Система поточного планування фінансової діяльності підприємства

Функція планування в системі управління підприємством. Збільшення розмірів підприємства та розширення напрямів діяльності. Значення фінансового планування для господарського суб'єкта. Система ставок податкових платежів, норм амортизаційних відрахувань.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.11.2011
Размер файла 45,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

студентка VІ курсу

заочного відділення

спец. «Менеджмент організації»

Система поточного планування фінансовою діяльністю підприємства

2011

Зміст

Теоретичне завдання

1. Система поточного планування фінансовою діяльністю підприємства

Практичне завдання

Задача 1

Задача 2

Список літератури

Теоретичне завдання

1. Система поточного планування фінансовою діяльністю підприємства

Функція планування в системі управління підприємством є однією з головних, центральних функцій, що визначає кінцеві результати виробничо-збутової, економічної, фінансової та інвестиційної діяльності. У процесі планування визначаються основні напрямки розвитку підприємства. На основі маркетингових досліджень підприємство визначає види і обсяги продукції, що планує випускати, потребу в ресурсах та ефективність їх використання. Планування забезпечує підприємству основу для прийняття оптимальних управлінських рішень та знижує ризик, сприяє пошуку найбільш придатних напрямів дій [1, c. 102].

Планування - це процес визначення цілей і завдань підприємства на певну перспективу та вибір оптимального шляху їх досягнення і ресурсного забезпечення.

Результатом процесу планування є план, який завдяки використанню певних ресурсів та виконанню певних дій повинен забезпечити досягнення бажаної мети.

План - це система взаємозалежних, об'єднаних загальною метою завдань, що забезпечують реалізацію цілей виробничої системи.

Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам односпрямованості і скоординованості, що дозволяє найбільш повно і ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно розв'язувати різноманітні завдання управління [2, c. 98].

Для ринкових умов господарювання об'єктивними є більш високі вимоги до рівня наукової обґрунтованості різних видів планів.

Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового господарства є:

· рухливість зовнішнього середовища;

· збільшення розмірів підприємства та розширення напрямів його діяльності;

· зростаюче значення часу;

· обмеженість ресурсів;

· комплексність господарських завдань та ін.

Застосування планування створює такі важливі переваги:

· дає можливість передбачити різні майбутні ситуації та заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку підприємства;

· поліпшує координацію дій в організації;

· сприяє більш раціональному розподілу ресурсів;

· чітко розмежовує обов'язки та відповідальність працівників підприємства за виконання планових завдань

· поліпшує контроль в організації та ін.

Процес планування діяльності підприємства має багато складових: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, фінансові результати роботи, фінансовий стан підприємства, його інвестиційна діяльність. Саме це і формує об'єкт планування діяльності підприємства.

Планування охоплює всі види діяльності підприємства. Форми і види планування залежать від конкретних об'єктів планування.

Об'єктами планування на підприємстві є всі напрями його діяльності: маркетингова; інноваційна; комерційна; економічна; соціальна; виробнича; екологічна. Та чи інша діяльність підприємства може бути представлена як сукупність окремих функціональних процесів, кожен з яких також є об'єктом планування [1, c. 103].

Успішна робота підприємства значною мірою залежить від забезпеченості його необхідними ресурсами та ефективності їх використання. Здійснення цього можливе на основі планування.

Предметом планування на підприємстві є його ресурси. У процесі планування встановлюються їх необхідність, оптимальна кількість, напрями та термін використання, режим споживання, засоби поповнення.

При плануванні розглядають такі групи ресурсів: персонал; виробничі фонди; інвестиції; інформацію; час.

Наявність предмета і об'єкта планування на підприємстві дозволяє сформувати систему показників планування. При формуванні конкретного показника беруть участь процес, підрозділ та комбінація ресурсів.

Фінансове планування є основою організації фінансів підприємства, оскільки передбачає економічне обґрунтування обсягів надходжень і напрямків витрачання коштів, а також обсягів формування грошових фондів, необхідних для безперебійного функціонування підприємства [3, c. 37].

Фінансове планування здійснюється шляхом складання фінансових планів різного змісту і призначення залежно від завдань і об'єктів планування.

Значення фінансового планування для господарського суб'єкта полягає в такому:

· втілює розроблені стратегічні цілі в конкретні фінансові показники;

· забезпечує фінансовими ресурсами закладені у виробничому плані економічні пропорції розвитку;

· уможливлює визначення життєздатності інвестиційних проектів підприємства в умовах конкуренції.

До завдань фінансового планування на підприємстві належать:

· забезпечення фінансовими ресурсами виробничо-господарської діяльності;

· ефективне використання фінансових ресурсів;

· визначення найраціональніших напрямків інвестування;

· виявлення шляхів збільшення прибутку (за рахунок зниження собівартості, підвищення якості продукції та рентабельності виробництва);

· обґрунтування оптимальних фінансових відносин з бюджетом і банками, а також іншими кредиторами;

· досягнення реальної збалансованості планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності і самофінансування;

· контроль за фінансовим станом і платоспроможністю.

Поточне планування фінансової діяльності - це розробка системи фінансових планів по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства. Поточне планування дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформувати систему його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і пасивів на кінець планованого періоду.

Вихідними передумовами для розробки поточних фінансових планів підприємства є:

· прогнозовані показники довгострокового фінансового плану перед прийняттям;

· плановані обсяги виробництва і реалізації продукції та інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

· система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат;

· окремих ресурсів;

· діюча система ставок податкових платежів;

· діюча система норм амортизаційних відрахувань;

· середні ставки кредитного і депозитного відсотків на фінансовому ринку;

· результати фінансового аналізу за попередній рік [3, c. 38].

Якщо економічна ситуація в країні і кон'юнктура товарного і фінансового ринків на майбутній рік прогнозуються як нестабільні, поточні фінансові плани підприємства за основними показниками бажано розробляти в декількох варіантах - від "оптимістичного" до "песимістичного".

Об'єктом функціональної діяльності поточного планування відповідно є [4, с. 122]:

1) виробничі і трудові процеси;

2) виробничі підрозділи і організації зовнішнього середовища;

3) елементи виробничої діяльності:

а) предмет виробничої діяльності, що виступає у формі сировинних і матеріальних ресурсів, конструкцій, що комплектують виробів, деталей, напівфабрикатів, технологічних паливно-енергетичних ресурсів (ГСМ, електроенергії, пари, води, газів, і т.п.);

б) допоміжні матеріали (дрантя, масла, змащення, емульсії і т.п.);

в) засоби діяльності, що включають у свій склад:

· трудові ресурси (робітники основних і допоміжних процесів, що обслуговують і підсобних господарств різних професій і кваліфікації), технічні засоби (технологічне обладнання, інструмент, пристосування, оснащення, транспортні, вантажопідйомні машини, механізми, засоби малої механізації і т.д.);

· фінансові ресурси у вигляді коштів, цінних паперів, платежно-розрахункових документів і т.п.; інформація у вигляді нормативно-довідкової, інструктивно-методичної і робочої управлінської документації; виробничо-побутові, санітарно-гігієнічні умови праці, організаційно-економічні умови діяльності: виробничі будинки, приміщення, меблі, просторове розміщення і обладнання робочих місць, система оплати праці і т.п.;

г) результат виробничої діяльності у формі готових виробів, предметів, речей, послуг, виробничих заділів, незавершеного виробництва і т.п.

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці по окремих аспектах фінансової діяльності. Даний вид фінансового планування полягає в розробці конкретних видів поточних фінансових планів, які дають можливість підприємству визначити на майбутній період всі джерела фінансування її розвитку, сформувати структуру її доходів і витрат, забезпечити її постійну платоспроможність, а також визначити структуру активів і капіталу підприємства на кінець планованого періоду [4, c. 123].

Плановим періодом для складання поточних фінансових планів є період від 1 до 3--5 років. Оскільки на такому часовому періоді втрачають актуальність питання, пов'язані із забезпеченням платоспроможності підприємства у короткостроковому періоді та постає в усій своїй складності проблема забезпечення стабільного економічного зростання підприємства при збереженні на достатньому рівні стійкого фінансового стану, предметом найдокладнішого розгляду в процесі формування поточних фінансових планів стають такі показники, як чисті грошові надходження, прибуток, активи підприємства та склад його фінансових ресурсів.

Основними видами поточних фінансових планів, розроблювальних на підприємстві, є:

1. План доходів і витрат по операційній діяльності є одним з основних видів поточного фінансового плану підприємства, що становить на первісному етапі поточного планування його фінансової діяльності (тому що ряд його показників служить вихідною базою розробки інших видів поточних фінансових планів).

Метою розробки цього плану є визначення суми чистого прибутку по операційній діяльності підприємства.

У процесі розробки цього плану повинна бути забезпечена чіткий взаємозв'язок планованих показників доходів від реалізації продукції (валових і чистого), витрат, податкових платежів, балансового і чистого прибутку підприємства.

Узагальнена форма цього плану тісно пов'язана з формою бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати". Класифікація доходів і витрат за видами діяльності і функціями співвідноситься із цим звітом.

У цьому плані поквартальне відображаються такі статті доходів:

· дохід від реалізації (готової продукції, товарів, робіт і послуг);

· інший операційний дохід (реалізація іноземної валюти, реалізація інших оборотних активів, крім фінансових інвестицій, операційна оренда активів, інші операції);

· дохід від участі у капіталі (від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій у дочірні підприємства);

· інші фінансові доходи (одержані дивіденди, одержані відсотки, інші доходи від фінансових операцій);

· інші доходи (реалізація необоротних активів, реалізація фінансових інвестицій, реалізація майнових комплексів, інші доходи від звичайної діяльності).

У плані відображаються ще і такі статті витрат:

· собівартість реалізації (продукції, товарів, робіт і послуг);

· адміністративні витрати;

· витрати на збут;

· інші операційні витрати (витрати на дослідження та розроблення, собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів, операційна оренда активів, інші витрати операційної діяльності);

· витрати від участі у капіталі (втрати від інвестицій в асоційовані підприємства, втрати від спільної діяльності, втрати від інвестицій у дочірні підприємства);

· фінансові витрати (відсотки за кредит, інші фінансові витрати);

· інші витрати (собівартість реалізованих необоротних активів, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, собівартість реалізованих майнових комплексів, інші витрати від звичайної діяльності);

· податки із прибутку від звичайної діяльності [1, c. 105].

2. План надходження і витрати коштів покликаний відбивати результати прогнозування грошових потоків підприємства.

Цей план заміняє план, що становить раніше на підприємстві, формування і використання його фінансових ресурсів.

Метою розробки цього плану є визначення обсягу джерел формування фінансових ресурсів підприємства; розподіл фінансових ресурсів по видах і напрямкам його господарської діяльності; забезпечення постійної платоспроможності підприємства на всіх етапах планового періоду.

У цьому плані повинна бути забезпечена чіткий взаємозв'язок показників залишку коштів на початок періоду, їх надходження в плановому періоді, їх витрати в плановому періоді і залишку коштів на кінець періоду.

3. Балансовий план відбиває результати прогнозування складу активів і структури використаного капіталу підприємства на кінець планового періоду.

Метою розробки балансового плану є визначення не обходженого приросту окремих видів активів із забезпеченням їхньої внутрішньої збалансованості, а також формування оптимальної структури капіталу, що забезпечує достатню фінансову стійкість підприємства в майбутньому періоді.

При розробці балансового плану використовується укрупнена схема статей балансу підприємства, що відбиває вимоги його побудови стосовно до специфіки конкретної організаційно-правової форми діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю; акціонерного товариства і т.п.).

Крім перерахованих основних видів поточних фінансових планів на підприємстві можуть розроблятися і інші їхні види (наприклад, програма реальних інвестицій у розрізі окремих інвестиційних проектів, емісійний план і т.п.).

На початковому етапі планування здійснюють оцінку основних показників виробничого процесу, які можуть вплинути на фінансовий стан чи фінансові результати діяльності підприємства. На їх основі формують бюджет доходів і витрат, а результати розрахунків, що здійснюються при складанні бюджету, використовують для складання прогнозної фінансової звітності.

Система оперативного планування формування та використання рівня результативності діяльності підприємства полягає у розробленні системи бюджетів (бюджетуванні). Бюджет являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду (зазвичай місячний чи квартальний), який відображає витрати і надходження коштів у процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності. Він деталізує показники поточних планів і є головним документом, який доводиться до центрів відповідальності усіх типів [5, c. 391].

Бюджети, що застосовуються у процесі оперативного планування результативності діяльності підприємства, класифікуються за рядом ознак:

· за сферами діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової);

· за змістом показників (за затратами, доходами, прибутком);

· за видами витрат (поточний бюджет -- бюджет поточних витрат, капітальний бюджет -- бюджет капітальних витрат);

· за широтою номенклатури витрат (функціональний бюджет, комплексний бюджет);

· за методами розробки (стабільний бюджет, гнучкий бюджет).

Бюджети за сферами діяльності і за змістом показників відображають особливості регулювання результативності діяльності підприємств за сферами діяльності та центрами відповідальності різних типів.

Поточний бюджет контролює план доходів і витрат підприємства, що доводиться до центрів прибутку. Він складається із двох розділів: 1) поточні витрати; 2) доходи від поточної (операційної) господарської діяльності. Загальна форма цього бюджету містить показники, що відповідають його призначенню і пов'язані з поточними витратами, доходами від операційної діяльності підприємства, податковими платежами, валовим прибутком (збитком), фінансовими результатами від операційної діяльності, фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування, податком на прибуток від звичайної діяльності, фінансовими результатами від звичайної діяльності, чистим прибутком.

Капітальний бюджет являє собою форму доведення до конкретних виконавців результатів поточного плану капітальних вкладень. Він розробляється на етапі здійснення нового будівництва, реконструкції та модернізації головних фондів, придбання нових видів обладнання і нематеріальних активів тощо.

Він складається із двох розділів: 1) капітальні витрати (витрати на придбання позаоборотних активів); 2) джерела надходження коштів (інвестиційних ресурсів). Загальна форма капітального бюджету містить показники, що відповідають його призначенню і пов'язані з капітальними витратами та джерелами надходження коштів.

За широтою номенклатури розрізняють бюджети функціональний і комплексний.

Функціональний бюджет розробляється за однією (чи двома) статтями витрат -- наприклад, бюджет оплати праці персоналу, бюджет інноваційних заходів, бюджет рекламних заходів тощо. Комплексний бюджет розробляється за широкою номенклатурою витрат -- наприклад, бюджет виробничої ділянки підприємства, бюджет адміністративно-управлінських витрат підприємства тощо [5, c. 392].

За методами розроблення розрізняють стабільний та гнучкий бюджети.

Стабільний бюджет не змінюється із зміною обсягів діяльності підприємства -- наприклад, бюджет з охорони підприємства. Гнучкий бюджет передбачає встановлення запланованих поточних чи капітальних витрат підприємства не в чітко зафіксованих сумах, а у вигляді нормативу витрат, які залежать од відповідних показників обсягу його діяльності, -- наприклад, від обсягу випуску продукції чи обсягу будівельно-монтажних робіт. У цьому разі витрати в цілому з конкретного підрозділу операційної діяльності підприємства плануються за відповідним алгоритмом і залежать від запланованого обсягу постійних статей бюджету, обсягу випуску чи реалізації продукції, встановленого нормативу змінних витрат бюджету на одиницю продукції.

Особливою формою бюджету є платіжний календар, який розробляється з окремих видів руху коштів (податковий платіжний календар, платіжний календар розрахунків із постачальниками тощо) та по підприємству в цілому (у цьому разі він деталізує поточний фінансовий план надходження і витрачання коштів).

Платіжний календар складається, як правило, на наступний місяць (із розподілом на дні, тижні та декади). Він містить графік витрачання коштів і графік їх надходження [5, c. 392].

При плануванні фінансових показників діяльності підприємства застосовують балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний методи, а також метод економіко-математичного моделювання.

Балансовий метод ґрунтується на забезпеченні відповідності між фінансовими ресурсами підприємства та існуючою потребою в них з метою координації пропорцій економічного зростання підприємства. Сутність методу полягає в тому, що через побудову балансів досягають ув'язування наявних фінансових ресурсів і фактичної потреби в них. При існуванні дефіциту джерел фінансування здійснюють пошук таких додаткових зовнішніх чи внутрішніх джерел, які дали б змогу покрити дефіцит фінансування у визначеному часовому інтервалі з найменшими витратами. У разі наявності надлишкових фінансових ресурсів вирішують проблему пошуку найбільш ефективних шляхів їх використання.

Нормативний метод полягає у використанні для розрахунку планових фінансових показників, зокрема витрат на виробництво і реалізацію продукції та прогнозної фінансової звітності норм витрат різних видів ресурсів (сировини, матеріалів, палива тощо) на одиницю продукції. На сьогодні існують такі економічні норми і нормативи:

· норми і нормативи витрат запасів сировини, матеріалів, палива та електроенергії;

· нормативи ефективності виробництва (фондо-, ресурсовіддача, продуктивність праці тощо);

· фінансові норми і нормативи (норми амортизації, нормативи витрат на ремонт основних засобів, на управління виробництвом);

· норми і нормативи витрат праці та заробітної плати тощо.

Нормативний метод планування виступає як самостійним, так і допоміжним щодо балансового методу. Як і інші методи планування, нормативний метод передбачає тісну співпрацю працівників планово-економічного та фінансового відділів підприємства.

Розрахунково-аналітичний метод передбачає розрахунок планових значень фінансових показників на основі їх значень за попередні звітні періоди. У результаті аналізу даних фінансової звітності та значень показників за попередні періоди визначають так звані базові значення показників, які приймаються за основу при розрахунку планових значень. Після цього здійснюють експертну оцінку динаміки звітних даних з урахуванням очікуваних змін у діяльності підприємства, обчислюють індекси змін планових показників та розраховують їх значення на визначені дати у майбутньому.

Економіко-математичні моделі, що відображують взаємозв'язок між найважливішими параметрами та показниками виробничого процесу, дають можливість, враховуючи значну кількість параметрів, побудувати алгоритм досягнення оптимальних значень планових показників, не виходячи за межі реальних значень вихідних параметрів. Використання економіко-математичного моделювання в процесі формування фінансових планів підприємства супроводжується значними фінансовими витратами, оскільки потребує залучення висококваліфікованих фахівців у галузі фінансового планування та прогнозування, а також відповідного математичного і програмного забезпечення. Тому формування комплексних планів з використанням економіко-математичних моделей може приносити відчутний економічний ефект лише за умови використання їх для планування діяльності великого підприємства [1, c. 107].

У процесі поточного фінансового планування, як правило, здійснюють також аналіз беззбитковості, який дає змогу спланувати обсяги виробництва та реалізації так, щоб діяльність підприємства у майбутньому не тільки була беззбитковою, а і забезпечувала необхідний рівень прибутку та задовільні темпи економічного зростання. Крім визначення точки беззбитковості може бути здійснено так званий аналіз "витрати -- обсяг реалізації -- прибуток" для розрахунку обсягу виробництва, необхідного для отримання цільового розміру прибутку. Проведення такого аналізу допомагає збільшити гнучкість фінансових планів та знизити ризики, пов'язані з плануванням фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах невизначеності.

З метою оцінки очікуваних фінансових результатів і фінансового стану підприємства наприкінці планового періоду за показниками операційного балансу та прогнозної фінансової звітності можна також розрахувати фінансові коефіцієнти: ліквідності, фінансової стійкості, ефективності та рентабельності. Аналіз сукупності цих фінансових коефіцієнтів дає змогу отримати більш точне уявлення про фінансовий стан та фінансові результати, які будуть досягнуті у майбутньому.

Аналіз чутливості -- ще один інструмент поточного фінансового планування, який дає можливість оцінити вплив окремих чинників на результуючі фінансові показники. У ході такого аналізу виявляються показники виробничого процесу, зміни яких спричиняють найвідчутніший вплив на результуючі фінансові показники і які можна назвати чинниками ризику, оскільки помилки чи недбалий підхід до вибору їх значень можуть призвести до значних похибок при складанні фінансових планів. Знання показників -- чинників ризику спонукає авторів плану більш відповідально ставитись до оцінки інтервалів можливих значень та вибору прогнозних значень таких показників.

У цілому, застосування різних методів планування та залучення кваліфікованих фінансистів до складання поточних фінансових планів забезпечує їх реальність та робить коректним процес внесення змін до планів у процесі їх реалізації [1, c. 107].

Таким чином, можна зробити висновок, специфіка поточного планування є:

· планування і організація, тобто експлікований опис планів і технології виробничих процесів, порядку, способів і графіків реалізації стратегічних напрямків і досягнення цілей організації в часі і у просторів;

· координація напрямків, зусиль і керівництво діяльності як свідомих розумних актів впливу суб'єктів управління на об'єкти управління для спонукання їх до активних дій з метою "перекладу" планових і проектних організаційних виробничо-технологічних попередніх подань у реальний процес діяльності;

· систематичний, періодичний або епізодичний контроль, облік і аналіз відповідності реальних фактичних станів плановим і проектним представленням зміни процесів організації життєдіяльності і навколишнього середовища;

· оперативне коректування цілей, проектів або планів реалізації, процесів організації життєдіяльності суспільства.

Єдиного методу планування, який би відповідав кожній ситуації, не існує. Тип планування і акцент, що робить менеджер у процесі планування, залежить від його положення в організаційній ієрархії фірми, тобто процес планування здійснюється відповідно рівням організації.

податковий ставка амортизаційний фінансовий планування

Практичне завдання

Задача 1

Визначити дисконтну ставку векселю, номінальна вартість якого дорівнює 5000 тис. грн. і який підлягає погашенню через три місяці. Річна облікова вексельна ставка - 30%.

Розв'язання.

Дисконтні векселі котируються на основі ставки дисконту. Вона свідчить про величину знижки, яку продавець надає покупцю. Ставка дисконту вказується в процентах до номіналу векселя як простий процент у розрахунку на рік.

Дисконтна ставка векселю розраховується за формулою

D = S - P,

Р = S(1 - t/K*d),

де Р - сума отриманих грошей, S - номінальна вартість, t - термін погашення, K - кількість днів в році, d - облікова вексельна ставка.

Отже,

Р = 5000 * (1 - 90/360 * 0,3) = 4625 тис. грн..

D = 5000 - 4625 = 375 тис. грн..

При настанні терміну векселя банк отримає по ньому 5000 тис. грн.. і, отже, реалізує дисконт.

Задача 2

Скласти прогнозний звіт про прибуток і бюджет грошових коштів на березень місяць на підставі наступних даних.

Обсяг продажу, що запланован на березень місяць, складає 860 тис. грн., у тому числі 80% в кредит. Досвід свідчить, що 70% продажу в кредит сплачується в місяць продажу, решта - у наступному місяці.

Компанія передбачає придбати матеріалів на суму 525 тис. грн.. В місяці придбання сплачується 60% вартості придбаних матеріалів, , решта - у наступному місяці.

Запас матеріалів на початок наступного місяцу, що передбачен нормативом , повинен бути на рівні 165 тис. грн..

У березні заплановані витрати обігу в сумі 227 тис. грн., в т. ч. амортизаційні відрахування -79 тис. грн..

Передбачено погашення векселю зі виплатою 10 відсотків.

Заплановано придбання обладнання в сумі 25,6 тис. грн., що буде сплачено в березні, а також отримання позики в банку в сумі 36 тис. грн..

Дані балансу підприємства на 1 березня наведені нижче.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Необоротні активи

736,8

Власний капітал

956,5

Запаси

210,9

Дебіторська заборгованість за товари

307,9

Кредиторська заборгованість за товари

278,0

Грошові кошті

14,9

Векселя видані

36,0

Баланс

1270,5

Баланс

1270,5

Розв'язання.

Запланований об'єм продажу складає 860 тис. грн.., із них 20% ми отримаємо відразу (860 тис. грн.. * 20% =172 тис. грн.) і 80% в кредит (860 тис. грн. * 80% = 688 тис. грн..). Відомо, що 70% продажу від кредиту ми отримаємо на протязі березня (688 тис. грн.. * 70% = 481,6 тис. грн.), а 30% продажу від кредиту буде сплачуватися у наступному місяці (688 тис. грн. * 30% = 206,4 тис. грн.).

Таким чином, у березні ми отримаємо доход на суму 653,6 тис. грн. (172 тис. грн. + 481,6 тис. грн.).

Компанія передбачає придбати матеріалів на суму 525 тис. грн.. В місяці придбання сплачується 60% вартості придбаних матеріалів, тобто 525 тис. грн. * 60% = 315 тис. грн.., решта - у наступному місяці 210 тис. грн.. (525 тис. грн.. - 315 тис. грн.).

Запас матеріалів на кінець березня буде дорівнювати 165 тис. грн..

У березні заплановані витрати обігу в сумі 227 тис. грн., в т. ч. амортизаційні відрахування -79 тис. грн.., тобто витрати на збут складають 277 тис. грн. - 79 тис. грн.. = 148 тис. грн..

Передбачено погашення векселю зі виплатою 10 відсотків, що складає 3,6 тис. грн...

Заплановано придбання обладнання в сумі 25,6 тис. грн., що буде сплачено в березні, а також отримання позики в банку в сумі 36 тис. грн..

БАЛАНС

на _березень__ 2011 р.

Тис. грн..

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

25,6

Основні засоби:

залишкова вартість

030

736,8

657,8

первісна вартість

031

736,8

736,8

знос

032

(79,0)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

736,8

683,4

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

210,9

165,0

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

797,9

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

307,9

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11,4

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

14,9

827,9

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

533,7

1802,2

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

1270,5

2485,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

956,5

956,5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1004,4

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

956,5

1960,9

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

36,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

36,0

-3,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

278,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

492,3

Усього за розділом ІV

620

314,0

524,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1270,5

2485,6

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ___березень___ 2011 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

860,0

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

860,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий:

Прибуток

050

860,0

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

3,6

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

856,4

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

856,4

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

856,4

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Матеріальні затрати

230

525,0

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

79,0

Інші операційні витрати

270

148,0

Разом

280

752,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____березень____ 2011р.

Форма N 3

код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

856,4

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

х

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

х

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

856,4

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

455,5

518,8

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобовязань

100

174,7

314,0

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

575,6

204,8

Сплачені:

відсотки

130

х

податки на прибуток

140

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

575,6

204,8

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

575,6

204,8

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

х

необоротних активів

190

х

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

х

дивіденди

220

х

Інші надходження

230

х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

необоротних активів

250

х

майнових комплексів

260

х

Інші платежі

270

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

х

Отримання позики

320

х

Інші надходження

330

х

Погашення позик

340

х

Сплачені дивіденди

350

х

Інші платежі

360

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

575,6

204,8

Залишок коштів на початок року

410

14,9

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

590,5

х

-204,8

Список літератури

1. Дойль Питер. Мененджмент: стратегия и тактика/ Пер. с англ. А.Вихровский, В. Кузина. Питер, 2004.- 342 c.

2. Забелин П.В., Моисеева Н.К., Основы стратегического управления: уч. пособие - М: Информационно внедренческий центр "Маркетинг", 2003. - 198 c.

3. Давыденко Е.А. Проблемы организации финансового планирования и контроля на отечественных предприятия // Финансовый менеджмент. 2005. №2. С. 36-40.

4. Буряковский В.В. Финансы предприятий. М., 2009. - 249 с.

5. Шуляк П. Н. Финансы предприятий: Учебник. - М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000. - 752 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основи планування фінансової діяльності підприємства - необхідність і джерела. Аналіз роботи з планування, на прикладі Херсонського облуправління по будівництву, ремонту і експлуатації автомобільних доріг: планування фінансової діяльності підприємства.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.09.2008

 • Необхідність та принципи планування діяльності підприємства. Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування. Оцінка показників ефективності планування діяльності підприємства. Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету.

  курсовая работа [221,1 K], добавлен 16.10.2011

 • Основні поняття фінансового планування, історія його виникнення та розвитку. Бюджетування як інструмент внутрішньофірмового планування. Дослідження шляхів удосконалення планування та бюджетної оцінки ефективності діяльності підприємства "Ніжинський Хліб".

  курсовая работа [74,8 K], добавлен 08.11.2014

 • Сутність, значення і завдання тактичного планування. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємств. Аналіз показників використання основних засобів (фондів) та ефективності оборотних коштів, доходів, собівартості та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [189,5 K], добавлен 07.07.2011

 • Система внутрифірмового планування як технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і видатків. Система управління підприємством за принципами бюджетування. Оцінка фінансового стану підприємства, розробка цілісної системи бюджетів.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 22.04.2011

 • Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 06.07.2010

 • Теоретичні основи, поняття та сутність, принципи та характеристика методів поточного фінансового планування на підприємстві. Застосування нових комп'ютерних технологій, шляхи удосконалення та зарубіжний досвід фінансового планування в розвинутих країнах.

  курсовая работа [67,1 K], добавлен 24.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.