Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

Економіко-правова природа, сутність та функції податкового контролю в умовах трансформаційної економіки України. Його місце у державному регулюванні економіки. Аналіз організаційно-правових засад податкового контролю, проблеми кадрового забезпечення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.06.2010
Размер файла 49,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- розширення аналітичних підрозділів податкових органів або зменшити на них навантаження шляхом ліквідації контролю, який не має змістового навантаження та не впливає на ефективність процесу оподаткування;

- активізації роботи науково-дослідних інститутів для проведення системного аналізу діяльності галузей економіки з точки зору оподаткування та формулювання ними кількісних і якісних параметрів функціонування певної галузі;

- покращення взаємодії структурних підрозділів податкової служби, ліквідація та розробка шляхів усунення суперечностей у сфері проведення податкового контролю в галузях економіки;

- розробки найбільш доцільної схеми проведення податкового аудиту з урахуванням галузевих особливостей, які необхідно враховувати на кожному етапі його проведення;

- покращення взаємодії між органами державної влади та створення єдиної циклічної системи інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Генералова Ю.В. Методологія дослідження тенденцій економічного зростання // Актуальні проблеми економіки.- 2006.-- №1. -- С. З--10.

2. Кондукова Е. Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право).- 2004.- №4. - С. 151-161.

3. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. -- К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 580 с.

4. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). -- К.: Ірпінь, 2003. -- 432 с.

5. Панура Ю.В. Особливості податкового контролю в торгівлі //Актуальні проблеми еконо-міки.- 2006.- №7. - С. 153-157.

6. Податковий аудит: Навч. посібник/ За ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаева. -- Ірпінь: Акаде¬мія ДПС України, 2003. - 398 с.

7. Сичевський М., Дейнеко Л. Оптимізація оподаткування підприємств харчової промисло-вості // Збірник наукових праць Академії ДПС України.- 2002.- №4. - С. 427--429.

8. Хмільовська К.В. Організаційні засади податкового контролю // Фінанси України.- 2003,- №6. - С. 50-56.

9. Чередніченко А.П. Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України: Монографія. - К.: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2005. - 204 с.

10. Чередніченко А.П. Актуальні проблеми та головні завдання реформування ДПС України // Фінанси України. - 2006. - №2. с. 113-121

11. Чередніченко А.П. Податковий облік витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ // Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Збірник наукових праць. Випуск 203. т.2., с. 405-410.

12. Чередніченко А.П. Роль податків у державному регулюванні економікою країни // Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Збірник наукових праць. Випуск 202. т.4, с. 880-887.

13. Чередніченко А.П. Характеристика системи податкового контролю в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. Збірник наукових праць. Випуск 207. т. 3, с.898 - 904


Подобные документы

 • Забезпечення функціонування всіх елементів фінансового механізму країни. Законодавче регулювання податкового контролю. Структура податкових надходжень в державний бюджет. Проведення аналізу діяльності галузей економіки з точки зору оподаткування.

  курсовая работа [800,3 K], добавлен 21.07.2016

 • Економічна сутність та значення податкового контролю для формування грошових ресурсів держави. Підходи до визначення поняття "податковий контроль" різними авторами, їх класифікація за ознаками, аналіз та співставлення. Ключові ознаки поняття "методика".

  контрольная работа [29,4 K], добавлен 15.05.2011

 • Контроль як функція управління податковою системою, заснований на загальних принципах системи державного контролю. Класифікація податкового контролю за формами та сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів податкової служби.

  эссе [20,8 K], добавлен 12.01.2014

 • Вивчення і аналіз концептуальних засад реформування податкової системи України, її зміни для забезпечення стабілізації економіки і насамперед матеріального виробництва, підвищення його ефективності й на цій основі забезпечення доходів державного бюджету.

  реферат [37,8 K], добавлен 04.05.2010

 • Висвітлення форм податкового контролю, які застосовуються органами Державної фіскальної служби України у практичній діяльності, пов'язаній із обігом товарів. Проблеми, що виникають при здійсненні податкового контролю у сфері обігу підакцизних товарів.

  статья [21,4 K], добавлен 17.08.2017

 • Контроль за виконанням бюджету в системі Державного казначейства України. Основні завдання та напрями фінансового контролю за державними видатками. Забезпечення на державному рівні функцій контролю, обліку, аналізу та прийняття управлінського рішення.

  контрольная работа [185,3 K], добавлен 26.02.2013

 • Аналіз податкових реформ в Україні. Характеристика податкового контролю, процеси його регламентування й проведення, напрями підвищення ефективності. Склад контролюючих органів. Реалізація перевірки повноти і правильності обчислення податків і зборів.

  контрольная работа [35,3 K], добавлен 24.11.2014

 • Суть податкового обліку, його зміст та завдання. Особливості системи оподаткування підприємств України. Податковий облік валового доходу підприємства, його склад та порядок визначення. Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку валових доходів.

  контрольная работа [206,0 K], добавлен 25.05.2010

 • Поняття, види і методи податкового контролю, його наслідки. Розгляд злочинів в сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від виконання майнових зобов'язань. Правила аудиту оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

  реферат [33,7 K], добавлен 20.01.2011

 • Способи здійснення податкового контролю. Камеральна перевірка, її цілі та функції. Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ. Приклад розрахунку податку на додану вартість. Суть фінансової відповідальності платника податків за порушення закону.

  контрольная работа [50,7 K], добавлен 15.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.