Проблеми формування та шляхи зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів

Система місцевих бюджетів в Україні, етапи її реформування. Механізм формування місцевих бюджетів, вирівнювання їх фінансових можливостей. Недостатність доходів місцевих бюджетів для покладених на органи місцевого самоврядування функцій та завдань.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 09.02.2012
Размер файла 16,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Кафедра фінансів

місцевий бюджет україна дохідний

Огляд наукових публікацій

на тему:

"Проблеми формування та шляхи зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів"

Київ - КНЕУ-2011

Стаття 1. "Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України" (Хілобок Ю.А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу №1 (9) 2010 рік, с.111-1115)

Автор даної статті звертає увагу читачів на тому, що до теперішнього часу не було розроблено адекватного механізму формування місцевих бюджетів і вирівнювання їх фінансових можливостей, немає науково-обґрунтованих положень формування дохідної бази місцевого бюджету, яка відповідала б фінансовим вимогам покладених на місцеві органи влади повноваженням. Місцевий бюджет повинен бути потужним інструментом пристосування поточного рівня соціального та економічного розвитку країни до пріоритетів розвитку суспільства.

Автор наголошує на тому, що характерною особливістю системи місцевих бюджетів, що склалася в Україні, є те, що вони формуються і використовуються, згідно з Бюджетним кодексом України, за принципом самостійності. Проте незавершеність процесу становлення системи місцевого самоврядування, єдність дохідних джерел усіх рівнів місцевих бюджетів, а також державного, зумовлює необхідність проведення повноцінної реформи, що гарантує фінансову самостійність і відповідальність територіальних громад.

Автор далі зазначає, що сьогодні склалася ситуація штучної дотаційності бюджетів, фінансова допомога надається регіонам зі значним економічним потенціалом. Для ліквідації таких неузгодженостей можна встановити вищі нормативи відрахувань від загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування. Доцільно закріпити за місцевими бюджетами нормативи відрахувань від таких загальнодержавних податків, як ПДВ та податок на прибуток підприємств, які становлять близько 60% податкових надходжень зведеного бюджету. Доцільність цієї пропозиції підтверджується міжнародним досвідом. Так, у США основним дохідним джерелом бюджетів штатів і муніципалітетів є податок з продажу, податок на нерухомість та податок з доходів фізичних осіб. У Німеччині 44 % ПДВ та 50 % податку на прибуток корпорацій надходять до бюджетів земель та общин.

Автор повідомляє, що сьогодні суми надходжень від місцевих податків і зборів не можуть розглядатися як стабільне джерело наповнення місцевих бюджетів, їхня питома вага у складі доходів загального фонду поступово зменшується від 3,3 % у 2001 р. до 1,6% у 2008 р., що додатково підтверджує незначну фіскальну ефективність системи місцевих податків та зборів. Отже, система місцевого оподаткування вимагає докорінного реформування. Далі автор називає найбільш доцільні етапи реформування:

1) створення правової бази для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики (основне завдання - забезпечення єдиних стандартів якості життя на всій території країни);

2) проведення адміністративно-територіальної реформи;

3) розробку організаційних механізмів досягнення цілей державної регіональної фінансової політики (територіальне планування, програми соціально-економічного розвитку регіонів, створення міжнародних регіонів економічного співробітництва);

4) законодавче закріплення оновленої бюджетної системи, принципів її формування та учасників бюджетного процесу;

5) запровадження і використання арсеналу фінансових інструментів досягнення її цілей (спеціальні бюджетні режими для місцевої влади, податкові пільги, створення сприятливих умов для розвитку дрібного бізнесу тощо).

Я повністю погоджуюся із запропонованими етапами, оскільки досить важливо чітко виокремити, що саме необхідно зробити в першу чергу.

З даної статті можна сказати, що реформування місцевих бюджетів, зокрема зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і розмежування витратних повноважень органів місцевого самоврядування повинне відбуватися поетапно з урахуванням суспільно-політичних і економічних умов зі збереженням збалансованості бюджетної системи в цілому і у взаємозв'язку з проведенням реформ у галузях бюджетної сфери й інших сферах діяльності. Отже, ефективність запропонованих заходів із реформування місцевих бюджетів підвищила б рівень забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

Стаття 2. "Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів та шляхи їх розв'язання" (Прядко В.В. // "Фінанси")

Автор даної статті визначає проблему недостатності доходів місцевих бюджетів для забезпеченні покладених на органи місцевого самоврядування функцій та завдань, про відсутність відповідних умов для зміцнення і розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів, незацікавленість місцевої влади у збільшенні податкового потенціалу територій та ефективному використанні бюджетних коштів.

Автор наголошує, що співвідношення джерел доходів місцевих бюджетів залежить від ступеня самостійності місцевих органів влади. Варто вказати на те, що частка податкових і неподаткових надходжень у доходах місцевих бюджетів свідчить про стійкість доходної бази та якість структури цих доходів. Стабільне зростання частки бюджетних трансфертів в Україні та її випередження часткою податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів свідчить про недостатність обсягу власних джерел доходів та обмеженні автономії місцевих органів влади. Нині відбувається зростання частки міжбюджетних трансфертів, що є пасивним інструментом впливу держави на формування місцевих бюджетів і фінансову стабільність територій. Тобто можна зауважити, що наявність низки проблем потребує конкретних заходів для їх розв'язання, а для цього потрібні зміни до законодавства, неможливі, зокрема, без прийняття відповідних урядових рішень.

Автор вказує на те, що враховуючи проблеми, що виникають під час формування дохідної частини, місцевих бюджетів, негайного розв'язання потребує проблема розподілу повноважень, відповідальності та фінансових ресурсів між усіма рівнями управління Державного казначейства. Сучасна система розподілу бюджетних ресурсів не забезпечує необхідний рівень незалежності місцевих органів влади у розв'язанні соціально-економічних проблем регіону через низьку частку власних надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів. Очевидно, що комплекс протиріч у процесах формування і виконання місцевих бюджетів співвідношення вхідних та вихідних потоків фінансових ресурсів триватиме ще довго, виходячи з тих, які впроваджуються з метою поліпшення стану фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Отже, проаналізувавши дану статтю, можна дійти висновку, що зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів повинно відбуватися саме за рахунок збільшення податкових надходжень, які за ринкових умов є дієвим інструментом впливу на рівень соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття 3. "Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів" (Катасонова О.М. // Економічний простір №12/1)

Автор зазначає, що органи місцевого самоврядування мають слабку власну фінансову базу. Збереження такої структури зробить місцеве самоврядування на утриманні державного бюджету і надалі не дасть можливості місцевим органам влади виконувати ефективно свої обов'язки. Збільшити питому вагу власних доходів місцевих бюджетів можна шляхом проведення відповідних податкових реформ, запровадженням в Україні змішаної моделі місцевого оподаткування. Головною частиною цієї моделі можуть стати податки на майно (податок на будівлі та споруди, податок на землю). Водночас частина податку з доходів фізичних осіб має не враховуватися при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (тобто відноситися до власних доходів місцевих бюджетів) та спрямовуватися на інвестиції у регіональний розвиток.

На думку автора, ресурси, які спрямовуються на виконання делегованих та власних повноважень, повинні відповідати обсягу власних та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень. Для цього в основу розрахунку трансфертів місцевим бюджетам слід покласти нормативи соціальної забезпеченості та привести до них нормативи бюджетної забезпеченості.

Автор наводить ряд пропозицій щодо вирішення проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів, таких як: реформувати систему справляння плати за землю, зокрема: завершити процес інвентаризації земель; переглянути і впорядкувати звільнення від сплати податку; вирішити проблему грошової оцінки земель; вирішити проблеми ставок орендної плати за землю, ввести плату за резервування земельних ділянок.

Отже, проаналізувавши дану статтю, я вважаю, що дохідна частина місцевих бюджетів в основному залежить не від зусиль місцевої влади в розвитку власної бази оподаткування, а від перерозподілу фінансових ресурсів через державний бюджет. За збереження такої ситуації місцеві фінанси, безумовно, залишатимуться слабкими і не зможуть забезпечувати виконання покладених на місцеві органи влади функцій. Застарілий механізм регулювання центральними органами влади доходів місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл. Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів. Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування. Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну базу місцевих бюджетів. Концепція подальшого реформування місцевих бюджетів України.

  курсовая работа [196,6 K], добавлен 28.02.2011

 • Принципи формування місцевих бюджетів. Власні доходні джерела органів місцевого самоврядування. Передані загальнодержавні доходи. Бюджетні трансферти, як один з основних засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

  дипломная работа [68,1 K], добавлен 13.04.2007

 • Теоретичні основи формування доходів і видатків місцевих бюджетів. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області, їх дохідної та видаткової частин. Проблеми, напрямки та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

  курсовая работа [60,3 K], добавлен 14.02.2012

 • Роль місцевих фінансів в національній економічній системі. Аналіз формування місцевих бюджетів в Україні. Проблеми та пропозиції щодо вдосконалення формування та розподілу видатків місцевих бюджетів та взаємовідносин між державним і місцевим бюджетом.

  статья [20,1 K], добавлен 13.11.2017

 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території. Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Аналіз формування доходів зведеного бюджету. Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій.

  дипломная работа [542,1 K], добавлен 12.05.2012

 • Місцеві бюджети: суть та структура. Характеристика доходів та видатків місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів Ізяславського району. Напрями вдосконалення виконання місцевих бюджетів. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів.

  дипломная работа [769,4 K], добавлен 03.12.2010

 • Дослідження науково-методичних засад формування системи місцевого оподаткування. Вплив системи місцевого оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання. Значення місцевих податків і зборів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів в Україні.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 10.11.2013

 • Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи, суть і типи доходів, їх формування та динаміка. Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету. Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 23.06.2013

 • Структура та розвиток місцевих бюджетів України, особливості формування та шляхи зміцнення їх дохідної бази. Аналіз зарубіжної практики організації міжбюджетних відносин. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету на прикладі Дніпропетровської області.

  курсовая работа [77,7 K], добавлен 13.12.2010

 • Джерела формування доходів місцевих бюджетів. Рівень централізації бюджетних ресурсів. Шляхи підвищення рівня фінансової незалежності місцевого самоврядування. Фінансові інструменти зміцнення фінансової бази в умовах децентралізації бюджетних ресурсів.

  статья [829,0 K], добавлен 31.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.