Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2010
Размер файла 27,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сутність та класифікація грошового потоку підприємства

Економіка України розвивається за економічними законами ринку, що передбачає прояв ринкових відносин між різними суб'єктами господарювання. Кожний з них має свої економічні інтереси, які можуть не збігатися. Заставою виживання й основою стабільного положення підприємства служить розумна організація грошових потоків, що робить істотний вплив на кінцеві результати його господарювання.

Термін «грошовий потік» - cash-flow (англ.) - з'явився в іноземній літературі по фінансовому аналізу та фінансовому менеджменту наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Початково термін використовувався виключно у процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Пізніше грошові потоки набули значно ширшого значення та використання у фінансовій практиці. Останнє було зумовлено поступовим переходом від всебічного дослідження показників прибутковості до розгляду ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, тощо. Тобто визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» став перехід до вирішення дилеми «ризик-прибутковість» як запобіжника ймовірного банкрутства та фінансового краху. [8]

В науковій та навчально-практичній літературі з економічного аналізу, фінансовому менеджменту та управління питанню визначення сутності грошових потоків в останній час приділяється чимало уваги. Не дивлячись на те, що поняття «грошовий потік» широко використовується в теорії та практиці економіки, єдиного загального визначення цього поняття немає. До того ж, відсутня єдина термінологія. Так, поряд з визначеннями, що відповідають економічній сутності грошових потоків словосполученнями «грошові потоки», «грошовий потік», «рух грошових коштів» для позначення грошових потоків підприємства використовуються більш широке поняття «фінансові потоки», український варіант англійського визначення «кеш-фло» або «кеш-флоу» та, навіть, така тавтологія, як «рух грошових потоків», «рух потоків грошових коштів». Така невизначеність значно ускладнює сприйняття питань, що досліджуються, та іноді призводе до зниження практичного значення теоретичних розробок.

Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох іноземних перекладних виданнях останнього часу: В. Ковальова, Дж. К. Ван Хорна, Є. Брігхема, Е. Нікбахта, Є. Стоянової, І. Балабанова, Т. Райса та інших.

Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового потоку як «міри ліквідності компанії», що складається з «чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування». Наведене тлумачення грошового потоку, з одного боку, розкриває його сутність, з іншого -- основні його складові. [9]

Відповідно до М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів» основні елементи поняття грошового потоку визначаються як «надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів». При цьому, «грошові кошти складаються із готівки в касі та депозитів до запитання», а «еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції, що вільно конвертуються в відомі суми грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості». Згідно М(С)БО7 трактування «грошових потоків» в вузькому значенні, оскільки розглядає інвестиції як еквівалент грошових коштів лише у випадку короткого терміну їх погашення, наприклад, протягом трьох місяців. Спеціалістами з фінансового менеджменту поняття грошовий потік трактується в більш широкому значенні.

Відомий спеціаліст в галузі фінансового менеджменту Е.Ф. Брігхем дає наступне визначення даному поняттю: «Грошовий потік - фактично чисті грошові кошти, які надходять на фірму (або витрачаються нею) на протязі певного періоду».

І.А. Бланк визначає грошовий потік як «основний показник, що характеризує ефект інвестицій у вигляді повернених інвестору грошових коштів. Основу грошового потоку за інвестиціями складають чистий прибуток та амортизація матеріальних та нематеріальних активів». Також він відмічає, що «грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошовий коштів, які генеруються в процесі його діяльності». [9]

З позиції менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю грошові потоки поділяють на два види: вхідні і вихідні -- надходження і видатки, що знаходять своє відображення у Звіті про рух грошових коштів (П(С)БО 4).

Здійснення практично всіх видів господарських операцій генерує певний рух грошових коштів у формі їхнього надходження або витрати. Це рух грошових коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою безперервний процес і визначається поняттям "грошовий потік". На сучасному етапі керуванню грошовими потоками підприємства приділяється, усе більше уваги й на цьому шляху вже досягнуть певний прогрес. Подальший розвиток систем і механізмів керування грошовими потоками підприємства постійно вимагає поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для фінансового менеджменту категорії, і в першу чергу - всебічного розгляду визначальних її істотних характеристик.

З урахуванням викладеної мети дослідження сформульовано основні характеристики грошових потоків підприємства як об'єкта фінансового менеджменту, які комплексно відбивають істотні сторони цієї категорії.

1. Грошовий потік як об'єкт фінансового керування господарської діяльності підприємства. Процес руху грошей відбиває грошові відносини підприємства, які входять у сферу його фінансової діяльності. Цей зв'язок між грошовими потоками підприємства й сферою його фінансової діяльності підкреслюється багатьма економістами - по найбільше широко вживаному визначенню фінанси підприємств являють собою систему економічних відносин пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням коштів у процесі здійснення ними господарської діяльності. [13]

Грошовий потік підприємства відбиває його відносини як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

До зовнішніх варто відносити відносини підприємства з бюджетами всіх рівнів і позабюджетних фондів; з інфраструктурою фінансового ринку; з партнерами по операційній діяльності; з органами виробничої інфраструктури.

До внутрішніх варто відносити грошові відносини між материнськими й дочірніми підприємствами; між різними структурними підрозділами; підприємства з його засновниками, з персоналом.

2. Грошовий потік підприємства як процес, безпосередньо пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни. Змістом грошового потоку підприємства є рух особливого виду його активів - грошей й їхнього еквівалента. Гроші являють собою один з найбільш важливих елементів будь-якої економічної системи й у значній мірі відбивають національні особливості розвитку економіки окремих країн.

3. Грошовий потік підприємства як процес, пов'язаний з формуванням, розподілом і використанням його капіталу. Основу грошового потоку підприємства становить рух грошових активів, що належать йому на правах власності, тобто власний капітал у грошовій формі. У цій якості власний капітал у найбільш узагальненому виді характеризується як раніше накопичений запас грошей й їхніх еквівалентів на певний момент часу. Іншими словами грошовий потік на конкретну дату можна розглядати як дискретну величину капіталу підприємства в грошовій формі, характеризуемую розміром запасу його грошових активів.

4. Грошовий потік підприємства як процес, що відбиває використання підприємством різних форм кредиту. Рух грошових коштів підприємства нерозривно пов'язане з рухом використовуваного їм позичкового капіталу, приваблюваного для здійснення господарської діяльності у формі кредиту. Цей зв'язок обумовлений тим, що в сучасних умовах кредит є найважливішим джерелом задоволення попиту підприємства на грошові ресурси. [16]

Ефективне керування грошовими потоками підприємства вимагає знання особливостей і форм позичкового капіталу, механізму формування ставки відсотка на кредитному ринку, а також специфіки організації кредитної системи країни.

5. Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує оборот і трансформацію окремих видів його активів. Використовувані підприємством грошові активи перебувають у постійному русі, що супроводжується постійною зміною їхніх видів і форм. Процес такого постійного руху й трансформації, що характеризується в економічній теорії терміном "оборот активів", здійснюється у вигляді певних повторюваних циклів. Під циклом обороту активів розуміється період повного завершення кругообігу окремих їхніх функціональних груп і видів, у результаті чого вони повертаються до вихідної своєї форми грошовим активам.

6. Грошовий потік підприємства як процес, що забезпечує генерування економічного ефекту. Здатність генерувати економічний ефект є однієї з найважливіших характеристик грошового потоку підприємства. Де б не використалися кошти підприємства (його капітал у грошовій формі) - в операційній або інвестиційній його діяльності, вони завжди потенційно здатні формувати позитивний економічний ефект за умови раціонального їхнього застосування.

Основною формою економічного ефекту, що генерується грошовими потоками підприємства, виступає "чистий грошовий потік" (різниця між сукупними обсягами позитивного й негативного грошового потоку). Рівень чистого грошового потоку характеризує здатність капіталу в грошовій формі забезпечувати різний ступінь самозростання його вартості.

7. Грошовий потік підприємства як процес, що відбиває форми й обсяги функціонування підприємства на товарному й фінансовому ринках. Формування грошових потоків різних видів нерозривно пов'язане з функціонуванням підприємства на конкретних ринках. Так, основний обсяг надходження коштів у процесі операційної діяльності підприємства пов'язаний з реалізацією його продукції на товарному ринку. Основний обсяг витрати коштів на сировину, матеріали, напівфабрикати, капітальні товари, використовувані в процесі операційної й інвестиційної діяльності підприємства, також відбувається на товарному ринку. На фінансовому ринку (у різних його сегментах) підприємство залучає кошти шляхом емісії акцій й облігацій, у формі банківського й іншого видів кредиту, а витрачає їх на обслуговування й повернення основної суми боргу, придбання фінансових інструментів інвестування.

Рівень розвитку ринкових відносин у країні й окремих видах ринків є важливим чинником формування обсягів, структури й інтенсивності грошових потоків окремих суб'єктів господарювання.

8. Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактора часу. Темпи росту обсягу грошових потоків, а також їхня структура по видах діяльності підприємства складаються під істотним впливом фактора часу. Функціонування грошового капіталу в часі завжди являє собою результат обраної його власниками альтернативи - використати його з метою поточного споживання певного обсягу благ або утягнути його в подальший економічний процес для одержання цих благ у більшій кількості через певний період часу. [16]

9. Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактора ризику. Ризик є найважливішою характеристикою всіх форм використання коштів у господарській діяльності підприємства. Рівень ризику використання коштів перебуває в прямої залежності від рівня очікуваного ефекту грошового потоку (чистого грошового потоку), зокрема від рівня прибутковості окремих господарських операцій. Формуючи різні види грошовим потоків, пов'язані з використанням капіталу в грошовій формі для одержання доходу від операційної або інвестиційної діяльності, підприємець завжди повинен усвідомлено йти на ризик, міру якого він визначає самостійно. Фактор ризику є важливим об'єктивним атрибутом формування грошових потоків підприємства й повинен обов'язково враховуватися в процесі керування ними.

10. Грошовий потік підприємства як процес, здійснюваний з урахуванням фактора ліквідності. Обслуговуючи процес кругообігу капіталу в грошовій формі, формований підприємством грошовий потік повинен забезпечувати не тільки своєчасне надходження й витрата коштів , але й з рівень їхнього запасу з метою підтримки постійної платоспроможності. Такий запас створюється на підприємстві як у формі грошових активів й їхніх еквівалентів, так й у формі короткострокових фінансових інструментів інвестування.

Керування ліквідністю грошового потоку забезпечується не тільки визначенням необхідного обсягу коштів для підтримки постійної платоспроможності підприємства, але й формуванням раціональної структури всієї сукупності його активів за цим критерієм.

Проведений огляд найбільш істотних характеристик грошового потоку підприємства показує, наскільки багатоаспектної з теоретичних і прикладних позицій є ця економічна категорія. При цьому всі розглянуті характеристики, що відбивають особливості руху грошових коштів підприємства в різних його аспектах, тісно взаємозалежні й вимагають комплексного відбиття при визначенні економічної сутності грошового потоку. З обліком розглянутих основних характеристик економічна сутність грошових потоків підприємства в найбільш узагальненому виді може бути сформульована в такий спосіб: "Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і виплат коштів , що генеруються у ході господарської діяльність, рух яких пов'язане з факторами часу, ризику й ліквідності". [19;20]

Згідно П(З)БУ 4 "Звіт про рух грошових коштів", грошові потоки підприємства - це надходження й витрати коштів й їхніх еквівалентів.

Кошти включають готівка, гроші на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також депозити до запитання.

Еквіваленти коштів - короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму грошей і мають незначний ризик зміни вартості. До них ставляться високоліквідні інвестиції строком не більше 3 місяців - казначейські векселі, депозитні сертифікати.

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, таким, що включає в себе чисельні види цих потоків. Для ефективного, цілеспрямованого управління грошові потоки потребують певної класифікації.

Грошові потоки підприємства можуть бути класифіковані за різними ознаками. А отже, саме з метою ефективного управління грошові потоки підприємства доцільно класифікувати за наступними ознаками:

1) За масштабами обслуговування: грошові потоки по підприємству в цілому; грошові потоки по структурних підрозділах; по окремих господарських операціях, а також по видах продукції.

2) За видами господарської діяльності грошові потоки класифікують на: грошові потоки по операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності.

3) За напрямком руху грошових коштів: вхідний грошовий потік - сукупність надходжень грошових коштів по підприємству; вихідний грошовий потік - сукупність всіх видатків по підприємству. Як вхідний, так і вихідний, грошові потоки тісно взаємопов'язані, оскільки недостатність обсягів в часі одного грошового потоку обумовлює наступне скорочення обсягів іншого грошового потоку.

4) За методом визначення обсягу - валовий грошовий потік як вся сукупність надходжень та видатків підприємства. Чистий грошовий потік - сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

5) За рівнем достатності обсягу грошового потоку розглядають:

- надлишковий грошовий потік - надходження грошових коштів значно перевищують реальну потребу підприємства;

- дефіцитний грошовий потік - надходження грошових коштів значно нижче реальних потреб підприємства.

6) За методами оцінки в часі - розглядають теперішній грошовий потік (поточний) та майбутній грошовий потік.

7) За ознакою безперервності формування в певному періоді:

- регулярний грошовий потік, що здійснюється за окремими операціями протягом певного періоду постійно з певним інтервалом;

- дискретний грошовий потік - надходження та видатки грошових коштів, що пов'язані із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства, наприклад, придбання цілісного майнового комплексу, отримання безповоротної грошової допомоги, продаж частини майна підприємства і таке інше.

8) За стабільністю часових інтервалів формування грошові потоки поділяють на регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах певного періоду - ануїтетний грошовий потік та регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в межах певного періоду, наприклад, лізингові платежі, які сплачуються нерівномірно за погодженням сторін. [24]

Проведину класифікацію грошових потоків доцільно занести в таблицю (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Класифікація грошових потоків підприємства

Масштаб обслуговування фінансово-господарської діяльності:

- грошовий потік по підприємству в цілому;

- грошовий потік по окремим видам господарської діяльності;

- грошовий потік

окремого структурного підрозділу;

- грошовий потік окремої господарської операції.

Види господарської діяльності:

- грошовий потік від виробничої(комерційної) діяльності;

- грошовий потік від інвестиційної діяльності;

- грошовий потік від фінансової діяльності.

Черговість та напрямки здійснення платежів:

- пріоритетний грошовий потік;

- поточний грошовий потік;

-дискреційний грошовий потік;

- довгостроковий грошовий потік.

Напрямок руху потоку:

- вхідний грошовий потік;

- вихідний грошовий потік;

- сальдовий (результативний) грошовий потік.

За стабільністю часових інтервалів формування:

- регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що розглядається;

- регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що розглядається.

Спосіб визначення розмірів грошового потоку:

- чистий грошовий потік;

- розрахунковий грошовий потік (традиційний);

- загальний грошовий потік.

Ритмічність здійснення:

- регулярні грошові потоки;

- нерегулярні грошові потоки.

Сфера обігу:

- зовнішній грошовий потік;

- внутрішній грошовий потік;

- оптимальний грошовий потік.

Метод оцінки у часі:

- поточний грошовий потік;

- майбутній грошовий потік.

Обсяги надходжень та витрачань грошових коштів:

- надлишковий грошовий потік;

- дефіцитний грошовий потік;

- оптимальний грошовий потік.

Форма здійснення:

- готівковий грошовий потік;

- безготівковий грошовий потік.

В залежності від масштабів обслуговування фінансово-господарської діяльності узагальнюючим є грошовий потік по підприємству в цілому. Він акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства. Грошовий потік по окремим видам господарської діяльності характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства у розрізі окремих видів його господарської діяльності. Грошовий потік окремого структурного підрозділу стає самостійним предметом дослідження в результаті виділення філіалів, представництв, інших структурних підрозділів як окремих об'єктів управління. Існування грошового потоку окремої господарської операції залежить від можливості виділити цю операцію як окрему складову всіх фінансово-господарських процесів підприємства та від можливості визначити пов'язаний з нею рух грошових коштів. [27;30]

Залежно від напрямку руху потоку розглядають: вхідний, вихідний, та сальдовий (результативний) грошовий потік. Вхідний грошовий потік характеризує обсяг надходження грошових коштів в цілому та по окремих джерелах їх утворення, вихідний - обсяги витрачання грошових коштів в цілому та по окремих напрямках використання.

Сальдовий (результативний грошовий потік) формується як сума вхідного та вихідного потоку. Його знак (напрямок руху) залежить від співвідношення обсягів їх формування.

Залежно від виду діяльності виділяють: грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності, грошовий потік від фінансової діяльності. Для того щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити стабільність їх надходження і витрачання, а також пов'язати величину отриманого фінансового результату із станом грошових коштів аналізуються три види діяльності: операційна, фінансова та інвестиційна (див. табл. 1.2)

Рух коштів у «Звіті про рух грошових коштів» відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність -- це основна діяльність підприємства, а також інша діяльність, яка не є інвестиційною та фінансовою.

Інвестиційна діяльність -- це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність -- це сукупність операцій, які спричинюють зміни величини і складу власного та позикового капіталу.

Таблиця 1.2

Види грошових потоків від здійснення господарської діяльності

Операційна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

1

2

3

- грошові кошти від продажу товарів, надання послуг;

- грошові надходження від оренди, гонорарів, комісійних та інших доходів;

- грошові платежі постачальникам за товари, послуги;

- грошові платежі службовцям та від їх імені;

- грошові надходження і платежі страховій компанії: страхові премії та позови, річні внески, інші страхові винагороди;

- грошові виплати та компенсації податку на прибуток, якщо вони не пов'язані з інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

- грошові надходження та платежі за контрактами, укладеними з комерційною або торгівельною маркою;

- відшкодування раніше списаних активів.

- грошові платежі для придбання основних засобів, матеріальних та інших необоротних активів;

- грошові платежі для придбання пайових чи боргових інструментів інших компаній та часток участі у спільних компаніях (крім еквівалентів грошових коштів і платежів, призначених для торгівельних платежів та комерційних цілей);

- авансові грошові платежі та кредити (крім авансових платежів та кредитів, наданих фінансовими компаніями);

-грошові відшкодування авансів і кредитів, наданих іншим сторонам (крім фінансових інститутів);

- грошові платежі за терміновими контрактами, опціонами та свопами (крім випадків укладення контрактів з комерційною чи торгівельною метою або

для фінансової діяльності).

- грошові надходження від емісії акцій чи інших пайових інструментів;

- грошові виплати власникам для придбання чи погашення акцій компанії;

- грошові надходження від випуску незабезпечених облігацій, позик, векселів, забезпечених облігацій, закладних та інших короткострокових та довгострокових кредитів;

- грошові погашення кредитних сум;

- грошові платежі орендаря для зменшення заборгованості з фінансової оренди;

- грошові надходження (платежі) від інвестицій в асоційовані, дочірні, спільні підприємства.

Кожен вид грошового потоку визначається як різниця між надходженням грошей від проведення даної діяльності та витраченням грошей на її фінансування.

Залежно від способу визначення розмірів грошового потоку виділяють:

- чистий грошовий потік, який являє собою зміну наявних грошових коштів за період та визначається як різниця між залишком грошових коштів на кінець та початок періоду, що аналізується. Таким чином, він характеризує сальдовий (результативний) потік без відображення обсягу грошових операцій.

- розрахунковий грошовий потік (традиційний) - це приблизна оцінка поповнення грошових коштів підприємства за результатами господарської діяльності, яка використовується в планових та експертних розрахунках. За своїм вартісним складом він являє суму чистого прибутку та амортизаційних відрахувань. Не враховує інші складові грошового потоку, а отже може некоректно відображати реально досягнутий результат господарювання.

- загальний грошовий потік, що використовується для оцінки обсягів усіх видів операцій підприємства, що пов'язані з рухом грошових коштів, поза залежністю від напрямку руху коштів. [37;44]

Залежно від ритмічності здійснення грошові потоки підприємства визначаються як:

- регулярні грошові потоки;

- нерегулярні грошові потоки.

Перші є, як правило, результатом господарсько-фінансової діяльності підприємства, їх обсяг є сталим в часі або має певну тенденцію до зміни. Надходження та витрачання грошей здійснюється систематично, з певною періодичністю. Нерегулярні грошові потоки пов'язані, як правило, з проведенням окремих господарських операцій. Вони виникають спонтанно, не мають сталого обсягу та періодичності.

Залежно від черговості та напрямків здійснення платежів грошові потоки поділяються на:

- пріоритетний грошовий потік - це обов'язкові грошові виплати, які повинно здійснити підприємство у першочерговому порядку для запобігання фінансових ускладнень та подовження нормальної життєдіяльності (процентні, податкові виплати, погашення сум боргів, строк сплати яких настав, інші виплати, що є пріоритетними по відношенню до інших напрямків використання коштів).

- поточний грошовий потік, що характеризує обсяги та напрямки використання грошових коштів для фінансування поточної господарської діяльності підприємства (крім пріоритетних платежів), для забезпечення обіговими активами запланованих обсягів діяльності підприємства (товарообороту).

- дискреційний грошовий потік характеризує надходження та витрачання грошових коштів на цілі, що не пов'язані безпосередньо з поточною господарською діяльністю (купівля постійних активів, здійснення фінансових вкладів, виплата дивідендів по акціях підприємства, витрати, пов'язані з поглинанням інших компаній, підприємств, придбання філіалів, заснування дочірніх підприємств тощо).

- довгостроковий грошовий потік, який формується як сукупність джерел та напрямків використання грошових коштів, що приводять до довгострокової зміни структури капіталу підприємства (емісія акцій, довгострокових облігацій, отримання банківських позик тощо, витрачання грошових коштів на виплату основної суми боргу, викуп компанією частини власних акцій, погашення інших довгострокових фінансових інструментів).

За методом оцінки у часі грошові потоки поділяються на:

- поточний грошовий потік, що характеризує грошовий потік підприємства як єдину співставну його величину, приведену за вартістю до поточного моменту часу;

- майбутній грошовий потік характеризує грошовий потік підприємства як єдину спів ставну його величину, приведену за вартістю до конкретного моменту часу в майбутньому.

В залежності від обсягів надходжень та витрачань грошових коштів грошовий потік підприємства може бути надлишковим, дефіцитним або оптимальним. Надлишковий грошовий потік характеризується перевищенням надходжень грошових коштів над поточними потребами підприємства. У випадку, коли надходження грошових коштів недостатньо для задоволення поточних потреб підприємства, формується дефіцитний грошовий потік. Оптимальний грошовий потік характеризується збалансованістю надходження та використання грошових коштів, що сприяє формуванню їх оптимального залишку, який дозволяє підприємству своєчасно виконувати свої зобов'язання, що потребують розрахунку лише в грошовій формі, і при цьому підтримувати максимально можливу рентабельність грошових коштів. [45;50]

Розглянута класифікація дозволяє більш повно та ціле направлено здійснювати облік, аналіз та планування грошових потоків від різних видів діяльності, з метою забезпечення ефективного управління грошовими потоками підприємства.


Подобные документы

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

 • Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, види та значення грошових потоків у діяльності підприємства. Загальна характеристика та історія розвитку ВАТ "Калина", аналіз його фінансового стану. Основні шляхи та методи оптимізації потоків грошових коштів, розробка платіжного календаря.

  дипломная работа [846,4 K], добавлен 04.05.2014

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.

  курсовая работа [219,3 K], добавлен 23.11.2011

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.