Міжгосподарські зв’язки аграрного та промислових секторів економіки України

Аналіз міжгосподарських зв'язків різних секторів економіки України на прикладі аграрного та промислового. Розгляд економічних аспектів співпраці аграрних суб'єктів господарювання з промисловими, їх подальших перспектив конкурентоспроможного розвитку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.09.2017
Размер файла 18,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міжгосподарські зв'язки аграрного та промислових секторів економіки України

Мельник О.І.

Економічна криза, яка триває кілька останніх років, спричинила вплив на всі сектори економіки України, а особливо на аграрний сектор і промисловість, адже ці види діяльності безпосередньо поєднуються з іншими в процесі обміну. Передумовою виникнення економічних міжгосподарських зв'язків є узгодженість економічних інтересів суб'єктів виробничо-технологічної взаємодії, а також реалізація інтересу самого суб'єкта здійснення підприємницької діяльності. Міжгосподарські зв'язки виникають як результат зміни виробничих відносин, і всі вони відображаються в зацікавленості суб'єктів господарювання.

В умовах постійного прогресивного розвитку підприємництва важливу роль відіграють новітні технології, які впроваджуються на підприємствах; постійне оновлення; закупівля нових більш ефективних інструментів виробництва та техніки. Розвиток аграрного та промислових секторів національної економіки дає змогу оптимізувати пропорції між ними, створює передумови для поступового скорочення витрат на міжгосподарських стиках, скорочення витрат на управління агропромисловим виробництвом, сприяє вирішенню багатьох поставлених завдань в економіці країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості теоретичних та практичних аспектів міжгосподарських зв'язків аграрного та промислового секторів, їх суб'єктів господарювання знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних науковців, таких як В. Андрій- чук , Ю. Богатіна, В. Лапа, Ю. Лопатинський, О. Малецька, А. Нестерович, В. Шеремета. До зарубіжних учених, що зробили значний внесок в аграрно-промислові зв'язки та їх проблеми, можна віднести Р. Акрілла, М. Йовано- вича, М. Трейсі, Р. Феннелла, М. Чіні та багато інших. Проте, незважаючи на всі їх досягнення та внески в ці проблеми, виникає ще багато питань, які потребують подальшого розвитку. міжгосподарський економіка аграрний співпраця

Мета статті полягає у проведенні аналізу та визначенні особливостей розвитку міжгосподарських секторальних зв'язків між аграрним та промисловими секторами економіки України, обґрунтуванні їх взаємодії, тенденцій та напрямів конкурентоспроможного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринкові умови господарювання в економіці в Україні позначені необхідністю перебудови, вдосконалення та розвитку міжгосподарських зв'язків, особливо між аграрним і промисловими секторами. Ці сектори є найпотужнішими складовими подальшого ефективного розвитку національної економіки. Україна має всі необхідні умови для розвитку цих секторів. Агро- промисловість є структурованою системою, в якій оптимально поєднуються галузі сільськогосподарського виробництва, харчової, добувної, переробної промисловості, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою і збутом продукції. Ці сфери підприємництва можуть розвиватися на основі комплексоутворення та інтеграційних процесів, тобто комбінування та кооперування виробництв.

Аграрне підприємство -- це юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки. Підприємства в Україні функціонують відповідно до їх правового статусу, визначеного Господарським кодексом України, Законами України, «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію» тощо. В умовах зростаючої економіки суб'єкти господарювання не зможуть ефективно працювати, якщо не матимуть свободи в праві вибору виду економічної діяльності та вибору ринків збуту виготовленої продукції. На відміну від промисловості, аграрний сектор залежить від природно-географічних факторів та наявності ресурсів (природно-кліматичних, земельних, водних).

Промисловість (добувна промисловість і розроблення кар'єрів; переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання, каналізація та поводження з відходами) є основою національної економіки.

Суб'єкти господарювання як промислових секторів, так і аграрного сектору функціонують в умовах жорсткої конкуренції, адже кожен виробник ставить перед собою мету якомога ефективніше і раціональніше використати виробничі ресурси, повноцінно задовольнити потреби споживачів порівняно з конкурентами та отримати прибуток від своєї діяльності.

Галузі і підгалузі промисловості у взаємодії із сільським господарством забезпечують виробництво продовольчих товарів (харчова, борошняно-круп'яна, м'ясна, молочна та інші галузі промисловості), виробляють для агропромислового комплексу промислові засоби виробництва (сільськогосподарські машини і технологічне обладнання) та предмети праці (мінеральні добрива, хімічні меліоранти, пестициди, карбіцити, мікробіологічні добавки тощо) [5], що позитивно впливає на розвиток економіки країни. Проте у сучасних умовах господарювання спостерігаємо низький рівень розвитку саме підтримуючих секторів аграрного сектору економіки України.

Аграрне виробництво розвивається у взаємозв'язку з промисловим. Кожен його вид економічної діяльності має певні економічні, технологічні та організаційні зв'язки з певними видами діяльності промисловості. Розвиток цих зв'язків відбувається на основі вертикальної кооперації й агропромислової інтеграції, з яких перша є планомірним організованим співробітництвом аграрних і промислових підприємств, які на основі суспільного поділу праці беруть участь у різних технологічних процесах: здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку, зберігання та реалізацію; друга є процесом постійного поглиблення економічних, технологічних і організаційних зв'язків між окремими суб'єктами, підприємствами аграрного господарства та промисловості, сукупністю різноманітних і конкретних заходів, які об'єднують зусилля окремих самостійних господарств, підприємств і організацій у виробництві агропромислової продукції.

Згідно з аналізом статистичних даних за січень-серпень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) порівняно з 2015 роком цього ж періоду збільшився на 123 854,5 млн. грн. (11,52%), а обсяг продукції аграрного сектору за січень-вересень збільшився на 35 416,0 млн. грн. (8,74%).

Дані підтверджують, що обсяги реалізованої промислової та аграрної продукції збільшились у 2016 році порівняно з 2015 роком. Наслідком цього може бути те, що покращилась забезпеченість підприємств трудовими ресурсами та зросла інтенсивність їх використання, також більшість підприємств починає переходити на раціональніше використання основних засобів виробництва, внаслідок чого збільшується виробнича потужність. Велике значення мають сировина та матеріали, які використовуються, тому підприємства намагаються найраціональ- ніше дотримуватися правила «ціна та якість», адже не мають бажання втрачати своїх потенційних споживачів.

Аналіз показників таблиці «витрати-випуск» дає комплексну характеристику процесів, що відбуваються в економіці України загалом і в окремих її складових. Хоча звітні таблиці «витрати-випуск» відстають від реального економічного процесу принаймні на один рік, використання їх структурних співвідношень дає змогу отримати цілу низку важливих для економічного управління розрахунків.

Дані таблиці «витрати-випуск» (міжгалузевого балансу) показують нам, як розкриваються виробничі зв'язки між видами економічної діяльності України та як відбувається сам процес відтворення, вартісний склад валового внутрішнього продукту, його використання на кінцеве споживання.

Завдяки даним табл. 1 можна сказати, що у 2014 році сукупний обсяг виробленої продукції в Україні становив 2 936 087 млн. грн., із нього 1 863 929 млн. грн. -- це проміжне споживання, а 922 255 млн. грн. припадає на валову додану вартість.

Сукупний обсяг випуску аграрного сектору економіки у 2014 році склав 455 608 млн. грн., із якого проміжне споживання дорівнює 206 166 млн. грн. З цього випливає, що 45,25% сукупного випуску аграрного сектору було спожито іншими секторами економіки. Отже, валова додана вартість аграрного сектору економіки України становить 165 934 млн. грн., а це 36,4% валової доданої вартості загалом від сукупного випуску продукції.

Проводячи аналіз міжгалузевого балансу, можна побачити, скільки потрібно залучати ресурсів з інших секторів для виробництва і реалізації продукції іншого певного сектору. Це все дає підстави вважати таблицю «витрати-випуск» інформаційною базою й інструментом для проведення різних аналітичних розрахунків.

Можна підсумувати, що, досліджуючи міжгалузевий баланс, маємо змогу чітко побачити, які тісні зв'язки відстежуються між досліджуваними секторами економіки України, як вони взаємодіють.

Розвиток агропромисловості сприяє підвищенню продуктивності праці, технічному нівелюванню сільського господарства і промисловості, підвищенню самозабезпеченості країн власними продуктами харчування, полегшенню та економії праці домогосподарок у процесі приготування їжі, підвищенню кваліфікації робочої сили, зменшенню аграрного перенаселення та впорядкування соціальної міграції [7], що вказує на тісні міжгосподарські зв'язки аграрного та промислового секторів економіки.

У перспективі процеси концентрації сільськогосподарського виробництва будуть характерні не тільки для великих та середніх суб'єктів господарювання, але й для малих та господарств населення. Це дасть змогу дрібним сільськогосподарським товаровиробникам поступово трансформуватись у більш дієві організаційно-правові форми господарювання та підвищувати свою конкурентоспроможність, конкурентоспроможність аграрного сектору й економіки країни загалом [8, с. 5]. Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору позитивно вплине на його міжгосподарські зв'язки з іншими секторами економіки України, зокрема промисловими.

В умовах ринкової економіки взаємовідносини між аграрними та промисловими суб'єктами господарювання розвиваються на основі виробничо-технологічних і товарно-грошових відносин. Перші продають сировину промисловості, другі її купують у тих виробників, де вона найдешевша. Міжгосподарські зв'язки аграрного та промислового секторів економіки України дають змогу краще використовувати природні та трудові ресурси, досягнення науки та техніки, впроваджувати індустріальні методи у виробництві аграрної продукції, а також відкривають широкі можливості для зростання обсягів виробництва й зниження собівартості продукції [1].

Висновки. Виходячи з написаного та проаналізованого вище, можна зробити висновки, що аграрний та промислові сектори економіки України мають тісні зв'язки, адже вони взаємопов'язані та не можуть існувати окремо. Ці сектори економіки об'єднані в один функціонуючий і цілісний механізм.

Аналізуючи та досліджуючи міжгалузевий баланс, ми побачили, що практичне застосування його досить велике. За допомогою таблиці «витрати-випуск» можна спостерігати взаємозалежність між видами економічної діяльності та дійти висновку, що аграрний та промисловий сектори національної економіки України відіграють значну роль для країни.

Бібліографічний список

1. Андрійчук В. Економіка аграрних підприємств / В. Андрійчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://posibniki.com. ua/post-agrami-pidpriemstva-ioh-virobnichi-vitrati-i-kincevi- rezultati-diyalnosti.

2. Багатогалузева статистична інформація // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Гайворонський В. Аграрне право України / В. Гайворон- ський, В. Жушман [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uristinfo.net/agropravo/7-2010-12-17-15-40-15/134-r10. html.

4. Мочерний С. Економічна енциклопедія : у 3 т. / С. Мочерний та ін. - К. : Академія, 2000 - . - Т 1. - 2000. - 864 с.

5. Аграрна економіка і ринок / [Р Іванух, С. Дусановський, Є. Білан]. - Тернопіль : Збруч, 2003. - 305 с.

6. Любченко Н. Організація виробництва / Н. Любченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lubbook.org/_556_ glava_2_htm.

7. Бібліотека економіста : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://library.if.ua/book/61/4379. html.

8. Лопатинський Ю. Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України / Ю. Лопатинський, О. Мельник // Агросвіт. - 2013. - № 18. - С. 3-10.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поширення нововведень у різних галузях економіки України. Розподіл джерел фінансування суб’єктів господарювання. Проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності вітчизняної промисловості. Вдосконалення методів логістики.

  статья [449,8 K], добавлен 31.08.2017

 • Зміст поняття та особливості аграрного сектора ринкової економіки. Визначення основних форм підприємництва в даній галузі. Дослідження тенденцій формування та розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України на сучасному етапі.

  курсовая работа [121,2 K], добавлен 28.09.2015

 • Сутність і причини інвестиційних проблем української економіки. Способи залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України. Основні джерела інвестицій на рівні виробничо-господарських структур. Проблема розвитку інвестиційного процесу.

  реферат [30,6 K], добавлен 30.11.2008

 • Теоретичні та практичні аспекти ліберального реформування економіки країн. Роль та вплив економічних реформ на економічну систему. Аналітичний огляд проблем та сучасних тенденцій розвитку економіки України. Напрямки реформування національної економіки.

  курсовая работа [45,4 K], добавлен 04.08.2011

 • Стабілізація фінансової політики уряду країни – стабілізація в Україні в цілому. Реалізація стабілізаційної програми реформування економіки України. Ринкова трансформація економіки України. Підсумки розвитку економіки України за останнє десятиріччя.

  контрольная работа [40,1 K], добавлен 20.03.2009

 • Україна - одна з найбільших аграрних країн. "Шоковий" шлях дезінтеграції господарського комплексу колишнього СРСР та переходу до ринкової економіки. Післякризове відродження аграрного сектору. Обсяги і темпи зростання сільськогосподарської продукції.

  статья [479,3 K], добавлен 30.07.2013

 • Аналіз принципів формування зовнішньоекономічних зв’язків України. Розвиток науки як реальний для України шлях у світове співтовариство через підвищення рівня конкурентоздатності її економіки. Знайомство з найдинамічнішими за розвитком регіонами планети.

  курсовая работа [689,4 K], добавлен 21.03.2015

 • Дослідження особливостей розвитку промисловості України на початку XX ст., для якої було характерно завершення промислового перевороту і складання великих промислових центрів. Становище сільського господарства на початку XX ст. Розвиток аграрного сектору.

  реферат [21,6 K], добавлен 22.09.2010

 • Зовнішньоекономічні зв’язки України з Аргентиною. Історія дипломатичних відносин між країнами. Розвиток економічних зв’язків України з Аргентиною в період незалежної України. Сучасний стан двосторонніх економічних зв’язків. Економічні відносини.

  реферат [20,6 K], добавлен 03.10.2008

 • Аналіз сучасного стану реального сектору економіки: промисловості, аграрного сектору і транспортної галузі. Виявлення проблем його розвитку у контексті економічної безпеки держави: погіршення інвестиційного клімату, відсутності стимулів для інновацій.

  статья [27,7 K], добавлен 11.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.