Економічний аналіз діяльності промислового підприємства

Дослідження економіко-господарської діяльності виробничого підприємства, розрахунок основних фінансових показників. Аналіз організації виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві, характеристика його маркетингової стратегії.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 13.04.2012
Размер файла 192,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Назва підприємства та основні дані (ціль і рік створення, юридична адреса, форма власності )

1.2 Обсяги основних видів продукції, що виготовляється підприємством, зміни в структурі та обсягах виробництва протягом останніх років

1.3 Організаційна структура підприємства (схема), її особливості у порівнянні з підприємствами інших галузей

Розділ 2. Організація виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві.

2.1 Організація основного виду діяльності та його особливості, спеціалізація, тип виробництва

2.2 Виробнича програма підприємства за останній рік, планування на наступний рік

2.3 Виробнича структура підприємства (схема), її особливості у порівнянні з підприємствами інших галузей

2.4 Характеристика підрозділів основного виробництва, чисельність працюючих, розміщення тощо

2.5 Аналіз недоліків в організації виробництва та управління підприємством в різних підрозділах підприємства, розробка напрямків їх усунення та подальшого підвищення ефективності

Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства за основними техніко-економічними показниками

Розділ 4. Характеристика маркетингової діяльності підприємства.

4.1 Аналіз мікро- та макросередовища та їх вплив на маркетингову діяльність підприємства

4.2 Характеристика маркетингової стратегії підприємства

4.3 Характеристика товарної політики підприємства (асортимент, життєвий цикл товарів, конкурентоздатність товарів, якість, упаковка,товарна марка, сервіс тощо)

4.4 Характеристика цінової політики підприємства (цінова стратегія, метод встановлення ціни, фактори впливу на ціну товару, знижки, кредитування тощо)

4.5 Характеристика збутової політики підприємства (форма збуту,посередники, система збуту, канали збуту, транспортування, склади тощо)

4.6 Характеристика комунікаційної політики підприємства (засоби просування, рекламна кампанія, засоби поширення реклами, засоби стимулювання збуту, PR, персональний продаж, прямий маркетинг, мерчендайзинг та інші)

4.7. Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства

Висновок

Література

Вступ

Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні - перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об'єктом товарно-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність та стійкість положення на ринку.

В нових умовах з'являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової економіки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень.

Завдання переддипломної практики - збір необхідних даних для виконання програми практики, збір матеріалів по управлінню підприємством.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Термопластавтомат», який було засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від "12" липня 1995 р. N 451 шляхом перетворення державного підприємства Хмельницький завод термопластавтоматів у відкрите акціонерне Товариство.

Основні види продукції ВАТ 'Термопластатомат": термопластавтомати, реактопластавтомати,спеціальні литтєві машини та запасні частини до них Перспективними напрямками для ВАТ"Термопластавтомат" є: виробництво нових термопластавтоматів; виробництво супутнього обладнання (дробарки, гранулятори, бункери та інше); виробництво запасних частин для раніше виготовлених термопластавтоматів; капітальний ремонт та модернізація б/в термопластавтоматів.

Основним видом діяльності на ВАТ «ТПА» є виробництво термопластавтоматів, газових котлів, конвекторів та інших видів продукції.

Тип виробництва -- це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

В результаті проходження практики ми повинні навчитичь працювати з первинною та вторинною інформацією, обробляти її згідно з вимогами звіту, робити по ній аналіз та висновки. Також ми познайомимося з роботою підприємства на практиці, що дасть нам певний досвід.

I Загальна характеристика підприємства

1.1 Назва підприємства та основні дані (ціль і рік створення, юридична адреса, форма власності ).

економічний аналіз фінансовий господарський

Відкрите акціонерне Товариство " ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ " (далі- Товариство) засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від "12" липня 1995 р. N 451 шляхом перетворення державного підприємства Хмельницький завод термопластавтоматів у відкрите акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. N 699/94.

За формою власності підприємство є відкритим акціонерним Товариством

1.2 Обсяги основних видів продукції, що виготовляється підприємством, зміни в структурі та обсягах виробництва за останні роки.

ВАТ «ТПА» виготовляє різні види продукції, обсяги яких наведені у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Обсяги виробництва основних видів продукції підприємства.

Вид продукції

Роки

Темпи зростання %

2006

%

2007

%

2008

%

2006/2007

2007/2008

Термопластавтомати

24

12

21

9

19

13

-12,5

-9,6

Газові котли

128

68

183

82

111

76

142,9

-39,4

Конвектори

35

18

18

8

15

10

-48,6

-86,7

Всього

187

100

222

100

145

100

118,7

-44,7

Обсяги виробництва будуть наведені за 3 роки у хронологічній послідовності за 2006,2007 і 2008р. Обсяг виробництва термопластавтоматів склав 24шт. 21шт. 19шт. що склало 12%, 9% та 13% від загального обсягу виробництва, темп зростання у 2007р склав - 12.5% а у 2008р склав -9,6. Газові котли складали 68%, 82% та 76% відповідно. Темп їх зростання у 2007 році склав 142,9% а у 2008 році - 39,4%. Конвектори складали 18%, 8% та 10% від загального обсягу виробництва, а їх темп зростання у 2007р склав -48,6%, а у 2008р був -86,7%.

Тенденція розвитку ВАТ «ТПА» , навіть судячи з результатів таблиці 1.1 показує, що ситуація у заводу є зовсім не проста, обсяги виробництва скорочуються щорічно, та завод поступово йде до банкрутства.

1.3 Організаційна структура підприємства (схема), її особливості у порівнянні з підприємствами інших галузей.

ВАТ «Термопластавтомат» має організаційну структуру яка наведена нижче.

Рисунок 1.1 Організаційна структура ВАТ «Тремопластавтмат».

Позначення на рисунку 1.1:

МСВК - механо-складальний виробничий комплекс

КТБ - конструкторсько-технічне бюро

ЕМВ - енерго-механічний відділ

ОП - група охорони праці

ОК - облік кадрів

ШЦО - штаб цивільної оборони

ФКВ - фінансово-комерційний відділ

Отже розкриємо основні функції та задачі деяких підрозділів.

Виробнича структура - це частина загальної структури підприємства, а саме виробничі підрозділи, які випускають продукцію, а також обслуговуючі і допоміжні служби, які допомагають у випуску продукції.

Цех - це виробничий і адміністративний підрозділ в якому виконується визначений комплекс робіт у відповідності із спеціалізацією в-ва.

Основним структурним підрозділом на ВАТ «Термопластавтомат» є механо-складальний виробничий комплекс. Він займається безпосередньо виробництвом і ремонтом, він ділиться на:

-Заготівельно-зварювальний цех

-Механооброблювальний цех

-Гальвано-термічний цех

-Складальний цех

Заготівельно- зварювальний цех - тут весь асортамент металопрокату і з нього виготовляють заготівки . Характеризується наявністю обладнання для порізки сортового круглого прокату , обладнання для порізки листового прокату, зварювального обладнання , пресів та інше. Режими роботи: термічна різка листового прокатуна газорізальних машинах та установках плазменої різки; листова штамповка деталей на пресах , холодна різка листового прокату, зварка деталей автоматична та напівавтоматична точечна і ручна.

Механооброблювальне виробництво - з заготівок виготовляються оригінальні деталі для термопластавтоматів. Застосовуються типові та групові процеси для конструктивно та технологічно подібних деталей. Характеризується наявністю токарних, фрезерувальних, розточувальних, с пеціальних, агрегатних верстатів, верстатів- автоматіві напівавтоматів. 60% верстатів є верстати з ЧПК.

Гальвано-термічний цех, тут деталі, виготовлені в механооброблювальному виробництві проходять відповідні операції по їх декоративно-захисному покоиттю та покращенню їх механічних властивостей.

Складальний цех - тут з деталей, виготовлених на підприємстві та електро та гідрокомплектуючих складають, налагоджують та випробовують термопластавтомати.

На ВАТ «ТПА» функціонує лінійно-функціональна організаційна структура.

Така організаційна структура, яка склалась на ВАТ «ТПА» обумовлена масштабністю та спеціалізацією заводу, а саме - машинобудування, тому основним підрозділом на ВАТ «ТПА» є механо-складальний виробничий комплекс. Наприклад підприємству, яке надає послуги послуги з налагодження обладнання не потрібен виробничий комплекс, на ньому потрібні такі підрозділи як відділ кадрів, бухгалтерія, маркетнговий відділ, відділ інженерів та ін.

II. Організація виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві

2.1 Організація основного виду діяльності та його особливості, спеціалізація, тип виробництва

Основним видом діяльності на ВАТ «ТПА» є виробництво термопластавтоматів, газових котлів, конвекторів та інших видів продукції.

Тип виробництва -- це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Тип виробництва, як правило, характеризується коефіцієнтом спеціалізації робочих місць або коефіцієнтом серійності (Кс). Його можна визначити за формулою

де Кс -- коефіцієнт серійності;

р -- число робочих місць;

m -- середня кількість операцій, які виконуються при виготовленні кожної деталі;

n -- кількість деталей в партії, яка оброблюється.

Для дрібносерійного типу виробництва цей коефіцієнт складає понад 20.

Для серійного типу виробництва, який існує на ВАТ «Термопластавтомат» характерна велика номенклатура виробів, однак значно менша, ніж за одиничного типу виробництва. Виготовлення значної частини продукції на ВАТ «Термопластавтомат» періодично повторюється протягом року або ряду років, що дає можливість організувати цей випуск на технологічно спеціалізованих дільницях.

У виробництвах серійного типу рівень собівартості продукції знижується за рахунок спеціалізації робочих місць, широкого залучення робітників середньої кваліфікації, зменшення, порівняно з одиничним виробництвом, витрат на заробітну плату.

Відмітними рисами серійного виробництва на ВАТ «Термопластавтомат» є:

* за кожним робочим місцем закріплюється від однієї до 20 періодично повторюваних операцій;

* номенклатура продукції не стійка, одна й та сама продукція виготовляється кілька разів;

* частина обладнання спеціалізована, розміщується за технологічною та частково за предметною ознакою;

* застосовується паралельно-послідовний вид пересування предметів праці;

* значне застосування механізації праці при незначному використанні ручної праці.

Отже всі види продукції, яку випускає ВАТ «ТПА» є характерними для дрібносерійного виробництва.

2.2 Виробнича програма підприємства за останній рік, планування на наступний рік

Виробнича програма ВАТ «Термопластавтомат» (план виробництва і реалізації продукції) -- це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, залежить від функціонування матеріальної основи економіки - підприємства. На рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги, тобто фактично існування підприємств забезпечує існуванню усієї економічної системи держави як такої.

ВАТ «Термопластавтомат» поєднує з виробничим процесом кваліфіковану робочу силу, використовують високопродуктивну техніку, здійснюють менеджмент та маркетинг.

В умовах функціонування виробничих підприємств в системі ринкових відносин найбільш важливої ваги набуває питання здійснення ефективного управління підприємством.

Серед питань управління виробничим п-ством найбільш важливими є питання виробничого планування та формування виробничої програми.

Поняття формування виробничої програми є достатньо широким і враховує широкий спектр проблем, таких як:

- забезпечення підприємства виробничими фондами;

- матеріально-технічне забезпечення виробництва;

- кадрове забезпечення виробництва;

- планування виробничого асортименту;

- планування маркетингової програми як необхідний елемент ефективної діяльності.

В результаті розрахунків за формулою, показаною нижче, виробнича програма ВАТ «ТПА» отримано такі результати:

-плановий обсяг реалізації термопластавтоматів у 2006 році склав 4560тис. грн, у 2007 році 4120тис. грн, а у 2008 році 3985тис.грн.

-плановий обсяг реалізації газових котлів у 2006 році був 2560тис. грн, у 2007 році 2350тис.грн, а у 2008 2130тис грн.

-плановий обсяг реалізації конвекторів у 2006 році склав 1870тис. грн, у 2007 році був 1650тис.грн, а у 2008 році склав 1390тис. грн.

2.3 Виробнича структура підприємства (схема), її особливості у порівнянні з підприємствами інших галузей.

Основним виробничим підрозділом на ВАТ «ТПА» є (МСВК).

Схема Складу МСВК наведена нижче.

Рисунок 2.1 Організаційна структура ВАТ «Тремопластавтомат»

Виробнича структура підприємства ВАТ «Термопластавтомат» включає в себе:

Заготівельно-зварювальну дільницю

Дільницю Механічної обробки

Механо-складальна дільниця

Гальвано-термічна дільниця

Складальна дільниця

Конструкторсько - технічне бюро

Енерго-механічний відділ

Заготівельно-зварювальна дільниця. Тут знаходиться весь асортимент металопрокату, з якого виготовляють заготівки.

Дільницю Механічної обробки. З заготівок виготовляються оригінальні деталі термопластавтоматів. Використовуються типові для конструктивно подібних елементів процеси. Тут наявне все існуюче метало оброблювальне обладнання.

Гальвано-термічна дільниця, тут деталі, які пройшли обробку в механо-складальній дільниці, проходять подальшу обробку по їх захисному та декоративному покриттю.

Складальна дільниця. В ній з готових деталей складають вузли і на виході готову продукцію, налагоджену до роботи.

Фарбувальна дільниця займається покраскою термопластавтоматів.

Конструкторсько - технічне бюро займається розробкою і удосконаленням технічної документації.

Енерго-механічний відділ займається роботою, повязаною з безперебійним постачанням енерго-ресурсів та ремонтує обладнання.

Саме такий склад та кількість виробничих підрозділів задовольняє потреби ВАТ «ТПА» у виробництві. Так наприклад для існування фірми по наданню авто-ремонтних послуг послуг потрібен директор, бухгалтерія, менеджер, або бригадир та працівники, які йому підпорядковюються. Тому структура такого підприємства буде набагато простіша ніж на ВАТ «ТПА» .

2.4 Характеристика підрозділів основного виробництва, чисельність працюючих, розміщення тощо (таблиця 2).

На ВАТ «Термопластавтомат» виробнича структура складається з основного, механо-складального виробничого комплексу, який поділяється на цехи. Їх види та кількість працюючих наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика підрозділів основного виробництва

Назва підрозділу

Чисельність персоналу

Функції

(вид діяльності)

Підпорядкованість,

відповідальність

МСВК

186

Виробництво

Підпорядковується ген. Директору

Заготівельно-зварювальний цех

48

Підготовка матеріалів

Підпорядковується начальнику МСВК

Механооброблювальний цех

77

Обробка матеріалів

Підпорядковується начальнику МСВК

Гальвано-термічний цех

23

Підготовка до складання

Підпорядковується начальнику МСВК

Складальний цех

38

Складання готових виробів

Підпорядковується начальнику МСВК

Характеристика вищеперечисленних підрозділів наведена у попередньому розділі.

2.5 Аналіз недоліків в організації виробництва та управління підприємством в різних підрозділах підприємства, розробка напрямків їх усунення та подальшого підвищення ефективності

На ВАТ «Термопластавтомат» прийнята лінійно-функціональна структура управління.

Проведемо аналіх ефективності управління на ВАТ «Термопластавтомат»

Для пркладу розрахуєм ефективність управлінської праці ВАТ «Териопластавтомат за 2006 рік

Отже можна судити про ефективність управлінської праці як неефективну.

Заходи по удосконаленнюсистеми управління можна оцінити за такою формулою:

Як бачимо,заходи по удосконаленню системи управління також не ефективні.

ВАТ «Термопластавтмат» на сьогоднішній день потребує швидкої реакції керівництва по відношенню до удосконалення системи управління підприємством. Так як підприємство знаходиться у кризі впродовж декількох років, і ситуація стає все гіршою, що видно з показників ефективності діяльності фірми, то підприємство безумовно потребує допомоги.

Основні шляхи удосконалення управлінням і виробництвом, які можна запропонувати ВАТ «Термопластавтмат» перечислені нижче.

В першу чергу підприємству ВАТ «Термопластавтомат» потрібно вжити заходів щодо запобігання розкрадання власного майна. На підприємстві в результаті огляду виявлено порушення в трудовій дисципліні, правил техніки безпеки та інші. Виявлено факти продажу основних фондів за заниженою ціною. Так ВАТ «Термопластавтомат» передав право власності на один із своїх виробничих корпусів одному з одеських підприємств за ціною 4 млн. грн, а через декілька днів одеське підприємство продало цей же корпус київському підприємству за ціною 6 млн.грн. Також були факти продажу дуже цінного обладнання, ціна якого доходить до мільйона гривень, за ціною в декілька тисяч гривень. Такі дії є не чесними по відношенню до акціонерів підприємства а також по відношенню до всього трудового колективу.

Також підприємство потребує оновлення обладнання, та ремонт старого, так як нові верстати не закуплялися з 80-их років минулого століття.

Підприємству дуже бракує кваліфікованих робітників, а особливо управлінців, кількість яких значно вища ніж потрібно для управління цим підприємством.

Також ВАТ «Термопластавтомат» не задіює все обладнання на максимальну потужність, через що багато верстатів просто простоюють в очікуванні на роботу. Тому підприємству потрібно виділити кошти на маркетингову діяльність, та створити окрім відділу збуту, маркетинговий відділ, який просуне продукцію, та завоює більшу частку ринку. Так як теперішня кількість покупців не може забезпечити прибуткову діяльність фірми.

Товариство повинно продати непотрібні обєкти, за ринковою ціною і направити виручені кошти на свій розвиток. Так як ВАТ «Термопластавтомат» є єдиним в Україні підприємством, аналогів якому у нас немає, то це є дуже значним плюсом, який може стати вирішальним в розвитку підприємства. Якщо взяти до уваги, що ціни на аналогічну продукцію у конкурентів з японії та європи значно вищі, а іноді в рази, а ціни найдешевших китайських аналогів вищі щонайменше на 20%, то стає незрозумілим, чому ВАТ «Термопластавтомат» є неприбутковим, можливо в результаті невмілих дій керівництва, а можливо внаслідок навмисного розкрадання майна обмеженою групою керівників з метою власного наживання. З цього виходить, що найголовнішою проблемою ВАТ «Термопластавтомат» є його безпосередні керівники, яких необхідно замінити, та поставити більш відповідальних і кваліфікованих управлінців, які зможуть витягнути підприємство з кризи, та добитися значних результатів, та завоювати світове визнання.

III Аналіз діяльності підприємства за основними техніко-економічними показниками.

Для того, щоб зробити аналіз підприємства, а це в данному випадку ВАТ «ТПА» потрібно розрахувати основні техніко-економічні показники, які показані в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 3.1

Основні техніко-економічні показники підприємства для аналізу

Показники

Роки

Темпи зростання

2006

2007

2008

2007/2006

2008/2007

1

2

3

4

5

6

1. Чисельність персоналу, чол.

в т.ч. управлінського

374

322

253

86

78,6

2. Фонд заробітної плати, тис.грн.

448,8

386,4

280,8

86,1

72,7

3. Середня зарплата працівника, грн.

1040

950

830

91,3

87,4

4. Обсяги реалізації продукції, тис.грн.

8300

7000

4600

84,3

65,7

5. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

23300

19850

15280

85,2

77

6. Фондовіддача основних фондів, грн.

1.2

1.2

1.2

100

100

7. Продуктивність праці одного працівника, грн.

1800

1600

1550

88,8

96,9

8. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

7800

6500

4200

83,3

64,6

9. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн.

0.93

0.92

0,91

98,9

98,9

10. Прибуток підприємства, тис.грн.

500

500

400

100

80

11. Рентабельність реалізованої продукції, %

6.4

7.6

9.5

118,8

125

Чисельність персоналу у 2007 році склала 86%, а у 2008 78,6% що, звісно ж є негативним фактором для ВАТ «ТПА» так як кількість робітників скорочується, то праціники стають безробітними, і обсяги вриобництва скорочуються, що призводить до зменшення прибуткую.

Фонд заробітної плати складає 86,1% та 72,7% у 2007 та у 2008 роках відповідно. Цей показник говорить про те, що кількімть грошей, яка виділяється на оплатуу праці працівників зменшилась,відбулося це в результаті скорочення працівників, а також погіршення фінансового стану підприємства.

Середня зарплата працівника склала 91,3% та 87.4%. Скорочення заробітної плати на ВАТ «ТПА» діє негативно впливає на мотивацію людей.

Обсяги реалізації продукції склали 84,3% у 2007 році та 65,7 у 2008році. Зменшення обсягів реалізації продукції тягне за собою зменшення прибутку, та погіршення фінансового стану підприємства, що відображається в бвгвтьох сферах його діяльності.

Середньорічна вартість основних фондів склала 85,2% та 77%. Зменшення вартості основних фондів свідчить про те, що вони продаються, що зменшує виробничі потужності та максимально можливий обсяг виробництва.

Фондовіддача основних фондів склала 100% у 2007 та у 2008 роках.

Продуктивність праці одного працівника склала 88,8% та 96,9%. Збільшення продуктивності праці працівників - це завдання будь-якого підприємства, і якщо таке відбулось - приємна звістка керівництву.

Собівартість реалізованої продукції склала 83,3% у 2007 році та 64,6% у 2008 році.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції склали 98,9% у обох роках. Це говорить про те, що витрати по відношенню на 1 грн продукції не змінились.

Прибуток підприємства склав 100% та 80% відповідно по роках. Падіння прибутку - результат неефективної діяльності підприємства у звітньому році.

Аналізуючи фінансову звітність ВАТ «ТПА» робимо висновки, що підприємство є збитковим, основні фонди розпродуються і показники у фінансовій звітності є негативними для успішності існування ВАТ «ТПА».

Кількість виготовленої продукції на ВАТ «Термопластавтомат» з кожним року зменшується, так в 80-тих роках підприємство виготовляло біля 200 термопластавтоматів, а на сьогоднішній день менше 20-ти. Підприємство спробувало знайти вихід і почало виготовляти деякі інші види продукції, такі як газові котли та конвектори, але збитковість це не побороло в результаті багатьох факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Швидкість зростання кількості збитків на ВАТ «Термопластавтомат» є неймовірно великою, і за 3 роки склала 876%, що є надзвичайно поганим знаком для підприємства.

Отже провівши аналіз основних показників ефективності ВАТ «ТПА» можна сказати що підприємство доживає свої останні роки, а можливо і місяці, якщо не буде вжито заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства. До таких заходів можна віднести заміну персоналу на більш кваліфікований, або навчання існуючих кадрів, зменшенню кількості керівників, і заміну їх на професіоналів, так як існуюча їх кількість значно перевищує потрібну, а їхня робота є неефективна, і в більшості випадків полягає в дорозкрадуванні майна підприємства, яке ще не розкрали.

Також посилення контролю за своїм майном дуже допоможе підприємству залишити його у своїй власності.

Продаж непотрібних потужностей і блоків ВАТ «Термопластавтомат» за реальною ринковою ціною дасть можливість підприємству, за рахунок отриманих коштів, виплатити зарплату робітникам, а також провести заходи по оновленню обладнання, створення відділу маркетингу, а також на проведення маркетингових дій, по просуванню товарів підприємства на ринок і завоюванню довіри покупців.

IV Характеристика маркетингової діяльності підприємства

4.1 Аналіз мікро- та макросередовища та їх вплив на маркетингову діяльність підприємства

На діяльність ВАТ «Термопластавтомат» діє багато факторів зовнішнього середовища непрямої дії, серед яких:

Міжнародні події, серед яких найвизначальніша-це вихід України зі складу СРСР, через яку завод втратив більшість клієнтів.

Міжнародне оточення, це конкуренти, покупці та інші контрагенти, деякі з них впливають позитивно, а деякі негативно.

Науково-технічний процес має великий негативний вплив на завод, так як у останнього не має змоги впроваджувати та розробляти новинки, що вдало роблять конкуренти.

Рівень техніки та технологій також має негативний вплив на Товариство, так як обладння та технологія на заводі не оновлювались протягом тривалого часу.

Стан економіки дуже сильно вдарив по благополуччю підприємства, через подорожчання ресурсів, зменшення платоспроможних клієнтів та інші фактори кризи завод значно скоротив виробництво і персонал.

Факторами зовнішнього середовища прямої дії ВАТ «Термопластавтомат»:

- Постачальники;

- Конкуренти;

- Споживачі;

Поставку сировини та комплектуючих на ВАТ «Термопластавтомат» здійснює багато підприємств області та країни. Гідророзподілювачі, гідромотори виробництва фірми "INDUSTRIALTEXNIK" Болгарія доступні через дилера в Україні TOB ХЗТП "Моторімпекс" м.Харків,; клапанна арматура виробництва РУП ГЗ "Гідропривод" м.Гомельдоступна через посередників,; електрокомплектуючі виробництва ТОВ"ІЕК-Україна", фірми "Аско" м.Київ доступні через дилера ТОВ"Поділля-Кабель" М.Хмельницький, метал виробництва ВАТ"Дніпроспецсталь" доступний без посередників,; метал виробництва,; електродвигуни виробництва ВАТ"Володимирський електромоторний завод" Росія доступні через дилера ТОВ"ЛБЮ-Тех" м.Києв.

Таблиця 4.1

Конкуренти ВАТ «Термопластавтомат»

Найменування продукції(виду продукції)

Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь впливу на діяльність емітента

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Термопластавтомат

HAITIAN

Китай

X

Термопластавтомат

COSMO

Китай

X

Термопластавтомат

LG

Південна Корея

X

Термопластавтомат

Бувші в користуванні виробництва

ВАТ'Термопластавтомат"

Україна

X

Термопластавтомат

BATTENFELD

Німеччина

X

Основними ринками збуту та основними клієнтами залишаються промислові підприємства України,Білорусії та Росії. Для захисту та розширення ринків збуту підприємство приймає активну участь в регіональних, спеціалізованих, міжнародних виставках та конференціях. Підтримує тісні зв'язки з клієнтами. Для масового ознайомленняз продукцією, новими технологіями, новинами створено офіційний сайт підприємства www.termoplastautomat.com . Збут продукції здійснюється як безпосередньо продажем обладнання з підприємства, так і через мережу наших ділерів: ТзОВ"Станкоторговий центр Поділля" (м.Москва), BT ПУП"Квінтет" (м.Мінськ).

Від кожного з цих факторів залежить майбутнє Заводу, так, наприклад, якщо покупець відмовиться від продукції, то Підприємству прийдеться шукати нового покупця, а це простій товару та витрачені гроші на пошук.

Також якщо конкуренти випустять більш достойний екземпляр товару, та по меншій ціні, то товариству прийдеться знижувати ціну на свій товар, що може вилитись у збитковість продажу.

Так само від подорожчання сировини та ресурсів залежить ціна на вже готову продукцію, і якщо сировини та комплектуючих не буде взагалі, то це буде означати простій заводу, який принесе за собою не потрібні витрати та збитки.

Тому завданням відділу збуту ВАТ «ТПА» є безперервний моніторинг становища підприємства на ринку, слідкування за ринковими цінами, ефективна реклама продукції та інші не менш важливі функції, які покладаються на маркетингові відділии підприємств ринкової економіки та жорсткої конкуренції.

Тому до факторів зовнішнього середовища потрібно відноситись дуже серйозно, та постійно бути в курсі подій на ринку, в державі та в світі в цілому.

4.2 Характеристика маркетингової стратегії підприємства

Так як підприємство знаходиться у дуже скрутному становищі, та керівництво не вживає заходів по виведенню його з кризи, не мотивує працівників та не ставить задачі перед відділами, зокрема перед відділом збуту, який служить як відділ маркетингу, то основним завданням ВАТ «ТПА» є буденна робота, ніякого прояву ініціативи та інноваційних рішень відділу збуту на ВАТ «ТПА» не було помічено. Стратегією відділу збуту є підтримка звязків з контрагентами Пдіприємства, та проводить стратегію диференціації, виділяє свій товар як відмінний від аналогів на ринку.

4.3 Характеристика товарної політики підприємства (асортимент, життєвий цикл товарів, конкурентоздатність товарів, якість, упаковка,товарна марка, сервіс тощо)

ВАТ «ТПА» Виготовляє термопластавтомати, газові котли та конвектори. При чому термопластавтомати є основним видом продукції заводу. Вони конкурують з фірмами китаю та німеччини. Причому якість китайських термопластавтоматів знаходиться на рівні нашого підприємства, а ціна на них в середньому на 20% вища, що ставить термопластавтомати ВАТ «ТПА» на завідомо виграшне становище. Якість та ціна німецьких термопластавтоматів вища за ВАТ «ТПА».

Життєвий цикл термопластавтоматів знаходиться на стадії спаду, так як технологія застаріла, конкуренти випускають більш якісну та дешевшу в обслуговуванні продукцію та ринок насичений.

Упаковка продуції здійснюється на спеціальні картонні ящики, з елементами підсилюючих конструкції. Упаковка є простою та не дорогою.

Сервіс ВАТ «ТПА» знаходиться на дуже низькому рівні, зате підприємства - конкуренти, які ремонтують продукцію ВАТ «ТПА» успішно займаються ремонтом та модернізацією обладнання, випущеного на Підприємстві.

4.4 Характеристика цінової політики підприємства (цінова стратегія, метод встановлення ціни, фактори впливу на ціну товару, знижки, кредитування тощо).

Ціновою стратегією ВАТ «Термопластавтомат» є встановлення ціни на продукцію, не вищу ніж ринкова. Так як продукція ВАТ «ТПА» не має особливо високої якості та не заробила велику репутацію, то підприємство змушене орієнтуватися на ринкові ціни, щоб не втратити своїх клієнтів, з цього робимо висновок, що основним фактором впливу на ціну товару є конкуренти, які встановлюють ринкову ціну. Також значним фактором впливу на ціну є постачальники, які постійно підвищують ціну на сировину, у звязку інфляцією та кризою, що змушує ВАТ «ТПА» скорочувати прибуток або піднімати ціну.

4.5 Характеристика збутової політики підприємства (форма збуту,посередники, система збуту, канали збуту, транспортування, склади тощо).

ВАТ «Термопластавтомат» здійснює пошук клієнтів та продаж їм готової продукції власноруч в межах україни. В росії існує диллер продукції ВАТ «ТПА» - це ТзОВ «Станкоторговий центр Поділля» місто москва, ВТ ПУП«КІНТЕТ» місто мінськ. На території ВАТ «Термоластатвомат» є склад, на якому може зберігатись продукція, але в більшості випадків підприємство виробляє термопластавтомати на замовлення. Транспортування обговорюється з клієнтом, та може міти різний зміст та розподіл обовязків.

4.6 Характеристика комунікаційної політики підприємства (засоби просування, рекламна кампанія, засоби поширення реклами, засоби стимулювання збуту, PR, персональний продаж, прямий маркетинг, мерчендайзинг та інші).

До основних елементів комунікаційної політики ВАТ «ТПА» належать:

-реклама;

-стимулювання збуту;

-робота з громадськістю (паблік рілейшинз);

-формування торгової марки;

-упакування. Великого значення за останній час набуває інтеграція різних елементів комунікаційної політики в єдине ціле.

Комунікаційна політика підприємства базується на використанні психологічних моделей комунікативності.

До найбільш доступних та ефективних інструментів міжнародної комунікаційної політики ВАТ «ТПА» належить пряма поштова реклама (директ мейл). На відміну від звичайної реклами, яка звертається до анонімного споживача, пряма реклама завжди адресна.

ВАТ «Термопластавтомат» складає банк даних наявних і потенційних споживачів і контактує з ними, забезпечуючи при цьому канал зворотного зв'язку. Основні фактори успіху прямої реклами:

-адресність;

-своєчасність - коли адресат потребує товар або вирішення проблеми;

-продукт - в посланні пропонують саме такий комплекс продукту, якого потребує адресат в цей момент;

-рекламний пакет - стандартний конверт, супроводжувальний лист, листівки зі зворотною адресою або номер телефону -для відповіді, звернення за додатковою інформацією.

Зв'язок із засобами масової інформації на ВАТ «Термопластавтоиат» переслідує три основні цілі:

-Надавати матеріали для друку (прес-релізи).

-Відповідати на запити преси і надавати комплексні інформаційні послуги.

-Слідкувати за інформацією в пресі, радіо, TV про свою фірму, оцінювати результати, вживати за необхідністю заходів для виправлення помилок з відповідними супроводженнями.

ВАТ «ТПА» досягають цілей за допомогою проведення прес-конференції (ПК) і прийомів (ПР). При цьому мають дотримуватися таких правил:

ПК проводиться лише у тих випадках, коди необхідно продемонструвати нові зразки товарів чи інші предмети або коли йдеться про важливу проблему, яка може зацікавити журналістів.

Запрошення на ПК висилаються за тиждень, в ньому вказується місце, дата, час проведення та прізвища основних доповідачів.

-Приміщення готують завчасно.

-Перед ПК слід провести брифінг, щоб з'ясувати, як відповідати на можливі запитання журналістів.

-Основні форми ділових контактів.

Термін "ділові контакти" на мові протоколу означає такі форми роботи: проведення переговорів у формі ділової бесіди представників двох або декількох зацікавлених сторін; ділові переговори по телефону; ділове листування; проведення прийомів, відвідування театрів і концертів у межах участі в ділових переговорах з представниками зарубіжних організацій і фірм.

Ділові бесіди з представниками іноземних фірм і діловими людьми займають провідне місце в діяльності кожного працівника зовнішньоекономічного відомства. Перша умова - широка ерудиція, вихованість, а також ретельна професійна підготовка до проведення зустрічі як за суттю пропонованих для обговорення питань, так і з точки зору її організації.

Всі ділові переговори проводяться лише з дозволу, а як правило, за прямою вказівкою керівництва. Цілями таких переговорів можуть бути: укладання експортних та імпортних контрактів; укладання угоди з посередниками, які сприяють здійсненню зовнішньоекономічних операцій; узгодження і підписання протоколів, угод і господарських договорів про співпрацю; розгляд і врегулювання претензій і розбіжностей, які виникають внаслідок виконання зобов'язань за угодами і контрактами.

У практиці листування з іноземними посольствами, торговими представництвами і делегаціями найбільш поширені такі види документів: особистий лист і комерційний лист.

Так на ВАТ «ТПА» використовують найбільш дешеві та ефективні форми просування свого товару на ринок.

4.7 Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Так як відділ збуту ВАТ «ТПА» не має чітко визначених завдань по підвищенню рівня продаж, а вся проблема заводу є у скороченні виробництва, то є необхідним оновлення кадрів, які більш кваліфіковано та інноваційно підійдуть до цього завдань, покладених на них, поставленню перед ними завдань, таких як формування іміджу продукції заводу, формування довіри до товарів, поширення інформації про продукцію, участь у різних ярмарках, розробка рекламних акцій, реклама в ЗМІ, періодичних виданнях, в інтернеті, формування системи знижок, та інші заходи, які впроваджують підприємства сучасного ринкового середовища. Так як на ВАТ «ТПА» керівництво настроєно скептично до маркетингових функцій та їх користі, то воно не ставить завдань по мотивації та активацї відділу маркетингу, що частково стало фактором входження підприємства до криза, та майбутнього можливого банкрутства.

Висновок

Результатом діяльності ВАТ «Термопластавтомат є термопластавтомати, газові котли та деяке спеціальне обладнання. Починаючи з 2000 року підприємство знаходилось не у найкращому фінансовому стані, а світова криза, яка почалась у 2008 році не стала хорошою новиною для підприємства. В результаті чисельність персоналу знизилась з 374 чоловік у 2005 році до 253 чоловік у 2008, у 2009 ця цифра ще більш невтішна. А якщо взяти до уваги те, що працівники працюють не у повний робочий день, а лише декілька разів на місяць, то можна сказати що підприємство не забезпечене роботою.

Кількість виготовленої продукції на ВАТ «Термопластавтомат» з кожним року зменшується, так в 80-тих роках підприємство виготовляло біля 200 термопластавтоматів, а на сьогоднішній день менше 20-ти. Підприємство спробувало знайти вихід і почало виготовляти деякі інші види продукції, такі як газові котли та конвектори, але збитковість це не побороло в результаті багатьох факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Чисельність персоналу у 2007 році склала 86%, а у 2008 78,6% що, звісно ж є негативним фактором для ВАТ «ТПА».

Фонд заробітної плати складає 86,1% та 72,7% у 2007 та у 2008 роках відповідно.

Середня зарплата працівника склала 91,3% та 87.4%. Скорочення заробітної плати на ВАТ «ТПА» діє негативно впливає на мотивацію людей.

Обсяги реалізації продукції склали 84,3% у 2007 році та 65,7 у 2008році. Середньорічна вартість основних фондів склала 85,2% та 77%.

Фондовіддача основних фондів склала 100% у 2007 та у 2008 роках.

Продуктивність праці одного працівника склала 88,8% та 96,9%. Збільшення продуктивності праці працівників - це завдання будь-якого підприємства, і якщо таке відбулось - приємна звістка керівництву.

Собівартість реалізованої продукції склала 83,3% у 2007 році та 64,6% у 2008 році.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції склали 98,9% у обох роках.

Прибуток підприємства склав 100% та 80% відповідно по роках.

Аналізуючи фінансову звітність ВАТ «ТПА» робимо висновки, що підприємство є збитковим, основні фонди розпродуються і показники у фінансовій звітності є негативними для успішності існування ВАТ «ТПА». Підприємство доживає свої останні роки, а можливо і місяці, якщо не буде вжито заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства. До таких заходів можна віднести заміну персоналу на більш кваліфікований, або навчання існуючих кадрів, зменшенню кількості керівників, і заміну їх на професіоналів, так як існуюча їх кількість значно перевищує потрібну, а їхня робота є неефективна, і в більшості випадків полягає в дорозкрадуванні майна підприємства, яке ще не розкрали.

Також посилення контролю за своїм майном дуже допоможе підприємству залишити його у своїй власності.

Продаж непотрібних потужностей і блоків ВАТ «Термопластавтомат» за реальною ринковою ціною дасть можливість підприємству, за рахунок отриманих коштів, виплатити зарплату робітникам, а також провести заходи по оновленню обладнання, створення відділу маркетингу, а також на проведення маркетингових дій, по просуванню товарів підприємства на ринок і завоюванню довіри покупців.

Незважаючи на дуже скрутне становище підприємства, якщо вжити дій, по покращенню ситуації в найкоротші строки, то ми зможем гордитися тим, що наш, український виробник, завоює репутацію на світовому ринку, і буде випускати достойнішу продукцію, за нижчими цінами, що цілком можливо.В процесі проходження виробничої практики ми навчились збирати первинну і вторинну інформацію, упорядковувати її, та розраховувати основні техніко-економічні показники на основі зібраної інформації, дізналися реальний стан справ на ВАТ «Термопластавтомат» та отримали багато практичних знань, які стануть у пригоді будь-якому менеджеру.

ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України.

2. Закон України "Про власність"

3. Закон України "Про інвестиційну діяльність"

4. Закон України "Про господарські товариства"

5. Закон України "Про оплату праці"

6. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

7. Закон України "Про захист прав споживачів"

8. Закон України "Про ціни і ціноутворення"

9. Закон України "Про рекламу"

10. Закон України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"

11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

12. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підр. - К.: Знання - Прес, 2004. - 645с

13. Гаркавенко С.С. Маркетинг:Підр. для вузів. -К.: Лібра, 2002р.,

14. Економіка підприємства: Підручник/за заг.ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероблено та доповнено. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл. 21.

15. Економіка підприємств, навч. посібник. Бойчик І.., Харів П., Хопчан М., 1999 В-во "Сполом", 1999.

16. Економіка підприємства: Навч. - метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц./ Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -248

17. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 556

18. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: Навч. посібник. - Львів: «Новий світ», - 2003. - 288 с.

19. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. -- Львів: Армія України, 2000. --144 с.

20. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підр. / За ред. Мороза Л.А. - Львів: "Інтелект-Захід", 2002. - 244 с.

21. Основи менеджменту: Навч. Посібник / за ред. А.В. Шегди. - К.:Знання - Прес, 2001. - 335 с.

22. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с. 22.

23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник. -- Львів: ЛБІ НБУ, 2000. - 485 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Характеристика та аналіз господарської діяльності підприємства, розрахунок його основних фінансових показників. Поняття, організація та управління логістичною роботою. Підвищення ефективності логістики за рахунок впровадження інформаційної системи.

  отчет по практике [106,6 K], добавлен 12.07.2012

 • Загальна характеристика ВАТ "Володарка". Дослідження операційної, фінансової, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємства, рівня та динаміки його основних економічних показників. Оцінка функціонування кадрової та маркетингової структури.

  отчет по практике [61,9 K], добавлен 15.09.2010

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа [234,8 K], добавлен 28.05.2013

 • Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

  контрольная работа [252,2 K], добавлен 18.05.2010

 • Економічний зміст планування діяльності функціонально-організаційних структур. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства, прогнозування величини його прибутку. Розрахунок точки беззбитковості виробництва.

  курсовая работа [259,3 K], добавлен 28.12.2013

 • Характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ "УкрГеоДор", її напрямки. Повні госпрозрахунок і самоуправління, самофінансування і самоокупність підприємства. Аналіз збутової діяльності підприємства як завершальної стадії господарської діяльності.

  отчет по практике [455,6 K], добавлен 28.08.2014

 • Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

  курсовая работа [222,3 K], добавлен 25.10.2009

 • Міжнародні форми та державне регулювання підприємницької діяльності. Характеристика системи адміністративного менеджменту підприємства. Оцінка основних економічних показників діяльності організації. Аналіз функціонування ринку маркувального обладнання.

  дипломная работа [579,8 K], добавлен 14.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.