Доходи і видатки місцевих бюджетів Львівської області

Теоретичні основи формування доходів і видатків місцевих бюджетів. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області, їх дохідної та видаткової частин. Проблеми, напрямки та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.02.2012
Размер файла 60,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст

Вступ

І. Теоретичні основи формування доходів і видатків місцевих бюджетів

1.1 Поняття та джерела доходів місцевих бюджетів

1.2 Видатки місцевих бюджетів

ІІ. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області

2.1 Аналіз дохідної частини

2.2 Аналіз видаткової частини

2.3 Проблеми зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування

ІІІ. Напрямки та шляхи вдосконалення формування місцевих бюджетів

3.1 Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій

3.2 Вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах ринкових трансформацій українського суспільства. Діюча система акумулювання доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів, що відображається нарощуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежуються, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. У зв'язку з цим постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні концептуальних засад доходів місцевих бюджетів та обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо їх стабільності та зміцнення. Ґрунтовнішого наукового осмислення та практичного вирішення потребують питання власних доходів місцевих бюджетів з позицій організаційно-структурних аспектів з метою забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування вагомими джерелами фінансування.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності доходів і видатків місцевих бюджетів, зміцнення та обґрунтуванні шляхів оптимізації формування фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування, а також вдосконаленні формування місцевих бюджетів.

Основними завданнями є Теоретичні основи формування доходів і видатків місцевих бюджетів, Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області і Напрями та шляхи вдосконалення формування місцевих бюджетів

Об'єктом є доходи і видати місцевих бюджетів Львівської області, чинна практика їх формування з урахуванням територіальних особливостей мобілізації окремих видів надходжень.

місцевий бюджет дохідний видатковий фінансовий

І. Теоретичні основиформування доходів і видатків місцевих бюджетів

1.1 Поняття та джерела доходів місцевих бюджетів

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов'язана з формуванням, розподілом та використання фінансових ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону.

Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу - Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України «Про податкову систему України», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші нормативні акти.

У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Доходи місцевих бюджетів районних рад у містах (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. У дохідній частині місцевого бюджету починаючи з 1998 р. окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Починаючи з 2000 р. доходи включають загальний фонд і спеціальний фонд. Сьогодні на формування місцевих бюджетів існує два погляди. Прихильники одного з них вважають, що місцеві бюджети мають формуватися «знизу», тобто, забезпечивши потреби конкретної адміністративно-територіальної одиниці, надлишок коштів передавати до вищих бюджетів. Прихильники іншої точки зору - навпаки, стверджують, що потрібно насамперед забезпечити загальнодержавні потреби, тобто місцевим бюджетам залишати тільки забезпечення мінімальних потреб, і в разі наявності коштів - розподіляти їх між усіма відповідними адміністративно-територіальними одиницями.

Для досягнення оптимальної забезпеченості загальнодержавного та місцевих бюджетів та пропорційності між ними мають бути дотримані такі умови:

1. Єдність бюджету та державного плану економічного і соціального розвитку.

2. Забезпечення кожного бюджету стійкими доходами, які тісно пов'язані з економічною, соціальною і екологічною ситуацією регіону.

3. Збалансованість кожного бюджету незалежно від обсягів закріплених за ним дохідних джерел.

4. Заінтересованість державних і місцевих органів влади в успішному виконанні планів загальнодержавних доходів (податкових і неподаткових) на території конкретного регіону.

5. Забезпечення рівномірності надходжень коштів і усунення будь-яких затримок через не збігання термінів здійснення видатків і отримання доходів [4, c. 113-114].

Джерела доходів місцевих бюджетів формуються відповідно до законодавства України, зокрема Бюджетного кодексу, інструктивних матеріалів Кабінету Міністрів України. Доходи міських, районних, селищних, сільських бюджетів формуються згідно з цими юридичними актами, а також рішеннями відповідних рад народних депутатів.

Уперше при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів у 2001 р. були застосовані нові підходи до їх наповнення, а саме:

- доходи місцевих бюджетів мають плануватись на формульній основі;

- обласним радам заборонено збільшувати обсяг доходів понад ті, що визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

Схема доходів місцевих бюджетів дається на рис.1.1.1.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис.1.1.1 Схема доходів місцевих бюджетів

Бюджетному кодексі передбачена структура місцевих бюджетів, яка включає надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Усі надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Окремі особливості доходів відповідно до рівня місцевих бюджетів подані нижче.

Склад доходів, що закріплюються. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) прибутковий податок з громадян у частині, вихначеній Бюджетним кодексом;

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за державну реєстрацію суб'єтків підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, запрвними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад);

6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореннями ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

7) єдиний податок для суб'єтківмалого підприємництва у частині, що належать відповідним бюджетам.

Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у Бюджетному кодексі, складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів.

Нормативи відрахувань. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного підпорядкування зараховується 75% від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на територій цих міст.

До доходів бюджетів міст районного підпорядкування, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25% від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на територій цих міст.

Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1) 25% прибуткового податку з громадян, що сплачується на відповідній території;

2) 25% плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1) 50% прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань;

2) 15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

4) плата за державну реєстрацію суб'єтків підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Склад доходів бюджетів районів у містах. Склад доходів бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним радам у містах [5, c.435-441].

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів, належать:

1. місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

2. 100% плати за землю - для бюджетів міст Києва і Севастополя; 75% - плати за землю - для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування; 60% плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань;

3. податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

4. надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5. податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

7. плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

8. кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

9. фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

10. плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності;

11. надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

12. плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом;

13. гранти та дарунки у вартісному виразі;

14. власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

15. податок на прибуток підприємств комунальної власності;

16. платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

17. інші надходження, передбачені законом.

Надходження до бюджету розвитку. Надходження до бюджету розвитку

місцевих бюджетів включають:

1. кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

2. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

3. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;

4. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

5. запозичення, здійсненні у порядку, визначеному Бюджетним кодексом та іншими законами України;

6. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

Орієнтовна кількість місцевих бюджетів на початок 2001 р. подана в табл.1.1.1.

Таблиця 1.1.1. Склад місцевих бюджетів України

Вид

Кількість

Бюджет Автономної республіки Крим

1

Бюджети областей

24

Бюджети м. Києва і Севастополя

2

Міські бюджети обласного і районного підпорядкувааня

443

Бюджети районів

490

Районні бюджети у містах

120

Бюджети селищних рад

900

Бюджети сільських рад

понад 10 тис.

Разом

понад 12 тис.

1.2 Видатки місцевих бюджетів

Видатки місцевих бюджетів відображають ті самі соціально-економічні відосини, що й видатки Державного бюджету, але на місцевому рівні й з урахуванням регіональних особливостей.

Видатки місцевих бюджетів базуються на тих самих законодавчих актах, що і доходи місцевих бюджетів. Так, ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає поділ видатків місцевих бюджетів на дві частини - видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Починаючи з 2000 р. у видатковій частині передбачено два фонди - загальний фонд та спеціальний фонд. Їх призначення аналогічне відповідним фондам у Державному бюджеті.

Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації згідно з цілями і обсягами, що затверджуються відповідними радами. Сільські, селищні, міські, районні ради у містах (різі їх створення) та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначаю напрями їх використання.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад; видатки, пов'язані зі здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними районними та обласними бюджетами.

Видатки місцевих бюджетів передбачені ст. 70 Бюджетного кодексу. Вони включають бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією відповідних програм.

Перелік програм залежить від рівня місцевого бюджету. Розглянемо окремі рівні.

Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфетрів. Це видатки на:

1. утримання органів місцевого самоврядування;

2. освіту;

3. первинну методико-санітарну, амбулаторно-полікнічну та стаціонарну допомогу;

4. утримання сільських, селищних та міських палаців культури, клубів та бібліотек;

Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст АРК і міст обласного підпорядкування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфетрів. Вони охоплюють видатки на:

1. деравне управління;

2. освіту;

3. охорону здоров'я;

4. соціальний захист і соціальне забезпечення;

5. державні, культурно-освітні- та театрально-видовищні заклади;

6. державні програми розвитку фізичної культури і спорту.

До видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфетрів, належать видатки на:

1. місцеву пожежну охорону;

2. позашкільну освіту;

3. програми місцевого значення, які стосуються дітей, молоді, жінок, сім'ї;

4. місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

5. заходи з організації рятування на водах;

6. обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

7. транспорт, дорожне господарство;

8. інші програми.

Передання видатків на здійснення повноважень передбачено ст.. 93 Бюджетного кодексу.

Бюджет розвитку за видатками включає:

1. погашення основної суми боргу;

2. капітальні вкладення;

3. внески органів влади у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.

Для непередбачуваних видатків може бути сформований резервний фонд, який не може перевщувати 1% обсягу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету. У разі його створення і використання Рада міністрів АРК та виконавчі комітети місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідними радами про витрачання коштів відповідного бюджету [5, c. 470-472].

ІІ. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області

2.1 Аналіз виконання дохідної частини бюджету

Протягом 2009 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 584,3 млн.грн. податків, зборів та неподаткових платежів, що становить 105,3% до затвердженого річного плану та річних розрахункових показників Міністерства фінансів України. У порівнянні з 2008 роком надходження зросли на 7,7 млн.грн. або 1,3%.

Найбільшу частку, тобто 81,8%, в структурі доходів загального фонду обласного бюджету складає податок з доходів фізичних осіб, якого минулого року одержано понад 478 млн.грн. або 102% до річного плану. Окрім того надходження плати за землю становить 56,7 млн.грн. або 121,4%, плати за оренду комунального майна - 6,2 млн.грн. або 112,1%, частини прибутку комунальних підприємств - 541,1 тис.грн. або 138,8%, податку на прибуток підприємств спільної власності територіальних громад області - 1,8 млн.грн. або 147,5%, плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - 37,6 млн.грн. або 125,3%.

Не виконано річний план надходження до загального фонду обласного бюджету платежів за користування надрами, якого одержано 1,8 млн.грн. або 93,3%.

До спеціального фонду обласного бюджету у 2009 році надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 136 млн.грн., що становить 95,9% річного плану і 130,4% до розрахункових показників Мінфіну. Зокрема коштів від відчуження комунального майна - майже 21 млн.грн. або 104,3%, коштів від відчуження втрат сільськогосподарського виробництва - 5,2 млн.грн. або у 2,3 рази більше річного плану, збору за забруднення навколишнього природного середовища - 11,7 млн.грн. або 116,7%, податку з власників транспортних засобів - 23,2 млн.грн. або 84,4% і власних доходів бюджетних установ - 74,9 млн.грн. або 91,5%.

Офіційних трансфертів з державного бюджету до обласного бюджету загалом надійшло в сумі 2206,4 млн.грн. або 98%, з них до загального фонду - 1931,9 млн.грн., спеціального фонду - 274,5 млн.грн. Зокрема, цільових Зокрема, цільових субвенцій надійшло в обсязі 1419,3 млн.грн. або 97%, з них до загального фонду - 1162,3 млн.грн., спеціального - 257 млн.грн.

Дотацію вирівнювання, додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та додаткову дотацію на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет одержано з державного бюджету в повному обсязі відповідно у сумах 617,5 млн.грн., 145,1 млн.грн. і 6,9 млн.грн.

Найбільше відставання допущено в містах Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Трускавці, Бродівському районі.

Порівняно до 2008 року загалом надходження збільшилися на 23,4 млн грн або 0,9%, а в Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Трускавці, Буському, Жидачівському, Сколівському та Яворівському районах зменшились. Нижче середньообласного показника приросту надходження до бюджетів мають м. Борислав та Бродівський район.

До державного бюджету на 1 січня мобілізовано доходів у сумі 5726,6 млн грн або 84,7% до річного плану платежів, від яких відраховано дотацію вирівнювання в сумі 2347,5 млн грн або 100% плану на 2009 рік. Зокрема, на 660,6 млн грн або 20,3% не забезпечено виконання планових завдань митними органами, на 366,9 млн грн або 10,8% - податковими органами. Порівняно з попереднім роком надходження до державного бюджету зменшились на 1152,0 млн грн або 16,7%.

Незважаючи на напруження у надходженнях доходів, у повному обсязі і своєчасно, а також достроково за другу половину грудня, проведено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, профінансовано інші першочергові видатки [18].

2.2 Аналіз виконання видаткової частини бюджету

Виконання видаткової частини обласного бюджету за 2009 рік у цілому становить 2846,6 млн.грн. або 95% до уточнених Львівською обласною радою річних призначень, з них за загальним фондом - 2439,9 млн.грн. або 95,2%, спеціальним фондом - 406,7 млн.грн. або 93,7%.

Зокрема на освіту використано 514,8 млн.грн. або 95,5% річних призначень з урахуванням змін, охорону здоров”я - 507,3 млн.грн. або 96%, соціальне забезпечення і проведення заходів соціального захисту населення - 68,4 млн.грн. або 95,5%, культуру та мистецтво - 51,4 млн.грн. або 94,2%, фізичну культуру та спорт - 24,9 млн.грн. або 97%, утримання органів місцевого самоврядування - 11,1 млн.грн. або 95,6%, розвиток інформаційного простору - майже 3 млн.грн. або 97,9%.

У звітному періоді забезпечено своєчасну, а також дострокову, тобто за другу половину грудня, виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, оплату спожитих енергоносіїв, проведено фінансування інших першочергових видатків.

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ області, оплати спожитих енергоносіїв і проведення інших першочергових витрат з обласного бюджету надано місцевим бюджетам області додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 117,8 млн.грн.

Це сприяло тому, що з усіх місцевих бюджетів, за винятком бюджетів міст Львова та Борислава, достроково виплачено заробітну плату за ІІ половину грудня за термінами 1-10 січня 2010 року. Проте, на освоєння асигнувань негативно вплинула проблема, яка виникла в області впродовж жовтня-грудня 2009 року з проходженням коштів місцевих бюджетів, зокрема і обласного бюджету через казначейські рахунки. Пов”язано це з тим, що згідно з пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1036 „Деякі питання організації бюджетного процесу”, яка залишається чинною і сьогодні, зобов”язано органи Державного казначейства здійснювати платежі розпорядникам бюджетних коштів за незахищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів у разі відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, нарахувань на неї, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Але, незважаючи на те, що в обласному бюджеті такої заборгованості не було і на рахунку був необхідний фінансовий ресурс, територіальними органами Державного казначейства у Львівській області суттєво обмежувалося проведення видатків. Так, станом на 1 січня 2010 року головним управлінням Держказначейства не проведено видатків обласного бюджету за загальним фондом на суму 19,3 млн.грн. Внаслідок цього, заклади охорони здоров”я, освіти, соціального захисту населення та інші установи не мали можливості придбати миючі засоби, пальне, вкрай необхідні для їх діяльності матеріали, провести видатки капітального характеру. Кредиторська заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, впродовж 2009 року зросла на 16,2 млн.грн., з них за загальним фондом - 15,6 млн.грн., спеціальним - 0,6 млн.грн. і на кінець 2009 року становить відповідно 19,3 млн.грн. та 2,4 млн.грн.

Наприклад, внаслідок не проходження коштів через органи Державного казначейства у закладах освіти обласного підпорядкування наприкінці року не проведено видатки з господарського утримання приміщень на суму 3,3 млн.грн., відрядження - 50,7 тис.грн., реалізації галузевих програм - 406,2 тис.грн., придбання обладнання - 442,1 тис.грн., капітального ремонту приміщень - 2 млн.грн. і кредиторська заборгованість зросла до 6,2 млн.грн.

У закладах охорони здоров”я обласного підпорядкування з цієї причини не проведено видатки з господарського утримання приміщень на суму 938,3 тис.грн., відрядження - 28,8 тис.грн., співфінансування проекту „Створення транскордонної мережі пунктів екстренної медичної допомоги та інформаційно-координаційного центру у м.Львові” - 125,2 тис.грн., придбання медобладнання - 7,2 млн.грн., капітального ремонту приміщень - 21,2 тис.грн., а кредиторська заборгованість наприкінці року досягла 8,4 млн.грн.

В установах культури і мистецтва обласного підпорядкування не було оплачено 893,2 тис.грн. витрат на проведення Творчого звіту Львівської області у рамках Фестивалю мистецтв України, 716,6 тис.грн. - придбання господарських товарів та не проведено інших видатків, необхідних для функціонування установ цієї галузі. Кредиторська заборгованість в них наприкінці року склалася в сумі 1,6 млн.грн..

Окрім того, внаслідок не проходження коштів через органи Державного казначейства райони неповністю використали надану з обласного бюджету субвенцію на придбання костюмів сільським аматорським колективам і в районних бюджетах на кінець року кредиторська заборгованість становила 25,5 тис.грн., з них 7,5 тис.грн. у Жовківському та 18 тис.грн. у Сокальському районах. А у Сколівському районі не використана субвенція, надана з обласного бюджету районному бюджету на впорядкування зон відпочинку навколо пам”ятника князю Святославу в сумі 289 тис.грн.

В установах фізичної культури та спорту з цієї причини на кінець року утворилася кредиторська заборгованість в сумі 143,2 тис.грн. оскільки не було оплачено 46,7 тис.грн. за проведені галузеві заходи, 3,3 тис.грн. - відрядження спортсменів, 93,2 тис.грн. - послуги зв”язку, придбане пальне і спортивне обмундирування тощо. У зв”язку із затримкою розрахунків органами Державного казначейства неповністю були використані надані бюджетам міст і районів субвенції на будівництво та реконструкцію об”єктів; фінансування заходів, пов”язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності; природоохоронні заходи, внаслідок чого утворилася кредиторська заборгованість в сумі майже 6 млн.грн.

Окрім фінансового забезпечення діяльності установ та їх штатів в галузях проводилися видатки на реалізацію окремих заходів і програм, передбачених обласним бюджетом на 2009 рік [19].

Зокрема, в освіті у звітному періоді оздоровлено усіх вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, на що спрямовано понад 4 млн.грн. На реалізацію „Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки” використано майже 11 млн.грн., з яких на розвиток мережі освітніх округів - 4 млн.грн., видання посібників з організації виховної роботи та „Християнська етика” - 200 тис.грн.; проведення форуму видавців - 50 тис.грн.; створення регіональної системи виявлення та відбору обдарованої молоді - 2,4 млн.грн.; впровадження моделі дистанційного підвищення кваліфікації та спеціальних програм професійного розвитку педагогічних працівників - 567 тис.грн.; формування єдиного інформаційного освітнього простору - 71,8 тис.грн.; оцінювання навчальних досягнень випускників освітніх округів - 141 тис.грн. та розвиток мережі дошкільної освіти - 2,5 млн.грн., удосконалення системи реабілітації дітей з вадами розумового розвитку - 250,9 тис.грн., забезпечення навчальних закладів спортінвентарем та навчальними матеріалами - 719,8 тис.грн.

Проведено також ряд заходів з підготовки установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період, а саме: завершено ремонт харчоблоку у загальноосвітній санаторній школі № 1, внутрішньої системи опалення у Бориславській загальноосвітній санаторній школі та Підкамінській спецшколі-інтернаті, димової труби у Червоноградській школі-інтернаті для дітей-сиріт; замінено вікна на енергозберігаючі у навчально-реабілітаційному центрі „Мрія”, а також дахи над спальним корпусом школи-інтернату № 104, у Самбірській спецшколі-інтернаті та навчально-реабілітаційному центрі „Світанок” тощо. На капітальні видатки установ професійно-технічної освіти використано понад 5 млн.грн. або 92,2 відсотка річних призначень, з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 879,9 тис.грн., капітальний ремонт навчальних закладів - 4,2 млн.грн.

Разом із тим, забезпечено погашення заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів за 1997-2002 роки, на що використано 22,1 млн.грн. або 86,6% одержаної на цю мету з державного бюджету субвенції.

Окрім того, для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу та утримання прийомних сімей на 2009 рік з державного бюджету обласним було одержано субвенцію в сумі 4,1 млн.грн., яку використано в повному обсязі. На капітальні видатки установ охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 19,1 млн. грн, з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 14 млн.грн., капітальний ремонт і реконструкцію медичних закладів - 5 млн.грн. На реалізацію галузевих програм в охороні здоров”я використано 5,6 млн.грн. Зокрема, на реалізацію програми „Забезпечення дітей-інвалідів області життєво необхідними медичними препаратами замісної терапії на 2007-2011 р.” - 1,6 млн.грн., „Стратегія подолання материнської та дитячої смертності у Львівській області на 2007-2011 роки” - 3,7 млн.грн., „Розвиток телемедичної мережі на 2007-2011” - 212,2 тис.грн. та „Поліпшення допомоги особам із зниженим слухом на 2007-2009 роки” - 99,4 тис. грн.

Окрім цього, впродовж 2009 року закладами охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 21,6 млн.грн. на реалізацію заходів програмного характеру. З них, на реалізацію заходів з виконання Державної комплексної програми „Цукровий діабет та лікування нецукрового діабету” - 2,3 млн.грн., „Надання замісної ниркової терапії у Львівській області на 2009 рік” - 16 млн грн., „Трансплантації органів та інших анатомічних тканин” - 1,1 млн.грн. та ін. На реалізацію заходів у галузі культури використано 3,3 млн. грн., а капітальні видатки загалом становлять 2,4 млн. грн. На здійснення програми розбудови сфери охорони культурної спадщини на 2007-2012 роки спрямовано понад 2 млн. грн. або 99% до уточнених річних призначень. Забезпечено проведення археологічного обстеження території Львівської області, обстеження та впорядкування територій поховань жертв війни та політичних репресій, а також протипожежної обробки дерев'яних конструкцій, придбання вогнегасників, паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини.

В обсязі видатків на соціальне забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення за 2009 рік враховано виділені кошти на поточний ремонт даху ферми Підкамінського будинку-інтернату і харчоблоку Львівського геріатричного інтернату, копіювальної і комп'ютерної техніки Созанського і Підкамінського будинків-інтернатів, холодильного обладнання Поповицького будинку-інтернату, протипожежне технічне обслуговування сигналізації будинків-інтернатів, придбання м'якого інвентаря, а також придбання обладнання фізіотерапевтичних кабінетів для 10-ти будинків-інтернатів, комп'ютерної техніки, косарки, сінопресу, двигуна для холодильника, електродуховки та меблів для житлових кімнат, проведення капітального ремонту даху, корівника, житлових і кухонних приміщень 5-х будинків-інтернатів, медичного кабінету Підкамінського інтернату.

Разом із тим, на здійснення заходів із соціального захисту з обласного бюджету минулого року було надано субвенції бюджетам міст і районів області, кошти яких використано переважно в межах потреби на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 768,8 тис. грн (98,6% до річних призначень), виплату компенсації реабілітованим громадянам - 202,5 тис. грн (90%), виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 614,7 тис. грн. (93,5%), поховання учасників бойових дій - 407,1 тис. грн. (55,3%), у тому числі на поховання учасників національно-визвольних змагань - 26,5 тис. грн, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 351,4 тис. грн (54,1%), надання допомоги малозабезпеченим громадянам області відповідно до розпоряджень голови обласної ради - 8,7 млн. грн (99,9%) та відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації - 449,95 тис. грн (97,8%). Освоєно також кошти субвенції обласного бюджету на виплату разової допомоги ветеранам Української Повстанської Армії в сумі понад 1 млн. грн (98,2%) та адресної грошової допомоги багатодітним сім'ям в сумі 723 тис. грн (72,3%).

Окрім того, спрямовувалися кошти субвенцій з державного бюджету на реалізацію в області державних та регіональних програм соціального характеру. Зокрема:

- на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 993,5 млн. грн, що складає 100% до уточнених річних призначень. Забезпечено виплату всіх видів державних допомог, які нараховані протягом року;

- на відшкодування пільг та житлових субсидій населення в частині спожитих енергоносіїв та використаних житлово-комунальних послуг спрямовано 233,9 млн.грн або 93,2% до уточненого плану на рік та 98% від фактично нарахованих пільг і субсидій. (Мінфін не повністю забезпечив розрахунки);

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 66,9 млн.грн або 90,7%. (У зв'язку з неповним перерахуванням у кінці року коштів субвенції з державного бюджету та не проведенням розрахунків Мінфіном на 1 січня 2010 року в місцевих бюджетах виникла заборгованість з цих видатків в сумі 5,7 млн. грн);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 8,7 млн. грн або 100% до річних призначень. (У зв'язку із фактичним збільшенням споживання цього виду енергоносіїв на 1 січня 2010 року виникла заборгованість з цих видатків в сумі 212,8 тис. грн, яка повністю погашена в поточному році).

Відповідно до статті 53 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 193 „Питання реалізації статті 53 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” в області проводилася робота з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення населенню. Станом на 1 січня 2010 року проведено розрахунки на загальну суму 84,9 млн. грн або 79,4% від суми, визначеної складеними договорами.

Окрім виплати зарплати працівникам установ у складі видатків на фізичну культуру та спорт враховано використані кошти на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл (10,1 млн. грн) та спортивних споруд (1,5 млн. грн), а також проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (4,8 млн. грн). На реалізацію обласних програм у галузі сільського і лісового господарства у звітному періоді використано майже 6 млн. грн або 81,8% до уточнених річних призначень.

Зокрема, виділялись кошти на реалізацію програм з розвитку комунального лісового господарства Львівщини - 499 тис. грн, створення обласної інформаційно-аналітичної системи аграрного сектору другої черги - 50 тис. грн, підвищення родючості грунтів у господарствах області - 600 тис. грн, підтримку виставкової діяльності у сфері агропромислового комплексу - 100 тис. грн, насінництво сільськогосподарських культур - 80 тис. грн, підтримку розвитку тваринництва - 3,3 млн. грн, часткову компенсацію вартості машин та обладнання для механізації ферм ВРХ, іншої сільськогосподарської техніки - 795,1 тис. грн. На виконання програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” спрямовано кошти загального фонду в сумі 473,1 тис. грн, спеціального - 92 тис. грн. На реалізацію обласної програми збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у 2009 році із спеціального фонду обласного бюджету у вигляді субвенції державному бюджету профінансовано видатки в сумі 1,5 млн. грн, з яких використано 220 тис. грн або 9,6% до річних призначень. Невикористані кошти спеціального фонду у сумі 1314,4 тис. грн повернуто в обласний бюджет. У зв”язку з непроходженням платежів через територіальні органи Державного казначейства утворилась кредиторська заборгованість на вказану суму.

На утримання адміністрацій регіональних ландшафтних парків області „Надсянський”, „Верхньодністровські Бескиди” та „Равське Розточчя” протягом 2009 року використано 343,8 тис.грн. або 98,2% до річних призначень. На підтримку малого та середнього підприємництва спрямовано 206,5 тис. грн або 68,8%.

За загальним фондом обласного бюджету на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, використано 3,4 млн. грн або 85,7%. Здійснювалося також фінансування передбачених обласним бюджетом видатків на заходи з енергозбереження. Всього за загальним фондом на цю мету використано 2,7 млн. грн. або 73,3% до уточнених призначень на рік, що дало можливість забезпечити потребу. Зокрема на сплату відсотків за кредитами для населення на впровадження енергозберігаючих заходів використано 2,5 млн. грн (72,5%), створення інструментарних можливостей для реалізації програми енергозбереження - 235 тис.грн. (99,8%). На здійснення видатків із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у звітному періоді використано 749,5 тис. грн, що складає 99,5 відсотка до уточнених річних призначень. Окрім того з резервного фонду обласного бюджету на цю мету відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації спрямовано 3,7 млн. грн або 48,2% до уточнених призначень. На будівництво та реконструкцію загальнообласних об'єктів за спеціальним фондом обласного бюджету використано 14,6 млн.грн. або 82,9% до призначень. Окрім того субвенції місцевим бюджетам на цю мету з обласного бюджету надано на суму 18,9 млн. грн, з яких використано 17 млн. грн.

Зокрема на будівництво і реконструкцію 15 об'єктів охорони здоров'я використано 3,3 млн. грн, 34 закладів освіти - 11,8 млн. грн. та 3 закладів соціального захисту населення - 1,3 млн. грн; будівництво, реконструкцію, ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури та історії, культури і туризму (19 об”єктів) - 7,2 млн. грн, з них - будинків культури (6 об”єктів) - 1,2 млн. грн, пам'ятників (2 об”єкти) - 2 млн. грн, музею - 226,6 тис. грн; систем теплопостачання, електропостачання, водоканалізаційних мереж, очисних споруд (19 об”єктів) - 7,2 млн. грн; розроблення схеми планування території Львівської області - 129,3 тис. грн; інше будівництво (4 об”єкти) - 860,3 тис. грн.

Слід зазначити, що у минулому році за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів міст і районів області введено в дію 13 об'єктів. Зокрема, завершено будівництво, реконструкцію: 6 закладів освіти в містах Трускавець, Новий Розділ, Броди, селах Ясениця - Сільна Дрогобицького району та Нежухів Стрийського району і смт Красне Буського району; 1 заклад соціального захисту в с. Лешків Сокальського району; 2 заклади охорони здоров'я в м. Жовкла та с. В. Яблунька Турківського району; 3 об'єкти житлово-комунального господарства в містах Львові, Бориславі та Новояворівську; 1 заклад культури в м. Стрий.

За рахунок коштів обласного бюджету на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2009 році використано 3 млн. грн. Окрім цього, на фінансування заходів, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, із спеціального фонду обласного бюджету надано субвенцію місцевим бюджетам у сумі 26,2 млн. грн або 95,2% до річних призначень, із яких використано 23,8 млн.грн.

У 2009 році на природоохоронні заходи з обласного бюджету фактично використано 8,7 млн. грн або 86,7% до призначень [18].

2.3 Проблеми зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування

Одна із основних особливостей унітарної держави - концентрація дій регіональних і місцевих органів управління на виконанні базових напрямів економічної політики центру. Але для досягнення єдності цілей переконання і бажання недостатньо; для цього потрібні і відповідні економічні можливості, які залежать від обсягів доходів регіональних бюджетів.

Разом з тим слід зазначити, що розширення прав і обов'язків органів місцевої влади в умовах, що склалися, не завжди відповідає їх економічним можливостям, і питання поповнення доходів місцевих бюджетів, як і раніше, залишаються актуальними.

Прийняті Верховною Радою України Закони “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про бюджетну систему України” визначають, що “місцеві ради народних депутатів у межах свої компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети відповідних територій” [35, с. 14]. Здавалося б, що все логічно, але “межі своєї компетенції” так замикаються на рівні Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, що ось уже протягом ряду років і держава в цілому, і регіони “звично” затверджують бюджети зі значними запізненнями, а в деяких випадках - і наступного року. Немає необхідності говорити про те, як негативно це впливає на розвиток економіки.

Але такого стану на регіональному і місцевому рівнях могло б і не бути, якби кожна ланка бюджетної системи мала чітку, визначену законом дохідну базу.

Аналіз проблем місцевих бюджетів, а також теорії та практики побудови багаторівневих бюджетних систем у країнах з ринковою економікою дозволяє зробити висновок, що існуюча система формування місцевих бюджетів має ряд серйозних недоліків:

- висока ступінь концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань;

- регулюючі доходи відіграють домінуючу роль у структурі надходжень до регіональних і місцевих бюджетів, в той час як частка закріплених за територіями податкових платежів низька;

- практично щорічна зміна видів податків, що зараховуються до місцевих бюджетів;

- відсутність єдиних та досить стабільних нормативів (наприклад, на кілька років) відрахувань від загально державних податків до місцевих бюджетів;

- відсутність єдиних правил ув'язки доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень, а також науково обгрунтованої методики міжрегіонального перерозподілу доходів.

Сьогодні найбільш проблемним є питання взаємовідносин між бюджетами різних рівнів з приводу розподілу між ними доходів і видатків. Як показали результати досліджень, нині діючий бюджетний механізм, при якому місцеві ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань від регулюючих податків і зборів та суми дотацій, призводить до погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Це, в свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що тягне за собою погіршення стану соціально-економічного розвитку.

Розглянемо в цьому зв'язку три найбільших джерела доходів - ПДВ, податок на прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб.

На 20 % в області зменшилися обсяги виробництва, майже половина підприємств понесла збитки, відбулося скорочення числа працюючих.

Проте навіть за таких умов податкова служба докладає зусиль для зменшення впливу зазначених ризиків на стан надходжень до бюджетів усіх рівнів.

І як результат, доходи загального фонду Державного бюджету забезпечено в сумі 3065,4 млн. грн. (на 12,6 відсотка менше від доведеної ДПА України розрахункової бази). Водночас до місцевих бюджетів надійшло 2490 млн. грн. (виконання завдань - 103 відсотки), при цьому приріст порівняно з 2008 роком становить 19 млн. грн.

Загалом же в Львівській області спад податкових надходжень проти 2008 року до бюджетів усіх рівнів склав більш як 353,7 млн. грн. (6 %). Передовсім за рахунок невиконання планових накреслень з основних бюджетоутворюючих платежів, зокрема ПДВ. І хоча в адмініструванні ПДВ за минулий рік досягнуто певних позитивних зрушень - зібрано 1554,3 млн. грн. (на 42 млн. грн. більше ніж у 2008 році), загальна сума від його надходжень склала 92,7 відсотка від доведеного показника. Крім об'єктивних причин, на Колегії ДПА у Львівській області було наведено низку суб'єктивних факторів, які негативно вплинули на адміністрування податку на додану вартість. Зокрема, вагомим резервом збільшення збору ПДВ є робота з платниками, які декларують великі обсяги оподатковуваних операцій і водночас мають незначне податкове навантаження. Тобто вони мінімізують свої податкові зобов'язання. Порівняно з початком минулого року обсяг некомпенсованого ПДВ в області зменшився на 131 млн. грн. і в грудні 2009 року склав 356 млн. грн. Водночас немало підприємств з місяця в місяць нарощують суму невідшкодованого податкового кредиту. Було наведено факти, коли одну і ту саму суму на конкретному підприємстві знімали по два-чотири рази як таку, що не підтверджена документально, та через деякий час її знову заявляли до відшкодування. Досі подаються декларації з сумами податку, включеними до податкового кредиту за накладними, виписаними ще до 1 березня минулого року. Тому керівників ДПІ у містах і районах зобов'язано впродовж 3-х місяців перевірити вірогідність таких сум, а в разі виявлення порушень - відшкодувати їх до бюджету.

За рахунок справляння податку на прибуток до бюджету надійшло 1259 млн. грн., що складає 78,6 відсотка від розрахункової бази. Причина полягає в зростання кількості збиткових підприємств. Зокрема, за рахунок включення у валові витрати курсових різниць, перенесення збитків попередніх періодів, які виникли внаслідок перерахунку заборгованості за валютними кредитами та відсотків за користування ними. Тому актуальними будуть перевірки таких підприємств протягом першого кварталу. ДПА у області має наміри вжити заходів протидії щодо приховування від оподаткування доходів великого бізнесу. Мова йде передусім про використання великими торговими мережами приватних підприємців-спрощенців. Предметом перевірки стане також правомірність включення до валових витрат та податкового кредиту непідтверджених відповідними документами сум.

Під час засідання намічено також конкретні заходи щодо виконання завдань з акцизного збору, перш за все за рахунок реалізації програми підтримки вітчизняних товаровиробників і активізації боротьби з нелегальним виробництвом та незаконним обігом алкогольних напоїв.

Проблемним питанням залишається податок з доходів фізичних осіб, який у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає понад 76 %. Незважаючи на виконання завдань щодо його надходжень до бюджету, значний відсоток підприємців досі виплачують зарплатню «в конвертах» або в розмірах, менших за її встановлений мінімальний розмір. Це питання податківці також не обійдуть своєю увагою.

Колегія поклала на керівників структурних підрозділів, зокрема начальників ДПІ у містах і районах, персональну відповідальність щодо систематичного аналізу і аудиту податкових надходжень, чіткого дотримання графіку погашення податкового боргу, зменшення кількості малоефективних перевірок, виявлення і використання наявних резервів та викриття і руйнування тіньового підприємництва.

На засіданні Колегії розглянуто також низку інших питань. Зокрема, про результати позовної роботи та заходи щодо її поліпшення у поточному році, про стан організації роботи в органах ДПС області зі зверненнями громадян, про запобігання проявам корупції в органах державної податкової служби, враховуючи вимоги пакету законів, нещодавно прийнятих Верховною Радою з метою викорінення цього ганебного явища.

Для стимулювання місцевих органів влади стосовно поновлення частин своїх бюджетів та проведення активної інвестиційної діяльності на місцях вже сьогодні повинні бути переглянуті відповідні статті законів, що регламентують правила формування та виконання місцевих бюджетів, деякі з них не відповідають принципам самостійності та фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Реформування системи формування місцевих бюджетів повинно грунтуватись лише на тих заходах, які б заохотили місцеві органи влади до пропорційного виконання як державного, так і місцевих бюджетів. Тільки такі заходи дадуть ефект. Одним із таких методів могло б бути запровадження порядку здійснення видатків державного бюджету шляхом використання поточних надходжень у регіонах для здійснення поточних видатків державного бюджету. Інакше кажучи, для виконання функцій органів влади України слід залишати у регіонах певну частку коштів державного бюджету без їх спрямування до центру та у зворотному напрямі. Реалізація запропонованого методу дасть змогу вдосконалити діючу систему здійснення видатків державного бюджету, підвищити оперативність і ефективність управління наявними фінансовими ресурсами держави та зацікавити місцевих керівників у збільшенні надходжень до державного бюджету. Особливе значення цей підхід матиме для фінансування соціальних потреб, оскільки буде усунуто різницю у відповідальності місцевого керівництва за виконання фінансового плану органів управління держави та місцевих органів. Стосовно відповідальності органів влади перед громадянами акцент буде зміщено у регіони, що відповідає елементарній логіці.

При реформуванні бюджетного механізму доцільно було б місцевий бюджет поділити на поточний і бюджет розвитку. При побудові поточного бюджету необхідно в його основу покласти наступні принципи: забезпечення достатнього рівня розвитку регіону, міста, селища, села; стабільність надходження коштів; пріоритетний розвиток соціально-культурної сфери; наукову обгрунтованість розмірів видатків; обов'язковий характер виконання поточного бюджету.

Виходячи з цього, поточний бюджет може мати таку структуру (рис 2.3.1)


Подобные документы

 • Структура та розвиток місцевих бюджетів України, особливості формування та шляхи зміцнення їх дохідної бази. Аналіз зарубіжної практики організації міжбюджетних відносин. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету на прикладі Дніпропетровської області.

  курсовая работа [77,7 K], добавлен 13.12.2010

 • Система місцевих бюджетів в Україні, етапи її реформування. Механізм формування місцевих бюджетів, вирівнювання їх фінансових можливостей. Недостатність доходів місцевих бюджетів для покладених на органи місцевого самоврядування функцій та завдань.

  реферат [16,5 K], добавлен 09.02.2012

 • Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів. Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування. Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну базу місцевих бюджетів. Концепція подальшого реформування місцевих бюджетів України.

  курсовая работа [196,6 K], добавлен 28.02.2011

 • Сутність видатків місцевих бюджетів, їх характеристика та класифікація. Їх роль і значення у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Зарубіжний досвід їх формування. Аналіз видаткової частини місцевих і обласного бюджетів Вінницької області.

  курсовая работа [385,9 K], добавлен 23.08.2015

 • Місцеві бюджети: суть та структура. Характеристика доходів та видатків місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів Ізяславського району. Напрями вдосконалення виконання місцевих бюджетів. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів.

  дипломная работа [769,4 K], добавлен 03.12.2010

 • Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи, суть і типи доходів, їх формування та динаміка. Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету. Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 23.06.2013

 • Принципи формування місцевих бюджетів. Власні доходні джерела органів місцевого самоврядування. Передані загальнодержавні доходи. Бюджетні трансферти, як один з основних засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

  дипломная работа [68,1 K], добавлен 13.04.2007

 • Джерела формування доходів місцевих бюджетів. Рівень централізації бюджетних ресурсів. Шляхи підвищення рівня фінансової незалежності місцевого самоврядування. Фінансові інструменти зміцнення фінансової бази в умовах децентралізації бюджетних ресурсів.

  статья [829,0 K], добавлен 31.08.2017

 • Організаційні засади формування видатків місцевих бюджетів, їх характеристика та класифікація. Зарубіжний досвід фінансування видатків. Аналіз видатків місцевих бюджетів. Склад та структура видатків, особливості фінансування, шляхи вдосконалення.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 14.09.2010

 • Теоретичні основи та необхідність планування і виконання місцевих бюджетів в умовах динамічного розвитку України. Аналіз виконання місцевих бюджетів, шляхи їх ефективного планування та виконання. Основні напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин.

  дипломная работа [282,7 K], добавлен 22.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.