Оцінка та аналіз діяльності ПАТ "Полтавакондитер"

Визначення юридичного статусу ПАТ "Полтавакондитер", організаційна структура управління та виробництва підприємства. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності організації. Факторний аналіз обсягу випуску продукції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2013
Размер файла 522,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

Звіт

із передкваліфікаційної практики

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

На ПАТ “Полтавакондитер”

Виконала студентка

4 курсу групи 402-ЕП - МП Руденко А.В.

Заступник Голови Правління

з фінансових питань - Калюжна Л.Д

Керівник практики від кафедри - Чевганова В.Я.

Полтава 2013

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові основи функціонування підприємства

1.1 Визначення юридичного статусу підприємства

1.2 Мета та види діяльності підприємства

1.3 Продукція підприємства, аналіз обсягів її випуску

1.4 Організаційна структура управління та виробництва підприємства

Розділ 2. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства

Розділ 3. Факторний аналіз обсягу випуску продукції

Висновки

Список літератури за темою дослідження

Формування глосарію

Вступ

Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом бакалаврських робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін навчального плану, засвоюються практичні навички виконання певних функціональних обов'язків, збирається фактичний матеріал для виконання бакалаврських робіт.

Об'єктом дослідження звіту переддипломної практики є ПАТ “Полтавакондитер”.

Метою практики є ознайомлення із загальною та виробничою структурою підприємства, функціональними обов'язками і завданнями, котрі розв'язують економічні служби, аналіз їх діяльності, а також дослідження проблем та перспектив розвитку.

Мета звіту передбачає виконання таких завдань:

1) дослідити організаційно-правові основи функціонування підприємства;

2) проаналізувати основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

3) провести факторний аналіз обсягу випуску продукції;

4) зробити висновки.

РОЗДІЛ 1

Організаційно-правові основи функціонування підприємства

1.1 Визначення юридичного статусу підприємства

факторний аналіз фінансовий

До установчих документів ПАТ “Полтавакондитер” відноситься Статут, який визначає внутрішні положення щодо діяльності, організаційної структури, спеціальної дієздатності, як юридичної особи, а також визначає засади припинення діяльності Відкритого акціонерного товариства “Полтавакондитер”

Засновниками є наступні юридичні особи:

1.Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області;

2.Орендне підприємство “Полтавська кондитерська фабрика”.

Юридична адреса Товариства: Україна, 314 020, м. Полтава, вул. Спаська, 10.

Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, і засноване без обмеження терміну своєї діяльності.

ПАТ “Полтавакондитер” має відокремлене майно, яке обліковується на його балансі, від свого імені може укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, має власний поточний основний та додаткові рахунки.

1.2 Мета та види діяльності підприємства

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності, а також задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб та зростання добробуту його акціонерів та соціальних потреб працівників.

Предметом діяльності ПАТ “Полтавакондитер” є:

1) кондитерська промисловість;

2) виробництво кондитерських виробів, в тому числі і напівфабрикатів (наприклад какао у вигляді порошку тощо);

3) оптова торгівля хлібом, хлібобулочними виробами, цукром, кавою, шоколадними та кондитерськими виробами тощо;

4) роздрібна торгівля цукром, какао, пряностями, кондитерськими виробами тощо;

5) створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних та фірмових магазинів;

6) здійснення туристично-екскурсійної діяльності;

7) самостійна реалізація кондитерських виробів через торгівельну мережу, в т. ч. фірмову, надання різних послуг населенню;

8) здійснення зовнішньо-економічної діяльності відповідно до чинного законодавства;

9) діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам;

10) надання інформаційно-довідкових послуг з питань права, економіки, фінансів, управління тощо;

11) різна зовнішньо-економічна діяльність;

12) консультаційні та управлінські послуги;

13) благодійницька діяльність та інше.

Для проведення аналізу обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності використовуємо дані форми №1-підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (розділ 2, графа 1) за 2009, 2010 та 2011 роки. Для цього заповнюється таблиця 1.

За даними таблиці 1 можна побачити, що найбільший обсяг реалізованої продукції за період з 2009 - 2011 роки спостерігався у 2011 році, і становив 428016,7 тис.грн. Зокрема, у 2011 році було найбільше реалізовано какао, шоколадних та цукристих кондитерських виробів 271461,4 (64,64%). Найменший обсяг реалізованої продукції спостерігався у 2009 році, і становив 381866,6тис.грн.

1.3 Продукція підприємства, аналіз обсягів її випуску

Для аналізу обсягів випуску продукції використаємо дані статистичної звітності, а саме форму № 1-П-НПП (річна) “Звіт про виробництво промислової продукції”. Для цього складемо таблицю 2.

З таблиці 2 ми бачимо, що найбільший обсяг виробництва продукції був у 2011 році, і становив 462799,2 тис. грн. або 48129 тонн.

1.4 Організаційна структура управління та виробництва підприємства

Організаційна структура - це модель взаємин між посадами на підприємстві та між його працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується, організується, направляється і контролюється. Отже, структура додає деяку форму (обрис) підприємству і забезпечує його відповідною базою для організаційного процесу і виконання робіт.

Мета структури:

1) поділ праці;

2) визначення завдань і обов'язків;

3) визначення ролей і взаємовідносин;

4) визначення каналів взаємозв'язку.

Організаційна структура управління -- склад, взаємозв'язки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.

Організаційна структура управління зображена на рис. 1.

Виробнича структура управління зображена на рис. 2.

Рис. 2. Організаційна структура виробництва підприємства

На організаційній структурі управління показано, що найвищим органом на ПАТ “Полтавакондитер” є Загальні збори акціонерів. Далі йде ревізійна комісія та наглядова рада. Наглядовій раді підпорядковується Рада директорів, якій в свою чергу підпорядковується Генеральний директор. Далі, як зображено на рис.1 Генеральному директору підпорядковуються різні директори, які керують своїми відділами.

Організаційна структура виробництва підприємства (рис.2) включає в себе основне виробництво, допоміжне виробництво та обслуговуюче господарство.

До основного виробництва належать:

1) обробні цехи (шоколадний цех, борошняний цех, цех халви, карамельний цех, зефірний цех, цукерковий цех);

2) заготівельні цехи (пралі нове відділення, цех об жарки бобів, пресове відділення);

3) складальні цехи (відділення розфасовки).

До допоміжного виробництва належить:

1) електро-цех;

2) механічна майстерня;

3) компресорна;

4) котельня;

5) конструкторський відділ.

До обслуговуючого господарства належить:

1) тарний цех;

2) картонажний цех;

3) складське господарство;

4) транспортний цех.

РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Основними регулятивно-правовими актами, які визначають економічні відносини, є: Закони України, а також Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, листи Національного Банку України, Господарський Кодекс, Податковий Кодекс, Національні стандарти та інші різні підзаконні акти.

До системи норм і нормативів входять такі їх групи:

- нормативи ефективності загального виробництва;

- норми й нормативи затрат праці та зарплати;

- норми і нормативи затрат та запасу сировини, матеріалів, палива й енергії та інших видів нормованих оборотних фондів;

- нормативи капіталовкладень і капітального будівництва;

- фінансові норми і нормативи;

- норми грошових (комплексних) затрат на виробництво, тощо;

- соціально-економічні норми та нормативи.

Планова інформація - це сукупність даних про склад запланованого об'єкта і тенденцію його розвитку. Вона відображена в оперативних, поточ-них та перспективних планах, а також у довготермінових прогнозах розвитку підприємств, об'єднань і галузей економіки.

Господарський облік організований в єдину систему контролю за вико-нанням завдань і складається з трьох самостійних, але міцно пов'язаних між собою видів обліку: оперативного, бухгалтерського й статистичного. Відповідно до цього класифікують і види облікової інформації та звітність.

Бухгалтерська звітність - це система пов'язаних між собою показників,

що характеризують кругообіг господарських засобів. Характерною особливістю бухгалтерської звітності є взаємопов'язана система її показників, документально підтверджених записами початкових господарських операцій, які відображають у різних вартісних оцінках, а за речовими елементами (матеріальні цінності, продукція і т. ін.) у натуральному виразі.

Оперативна звітність (або виробничо-технічна) призначена переважно для поточного контролю й управління у середині окремих підприємств і об'єднань. Вона містить дані про виробництво важливих видів продукції, про хід поставок матеріалів та палива, про виконання договорів поставок замовникам комплектуючих виробів та напівфабрикатів тощо.

За способами складання оперативна звітність подібна до статистичної, тому на практиці їх часто виконують разом.

За періодичністю подання звітність поділяють на місячну, квартальну і річну. Квартальна звітність, зокрема, складається з “Балансу”, “Звіту про фінансові результати”. Крім цього, сюди входять: додаток до балансу, де відображені показники реалізації продукції, прибутків та збитків; розшифрування до балансу; довідки, що містять конкретну характеристику різних статей балансу й ін. Місячна звітність містить звіт із праці, дані про виконання планів із виробництва, праці і зарплати. Серед квартальної звітності слід відзначити звіт із праці, що містить дані про фонд оплати праці підприємства та його склад.

Фінансова звітність згідно з П(С)БО - це бухгалтерська звітність, що ві-дображає фінансовий та економічний стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Фінансова звітність складається з: форми №1 “Баланс”, форми №2 “Звіт про фінансові результати”, форми №3 “Звіт про рух грошових коштів”, форми №4 “Звіт про власний капітал”, форми №5 “Примітки до річної фінансової звітності”, примітки до звітів.

Для виконання розрахунків та аналізу фінансово-економічних показни-ків використаємо таку статистичну звітність: форму №1-підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”, форму №11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”, форми 1-ПВ “Звіт із праці” (місячна, квартальна, річна), форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”, форма 6-ПВ “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання” (річна), форма 1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” (місячна) тощо.

Залежно від галузевої належності підприємства, його розмірів, а також теми магістерської роботи студенту може знадобитися деяка інша статистич-на звітність (або оперативна звітність).

Позаоблікова інформація, на відміну від нормативної, планової й облікової, має позасистемний характер. Її призначення полягає у тому, щоб доповнити недостатні дані для проведення дослідження. Потреба в ній виникає, як правило, за необхідності поглиблення економічного аналізу і визначення конкретних причин зміни показників, які вивчаються.

Основні фінансово-економічні показники наведені у таблиці 3.

Отже, провівши розрахунки в таблиці 3, можна сказати що у 2011 році порівняно з 2009 роком спостерігається збільшення операційних витрат, і підвищення чистого прибутку. Чистий прибуток у 2010 році становив 5097 тис. грн., а у 2011 році 11932 тис. грн., тобто збільшився 6835,на тис.грн (або 59,06%). Але спостерігаються й позитивні тенденції. Так продуктивність праці одного працівника у 2011 році порівняно з 2010 зросла на 45,62 тис. грн. /особу (23,46%), а у порівнянні з 2009 роком на 89,05 тис. грн./особу (24,11%). Спостерігається щорічне збільшення продуктивності праці й одного робітника.

Негативним є зменшення рентабельності, особливо різке спостерігається зменшення у 2010 році. Це відповідно дуже впливає на зменшення прибутку.

Також спостерігається на протязі 2009-2011 років поступове збільшення середнього періоду обороту оборотних засобів, що свідчить про те, що збільшується операційний цикл, тому гроші обертаються повільніше, а це ще одна причина низького прибутку.

Динаміку середньої вартості капіталу, зміни вартості основних засобів, а також динаміку зміни середньооблікової чисельності персоналу можна побачити відповідно на рис. 3, рис. 4 та рис. 5.

Рис.3. Динаміка середньої вартості капіталу на ПАТ “Полтавакондитер” за 2008 - 2010 роки

На рис.3 можна побачити, що протягом аналізованого періду відбувається поступове підвищення як середньої вартості сукупного капіталу, так і середньої вартості власного капіталу.

Рис. 4. Динаміка зміни вартості основних засобів на ПАТ “Полтавакондитер” за 2009 -2011 роки

Як бачимо (рис.4) щороку відбувається поступове збільшення вартості основних засобів.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7, Основні засоби -- це матеріальні активи, які підприємство отримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

Рис. 5. Динаміка зміни середньооблікової чисельності персоналу

На даному рисунку показано, що за період з 2009 року по 2011 рік відбувається зменшення працівників, що можна пояснити скороченням штатів.

РОЗДІЛ 3

Факторний аналіз обсягу випуску продукції

В цому розділі буде проводитись факторний аналіз основного економічного показника - обсягу випуску продукції.

На основі даних таблиці 3 визначимо вплив факторів, що спричинили зміни обсягу випуску продукції за наступними групами:

1) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами й ефективність їх використання;

2) забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх використання;

3) забезпеченість підприємства сировиною і матеріалами та ефективність їх використання.

Таблиця 4 - Вихідні дані для факторного аналізу обсягу випуску продукції

Показник

2010 рік

2011 рік

Відхилення, (3-2)

% виконання, (3/2*100)

1

2

3

4

5

1.Обсяг виробленої продукції, робіт та послуг, Q, тис.грн

428990,9

462799,2

+33808,3

+107,88

2.Середньоспискова чисельність робітників, ЧР, осіб

1668

1479

-189

+88,67

3.Середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік, Д, дні

255

255

0

0

4. Середня тривалість робочого дня, Т, год

8

8

0

0

5.Середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./особу, ППріч, (п.1/п.2)

257,19

312,91

+55,72

+121,66

6.Середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис.грн/ люд-дн., ППден, (п.5/п.3), (п.1/п.2/п.3)

1,01

1,23

+0,22

+121,78

7. Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, тис.грн/люд-год., ППгод, (п.6/п.4), (п.1/п.2/п.3/п.4)

0,13

0,15

+0,02

+115,38

8.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, ОФ, тис.грн

134294,5

148092,5

+13798

+110,27

9. Середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів, ОФакт, тис.грн

87432,5

100807,5

+13375

+115,3

10. Питома вага активної частини основних виробничих фондів у загальній їх вартості, ПВакт % ((п.9/п.8)*100)

65,11

68,07

+2,96

+104,55

11. Фондовіддача, ФВ, грн/грн (п.1/п.8)

3,19

3,13

-0,06

+98,12

12. Фондовіддача активної частини, ФВакт, грн./грн. (п.1/п.9)

4,91

4,59

-0,32

+93,48

13. Вартість витрачених матеріалів, ВМ, тис.грн.

297248

313151

+15903

+105,35

14. Матеріаломісткість, ММ, грн. (п.13/п.1)

0,69

0,68

-0,01

+98,55

Методика проведення факторного аналізу

обсягу виробництва продукції

Вихідна інформація для факторного аналізу представлена в таблиці 4.

Факторна модель 1:

Q = ЧР * ППріч,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн.;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб;

ППріч - середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./особу.

Для розрахунку використовується метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = ЧР1 * ППріч 0 ,

де ЧР - середньооблікова чисельність робітників за звітний рік;

ППріч. - продуктивність праці одного робітника за попередній рік.

Qск = 1479*257,19=380384,01тис.грн.

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQЧР = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг виробленої продукції за попередній рік.

ДQЧР =380384,01 - 428990,9 = -48606,89 тис.грн.

- визначення впливу зміни продуктивності праці одного робітника на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQ ППріч = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ДQ ППріч = 462799,2- 380384,01=82415,19 тис.грн.

3. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQЧР ± ДQ ППріч.

± ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3= -48606,89+82415,19

33808,3 = 33803,3

33808,3 = 462799,2- 428990,9

Факторна модель 1 вірна.

Факторна модель 2:

Q = ЧР*Д*ППден

де Q - обсяг виробленої продукції,робіт, послуг, тис.грн;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб;

Д - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік, днів;

ППден. - середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./люд-дн.

Для розрахунку використовується метод абсолютних різниць.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQЧР = (ЧР1-ЧР0)*Д0*ППден.0

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

ЧР0 - середньооблікова чисельність робітників попереднього року;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника за попередній рік. ДQЧР = (1479 - 1668)*255*1,01 = -49163,9тис.грн.

- визначення впливу зміни середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQд = ЧР1*(Д1-Д0)*ППден.0

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника попереднього року.

ДQд = 1479*(255 - 255)*1,01 = 0 тис.грн.

- визначення впливу зміни середньоденної продуктивності праці одного робітник на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQППден = ЧР1*Д1*(ППден.1-ППден.0)

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік;

ППден.1 - середньоденна продуктивність праці одного робітника звітного року;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника попереднього року.

ДQППден = 1479*255*(1,23-1,01) = 82971,9 тис.грн.

2. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQЧР ± ДQД ± ДQППден.

±ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3 = -49163,9+82971,9

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року;

Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

Факторна модель 2 вірна.

Факторна модель 3:

Q= ЧР*Д*Т*ППгод.

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб;

Д - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік, днів;

Т - середня тривалість робочого дня, год;

ППгод. - середньогодинна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./люд-год.

Для розрахунку використовується метод ланцюгових підстановок.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок умовних показників:

QI = ЧР1*Д0*Т0*ППгод0;

QII = ЧР1*Д1*Т0*ППгод0;

QIII = ЧР1*Д1*Т1*ППгод0

де QI, QII та QIII - перший, другий та третій умовні показники (завжди на один менше ніж факторів, що включені у факторну модель);

ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік, дні;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік, дні;

Т0 - середня тривалість робочого дня за попередній рік, год;

Т1 - середня тривалість робочого дня за звітний рік, год;

ППгод0 - середньогодинна продуктивність праці одного робітника за попередній рік, тис.грн./люд-год.

QI = 1479*255*8*0,13= 392230,8тис.грн.

QII = 1479*255*8*0,13= 392230,8тис.грн.

QIII = 1479*255*8*0,13=392230,8 тис.грн.

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQЧР = QI - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ДQЧР = 392230,8 - 428990,9 = -36760,1 тис.грн.

- визначення впливу зміни середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQД = QII - QI ,

ДQД =392230,8-392230,8 = 0 тис.грн.

- визначення впливу зміни середньої тривалості робочого дня на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQТ = QIII - QII ,

ДQТ = 392230,8-392230,8 = 0

- визначення впливу зміни середньогодинної продуктивності

праці одного робітника на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQППгод. = Q1 - QIII ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ДQППгод. =462799,2- 392230,8 = 70568,4тис.грн.

3. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQчр ± ДQд ± ДQт ± ДQППгод.

±ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3 = -36760,1+70568,4

33808,3 = 33808,3

Факторна модель 3 вірна.

Факторна модель 4:

Q = ОФ * ФВ ,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

ФВ - фондовіддача, грн./грн.

Для розрахунку використовується метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = ОФ1 * ФВ0 ,

де ОФ1 - середня вартість основних виробничих фондів звітного року, тис.грн;

ФВ0 - фондовіддача за попередній рік, грн./грн.

Qск = 148092,5*3,19=472415,075тис.грн.

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньої вартісті основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQОФ = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ДQОФ = 472415,075 -428990,9= 43424,175тис.грн.

- визначення впливу зміни фондовіддачі на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQФВ = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ДQФВ =462799,2-472415,075= -9615,875тис.грн.

3. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQОФ ± ДQФВ

±ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3 = - 9615,875+43424,175

33808,3 = 33808,3

Факторна модель 4 вірна.

Факторна модель 5:

Q=ОФ*ПВакт.*ФВакт.

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

ПВакт - питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів;

ФВакт - фондовіддача активної частини основних виробничих фондів, грн./грн.

Для розрахунку використовується метод ланцюгових підстановок.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок умовних показників:

QI =ОФ1*ПВакт.0*ФВакт.0;

QII =ОФ1*ПВакт.1*ФВакт.0

де QI та QII - перший та другий умовні показники (завжди на один менше, ніж факторів);

ОФ1 - середня вартість основних виробничих фондів звітного року;

ПВакт.0- питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів попереднього року;

ПВакт.1- питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів звітного року;

ФВакт0 - фондовіддача активної частини основних виробничих фондів попереднього року.

QI = 148092,5*65,11*0,00491 = 47343,70613 тис.грн.

QII = 148092,5*68,07*0,00491 = 49496,02329тис.грн.

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньої вартості основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQОФ = QI - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ДQОФ = 47343,70613-428990,9= -381647,19тис.грн.

- визначення впливу зміни питомої ваги активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQПВакт = QII - QI ,

ДQПВакт =49496,02329 - 47343,70613 = +2152,32тис.грн.

- визначення впливу зміни фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQФВакт. = Q1 - QII ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ДQФВакт. = 462799,2 -49496,02329 = +413303,18тис.грн.

3. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQОФ ± ДQПВакт. ± ДQФВакт.

±ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3 = -381647,19+2152,32+413303,18

33808,3 = 33808,3

Факторна модель 5 вірна.

Факторна модель 6:

Q = МВ / ММ ,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис./грн;

МВ - матеріальні витрати, тис.грн;

ММ - матеріаломісткість продукції, грн./грн.

Для розрахунку використовується метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = МВ1 / ММ0 ,

де МВ1 - матеріальні витрати звітного року;

ММ0 - матеріаломісткість продукції попереднього року.

Qск = 313151/0,69= 453842,03тис.грн.

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни матеріальних витрат на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQМВ = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ДQМВ = 453842,03 -428990,9= +24851,13тис.грн.

- визначення впливу зміни матеріаломісткості продукції на зміну обсягу виробництва продукції:

ДQММ = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ДQММ = 462799,2 - 453842,03= +8957,17 тис.грн.

3. Перевірка розрахунків:

± ДQ = ± ДQМВ ± ДQММ

±ДQ = Q1 _ Q0 .

33808,3= 24851,13+8957,17

33808,3= 33808,3

Факторна модель 6 вірна.

Для узагальнення впливу факторів складається таблиця 5.

Таблиця 5 - Узагальнення впливу факторів на зміну обсягу випуску продукції

Фактори

Сума впливу,

тис.грн.

1

2

1. Зміна середньооблікової чисельності робітників

-49163,9

2. Зміна середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік

0

3. Зміна середньої тривалості робочого дня

0

4. Зміна середньорічної продуктивності праці одного робітника

+82415,19

5. Зміна середньоденної продуктивності праці одного робітника

+82971,9

6. Зміна середньогодинної продуктивності праці одного робітника

+70568,4

7. Зміна середньорічної вартості основних виробничих фондів

-381647,19

8. Зміна питомої ваги активної частини основних виробничих фондів у загальній їх вартості

+2152,32

9. Зміна фондовіддачі

-13798

10. Зміна фондовіддачі активної частини

+413303,18

11. Зміна вартості витрачених матеріалів

+24851,13

12. Зміна матеріаломісткості

+8957,17

Усього

240611,2

На основі таблиці 5 визначаємо резерви підвищення випуску продукції (фактори, що вплинули негативно) і заносимо до таблиці 6.

Таблиця 6 - Невикористані можливості щодо підвищення обсягу випуску продукції

Невикористані можливості щодо підвищення обсягу випуску продукції

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

1

2

3

1. Зміна фондовіддачі

-13798

3,10

2. Зміна середньорічної вартості основних виробничих фондів

-381647,19

85,84

3. Зміна середньооблікової чисельності робітників

-49163,9

11,06

Усього

444609,09

100

Таким чином, ми маємо невикористані можливості щодо підвищення обсягу випуску продукції. Преш за все, у 2011 році порівняно з 2010 роком суттєво впала середньорічна вартість основних виробничих фондів, що пов'язана із фізичним зносом. Якщо збільшити основні виробничі фонди, то можна і збільшити обсяг виробництва продукції.

Негативним явищем є також те, що у 2011 році, порівняно з 2010 роком збільшилась собівартість реалізованої продукції. Тому, в зв'язку з цими та іншими факторами у 2011 році різко впав чистий прибуток.

Список літератури за темою дослідження

1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А.М, Колот А. М., Чернов В.І. Нормування праці.-К.: ВІПОЛ, 1995, - 19 - 65 с

2. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 212 с.

3. Беклешов В. К. Нормирование в научно-технических организациях / П. Н. Завлин. - М. : Экономика, 1989.

4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - 219 с.

5. БогіняДЛ. Основи економіки праці. -- К.: Знання-Прес, 2000.-- 313 с.

6. Буряк П.Ю., Карпинский Б.А., Григор'єва М.І. Економіка праці та соціально - економічні відносини: Навч. Посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 440с.

7. Бычин В. Б. Нормирование труда : учебник / В. Б. Бычин, С. В. Малинин; под ред. Ю. Г. Одегова. - М. : Экзамен, 2003.

8. Гамаль О. В. Особливості нормування діяльності слідчих підрозділів / Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 25-27 травня 2006 р. / За ред. проф. В. С.Венедіктова. - Х.: УАФТП; ХНУВС, 2006. - С. 222 - 224.

9. Горбатюк К.В. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні [Електронний ресурс] / Горбатюк К.В. / - Режим доступу до статті: http://www.confcontact.com/2007nov/gorbatyuk.htm

10. Гринева В.Н. Теоретические и методические основы мотивации труда персонала // Управління розвитком: 36. наук, пр. ХДЕУ. -- № 1. -- С. 42--60.

11. Гринькова В.М., Ястремська О.М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: Наук. вид. / В.М. Гринькова, О.М. Ястремська. -- X.: ХНЕУ, 2006. -- 192 с.

12. Гриньова В.М. Управління персоналом на промислових підприємствах // Економіка: проблеми теорії та практики: 36. наук. пр. -- Д.: ДНУ., 2002. -- С. 131--134.

13. Данюк В. М. Нормування праці. Зб. завдань і вправ : навч. посіб. / В. М. Данюк, Г. О. Райковська. За заг. ред. В. М. Данюка. - К. : КНЕУ, 2006

14. Денисенко М. Економіка підприємства : пошук шляхів розвитку : Посібник/ М.П. Денисенко,; Міжрегіон. акад. управл. персоналом. -К.: МАУП, 2002. -78 с.

15. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : навчальний посібник / О. В. Дячун. - Львів : «Афіша», 2001.

16. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ М-во освіти України, КНЕУ; За ред. С.Ф.Покропивного. -2-е вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. -526 с.

17. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного -- К.: КНЕУ, 2001. -- 528 с.

18. Економіка праці: Навч. посіб. -- К.: Наука і освіта, 2001. -- 227 с.

19. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально - трудові відносини: Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2006. - 432 с.

20. Завіновська Г. Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2000. - 134 - 147 с.
Трудове право України / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. - К.: Знання, 2000. - 362 с.

21. Зайкин А. Д., Ремизов К. С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 284 с.

22. Ігумнов Б.Н. Автоматизовані системи проектування і нормування праці.-- Львів: Світ, 1992. - 210 с.

23. Калина А. В. Економіка праці. Навчальний посібник. - К: МАУП, 2004

24. Капінос Г. І. Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю: навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Хмельницький : ХДУ, 2004.

25. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. -- К.: КНЕУ, 1998.

26. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконалення. - К.: Праця, 1997.

27. Макаровська Т. Економіка підприємства : Навчальний посібник/Наталія Бондар,; МАУП. -К.: МАУП, 2003. -298 с.

28. Матюха М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник для дистанційного навчання/ Микола Матюха; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2007. - 305 с.

29. Научная организация труда в промышленности / С. С. Новожилов, Л. А. Костин, С. Л. Смирнов и др. / Под ред. С. С. Новожилова. - М.: Экономика, 1986. - 214 с.

30. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко [та ін.] ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Абрамова. - К. : ВІПОЛ, 1995.

31. Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка. - К. : КНЕУ, 2009.

32. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н., Комарницький І.М. Економіка праці: Навчальний посібник. - Львів, НУ "Львівська політехніка", Ужгород: Патент, 2001. - 335 с.

33. Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности. - Харьков: Основа, 1991.

34. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. - М.:Экономика,1988.

35. Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. - Минск: Высшая школа, 1970. - 224 с.

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 № 197. Заходи щодо поліпшення нормування праці в народному господарстві.

37. Примак Т. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. екон. спец. вузів/ Тетяна Примак,; Ред. В.П.Розумний. -2-е вид., стер. . -К.: Вікар, 2002. -175 с.

38. Прокопенко В. І. Трудове право. - Х.: Консум, 2004. - 342 с.

39. Шабанова Г.П. Повышение производительности и нормирование труда [Електронний ресурс] / Шабанова Г.П. / - Режим доступу до статті: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002953.

40. Шаповал В. М. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; За наук. і заг. ред. В. А. Ткаченка; Центр навчальної літератури, М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т екон. і права. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -286 с.

41. Экономика труда и основы нормирования / Под ред. П. Ф. Петроченко. - М.: Экономика, 1965. - 128 с.

42. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. -- К. : Ніка-Центр, 2002. -- 211с.

43. Лігоненко Л.О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного під-приємства: методика вирішення планово- економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. -- К. : КНТЕУ, 2005. -- 295 с.

44. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. -- К. : МАУП, 2003. -- 304 с.Джерело: http://ebooktime.net/book_26_glava_46_

45. Солодовник Л. М., Пономаренко П. І. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Національний гірничий ун- т. -- Д. : НГУ, 2004. -- 270 с. Джерело: http://ebooktime.net/book_26_glava_46_

46. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприєм-ства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. -316 с.

47. Харів П.С. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 301 с

48. Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.

49. Семенов Г. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Григорій Семенов, Марина Панкова, Андрій Семенов,; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -2-е вид., перероб. та доп. . -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -324 с.

50. Тимош І. М. Економіка праці: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2001. - 97-145 с.

51. Чернов В. І., Оленич Є. І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. - К.: КНЕУ, 2000. - 148 с.

Висновки

Таким чином, на підставі проведеної практики а також на підставі факторного аналізу обсягу випуску продукції та розрахунку фінансово-економічних показників діяльності ВАТ “Полтавакондитер” можна зробити наступні висновки. При проведенні аналізу наданих матеріалів було виявлено,що зросла середня вартість сукупного та власного капіталу, зросла середньорічна вартість основних засобів. Що стосується кількості працівників, то за період з 2009 по 2011 роки спостерігається поступове падіння чисельності працівників.

Взагалі, ВАТ “Полтавакондитер” прибуткове підприємство, але якщо подивитися на динаміку чистого прибутку, валового тощо, то бачимо, що прибуток з кожним роком падає. Тому, щоб не допустити подальше падіння фінансових результатів потрібно розробити ряд заходів:

1.Розробити перспективний план розвитку підприємства;

2. Оскільки на підприємстві використовується застаріле обладнання, то потрібно підвищити ступінь використання обладнання, провести його модернізацію, що дозволить розширити і урізноманітнити асортимент продукції, а також сприятиме зниженню собівартості продукції завдяки тому, що сучасні технологічні лінії є більш економічними з точки зору використання джерел енергії;

3. Проаналізувати структуру продукції, її рентабельність і ринковий попит для виявлення видів, що дозволяють отримати максимальний прибуток;

4. Приділяти більшу увагу мотивації працівників. Перейти від суто економічної моделі мотивів і стимулів до методик, що використовують позаекономічні, соціальні, духовні та інші фактори впливу на рівень трудової активності людини. Підвищувати кваліфікацію персоналу до рівня міжнародних стандартів шляхом навчання на робочому місці, самопідготовки й навчання в навчальних установах;

5. Збути залишки нереалізованої продукції, а також сировини та пакувальних матеріалів, що не будуть використовуватись у виробництві (широко застосовуючи рекламу, систему знижок і т. ін..);

6. Необхідно реорганізувати існуючу систему управління, сформувати замість лінійно-функціональної - командну структуру, що сприятиме швидшому вирішенню питань щодо виробництва та збуту. Вона з'являється, коли підприємство розділяють на невеликі господарські одиниці, які являють собою "команди" робітників і інженерів або службовців, що самостійно вирішують питання, пов'язані з виробництвом та реалізацією певного продукту;

7. Пріоритетним напрямком вдосконалення управління на підприємстві повинно бути розроблення і впровадження в життя комплексних цільових програм. Структура КЦП повинна відповідати їх призначенню, ролі, яку вони виконують у забезпеченні загальної ефективності діяльності;

8. Підприємство по системі «точно і в потрібний час». Результатом такої системи являється зменшення числа складських приміщень, а головне - скорочення мінімуму обсягу виробничих запасів, яке відбувається як у виробника, так і споживача;

9. Робити ще якіснішу продукцію, ніж у конкурентів;

10. Намагатися залучити якомога більше інвесторів.

Таким чином, впровадження в життя цих заходів, на мою думку, сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства та вдосконаленню організації процесу управління в нинішніх умовах господарювання.

Формування глосарію

1. Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства.

2. Амортизація - систематичний розподіл вартості активу, яка амортизується протягом строку його корисної експлуатації.

3. Амортизація основних засобів - це процес перенесення авансової раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.

4. Валова продукція - включає всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності. Вона включає товарну продукцію і зміну залишків незавершеного виробництва.

5. Валовий прибуток (збиток) - чистий дохід від реалізації продукції за вирахуванням собівартості реалізованої продукції.

6. Виробіток - це кількість виробленої продукції (обсягу робіт чи послуг), що припадає на одного середньооблікового працівника за певний період.

7. Виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ.

8. Виробничі витрати - грошовий вираз використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється виробництво і реалізація продукції.

9. Виробничі запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, яка є на підприємстві, вже вступила в сферу виробництва, але ще не використовується безпосередньо у виробничому процесі.

10. Витрати на збут - витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції та витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом, рекламою, доставкою продукції споживачам.

11. Дохід - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

12. Дохід від участі в капіталі - дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

13. Життєвий цикл товару - це концепція, що визначає послідовність періодів існування товару, період часу, протягом якого товар продається на ринку. Життєздатність товару включає декілька стадій: розробка, впровадження, зростання попиту, зрілість (насичення), спад.

14. Запаси - це матеріальні активи, які утримуються для подальшого продажу; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції.

15. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконувану ним роботу.

16. Збут підприємством свого товару - це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання доходу (виручки).

17. Змінні витрати - витрати на сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію, на оплату праці працівникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуваннями на соціальні заходи, а також інші витрати.

18. Інвестиції - це ресурси, вкладені в об'єкти підприємницької та інші види діяльності для отримання прибутку або соціального ефекту.

19. Інвестиційний проект - це комплекс заходів зі створення нового або модернізації діючого виробництва товарів, або надання послуг з метою отримання доходів і досягнення соціального ефекту.

20. Інші доходи - дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, неопераційних курсових різниць.

21. Інші операційні витрати - собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення від наступних операційних витрат.

22. Інші операційні доходи - дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій).

23. Інші фінансові доходи - дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій.

24. Кадрова політика - це сукупність соціально-правових, організаційно-економічних і психологічних заходів держави з формування, використання і відтворення трудового (кадрового) потенціалу. Під кадровою політикою розуміють систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

25. Календарне планування - це деталізація річної виробничої програми підприємства за строками запуску-випуску кожного виду продукції і за виконавцями в основних виробничих підрозділах першого рівня (заводах виробничого обўєднання або цехах), а всередині - на виробничих дільницях та робочих місцях.

26. Кваліфікація - це рівень знань та трудових навичок, необхідний для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю.

27. Кваліфіковані робітники - робітники, що виконують складні роботи, (наприклад, метало- та деревообробні, ремонтні, будівельні тощо) і мають значний досвід роботи.

28. Керівники - це працівники, що займають керівні посади на підприємствах та їх структурних підрозділах, а також їх заступники.

29. Модернізація - це сукупність організаційно-технічних заходів з покращення основних параметрів і характеристик агрегатів. Модернізація передбачає часткову заміну окремих деталей і вузлів більш досконалими, а також застосування спеціальних приладів та пристроїв.

30. Найманий працівник - працівник, який приймає участь в господарській діяльності підприємства тільки особистою працею.

31. Незавершене виробництво - це заготовки, деталі, комплекти, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу та підлягають наступній обробці або складанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях.

32. Некваліфіковані робітники - робітники, які виконують допоміжні та обслуговуючі роботи (вантажники, прибиральники, гардеробники) і не потребують спеціальної підготовки.

33. Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.

34. Номенклатура - укрупнений перелік продукції, що випускається підприємством за видами, типами, ґатунками, фасонами, малюнками.

35. Номінальна заробітна плата - це грошовий вираз тієї заробітної плати, яку працівник одержує за свою працю відповідно до її кількості і якості.

36. Норма - це максимально припустима величина абсолютної витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, витрати праці для виготовлення одиниці продукції (чи виконання роботи) встановленої якості в умовах виробництва.

37. Норма виробітку - це обсяг роботи в натуральних одиницях, що повинен бути виконаний за одиницю часу (годину, зміну, місяць).

38. Норма обслуговування - це регламентована кількість одиниць устаткування, апаратів, площ, що повинні обслуговувати один робітник чи група робітників за одиницю робочого часу (зміну, місяць).

39. Норматив часу - це розрахункова величина часу, що необхідна для виконання окремих елементів роботи, операцій. Цей норматив використовується для нормування ручних, машинних і апаратурних операцій.

40. Нормативи - це показники, які характеризують відносну величину (ступінь) використання знарядь і предметів праці, їх витрати на одиницю площі, ваги, обсягу.

41. Норма обслуговування -- кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним

42. робітником або бригадою.

43. Нормативна трудомісткість визначає затрати праці на виготовлення одиниці продукції або виконання певного обсягу робіт, розрахованого згідно з діючими нормами.

44. Нормативний метод планування ґрунтується на використанні технічно обґрунтованих норм і нормативів, що виражають ступінь економічної ефективності виробництва та обліку, норм витрат праці, фінансових і матеріальних ресурсів.

45. Норми потреби в устаткуванні загального призначення і допоміжно-обслуговуючих виробництв - це кількість певних видів машин, верстатів, агрегатів і т. д., що приходяться на певну суму (грн.) вартості промислово-виробничих фондів.

46. Норми потреби в устаткуванні основного виробництва - це кількість устаткування певного виду, яке потрібне в умовах, що відповідають плановому рівню технології й організації виробництва продукції (робіт) для випуску протягом планового періоду одиниці продукції (роботи) встановленої якості, обсягів, які передбачені планом виробництва.

47. Нормування праці -- це вид діяльності з управління виробництвом, пов'язаний з визначенням необхідних затрат праці та її результатів, контролем за мірою праці.

48. Нормоване завдання -- визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць). Нормоване завдання установлюється не тільки в натуральних одиницях, а й у нормо-годинах, нормо- гривнях.

49. Норма часу -- визначає кількість робочого часу, потрібного для виконання одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт. Розрізняють норми підготовчо-завершального часу, основного, допоміжного, оперативного, часу обслуговування робочого місця, часу на відпочинок та особисті потреби, на регламентовані перерви з організаційно-технічних причин, штучно-калькуляційного часу.

50. Основні засоби (ОЗ) -- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

51. Основнн фунди -- матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

52. Оборомтні замсоби-- засоби, що перебувають у розпорядженні підприємства і можуть бути переведені в готівку протягом одного виробничого циклу або року.

53. Основні робітники - робітники, що безпосередньо зайняті виконанням технологічних операцій з виготовлення продукції.

54. Персонал (кадри) підприємства - це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності і забезпечують господарську діяльність суб'єкта.

55. План - це кількісний вираз цілей та розробка шляхів їх досягнення. Іншими словами, це результат планування, мотивована модель дій, створена на основі кон'юнктурного прогнозу економічного середовища і поставленої мети.

56. Планова собівартість - собівартість продукції, що визначається з використанням системи економічно обґрунтованих норм і нормативів, а також економічних розрахунків, що відображають підвищення організаційно-технічного рівня проектування внаслідок впровадження ефективних проектних рішень, прогресивної технології, методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки.

57. Штатний розпис -- нормативний документ підприємства, в якому подається перелік посад, що є на даному підприємстві, чисельність працівників згідно з цими посадами, розміри їхніх місячних посадових окладів.

58. Якість робочої сили -- це сукупність властивостей людини, які проявляються в процесі праці і включають кваліфікацію й особисті характеристики працівника (фізіологічні і соціально-психологічні особливості), адаптованість.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

 • Характеристика підприємства, умов виробництва. Аналіз техніко-економічних показників. Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції. Аналіз основних фондів. Аналіз стану основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів.

  курсовая работа [136,9 K], добавлен 10.11.2003

 • Характеристика діяльності та організаційна структура ВАТ "Хмельпиво". Аналіз техніко-економічних показників підприємства, показників рентабельності продукції, що виробляється. Визначення зростання собівартості за рахунок понадпланових зворотних відходів.

  контрольная работа [24,7 K], добавлен 13.01.2010

 • Дослідження економіко-господарської діяльності виробничого підприємства, розрахунок основних фінансових показників. Аналіз організації виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві, характеристика його маркетингової стратегії.

  отчет по практике [192,5 K], добавлен 13.04.2012

 • Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

  курсовая работа [494,3 K], добавлен 14.04.2019

 • Міжнародні форми та державне регулювання підприємницької діяльності. Характеристика системи адміністративного менеджменту підприємства. Оцінка основних економічних показників діяльності організації. Аналіз функціонування ринку маркувального обладнання.

  дипломная работа [579,8 K], добавлен 14.08.2016

 • Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Аналіз вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань. Визначення чисельності персоналу та витрат на матеріали. Оцінка фінансових результатів.

  курсовая работа [81,8 K], добавлен 24.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.