Дослідження фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства

Розробка проекту розвитку виробництва. Планування та оптимізація плану фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту. Розробка зведеного кошторису витрат. Прогнозування показників операційної діяльності, амортизаційних витрат, грошових потоків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2014
Размер файла 399,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

"Фінанси підприємства"

Тема:

Дослідження фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства

Індивідуальний варіант початкових даних

1. Середньорічний обсяг реалізації продукції - ОР = 300 тис. од.

2. Ціна реалізації одиниці продукції - Ц = 12 грн./од.

3. Прямі витрати на матеріали на од. продукції - М = 3,2 грн./од.

4. Прямі витрати на оплату праці (з нарах-ми) - ОП = 2,0 грн./од.

5. Постійні річні витрати операційної діяльності - ПВ = 430 тис. грн.

6. Коефіцієнти щорічного зростання (зменшення)

ціни продукції - Ц = 0,97

ціни на матеріали - Цм = 0,98

рівня оплати праці - ОП = 0=1,02

рівня постійних витрат - ПВ = 1,02

7. Модель процесів реалізації проекту

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 1. Сіткова модель процесів реалізації інвестиційної фази проекту

Зміст

1. Вступ

2. Опис проектної ситуації

3. Варіанти початкових даних

4. Алгоритм виконання роботи

5. Методика виконання роботи

5.1 Планування фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту

5.2 Оптимізація плану фінансування інвестиційної фази проекту

5.3 Розробка зведеного кошторису витрат інвестиційної фази проекту

5.4 Прогнозування показників операційної діяльності

5.5 Планування амортизаційних витрат операційної діяльності

5.6 Планування кредитних процесів операційної діяльності

5.7 Прогноз доходів операційної діяльності

5.8 Прогноз витрат операційної діяльності

5.9 Прогноз грошових потоків операційної діяльності

5.10 Прогноз грошових потоків проекту

5.11 Оцінка показників ефективності проекту

5.12 Аналіз беззбитковості операційної діяльності проекту

5.13 Розробка проекту кредитного договору

Висновки

Використана література

1. Вступ

Світовий досвід управління господарськими та суспільними процесами свідчить, що обов'язковою передумовою успішної реалізації будь-якого проекту є його якісна передпроектна проробка. В термінах проектного менеджменту коло задач подібної проробки ідеї проекту має назву “передінвестиційної фази життєвого циклу проекту”. Метою цієї фази є отримання обґрунтувань можливості та доцільності реалізації ідеї проекту, на підставі яких приймається доленосне управлінське рішення - варто здійснювати ідеї, чи ні.

Передінвестиційна фаза передбачає вирішення широкого кола задач, що потребують координації зусиль навколо ідей проекту спеціалістів різного профілю діяльності. Зокрема, стандарти проектного менеджменту відокремлюють в складі передінвестиційної фази такі основні задачі(етапи):

розробка концепції проекту;

аналіз інвестиційних можливостей проекту;

техніко-економічне обґрунтування проекту;

прийняття рішень відносно інвестиційного забезпечення проекту.

Вже сам перелік цих задач об'єктивно свідчить про ступінь важливості передінвестиційної фази для ефективної реалізації ідей проекту та важливість професійних знань і навичок за означеним напрямком в діяльності фахівця за спеціальністю “Управління проектами”.

Невід'ємним елементом передінвестиційної фази, з точки зору класичних засад проектного менеджменту,є багатоваріантна проробка як ідеї проекту в цілому, так і окремих її аспектів, з метою пошуку найбільш раціональних варіантів проектних та управлінських рішень. Лише такий методологічний підхід є гарантом появи ефективних проектів.

Важливість передінвестиційної фази для забезпечення успішної реалізації проектів та значимість знань та навичок професійної діяльності для вирішення її задач обумовили ідею та постановку завдань комплексної розрахунково-аналітичної роботи, тема якої сформована як “ Фінансово - економічне обґрунтування і оцінка ефективності проекту виробництва”. Робота є практичним напрямком виконання курсової роботи з дисципліни “Оцінка бізнесу та управління проектами розвитку виробництва”, передбаченої навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.000003 ”Управління проектами”

Предметом роботи є методологічні задачі вирішення задач передінвестиційної фази проектів.

Об'єктом роботи є типова проектна ситуація, яка характерна для великого різноманіття проектів розвитку виробництва в різни галузях діяльності.

Мета виконання роботи - на прикладі типової конкретної ситуації, пов'язаної з розробкою конкретного проекту розвитку виробництва, оволодіння навичками вирішення комплекту задач передінвестиційної фази проектів, оволодіння методологією багатоваріантного обґрунтування проектних рішень.

2. Опис проектної ситуації

Має місце підприємницька ідея - організувати в межах діяльності підприємства виробництво нового виду виробів, які за даними маркетингових досліджень мають довготривалу сприятливу ринкову кон'юнктуру і попит. Виробництво нового виробу передбачається створити на базі філії підприємства, що розташована у невеликому місті. Зараз філія являє собою комплекс морально та фізично зношених будівель та обладнання, які мають низьку цінність, але територія філії вигідно розташована відносно енергетичних та транспортних комунікацій. Ліквідація зношеного виробничого комплексу дозволяє отримати зручну виробничу площадку для будівництва нового сучасного виробничого комплексу.

В основі проекту покладена ідея придбання готового комплекту конструкторсько-технологічної документації на виріб у її розробника (на що є відповідна попередня згода), ліквідація зношеного виробничого комплексу, розробка технологічного проекту виробничого комплексу для виготовлення нових виробів, що дозволяє замовити відповідний будівельний проект і здійснити будівництво необхідного комплексу будівель і споруд.

Об'єктивно реалізація будь-якої підприємницької ідеї завжди передбачає наявність проекту другого типу, що обов'язково охоплює як інвестиційну, так і операційну фази проекту, бо тільки співставлення показників цих фаз дозволяє зробити висновки, щодо очікуваної ефективності підприємницької ідеї в цілому. Тому реалізація проектів першого типу є лише варіантом другого типу, коли поняття “проект” та його цілі розглядаються більш вузько - з позицій безпосереднього виконання задачі інвестиційної частини підприємницького проекту.

Реалізація проектів як першого, так і другого типів передбачає виявлення та ретельний аналіз всього кола задач інвестиційної фази проекту, логіки їх виконання і обґрунтування потреби в ресурсах для їх виконання. Кінцевим результатом прогнозування інвестиційної фази проекту є отримання двох планових фінансових документів:

кошторису витрат на реалізацію інвестиційної фази проекту, котрий визначає загальну потребу у фінансових ресурсах;

графік фінансування, котрий визначає очікувані потреби у грошових ресурсах за періодами реалізації проекту.

Ці два документи об'єктивно є ключовими для управління процесами реалізації будь-якого проекту. Розуміння сутності та навички процесу їх розробки є обов'язковою умовою підготовки спеціаліста з управління проектами.

Вільного капіталу на реалізацію проекту у підприємства немає, тому його фінансування передбачається забезпечити за рахунок залучення кредитного капіталу. Має місце попередня згода на надання кредиту від комерційного банку, що обслуговує підприємство. Проектом передбачається довготривалий рівномірний щорічний випуск продукції.

Отримана інформація в процесі перед проектних досліджень та проробки ідей проекту дозволяє приступити до вирішення питань фінансового та економічного обґрунтування проекту та прогнозної оцінки його ефективності.

Початкові дані

Сіткова модель процесів реалізації інвестиційної фази проекту наведена на рис. 1. Індивідуальні варіанти прогнозу витрат на реалізацію окремих її процесів наведені в табл. 1, прогноз показників операційної діяльності - в табл. 2, прогноз динаміки показників операційної діяльності - в табл. 3.

Рис. 1. Сіткова модель процесів реалізації інвестиційної фази проекту

Таблиця 1

Прогноз витрат на реалізацію окремих процесів проекту

Напрямки витрат

(процеси)

Код

процесу

Варіант, тис. грн

5

1. Планування процесів проекту, придбання документації на виріб

1 - 2

8

2. Технологічне проектування

2 - 3

25

3. Ліквідація застарілої виробничої структури

2 - 4

60

4. Оренда і утримання тимчасових приміщень (щоквартально)

2 - 5

5

5. Утримання дирекції та адміністративні витрати (щоквартально)

2 - 10

8

6. Будівельне проектування

3 - 4

35

7. Придбання обладнання

3 - 5

1100

8. Будівельні роботи

4 - 5

880

9. Придбання меблів, інвентарю, комп'ютерів

4 - 7

90

10. Утримання групи спеціалістів (щоквартально)

4 - 10

16

11. Створення матеріальних запасів

5 - 6

75

12. Монтаж обладнання

5 - 7

130

13. Утримання виробничих площ (щоквартально)

5 - 9

18

14. Рекламні заходи та створення реалізаційної мережі

5 - 10

40

15. Пуско-налагоджувальні роботи

7 - 8

140

16. Набір і навчання персоналу

7 - 10

450

17. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

6 - 7

18. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

8 - 10

19. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

9 - 10

Таблиця 2

Прогноз показників операційної діяльності

Показники

Варіант

3

1. Середньорічний обсяг реалізації продукції (ОР), тис. одиниць

300

2. Ціна реалізації одиниці продукції (Ц), грн./одиницю

12

3. Прямі витрати на матеріали на одиницю продукції (М), грн./одиницю

3,2

4. Прямі витрати на оплату праці (ОП), грн./одиницю, (з нарахуваннями)

2,0

5. Постійні витрати операційної діяльності (ПВ), тис.грн./рік

430

Показники Ц, М, ОП і ПВ визначені для першого року операційної діяльності.

Таблиця 3

Прогноз динаміки показників операційної діяльності

Показники

Варіанти

1

1. Коефіцієнт щорічного зростання (зниження) ціни продукції ()

0,97

2. Коефіцієнт щорічного зростання (зниження) ціни на матеріали ()

0,98

3. Коефіцієнт щорічного зростання (зниження) рівня оплати праці ()

1,02

4. Коефіцієнт щорічного зростання рівня постійних витрат ()

1,02

4. Алгоритм виконання роботи

Після знайомства з метою та сутністю роботи виконується наступний комплекс розрахунків:

Планування фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту

Оптимізація плану фінансування інвестиційної фази проекту

Розробка зведеного кошторису витрат інвестиційної фази проекту

Прогнозування вартісних показників операційної діяльності

Планування амортизаційних витрат операційної діяльності

Планування кредитних процесів операційної діяльності

Прогноз доходів операційної діяльності

Прогноз витрат операційної діяльності

Прогноз грошових потоків операційної діяльності

Прогноз грошових потоків проекту

Оцінка показників ефективності проекту

Аналіз беззбитковості операційної діяльності проекту

Розробка проекту кредитного договору

5. Методика виконання роботи

Комплекс задач фінансово-економічного обґрунтування і оцінки ефективності проектів є типовим і одним із самих складних і відповідальних напрямків діяльності проектних менеджерів. Тому виконання даної роботи далеко виходить за межі учбової дисципліни “Оцінка бізнесу та управління проектами розвитку виробництва”, потребує інтеграції знань та навичок всього комплексу дисциплін навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Управління проектами”. Інтеграційний характер роботи має важливе значення для методологічної орієнтації студентів у напрямку підготовки до виконання дипломної роботи і їхньої майбутньої професійної діяльності. Виконання роботи базується на застосуванні власної інформаційної бази знань і даних, напрацьованих при виконанні практичних занять та лабораторних робіт учбового процесу.

5.1 Планування фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту

На підставі сіткової моделі процесів реалізації інвестиційної фази проекту та прогнозу витрат на їх реалізацію за індивідуальним варіантом розробляється первісний варіант календарного графіка фінансування інвестиційної фази. Графік повинен відображати щоквартальну потребу (Kt) у фінансових ресурсах (капіталовкладеннях) і розробляється в передумові рівномірного за кварталами фінансування довгострокових процесів, використання яких розтягується на декілька кварталів (наприклад, придбання обладнання). План фінансування інвестиційної фази проекту представлений в таблиці 1 Додатку.

Графік приведений на рисунку 2 (а). На графіку вказуються суми щоквартальних потреб у фінансових ресурсах. Загальна сума капіталовкладень складе

, тис. грн.

Так як фінансування проекту забезпечується залученням кредитного капіталу і на інвестиційній фазі має місце нарощування капіталовкладень, визначаються накопичені їх суми - щоквартальні потреби у кредитних ресурсах. Графік зображено на рис. 2б.

На підставі накопичених щоквартальних сум кредитних ресурсів визначаються квартальні суми виплати процентів за кредит і розроблений відповідний графік - рис. 2в.

Величини поточних сум виплати процентів складають

, тис.грн.

де - кредитна сума t-го кварталу (із графіка 2б), тис.грн.

- квартальний процент плати за кредит, %.

Величину визначаємо самостійно, виходячи із ситуації на ринку кредитних послуг, що має місце на момент виконання завдання, і вона складає

Загальна сума виплати процентів за кредит на інвестиційній фазі проекта складе:

, тис.грн.

У своєї сукупності графік поточних потреб у капіталовкладеннях (“а”), графік накопичених потреб у кредитних ресурсах (“б”) і графік виплати процентів за кредит (“в”) утворюють по сутності календарний план фінансування інвестиційної фази проекту. Первісний варіант такого плану оформлений на рис.2, з визначенням отриманих кількісних параметрів.

Рис. 2а. Графік поточних потреб у капіталовкладеннях

Рис. 2б. Графік накопичених сум капіталовкладень - потреб у кредитних ресурсах

Рис.2в. Графік виплати процентів за кредит

5.2 Оптимізація плану фінансування інвестиційної фази проекту

При вирішенні цієї задачі треба виходити з того, що загальним підходом до оптимізації інвестиційних процесів є намагання перенести як можна більші потреби у капіталовкладеннях на більш низькі строки інвестиційної фази, щоб мінімізувати час і суми капіталовкладень, які знаходяться у “замороженому” стані. Для забезпечення цього окремі довготривалі процеси проекту планують таким чином, щоб їх фінансові потоки були максимально сконцентровані на пізніших етапах. Наприклад, раціональний підхід до планування процесів придбання обладнання передбачає таку їх організацію, коли розрахунки за обладнання здійснюються як можна пізніше.

Виходячи з цього, закладаємо саме такі підходи до планування довгострокових процесів проекту і там де це можливо передбачити саме такі підходи їх здійснення. З урахуванням цього розробляємо оптимізований варіант графіку поточних потреб у капіталовкладеннях. У порівнянні з первісним варіантом оперуємо тією ж сумою фінансових потреб, але розподіл грошей за кварталами більш раціональний з точки зору фактору часу. Оптимізований план фінансування інвестиційної фази проекту представлений в таблиці 2 Додатку.

Для оцінки переваги другого варіанту над першим треба розрахувати дисконтовані величини грошових потоків інвестиційної фази проекту. Загальна сума дисконтованих витрат за j-тим варіантом фінансування складає:

, тис. грн.

де - витрати j-го варіанту у t-у кварталі, тис. грн.;

- коефіцієнт дисконтування t-го кварталу.

Величина розраховується за формулою:

,

де - квартальний банківський процент, %.

Величину студент визначає самостійно, виходячи з ситуації у банківській сфері на момент виконання роботи.

Менша величина свідчить про переваги саме цього варіанту фінансування. Величина порівняльного економічного ефекту одного варіанту відносно до другого визначається як різниця їх величин .

Для подальших розробок використовується більш раціональний варіант графіку календарних поточних потреб у капіталовкладеннях. Зміна цього графіку обумовлює зміну графіку накопичених сум капіталовкладень і зміну графіку виплати процентів за кредит. За графіками на рис. 2 розробляємо оптимізований варіант календарного плану фінансування інвестиційної фази проекту.

Порівняння первісного і оптимізованого варіантів плану дозволяє оцінити переваги одного над другим - зниження загальної суми виплат процентів за кредит - ВП. Графік порівняння приведено на рис. 3.

Рис. 3. Графік порівняння первісного і оптимізованого варіантів плану

Графік потреб у кредитних ресурсах і графік виплат процентів за кредит служать основою для розробки і укладання кредитного договору з банком-кредитором.

5.3 Розробка зведеного кошторису витрат інвестиційної фази проекту

Основою для розробки планового зведеного кошторису (бюджету) витрат інвестиційної фази проекту служать дані прогнозу витрат окремих процесів (за індивідуальним варіантом із таблиці 1) і визначеної загальної суми виплат процентів за кредит - ВП (за оптимізованим варіантом плану фінансування). Для процесів, витрати на які в таблиці 1 визначені як щоквартальні, розраховуються загальні суми витрат, що враховують кількість кварталів.

Кошторис розробляється як окремий планово-фінансовий документ, який затверджує керівник проекту, за наступною формою:

У кошторисі фігурують всі процеси, що потребують фінансових затрат (крім фіктивних процесів), останнім пунктом визначаються потреби на оплату процентів за кредити.

Зведений кошторис є одним з найважливіших планово-координуючих документів, що забезпечує процеси управління ходом реалізації проекту.

Зведений кошторис планових витрат інвестиційної фази проекту

Напрямки витрат

Код

(процеси)

процесу

Сума

1. Планування процесів проекту, придбання документації на виріб

1 - 2

8

2. Технологічне проектування

2 - 3

25

3. Ліквідація застарілої виробничої структури

2 - 4

60

4. Оренда і утримання тимчасових приміщень (щоквартально)

2 - 5

25

5. Утримання дирекції та адміністративні витрати (щоквартально)

2 - 10

56

6. Будівельне проектування

3 - 4

35

7. Придбання обладнання

3 - 5

1100

8. Будівельні роботи

4 - 5

880

9. Придбання меблів, інвентарю, комп'ютерів

4 - 7

90

10. Утримання групи спеціалістів (щоквартально)

4 - 10

80

11. Створення матеріальних запасів

5 - 6

75

12. Монтаж обладнання

5 - 7

130

13. Утримання виробничих площ (щоквартально)

5 - 9

36

14. Рекламні заходи та створення реалізаційної мережі

5 - 10

40

15. Пуско-налагоджувальні роботи

7 - 8

140

16. Набір і навчання персоналу

7 - 10

45

17. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

6 - 7

0

18. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

8 - 10

0

19. Логічний зв'язок (фіктивний процес)

9 - 10

0

Виплата відсотків

455,83

Всього витрат

-

3280,83

5.4 Прогнозування показників операційної діяльності

Метою розробки даного пункту розрахунків є прогнозування вартісних показників операційної діяльності, що мають тенденцію до змін за роками проекту і обумовлюють річні операційні доходи та витрати. Прогнозування повинно дати відповіді на слідуючи питання: як буде змінюватися ціна реалізації одиниці продукції, як будуть мінятися витрати на матеріали внаслідок зміни цін на матеріальні ресурси, як будуть змінюватися витрати на оплату праці внаслідок зміни цін на трудові ресурси, як будуть вести себе за роками проекту витрати постійного характеру. Основою розрахунків є прогнози динаміки показників операційної діяльності, що наведені у таблиці 3 вихідних даних.

Прогнозування значення показників за роками операційної діяльності (для t-го року) складуть:

- прогноз ціни одиниці продукції Ц t = Ц t-1 * ?Ц, грн./одиницю;

- проноз прямих матеріальних витрат М t = М t-1 * ?Ц м, грн./одиницю;

- проноз прямих витрат на оплату праці ОП t = ОП t-1 * ?ОП, грн./одиницю;

- прогноз рівня постійних витрат операційної діяльності

ПВ t = ПВ t-1 * ?ПВ, грн./рік,

де Ц t-1,М t-1, ОП t-1, ПВ t-1 - відповідні показники попереднього року операційної діяльності;

?Ц, ?Цм, ?ОП, ?ПВ - коефіцієнти темпу зміни(зростання чи зниження) значення показників для кожного наступного року операційної діяльності (табл. 3 початкових даних).

Таблиця 4

Розраховані прогнозні значення показників систематизуються у таблиці 4, розрахунки робляться для 10 років операційної діяльності

Показники

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ціна одиниці продукції (Цt), грн./од.

11,64

11,29

10,95

10,62

10,30

10,00

9,69

9,40

9,12

8,84

2. Прямі матеріальні витрати (Мt), грн./од.

3,14

3,07

3,011

2,95

2,89

2,83

2,77

2,72

2,66

2,61

3. Прямі витрати на оплату праці (ОПt), грн./од.

2,04

2,08

2,12

2,16

2,21

2,25

2,29

2,34

2,39

2,43

4. Постійні витрати (ПВt), грн./од.

448,8

457,77

466,93

476,27

485,80

495,51

505,42

515,5

525,84

536,3

Отримані значення вартісних показників будуть використані при розрахунку операційних доходів і витрат за роками проекту.

5.5 Планування амортизаційних витрат операційної діяльності

Метою розробки цього комплексу розрахунків є обґрунтування амортизаційних витрат за роками операційної діяльності. Стандарти бухгалтерського обліку передбачають право суб`єкта господарської діяльності самостійно вирішувати питання про строк і метод погашення амортизаційних витрат. В розпорядженні суб`єкта господарської діяльності є шість можливих методів амортизації:

- прямолінійний;

- зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний;

- виробничий;

- податковий.

Спираючись на свої знання, стосовно амортизаційних процесів і амортизаційної політики, студент може самостійно вибрати доцільний, на його погляд, метод амортизації та розрахувати величини амортизаційних відрахувань за роками операційної діяльності. При цьому в якості методичної бази слід використовувати положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. В рамках даних методичних вказівок буде розглянутий лише один з можливих методів - податковий, який передбачає застосування до амортизації, як процесу погашення витрат, правил і норм, що застосовуються податковим законодавством для амортизації, як процесу накопичення коштів.

Діюче податкове законодавство відокремлює у складі основних фондів суб`єктів господарської діяльності 4 групи фондів, для кожної з яких встановлені відповідні граничні норми амортизації: 1 група - до 8%, 2 група - до 40%, 3група - до 24% та 4 група - до 60% на рік від балансової вартості груп на початок року. Виходячи з цих граничних норм визначається сума прибутку, яку підприємство може вивести з оподаткування і направити на цілі оновлення основних фондів.

Припустимим є застосування підприємством менших значень норм, але не більше вказаних нормативів. Механізм податкової амортизації припустимо також застосовувати на цілі погашення витрат на основні фонди.

Розмір річної амортизації групи основних фондів для t-го року операційної діяльності складає

, грн.,

де - балансова вартість групи на початок року, грн.;

- встановлена підприємством норма річної амортизації (не більше граничних норм), %.

Балансова вартість групи на початок t-го року визначається на підставі даних попереднього року

,грн

Балансова вартість для першого року операційної діяльності визначається первісною вартістю груп. Орієнтиром для її визначення є зведений кошторис витрат інвестиційної фази проекту. Первісні вартості групи складуть:

1 група - вартість будівництва (з витратам на проектування);

2 група - вартість меблів, виробничого інвентарю (70% витрат процесу 4-7);

3 група - вартість обладнання (з витратами на монтаж);

4 група - вартість комп`ютерів і програмного забезпечення (30% витрат процесу 4-7).

Розрахунок амортизаційних витрат виконується на протязі 10 років операційної діяльності і зведено до таблиці 3 Додатку.

5.6 Планування кредитних процесів операційної діяльності

В процесі операційної діяльності треба забезпечити повернення сум кредитів, які використовуються на інвестиційній фазі проекту, і забезпечити оплату процентів за використання сум кредитів. Перші платежі забезпечуються за рахунок прибутку, другі - відносяться до складу операційних витрат.

В роботі пропонується дослідити два можливих варіанта побудови кредитного процесу. Перший варіант - більш “жорсткий”, з коротким терміном повернення кредитів, другий - більш “м'який”, з більшим терміном повернення кредитів і можливими часовими відстрочками. Наприклад, для першого варіанту пропонується така схема повернення кредиту - за перші 3 роки операційної діяльності у розмірі по 33,3 % щорічно; для другого - відстрочка повернення кредиту на 1-й рік операційної діяльності і наступним його поверненням за 4 роки по 25 % щорічно.

Таблиця 6. Схема використання та повернення кредиту

Показники

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

1 варіант

1082,6739

1082,6739

1082,6739

1. Повернення суми кредиту, тис. грн. (%)

2. Використана за рік сума кредиту, тис. грн. (%)

3280,83

2188,31361

1092,51639

3. Оплата процентів 20%, тис. грн.

656,166

437,662722

218,503278

2 варіант

820,2075

820,2075

820,2075

820,2075

1. Повернення суми кредиту, тис. грн. (%)

2. Використана за рік сума кредиту, тис. грн. (%)

3280,83

3280,83

2460,6225

1640,415

820,2075

3. Оплата процентів 20%, тис. грн.

656,166

492,1245

328,083

164,0415

Величина річної процентної ставки за кредит повинна відповідати нормативу, застосованому при плануванні кредитних процесів для інвестиційної фази проекту.

Розраховані річні суми повернення кредиту будуть використані при визначенні грошових потоків фінансової діяльності, а річні суми оплати процентів - при розрахунку операційних витрат.

5.7 Прогноз доходів операційної діяльності

Операційні доходи за роками операційної діяльності визначаються запланованими обсягами виробництва і реалізації продукції і рівнем цін на продукції, що були спрогнозовані і визначені у таблиці 4.

Таблиця 7. Розрахунок річних сум доходів виконується за 10 років операційної фази проекту

Показники

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Річні обсяги реалізації продукції (ОР), тис. одиниць

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2. Ціна одиниці (Ц), грн./од.

11,6

11,29

10,95

10,62

10,30

9,9

9,69

9,40

9,12

8,84

3. Річний дохід (Д), тис. грн.

3492

3387,24

3285,6

3187,0

3091,44

2998,69

2908,7

2821,4

2736,8

2654,7

5.8 Прогноз витрат операційної діяльності

Річні суми операційних витрат для t-го року операційної фази проекту складають

, (тис. грн.)

де - витрати змінного характеру (тис. грн.)

- витрати постійного характеру (тис. грн.) (із табл. 4)

- амортизаційні погашення(тис. грн.) (із табл. 5)

- оплата процентів за кредити(тис. грн.) (із табл. 6)

Річні суми витрат змінного характеру для t-го року операційної фази проекту складуть

, тис.грн.

де - обсяг реалізації продукції, одиниць;

- витрати на прямі матеріали на одиницю продукції, грн./од. (із табл.4);

- витрати на пряму оплату праці (з нарахуваннями) на одиницю продукції, грн./од. (із табл. 4).

У звіті з роботи розробляється і оформлюється два варіанта прогнозу операційних витрат - для двох варіантів схем кредитування. Вони представлені в таблиці 8.

Таблиця 8

Показники

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Витрати змінні (ВЗ)

1,60

1,60

1,59

1,59

1,58

1,58

1,57

1,57

1,57

1,57

2. Витрати постійні (ВП)

448,80

457,78

466,93

476,27

485,80

495,51

505,42

515,53

525,84

536,36

3. Амортизація (А)

440,72

340,40

268,39

215,23

175,25

144,81

121,40

103,27

89,14

78,06

4. Процент за кредит (ПК)

656,17

437,66

218,50

Разом операційні витрати (ОВ)

1547,29

1237,44

955,41

693,08

662,63

641,90

628,40

620,37

616,55

615,98

Варіант 2

Таблиця 8

Показники

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Витрати змінні (ВЗ)

1,60456

1,597765

1,591611

1,5861

1,5812

1,577

1,57337

1,5704

1,568

1,5663

2. Витрати постійні (ВП)

448,8

457,776

466,9315

476,27

485,8

495,51

505,422

515,53

525,84

536,36

3. Амортизація (А)

440,72

340,4032

268,388

215,228

175,25

144,81

121,4

103,27

89,137

78,059

4. Процент за кредит (ПК)

656,166

492,1245

328,083

164,04

Разом операційні витрати (ОВ)

891,125

1455,94

1229,04

1021,2

826,7

641,9

628,4

620,4

616,55

615,98

5.9 Прогноз грошових потоків операційної діяльності

Прогнозний аналіз грошових потоків операційної діяльності повинен на основі співставлень доходів і витрат за роками цієї фази дати картину формування прибутку. Розрахунки виконуються для 10 років операційної діяльності за формою таблиці 9.

Таблиця 9 Прогноз грошових потоків операційної діяльності

Показники, тис. грн.

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доход від реалізації (Д)

3492

3387,24

3285,62

3187,05

3091,4

2998,7

2908,74

2821,5

2736,8

2654,7

2. Операційні витрати (ОВ)

1547,29

1237,44

955,41

693,08

662,63

641,9

628,395

620,37

616,55

615,98

3. Балансовий прибуток (ПБ)

1944,71

2149,8

2330,21

2493,97

2428,8

2356,8

2280,34

2201,1

2120,3

2038,7

4. Амортизація (А)

440,72

340,40

268,39

215,23

175,25

144,81

121,4

103,27

89,137

78,059

5. Оподаткований прибуток (ОП)

1503,99

1809,40

2061,82

2278,74

2253,6

2212

2158,94

2097,8

2031,1

1960,7

6. Податок на прибуток (П)

376,00

452,35

515,46

569,69

563,39

553

539,74

524,46

507,79

490,17

7. Чистий прибуток (ПЧ)

1127,99

1357,05

1546,37

1709,1

1690

1659

1619,2

1573

1523,4

1470,5

Варіант 2

Таблиця 9

Показники, тис. грн.

Роки операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доход від реалізації (Д)

3492

3387,24

3285,623

3187,05

3091,4

2998,7

2908,74

2821,5

2736,8

2654,7

2. Операційні витрати (ОВ)

891,1246

1455,943

1229,036

1021,17

826,67

641,9

628,395

620,37

616,55

615,98

3. Балансовий прибуток (ПБ)

2600,875

1931,297

2056,587

2165,89

2264,8

2356,8

2280,34

2201,1

2120,3

2038,7

4. Амортизація (А)

440,72

340,4032

268,388

215,228

175,25

144,81

121,4

103,27

89,137

78,059

5. Оподаткований прибуток (ОП)

2160,155

1590,894

1788,199

1950,66

2089,5

2212

2158,94

2097,8

2031,1

1960,7

6. Податок на прибуток (П)

540,0389

397,7235

447,0498

487,665

522,38

553

539,736

524,46

507,79

490,17

7. Чистий прибуток (ПЧ)

1620,12

1193,17

1341,15

1463

1567

1659

1619,2

1573

1523,4

1470,5

Розрахунок грошових потоків базується на використанні попередніх таблиць.

Розмір балансового прибутку t-го року проекту складе:

, тис. грн.

Оподаткований прибуток t-го року операційної фази проекту складе:

, тис. грн.

Податок на прибуток t-го року складе:

, тис. грн.,

Розраховується і оформлюється два варіанти прогнозу грошових потоків операційної діяльності - для "жорсткого" та " м`якого " варіантів схем повернення кредиту. Якщо потоки чистого прибутку "жорсткого" варіанту забезпечують повернення кредиту в оговорені строки для подальшої розробки обирається саме цей варіант господарської діяльності - доцільно як можна швидше розрахуватись з кредитним боргом. При невиконанні цього розглядається більш "м`який" варіант повернення кредиту. Якщо і цей варіант своїми прибутками не забезпечує своєчасне повернення кредиту, то треба домовлятись з кредитором про продовження строків повернення кредиту, з оплатою відповідних процентів, тобто розробити 3-й варіант схеми повернення кредиту, або приймати рішення про відмову від комерційно неефективного проекту. При застосуванні 3-го варіанту схеми повернення кредиту у звіті додатково розробляються нові версії розрахунків за таблицями 6, 8 і 9.

фінансовий інвестиційний проект кошторис

5.10 Прогноз грошових потоків проекту

Метою виконання даних прогнозних розрахунків є співставлення грошових потоків інвестиційної, операційної, і фінансової діяльності в межах даного проекту з тим, щоб переконатися в його ефективності. При виконанні даної роботи розрахунки виконуються за перші 2 роки інвестиційної фази (з розбивкою за кварталами) та послідуючі 10 років операційної фази проекту. Саме такий підхід застосовується у практиці проектного аналізу.

Так, як фінансування інвестиційної фази проекту повністю забезпечується за рахунок залучення кредитного капіталу, тобто не має місце інвестування власного капіталу, то грошових потоків інвестиційної діяльності не буде. Грошові потоки від фінансової діяльності являють собою для інвестиційної фази щоквартальні інвестування за рахунок кредиту, що були визначені на початку розрахунків на фазі операційної діяльності - це поступові річні суми повернення кредиту.

В цілому картина грошових потоків проекту, в ситуації що моделюється в роботі, має вигляд за формою таблиці 10. Методику розрахунку грошових потоків демонструє умовний числовий приклад, що наведений у цій таблиці. При виконанні власних розрахунків треба пам'ятати, що коефіцієнти дисконтування для квартальних періодів інвестиційної фази визначаються за квартальною нормою доходу, а для річних періодів операційної фази - за річними нормами доходу на капітал. Для t-го періоду значення коефіцієнта дисконтування складає

,

де - норма доходу на капітал.

Величину студент визначає самостійно, виходячи із ситуації у банківських та інвестиційних сферах на момент виконання роботи .

Таблиця 10 Прогноз грошових потоків проекту

Показники

Фази, роки, квартали проекту

Роки інвестиційної фази

Роки операційної фази

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

1. Грошові потоки інвестиційної діяльності

8

68

78

322,3

322,3

1422,3

337

267

2. Чистий прибуток операційної діяльності

1127,9

1357,04

1546,36

1709

1690,1

1658,9

1619,2

1573,3

1523

1470

3. Амортизація

440,72

340,4

268,3

215,2

175,2

144,8

121,4

103,26

89,1

78,0

4. Грошові потоки фінансової діяльності (отримання та повернення кредиту)

476,3

2348,6

-1082,6

-1082,6

-1082,6

5. Сальдо реальних грошей

-8

-68

-78

-322,3

-322,3

-1422,3

-337

-267

486,03

614,7

732,07

1924,2

1865,4

1803,8

1740,6

1676,6

1612

1548,5

6. Коефіцієнт дисконтування

0,95

0,90

0,86

0,82

0,78

0,74

0,71

0,67

0,512

0,4096

0,32

0,26

0,20

0,16

0,13

0,107

0,08

0,06

7. Дисконтований потік грошей за періодами

-7,61

-61,67

-67,37

-265,15

-252,53

-1061,3

-239,49

-180,7

248,85

251,81

239,88

504,4

391,2

302,6

233,62

180,02

138,5

106,41

8. Дисконтований потік грошей наростаючим підсумком

-7,61

-69,29

-136,67

-401,83

-654,36

-1715,7

-1955,2

-2135,9

248,8

500,66

740,5

1244,9

1636,1

1938,8

2172,4

2352,47

2490

2597,4

Схема номінальних грошових потоків

-476,3

-2348,6

486,0

742,2594

966,6

2288

2245,8

2198,4

2147,4

2093,9

2038

1981

За результатами розрахунку грошових потоків розробляється графічний варіант схеми номінальних (реальних) грошових потоків проекту (сальдо реальних грошей) за зразком рисунка 4. Для інвестиційної фази вказуються річні сумарні грошові потоки, що для прикладу складе: для першого року - 1000 тис.грн., для другого - 2000 тис. грн.

5.11 Оцінка показників ефективності проекту

Розрахунок показників ефективності проекту робиться на підставі прогнозу і по реалізації за 12 років. За формалізованим підходом показник абсолютного ефекту проекту визначається як різниця між накопиченими грошовими притоками і відтоками проекту. Якщо мова йде про дисконтовані грошові потоки, то цей показник має назву чистого дисконтованого прибутку (доходу) проекту - ЧДП (ЧДД).

= 2357 - 2343 = +14 тис. грн.,

де - поточні грошові притоки, тис. грн.;

- поточні грошові відтоки, тис. грн.

Але це з точки зору використання капіталу. Так як передбачається, що інвестиційна фаза буде повністю профінансована за рахунок запозиченого кредитного капіталу, тобто для власника проекту сума інвестиційних відтоків складає нуль, то з його точки зору

0 = 2357 - 0 = +2357 тис. грн.

Таке значення ЧДП свідчить про високу комерційну ефективність проекту.

Показник відносної ефективності використання кредитного капіталу - індекс прибутковості (доходності) капітала проекту

В даному випадку з точки зору власника проекту це лише формальний показник.

Для розрахунку строку окупності капіталу, що передбачається вкласти у проект, визначається величина середньорічних грошових притоків

тис. грн.,

де - тривалість операційного періоду генерування грошових притоків, років.

Очікуваний строк окупності капіталу, що буде вкладений у проект

років.

Показник внутрішньої норми доходності проекту (ВНД) визначається на підставі рішення рівняння

Якщо підставити вираз , отримуємо наступне вирішення цього рівняння

Вирішення цього рівняння відносно , дає значення , яке являє собою показник ВНД. Цей показник повинен бути більшим ніж норми доходу на капітал, яка покладена в основу розрахунків показників ефективності проекту.

5.12 Аналіз беззбитковості операційної діяльності проекту

Метою класичного аналізу беззбитковості будь-якого виду операційної діяльності є визначення мінімальних (критичних) обсягів операцій з яких операційна система починає покривати свої постійні затрати і генерувати прибуток. Так як у даному випадку показники операційної діяльності за роками проекту змінюються, то мову треба вести про аналіз беззбитковості для окремих років його операційної фази.

Критичний обсяг виробництва і реалізації продукції для t-го року операційної діяльності складе:

, одиниць продукції,

де - постійні витрати t-го року, грн.;

- ціна за одиницю продукції t-го року, грн./одиницю;

- змінні витрати на одиницю продукції, грн./од.

Величина визначається наступним чином:

, грн./одиницю,

де - прямі матеріальні витрати на одиницю продукції, грн./одиницю,

- прямі витрати на оплату праці (з нарахуванням) на одиницю продукції для t-го року операційної фази проекту, грн./од.

Якщо мова йде про рік,в якому треба повернути визначену суму частки кредиту - , то визначається за формулою

, одиниць продукції.

Графік беззбитковості поданий на рис. 5.

Річні витрати (доходи), тис. грн.

Д = f(ОР)

Т.Б. В = f(ОР)

Дt ОВt

збитки

ВПt

ОКt ОРt Обсяг реалізації, тис. од.

(зона збиткової діяльності) (зона беззбиткової діяльності)

Рис. 5. Аналіз беззбитковості операційної діяльності (t-го року проекту)

На графіку ОВt - сума операційних витрат t-го року (табл. 8).

Обов'язковою умовою беззбитковості операційної діяльності t-го року є те, щоб точка беззбитковості (Т.Б.) знаходилась зліва від ОРt, тобто ОРt > ОКt.

5. 13 Розробка проекту кредитного договору

Завершуючим етапом виконання роботи є розробка проекту кредитного договору між банком та підприємством-позичальником.

В якості додатка до кредитного договору розробляється графік отримання та повернення кредитних сум. Додаток розробляється за формою поданою на рис. 6.

Табл. 11 Графік отримання та повернення кредиту

Період

Сума

Проценти за кредит

Суми повернення

тис. Грн

%

1 рік

1 квартал

0,00

0,40

5

2 квартал

0,00

3,80

5

3 квартал

0,00

7,70

5

4 квартал

476,30

23,82

5

2 рік

1 квартал

0,00

39,93

5

2 квартал

0,00

111,05

5

3 квартал

0,00

127,90

5

4 квартал

2348,60

141,25

5

3 рік

3280,83

656,17

20

1082,67

4 рік

2188,31

437,66

20

1082,6739

5 рік

1092,52

218,50

20

1082,6739

6 рік

7 рік

Строки надання кредитних сум, сплати процентів та повернення сум кредиту - кінець відповідних періодів.

Висновки

В основі проекту покладена ідея придбання готового комплекту конструкторсько-технологічної документації на виріб у її розробника (на що є відповідна попередня згода), ліквідація зношеного виробничого комплексу, розробка технологічного проекту виробничого комплексу для виготовлення нових виробів, що дозволяє замовити відповідний будівельний проект і здійснити будівництво необхідного комплексу будівель і споруд.

Об'єктивно реалізація будь-якої підприємницької ідеї завжди передбачає наявність проекту другого типу, що обов'язково охоплює як інвестиційну, так і операційну фази проекту, бо тільки співставлення показників цих фаз дозволяє зробити висновки, щодо очікуваної ефективності підприємницької ідеї в цілому. Тому реалізація проектів першого типу є лише варіантом другого типу, коли поняття “проект” та його цілі розглядаються більш вузько - з позицій безпосереднього виконання задачі інвестиційної частини підприємницького проекту.

Світовий досвід управління господарськими та суспільними процесами свідчить, що обов'язковою передумовою успішної реалізації будь-якого проекту є його якісна передпроектна проробка. В термінах проектного менеджменту коло задач подібної проробки ідеї проекту має назву “передінвестиційної фази життєвого циклу проекту”. Метою цієї фази є отримання обґрунтувань можливості та доцільності реалізації ідеї проекту, на підставі яких приймається доленосне управлінське рішення - варто здійснювати ідеї, чи ні.

Передінвестиційна фаза передбачає вирішення широкого кола задач, що потребують координації зусиль навколо ідей проекту спеціалістів різного профілю діяльності. Зокрема, стандарти проектного менеджменту відокремлюють в складі передінвестиційної фази такі основні задачі(етапи):

розробка концепції проекту;

аналіз інвестиційних можливостей проекту;

техніко-економічне обґрунтування проекту;

прийняття рішень відносно інвестиційного забезпечення проекту.

Вже сам перелік цих задач об'єктивно свідчить про ступінь важливості передінвестиційної фази для ефективної реалізації ідей проекту та важливість професійних знань і навичок за означеним напрямком в діяльності фахівця за спеціальністю “Управління проектами”.

Невід'ємним елементом передінвестиційної фази, з точки зору класичних засад проектного менеджменту,є багатоваріантна проробка як ідеї проекту в цілому, так і окремих її аспектів, з метою пошуку найбільш раціональних варіантів проектних та управлінських рішень. Лише такий методологічний підхід є гарантом появи ефективних проектів.

Використана література

1. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств “, в редакції від 24.12.02 року № 349 -

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “ Основні засоби “.

3. Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро - М., 2006 - 610 с.

4. Виленский П.Л. Оценка эфективности инвестиционных проектов: теория и практика - М.: Дело, 2001 - 832 с.

5. Проектний аналіз. Навч. посібн. / За ред. Москвіна С.О. - К. 2009 - 368с.

6. Збірник типових договорів / авт. - упоряд. М.І. Гейко, M.M. Лядецький - K.: А.c.K. - 2008 - 464c.

7. Бушуєв С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проектах В2т./ Укр. ассоция управл. проектами, Укр ИНТЭИ - К.,2010

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.