Аналіз діяльності підприємства

Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.10.2009
Размер файла 222,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра економіки підприємств

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Економічний аналіз”

Виконала:

студентка 3-го курсу

групи ОЕ-044

Малишко Ю.Ю.

Перевірила:

Поповенко Н.С.

Одеса 2007р.

Вихідні дані:

Додаток №1

Найменування виробу

Обсяг виробництва, од.

Ціна одиниці,

тис.грн

Ріст(зниження) цін

на вироби у звітному періоді,%

Трудомісткість планова, н/год

Зниження трудомісткості у звітному періоді,%

Прямі мат витрати у плановому періоді,тис.грн

Ріст цін у звітному періоді на мат витрати виробу,%

Покупні вироби у плановому періоді,тис.грн

Ріст цін у звітному періоді на покупні вироби,%

Зниження матеріаломісткості у звітному періоді,%

план

факт

А

330

280

11

+15

50

5

0,4

25

4,2

7

2

Б

420

750

8

+1

65

0,3

2,6

2

В

880

530

13

+15

70

2,1

4,1

2

Г

620

650

19

------

65

3,9

5,1

3

Ітого

2250

2210

Додаток №2

Загальні вихідні дані:

1. Даний період - квартал;

2. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат - 1,5;

3. Коефіцієнт виконання норм - 1,2;

4. Число допоміжних робітників - 10% від чисельності основних робітників;

5. Число керівників і службовців - 5% від чисельності основних робітників;

6. Оплата за 1н/год. для основних працівників - 6,5 грн;

7. Годинна ставка допоміжних робітників - 5 грн;

8. Середній оклад керівних працівників - 1850 грн (у місяць);

9. Додаткова заробітна плата:

10. основних робітників - 30% від основної зарплати;

11. допоміжних - 20%;

12. Відрахування на соцстрах, до пенсійного фонду - 36%;

13. Витрати на утримання і експлуатацію обладнування - 80% від основної заробітної платні робітників;

14. Загальногосподарські витрати - 30% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

15. Адміністративні витрати - 40% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

16. Інші витрати - 7% від виробничої собівартості.

Додаток №3

Актив

код рядка

на

початок

періоду

на

кінець періоду

1. Необоротні активи

-

-

Нематеріальні активи:

-

-

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

1091

922

первісна вартість

031

8238

8047

знос

032

7147

7125

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

які облікуються за методом

участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом 1

080

1091

922

11. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

443

224

тварини на відрощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

121

77

готова продукція

130

1207

1294

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

152

70

первісна вартість

161

152

70

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за

розрахунками:

-

-

з бюджетом

170

245

92

за виданими авансами

180

15

-

із нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

69

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та іх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

24

12

в іноземній валюті

240

1

17

Інші оборотні активи

250

-

109

Усьго за розділом 11

260

2208

1964

111. Витрати майбутніх періодів

270

1

3

БАЛАНС

3300

2889

Пасив

код

рядка

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

1. Власний капітал

-

-

Статутний капітал

300

651

651

Пайовий капітал

310

651

651

Додатковий вкладений капітал

320

632

575

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

17

17

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

350

234

378

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом 1

380

2185

2272

11. Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом 11

430

-

-

111. Довгострокові зобов язання

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові

зобов язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов язання

460

18

-

Інші довгострокові зобов язання

470

-

-

Усього за розділом 111

480

18

-

1V. Поточні зобов язання

-

-

Короткострокові кредити банків

500

198

150

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями

510

-

-

Векселі видатні

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

516

260

Поточні зобов язання за розрахунками:

-

-

з одержаних авансів

540

82

66

з бюджетом

550

55

37

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

83

35

з оплати праці

580

163

69

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов язання

610

-

-

Усього за розділом 1V

620

1097

617

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

БАЛАНС

640

3300

2889

Зміст

1. Вступ.

2. Аналіз діяльності підприємства.

2.1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції.

2.1.1. Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

2.1.2. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

2.1.3. Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва.

2.2. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання.

2.2.1. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників.

2.2.2. Вплив зміни трудомісткості.

2.2.3. Вплив структурних змін.

2.2.4. Перевірка вірності розрахунків.

2.3. Аналіз продуктивності праці.

2.4. Аналіз використання фонду оплати праці.

2.4.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.

2.4.1.1. Розрахунок основної заробітної плати.

2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників.

2.4.1.3. Розрахунок заробітної плати керівників та службовців.

2.4.1.4. Аналіз фонду оплати праці.

2.5. Аналіз виконання матеріальних ресурсів.

2.6. Аналіз собівартості продукції.

2.7. Аналіз фінансових результатів.

2.7.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

2.7.2. Аналіз рентабельності.

2.7.3. Аналіз фінансового стану.

Висновок

Список використаної літератури.

1. Вступ

Курсова робота по дисципліні „Економічний аналіз” є самостійною роботою студентів, мета якої є закріплення теоретичних знань та накопичення навичок практичного виконання економічних розрахунків. Виконання курсової роботи має показати у якій мірі студент володіє навичками самостійної роботи, вміє користуватися учбовою та довідковою літературою, статистичною та аналітичною інформацією, володіє методами економічного аналізу, здатен використовувати їх для виконання конкретної роботи. Вихідними даними для виконання курсової роботи є статистична та бухгалтерська звітність промислового підприємства.

2. Аналіз діяльності підприємства

2.1 Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції

Одним із основних показників діяльності підприємства є зростання випуску продукції.Тому аналіз діяльності підприємства розпочинають зі оцінювання результатів виконання плану виробництва. Об”єктивне оцінювання результатів діяльності підприємства щодо випуску продукції проводиться у натуральному вимірі. Узагальнюючим вимірником вважається вартісний показник. Точніше, ніж вартісний показник, характеризує обсяг виконання робіт показник трудомісткості. Тому, перш за все треба розрахувати планові та фактичні результати діяльності по цим показникам.

2.1.1 Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

, де (1)

- обсяг виробництва, тис. грн.;

- ціна і-го виробу, тис. грн.;

- обсяг виробництва і-го виробу у натуральному вимірюванні;

n - Кількість найменувань виробів, в од;

Підставимо вихідні дані:

11*330+8

2.1.2 Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні обчислюється за формулою:

, де (2)

- обсяг виробництва, у нормо годинах;

- трудомісткість і-го найменування, у нормо годинах;

- кількість і-х виробів і-го найменування, у натуральному вимірі;

Підставимо вихідні данні:

50*330+65*420+70*880+65*620=16500+27300+61600+40300=145700н\г

(0,95*50)*280+(0,95*65)*750+(0,95*70)*530+(0,95*65)*650=13300+

+46312,5+35245+40137,5=134995 н\г

Розрахунки зводимо у таблицю №1, яка має вигляд:

Таблиця №1

Обсяг виробництва продукції

Наймену-вання виробів

Ціна одиниці,

тис.грн

Обсяг виробництва,

н/год

за

планом

фактично

за

планом

фактично

А

11

12,65

16500

13300

Б

8

8,8

27300

46312,5

В

13

14,95

61600

35245

Г

19

19

40300

40137,5

Усього

145700

134995

На основі даних таблиці розраховуємо показники виконання виробничої програми та роблять висновки. Аналіз виконуємо у такій послідовності:

§ знаходимо відхилення фактичного обсягу від планового у абсолютному вираженні та відносному:

Таблиця №1.1

Найме-нування виробів

Обсяг виробництва,

тис.грн

Від

хилення

абс.

Від

хилення віднос

не,%

Обсяг виробництва,

н/год

Від

хилення

абс.

Від

хилення віднос

не,%

за

планом

фактично

за

планом

фактично

А

3630

3542

-88

97,58

16500

13300

-3200

80,61

Б

3360

6600

3240

196,43

27300

46312,5

19012,5

169,64

В

11440

7923,5

-3516,5

69,26

61600

35245

-26355

57,22

Г

11780

12350

570

104,84

40300

40137,5

-162,5

99,60

Усього

30210

30415,5

205,5

100,68

145700

134995

-10705

92,65

§ визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у вартісном вимірюванні за наступними формулами:

; ; (3)

Розрахуємо, виходячи з даних:

; ;

§ визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у трудовому вимірюванні за наступними формулами:

; (4)

Розрахуємо, виходячи з даних:

; ;

Звідси можна зробити висновок, що фактичний обсяг виробництва продукції у вартісному вимірюванні був перевиконан на 0,68%, а у трудовому - недовиконан на 7,35%.

2.1.3 Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва слід визначити ті фактори, що спричинили таку тенденцію розвитку. Одним із важливих факторів є фактор зміни структури та асортименту. Факторна модель впливу структури на обсяг виробництва має вигляд:

, де(5)

- обсяг виробництва, тис.грн;

- загальний випуск виробництва у натуральних одиницях;

- питома вага і-го виробу;

- ціна і-го виробу;

У процесі аналізу необхідно виключити вплив усіх факторів крім структури. Це досягається методом ланцюгових підстановок:

,(6)

=2210*0,14667*11=3565,548 тис.грн

,(7)

=2210*0,1267*11=3080,077 тис.грн

Розрахунки виконуємо за допомогою Таблиці №2:

Таблиця №2

Розрахунок впливу структурного фактору на зміну обсягу виробництва

Найме-нування виробів

Ціна одиниці, тис.грн

Обсяг випуску, в од.

Питома вага, %

Фактичний обсяг при плановій структурі,

од.

Обсяг виробництва при плановій

структурі

за

планом

фактично

за

планом

фактично

за

планом

фактично

А

11

330

280

14,667

12,670

41,068

3565,548

3080,077

Б

8

420

750

18,667

33,937

140,003

3300,326

6000,062

В

13

880

530

39,111

23,982

207,288

11236,59

6890,029

Г

19

620

650

27,556

29,412

179,114

11570,76

12350,098

Усього

2250

2210

100,0

100,0

29673,288

28320,266

Величина впливу дорівнює:

,(8)

=28320,266-29673,228=-1352,962 тис.грн

Вплив структурного фактору можливо також визначити за допомогою методу абсолютних різниць. Спочатку треба проаналізувати як зміниться середній рівень ціни, а потім, перемножив одержаний результат на фактичний обсяг виробництва визначити розмір впливу. Розрахунок виконується у вигляді таблиці:

Таблиця №3

Розрахунок зміни середньої ціни

Наймену-вання виробів

Ціна одиниці,

тис.грн

Структура обсягу виробництва

Зміна середньої ціни, тис.грн

план

факт

відхилення

А

11

14,667

12,670

-1,997

11*0,01997=

-0,21967

Б

8

18,667

33,937

15,27

1,2216

В

13

39,111

23,982

-15,129

-1,96677

Г

19

27,556

29,412

1,856

0,35264

Усього

100,0

100,0

-0,6122

Величина загального впливу дорівнює:

, (9)

=-0,6122*2210=-1352,962 тис.грн

Аналізуя отримані результати, можна зробити висновок, що фактична структура реалізованої продукції значно відрізняється від планової, тобто

§ значно впала питома вага виробу А та В;

§ значно зросла питома вага виробу Б та Г.

Далі проводимо аналіз виконання плану за асортиментом одним із засобів: „Спосіб найменшого числа”, найменшого відсотку виконання плану щодо виробів, шляхом співвідношення кількості виробів, щодо яких план виконано повністю, і загальної кількості планових позицій.

Розрахунки зведемо у Таблицю №4

Таблиця №4

Найменування виробу

Обсяг виробництва у

планових цінах,тис.грн

% виконання плану

Обсяг продукції зарахованої виконання планового асортименту, тис.грн

за планом

фактично

А

3630

3080

84,85

3080

Б

3360

6000

178,57

3360

В

11440

6890

60,23

6890

Г

11780

12350

104,84

11780

Усього

30210

28320

93,74

25110

(10)

Аналізуя дані, можу зробити висновок, що план по виробництву продукції недовиконали на 6,26%, та недовиконали план по асортименту на 16,88%.

2.2 Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання

Перш за все треба визначити кількість основних робітників за формулою:

, де (11)

- обсяг випуску в н/год (за планом та фактично);

- ефективний фонд часу робітника, в год.

- коефіцієнт виконання норм (за умови 1,2).

Спочатку визначимо ефективний фонд часу:

=(90-28)*8=496год.

Підставимо вихідні дані у формулу:

чол.

чол.

Чисельність допоміжних робітників, керівників та службовців обчислюємо у відсотках від кількості основних робітників.

Чисельність допоміжних робітників:

,(12)

чол.

чол.

Чисельність керівників та службовців:

,(13)

чол.

чол.

Розрахунки зводимо у таблицю та аналізуємо зміни у струкрурі трудових ресурсів.

Таблиця №5

Склад та структура трудових ресурсів

Категорії персоналу

за планом

фактично

Відхилення

Кількість

осіб

Питома вага,%

Кількість

осіб

Питома вага,%

осіб

%

Працівники всього у т.ч

283

100

262

100

-21

-

основні

245

86,572

227

86,641

-18

0,069

допоміжні

25

8,834

23

8,779

-2

-0,055

керівники та службовці

13

4,594

12

4,58

-1

-0,014

Виходячи з даних можна зробити висновок, що кількість фактичних робітників зменшилась в порівнянні з плановою на -21 чоловіка. На це вплинула зміна кількості основних робітників на -18 чол., допоміжних на -2 чол.,керівників та службовців на -1 чол.

На зміну кількості працівників впливає обсяг виробництва, структура випуску продукції, зміни у технічному рівні виробництва. Для визначення впливу кожного із факторів виконується відповідний аналіз.

2.2.1 Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників

, де (14)

- зменшення кількості основних робітників, осіб;

- планова кількість основних робітників, осіб;

- індекс росту обсягу виробництва у вартісному вимірюванні.

чол.

2.2.2 Вплив зміни трудомісткості:

, де(15)

- величина зміни кількості основних робітників за рахунок зміни трудомісткості, осіб;

- зміна трудомісткості по загальному обсягу продукції, н/год.

,(16)

Визначимо цю зміну виходячи з даних:

?t=(330(0,95*50)+420(0,95*65)+880(0,95*70)+620(0,95*65))-(330*50+420*65+

+880*70+620*65)=138415-145700=-7285н/год.

чол.

2.2.3 Вплив структурних змін:

, де(17)

- величина зміни кількості робітників за рахунок структури виробленої продукції, осіб;

- відносна трудомісткість на 1000 грн. виробленої продукції, фактична та планова, грн.

Визначимо:

грн.

грн.

Підставимо дані:

чол.

2.2.4 Перевірка вірності розрахунків:

, де (18)

- загальне відхилення кількості.

Підставимо дані:

= 2-7-13=-18 чол.

Аналізуя отримані дані можна зробити висновок, що зниження приросту основних робітників виникло за рахунок зміни обсягу випуску та збільшення чисельності робітників на 2 чол., за рахунок впливу структурних змін та зменшення чисельності на 13 чол., за рахунок впливу зміни трудомісткості та зменшення чисельності на 1 чол.

2.3 Аналіз продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці розпочинають із розрахунку її рівня за планом та фактично (працюючих та основних робітників).

; , де(19)

- продуктивність праці працюючих, основних робітників відповідно, в грн.

При виконанні аналізу продуктивності праці вивчають її рівень, відхилення від плану темпів росту та приросту, а також вплив структури працівників.

Підставимо дані, та отримаємо виробітку на одного робітника:

тис. грн./чол.

тис. грн./чол.

Визначимо відхилення продуктивності праці одного робітника:

тис. грн./чол

Підставимо дані, та отримаємо виробітку на одного працюючого:

тис. грн./чол.

тис. грн./чол.

Визначимо відхилення продуктивності праці на одного працівника:

тис. грн./чол.

А тепер визначимо темпи росту та приросту рівня продуктивності праці за наступними формулами:

; ; (20)(20)

Визначаємо темп росту та приросту на одного працівника відповідно:

Звідси можна зробити висновок, що продуктивність праці збільшилась на 8,8%, що доводить вплив зниження чисельності працівників на підприємстві.

Розрахунок впливу структурного фактору виконують засобом ланцюгових підстановок, виходячи з такої моделі:

, де(21)

- питома вага основних робітників у загальній кількості робітників;

- питома вага робітників у загальній кількості працюючих.

Виходячи з даних, отримуємо:

тис.грн./чол.

тис.грн./чол.

За рахунок збільшення продуктивності праці основних робітників, продуктивність праці працівників змінилась: 116,01-106,75=9,26 тис.грн/чол.

За рахунок збільшення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників, продуктивність праці працівників змінилась: 116,09-116,01=0,08 тис.грн./чол.

За рахунок збільшення питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих, продуктивність праці працівників змінилась: 116,099-116,09=0,009 тис.грн/чол.

Перевірка: 9,26+0,08+0,009=9,349тис.грн/чол.

Висновок: продуктивність праці змінилась на 9,349 за рахунок збільшення продуктивності праці основних робітників на 9,26, за рахунок збільшення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників на 0,08, за рахунок збільшення питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих на 0,009.

Завершальним етапом використання трудових ресурсів є обчислення впливу факторів на обсяг виробництва. Цей розрахунок виконуємо трьома методами: методом ланцюгових підстановок, інтегральним та індексним.

Визначимо вплив чисельності і продуктивності праці на обсяг методом ланцюгових підстановок:

Загальний вплив на ОВ:

тис.грн.

тис.грн.

а) вплив зміни чисельності:

,(22)

тис.грн

б) вплив продуктивності праці:

тис.грн.

За рахунок впливу чисельності, обсяг змінився:

27968,5-30210=-2241,5т.грн

За рахунок впливу продуктивності праці, ОВ змінився:

30415,5-27968,5=2447тис.грн

Перевірка: 2447-2241,5=205,5тис.грн

Висновок: Обсяг виробництва змінився на 205,5 тис.грн за рахунок чисельності він зменшився на 2241,5тис.грн, за рахунок продуктивності він збільшився на 2447тис.грн.

Визначимо вплив чисельності і продуктивності труда на обсяг інтегральним методом:

а) влияние изменения численности:

, де (23)

- планова продуктивність праці на одного працюючого;

- приріст производительности;

- прирост численности.

тис. грн

б) вплив продуктивності праці:

, де (24)

- плановая производительность труда;

- прирост производительности

- прирост численности.

тис. грн

Перевірка:2547,6025-2339,9145=205,5 тис.грн

Висновок: За рахунок впливу чисельності ОВ зменшився на 2339,9145т.грн., а за рахунок впливу продуктивності праці ОВ збільшився на 2547,6025т.грн

Визначимо вплив чисельності і продуктивності труда на обсяг індексним методом:

Загальний вплив:

,(25)

а) индекс влияния численности:

, де (26)

б) индекс влияния выработки:

(27)

Перевірка:

Висновок: За рахунок впливу чисельності та продуктивності обсяг виробництва збільшився у 1,0069 рази.

2.4. Аналіз використання фонду оплати праці:

Розрахунок планового та фактичного фонду заробітної плати виконується по різним категоріям працюючих.

2.4.1 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників:

2.4.1.1 Розрахунок основної заробітної плати:

, де(28)

- фонд ЗП основних робітників;

- трудомісткість і-го виробу, в н/г;

- объём производства, в шт.

- стоимость нормо-часа, в грн.

Підставимо данні:

145700*6,5=947050 грн.

134995*6,5=877467,5 грн.

Додаткова заробітна плата:

, (29)

Підставимо дані:

грн.

грн.

Відрахування на заробітну плату:

, де (30)

- коефіцієнт відрахування на соціальне страхування;

Зробимо розрахунки:

= (947050+284115)*0,36=443219,4 грн.

(877467,5+263240,25)*0,36=410654,77 грн.

2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників:

, де (31)

- плата за 1 годину роботи, у грн.

- численность, чол.

- ефективний фонд часу одного робітника, в год.

Підставимо дані:

5*25*496=62000 грн.

=5*23*496=57040 грн.

Додаткова заробітна плата:

,(32)

Розрахуємо:

=62000*0,2=12400 грн.

=57040*0,2=11408 грн.

Відрахування на заробітну плату:

,(33)

Розрахуємо:

= (62000+12400)*0,36=26784 грн.

=(57040+11408)*0,36=24641,28 грн.

2.4.1.3 Розрахунок заробітної плати керівників та службовців:

, де(34)

О - середній розмір місячного окладу одного керівника, грн;

- кількість керівників та службовців;

грн.

грн.

2.4.1.4 Аналіз фонду оплати праці:

На зміну величини фонду оплати праці впливають такі фактори:

· обсяг виробництва;

· зміна кількості працюючих;

· зміна середньої заробітної плати.

Вплив обсягу виробництва обчислюється таким чином:

, де (35)

- зміна фонду оплати праці та плановий і фактичний фонд оплати;

грн

грн

грн.

=2064168,4/283=7293 ,88 грн.

= 1910851,6/262=7293,33 грн.

= 7293,33-7293,88=-0,55 грн

Розглянимо вплив чисельності і середньої заробітної плати інтегральним методом:

Загальний вплив:грн.

За рахунок изменения численности:

(36)

грн.

За рахунок изменения средней заработной платы:

(37)

грн.

Перевірка:

-153165,71-149,875=-153316,8грн

Висновок: ФОП зменшився за рахунок зменшення чисельності на 153165,71грн. та за рахунок зменшення середньої заробітної плати на 149,875грн.

Розглянимо вплив чисельності і середньої заробітної плати методом цепних підстановок:

Вплив зміни чисельності:

грн

Вплив зміни середньої заробітної плати:

грн

За рахунок зміни чисельності ФОП змінився:

1910996,5-2064168,4=-153171,9грн

За рахунок зміни середньої заробітної плати:

1910851,6-1910996,5=-144,9грн

Перевірка: -153171,9-144,9=-153316,8грн.

Висновок: ФОП змінився за рахунок зменшення чисельності на 153171,9грн та середньої ЗП на 144,9грн.

2.5 Аналіз використання матеріальних ресурсів:

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів проводиться на основі розрахунку показника матеріаловіддачі, яка визначається за формулою:

, де(38)

ОВ - Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні;

М - витрати на матеріали.

т.грн

т.грн

т.грн

Загальний вплив матеріальних ресурсів:

тис.грн

Вплив обсягу виробництва:

тис.грн

Вплив цін:

тис.грн

Вплив матеріаломісткості:

тис.грн

Перевірка:996,25-539-99,62=357,625тис.грн

Висновок: Використання матеріальних ресурсів збільшиться на 457,25тис.грн за рахунок впливу(зменшення) обсягу виробництва на 539тис.грн та за рахунок впливу(росту)прямих матеріальних витрат на 996,25тис.грн

Для розрахунку впливу факторів на матеріаловіддачу планові показники матеріальних витрат та випущеної продукції перераховуються на фактичні. Застосуємо метод ланцюгових підстановок:

Таблиця №6

Найме-нування виробів

Ціна одиниці продукції, тис.грн

Обсяг випуску, в од.

Питома вага, %

Матеріальні витрати, тис.грн

за

планом

фактично

за

планом

фактично

за

планом

фактично

за

планом

фактично

А

11

12,65

330

280

14,667

12,670

0,4

0,5

Б

8

8,8

420

750

18,667

33,937

0,3

0,375

В

13

14,95

880

530

39,111

23,982

2,1

2,625

Г

19

19

620

650

27,556

29,412

3,9

4,875

Усього

2250

2210

100,0

100,0

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

Загальний вплив матеріаловіддачі:

6,106-6,678=-0,572тис.грн

Вплив обсягу:

6,678-6,678=0тис.грн

Вплив структури:

7,107-6,678=0,429тис.грн

Вплив прямих матеріальних витрат:

5,685-7,107=-1,422тис.грн

Вплив ціни:

6,106-5,685=0,421тис.грн

Перевірка: 0,429-1,422+0,421=-0,572тис.грн

Висновок: Матеріаловіддача зменшилась на 0,572тис.грн за рахунок зміни(збільшення) структури на 0,429тис.грн, за рахунок зміни(зменшення) матеріальних витрат на -1,422тис.грн, за рахунок зміни(збільшення) ціни на 0,421тис.грн

Вплив показників матеріаловіддачі та кількості матеріальних ресурсів на обсяг виробництва обчислюємо методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом.

Розрахуємо методом ланцюгових підстановок:

тис.грн

тис.грн

тис.грн

Загальний вплив: 30415,5-30210=205,5тис.грн

Вплив матеріаловіддачі:

27623,5-30210=-2586,5тис.грн

Вплив кількості матеріальних ресурсів:

30415,5-27623,5=2792тис.грн

Перевірка: 2792-2586,5=205,5тис.грн

Висновок: Обсяг виробництва змінився на 205,5тис.грн за рахунок зміни(зменшення) матеріаловіддачі на 2586,5тис.грн та за рахунок зміни(збільшення) кількості матеріальних ресурсів на 2792тис.грн.

Розрахуємо інтегральним методом:

Вплив кількості матеріальних ресурсів:

,(39)

тис.грн

Під впливом зміни кількості матеріальних ресурсів обсяг виробництва збільшився на 2922,742тис.грн

Вплив матеріаловіддачі:

,(40)

тис.грн

Під впливом зміни матеріаловіддачі обсяг виробництва знизився на 2718,5тис.грн

Перевірка: 2922,742-2718,5=205,5тис.грн

2.6 Аналіз собівартості продукції:

Для аналізу собівартості продукції слід обчислити планові та фактичні витрати за статтями калькуляції по окремим видам виробів та в цілому на загальний випуск. При аналізі розраховується відхилення абсолютне та відносне фактичних витрат від планових по усім статтям калькуляції, а також вивчимо структуру собівартості. Для цього розрахунки зводимо у таблицю.

Деякі розрахунки будемо обчислювати виходячи з наступних формул:

1. Сировина та матеріали:

Пл=прямі матеріальні витрати (см. Додаток №1)

Ф= прямі матеріальні витрати*ріст цін на матеріали у звітному періоді(см. Додаток №1)

2. Покупні вироби:

Пл=покупні вироби в плановому році

Ф= покупні вироби в плановому році*ріст цін на покупні вироби у звітному році.

3. Основна ЗП виробничих робітників:

Пл=трудомісткість*оплата за 1н./год

Ф=Пл*% зниження трудомісткості у звітному періоді

4. Додаткова ЗП:

Пл=основна ЗП за плановий період*30%

Ф= основна ЗП за звітий період*30%

5. Відрахування:

Пл=(основна ЗП+додаткова ЗП)за плановий період*36%

Ф=(основна ЗП+додаткова ЗП)за звітний період*36%

6. ВУЕО:

Пл=основна ЗП за плановий період*80%

Ф=основна ЗП за звітний період*80%

7. Загальновиробничі витрати:

Пл=(ВУЕО за плановий період+основна ЗП за плановий період)*30%

Ф=(ВУЕО за звітний період+основна ЗП за звітний період)*30%

8. Виробнича собіватрість:

9. Інші витрати:

Пл=виробнича собівартість за плановий період*7%

Ф= виробнича собівартість за звітний період*7%

10.Адміністративні витрати:

Пл=(ВУЕО за плановий період+основна ЗП за плановий період)*40%

Ф= (ВУЕО за звітний період+основна ЗП за звітний період)*40%

Щож, зробимо наші розрахунки:

Аналіз собівартості продукції(А) Таблиця № 7

Статті витрат

За планом

Фактично

Відхилення

сума

%

сума

%

сума

%

1. Сировина та матеріали

2. Покупні вироби

3.Основна ЗП

4. Додаткова ЗП

5. Відрахування на ЗП

6. ВУЕО

7. Загальногосподарські витрати

8. Производственная с/с

9. Інші витрати

10. Адміністративні витрати

11. Повна С/С, тис грн

12. С/с випуску усіх виробів А

0,4

4,2

0,325

0,0975

0,1521

0,26

0,176

5,6

0,392

0,234

6,237

2058,1

6,42

67,46

5,22

1,57

2,44

4,18

2,83

89,94

6,3

3,76

100

0,5

4,494

0,309

0,0927

0,1446

0,247

0,1668

5,95

0,4165

0,2224

6,593

1846

7,59

68,19

4,69

1,41

2,19

3,75

2,53

90,28

6,32

3,37

100

+0,1

+0,294

-0,016

-0,0048

-0,0075

-0,013

-0,0092

+0,35

+0,0245

-0,0116

+0,364

Аналіз собівартості продукції(Б) Таблиця № 8

Статті витрат

За планом

Фактично

Відхилення

сума

%

сума

%

сума

%

1. Сировина та матеріали

2. Покупні вироби

3.Основна ЗП

4. Додаткова ЗП

5. Відрахування на ЗП

6. ВУЕО

7. Загальногосподарські витрати

8. Производственная с/с

9. Інші витрати

10. Адміністративні витрати

11. Повна С/С, тис грн

12. С/с випуску усіх виробів Б

0,3

2,6

0,423

0,1269

0,198

0,338

0,228

4,214

0,295

0,304

4,813

2021,45

6,23

54,02

8,79

2,64

4,11

7,02

4,74

87,55

6,13

6,32

100

0,375

2,782

0,4014

0,12

0,188

0,321

0,2168

4,4

0,308

0,289

5

3750,9

7,5

55,67

8,033

2,4

3,76

6,42

4,34

88,05

6,16

5,96

100

+0,075

+0,182

-0,0216

-0,0069

-0,01

-0,017

-0,0112

0,186

0,013

-0,015

0,184

Аналіз собівартості продукції(В) Таблиця № 9

Статті витрат

За планом

Фактично

Відхилення

сума

%

сума

%

сума

%

1. Сировина та матеріали

2. Покупні вироби

3.Основна ЗП

4. Додаткова ЗП

5. Відрахування на ЗП

6. ВУЕО

7. Загальногосподарські витрати

8. Производственная с/с

9. Інші витрати

10. Адміністративні витрати

11. Повна С/С, тис грн

12. С/с випуску усіх виробів В

2,1

4,1

0,455

0,1365

0,213

0,364

0,246

7,615

0,533

0,3276

8,475

7458,57

24,79

48,41

5,37

1,61

2,51

4,298

2,9

89,9

6,29

3,87

100

2,625

4,387

0,432

0,1296

0,2012

0,346

0,233

8,35

0,585

0,311

9,246

4900,73

28,41

47,47

4,67

1,4

2,19

3,74

2,52

90,36

6,28

3,37

100,0

+0,525

+0,287

-0,023

-0,0068

-0,011

-0,018

-0,013

0,74

0,047

-0,0166

+0,771

Аналіз собівартості продукції(Г) Таблиця № 10

Статті витрат

За планом

Фактично

Відхилення

сума

%

сума

%

сума

%

1. Сировина та матеріали

2. Покупні вироби

3.Основна ЗП

4. Додаткова ЗП

5. Відрахування на ЗП

6. ВУЕО

7. Загальногосподарські витрати

8. Производственная с/с

9. Інші витрати

10. Адміністративні витрати

11. Повна С/С, тис грн

12. С/с випуску усіх виробів Г

3,9

5,1

0,423

0,1269

0,198

0,338

0,228

10,314

0,72

0,3044

11,338

7029,7

34,4

44,98

3,73

1,12

1,75

2,98

2,01

90,97

6,35

2,68

100

4,875

5,457

0,4014

0,12

0,188

0,321

0,2167

11,58

0,81

0,289

12,678

8240,8

38,45

43,04

3,166

0,95

1,48

2,53

1,71

91,34

6,39

2,28

100,0

+0,975

+0,357

-0,0216

-0,0069

-0,01

-0,017

-0,0112

1,266

0,09

-0,015

+1,34

Висновок: Негативний вплив мають статті: сировина і матеріали. Їх вплив поширюється на всі вироби крім виробу Г.

Вплив всіх інших статей позитивний, т.є. на зниження собівартості продукції. Значний вплив (позитивний) мають ст.Основна ЗП та ст.Додаткова ЗП через зниження трудомісткості, а також ст.ВУЕО, ст.Адміністративні витрати та ст.Загальногосподарські витрати, т.к. виходять із результатів ст.Основна ЗП.

Для виконання факторного аналізу усього товарного випуску визначається собівартість окремих видів виробів (планова та фактична), обчислюється собівартість усього випуску за плановими показниками та фактичними витратами. Розрахунки зводяться у Таблицю №11.

Таблиця №11

Інформація для факторного аналізу собівартості

Показники

За планом

Фактичний випуск

По плановій собівартості та плановим цінам

По фактичній собівартості та фактичним цінам

Відхилення

Собівартість, тис грн

18567,82

17217,56

18737,12

+1519,56

Товарна продукція, тис грн

30210

30415,5

30415,5

Витрати на 1 грн продукції

0,61

0,607

0,62

+0,013

1) 2058,1+2021,45+7458,57+7029,7=18567,82тис.грн

2)280*6,237+750*4,813+530*8,475+650*11,338=17217,56тис.грн

3)280*6,593+750*5+530*9,246+650*12,678=18737,12тис.грн

Загальне відхилення фактичної собівартості від планової залежить від:

· зміни обсягу продукції;

· зміни структури виготовленої продукції;

· зміни рівня витрат.

Загальний вплив цих факторів:

18737,12-18567,82=169,3

Величину впливу цих факторів виконують нижче наведеними засобами:

1)вплив зміни обсягу випуску продукції:

, де(41)

- величина впливу за рахунок зміни обсягу, тис.грн

- обсяг виробництва фактичний і плановий відповідно, тис.грн

- собівартість планова, тис.грн

тис.грн

Вплив зміни обсягу виробництва:

12630-18567,82=-5934,91тис.грн

2)вплив структурних змін:

, де(42)

- фактичний випуск за плановою собівартістю;

тис.грн

3)за рахунок собівартості:

,(43)

тис.грн

Перевірка: 12630-13980,26+1519,56=169,3тис.грн

Висновок: Таким чином, загальна с/в продукції збільшилась на 169,3 тис.грн, в тому числі під впливом фактору зміни обсягу виробництва с/в збільшилась на 12630 тис.грн, під впливом структурних змін знизилась на 13980,26 тис.грн, за рахунок собівартості збільшилась на 1519,56тис.грн

2.7 Аналіз фінансових результатів:

При виконанні виконанні цього розділу проводимо оцінку виконання плану прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства.

2.7.1 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції:

На розмір прибутку від реалізації впливають такі фактори:

· обсяг реалізації

· структура реалізації

· собівартість

· рівень цін

Для визначення величини впливу цих факторів складається аналітична таблиця.

Таблиця №12

Вихідні дані для факторного аналізу прибутку

Показники

За планом

За планом на фактичний обсяг продаж

Фактично

1. Виручка від реалізації

30210

30415,5

30415,5

2. Собівартість продукції

18567,82

17217,56

18737,12

3. Прибуток

11642,18

11102,44

11678,38

Загальний вплив:

11678,38-11642,18=36,2тис.грн

Вплив окремих факторів визначають наступним чином:

А) вплив обсягу реалізації - різницею між множенням планового прибутку на відсоток перевиконання (недовиконання) плану реалізації виробів і плановим прибутком:

тис.грн

Б) вплив структурного фактору знаходять шляхом вилучення результату пункту „А” і різниці між плановим прибутком, перерахованим на фактичний обсяг реалізації та плановим прибутком(3-2-пункт „А”):

тис.грн

В) вплив собівартості продукції порівнянням фактичної собівартості зі плановою, перерахованою на фактичний обсяг реалізації (4-3):

тис.грн

Г) вплив відпускних цін - шляхом співвідношення виручки від фактичної реалізації з плановою, перераховано на фактичний обсяг реалізації:

30415,5-30415,5=0

Перевірка:

79,166-618,91+575,94=36,2тис.грн.

Висновок: Прибуток збільшився на 36,2 тис.грн під впливом наступних факторів: за рахунок рост обсягу виробництва прибуток збільшився на 79,166тис.грн, за рахунок собівартості зменшився на 618,91тис.грн, за рахунок структурного фактору збільшився на 575,94тис.грн, відпускні ціни не вплинули, т.к. залишилися незмінними.

2.7.2 Аналіз рентабельності:

Із урахуванням наявності інформації у цьому розділі розрахуємо тільки один із видів рентабельності, а саме рентабельності реалізованої продукції. Рівень рентабельності реалізованої продукції обчислюється за формулою:

, де(44)

- прибуток від реалізованої продукції;

- обсяг реалізованої продукції.

Показник розраховується за планом та фактичний. На основі порівняння роблять висновок про виконання плану рівня рентабельності. Далі виконують факторний аналіз рівня рентабельності методом ланцюгових підстановок або методом абсолютних різниць. Для виконання факторного аналізу розраховуються такі показники:

· рівень рентабельності при плановому прибутку і обсягу реалізації перерахованому на фактичний обсяг реалізації;

· рівень рентабельності при фактичних показниках.

Плановий рівень рентабельності:

Рівень рентабельності при плановому прибутку і обсягу реалізації перерахованому на фактичний обсяг реалізації:

Рівень рентабельності при фактичних показниках:

Загальний вплив:

%

Вплив обсягу реалізації продукції: 38,27-38,54=-0,27%

Вплив прибутку від реалізації продукції: 38,395-38,27=0,125%

Перевірка: 0,125-0,27=-0,145%

Висновок: Рентабельність продукції в звітному періоді в порівнянні з плановим зменшилась на 0,145%. Таке зниження рентабельності зумовлено впливом обсягу, його збільшенням при тій же продуктивності, через що рентабельність зменшилася на 0,27%, а в результаті приросту прибутку рентабельність збільшилась на 0,125%.

2.7.3 Аналіз фінансового стану:

При виконанні цього розділу курсової роботи визначаються показники фінансової стабільності, ліквідності та платоспроможності підприємства.

Для оцінки фінансової стабільності розраховуються коефіцієнти:

1.Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії):

,(45)

де власний капітал;

- валюта (підсумок) балансу;

2.Коєфіцієнт фінансової залежності (обернений до переднього коєфіцієнту):

,(46)

3.Коефіцієнт маневреності власного капіталу:

,(47)

де -власні оборотні кошти;

- власний капітал;

-залучений капітал довгостроковий.

4.Коефіцієнт структури довгострокових вкладень:

,(48)

де ДСЗ - довгострокові зобов'язання;

НОА -необоротні активи.

5.Коефіцієнт довгострокового залучення коштів:

,(49)

6.Коефіцієнт співвідношення власних і залученних коштів:

, (50)

де ПК - позичений капітал;

КСЗ - коротко часові зобов'язання.

7.Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами:

,(51)

де ОК - всі оборотні кошти.

8.Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів:

,(52)

де НОК - необоротні кошти.

9.Коефіцієнт співвідношеня виробничих активів та витрат майбутніх періодів до валюти балансу:

,(53)

де ВА - виробничи активи;

ВМП -витрати майбутніх періодов.

10.Коефіцієнт стабільності економічного зростання:

,(54)

де ЧП - чистий приьуток;

ДА - виплачені акціонерам дивіденти:

Для оцінки ліквідності та платоспроможності розраховуються показники:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

,(55)

де ДС - грошові кошти;

КФВ - короткострокові фінансові вкладення;

КСЗ - короткострокові зобов'язання.

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності:

,(56)

де ДЗ -дебіторська заборгованість.

3.Загальний коефіцієнт ліквідності:

,(57)

де ПА - поточні активи.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства розраховуються показники ефективного використання майна.

Основними показниками є:

1.Рентабельність активів:

,(58)

де ЧП - чистий прибуток;

- середня величина активів.

2.Рентабельність поточних активів:

,(59)

де - середня величина поточних активів.

3.Рентабельність інвестицій:

,(60)

де - балансовий прибуток.

4.Рентабельність власного капіталу:

,(61)

5.Рентабельність реалізованої продукції:

,(62)

де ВР - виручка від реалізації.

Висновок

Зробивши певні розрахунки можно проаналізувати фінансовий стан підприємства. За розрахованими коефіцієнтами видно, що підприємство є платоспроможним, тоб-то воно розраховується з усіма зобов`язаннями в певні строки. Підприємство в основному користується своїми власними засобами. Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів показує, що підприємство є фінансово стійким та автономним. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що підприємство покриває поточні зобов'язання за кредитами та розрахунками за рахунок усіх активів (оборотних засобів підприємства).

Істотним для визначення кредитоспроміжності підприємства є вивчення його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства - це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (засобів) достатній для погашення зобов язань, тоб-то підприємство є платоспроміжним. За рівнем покриття різноманітних видів джерел суму запасів і витрат виділяють на декілька видів фінансової стійкості підприємства. У нашому випадку підприємство характеризується абсолютною стійкістю фінансового положення, тоб-то власні джерела формування обігових активів покривають запаси і витрати, які має підприємство.

Список використаної літератури:

1. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге - Київ: Центр навчальної літератури, 2005р.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., - Минск: ООО „Новое знание”, 2000г.

3. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - м, 1995г.

4. Економічний аналіз: навч. Посібник/ за ред. М.Г. Чумаченко. - К, 2003р.


Подобные документы

 • Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Аналіз вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань. Визначення чисельності персоналу та витрат на матеріали. Оцінка фінансових результатів.

  курсовая работа [81,8 K], добавлен 24.12.2012

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

 • Аналіз річного обсягу продукції. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної продукції. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва. Аналіз собівартості обсягу товарної продукції та прибутку від її реалізації.

  контрольная работа [33,9 K], добавлен 22.06.2010

 • Аналіз динаміки товарної продукції підприємства. Структура персоналу та фонду оплати праці на підприємстві. Розрахунок середньорічної заробітної плати одного працівника. Аналіз продуктивності праці на підприємстві та оцінка впливу на неї різних факторів.

  контрольная работа [274,4 K], добавлен 20.01.2012

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі: цілі, завдання та методи аналізу, основні показники. Розрахунок показників фінансової стійкості та коефіцієнта структури довгострокових вкладень підприємства.

  контрольная работа [40,5 K], добавлен 18.11.2009

 • Значення та аналіз обсягу товарної продукції, вплив її пропозиції на доходність підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів та оборотних коштів організації. Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства.

  дипломная работа [588,1 K], добавлен 08.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.