Планування і прогнозування грошових потоків підприємства як основа моделі управління ними

Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2011
Размер файла 219,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

 • Вступ
  • Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства
  • 1.1 Управління грошовими потоками підприємства
  • 1.2 Прогнозування та планування грошових потоків підприємства
  • 1.3 Аналіз руху грошового потоку
  • Висновки за розділом 1
  • Розділ 2. Аналіз стану грошових потоків ТОВ «Бета-Агро-Інвест"
  • 2.1 Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства
  • 2.2 Аналіз грошових потоків підприємства
  • 2.3 Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків
  • Висновки за розділом 2
  • Розділ 3. Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві
  • Висновки за розділом 3
  • Висновок
  • Список використаної літератури
  • Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах господарства багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії та тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першим завданням кожного підприємства. В умовах ринкової економіки, конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на незначні відхилення від нормальної діяльності підприємства. Планування та прогнозування, а також управління грошовими потоками являється тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності - отримання прибутку. Цими обставинами і обумовлено вибір досліджуваної теми.

Питання планування та прогнозування грошових потоків досліджувалося багатьма авторами. В курсовій роботі були використані вітчизняні та зарубіжні дослідження і методики в області управління грошовими коштами, джерела періодичного друку а також бухгалтерські документи за 2008-2010 роки

Мета курсової роботи - в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити рекомендації по покращенню механізму формування та управління грошовими потоками.

Об'єктом дослідження є - вивчення руху грошових потоків на ТОВ «Бета-Агро-Інвест» - це один з найзначніших виробників сільськогосподарської продукції в Україні, де сконцентровані високий промисловий потенціал, зосереджена потужна кадрова база професійних спеціалістів та виробнича інфраструктура.

Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління грошовими потоками на досліджуваному підприємстві.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві;

проаналізувати організаційну структуру та фінансово-економічний стан підприємства;

провести аналіз грошових потоків підприємства;

визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків;

проаналізувати як проводиться планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві.

Оцінити ефективність запропонованих заходів із управління грошовими потоками.

Базисом аналізу грошових потоків підприємства є загальні способи пізнання такі, як аналіз - метод дослідження, що полягає в уявному розчленуванні цілого поняття на складові, виділенні його окремих частин, зв'язку між ними; синтез - з'єднання окремих частин в єдине ціле. Перехід від аналізу фактів до синтезу здійснюється за допомогою індукції (спосіб переходу від знання окремих фактів до знання загального, від вивчення причин до результатів) та дедукції - спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин.

Практичне значення дослідження полягає в розробці конкретних заходів по вдосконаленню управління грошовими потоками на підприємстві.

Робота складається із трьох розділів, перший із яких носить теоретичний характер, другий - дослідницький, третій - рекомендаційний.

Можливість зробити більш основними висновки про те: який обсяг та з яких джерел будуть отримані грошові кошти, яке їх призначення, чи достатньо власних оборотних коштів для інвестиційної діяльності, чи достатньо отриманих прибутків для обслуговування поточної діяльності, чи може підприємство розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями.

По кожному напрямку діяльності необхідно зробити висновки. Погано, коли по поточній діяльності буде перевищувати відтік грошових коштів. Це говорить про те, що отриманих грошових коштів не достатньо для того, щоб забезпечити поточні платежі підприємства. В даному випадку нестача грошових коштів для поточних витрат буде покрита залученими ресурсами. Якщо до того ж спостерігається відтік грошових коштів по інвестиційній діяльності, то знижується фінансова незалежність підприємства.

Однією із умов фінансового благополуччя підприємства являється притік грошових коштів. Однак надто великі поступлення грошових коштів говорять про те, що реально підприємство отримує збитки, пов'язані із знеціненням грошей, а також з упущеною можливістю вигідно вкласти гроші.

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни в розмірі та складі власного капіталу і позичених коштів підприємства. Вважається, що підприємство здійснює фінансову діяльність, якщо воно отримує ресурси від акціонерів (емісія акцій), повертає ресурси акціонерам (виплата дивідендів), бере позики у кредиторів і повертає суми, отримані в якості позики.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства

На сьогоднішній час ТОВ «Бета-Агро-Інвест» є одним з най успішних підприємств аграрного комплексу України. Власний головний офіс розташований Земельні угіддя зосереджені у Донецькій області.

Висока прибутковість бізнесу та відмінні показники урожайності є результатом застосування передових технологій з вирощування сільськогосподарських культур та сучасної техніки західного виробництва.. По рівню прибутковості компанія є одним з лідерів у регіоні.

Головна мета бізнесу - це отримання максимального прибутку за рахунок зниження затрат на виробництво, завдяки прогресивним технологіям, збільшення виробничих потужностей та земельних угідь.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс підприємства. Його значення на стільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансів ТОВ "Бета-Агро-Інвест" на основі балансів підприємства за 2009-2010 роки. (додаток Б)

Отже, провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансів досліджуваного підприємства можна зробити висновок, що на його фінансовий стан вплинули як позитивні, так і негативні фактори.

Так, протягом 2010 року відбувся ріст валюти балансу на 32 103,7 тис. грн. (9,9%), порівнюючи з 2009 роком, валюта балансу збільшилася на 76 668,9 тис. грн. (27,4%). Для такого великого підприємства, що господарює на ринку з 1991 року даний ріст коштів підприємства є досить хорошим.

Необоротні активи підприємства протягом року зменшилися на 40,6 тис. грн., що тобто становлять 65,7% вартості необоротних активів 2010 року. За досліджуваний період вартість необоротних активів збільшилася на 9 тис. грн., тобто на 13,1%.

Вартість незавершеного будівництва також має спадаючу тенденцію. Протягом року вона зменшилася на 510,6 тис. грн., тобто становить 21,9% вартості 2010 року. За досліджуваний період вартість незавершеного будівництва зменшилася на 2171,5 тис. грн., тобто на 93,8%.

Вартість основних засобів також має тенденцію до зниження. Протягом 2009-2010 року вона зменшилася на 13985,6 тис. грн. (93,4%), а за досліджуваний період зменшилася на 11131,7 тис. грн.

Варто зазначити, що питома вага основних засобів в всьому майні підприємства становить на 01.01.2009 року - 65,58%, а на початок 2010 року - 55,74%. Тобто за 2 роки питома вага зменшилася на 9,83%.

Інші фінансові інвестиції за 2009 рік збільшилися на 930,3 тис. грн., тобто становлять 420,8% вартості даних інвестицій на початок 2010 року. За досліджуваний період інші фінансові інвестиції збільшилися на 861,7 тис. грн. .

Виробничі запаси підприємства збільшилися протягом 2009 року на 11452,7 тис. грн., тобто на 34,6%. За досліджуваний період - збільшилися на 32998,4 тис. грн. Збільшення запасів може бути і негативним фактором, оскільки це свідчить про простоювання виробництва.

Незавершене виробництво протягом 2010 року збільшилося на 950,3 тис. грн. (121,0%), а за 2 роки - на 1014 грн., тобто становить 122,7% 2009 року. Готова продукція має тенденцію до спаду. Так за 2009 рік вона зменшилася на 2983,8 тис. грн., тобто становить 78,8% 2009 року, а за 2 роки - зменшилася на 2985,2 тис. грн., що становить 78,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за 2009 рік зменшилася на 2286 тис. грн., проте за 2 роки, вона зросла на 23 151,4 тис. грн. З однієї сторони даний показник є хорошим, оскільки ми бачимо, що збільшився обсяг реалізації, проте з другої сторони таке стрімке зростання може бути ризикованим для підприємства.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом зросла на 6 531,2 тис. грн., тобто на 155,7%. За 2 роки - на 7642,8 тис. грн., тобто на 247,8%.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами зросла також на 7595,9 тис. грн. за 2009 рік та на 4628 тис. грн. або на 36,8% за досліджуваний період.

Інша поточна дебіторська заборгованість має тенденції до спаду. За 2009 рік вона зменшилася на 362,1 тис. грн., за 2 роки - на 371,9 тис. грн. .

Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2009 рік - збільшилися на 333 тис. грн., тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис. грн..

Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2009 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис. грн., тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2009 рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Статутний капітал підприємства протягом 2008 року залишався незмінним і становив 969,2 тис. грн. Це становило всього 3% загального майна підприємства. Проте за 2009 рік - він зріс на 9030,8 тис. грн., тобто становить 1031,8% попереднього року. На початок 2010 року питома вага статутного капіталу у загальному майні підприємства склала 2,81%.

Інший додатковий капітал підприємства має тенденцію до зменшення. Так за 2009 рік він зменшився на 2 237,7 тис. грн. і становить 98,7% суми на початок року, а за 2 роки він зменшився на 16023,7 тис. грн., і становить 91,7% його суми на початок 2008 року. Зазначимо, що інший додатковий капіталі підприємства становить на початок 2010 року 49,41% загального капіталу підприємства. Оскільки дебіторська заборгованість підприємства стрімко зросла, то збільшення резервного капіталу є зрозумілим. За 2 роки він зріс на2 257,7 тис. грн. і становить 1031,8% його суми на початок 2008 року. Позитивним моментом є те, що нерозподілені прибутки підприємства мають тенденцію до збільшення. Так за 2009 рік вони зросли на 58590,4 тис. грн., тобто на 87,8%, а за 2 роки - на 81900,7 тис. грн., тобто на 188,6%. Важливим є те, що власний капітал підприємства на початок 2009 року становив 75,95% загального капіталу підприємства на початок 2010 року - 86,34%. Тобто можна зробити висновок, що підприємства є фінансово стійким та практично незалежним від позичальників. Ще одним позитивним фактором є так, що довгострокові кредити банків зменшуються. За 4 рік вони зменшилися на 7 263 тис. грн., в т. ч. За 2 роки - на 14 232,6 тис. грн., тобто становлять 17,7% їх суми на початок 2008 року. Ми бачимо, що підприємство взяло короткостроковий кредит банку в 2009 році. За цей же рік, його сума зменшилася на 15 324,7 тис. грн., і становить 44,1% отриманої позики. Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів протягом 2009 року зменшилися на 140,4 тис. грн., і становлять 78,4% суми на початку 2010 року. Загалом протягом 2009 року короткострокові зобов'язання зменшилися на 23022,6 тис. грн., тобто на 34%. Дані зобов'язання становлять на початок 2008 року 12,53% загального майна підприємства, що є позитивним фактором для ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

Розрахуємо показники фінансового стану досліджуваного підприємства за 2009-2010 роки.

Таблиця 2.1

Показники фінансового стану ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2009-2010 роки

Коефіцієнт

Формула розрахунку

Значення на

відхилення

2008

2009

2010

2010-2009

2010-2008

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові зобов'язання

0,01

0,02

0,76

0,74

0,75

Коефіцієнт загальної поточної ліквідності

(Кошти + Цінні папери + Дебіторська заборгованість) / Короткострокові зобов'язання

2,62

1,63

3,50

1,87

0,88

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Оборотні кошти / Короткострокові зобов'язання

0,93

0,72

2,08

1,36

1,15

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт автономії

Власні засоби / Валюта балансу

0,85

0,76

0,86

0,10

0,02

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власні оборотні кошти / Власні засоби

0,18

0,17

0,36

0, 19

0, 19

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власні засоби / Позикові засоби

5,51

3,16

6,32

3,16

0,81

Коефіцієнт інвестування

Власні засоби / Основні засоби

1,11

1,15

1,54

0,39

0,42

ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ І ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності

Прибуток від реал-ї продукції (валова) / Собівартість реалізованої продукції

0,14

0,15

0, 19

0,04

0,05

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу

0,10

0,04

0,21

0,17

0,11

Коефіцієнт оборотності активів

Виторг від реалізації / Середньорічна вартість активів

3,32

1,75

1,85

0,10

-1,47

Коефіцієнт рентабельності реалізації

Чистий прибуток / Чистий дохід (виторг) від реалізації

0,03

0,02

0,10

0,08

0,07

Отже, проаналізувавши фінансовий стан підприємства можна зробити такі висновки: показники ліквідності свідчать про те, що в цілому підприємство є ліквідним. Якщо протягом 2008-2009 року дані показники були трішки заниженими від норми, то в 2010 році можна сказати, що підприємство може погасити короткострокові позики за рахунок власних швидко ліквідних коштів.

Показники фінансової стійкості говорять про те, що протягом всього досліджуваного періоду підприємство є незалежним від зовнішніх кредиторів, і його фінансовий стан є стабільним та відмінний.

Показники прибутковості також свідчать про високу віддачу майна підприємства: власного капіталу, оборотного капіталу, виручки.

2.2 Аналіз грошових потоків підприємства

Розрахунково-аналітичний метод застосовується у якості доповнення до нормативного і дозволяє формулювати цільові показника та орієнтири при формуванні стратегії управління грошовими потоками суб'єкта господарювання. Слід відзначити, що використання розрахунково-аналітичного супроводжується певним суб'єктивізмом, адже аналіз і прийняття управлінських фінансових рішень базується на проведенні експертної оцінки базових параметрів рух грошових коштів в результаті здійснення сукупності тих чи інших господарських операцій, основу якої, звичайно, складає особиста думка експертів.

Почнемо аналіз складу та структури грошових потоків із оцінки трьох найважливіших фінансових показників діяльності даного підприємства (табл. 2.3., Рис. 2.1) Сукупність значення цих показників і тенденцій його зміни характеризують ефективність роботи підприємства та його основні проблеми. Але для цього розмежуємо ці поняття і визначимо чим прибуток відрізняється від грошового потоку.

Виручка від реалізації - обліковий дохід від реалізації продукції чи послуг за даний період, що відображає як грошові, так і не грошові форми доходу.

Прибуток - різниця між обліковим доходом від реалізації продукції чи послуг та нарахованими витратами на реалізовану продукцію.

Чистий дохід - різниця між всіма отриманими та виплаченими підприємством грошовими засобами за певний період часу.

Базовою формою структурування грошових потоків є виділення вхідних (Cash In Flows) та вихідних (Cash Out Flows) грошових потоків. Необхідність виокремлення як вхідного, так вихідного грошових потоків як окремого виду пояснюється, окрім функціонально-організаційних його особливостей, ще й методологічними потребами інформаційного забезпечення фінансового аналізу та управління грошовими потоками суб'єкта господарювання.

З таблиці видно, що у 2010 рік чистий грошовий потік від операційної діяльності збільшився на 2051 тис. грн.., чим у 2009 рік, а чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності зменшився на 4773,7 тис. грн., у порівняні з 2009 роком. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності у 2010 році зріс на 2387,8 тис. грн.. Виходячи з цього треба сказати, що на підприємстві ТОВ «Бета-Агро-Інвест» сума всіх вхідних і вихідних потоків за 2010 рік більше, ніж за 2009 рік. Це пояснюється активністю підприємства.

Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків здійснюється на основі звіту про рух грошових коштів ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

Таблиця 2.2

Аналіз вхідних і вихідних потоків

Показники

2010 рік

2009 рік

Відхилення

X

Сума

Питома вага

Сума

Питома вага

X

1

2

3

4

5

6

Операційна діяльність

Вхідний грошовий потік

8025,3

67,6

5974,3

77,4

+2051

Вихідний грошовий потік

847,1

7,2

1186,6

15,4

-339,5

Чистий грошовий потік

7178,2

X

4787,7

X

+2390,5

Інвестиційна діяльність

Вхідний грошовий потік

510,5

4,3

422,3

5,5

+88,2

Вихідний грошовий потік

10765,5

91

5904,1

77

+486,4

Чистий грошовий потік

-10255,5

X

-5481,8

X

-4773,7

Фінансова діяльність

Вхідний грошовий потік

3340,7

28,1

1325,1

17,1

+2015,6

Вихідний грошовий потік

220,3

1,8

592,5

7,7

-372,2

Чистий грошовий потік

3120,4

X

732,6

X

+2387,8

Валовий грошовий потік

Сума всіх вхідних грошових потоків

11876,5

100

7721,7

X

+4154,8

Сума всіх вихідних потоків

11832,9

100

7683,2

X

+4149,7

Сума всіх грошових потоків

43,1

X

38,5

X

+4,6

Таблиця 2.3

Динаміка основних показників фінансової діяльності ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Доходи

400721

540368,8

655180,2

114811,4

254459,2

121,25

163,50

Витрати

388965

530383,5

596803,6

66420,1

207838,6

112,52

153,43

Прибуток

11756

9985,3

58376,6

48391,3

46620,6

584,63

496,57

Рис. 2.1 Динаміка основних показників фінансової діяльності

Як ми бачимо на підприємстві є досить стабільна ситуація із трьома показниками. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2009-2010 року вони зросли на 114 811,4 тис. грн., (на 21,25%) протягом 2008-2010 року на 254 459,2 тис. грн. (на 163,5%).

Витрати підприємства також відповідно зросли за 2009-2010 роки на 66 420,1 тис. грн. (на 12,52%), за 2008-2010 роки на 207 838,6 тис. грн. (на 53,43%). Можна зазначити, що темпи росту доходів перевищують темпи росту витрат, що говорить про покращення фінансового стану підприємства та застосування більш ефективних технологій та покращення продуктивності праці. Звичайно, що це позитивно відобразилося на прибутку. Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис. грн., тобто становить 584,63% прибутку 2009 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2008-2010 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис. грн., що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2009 році.

Для того, щоб розкрити реальне відображення руху грошових засобів в ТОВ «Бета-Агро-Інвест» необхідно оцінити синхронність поступлень, а також ув'язати отриману величину фінансового результату із станом грошових засобів, виділимо і проаналізуємо всі напрямки поступлення грошових засобів (табл. 2.4).

Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включали:

1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

2) виручку від іншої реалізації;

3) доходи від фінансових інвестицій;

4) доходи від інших позареалізаційних операцій.

Досліджуване підприємство отримує свої доходи не тільки від операційної діяльності, а й від інвестиційної та фінансової. Проаналізуємо динаміку позитивного грошового потоку ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

Таблиця 2.4

Динаміка позитивного грошового потоку ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

виручка від реалізації

395214,2

474972,5

559522,4

84549,9

164308,2

117,80

141,57

інші операційні доходи

5081,4

58272,2

59718,4

1446,2

54637

102,48

1175,24

Інші фінансові доходи

52,4

7,8

19,2

11,4

-33,2

246,15

36,64

Інші доходи

373

7116,3

35920,2

28803,9

35547,2

504,76

9630,08

всього дохід

400721

540368,8

655180,2

114811,4

254459,2

121,25

163,50

Як ми бачимо основні доходи, що отримує підприємства є від його операційної діяльності так станом на 2008 рік доходи від неї становили 99%, в 2009 - 88%, в 2010 - 86%. Виручка від реалізації продукції за 2008-2010 рік збільшилася на 84 549,9 тис. грн. або на 17,8%, порівнюючи її з 2008 роком то вона зросла на 164 308,2 тис. грн., або на 41,57%.

Інші операційні доходи на 2008 рік становили близько 1%, в 2009 році - 11%, і в 2010 - 9%. Протягом 2009-2010 року дані доходи збільшилися на 1 446,2 тис. грн., протягом 2008-2010 року - на 54 637 тис. грн. (що становить 1175,24% доходів за 2008 рік).

Інші фінансові доходи відіграють незначну роль у формуванні фінансових результатів підприємства.

Інші доходи складають також менше 1% валових доходів підприємства. Протягом 2009-2010 року вони збільшилися на 28803,9 тис. грн. ., за 3 роки - на 35547,2 тис. грн., що становить 9630,08% доходів в 2008 році.

Проаналізуємо динаміку від'ємного грошового потоку на підприємстві за 2009-2010 роки (таб.2.5).

Варто зазначити, що протягом 2009-2010 року адміністративні витрати зменшилися на 6 991,3 тис. грн. Це говорить про більш раціональне витрачання коштів. Крім того ми бачимо зменшення інших операційних витрат на 1169,4 тис. грн., інших витрат - на 364,1 тис. грн. та інших операційних витрат на 692,5 тис. грн. Саме тому на підприємстві темпи приросту доходів переважають темпи приросту витрат, а фінансовий стан з кожним роком покращується.

Більше уваги потрібно приділити динаміці зміни кредиторської і дебіторської заборгованості. Тенденції зміни кредиторської та дебіторської заборгованості приведено в таблиці 2.5

Бажано, щоб кредиторська заборгованість була трішки більшою, ніж дебіторська. Це обумовлено тим, що дебіторська заборгованість - гроші, тимчасово вилучені з обороту, а кредиторська - залучені. Також є небажаним сильне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, оскільки при потребі підприємству повернути борг, воно може бути в залежності від своїх покупців.

Таблиця 2.5

Динаміка від'ємного грошового потоку ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Собівартість реалізованої продукції

346096,4

411916

469804,4

57888,4

123708

114,05

135,74

адміністративні витрати

23784,4

31698,4

24707,1

-6991,3

922,7

77,94

103,88

витрати на збут

3584,9

12418,8

16433,5

4014,7

12848,6

132,33

458,41

інші операційні витрати

8747,3

61821,7

61129,2

-692,5

52381,9

98,88

698,84

Фінансові витрати

846,8

3469,8

2300,4

-1169,4

1453,6

66,30

271,66

інші витрати

967,8

4333,1

3969

-364,1

3001,2

91,60

410,11

Податок на прибуток від звичайної діяльності

4937,4

4725,7

18460

13734,3

13522,6

390,63

373,88

Всього витрати

388965

530383,5

596803,6

66420,1

207838,6

112,52

153,43

Отже, ми бачимо, що основна частка у витратах підприємства належить собівартості продукції. Так станом на 2010 рік собівартість продукції становить 78,7%. Адміністративні витрати становлять 4,14%, витрати на збут 2,85%, інші операційні витрати 10,2%.

Таблиця 2.6

Стан заборгованості ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

7220,4

32657,8

30371,8

-2286

23151,4

93,00

420,64

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

3084,4

4196

10727,2

6531,2

7642,8

255,65

347,79

за виданими авансами

12587,6

9619,7

17215,6

7595,9

4628

178,96

136,77

із внутрішніх розрахунків

3,2

2,1

-2,1

-3,2

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

811,2

801,4

439,3

-362,1

-371,9

54,82

54,15

Всього дебіторська заборгованість

23706,8

47277

58753,9

11476,9

35047,1

124,28

247,84

Довгострокові кредити банків

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

-14232,6

29,61

17,67

Короткострокові кредити банків

4000

27435,8

12111,1

-15324,7

8111,1

44,14

302,78

Векселі видані

1384,2

-1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

16268,5

32622,7

20283,9

-12338,8

4015,4

62,18

124,68

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

150,9

649,5

509,1

-140,4

358,2

78,38

337,38

з бюджетом

2213,8

1531,3

6865,8

5334,5

4652

448,36

310,14

зі страхування

754,5

807,6

719,1

-88,5

-35,4

89,04

95,31

з оплати праці

1389,4

1601

1461,8

-139,2

72,4

91,31

105,21

інші поточні зобов'язання:

875,4

1630,9

2689,6

1058,7

1814,2

164,92

307,24

всього кредиторська заборгованість

42940,7

77981,6

47696

-30285,6

4755,3

61,16

111,07

Отже, провівши порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості можна зробити висновок, що протягом 2008-2009 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську. Беручи до уваги тільки ці фактори, то безумовно така ситуація є негативною, оскільки підприємство не мого розрахуватися за своїми боргами оперативно, проте протягом 2009-2010 року сума вільних грошових коштів дозволяла розрахуватися із постачальниками. В 2010 році ситуація значно змінилася.

Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис. грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства.

2.3 Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків

Для аналізу рівня ефективності використання грошових потоків підприємства. застосовують певні методичні підходи, а для підвищення ефективності - відповідні конкретні заходи.

Основними показниками для оцінки ефективності є:

коефіцієнт оборотності;

коефіцієнт завантаження;

тривалість одного обороту;

рентабельність.

Оборотність активів (Nа) - це показник кількості оборотів активів підприємства за певний період (переважно за рік), тобто

Nа =В/Кa

де В - виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період;

Ка - середня величина активів за той самий період.

За цих умов середня тривалість одного обороту (ta) становитиме

ta = Дк \ na,

де Дк - кількість календарних днів у періоді.

Оборотність товарно-матеріальних запасів (Nтмз) виражається кількістю оборотів за певний період:

Nтмз = Сp/Мз

де Ср - повна собівартість реалізованої продукції за певний період;

Мз - середня величина запасів у грошовому виразі.

Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами характеризується середніми термінами оплати дебіторської та кредиторської заборгованості.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам (tодз) визначається співвідношенням:

tокз = Зк*Дк \ М

де Зк - кредиторська заборгованість

Дк - кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник

М - обсяг запасів

Розрахуємо оборотність активів підприємства.

Таблиця 2.7

Розрахунок показника оборотності активів

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Виручка від усіх видів діяльності

400721

540368,8

655180,2

Середня величина активів

264205,8

301914,5

340248,95

Оборотність активів

1,52

1,80

1,93

Середня тривалість одного обороту (д)

236,9

200

187

Оборотність активів даного підприємства є нормальною і із зростаючою тенденцією. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Отже, ми бачимо, що за 2010 рік підприємство може повернути вкладені у активи кошти всього за 187 днів. Для такого великого підприємств це є досить хорошим показником.

Для розрахунку середньої величина запасів доцільно буде підсумувати величину виробничих запасів підприємства та готової продукції.

Таблиця 2.8

Розрахунок показника оборотності товарно-матеріальних запасів

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Повна собівартість реалізованої продукції

346096,4

411916

469804,4

Середня величина запасів у грошовому виразі

35245,05

43925,3

56700

Оборотність товарно-матеріальних цінностей

9,82

9,38

8,29

Середня тривалість одного обороту (д)

36,6

38,4

43,4

Оборотність товарів підприємства є досить високою для даного підприємства. З його темпами виробництва, обсяг реалізації є досить високим.

Розрахуємо активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами. Для цього розрахуємо середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальниками.

Таблиця 2.9

Розрахунок середній термін оплати кредиторської заборгованості

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Кредиторська заборгованість (середня)

33825,35

60461,15

62838,8

Кількість календарних днів

360

360

360

Середня величина запасів у грошовому виразі

35245,05

43925,3

56700

Середній термін оплати кредиторської заборгованості

345,4

495,5

398,97

Хоча ми бачимо, що кредиторська заборгованість погашається більше року, проте дані борги є довгостроковими і кредитори розраховують на їх погашення від 2 до 5 років.

Висновки за розділом 2

1. Провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансів досліджуваного підприємства можна зробити висновок, що на його фінансовий стан вплинули як позитивні, так і негативні фактори.

2. проаналізувавши фінансовий стан підприємства можна зробити такі висновки: показники ліквідності свідчать про те, що в цілому підприємство є ліквідним. Якщо протягом 2008-2009 року дані показники були трішки заниженими від норми, то в 2010 році можна сказати, що підприємство може погасити короткострокові позики за рахунок власних швидко ліквідних коштів.

3. Структурування грошових потоків є виділення вхідних (Cash In Flows) та вихідних (Cash Out Flows) грошових потоків. Провівши аналіз треба сказати, що на підприємстві ТОВ «Бета-Агро-Інвест» сума всіх вхідних і вихідних потоків за 2010 рік більше, ніж за 2009 рік. Це пояснюється активністю підприємства.

4. Як ми бачимо із таблиця 2.4 основні доходи, що отримує підприємства є від його операційної діяльності так станом на 2010 рік збільшилася на 84 549,9 тис. грн. Інші операційні доходи на 2008 рік становили близько 1%, в 2009 році - 11%, і в 2010 - 9%. Протягом 2009-2010 року дані доходи збільшилися на 1 446,2 тис. грн. ., протягом 2008-2010 року - на 54 637 тис. грн. (що становить 1175,24% доходів за 2008 рік).

Інші фінансові доходи відіграють незначну роль у підприємстві.

Інші доходи складають також менше 1% валових доходів підприємства. Протягом 2009-2010 року вони збільшилися на 28803,9 тис. грн. ., за 3 роки - на 35547,2 тис. грн., що становить 9630,08% доходів в 2008 році.

Проаналізуємо динаміку від'ємного грошового потоку на підприємстві за 2009-2010 роки. Ми бачимо, що основна частка у витратах підприємства належить собівартості продукції. Так станом на 2010 рік собівартість продукції становить 78,7%. Варто зазначити, що протягом 2009-2010 року адміністративні витрати зменшилися на 6 991,3 тис. грн. Це говорить про більш раціональне витрачання коштів. Крім того ми бачимо зменшення інших операційних витрат на 1169,4 тис. грн., інших витрат - на 364,1 тис. грн. та інших операційних витрат на 692,5 тис. грн. Саме тому на підприємстві темпи приросту доходів переважають темпи приросту витрат, а фінансовий стан з кожним роком покращується.

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Управлінню грошовими потоками підприємства приділяється значна увага, оскільки воно є матеріальною основою фінансового менеджменту; фінансовим вираженням господарської діяльності підприємства і є основою самофінансування підприємства - покриття його потреби в капіталі за рахунок внутрішніх джерел; впливає на платоспроможність та ліквідність підприємства. Це потребує реалізації цілісної системи прогнозування, планування та контролю грошових потоків, що формуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основною моделлю управління грошовими потоками є прогнозування та планування валового і чистого потоків грошей підприємства в розрізі його господарської діяльності в забезпечення постійної платоспроможності на протязі всього планованого періоду.

План надходжень та видатків грошових коштів розробляється на підприємстві в такій послідовності:

аналізуються вилучені та залучені грошові засоби по операційній діяльності підприємства, так як ряд показників цього плану служать вихідним перед посиланням розробки інших його складових.

розробка планових показників поступлення і видатків грошових засобів по інвестиційній діяльності підприємства (беручи плановий грошовий потік по операційній діяльності). Даний етап на досліджуваному підприємстві не потрібний, так як підприємство займається тільки операційною діяльністю.

Розраховуються планові показники поступлень та видатків грошових засобів по фінансовій діяльності підприємства, що потрібна для забезпечення джерел зовнішнього фінансування інноваційної та операційної діяльності в наступних періодах.

Прогнозуються валові і чисті грошові потоки, а також динаміка залишків грошових коштів по підприємству в цілому.

На протязі року можуть виникнути непередбачені обставини, що потребують негайної зміни планових показників, що відповідали б даній ситуації. Прогнозування представляє виражену в вартісних показниках програму дій в області реалізації товарів, їх закупівлі. В програмі дій повинна бути забезпечена тимчасова і функціональна координація різних заходів.

Прогноз грошових засобів можна зробити на будь-який період. Короткострокові прогнози, як правило, робляться на місяць. Якщо грошові потоки не є передбачуваними, але змінюються нерівномірно, то доцільно робити прогнозування на ще коротший термін. Чим довшим робиться прогноз, тим менш ймовірне є його здійснення.

Планування грошових коштів складається в основному з чотирьох розділів:

розділ поступлень, який включає залишок грошових засобів на початок періоду, поступлення грошових засобів від клієнтів та інші дохідні статті.

Розділ видатків грошових засобів, що відображає всі види відтоків грошей на наступний місяць.

Розділ надлишку чи дефіциту грошових коштів - різниця між поступленими і витраченими грошовими засобами.

Фінансовий розділ, в якому детально представлені статті позичених засобів та їх погашення на наступний період.

Планування дозволяє:

отримати уявлення про загальні потреби грошових засобів

прийняти рішення про раціональне використання ресурсів

проаналізувати значні відхилення по статтях планування та оцінити їх вплив на фінансові показники підприємства

визначення потреби в обсягах та термінах залучених грошових коштів

спостерігати за зміною величини грошового потоку, який завжди повинен знаходитися на рівні, достатньому для погашення зобов'язань по мірі необхідності.

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу і використання. При цьому визначають джерела коштів, напрямки та форми фінансування, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства.

Проведемо очікуване короткострокове планування грошових потоків ТОВ Бета-Агро-Інвест» на період з cічня по травень 2012 року.

Проведемо очікуване короткострокове планування надходження грошових потоків на І півріччя 2012 року (таблиця 3.1).

Отже, ми бачимо, що підприємство планує отримати до середини 2012 року 367,52 млн. грн.

Проведемо очікуване короткострокове планування витрат грошових потоків на І і IІ квартал 2012 року (табл. 3.2). Згідно договорів про постачання продукції, підприємство планує придбати товарів на суму 285 млн. грн.

Таблиця 3.1

Прогнозування очікуваних отриманих коштів на 2012 рік, тис. грн.

2012 рік

Найменування

1

2

3

4

5

Всього

Запланований продаж

Насіння кукурудзи

33

35

38

38

39

221

Насіння соняшника

14

14

15

16

16

91

Насіння озимої пшениці

12

13

14

14

14

83

всього

59

62

67

68

69

395

Поступлення від продажу кожного місяця

1

17,7

29,5

10,03

57,23

2

18,6

31

10,54

60,14

3

20,1

33,5

11,39

64,99

4

20,4

34

65,96

5

20,7

76,2

сума заборгованості з попередніх періодів

30

13

43

всього отримано

47,7

61,1

61,13

64,44

66,09

367,52

Погашення кредиторської заборгованості відбувається в такому порядку: 50% - першого місяця, 50% - другого. Заробітну плану персоналу планується виплачувати в такому порядку: 80% поточного місяця, і 20% - наступного. На оплату праці підприємство планує витратити 42 млн. грн.

Таблиця 3.2

Прогнозування очікуваних вибуття коштів за І півріччя 2012 року

Найменування

2012 рік

1

2

3

4

5

Всього

сума затрат на закупку насіння

51,30

54,15

59,85

48,45

42,75

285,00

витрати по закупках кожного місяця

1

25,65

25,65

51,30

2

27,08

27,08

54,15

3

29,93

29,93

59,85

4

24,23

24,23

48,45

5

21,38

57,00

сума заборгованості з попереднього періоду

31,00

всього виплачено

56,65

52,73

57,00

54,15

45,60

270,75

Сума витрат на оплату праці

7,56

6,30

6,72

7,56

7,14

42,00

Виплати З\П кожного місяця

1

6,05

1,51

7,56

2

5,04

1,26

6,30

3

5,38

1,34

6,72

4

6,05

1,51

7,56

5

5,71

12,52

заборгованість з попер. періоду

2,37

всього виплачено

8,42

6,55

6,64

7,39

7,22

40,66

всього витрат

65,07

59,28

63,64

61,54

52,82

311,41

Спланувавши очікуваних доходів та витрат грошей, зробимо прогноз грошового потоку ТОВ «Бета-Агро-Інвест» на поточний рік (табл. .3.3)

Таблиця 3.3

Прогноз очікуваного руху грошових засобів по основній діяльності ТОВ на І півріччя 2012 року

потік грошей

Найменування

2012 рік

1

2

3

4

5

Всього

виручка від реалізації поточного періоду

17,7

48,1

61,13

64,44

66,09

324,52

виручка від реалізації попереднього періоду

30

13

43

всього отримали грошових засобів

47,7

61,1

61,13

64,44

66,09

367,52

закупка насіння

56,65

52,73

57,00

54,15

45,60

301,75

виплата заробітної плати

8,42

6,55

6,64

7,39

7,22

43,026

інші витрати

1,80

1,50

1,60

1,80

1,70

10,00

всього витрат

66,87

60,78

65,24

63,34

54,52

354,78

надлишок (дефіцит) грошових коштів

-19,17

0,32

-4,11

1,10

11,57

12,74

Провівши аналіз грошового потоку за 2009-2010 рік, ми часто зустрічаємося із ситуацією, коли на кінець періоду залишається значна кількість грошових коштів. Як ми згадували вище, це є негативним показником, так як:

підприємство отримає збитки, пов'язані з інфляцією та обезціненням грошових засобів;

підприємство отримає збитки, пов'язані із упущеною вигодою по прибутковому розміщенні даних коштів.

Тому буде важливо запропонувати підприємству різні способи вкладення грошей. Першим способом є інвестування грошових засобів з метою отримання доходів (рис.3.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.1 Шляхи вкладення вільних коштів підприємства

Нехай наше підприємство на початку наступного звітного періоду у підприємства виникли тимчасово вільні грошові кошти в розмірі 100 млн. грн., які планується використати на купівлю товарів. У менеджера підприємства появляється 2 варіанта використання даних засобів:

вложити їх в придбання товарів

вільні гроші інвестувати в цінні папери і взяти кредит на купівлю товарів.

Вихідні дані:

Сума кредиту на придбання товарів - 100 млн. грн. .

Термін погашення кредиту - 2 місяці

Річна процентна ставка по кредиту - 120%

Місячна доходність від цінних паперів - 7%

Термін погашення заборгованості по ЦП - 3 місяці

Отримаємо такі варіанти вкладень грошових коштів:

Таблиця 3.5

Розрахунки тимчасових вільних коштів

Варіант без ЦП

Варіант з ЦП

доходи

витрати

доходи

витрати

Основна діяльність

Виручка від реалізації

180

180

Собівартість продукції

125

125

Сума процентів за кредит

20

Прибуток від реалізації

55,0

35,0

Податок на прибуток

19,3

12,3

Чистий прибуток від реалізації

35,7

22,7

Фінансова діяльність

Сума, отримана від ЦП

122,5

Вартість купівлі ЦП

100

Прибуток від операцій

22,5

ЧП від операцій з ЦП

22,5

Чистий прибуток

35,7

45,2

Отже, як ми бачимо підприємству вигідніше вкладати вільні грошові кошти в цінні папери, крім того, підприємство може вкладати кошти в будівництво, що принесе значно більші прибутки підприємству.

Проаналізуємо як зміняться доходи підприємства із застосуванням методу збільшення фінансової діяльності використовуючи планові показники, розраховані вище.

Таблиця 3.4

Планові показники ТОВ «Бета-Агро-Інвест» на 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

виручка від реалізації

640877,9

723032

805186,1

фінансові доходи

30,6

42

53,4

доходи всього

786586,53

913844,1

1041101,7

витрати всього

713222,63

817141,9

921061,23

чистий прибуток

73363,9

96702,2

120070,5

за умови збільшення придбання ЦП

виручка від реалізації

640877,9

723032

805186,1

фінансові доходи

38,6

52,9

67,3

доходи всього

786594,5

913855,1

1041115,6

витрати всього

713222,63

817141,9

921061,23

чистий прибуток

73371,9

96713,1

120084,4

Рис. 3.1 Зміна прибутку підприємства за рахунок пропозиції

Як ми бачимо, підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2009-2010 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис. грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Важливою складовою ефективного управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «Бета-Агро-Інвест» є забезпечення паритету цін і компенсації втрат сільськогосподарських товаровиробників. У зв'язку з його порушенням Уряд повинен: встановити гарантовані ціни і заставні ставки; здійснити закупівельні і товарні інтервенції; надавати дотації і компенсації частини витрат на виробництво сільськогосподарської продукції; проводити державне регулювання цін на продукцію природних монополій і матеріально-технічні ресурси та послуги для сільських господарств; надавати податкові пільги, провадити зміну термінів сплати податків і зборів у державний бюджет, відрахування в обов'язкові фонди; здійснювати списання заборгованості перед державним бюджетом і за платежами у державні позабюджетні фонди; надавати пільгове кредитування сільського господарства; вживати інших заходів.

Як один із термінових антикризових заходів доцільним є створення сільськогосподарського державного банку, через який здійснювалася б реалізація державної кредитно-фінансової політики в сфері сільськогосподарського виробництва. Виходячи з того, що компенсаційне та заставне кредитування є недостатнім, одним з можливих шляхів вирішення проблеми залучення коштів у сільськогосподарське виробництво є вдосконалення кредитних відносин шляхом створення нових інституцій та кредитних схем, тобто перспективною формою організації кредитування на селі мають стати кредитні кооперативи та товариства, а також залучення довгострокових комерційних кредитів у вигляді іпотечного кредиту.

Сільськогосподарська діяльність підприємства ТОВ «Бета-Агро-Інвест» зв'язана з важким завданням по управлінню грошовими потоками незалежно від економічних умов, в яких воно знаходиться. Ефективне управління грошовими ресурсами в сучасних економічних умовах є украй актуальним, оскільки фінансовий стан його можна охарактеризувати як украй нестійке.

На підприємстві у більшості випадків відсутня належна організація фінансової системи, немає взаємозв'язку між структурними підрозділами, не встановлені і не розмежовані їх функції. Відсутність кваліфікованих фахівців призводить до неефективного використання грошових коштів.

У сучасних умовах поглиблення теоретичної бази і розширення практичних рекомендацій є основою для вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства, які традиційно є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту. При цьому, особливого значення набуває розробка нових форм і методів управління грошовими потоками з орієнтацією на специфіку діяльності підприємства.

За основу створення ефективної системи управління грошовими потоками на підприємстві може бути узята пропонована методика управління грошовими потоками.

Методика описує етапи функціонального змісту діяльності по управлінню грошовими потоками на підприємстві. Її реалізація дозволить шляхом проведення ряду послідовних аналітичних операцій створити систему управління грошовими потоками.

Процес реалізації цієї методології складається з наступних етапів:

1. Планування розробки системи управління грошовими потоками.

2. Аналіз грошових потоків в попередньому періоді.

3. Оптимізації грошових потоків на основі отриманих результатів.

4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі окремих їх видів.

5. Забезпечення системою ефективного контролю за грошовими потоками підприємства

Кожен з перерахованих етапів складається з послідовних кроків дій. Розглянемо їх детальніше.

Етап 1. "Планування розробки системи управління грошовими потоками" складається з наступних кроків дій

Крок 1.1 Визначення цілей і завдань системи управління грошовими потоками. Цей крок допоможе керівникам підприємства в усвідомленні необхідності управління грошовими потоками. Цілі мають бути сфокусовані на визначенні масштабу проблем, пов'язаних з управлінням грошовими потоками і виявлення конкретних проектів для поліпшення.

Крок 1.2 Визначення основних критеріїв управління грошовими потоками. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити основні критерії управління грошовими потоками, при цьому складається їх зразковий перелік.

Крок 1.3 Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками. У відмінності від попереднього кроку, тут розробляється комплексна класифікаційна характеристика грошових потоків підприємства, яка залежно від виду поставленого завдання дозволяє оцінити і вибрати область управлінської дії. Класифікація грошових потоків дозволяє цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків на підприємстві.

Крок 1.4 Вибір підрозділів, відповідальних за надання інформації, аналіз, оптимізацію, планування і контроль за грошовими потоками. На цьому етапі необхідно обгрунтувати вибір тієї або іншої служби, відповідальної за надання даних, а також відповідальних безпосередньо за проведення аналізу, оптимізації, планування грошових потоків і контролю за виконанням управлінських рішень в цьому напрямі.

Доцільно закріпити ці функції за бухгалтерією підприємства, економічним (плановим) відділом і фінансово-аналітичною службою (якщо така служба створена на підприємстві), розподіливши обов'язки згідно з їх можливостями. Для досягнення найбільшого ефекту від управління грошовими потоками необхідно добитися взаємозв'язку в роботі цих підрозділів.

Етап 2. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді

Крок 2.1 Визначення джерел інформації - визначаються основні джерела інформації, внутрішні і зовнішні, необхідні для аналізу грошових потоків підприємства. Основними джерелами даних служать форми фінансової звітності підприємства, які складаються бухгалтерією. Отримання інформації із зовнішніх джерел може здійснюватися або економічним відділом, або фінансово-аналітичною службою підприємства залежно від особливостей необхідних даних.

Крок 2.2 Вертикальний і горизонтальний аналіз грошових потоків підприємства. Цей крок є важливою частиною усього етапу. Безпосереднім об'єктом аналізу є дані фінансової звітності підприємства. Горизонтальний аналіз ґрунтується на розрахунку аналітичних показників після кожної аналітичної статті (на основі Форми №1 бухгалтерської звітності) у формі абсолютних змін, виявлення закономірностей і причин змін.

Вертикальний аналіз базується на розгляді структурних змін у вступі грошових коштів, їх витрачанні, а також причин виникнення.

Крок 2.3 Виявлення чинників, що впливають на грошові потоки підприємства. Ця дія полягає в розробці системи чинників, що впливають на грошові потоки. В процесі його здійснення визначаються особливості функціонування підприємства, особливості руху грошових коштів. Розроблена система чинників допоможе визначити об'єкти управлінської дії.

Крок 2.4 Розрахунок фінансових показників. На цьому етапі розраховується чистий грошовий потік, показники ліквідності, оборотності ефективності грошових потоків, здійснюється порівняння результатів розрахунків окремих показників з граничними верхніми і нижніми межами. Виявляються причини відхилень. Розрахунок показників дозволить оцінити фінансове стані підприємства і рівень платоспроможності.

Етап 3. "Оптимізації грошових потоків на основі отриманих результатів".

Крок 3.1 Розробка підсистеми оптимізації грошових потоків - припускає оптимізацію грошових потоків по двох напрямах:

1) Оцінка достатності чистого грошового потоку;

2) Розрахунок оптимального залишку грошових коштів.

Значущість цих напрямів полягає в тому, що, по-перше, чистий грошовий потік є основним результативним показником руху грошових коштів, по-друге, позитивна величина грошового потоку за певний період не гарантує постійну платоспроможність підприємства впродовж усього періоду, тому потрібний розрахунок оптимального залишку грошових коштів.

Перший напрям оптимізації грошових потоків грунтується на виявленні і усуненні причин негативної або надмірної величини суми чистого грошового потоку, оскільки в першому випадку надлишок грошових коштів знецінюється в процесі інфляції, а в другому випадку - підприємство стикається з проблемою неплатоспроможності у зв'язку з браком грошових коштів.

Етап 4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі окремих їх видів. На цьому етапі необхідно врахувати усі недоліки, виявлені в процесі аналізу і оптимізації грошових потоків. Для цього слід виконати наступні кроки.

Крок 4.1 Розробка документальних форм планування грошових потоків. На цьому етапі розробляються форма плану руху грошових коштів.

Крок 4.2 Складання плану руху грошових коштів підприємства. Цей документ повинен включати усі грошові потоки, що входять і витікаючі, в планованому періоді. Він розробляється на період до одного року з щомісячним розбиттям майбутніх надходжень і виплат. План руху грошових коштів є складовою частиною фінансового планування на підприємстві.

Етап 5. Забезпечення системою ефективного контролю за грошовими потоками. Цей етап має на увазі перевірку виконання усіх управлінських рішень в області грошових потоків, спостереження за ходом реалізації фінансових завдань, розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації грошових потоків підприємства відповідно до передбачених завдань, коригування політики управління грошовими потоками у зв'язку зі зміною різних чинників, що впливають на грошові потоки.

Таким чином, розроблена методика управління грошовими потоками є послідовністю етапів дій з організації ефективної системи управління грошовими потоками, яка дозволить підтримувати фінансову рівновагу підприємства в процесі його виробничо-господарської діяльності.

Висновки за розділом 3

1. Матеріальною основою фінансового менеджмент є управлінню грошовими потоками підприємства, воно представляє собою фінансове вираження господарської діяльності підприємства і є основою самофінансування підприємства - покриття його потреби в капіталі за рахунок внутрішніх джерел; впливає на платоспроможність та ліквідність підприємства.

2. Основною моделлю управління грошовими потоками є прогнозування та планування валового і чистого потоків грошей підприємства в розрізі його господарської діяльності в забезпечення постійної платоспроможності на протязі всього планованого періоду.

3. Проаналізувавши як зміняться доходи підприємства із застосуванням методу збільшення фінансової діяльності використовуючи планові показники. Ми бачимо, що підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2009-2010 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис. грн.. більше доходів.4. У сучасних умовах поглиблення теоретичної бази і розширення практичних рекомендацій є основою для вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства, які традиційно є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту. При цьому, особливого значення набуває розробка нових форм і методів управління грошовими потоками з орієнтацією на специфіку діяльності підприємства.


Подобные документы

 • Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, їх планування та прогнозування. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ МПЗ "МилаМ". Стан грошових потоків компанії, рівень їх збалансованості та ефективності; оптимізація системи управління.

  курсовая работа [342,8 K], добавлен 04.11.2015

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

  реферат [27,1 K], добавлен 23.11.2010

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.