Розрахунок, оцінка й аналіз планових техніко-економічних показників роботи ТЕС

Визначення капітальних вкладень в енергетичне підприємство, вартості основних виробничих фондів. Розрахунок річного виробітку і відпуску енергії, річних експлуатаційних витрат. Оцінка техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.12.2015
Размер файла 95,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство Освіти і Науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки підприємств

Розрахунково-графічна робота

на тему:

«Розрахунок, оцінка й аналіз планових техніко-економічних показників роботи ТЕС»

Керівник роботи: ст. викл. Толмачова О.В.

Розробив: ст. групи ТЕ-1201 Федіна М.М

Одеса 2015

ЗМІСТ

Вступ

Розрахункова частина

1. Визначення капітальних вкладень у ТЕС, вартості основних виробничих фондів

2. Визначення річного виробітку і відпуску енергії

3. Розрахунок річних експлуатаційних витрат

4. Визначення техніко-економічних показників

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Метою виконання розрахунково-графічної роботи є закріплення і застосування знань, отриманих у результаті вивчення курсу «Економіка й організація виробничої діяльності», придбання навичок самостійних економічних розрахунків і оцінки результатів господарської діяльності енергетичних підприємств (ТЕС).

Задачі виконання РГР полягають в умінні практично застосовувати отримані знання для розрахунку показників по виробництву і відпуску енергії, для визначення величини капітальних витрат і експлуатаційних витрат, для оцінки техніко-економічних показників ТЕС.

Розрахунково-графічна робота виконується на підставі матеріалів, що студент повинен зібрати підчас проходження виробничої практики. Виконання економічних розрахунків також вимагає вивчення сучасних форм і методів планування, організації і керування виробництвом, використання літературних, нормативно-довідкових даних і методик, частина яких приводиться в додатку.

Вихідні дані для виконання розрахунково-графічної роботи

· тип станції, її встановлена потужність: 2К200+3К800;

· вид палива, що спалюється: газ;

· установлена потужність: .

У процесі РГР необхідно виконати наступні укрупнені розрахунки:

· розрахувати виробництво і відпуск енергії (електроенергії, теплоти) за рік;

· визначити капітальні вкладення на будівництво ТЕС, вартість основних фондів станції;

· розрахувати чисельність персоналу і витрати на оплату їх праці;

· визначити річні експлуатаційні витрати і, у необхідному випадку, розподілити їх між виробництвом електрики і теплоти;

· визначити рівень собівартості і ;

· розрахувати показники використання вироблених потужностей ТЕС.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1. Визначення капітальних вкладень у ТЕС, вартості основних виробничих фондів

Капітальні вкладення на нове будівництво чи на розширення діючого об'єкта (ДО) включають:

· вартість устаткування;

· вартість будівельних матеріалів;

· вартість контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

· витрати на транспорт устаткування, приладів і засобів автоматики;

· вартість будівельно-монтажних робіт;

· накладні та інші витрати.

При використанні типового устаткування, будинків розрахунки по визначенню капітальних вкладень можна робити за укрупненими показниками вартості через питомі капітальні вкладення (додаток 3):

,

де - питомі капітальні вкладення, ;

- установлена потужність, ;

.

Вартість основних фондів () визначається з урахуванням витрат на зміст дирекції споруджуваного підприємства - 0,3 % від і витрат на тимчасові будинки і спорудження - 4-4,1 %.

2. Визначення річного виробітку і відпуску енергії

Річний виробіток електричної енергії ТЕС може бути визначений:

,

де - добове вироблення електроенергії за 1 літній день, ;

- кількість літніх днів (приймається 250 днів);

- добове вироблення електроенергії за 1 зимовий день, ;

- кількість зимових днів (приймається 110 днів).

Добове вироблення електроенергії визначається в такий спосіб:

,

де - установлена потужність -того блоку;

- коефіцієнт завантаження -того блоку влітку і зимою (приймаємо влітку - 0,88, зимою - 0,93);

- кількість блоків.

;

.

Відпуск електричної енергії визначаємо по формулі:

,

де - витрата електроенергії на власні нестатки (додаток 8). ( = 5%),

3. Розрахунок річних експлуатаційних витрат

Річні експлуатаційні витрати (річні витрати виробництва) по ТЕС визначаються по формулі:

де - річні витрати на паливо, ;

- річні витрати на воду і технологічні цілі, ;

- витрати на оплату праці, ;

- витрати на амортизацію, ;

- витрати на ремонт, ;

- інші витрати,

На теплових електростанціях витрати на паливо по своїй питомій вазі є основними. Вони складають до 60-70 % усіх витрат. Витрати на паливо на ТЕС визначаються по формулі:,

,

де - ціна 1 т натурального палива з урахуванням його доставки, для вугілля ;

- річна витрата умовного палива, ;

- утрати твердого палива в шляху в межах норм природного збитку (приймається 0,8-1,0);

- нижча теплота згоряння умовного палива, ;

- нижча теплота згоряння натурального палива, .

Річна витрата умовного палива на КЕС () визначається по формулі:,

,

де - питома витрата умовного палива на один відпущений , (додаток 6);

- витрата умовного палива на пуск агрегату, (додаток 9).

=

Витрати на воду для технологічних цілей () можуть бути визначені по формулі:

де - питомий коефіцієнт на 1000 т, що витрачається за рік натурального палива, ;

- питомий коефіцієнт на 1 т сумарної годинної паропродуктивності встановлених на ТЕС парогенераторів, ;

- питомий коефіцієнт на 1 кВт установленій потужності ТЕС, ;

- річна витрата натурального палива;

;

- сумарна годинна паропродуктивність парогенераторів, ;

- коефіцієнт, що враховує індексацію вартості води в даному році.

Значення зазначені в додатку 11.

Величина витрат на воду залежить від виду палива, зольності, початкових параметрів пари, системи водопостачання й інших факторів.

Витрати на оплату праці з нарахуваннями () визначаються по формулі:

де - коефіцієнт нарахувань на заробітну плату;

- чисельність промислово-виробничого персоналу, ;

- середньомісячна заробітна плата одного працюючого,

Чисельність персоналу визначається по формулі:

де - питома чисельність персоналу на один установленої потужності (штатний коефіцієнт), (додаток 12);

- установлена потужність КЕС, .

Витрати на амортизацію основних фондів за рік складають ():

де - витрати на амортизацію основних фондів, ;

- усереднена норма амортизації по чотирьох групах основних фондів станції, %;

- залишкова вартість основних фондів, Витрати на амортизацію основних фондів () з 01.04.2011 р. розраховуються поквартально:

;

Витрати на ремонт () енергопідприємств визначаються:

енергетичний експлуатаційний виробничий витрата

де - припустима частка витрат на ремонт (в енергетиці );

- залишкова вартість основних фондів станції,

У річних експлуатаційних витратах варто враховувати інші витрати ():

Тоді витрати на амортизацію основних фондів за рік складають:

У підсумку визначаються річні витрати виробництва і собівартість 1 у годину електроенергії виробленого і відпущеного із шин КЕС.

На конденсаційних електростанціях усі витрати виробництва відносяться на виробництво електричної енергії і собівартість виробленого і відпущеного із шин 1 у годину електричної енергії визначається:

.

4. Визначення техніко-економічних показників

Використання виробничих потужностей КЕС характеризується коефіцієнтами екстенсивності, інтенсивності, експлуатаційній готовності і числом годин використання встановленої потужності.

Коефіцієнт екстенсивного використання потужностей () визначається по формулі:

,

де - час фактичної роботи енергоблоків за рік, (визначається шляхом вирахування з -часу простою блоку в планових ремонтах та гарячому резерві), (додаток 17);

- календарний фонд часу роботи устаткування,

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування () визначається по формулі:

де - річний виробіток електроенергії, ;

- установлена потужність, .

Коефіцієнт готовності устаткування до несення навантаження () визначається по формулі:

,

де - час простою блоків у резерві протягом року,

Число годин використання встановленої потужності блоку (електростанції) () за рік визначається по формулі:

ВИСНОВКИ

В ході виконання даної розрахунково-графічної роботи було розраховано економічні розрахунки і дані оцінки результатів господарської діяльності енергетичних підприємств (ТЕС).

Розрахунково-графічна робота сприяла набуттю навичок практично застосовувати отримані знання для розрахунку показників по виробництву і відпуску енергії, котрі склали і , розрахунки по визначенню капітальних вкладень , для оцінки техніко-економічних показників ТЕС, а саме визначення коефіцієнту екстенсивного використання потужностей , коефіцієнту інтенсивного використання устаткування , коефіцієнту готовності устаткування до несення навантаження , та числа годин використання встановленої потужності електростанції

Техніко-економічні показники конденсаційної електричної станції

Найменування показника, позначення,

одиниця виміру

Величина показника за варіантом

1.

Встановлена потужність, , МВт

2800

2.

Число годин ви користування встановленої потужності, , год.

7735,2

3.

Річне вироблення електричної енергії, Wгод, кВт·год

4.

Витрата електричної енергії на власні нестатки, , %

5

5.

Відпустка електричної енергії за рік Wотп, кВт·год

6.

Вид палива

газ

7.

Питома витрата умовного палива на відпущену кВт·г, , г/ кВт·рік

342

8.

Капітальні вкладення, К, грн.·кВт

9.

Річні експлуатаційні витрати ИУ, грн.

10.

Собівартість відпущеної 1 кВт·год електричної енергії, Сотп, коп./ кВт·ч

0,53

11.

Коефіцієнт готовності устаткування до посилення навантаження, КГ, %

67,2

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Боргіз П.П, Савін И.Н. Організація, планування і управління енергетичним підприємством;

2. Прузнер С.Л., Златопольский А.Н., Журавльов В.Г. Організація, планування і управління енергетичним підприємством. М.: Вища школа. 1981;

3. Смірнов А.Д., Антіпов К.М. Довідкова книжка енергетика. М: Енергоатоміздат. 1987;

4. Гольстрем В.A., Кузнєцов Ю.Л. Енергетичний довідник інженера. ДО.: Техніка. 1983;

5. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів ТЕФ спеціальностей 0305, 0649./Сост. Штиркова В.А. Одеса: ОПІ. 1984.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.