Планування і прогнозування грошових потоків підприємства як основа моделі управління ними

Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2011
Размер файла 219,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Перший напрям оптимізації грошових потоків грунтується на виявленні і усуненні причин негативної або надмірної величини суми чистого грошового потоку, оскільки в першому випадку надлишок грошових коштів знецінюється в процесі інфляції, а в другому випадку - підприємство стикається з проблемою неплатоспроможності у зв'язку з браком грошових коштів.

У цьому розділі представлена методика управління грошовими потоками, яка є послідовністю етапів дій з організації ефективної системи управління грошовими потоками, яка дозволить підтримувати фінансову рівновагу підприємства в процесі його виробничо-господарської діяльності.

Розроблена методика управління грошовими потоками є послідовністю етапів дій з організації ефективної системи управління грошовими потоками, яка дозволить підтримувати фінансову рівновагу підприємства в процесі його виробничо-господарської діяльності.

грошовий збалансованість планування прогнозування

ВИСНОВКИ

Отже, провівши дослідження планування та прогнозування. А також управління грошовими потоками на підприємстві, можна зробити такі висновки:

Управління грошовими потоками на підприємстві, являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням коштів і організацією їх обігу, спрямованих на забезпечення фінансової рівноваги підприємства та його сталого зростання.

Для аналізу грошових потоків на ТОВ «Бета-Агро-Інвест» було використано дані фінансової звітності за 2008-2010 роки, а саме: баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів.

Під час аналізу грошового потоку підприємства було виявлено, що підприємство отримує доході від оперативної, фінансової та інвестиційної діяльності. Питома вага операційних доходів в загальних надходженням підприємства за 2009 рік склала 86%. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2008-2009 року вони зросли на 114 811,4 тис. грн., (на 21,25%) протягом 2008-2010 року на 254 459,2 тис. грн. (на 163,5%). Витрати підприємства також відповідно зросли за 2008-2009 роки на 66 420,1 тис. грн. (на 12,52%), за 2008-2010 роки на 207 838,6 тис. грн. (на 53,43%). Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис. грн., тобто становить 584,63% прибутку 2008 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2008-2010 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис. грн., що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2008 році. Протягом 2008-2009 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську, проте в 2009 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис. грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства. ТОВ має розрахунковий рахунок як в національній, так і іноземній валюті. Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2009 рік - збільшилися на 333 тис. грн., тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис. грн., тобто становлять 643,3% 2008 року. Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2010 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис. грн., тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2009 рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Аналізуючи показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

В цілому фінансовий стан підприємства є добрим, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення фірми на ринку.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2008-2010 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис. грн. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

З розглянутих аспектів управління грошовими потоками можна зробити висновок, що управління як важлива складова планування - це дуже складна і трудомістка робота кожного керівника підприємства, бо йому щодня необхідно приймати безліч управлінських рішень щодо розподілу і використання грошових коштів, а також ефективно направляти грошові потоки.

Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності управління грошовими потоками вітчизняних підприємств необхідно:

залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків як вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності та нормальної платоспроможності;

досліджувати галузеві закономірності грошових потоків та враховувати їх у практиці обліку та аналізу підприємства;

визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації для формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємств;

удосконалити методику аналізу грошових потоків, що повинна здійснюватися, виходячи з реального фінансового стану підприємств;

ураховувати фактори руху коштів вітчизняних господарчих суб'єктів в умовах невизначеності та ризику.

Таким чином, інтегруючи оперативне, поточне і стратегічне планування грошових потоків в єдиний процес, можна досягти узгодженості руху грошових коштів із тактичними і стратегічними завданнями підприємства в часі і просторі. Такий підхід до концепції планування грошових потоків дозволить спрямувати діяльність підприємства на досягнення фінансової стійкості та платоспроможності.

Отже, дослідивши тему "прогнозування та планування грошових потоків на підприємстві як основа моделі управління грошовими потоками" мною було виконано всі поставлені завдання на початку роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Омелянович Л.О., Чайковська О.В., Дем'яненко Г.Є., Костишина О.Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Фінансовий менеджмент”/ - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. - 28 с.

Руденок О.Ю.- «Фінансовий менеджмент»/ Конспект лекцій/.- Донецьк-2010.-165 с.

Сорока И.В. Торговля в период рыночной трансформации экономики Украины / Сорока И.В., Омельянович Л.А., Яркова Н.И. - Донецк: ДонГУЭТ, 2001. - 238 с.

А.В. Калина, М.Т. Пашута Прогнозування та макроекономічне планування; Навчальний посібник, К: МАУП, 2008р., ст.34-36.

А.М. Ковалева Финансы, Научное пособие, М: 2007, ст. 322.

А.М. Поддерьогін Фінанси підприємств, 2006 р. ст. 288

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005 С.75

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2004 С.105

Бонк И.А. Стратегия и тактика управления финансами, К, 2006, с.21 С.127

Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2003 С.52-86

Брігхем Е.Г. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 2004 С.12-30

Иванов А.М. Управление капиталом и дивидендная политика. - М.: Финансы и статистика, 2007 С.15-59

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2007 С.56-74

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М: Финансы и статистика, 2006 С. 53-82

Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 2005 С.16-17

Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Пер. с франц. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007 С.45-69

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. - К.: Інтелект, 2004 С.75-76

Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело и сервис, 2008 С.12-16

Лялин В.А. Финансовый менеджмент. - С-Петербург, 2005 С.103-105

Овсійчук М.Ф. Финансовый менеджмент. Методы инвестирования капитала. - М.: Юрайт, 2005 С.10-13

Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 2007 С.23-27

Перар Жозеф. Управление финансами. - М.: Финансы и статистика, 2003 С.24-56

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів, К, 2008, ст.416.

Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А., и др. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсонова. - М.: Финансы ЮНИТИ, 2004 С.28-30

Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учебник - М.: ГУВШЭ 2000 С.127-128

Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, Научное пособие; К: МАУП, 2008г С.14-18

Фабоцци.Ф.Д. Управление инвестициями: Пер. с англ. - М.: Инфра-М., 2005. С.41-51

Финансовое управление компанией / Под. ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 2006 С.11-57

Финансовый менеджмент / Под. ред. Г.Б. Поляка. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004 С.74-85

Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под. ред.Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2007. С. 35-42

Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - К.: Лібра, 2004. С.51-56

Фінансовий менеджмент. Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. С.15-18

Хорн Дж.К. Ван. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 2002. С.16-28

Ю.В. Николенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда Основи економічної теорії, Підручник: У2 кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві, К: Либідь, 2008р, 272с.

ДОДАТОК А

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансів ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за 2008-2010 роки

Стаття

код

Вихідні дані

горизонтальний аналіз балансу

вертикальний аналіз балансу

на початок року, тис. грн.

відхилення

відхилення

2008

2009

2010

2009-2010

2008-2010

2009

2010

відхилення

Абсо-лютне

Віднос-не

Абсолют-не

Віднос-не

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

необоротні активи:

залишкова вартість

010

68,7

118,3

77,7

-40,6

65,7

9

113,1

0,04

0,02

-0,01

первісна вартість

011

125,5

210,3

195,8

-14,5

93,1

70,3

156,0

0,06

0,05

-0,01

знос

012

56,8

92

118,1

26,1

128,4

61,3

207,9

0,03

0,03

0,00

Незавершене будівництво:

020

2314,8

653,9

143,3

-510,6

21,9

-2171,5

6,2

0, 20

0,04

-0,16

Основні засоби:

залишкова вартість

030

209748,8

212602,7

198617,1

-13985,6

93,4

-11131,7

94,7

65,58

55,74

-9,83

первісна вартість

031

426745,8

448827,8

456062,5

7234,7

101,6

29316,7

106,9

138,44

128,00

-10,44

знос

032

216997

236225,1

257455,4

21230,3

109,0

40458,4

118,6

72,86

72,26

-0,61

Інші фінансові інвестиції

045

358,6

290

1220,3

930,3

420,8

861,7

340,3

0,09

0,34

0,25

усього за розділом І

080

212490,9

213664,9

200058,4

-13606,5

93,6

-12432,5

94,1

65,91

56,15

-9,76

Оборотні активи:

0,00

0,00

0,00

виробничі запаси

100

11553,3

33099

44551,7

11452,7

134,6

32998,4

385,6

10,21

12,50

2,29

тварини

110

0,2

0,2

-0,2

0,0

-0,2

0,0

0,00

0,00

0,00

Незавершене виробництво

120

4468

4531,7

5482

950,3

121,0

1014

122,7

1,40

1,54

0,14

Готова продукція

130

14052,2

14050,8

11067

-2983,8

78,8

-2985,2

78,8

4,33

3,11

-1,23

Товари

140

5723,9

371,2

246,4

-124,8

66,4

-5477,5

4,3

0,11

0,07

-0,05

Векселі одержані

150

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

7220,4

32657,8

30371,8

-2286

93,0

23151,4

420,6

10,07

8,52

-1,55

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

3084,4

4196

10727,2

6531,2

255,7

7642,8

347,8

1,29

3,01

1,72

за виданими авансами

180

12587,6

9619,7

17215,6

7595,9

179,0

4628

136,8

2,97

4,83

1,86

із внутрішніх розрахунків

200

3,2

2,1

-2,1

0,0

-3,2

0,0

0,00

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

811,2

801,4

439,3

-362,1

54,8

-371,9

54,2

0,25

0,12

-0,12

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

206,6

996,1

1329,1

333

133,4

1122,5

643,3

0,31

0,37

0,07

в іноземній валюті

240

406,5

32664,8

32258,3

8035,6

32664,8

0,13

9,17

9,04

Інші оборотні активи

250

136,8

2096,4

204,9

-1891,5

9,8

68,1

149,8

0,65

0,06

-0,59

Усього за розділом ІІ

260

59847,8

102828,9

154307,5

51478,6

150,1

94459,7

257,8

31,72

43,31

11,59

Витрати майбутніх періодів

270

7293,2

7703,3

1934,9

-5768,4

25,1

-5358,3

26,5

2,38

0,54

-1,83

Власний капітал

0

0,00

0,00

0,00

Статутний капітал

300

969,2

969,2

10000

9030,8

1031,8

9030,8

1031,8

0,30

2,81

2,51

Інший додатковий капітал

330

192064,3

178278,3

176040,6

-2237,7

98,7

-16023,7

91,7

54,99

49,41

-5,58

Резервний капітал

340

242,3

242,3

2500

2257,7

1031,8

2257,7

1031,8

0,07

0,70

0,63

Нерозподілений прибуток

350

43415,4

66725,7

125316,1

58590,4

187,8

81900,7

288,6

20,58

35,17

14,59

Неоплачений капітал

360

-6238,8

-6238,8

-6238,8

0,00

-1,75

-1,75

усього за розділом І

380

236691,2

246215,5

307617,9

61402,4

124,9

70926,7

130,0

75,95

86,34

10,39

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

986,9

986,9

986,9

0,00

0,28

0,28

усього за розділом ІІ

430

986,9

986,9

986,9

0,00

0,28

0,28

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

29,6

-14232,6

17,7

3,18

0,86

-2,33

Усього за розділом ІІІ

480

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

29,6

-14232,6

17,7

3,18

0,86

-2,33

IV. Поточні зобов'язання:

0,00

0,00

0,00

Короткострокові кредити банків

500

4000

27435,8

12111,1

-15324,7

44,1

8111,1

302,8

8,46

3,40

-5,06

Векселі видані

520

1384,2

-1384,2

0,0

0,43

0,00

-0,43

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

16268,5

32622,7

20283,9

-12338,8

62,2

4015,4

124,7

10,06

5,69

-4,37

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

150,9

649,5

509,1

-140,4

78,4

358,2

337,4

0, 20

0,14

-0,06

з бюджетом

550

2213,8

1531,3

6865,8

5334,5

448,4

4652

310,1

0,47

1,93

1,45

зі страхування

570

754,5

807,6

719,1

-88,5

89,0

-35,4

95,3

0,25

0, 20

-0,05

з оплати праці

580

1389,4

1601

1461,8

-139,2

91,3

72,4

105,2

0,49

0,41

-0,08

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

875,4

1630,9

2689,6

1058,7

164,9

1814,2

307,2

0,50

0,75

0,25

Усього за розділом IV

620

25652,5

67663

44640,4

-23022,6

66,0

18987,9

174,0

20,87

12,53

-8,34

Баланс

280

279631,9

324197,1

356300,8

32103,7

109,9

76668,9

127,4

100,00

100,00

0,00

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

І. Фінансові результати

Найменування показника

код

За звітній період

за попередній період

виручка від реалізації

010

464211,5

ПДВ

015

53527,8

68906,7

акцизний збір

020

359,2

59,7

інші вирахування

030

32,4

30,9

чистий дохід від реалізації

035

474972,5

395214,2

Собівартість реалізованої продукції

040

411916

346096,4

валовий прибуток

050

63056,5

49117,8

інші операційні доходи

060

58272,2

5081,4

адміністративні витрати

070

31698,4

23784,4

витрати на збут

080

12418,8

3584,9

інші операційні витрати

090

61821,7

8747,3

прибуток від операційної діяльності

100

15389,8

18082,6

Інші фінансові доходи

120

7,8

52,4

Інші доходи

130

7116,3

373

Фінансові витрати

140

3469,8

846,8

інші витрати

160

4333,1

967,8

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

14711

16693,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4725,7

4937,4

прибуток від звичайної діяльності

190

9985,3

11756

чистий прибуток

220

9985,3

11756

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

367517

287458,8

витрати на оплату праці

240

31503,1

26626,8

відрахування на соціальні заходи

250

10533,2

8533,7

амортизація

260

20907,7

17645,6

інші операційні витрати

270

21718,9

9691,8

Разом

280

452179,9

349956,7

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

300

3876800

3876800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3876800

3876800

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

2.50000

3.00000

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

2.50000

3.00000

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

ДОДАТОК В

Додаток

до положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87

дата (р, м, ч)

коди

Підприємство

ТОВ «Бета-Агро-Інвест»

за ЄДРПОУ

05500948

Територія

за КОАТУУ

1332

Форма власності

Приватна

за КВФ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07794

Галузь

Промисловість

за ЗКГНГ

18221

Вид економічної діяльності

за КВЕД

15,5

Одиниця виміру

тис. грн.

контрольна сума

Адреса

86000, Донецька обл.., м. Ясинувата

вул. Миколаївська 129

БАЛАНС

на 01 січня 2009р

Форма 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

68,7

118,3

первісна вартість

011

125,5

210,3

знос

012

56,8

92

Незавершене будівництво:

020

2314,8

653,9

Основні засоби:

залишкова вартість

030

209748,8

212602,7

первісна вартість

031

426745,8

448827,8

знос

032

216997

236225,1

Інші фінансові інвестиції

045

358,6

290

усього за розділом І

080

212490,9

213664,9

ІІ. Оборотні активи:

виробничі запаси

100

11553,3

33099

тварини

110

0,2

0,2

Незавершене виробництво

120

4468

4531,7

Готова продукція

130

14052,2

14050,8

Товари

140

5723,9

371,2

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

7220,4

32657,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

3084,4

4196

за виданими авансами

180

12587,6

9619,7

із внутрішніх розрахунків

200

3,2

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

811,2

801,4

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

206,6

996,1

в іноземній валюті

240

406,5

Інші оборотні активи

250

136,8

2096,4

Усього за розділом ІІ

260

59847,8

102828,9

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

7293,2

7703,3

Баланс

280

279631,9

324197,1

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

969,2

969,2

Інший додатковий капітал

330

192064,3

178278,3

Резервний капітал

340

242,3

242,3

Нерозподілений прибуток

350

43415,4

66725,7

Неоплачений капітал

360

усього за розділом І

380

236691,2

246215,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

17288,2

10318,6

Усього за розділом ІІІ

480

17288,2

10318,6

IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

500

4000

27435,8

Векселі видані

520

1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

16268,5

32622,7

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

150,9

649,5

з бюджетом

550

2213,8

1531,3

зі страхування

570

754,5

807,6

з оплати праці

580

1389,4

1601

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

875,4

1630,9

Усього за розділом IV

620

25652,5

67663

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

280

279631,9

324197,1

ДОДАТОК Г

Додаток

до положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87

дата (р, м, ч)

коди

Підприємство

ТОВ «Бета-Агро-Інвест»

за ЄДРПОУ

05500948

Територія

за КОАТУУ

1332

Форма власності

Приватна

за КВФ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07794

Галузь

Промисловість

за ЗКГНГ

18221

Вид економічної діяльності

за КВЕД

15,5

Одиниця виміру

тис. грн.

контрольна сума

Адреса

86000, Донецька обл.., м. Ясинувата

вул. Миколаївська 129

БАЛАНС

на 01 січня 2010р

Форма 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи:

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

118,3

77,7

первісна вартість

011

210,3

195,8

знос

012

92

118,1

Незавершене будівництво:

020

653,9

143,3

Основні засоби:

залишкова вартість

030

212602,7

198617,1

первісна вартість

031

448827,8

456062,5

знос

032

236225,1

257455,4

Інші фінансові інвестиції

045

290

1220,3

усього за розділом І

080

213664,9

200058,4

ІІ. Оборотні активи:

виробничі запаси

100

33099

44551,7

тварини

110

0,2

Незавершене виробництво

120

4531,7

5482

Готова продукція

130

14050,8

11067

Товари

140

371,2

246,4

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

32657,8

30371,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

4196

10727,2

за виданими авансами

180

9619,7

17215,6

із внутрішніх розрахунків

200

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

801,4

439,3

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

996,1

1329,1

в іноземній валюті

240

406,5

32664,8

Інші оборотні активи

250

2096,4

204,9

Усього за розділом ІІ

260

102828,9

154307,5

ІІІ Витрати майбутніх періодів

270

7703,3

1934,9

Баланс

280

324197,1

3556300,8

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

969,2

10000

Інший додатковий капітал

330

178278,3

176040,6

Резервний капітал

340

242,3

2500

Нерозподілений прибуток

350

66725,7

125316,1

Неоплачений капітал

360

-6238,8

усього за розділом І

380

246215,5

307617,9

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

986,9

усього за розділом ІІ

430

986,9

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

10318,6

3055,6

Усього за розділом ІІІ

480

10318,6

3055,6

IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

500

27435,8

12111,1

Векселі видані

520

1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

32622,7

20283,9

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

649,5

509,1

з бюджетом

550

1531,3

6865,8

зі страхування

570

807,6

719,1

з оплати праці

580

1601

1461,8

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

1630,9

2689,6

Усього за розділом IV

620

67663

44640,4

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

280

324197,1

356300,8

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, їх планування та прогнозування. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ МПЗ "МилаМ". Стан грошових потоків компанії, рівень їх збалансованості та ефективності; оптимізація системи управління.

  курсовая работа [342,8 K], добавлен 04.11.2015

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

  реферат [27,1 K], добавлен 23.11.2010

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.