Ринок фінансових послуг

Економічна характеристика діяльності "Харківобленерго". Дослідження кредитоспроможності підприємства. Аналіз ринку кредитних послуг та побудова графіку платежів. Ринок лізингових операцій та депозитних пропозицій. Оцінка доцільності факторингових послуг.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.04.2014
Размер файла 39,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Для забезпечення нормального функціонування підприємства необхідно здійснювати фінансування його діяльності за рахунок власних та запозичених коштів.

Актуальність зазначеної теми обумовлюється тим, що для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю необхідно вивчати ринок фінансових послуг для здійснення ефективного фінансування діяльності підприємства.

Метою даної роботи є аналіз ринку фінансових послуг та обрання оптимальних для АК "Харківобленерго".

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань:

- надати техніко-економічну характеристику діяльності АК "Харківобленерго";

- дослідити кредитоспроможність підприємства, та проаналізувати ринок кредитних послуг, скласти графік кредитних платежів;

- проаналізувати ринок лізингових операцій, скласти графік лізингових платежів;

- дослідити ринок факторингових послуг, проаналізувати доцільність даної послуги для АК "Харківобленерго";

- здійснити аналіз депозитних пропозицій, та обрати оптимальну пропозицію для підприємства.

Об'єктом дослідження є процес управління фінансово-господарської діяльності підприємства.

Предметом дослідження є фінансові інструменти, які функціонують на ринку фінансових послуг

Базою дослідження обрано акціонерну компанію "Харківобленерго", яка спеціалізується на постачанні електроенергії населенню, юридичним особам та на об'єкти виробництва.

Дослідженню проблем використання стратегічного планування на підприємствах присвячують наукові праці такі вчені-економісти, як Марковіц Г., Мертен Р., Мишкін Ф., Петерс Е., Андрущенко В., Білорус О., Боринець С., Будкін В., Гаврилюк О., Гальчинський А. Серед російських вчених слід виділити роботи А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова, Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та ін..

Для дослідження даної проблеми було використано наступні методи дослідження: аналіз, синтез, коефіцієнтний метод, узагальнення.

Використання проаналізованих інструментів ринку фінансових послуг надасть можливість підприємству у подальшому покращити свою діяльність та забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість на ринку.

1. Техніко-економічна характеристика діяльності акціонерної компанії "Харківобленерго"

кредитоспроможність лізинговий депозитний факторинговий

Акціонерна компанія "Харківобленерго" є правонаступником Державної енергопостачальної компанії "Харківобленерго", створеної згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 22 серпня 1995 р. № 163. 22 березня 2000 р. акціонерна компанія "Харківобленерго" була зареєстрована у державних органах, та отримало серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію 14801070019000465. Акціонерна компанія "Харківобленерго" має юридичну адресу 61037, м. Харків, вул.. Плеханівська, 149.

Згідно зі статутом компанії, предметом діяльності є: передача, постачання і розподіл електричної енергії; надання послуг на оптовому ринку електричної енергії України та іноземних держав; постачання електричної енергії за регульованим тарифом; експлуатація ліній електропередач та підстанцій, виробництво електричної енергії. Метою діяльності Акціонерної компанії є одержання прибутку шляхом задоволення споживачів електричної енергії, насичення ринку товарами та послугами відповідно до предмету діяльності, в умовах функціонування єдиної енергосистеми в Україні.

Згідно з установчими документами АК "Харківобленерго" є акціонерним товариством, отже головним органом управління є загальні збори акціонерів, якому підпорядковуються наглядова рада, правління та ревізійна комісія. Правління підрозділяється на підрозділи СО "Харківенергозбут", бухгалтерія, фінансово-економічний відділ, служба охорони, відділ кадрів, транспортний відділ, капітального будівництва, ремонту та експлуатації УМТП. Отже на третій ланці управління знаходиться фінансовий відділ (Додаток А).

Уставний фонд акціонерної компанії "Харківобленерго" складає 64 135 190 гр., який поділений на 256 549 760 акцій між 7 458 акціонерами. Отже з даних показників можна зробити висновок, що номінальна вартість однієї акції складає 25 коп. Акціонерна компанія може збільшувати розмір статутного капіталу, шляхом додаткового випуску акцій, або збільшенням їх номінальної вартості. АК "Харківобленерго" може випускати прості, привілейовані та іменні акції. Акціонерна компанія "Харківобленерго" передає електроенергію на території площею 34,4 тис. кв. км. Для цього підприємство постійно підтримує у належному стані повітряні (40157 км.) та кабельні (7116 км.) лінії електропередач (Додаток В). Для більш ефективного здійснення передачі електроенергії підприємство контролює 288 підстанцій та 13286 трансформаторів (Додаток Д). У даному підприємстві працює 7418 робітників. На даний час розробляється проект реконструкції електропідстанції "Селекційна", планується збільшити її міцність на 30 МВт.

Аналізуючи інформацію про основні показники господарської та фінансової діяльності за 2013 р. (Додаток Б), можна зробити висновок, що кількість активів у 2013 р. моє спадаючу динаміку за два квартали загальна кількість активів зменшилась на 117736 тис. грн., за рахунок зменшення оборотних активів (62497 тис. грн.) та необоротних активів (55239 тис. грн.). Тобто бачимо, що в першу чергу загальна кількість активів зменшилась за рахунок оборотних активів, що позитивно негативно на ліквідність підприємства. Власний капітал також має спадаючу тенденцію. Власний капітал підприємства на протязі 2013 р. за 2 квартали збільшився на 129194 тис. грн., що вплинуло на зниження кредитоспроможності підприємства. Довгострокові зобов'язання, порівнюючи результати діяльності за два останні квартали, знизилися на 23625 тис. грн. Виручка від реалізації продукції за результатами останніх трьох кварталів склала 2616927 тис. грн., в результаті чого валовий прибуток склав 32642 тис. грн., також зазначимо, що підприємство в кінці третього кварталу має збиток. Отже фінансовий стан АК "Харківобленерго" погіршився, для того щоб виявити причину погіршення необхідно більш детально проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства.

Отже, АК "Харківобленерго" є монополістом в передачі електроенергії фізичним та юридичним особам, які знаходяться на території харківської області. На протязі довгого періоду підприємство отримувало прибуток, але за результатами третього кварталу підприємство несе збитки.

2. Залучення кредиту для фінансування діяльності АК "Харківобленерго"

Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи АК "Харківобленерго" згідно "Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями" від 25.01.2012 № 23

Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи визначається залежно від виду його економічної діяльності в на підставі даних форми № 2 "Звіт про фінансові результати" або форми № 2-м "Звіт про фінансові результати" річної фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний період не рідше ніж один раз на рік, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Банк розраховує інтегральний показник із застосуванням багатофакторної дискримінантної моделі (далі - дискримінантна модель) за такою формулою (1):

(1)

В залежності від виду економічної діяльності - в нашому випадку це підприємство з транспортування електроенергії було обрано секцію 4 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: секція В (розділи 05-09); переробна промисловість: секція С (розділи 19-30, 33); постачання електроенергії, газу: секція D (розділ 35). Далі обираємо модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого та середнього підприємства, так як АК "Харківобленерго" - компанія з транспортування електроенергії по території Харківського регіону.

Таблиця 2.1 Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого та середнього підприємства

№ з/п

Групи видів економічної діяльності

Модель

4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: секція В (розділи 05-09); переробна промисловість: секція С (розділи 19-30, 33); постачання електроенергії, газу: секція D (розділ 35); водопостачання, каналізація: секція E (розділи 36-39)

Z=0,025?K1+1,9?K3+0,45?K6+1,5?K8+ +0,03?K9-0,5

Відповідно до наведеної нижче моделі обираємо коефіцієнти які необхідно розрахувати (Таблиця 1.2) Фінансові коефіцієнти визначаються на підставі даних фінансової звітності за останній звітний період та даних звітності останнього звітного року: для боржника - малого підприємства - за формою № 1-м "Баланс" (ф. 1-м), формою № 2-м "Звіт про фінансові результати" (ф. 2-м). Для цілей розрахунку фінансових коефіцієнтів усі показники звітності враховуються зі знаком (+), як це передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зі знаком (-) ураховується лише показник власного капіталу, якщо він має від'ємне значення. Отримані розрахунки наведені у таблиці 1.3

Таблиця 2.2 Моделі розрахунку інтегрального показника ВП "Основ'янська дистанція електропостачання " за 2009-2021рр.

коефіцієт

2009

2010

2011

2012

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

К1

1,40

1,35

1,22

1,43

1,28

1,22

1,24

1,28

К2

0,96

0,94

0,83

0,97

0,91

0,83

0,99

0,91

К3

0,58

0,57

0,60

0,58

0,77

0,60

0,86

0,77

К4

0,68

0,65

0,70

0,68

0,98

0,70

1,01

0,98

К5

0,02

0,02

0,26

0,33

0,04

0,02

0,20

0,17

К6

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,04

0,02

К7

0,04

0,05

0,04

0,04

0,07

0,04

0,07

0,07

К8

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

К9

6,99

6,36

7,35

6,34

7,35

6,34

8,08

11,44

К10

0,10

0,09

0,10

0,10

0,38

0,10

0,85

0,38

Z

0,97

0,92

0,99

0,94

1,23

0,95

1,41

1,40

Отже наступним кроком буде визначення фінансового стану боржника. Клас боржника - юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини малого підприємства згідно з таблицею 2.3

Таблиця 2.3 Визначення класу боржника - юридичної особи для великого та середнього підприємства

№ з/п

Види економічної діяльності

Класи

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: секція В (розділи 05-09); переробна промисловість: секція С (розділи 19-30, 33); постачання електроенергії, газу: секція D (розділ 35); водопостачання, каналізація: секція E (розділи 36-39)

Більше ніж

+1,35

Від +1,35

до +0,80

Від +0,79

до +0,51

Від +0,50

до +0,04

Від +0,03

до -0,40

Від -0,41

до -0,75

Від -0,76 до -1,34

Від -1,35 до -4,70

Менше ніж

-4,70

Відповідно до даної таблиці визначаємо що дане підприємство відноситься до класу 1, тобто це позичальник із малим ризиком. Оцінка фінансової діяльності позичальника успішна. Підприємство має повне забезпечення заставою, та відмінну ділову репутацію. Кредитна історія позичальника оцінюється бездоганна. Своєчасне виконання зобов'язань за кредитними операціями: погашення основної суми боргу та процентів за ним відповідно до умов кредитної угоди. Фінансова діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні.

У 2014 р. планується реконструкція електропідстанції "Селекційна" у зв'язку з будівлею "Харків-Орени". На даний час там працюють два трансформатори по 25 МВт, а потрібно замінити їх на два по 40 МВт. Вартість першого етапу реконструкції складає приблизно 22 млн. грн.. Планується залучення коштів з державного бюджету. У разі відмови держави від інвестування, існує варіант залучення кредитних коштів.

Проаналізувавши кредитні пропозиції від комерційних банків на придбання обладнання та спецтехніки (Додаток Е), найвигіднішою пропозиція є Українського бізнес банку: 15% - відсоткова ставка, кредитування до 60 міс., авансовий платіж від 30%, погашення відбувається по принципу ануїтету,графік погашення в залежності від особливостей діяльності клієнту. Перевагою є низька процентна ставка. АК "Харківобленерго" потребує фінансування у розмірі 22 млн. грн., складемо графік платежів, погашення відбувається півріччями (Табл. 2.4)

Таблиця 2.4 Графік погашення кредиту

піврічча

PV

процентний платіж

погашення основної суми боргу

річна виплата

1

22000000

110000

681536,2051

791536,205

2

21318463,79

106592,319

684943,8861

791536,205

3

20633519,91

103167,5995

688368,6056

791536,205

4

19945151,3

99725,75652

691810,4486

791536,205

5

19253340,85

96266,70427

695269,5008

791536,205

6

18558071,35

92790,35677

698745,8483

791536,205

7

17859325,51

89296,62753

702239,5776

791536,205

8

17157085,93

85785,42964

705750,7755

791536,205

9

16451335,15

82256,67576

709279,5293

791536,205

10

15742055,62

78710,27812

712825,927

791536,205

11

15029229,7

75146,14848

716390,0566

791536,205

12

14312839,64

71564,1982

719972,0069

791536,205

13

13592867,63

67964,33816

723571,8669

791536,205

14

12869295,77

64346,47883

727189,7263

791536,205

15

12142106,04

60710,5302

730825,6749

791536,205

16

11411280,36

57056,40182

734479,8033

791536,205

17

10676800,56

53384,00281

738152,2023

791536,205

18

9938648,359

49693,24179

741842,9633

791536,205

19

9196805,396

45984,02698

745552,1781

791536,205

20

8451253,217

42256,26609

749279,939

791536,205

21

7701973,278

38509,86639

753026,3387

791536,205

22

6948946,94

34744,7347

756791,4704

791536,205

23

6192155,469

30960,77735

760575,4278

791536,205

24

5431580,042

27157,90021

764378,3049

791536,205

25

4667201,737

23336,00868

768200,1964

791536,205

26

3899001,54

19495,0077

772041,1974

791536,205

27

3126960,343

15634,80171

775901,4034

791536,205

28

2351058,939

11755,2947

779780,9104

791536,205

29

1571278,029

7856,390145

783679,815

791536,205

30

787598,214

3937,99107

787598,214

791536,205

РАЗОМ

1746086,153

22000000

23746086,2

У разі отримання кредиту у розмірі 22 млн. грн., підприємство повинно заплатити суму відсотків у розмірі 1746086,153 грн. Можна також залучити кошти випуском цінних паперів, а саме облігацій. Також необхідно проводити реструктуризації заборгованості, знизити обсяги дебіторської заборгованості, для того щоб мати змогу фінансувати свою діяльність через самофінансування.

3. Закупка обладнання для реконструкції електростанцій за допомогою лізингу

Лізинг - підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Таке майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Лізинг має дві основні форми -- прямий та такий, що повертається. Прямому фінансовому лізингу надається перевага, коли підприємству потрібне переоснащення технічного потенціалу. Лізингова фірма при такій угоді забезпечує 100%-ве фінансування, придбання обладнання. При лізингу орендар виплачує у лізинговій формі не орендну плату, а повну вартість майна у кредит. У випадку виявлення дефектів лізингових основних фондів, лізингова фірма повністю звільняється від претензії. Претензії за трьохсторонньою угодою стосуються постачальника. Також, градація на прямий та непрямий лізинг може відштовхуватись від умови в договорі лізингу про придбання предмета лізингу лізингодавцем, тайкий лізинг слід називати непрямим, в той час коли відсутня дана умова - прямий лізинг.

Було проаналізовано послуги дев'яти лізингових компаній (Додаток Ж), з яких лише дві компанії надають обладнання у кредит, а інші техніку с/г та транспорт. Найприйнятнішими умови надання лізингу має лізингова компанія Райффайзен Лізинг Аваль, оскільки ТОВ "ОТП Лізинг" обмежує суму лізингу, максимальна сума складає 100000 грн.

АК "Харківобленерго" планує здійснити реконструкцію електропідстанції "Селекційна" та "Ольшани" у 2014 р.. Вартість трансформаторів складає 14580000 грн.. Авансовий платіж складає 30%, лізинг надається на термін до 5 років, комісія складає 2,5%, та гнучкий графік погашення. Обираємо графік погашення з рівномірним нарахуванням відсотків.

Авансовий платіж складає 30% від вартості обладнання, тобто 14580000*0,3=4374000 грн., отже за вартість обладнання підприємству залишається виплатити 10 206 тис. грн.

Таблиця 3.1 Графік лізингових платежів

залишкова вартість

відшкодування вартості майна

лізинговий відсоток

комісійна винагорода

лізинговий платіж

1

10206000,00

170100,00

127575,00

10808,44

308483,44

2

10035900,00

170100,00

125448,75

10808,44

306357,19

3

9865800,00

170100,00

123322,50

10808,44

304230,94

4

9695700,00

170100,00

121196,25

10808,44

302104,69

5

9525600,00

170100,00

119070,00

10808,44

299978,44

6

9355500,00

170100,00

116943,75

10808,44

297852,19

7

9185400,00

170100,00

114817,50

10808,44

295725,94

8

9015300,00

170100,00

112691,25

10808,44

293599,69

9

8845200,00

170100,00

110565,00

10808,44

291473,44

10

8675100,00

170100,00

108438,75

10808,44

289347,19

11

8505000,00

170100,00

106312,50

10808,44

287220,94

12

8334900,00

170100,00

104186,25

10808,44

285094,69

13

8164800,00

170100,00

102060,00

10808,44

282968,44

14

7994700,00

170100,00

99933,75

10808,44

280842,19

15

7824600,00

170100,00

97807,50

10808,44

278715,94

16

7654500,00

170100,00

95681,25

10808,44

276589,69

17

7484400,00

170100,00

93555,00

10808,44

274463,44

18

7314300,00

170100,00

91428,75

10808,44

272337,19

19

7144200,00

170100,00

89302,50

10808,44

270210,94

20

6974100,00

170100,00

87176,25

10808,44

268084,69

21

6804000,00

170100,00

85050,00

10808,44

265958,44

22

6633900,00

170100,00

82923,75

10808,44

263832,19

23

6463800,00

170100,00

80797,50

10808,44

261705,94

24

6293700,00

170100,00

78671,25

10808,44

259579,69

25

6123600,00

170100,00

76545,00

10808,44

257453,44

26

5953500,00

170100,00

74418,75

10808,44

255327,19

27

5783400,00

170100,00

72292,50

10808,44

253200,94

28

5613300,00

170100,00

70166,25

10808,44

251074,69

29

5443200,00

170100,00

68040,00

10808,44

248948,44

30

5273100,00

170100,00

65913,75

10808,44

246822,19

31

5103000,00

170100,00

63787,50

10808,44

244695,94

32

4932900,00

170100,00

61661,25

10808,44

242569,69

33

4762800,00

170100,00

59535,00

10808,44

240443,44

34

4592700,00

170100,00

57408,75

10808,44

238317,19

35

4422600,00

170100,00

55282,50

10808,44

236190,94

36

4252500,00

170100,00

53156,25

10808,44

234064,69

37

4082400,00

170100,00

51030,00

10808,44

231938,44

38

3912300,00

170100,00

48903,75

10808,44

229812,19

39

3742200,00

170100,00

46777,50

10808,44

227685,94

40

3572100,00

170100,00

44651,25

10808,44

225559,69

41

3402000,00

170100,00

42525,00

10808,44

223433,44

42

3231900,00

170100,00

40398,75

10808,44

221307,19

43

3061800,00

170100,00

38272,50

10808,44

219180,94

44

2891700,00

170100,00

36146,25

10808,44

217054,69

45

2721600,00

170100,00

34020,00

10808,44

214928,44

46

2551500,00

170100,00

31893,75

10808,44

212802,19

47

2381400,00

170100,00

29767,50

10808,44

210675,94

48

2211300,00

170100,00

27641,25

10808,44

208549,69

49

2041200,00

170100,00

25515,00

10808,44

206423,44

50

1871100,00

170100,00

23388,75

10808,44

204297,19

51

1701000,00

170100,00

21262,50

10808,44

202170,94

52

1530900,00

170100,00

19136,25

10808,44

200044,69

53

1360800,00

170100,00

17010,00

10808,44

197918,44

54

1190700,00

170100,00

14883,75

10808,44

195792,19

55

1020600,00

170100,00

12757,50

10808,44

193665,94

56

850500,00

170100,00

10631,25

10808,44

191539,69

57

680400,00

170100,00

8505,00

10808,44

189413,44

58

510300,00

170100,00

6378,75

10808,44

187287,19

59

340200,00

170100,00

4252,50

10808,44

185160,94

60

170100,00

170100,00

2126,25

10808,44

183034,69

РАЗОМ

10206000

3891037,5

648506,25

14745543,75

Отже, у разі отримання обладнання у лізинг для реконструкції електропідстанцій, переплата за отримання товару у фінансовий лізинг складає 4539543,75 грн.. Сума відсотків за користування даною послугою складає 3891037,5 грн., а сума комісії дорівнює 648506,25 грн.

4. Управління дебіторською заборгованістю за допомогою факторингу

Факторинг -- це комплекс фінансових послуг, що полягають у передачі права вимоги грошових коштів (дебіторської заборгованості) за поставлену продукцію банку (фактору) та одержанні постачальником негайної оплати. Тобто постачальник, який працює з клієнтами в розстрочку, може отримати оплату товарів або послуг відразу після їх відвантаження. А заборгованість перед банком погашається дебітором.

Послуга призначена для поповнення обігових коштів підприємства, тобто забезпечення надходження грошових коштів відразу після поставки товару, не чекаючи закінчення терміну відстрочки платежу. Тобто дебіторська заборгованість підприємства перетворюється в "живі" гроші.

Дебіторська заборгованість юридичних осіб у 2012 р. склала 229328 тис. грн. [26]. Для досягнення верхньої межи нормативу коефіцієнту абсолютної ліквідності за нормами для підприємств України, необхідно залучити найліквідніщі активи у розмірі 1010500 грн. Для цього скористаємося послугою факторингу. Необхідно проаналізувати пропозиції послуг з факторингу (Додаток И). Обрали 5 компаній, які надають послуги з факторингу. Для факторингу обрали послуги ПАТ "Банк реконструкції та розвитку", оскільки відомі ставки плати за користування факторингом, також сума авансового платежу, пропозиція якої є однією з кращих 90%, максимальний строк відстрочення платежу за факторингом складає 60 днів, що також влаштовує, оскільки сплата за електроенергію відбувається місячними платежами.

Середній строк обороту дебіторської заборгованості складає 30 днів,відповідно обсяг комісії дорівнює 1,74 %, річна процентна ставка за користування послугою складає 3 %, авансовий платіж 90%. Для швидкого залучення коштів нам необхідно скористатися послугою факторингу на 1122778 грн., отже авансовий платіж складе 1122778*0,9=1010500,2 грн., АК "Харківобленерго" сплатить 1010500,2*0,0174=17582,70348 грн. Обсяг процентних платежів складе 1010500,2*0,03*30/360=2526,2505грн.. Отже, підприємство сплатить за користування даною послугою 17582,70+ +2526,25=20108,95грн., загальна сума отримання у разі сплати дебітором заборгованості складе 1010500,2-20108,95=990391,25 грн.. Сума резерву складає 1122778*0,1 = 112277,8 грн. Дана послуга є вигідною, якщо підприємству необхідно забезпечити платоспроможность сьогодні.

Отже, факторинг є одним з способів управління дебіторською заборгованістю, та підвищує змогу здійснювати самофінансування діяльності компанії.

5. Аналіз депозитних послуг на ринку України

Вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Проценти за депозитом є додатковим доходом підприємства, тобто додатковим вхідним грошовим потоком. Отже, у разі наявності вільних коштів, для збереження їх вартості доцільно здійснювати депозитні операції, або формувати інвестиційний портфель.

Проаналізуємо ринок депозитів. Банками-партнерами АК "Харківобленерго" є ХОУ ВАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Мегабанк", ХГРУ ПАТ КБ"Приват-Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ Банк "Грант" відділення №23, Філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харкові, ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ Банк "Меркурій", ПАТ КБ "Надра" ХРУ, АКБ "Правекс-банк", ПАТ АК "Промінвестбанк", Філія "Відділення Промінвестбанк" м.Ізюм, "Фрунзенське відділення Промінвестбанк", ПАТ "Регіон-Банк", ПАТ "Регіон-Банк", Чугуївське відділення, ПУАТ "Фідобанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Укрсиббанк", Філія ХРУ АО КБ "Експобанк", ПАТ АБ "Експрес-Банк", ПАТ "Укргазпромбанк", ПАТ "Марфін банк", ПАТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Банк Національний кредит", ПАТ КБ "Акордбанк", ПАТ "Банк Золоті ворота", "АвтоЗАЗбанк", АБ "Таврика" та АКБ "Форум". Також у разі співробітництва за послугами з надання факторингу, буду підписаний договір ПАТ "ВБР". Саме даний банк надає найвигідніші депозитні пропозиції, а саме депозит "Зручний", за яким у разі депозиту на 90 днів під 15 відсотків річних, відсотки сплачуються в кінці терміну. На такий же термін в ПАТ "Приватбанк" депозит надається під 13% (Додаток К). Отже, перевагою користування депозитною послугою сама ПАТ "ВБР" є найбільша відсоткова ставка та попередня угода на комплексне обслуговування. Розрахуємо кінцеву суму, яку отримає підприємство: FV=112277,8 грн.*(1+0,15)=129119,47грн., якщо б АК "Харківобленерго" скористалося б послугами ПАТ "Приватбанку", який пропонував депозит на термін 90 днів під 13% з щомісячною виплатою відсотків, то одержало би 127515,55 грн., а згідно з пропозиціями ПАТ "Єврогазбанк" та ПАТ "Профін банк", які пропонували депозит на 90 днів під 14% з щомісячною капіталізацією відсотків, то отримала б 128741,65 грн..

Отже, найвигіднішою пропозицією є послуги ПАТ "ВБР", у разі користування його депозитними послугами банк додатково отримає 16841,67 грн., до того ж дані додаткові кошти було отримано у разі користування послугами вище зазначеного банку з факторингу.

Висновки

АК "Харківобленерго" є монополістом в передачі електроенергії фізичним та юридичним особам, які знаходяться на території харківської області. На протязі довгого періоду підприємство отримувало прибуток, але за результатами третього кварталу підприємство несе збитки. Метою діяльності Акціонерної компанії є одержання прибутку шляхом задоволення споживачів електричної енергії, насичення ринку товарами та послугами відповідно до предмету діяльності, в умовах функціонування єдиної енергосистеми в Україні.

Підприємство відноситься до класу 1, тобто це позичальник із малим ризиком. Оцінка фінансової діяльності позичальника успішна. Підприємство має повне забезпечення заставою, та відмінну ділову репутацію. Кредитна історія позичальника оцінюється бездоганна. Своєчасне виконання зобов'язань за кредитними операціями: погашення основної суми боргу та процентів за ним відповідно до умов кредитної угоди. Фінансова діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні.

У 2014 р. планується реконструкція електропідстанції. Обсяг інвестицій для реалізації першого етапу складає 22 млн. грн. Обрали кредитні послуги ПАТ "Українського бізнес банку". У разі отримання кредиту у розмірі 22 млн. грн., підприємство повинно заплатити суму відсотків у розмірі 1746086,153 грн. Можна також залучити кошти випуском цінних паперів, а саме облігацій.

У разі отримання обладнання у лізинг для реконструкції електропідстанцій, переплата за отримання товару у фінансовий лізинг складає 4539543,75 грн.. Сума відсотків за користування даною послугою складає 3891037,5 грн., а сума комісії дорівнює 648506,25 грн.

Факторинг є одним з способів управління дебіторською заборгованістю, та підвищує змогу здійснювати самофінансування діяльності. підприємство сплатить за користування даною послугою 20108,95грн., загальна сума отримання у разі сплати дебітором заборгованості складе 990391,25 грн.. Сума резерву складає 112277,8 грн. Дана послуга є вигідною, якщо підприємству необхідно забезпечити платоспроможність сьогодні.

Найвигіднішою пропозицією депозитних пропозицій є послуги ПАТ "ВБР", у разі користування його депозитними послугами банк додатково отримає 16841,67 грн., до того ж дані додаткові кошти було отримано у разі користування послугами вище зазначеного банку з факторингу.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність та особливості фінансових послуг. Фондовий ринок як складова ринку фінансових послуг. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва у сфері надання фінансових послуг в Україні та за кордоном. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг.

  курсовая работа [75,5 K], добавлен 15.10.2014

 • Характеристика ринку фінансових послуг, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Дослідження і розгляд ефективності та координації діяльності державного регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг.

  презентация [387,9 K], добавлен 18.12.2011

 • Світовий ринок фінансових послуг. Чинники глобалізації світових фінансів. Наслідки фінансової глобалізації. Ринок фінансових послуг України. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг України та його інтеграції у світовий фінансовий простір.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 18.03.2007

 • Визначення поняття і дослідження класифікації фінансових послуг на ринку коштовних паперів. Основні напрями розвитку і загальна характеристика фінансових послуг на ринку коштовних паперів: андерайтінг, дейтрейдінг, брокерська і ділерська діяльність.

  контрольная работа [28,9 K], добавлен 29.08.2011

 • Види фінансових послуг, особливості укладання договору про їх надання. Умови створення та діяльності фінансових установ. Державне регулювання ринків фінансових послуг. Характеристика органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

  курсовая работа [87,4 K], добавлен 21.04.2015

 • Ліцензування діяльності фінансових установ: визначення термінів "ліцензія", "ліцензування", законодавче регулювання системи ліцензування. Мета, шляхи здійснення та органи державного регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк України.

  контрольная работа [105,9 K], добавлен 28.12.2008

 • Теоретичний та схематичний аналіз загальних понять факторингу. Тенденції розвитку ринку факторингових послуг. Основні умови надання факторингових послуг. Кількість фінансових компаній, які отримали право на проведення факторингового бізнесу в Україні.

  реферат [1,5 M], добавлен 09.06.2014

 • Фінансовий та організаційний механізм діяльності кредитної спілки. Сучасний стан розвитку кредитних спілок в Україні та основні ризики діяльності. Фінансова конкуренція на ринку споживчого кредитування і пошук нових сегментів діяльності кредитних спілок.

  научная работа [6,6 M], добавлен 20.11.2011

 • Сутність і класифікація ринку лізингових послуг України, правове регулювання. Динаміка основних показників конкурентного рейтингу і сегментації лізингових компаній за період 2007-2011 рр., порівняння привабливості банківського і лізингового кредитування.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 21.06.2012

 • Засади функціонування ринку фінансових послуг, система оподаткування суб’єктів. Аналіз рівня оподаткування результатів діяльності комерційного банку. Шляхи оптимізації співвідношення кредитного ризику, акціонерної прибутковості та рівня оподаткування.

  дипломная работа [155,2 K], добавлен 20.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.