Планування оборотних засобів підприємства на прикладі ДП "Родниківка"

Сутність, класифікація оборотних коштів і принципи організації оборотних засобів. Склад оборотних засобів підприємства. Фінансово-економічна характеристика ДП "Родниківка", планування оборотних засобів. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.05.2012
Размер файла 62,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносяться: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріалоємності промислової продукції, розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.

Головний напрямок економії матеріальних ресурсів на кожному конкретному підприємстві - збільшення виходу кінцевої продукції з той самою кількості сировини і матеріалів - залежить від технічного оснащення виробництва, рівня майстерності працівників, рівня організації матеріально-технічного забезпечення, кількості норм витрати і запасів матеріальних ресурсів.

Чимале значення має скорочення втрат у виробничому процесі, за рахунок якого можна досягти 15-20% всієї економії матеріальних ресурсів.

При управлінні оборотними коштами важливо також правильно вибрати метод оцінки матеріально-виробничих запасів, що у підсумку впливає на розмір прибутку підприємства.

Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.

Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання.

Слід також зауважити, що ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох чинників. Серед них можна виділити зовнішні чинники, що роблять вплив незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на яких підприємство може і повинно активно впливати.

До зовнішніх чинників відносяться: загальна економічна ситуація, особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по ним, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. Враховуючи ці і інші чинники, підприємство може використовувати внутрішні резерви раціоналізації руху оборотних коштів [22 С. 227].

Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься, перш за все, до виробничих запасів. Запаси грають важливу роль в забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час вони представляють ту частину коштів виробництва, яка тимчасово не бере участь у виробничому процесі. Ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; вдосконаленню нормування; поліпшенню організації постачання, зокрема шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства.

Скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві досягається шляхом вдосконалення організації виробництва, поліпшення вживаної техніки і технології, вдосконалення використання основних фондів, перш за все їх активної частини, економії по всіх стадіях руху оборотних коштів.

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь в створенні нового продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве відвернення засобів в сферу обігу - негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів в сферу обігу є раціональна організація збуту готовій продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати відповідно до потреб підприємства.

Відносно до підприємства, що аналізується, ДП «Родниківка», то резерви і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в ньому залежать від двох чинників: об'єму товарообігу на підприємстві і розміру оборотних коштів. Щоб прискорити оборотність, ДП «Родниківка» необхідно:

- удосконалити рух товару і нормалізувати розміщення оборотних коштів;

- повністю і ритмічно виконувати плани господарської діяльності;

- удосконалювати організацію торгівлі, упроваджувати прогресивні форми і методи продажу;

- упорядкувати збір і зберігання порожньої тари, прискорювати повернення тари постачальникам і здачу тарозбираючим організаціям;

- удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;

- покращувати претензійну роботу;

- прискорювати оборот грошових коштів за рахунок поліпшення інкасації торгової виручки, строгої лімітації залишків грошових коштів в касах торгових підприємств, в дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;

- звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і бистрозношуючихся предметів, інвентарю, спецодягу на складі, скоротити підзвітні суми, витрати майбутніх періодів;

- не допускати дебіторської заборгованості.

Тобто, ефективність використання оборотних коштів на ДП «Родниківка» залежить перш за все від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної і фінансової роботи.

Також, на ДП «Родниківка» особливу увагу слід приділити вивченню причин виявлених відхилень по окремих видах оборотних активів і розробці мір по їх оптимізації. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, іншої маркетингової діяльності, наявності залежаних і неходових товарів.

Слід зауважити, що великі залишки грошових коштів в касі виникають у зв'язку з неритмічним розвитком роздрібного товарообігу, невчасною здачею виручки в банк, невживаних грошових коштів і іншими порушеннями касової дисципліни. Наднормативні залишки інших товарно-матеріальних цінностей є результатом наявності або придбання зайвих і непотрібних матеріалів, сировини, палива, малоцінних і бистрозношуючихся предметів, інших матеріальних цінностей.

Понизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива на ДП «Родниківка» до оптимальних розмірів можна шляхом їх оптової реалізації або бартерних операцій, рівномірного і частого завезення. Нормалізації залишків товарів і грошових коштів в касі і в дорозі сприяє ритмічний розвиток роздрібного товарообігу. Залишки порожньої тари можна мінімізувати за рахунок своєчасного її повернення постачальникам, прискорення здачі тарозбираючим підприємствам, організації централізованого вивозу тари.

На рахунках в банках ДП «Родниківка» потрібно зберігати мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитраті засобів фондів спеціального призначення і резервів основну увагу потрібно буде приділити розробці мір з їх погашення і попередження.

Висновки

Оборотні фонди - це частина засобів виробництва, що беруть участь в одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової продукції одразу і повністю, змінюючи при цьому свою натуральну форму (тобто це матеріали, конструкції, деталі тощо).

За місцем та роллю в процесі виробництва оборотні засоби поділяються на оборотні фонди та фонди обігу, про які йшлося раніше.

За джерелами утворення оборотні засоби підприємства поділяються на власні та позичені. Власними є засоби, що були виділені підприємству при його створенні для забезпечення нормального функціонування. До власних оборотних засобів належать всі оборотні фонди підприємства, а також частина фондів обігу: уставний фонд, прибуток, амортизаційний фонд та ін. Позичені представлені тільки фондом обігу - це різноманітні кредити, позики від інших організацій та установ.

Державне підприємство «Родниківка» зареєстроване за адресою 20324, Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, вул. Гагаріна. Керівник підприємства Войченко Сергій Михайлович, головний бухгалтер Демченко Наталія Михайлівна.

Підприємство розташоване в центрі України в лісостеповій зоні, та має помірно-континентальний клімат. Найхолоднішим місяцем є січень, а найтеплішим - липень. Основною грунтотворчою породою є чорноземи і сірі-підзолисті ґрунти.

Одним із головних завданням на сьогодні ДП «Родниківка» є нарощування виробництва продукції рослинництва і тваринництва на основі впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів і гібридів як вітчизняної так і зарубіжної селекції, розведення високопродуктивних свиней.

В даний час на підприємстві працює 49 чоловік, а у 2008 році працювало 70 чоловік. Це пояснюється тим, що відбулося скорочення 21 працівника за ці роки. У рослинництві скоротили 16 чоловік, та у 2010 році їх чисельність склала 30 чоловік, а у тваринництві у 2010 році залишилося 19 працівників. Площа сільськогосподарських угідь господарства у господарстві не змінювалася на протязі досліджуваного періоду. Так всього у ДП «Родниківка» є 1962 га землі, у тому числі 1937 га ріллі, та 25 га сіножатей та пасовищ.

Ріст чистої виручки від реалізації продукції на 998 тис. грн., був також супроводжений ростом і собівартості реалізованої продукції на 1126 тис. грн. Не дивлячись на те, що ріст собівартості більший за ріст чистого доходу, ми спостерігає ріст чистого прибутку на 52 тис. грн. Так у 2008 році він становив 21 тис. грн., а у 2010 році 73 тис. грн. Разом з тим проаналізуємо вартість валової продукції у співставних цінах 2005 року. Так ріст даного показника склав 1128,6 тис. грн. та у 2010 році вони становили 4397,8 тис. грн. Реалізація продукції є рентабельною, так у 2008 році 1,17%, у 2009 році 1,79%, а у 2010 році 2,51%. Рентабельність є невеликою, проте негативної тенденції не спостерігається.

Загальна вартість оборотних засобів господарства зменшилася протягом звітного періоду на 380 тис. грн. Так у 2010 році їх вартість склала 2042 тис. грн. Левову частину 37,07% зайняли виробничі запаси - 757 тис. грн., далі 28,55% - незавершене виробництво 583 тис. грн. Також 12,44% зайняли поточні біологічні активи - 254 тис. грн., і 11,85% - готова продукція. Найменшу частку - 4,41% - дебіторська заборгованість - 90 тис. грн.

виручка від реалізації на протязі 2008-2010 років виросла на 998 тис. грн., одноденна виручка у 2008 році складала 8,66 тис. грн., а вже у 2010 році 11,43 тис. грн., що показує нам збільшення даного показника лише на 2,77 тис. грн.

Середній залишок оборотних коштів у 2008 році складав 2422 тис. грн. а у 2010 році на 2167 тис. грн. менше - 255 тис. грн.

Аналізуючи подані дані визначаємо, що оборотність оборотних коштів у днях у 2008 році становила 279,73, а вже у 2010 році 189,58 днів. Це свідчить проте, що період обертання коштів збільшився.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 2008 році становив 11,14, у 2009 році 17,75, а у 2010 році 21,71, відбулося збільшення даного показника на 10,56. Даний показник показує нам, на 1 грн. оборотних коштів припадає 11,14, 17,75 та 21,71 грн. виручки від реалізації відповідно.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті показує нам ефективність використання оборотних коштів. Так у 2008 році цей показник 77,70 коп., у 2009 році 58,24 коп., а у 2010 році 52,66 коп. Відхилення у розмірі 25,04 коп., показує нам те, що у 2010 році оборотні кошти використовувались менш ефективніше.

У 2008 році вартість оборотних засобів ДП «Родниківка» становила 2422 тис. грн., а залучені активи становили 1443 тис. грн. У 2009 році вартість оборотних засобів була 2167 тис. грн., а залучених 1031 тис. грн. У 2010 році відповідно 2042 тис. грн., та 1053 тис. грн.

Ефективність використання оборотних коштів на ДП «Родниківка» залежить перш за все від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної і фінансової роботи. На рахунках в банках ДП «Родниківка» потрібно зберігати мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитраті засобів фондів спеціального призначення і резервів основну увагу потрібно буде приділити розробці мір з їх погашення і попередження.

Список джерел

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализы: учебник.». - М.: Финансы и статистика, 2006 г. - 288 с.

2. Бандурака О.М., Коробов Н.Л., Орлов П. /., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2008. - с. 301.

3. В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - М.: Проспект, 2004. - 424 с.

4. В.В. Сопко. Методика анализа баланса предприятия.-К:МП» Лоран», 2004. - 24 с.

5. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-е, виправл. і доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -504 с.

6. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. / За ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

7. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа: міфи й істина // Урядовий кур'єр. - №172. - 16 вересня 2003 р. - С. 7-8.

8. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - 2-е вид. - К.: Лібра, 2004. - 504 с.

9. Гришова І.М. Оборотні засоби молокопереробних підприємств / За ред. академіка УААН М.Я. Дем'яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 188 с.

10. Гудзь О.Є. Діагностика забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами / Гудзь О.Є. // Вісник Харківського нац. тех. ун-ту сіль-го господарства: 2007 Вип. 55 ст. 261-267.

11. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 336 с.

12. Дем'яненко I.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно-податкове регулювання // Фінанси України. - 2001. - №5. - С. 127-129.

13. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

14. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-е, перер. і доп.-К.:КНЕУ, 2000.-С. 149-156.

15. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - К., 1992. 247 с.

16. Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 219 с.

17. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. - 2-е видання. - К.: МАУП, 2008. - 308 с.

18. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 288 с.

19. Крейнина М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки». - М.: ИКЦ «Дис», 2007 г. - 224 с.

20. Лаврененко В.В., Тоцький В. І. Організаційний розвиток підприємства: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2004. - 311 с.

21. Маргасова В. Ефективне формування та використання оборотних коштів // Сіверянський літопис. - 2007. - №1 (31). - С. 214-215.

22. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. - Минск; М.: ИП «Зкоперспектива», 2008. 357-359 с.

24. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування і оцінка: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 316 с.

25. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 2008. 127 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність оборотних засобів і коштів. Склад і структура оборотних засобів Дубенської райспоживспілки, факторний аналіз ефективності їх використання. Оцінка тривалості операційного циклу підприємства. Оптимізація дебіторської заборгованості.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 18.07.2011

 • Сутність оборотних засобів та їх класифікація. Основні джерела утворення. Показники стану і використання оборотних коштів. Аналіз фінансового стану підприємства. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 22.12.2009

 • Економічний зміст оборотних засобів, їх класифікація та джерела утворення. Склад і структура оборотних засобів у ДП "Ілліч-Агро Умань". Аналіз економічної ефективності використання оборотних засобів на підприємстві, шляхи та способи його підвищення.

  курсовая работа [145,8 K], добавлен 18.03.2012

 • Сутність і основи організації оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Джерела формування оборотних коштів підприємства. Показники стану та використання оборотних коштів. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.

  лекция [146,3 K], добавлен 15.11.2008

 • Склад, структура та класифікація оборотних засобів, джерела їх формування на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика ПП "Dream" та ПФ "Промзабезпечення", оцінка ефективності використання їх оборотних активів та управління обіговим капіталом.

  дипломная работа [517,0 K], добавлен 21.10.2011

 • Склад, структура, джерела утворення, показники використання, нормування та кругообіг оборотних засобів. Значення та шляхи прискорення оборотності. Потреба й аналіз структури оборотних засобів. Призначення та методи аналізу фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [328,0 K], добавлен 07.05.2009

 • Економічна сутність оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів підприємства. Показники стану оборотних коштів та шляхи їх ефективного використання. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства на прикладі ТОВ "Дари природи".

  отчет по практике [97,3 K], добавлен 20.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.