновлено і доповнено інформацію та фото продукції підприємства.

- Спираючись на дослідження тенденцій ринку на підприємстві було розроблено та впроваджено ряд нових видів виробів. Проводилася рекламна кампанія (дегустації, розробка рекламних матеріалів) по виводу нових видів на ринок та отримані штрих-коди на: торти "Захер", "Віденський"; хліб "Київський заварний" 0,9 та 0,5; хліб "Бородянський" 0,4; тістечка "Трюфельні" з чорносливом, з вишнями, і з горіхом; торти "Фундучок" і "Сакура"; булочки "Ватрушки з сиром" і "Ватрушки здобні"; здоба "З повидлом"; "Сочник з сиром"; печиво "Вівсяне" 0,3; хліб "Білковий київський", рогалики з висівками київські, хлібці висівкові київські; хліб "Паляниця домашня"; торт "Грильяжний в шоколаді" 0,5; торт "Грецький горішок" 0,5; торт "Пташине молоко" 1,0; тістечка "Заварні з шоколадною помадою" 0,14; тістечка "Горіхово-фруктові в шоколаді" 0,18; тістечка "Горіхово-фруктові" 0,18; коврига "Медово-горіхова" і коврига "Медова з ізюмом".

- для збільшення реалізації продукції було проведено три дегустації у "Дівіал-2000", дегустації у двох магазинах мережі "Еко", 3 дегустації в маг. "Київські хліби" №5. Взято участь у виставках «Хліб-2009», «КондитерЕкспо-2009», проведено дегустації. Печиво "Ізюминка" отримало золоту медаль. Проводилися зустрічі з представниками торгівлі в районних у м. Києві Державних адміністраціях; закуплено та встановлено холодильне обладнання у ТТ мережі “Фуршет” по вул Кібальчича.

- Проведено: 27 акцій по ККВ - у мережах "Мегамаркет", "Сільпо", "Вест-лайн", "Караван", "Еко" та "Симпатік", "Фуршет", "Метро", "Край", "Икс 5 Ритейл Групп Украина"; 5 акцій по ХБВ - у мережах "Фуршет", "Фора" та "БМ трейд", "Еко" та "Симпатік", ПП "Шереметьев". 2 акції по ПДХ - у мережах "Мегамаркет" і "Вест-лайн". По акціям по VIP клієнтах ріст не менш ніж 20%, по роздрібних не менш ніж 10% у акційний період.

- змінено пакувальні матеріали та дизайн упаковок на торти.

2.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

Продуктивність праці та середньорічний рівень заробітної плати на ДП ПАТ «Київхліб» БКК визначимо за допомогою таких показників (див.Табл2.3)

Таблиця 2.3

Продуктивність праці і середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого

Показники

Один. Виміру

Звіт 2008р.

Звіт 2009р.

2009р в % до 2008р

1. Обсяг продукції в діючих цінах

тис.

грн.

91437,0

104375,7

114,2

2. Обсяг продукції в порівнянних цінах на 01.01.2009р.

тис. грн

100919,1

98637,4

97,7

3. Середньооблікова чисельність ПВП

чол.

713

724

+11

4. Продуктивність праці:

В діючих цінах

грн.

128243

144165

112,4

В порівняльних цінах

грн.

141542

136240

96,3

5. Середньомісячна заробітна плата ПВП

грн.коп.

2863,31

3044,92

106,3

Отже, виходячи з даних таблиці, ми можемо зробити висновки, що продуктивність праці в діючих цінах збільшилась на 12,4%, а в порівняльних цінах зменшилась на 3,7%. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу збільшилась на 11 чоловік, а середньомісячна заробітня плата промислово-виробничого персоналу збільшилась на 6,3%. Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки (окладу) робітника 1 розряду в розмірі 804гривні за повністю виконану місячну норму праці.

Використання коштів на оплату праці ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерського комбінату

Для цього проаналізуємо дані таблиці 2.4

Зростання витрат на оплату праці у 2009 р. проти минулого року на 2001,1 тис. грн. відбулося за рахунок:

- підвищення тарифних ставок і окладів з 01.09.2008р 1362,5 тис. грн.

- відповідно збільшення додаткової зарплати 233,0 тис. грн.

- збільшення заохочувальних і компенсаційних виплат 405,6 тис. грн.

з них:

- матеріальна допомога до відпусток 156,2 тис. грн.

- одноразові винагороди 198,3тис. грн.

- соціальні пільги 51,1 тис. грн.

Таблиця 2.4

Використання коштів на оплату праці ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерського комбінату

Показник

Одиниця виміру

2008рік

2009рік

Порівняно з 2008р.

сума

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Фонд заробітної плати всього:

Тис.грн

26119,4

28120,5

2001,1

107,7

В т.ч. ПВП

Тис.грн

24525,2

26491,7

1966,5

108,0

Із них: робітники

Тис.грн

19504,1

20979,0

1474,9

107,6

ІТР

Тис.грн

5021,1

5512,7

491,6

109,8

Непромисловий персонал

Тис.грн

1594,2

1628,8

34,6

102,2

2

Фонд основної заробітної плати всього:

Тис.грн

11353,1

12715,6

1362,5

112,0

В т.ч. ПВП

Тис.грн

10568,4

11874,0

1305,6

112,4

Із них: робітники

Тис.грн

7998,0

8928,6

930,6

111,6

ІТР

Тис.грн

2570,4

2945,4

375,0

114,6

Непромисловий персонал

Тис.грн

784,7

841,6

56,9

107,3

3

Фонд додаткової заробітної плати всього:

Тис.грн

12960,3

13193,3

233,0

101,8

В т.ч. ПВП

Тис.грн

12251,4

12517,5

266,1

102,2

Із них: робітники

Тис.грн

10244,7

10472,5

227,8

102,2

ІТР

Тис.грн

2006,7

2045,0

38,3

101,9

Непромисловий персонал

Тис.грн

708,9

675,8

-33,1

95,3

4

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати всього:

Тис.грн

1806,0

2211,6

405,6

122,5

В т.ч. ПВП

Тис.грн

1705,4

2100,2

394,8

123,1

Із них: робітники

Тис.грн

1261,4

1577,9

316,5

125,1

ІТР

Тис.грн

444,0

522,3

78,3

117,6

Непромисловий персонал

Тис.грн

100,6

111,4

10,8

110,7

5

Середня заробітна плата працівників всього:

Грн.коп

2832,46

3022,12

189,66

106,7

В т.ч. ПВП

Грн.коп

2863,31

3044,92

181,61

106,3

Із них: робітники

Грн.коп

2687,28

2846,87

159,59

105,9

ІТР

Грн.коп

3838,76

4138,66

299,9

107,8

Непромисловий персонал

Грн.коп

2409,46

2678,13

268,67

111,2

Тепер проаналізуємо середньооблікову чисельність персоналу за 2008-2009 рр. в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Середньооблікової чисельності персоналу

п/п

Найменування

показника

За 2008 рік

За 2009 рік

Відхилення від 2008р.

(чол.)

Відхилення питомої ваги

Кіл-сть (чол.)

Пит. вага %

Кіл-сть (чол.)

Пит. вага %

1

Чисельність всього:

765

100

772

100

+7

-

В т.ч. ПВП

713

93,2

724

93,8

+11

+0,6

Непромисловий персонал

52

6,8

48

6,2

-4

-0,6

2

Структура ПВП:

713

100

724

100

+11

0

Робітники

604

84,7

613

84,7

+9

0

ІТР всього:

109

15,3

111

15,3

+2

0

з них: керівники

40

5,7

41

5,7

+1

0

Професіонали, фахівці

69

9,6

70

9,6

+1

0

Рис.2.1 Структура промислово-виробничого персоналу за 2008-2009рр.

Питома вага в чисельності промислово - виробничого персоналу збільшилась на 0,6%, а непромислового персоналу зменшилась на 0,6%.

Виходячи з таблиці, ми можемо побачити, що в 2009 році було прийнято на роботу 11 чоловік промислово-виробничого персоналу, з них 9 чоловік - робітники, 2 чоловіки - інженерно-технічні робітники, а саме один керівник та один фахівець.

Визначимо коефіцієнти обороту по прийому та вибуттю. Див. Табл 2.6.

Таблиця 2.6

Плинність кадрів

п/п

Найменування показника

Одини-ця виміру

Фактично

Відхилення від 2008р

2008 рік

2009 рік

1

Середньооблікова чисельність робітників

чоловік

604

613

+9

2

Середньоспискова чисельність працівників

чоловік

856

850

-6

3

Прийнято за рік

чоловік

133

70

-63

4

Вибуло за рік - всього

чоловік

139

89

-50

В т.ч.

за власним бажанням

чоловік

82

45

-37

За порушення трудової дисципліни

0

0

з причин скорочення штатів

чоловік

0

7

+7

з інших причин

чоловік

57

37

-20

5

Облікова кількість працівників на кінець року

чоловік

850

831

-19

6

Коефіцієнт обороту по прийому

%

15,5

8,2

-7,3

7

Коефіцієнт обороту по вибуттю

%

16,2

10,5

-5,7

8

Коефіцієнт плинності кадрів

%

9,6

5,3

-4,3

Виходячи з таблиці, ми можемо побачити тенденцію зменшення прийнятих та вибутих за рік працівників, 63 та 50 чол. відповідно, за власним бажанням вибуло 37 чол.. Відповідно спостерігається зменшення коефіцієнтів обороту по прийому та вибуттю 7,3 та 5,7, та коефіцієнт плинності кадрів зменшився на 4,3.

Щоб точно визначити тривалість робочого дня необхідно було розрахувати таблицю 2.7.

Таблиця 2.7

Використання робочого часу всього персоналу

Показники

Одиниця виміру

2008 рік

2009 рік

Абсол. Знач-ня

% до відпра

ц. часу

Абсол.знач-ня

% до відпра ц.

часу

1

2

3

4

5

6

1. Календарний фонд робочого часу :

л/дні

280121

282045

2. Неробочі дні ( святкові, вихідні)

л/дні

72253

79057

3. Невикористаний час - всього

л/дні

35430

36267

4. Корисний фонд робочого часу

л/дні

172438

166721

5. Фонд робочого часу, всього:

л/ години

1610460

100

1562077

100

6. Відпрацьовано, всього:

л/ години

1383415

85,9

1333003

85,3

З відпрацьованого часу:

Невикористаний час - всього

л/ години

227045

14,1

229074

14,7

Щорічні відпустки

л/ години

120732

7,5

125277

8,1

Відпустки з дозволу адміністрації

л/ години

4003

0,3

17067

1,1

Відпустки матерям 2х дітей

л/ години

3643

0,2

3282

0,2

Відпустки навчальні

л/ години

10180

0,6

1936

0,1

Тимчасова непрацездатність

л/ години

85800

5,3

76368

4,9

Передбачені законодавством

л/ години

256

336

Неявки з дозволу адміністрації

л/ години

2431

0,2

4808

0,3

Прогули

л/ години

-

-

7.Корисний фонд робочого часу на одного працюючого

л/ години

1808

1727

8. Фонд робочого часу за який нарахована заробітна плата штатним працівникам, всього

л/ години

1518226

1463834

9. Середня тривалість робочого дня

години

7,98

7,99

З таблиці 2.7. видно, що в 2009 році фонд відпрацьованого часу на одного працюючого зменшився на 81 людино-годину.

Невідпрацьований фонд часу збільшився в порівнянні з 2008 роком на 0,6 пункти, в тому числі:

- щорічні відпустки на 0,6 пункти;

- відпустки з дозволу адміністрації на 0,8 пункти;

Неявки з причин тимчасової непрацездатності зменшились в порівнянні з 2008 роком на 0,4% до відпрацьованого часу.

Навчальні відпустки зменшились в порівнянні з 2008 роком на 0,4 пункти до відпрацьованого часу.

Характеристика охорони праці ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерського комбінату

Витрати на заходи з охорони праці за 2009 рік склали 250тис.грн., із них на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання - 105 тис.грн.

Основні заходи:

В тістечковому відділенні кондитерського цеху виконано монтаж промислової системи кондиціювання.

Змонтовано додаткову витяжну вентиляцію. Після проведення цих заходів проведено позачергову атестацію робочих місць тістечкового виділення і підтверджено, що відхилень від санітарних норм мікроклімату приміщень та санітарно - гігієнічних вимог до повітря робочої зміни не виявлено. Відмінені доплати та додаткові відпустки кондитерам тістечкового відділення згідно висновкам карт умов праці.

Проведена реконструкція систем штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог освітленості робочих місць виробничих приміщень.

Електрозварникам, малярам за кожний відпрацьований день надавалися молочні продукти за роботу в умовах несприятливого мікроклімату.

Проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці:

· працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою - 63 особи;

· працівники медичної установи на право випуску автотранспорту на лінію - 3 особи.

Організовано та проведено медичний огляд працівників певних категорій - 134 особи.

Працівники комбінату 100% забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту.

Функціонують пристрої для приготування холодної та гарячої питної води в цехах та відділах.

2.3 Аналіз наявності та ефективності використання основних засобів

Діяльність підприємства значною мірою залежить від їх забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання. Ефективність використання основних засобів полягає у визначені аналізу руху та технічного стану основних засобів, ці дані узагальнені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Основні показники для на аналізу руху основних засобів

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

2008р

2009р

Відхилення

1

2

3

4

5

6

К зносу основних засобів

Знос ОЗ перв./

Вартість ОЗ

Ф.1 р. 032/

Ф.1 р. 031

0,45

0,49

0,04

К при-датності основних засобів

Первісна вартість ОЗ/ Знос ОЗ

Ф.1 р. 030/

Ф.1 р. 031

0,55

0,51

-0,04

Як бачимо, в 2009 році коефіцієнт зносу збільшився на 0,04, що є не негативним для підприємства, оскільки коефіцієнт зносу має зменшуватись, а коефіцієнт придатності основних засобів навпаки зменшився, та це є також негативним впливом, бо він має збільшуватись.

Аналіз виробничих потужностей на ДП ПАТ «Київхліб» БКК

Виробничі потужності по випуску хлібобулочних виробів в плановому асортименті за 2009 рік використані на 78,6%.

в т.ч.

по булочному цеху 80,2%

по кондитерському цеху 37,4%

В булочному цеху використання потужностей з урахуванням кондитерських виробів на хлібопекарних печах становить:

По цеху : 78,6%

в т.ч.

Піч №1 А2 - ХПК - 25 88,2%

Піч №2 А2 - ХПК - 25 95,7%

Піч №3 ФТЛ - 2 24 люльки 95,4%

Піч №4 ФТЛ - 2 26 люльок 55,3%

Піч БПР-Е1А - 2 печі 31,0%

В кондитерському цеху використання потужностей з урахуванням кондитерських виробів на хлібопекарних печах становить:

По цеху: 37,4%

в т.ч.

Піч ПКЕ-03 42,8%

Піч ПКР-02 15,8%

На 01.01.2010р. потужність комбінату по хлібобулочних виробах в штучному формовому хлібі склала 60,7 т/добу.

По випуску кондитерських виробів використання потужностей по комбінату за 2009 рік становить 44,2%, в тому числі по печах і лініях в кондитерському цеху:

Піч №1 ФТЛ-2 54 люльки 57,8%

Піч №2 ФТЛ-2 41 люлька 48,0%

Піч Г4-ПХЗС-25 -12м 23,9%

Піч А2-ШПЗ для випічки печива 90,3%.

Комплексно-механізована лінія для виробітку

тістечок типу “Еклер” 65,8%

Механізована лінія для виробітку

тістечок “Горіхово-фруктові” 26,7%

Обладнання для випічки вафельних

стаканчиків СВ-50-40 0,0 %

обладнання для випікання напівфабрикату

“Розетки з дріжджового тіста” 16,3%

Механізована лінія по виробітку тістечок

”Золотий горішок”, “Трюфельні” (з джемом,

молочною начинкою, з чорносливом,

вишнями). 38,9%

Потужність на 01.01.2010 року по кондитерських виробах склала 3,729,5 тис. тонн/рік і збільшилась проти минулого року на 0,0083 тис. тн/рік внаслідок зміни асортименту та введенням в дію технологічного обладнання.

2.4 Аналіз витрат підприємства

Оцінка собівартості та рентабельності ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерського комбінату

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.

Витрати на 1 грн. виробленої продукції в 2008 р. -0-98,5 грн.

в 2009р. - 0-98,2грн.

Зменшення витрат на 0-00,3грн

Таблиця 2.9

Витрати по статтям калькуляції

пп

Калькуляційні статті

Фактична собівартість

Відхилення питомої ваги

2008р

тис.грн

Питома вага,%

2009р

тис.грн

Питома вага,%

1

2

3

4

5

6

7

1

Борошно

12106,9

13,4

13306,7

13,0

-0,4

2

Зворотні відходи

-0,3

-0,3

3

Інша сировина

26140,2

29,1

29913,5

29,2

+0,1

5

Пакувальні матеріали

5973,9

6,6

7406,1

7,2

+0,6

Разом сировина та матеріали

44220,7

49,1

50625,9

49,4

+0,3

6

Паливо

2054,8

2,3

3622,8

3,5

+1,2

7

Електроенергія

1254,1

1,4

1480,5

1,4

0

8

Заробітна плата

11193,6

12,4

11881,9

11,6

-0,8

9

Відрахування на зарплату

4228,4

4,7

4527,6

4,4

-0,3

10

Загальновиробничі витрати

10635,6

11,8

11543,2

11,3

-0,5

11

Виробнича собівартість

73587,2

81,7

83681,8

81,6

-0,1

12

Адміністративні витрати

6023,8

6,7

6762,0

6,6

-0,1

13

Витрати зі збуту

10508,0

11,6

12092,6

11,8

+0,1

14

Разом витрати

90119,0

100

102536,4

100

Збільшення питомої ваги пакувальних матеріалів відбулося завдяки підвищення випуску хлібобулочних виробів в упаковці, а збільшення питомої ваги паливо відбулося за рахунок збільшення цін на топливне паливо.

Таблиця 2.10

Собівартість 1тн хлібобулочних виробів за 2009 рік порівняно з 2008 роком: (грн.коп)

пп

Калькуляційні статті витрат

Фактична собівартість 1т хлібобулочних виробів

Відхилення

2008р

2009р

1

2

3

4

5

1.

Сировина, основні матеріали

1836,35

2079,08

+242,73

2.

Паливо

146,48

265,52

+219,04

3

Електроенергія

62,40

82,38

+19,98

4

Заробітна плата

414,77

474,51

+59,74

5

Нарахування на з/плату

155,67

179,57

+23,90

6

Загальновиробничі витрати


Подобные документы

 • Характеристика діяльності та організаційна структура ВАТ "Хмельпиво". Аналіз техніко-економічних показників підприємства, показників рентабельності продукції, що виробляється. Визначення зростання собівартості за рахунок понадпланових зворотних відходів.

  контрольная работа [24,7 K], добавлен 13.01.2010

 • Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "УХЛ-МАШ": організаційна структура та основні напрямки діяльності заводу, аналіз техніко-економічних показників; маркетинг і ціноутворення; організація бухгалтерського обліку, оцінка фінансового стану підприємства.

  отчет по практике [1,8 M], добавлен 14.06.2011

 • Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

  курсовая работа [494,3 K], добавлен 14.04.2019

 • Форми, типи, моделі підприємницької діяльності. Її податкове регулювання в Україні. Аналіз техніко–економічних показників діяльності підприємства. Напрямки вдосконалення підприємницької діяльності шахти, заходи щодо покращення поточного планування.

  курсовая работа [343,6 K], добавлен 01.04.2015

 • Визначення юридичного статусу ПАТ "Полтавакондитер", організаційна структура управління та виробництва підприємства. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності організації. Факторний аналіз обсягу випуску продукції.

  отчет по практике [522,9 K], добавлен 01.04.2013

 • Визначення капітальних вкладень в енергетичне підприємство, вартості основних виробничих фондів. Розрахунок річного виробітку і відпуску енергії, річних експлуатаційних витрат. Оцінка техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємства.

  контрольная работа [95,2 K], добавлен 06.12.2015

 • Характеристика діяльності підприємства. Організаційно–управлінська структура та основні фінансово-економічних показників підприємства. Порядок складання планово–економічних документів. Роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі.

  отчет по практике [20,4 K], добавлен 26.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.