Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.10.2012
Размер файла 738,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків
 • 1.1 Сутність та класифікація грошових потоків
 • 1.2 Основні засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві
 • Розділ 2. Аналіз грошових потоків на ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат"
 • 2.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства
 • 2.2 Аналіз грошових потоків та рух грошових коштів на підприємстві
 • 2.3 Розрахунку впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів
 • 2.4 Аналіз достатності надходження та ефективності використання грошових коштів
 • Розділ 3. Шляхи оптимізації грошових потоків
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Додатки

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки користувачі фінансової звітності прагнуть отримувати повну та достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства. У системі показників, що застосовуються для оцінки фінансового стану підприємства, провідне місце належить фінансовим результатам. Однак, прибуткові підприємства за даними бухгалтерського обліку можуть бути й не спроможні погасити свої зобов'язання через відсутність грошових коштів. У підприємств, які успішно збільшують обсяги продажу, може спостерігатись зниження ліквідності, у збиткових, навпаки, - її підвищення. Для виплати позик, заміни та розширення виробничих потужностей, а також виплати дивідендів використовуються саме грошові кошти, а не чистий дохід, який може не дорівнювати приросту грошових коштів. Показник зміни залишку грошових коштів носить менш суб'єктивний характер, ніж показник величини прибутку, який визначається за методом нарахувань. Отже, реальні можливості будь-якого підприємства в кінцевому підсумку визначаються не фінансовим результатом, а здатністю генерувати грошові потоки.

Аналіз грошових потоків на базі фінансових показників може бути використаний як при оперативному, так і при стратегічному плануванні. Якщо у рамках короткострокового періоду порівняно легко спрогнозувати та спланувати надходження і виплати грошових коштів, то при плануванні у середньостроковому та довгостроковому періодах виходять з певних співвідношень між майном і зобов'язаннями.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів, який формується у розрізі трьох видів діяльності підприємства - операційної, інвестиційної і фінансової. Проте аналіз є ефективним лише якщо надходження грошових коштів співставляються зі звітним значенням чистого прибутку для перевірки якості останнього. Чим ближчі значення надходження грошових коштів і отриманого прибутку, тим вищою є його якість.

Основною метою аналізу руху грошових коштів є виявлення рівня достатності формування грошових потоків за видами діяльності, їх ефективності, а також збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягом і в часі.

Рух грошових коштів підприємств дає змогу своєчасно здійснювати комерційні операції, накопичувати власний капітал суб'єкта підприємницької діяльності. Ефективна діяльність підприємств залежить від багатьох чинників, проте одним із найважливіших є безперервність операційного циклу підприємства.

Важлива складова операційного циклу підприємстві - це фінансовий цикл, який розпочинається з моменту отримання коштів за реалізовані товари і триває до моменту їх витрачання на придбання нових товарів або на оплату робіт, послуг, виплату заробітної плати тощо. Внаслідок порушення розрахункової дисципліни на підприємствах споживчої кооперації утворилися значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості, які негативно впливають на функціонування господарського механізму.

Зменшення тривалості фінансового циклу, затримка в одержані коштів за реалізовані товари може призвести до зменшення ліквідності підприємства, а в разі значних затримок - навіть до його банкрутства. Тому господарська діяльність підприємства неможлива без застосування контролю, тобто без систематичного спостереження та перевірки фактів господарського життя.

В умовах формування й встановлення нових соціально-економічних відносин з урахуванням існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності виникає потреба у створенні ефективного внутрішнього аудиту. Питання його організації є актуальним.

грошовий потік класифікація аналіз

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: "Аналіз грошових потоків на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат та їх оптимізація".

Об'єкт дослідження - Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Предмет дослідження - аналіз грошових потоків та аудит грошових коштів на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Мета дослідження - розгляд аналізу грошових потоків на підприємстві, а також висвітлення питань організації реформування діючої контрольної системи; впровадження і методики проведення внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємстві, порядок проведення якого регламентується Міжнародними стандартами аудиту.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1) проаналізувати теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків;

2) вивчити основні засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві;

3) дослідити шляхи оптимізації грошових потоків;

4) проаналізувати грошові потоки на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Список використаних джерел включає 25 найменувань. Робота викладена на ___ сторінці друкованого тексту.

Розділ 1. Теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків

1.1 Сутність та класифікація грошових потоків

Господарська діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з рухом коштів. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Неперервний процес руху коштів у часі являє собою грошовий потік, який образно порівнюють із системою "фінансового кровообігу", що забезпечує життєздатність організації. Від повноти і вчасності забезпечення процесу постачання, виробництва і збуту продукції грошовими ресурсами залежать результати основної (операційної) діяльності підприємства, ступінь його фінансової стабільності і платоспроможності, конкурентні переваги, необхідні для поточного і перспективного розвитку.

Поняття "грошовий потік" прийшло до нашої мови з іноземних джерел. Гроші можуть мати як готівкову, так і безготівкову форму, вільно переходячи з однієї форми в іншу. Cash flow швидше можна перекласти як "рух коштів", але у нас вже прийнято називати грошові надходження та витрати грошовим потоком.

Рух грошових коштів фірми є безперервним процесом. У фінансовому менеджменті управління грошовим потоком є одним з найважливіших завдань. У проектному аналізі методи аналізу та прогнозування грошових потоків використовуються при обґрунтуванні ефективності проекту та розрахунках забезпечення проекту коштами, що є центральною проблемою.

Використання грошового потоку дозволяє враховувати подію, яка об'єктивно відбулася - отримання або сплата грошей. Трактування деяких грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку не впливає на розмір прибутку і терміни його виявлення. Іноді вагомі грошові надходження не впливають на розмір доходу, і навпаки [11, 234].

Під грошовим потоком розуміють різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду. Вони є одним з найважливіших самостійних об'єктів фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Припинення поточних платежів і нездатність вчасно задовольнити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання є зовнішньою ознакою банкрутства підприємства. Тому з метою попередження ситуації, коли прибуткове підприємство є неспроможним розрахуватись за своїми зобов'язаннями, підлягає дослідженню фінансовий оборот підприємства та з'ясовується, наскільки організоване управління грошовими потоками (чи в будь-який момент у розпорядженні підприємства є достатня кількість готівки).

Можна виділити декілька значень поняття "грошовий потік". На статичному рівні - це кількісне вираження грошових коштів, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання (підприємства або особи) у даний конкретний момент часу - "вільний резерв". Для інвестора - це очікуваний у майбутньому дохід від інвестицій (з урахуванням дисконту). З точки зору керівництва підприємства, на динамічному рівні, грошовий потік - це план майбутнього руху грошових потоків підприємства в часі або зведення даних про їх рух у попередніх періодах. У кожному випадку грошовий потік означає фактичний рух фінансових коштів [11, 235].

З точки зору проектного аналізу, грошовий потік обчислюється як різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають у результаті реалізації проекту.

Існує декілька підходів до визначення грошового потоку залежно від методів його розрахунку [10, 311].

Традиційний грошовий потік - це сума чистого доходу та нарахованої амортизації.

Фінансовий потік - це надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу.

Загальний грошовий потік - це фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду.

Релевантні грошові потоки - це визначені грошові потоки, які розглядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності.

Якщо проект впроваджується на базі існуючого підприємства, тобто фірма має фіксовані на певну дату основні та оборотні засоби і намагається досягти певної мети, для достовірної оцінки впливу проекту на її фінансовий стан, результати та забезпеченість коштами необхідно враховувати тільки цей вплив, а не поточні фактори, які не мають відношення до проекту. Тому у розрахунках необхідно використовувати лише додаткові грошові потоки.

Додаткові грошові потоки - це грошові потоки, що стосуються інвестиційного проекту. Додаткові грошові потоки є виразом додаткових вигід і витрат проекту. Оскільки грошові надходження фірми не ідентичні їхнім доходам, проектний аналіз використовує поняття грошового потоку. Чистий доход, як правило, розраховується згідно з бухгалтерськими правилами й визначається як різниця між доходами та витратами:

Кумулятивний грошовий потік - це чистий грошовий потік протягом тривалого циклу.

Значною статтею грошового потоку є амортизаційні відрахування. Нарахування і витрати грошових коштів мають і такі назви:

Грошовий приплив - це нарахування грошових коштів;

Грошовий відплив - це витрати грошових коштів (виплати);

Активи - це ресурси фірми, що враховані як її власність, або підтвердження боргових зобов'язань.

Пасиви - це джерела ресурсів фірми, що враховані, як власні та залучені фонди, а також боргові зобов'язання.

Грошовий потік з активів містить три компоненти: операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст чистого робочого капіталу.

Операційний потік грошей - це потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажу. Витрати, пов'язані з фінансуванням фірмою своїх активів, не включаються до операційного потоку, оскільки вони не є операційними витратами.

Внаслідок того, що певна частина грошового потоку фірми, як правило, реінвестується з фірми, у фірми виникають капітальні витрати.

Капітальні витрати - це чисті витрати на придбання активів без продажу активів.

Різниця між проектованим збільшенням оборотних активів і поточних зобов'язань визначається як зміна в чистому робочому капіталі.

Приріст чистого робочого капіталу - це різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичного збільшення кредиторських рахунків і нарахувань. Він вимірюється як зміна чистого робочого капіталу за період, що досліджується, і репрезентує чистий ріст теперішніх активів порівняно з теперішньою заборгованістю.

Для розрахунку операційного потоку необхідно визначити річницю між доходами та витратами, причому до витрат не включаються амортизація, оскільки це - не відтік грошей, та проценти, тому що вони є фінансовими витратами. Амортизаційні відрахування - це вид затрат, які фірма не сплачує зовнішнім постачальникам як заробітну плату, а акумулює в окремий фонд, чим зменшує суму оподаткованого доходу та створює таким чином додатковий грошовий потік.

У розрахунках операційного потоку враховуються податки, оскільки вони виплачуються грошима.

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно здійснювати їхню класифікацію за різними ознаками, методичний підхід до якої найбільш докладно висвітлено в працях І.А. Бланка [17, 256].

1. За спрямованістю руху коштів виділяють такі види грошових потоків:

додатний грошовий потік (приплив коштів);

від'ємний грошовий потік (відплив коштів).

На рис. 1.1 стрілки, спрямовані всередину, показують додатний грошовий потік (приплив коштів), назовні - від'ємний грошовий потік (відплив коштів).

Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість: збій у часі або в обсязі одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доцільно розглядати у взаємозв'язку як єдиний об'єкт управління.

2. За методом обчислення обсягу:

валовий грошовий потік - це всі надходження або вся сума витрати коштів в аналізованому періоді;

чистий грошовий потік (ЧГП), що становить різницю між додатним ДГП) і від'ємним (ВГП) потоками коштів в аналізованому періоді:

ЧГП = ДГП - ВГП.

ЧГП може бути як додатною, так і від'ємною величиною.

Чистий грошовий потік - це загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період. Після одного або двох років діяльності підприємство сподівається на надходження чистого грошового потоку від інвестиційного проекту. Цей потік грошових надходжень є додатковим доходом від інвестиції за мінусом експлуатаційних витрат, які включають у себе прямі витрати і будь-які податкові платежі, що також є грошовими потоками. Звісно, не всі інвестиції матимуть таку модель грошових потоків. Приміром, інвестиції фармацевтичної компанії у багатонадійні дослідження матимуть відплив грошових коштів протягом кількох років, аж поки такі роботи забезпечать надходження грошових потоків. У разі розширення інвестиційного проекту, потреба в оборотному капіталі може змінюватися. Так, зі зростанням обсягів продажу можна очікувати зростання продажу у кредит, що призводитиме до відстрочення надходження потоку грошей у виробництво.

3. За видами діяльності:

грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. ін.);

грошовий потік від інвестиційної діяльності - це надходження і витрати коштів, пов'язані з процесом реального і фінансового інвестування;

грошовий потік від фінансової діяльності - це надходження і виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів та позик, з виплатою дивідендів і т. ін.

4. За рівнем достатності обсягу розрізняють:

надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються і простоюють вільні залишки готівки на рахунках у банку;

дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче від реальних потреб підприємства.

Рис. 1.1 Грошові потоки

5. За неперервністю формування розрізняють:

регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді за окремими господарськими операціями здійснюється регулярний приплив або відплив коштів;

дискретний (епізодичний) грошовий потік, пов'язаний зі здійсненням одиничних господарських операцій у розглянутому періоді.

6. За стабільністю часових інтервалів регулярні грошові потоки можуть бути:

з рівномірними часовими інтервалами, що називається ануїтетом;

з нерівномірними часовими інтервалами.

7. За періодом часу:

короткострокові грошові потоки (до року);

довгострокові грошові потоки (понад рік).

8. Залежно від того, коли надходять кошти - на початку періоду (передоплата) чи наприкінці періоду - розрізняють грошові потоки:

пренумерандо;

постнумерандо.

9. За видами використовуваних валют розрізняють:

грошові потоки в національній валюті;

грошові потоки в іноземній валюті.

10. За законністю здійснення виділяють:

легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і податковому законодавству;

нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм з метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди.

Розглянуті класифікації дають можливість більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві.

1.2 Основні засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві

Від обсягів і швидкості руху грошового обігу, ефективності керування ним безпосередньо залежать платоспроможність і ліквідність підприємства. Тому аналіз грошових потоків є основою оцінки і прогнозування платоспроможності підприємства, дає змогу об'єктивніше оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрах відповідальності. Основними джерелами інформації для аналізу формування і розміщення капіталу підприємства є дані фінансової звітності: форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками грошових коштів.

Основна мета аналізу грошових потоків:

виявити рівень достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства;

визначити ефективність та інтенсивність їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

вивчити фактори і спрогнозувати збалансованість та синхронізацію припливу і відпливу коштів за обсягом і часом для забезпечення поточної і перспективної платоспроможності підприємства.

Відсутність грошових коштів на рахунку підприємства свідчить про послаблення фінансової стійкості підприємства оскільки є доказом значного дефіциту грошових коштів і може призвести до банкрутства підприємства. Як правило, подібна ситуація викликана значною (як за обсягом, так і за часом існування) негативною різницею чистого грошового потоку, коли обсяг надходження коштів дорівнює або менше обсягу повернених позикових коштів. У цьому випадку нові суми позикового капіталу не повністю використовуються для розвитку підприємства, а плата за них знижує ефективність його діяльності.

Розбалансування структури грошового потоку також свідчить про погіршення фінансової стійкості підприємства. Зростання негативного потоку від операційної діяльності протягом тривалого періоду, як правило, призводить до різкого погіршення платоспроможності підприємства, навіть якщо грошові потоки від інвестиційної та/або фінансової діяльності є позитивними.

Проведення аналізу руху грошових потоків може складатися з наступних етапів (рис. 2.).

Аналізуючи грошові потоки будь-якого підприємства на базі Звіту про рух грошових коштів, структурованого в розрізі різних видів діяльності, потрібно мати на увазі наступне:

1. Величина грошового потоку від операційної діяльності в динаміці в фінансовій звітності повинна наводитися з такими показниками як приріст/зниження доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) і прибутку. Темп приросту грошового потоку від операційної діяльності характеризує масштаби зростання фінансового потенціалу підприємства та рівень дохідності досягнутий за минулі звітні періоди, що дозволяє зробити висновки про тенденції подальшого розвитку підприємства. З іншого боку, грошовий потік від операційної діяльності є індикатором ділової активності підприємства та його здатності погашати свої зобов'язання.

Позитивне сальдо, тобто чисте надходження грошових коштів у результаті операційної діяльності, забезпечує стабільність існування підприємства в довгостроковій перспективі. Грошові кошти, використані на виплату дивідендів, поповнення оборотних засобів, підприємство вже не зможе спрямувати на здійснення нових інвестиційних проектів і погашення; своєї кредиторської заборгованості. У таких випадках грошовий потік віл операційної діяльності не можна розглядати в перспективі як резерв ліквідності, а тільки як деяку суму фінансових коштів, яку у певній мірі можна задіяти у фінансовому та інвестиційному розвитку підприємства. Це, безумовно, ускладнює порівняльний аналіз діяльності підприємств [11, 236].

Рис.2.1 Послідовність проведення аналізу руху грошових потоків

Негативний грошовий потік у результаті операційної діяльності покривають за рахунок скорочення інвестиційних вкладень та/або джерел зовнішнього фінансування. Якщо підприємство має задовільні значення коефіцієнтів ліквідності і негативну величину грошового потоку від операційної діяльності, це означає, що результатом операційної діяльності є витрачання грошових коштів, а приріст коштів за період забезпечується за рахунок фінансової або інвестиційної діяльності. Подібна ситуація у довгостроковому періоді може призвести до того, що підприємство буде не в змозі погашати свої зобов'язання, оскільки основним стабільним джерелом їх погашення є надходження грошових коштів від операційної діяльності.

2. Аналіз грошового потоку від інвестиційної діяльності дозволяє прослідкувати інвестиційну політику підприємства, і виявити розмір тих інвестицій, які в майбутньому викличуть надходження або витрачання грошових коштів. Крім того, визначається надходження ліквідних коштів за рахунок скорочення інвестицій, вивільнення фінансових коштів, заморожених в окремих видах майна.

3. Окремий розгляд показників фінансової діяльності дає можливість не тільки проаналізувати фінансову політику та фінансові можливості підприємства, але й спрогнозувати майбутні дивіденди власників капіталу.

Отже, вихідним моментом аналізу грошових потоків є аналіз результату зміни грошових коштів від операційної діяльності. Розрізняють два способи визначення потоку грошових коштів у результаті основної діяльності: прямий і непрямий.

У першу чергу проводять горизонтальний аналіз грошових потоків: вивчають динаміку обсягу формування додатного, від'ємного і чистого грошового потоку підприємства в розрізі окремих джерел, розраховують темпи їхнього зростання і приросту, визначають тенденції зміни їхнього обсягу.

Темпи приросту чистого грошового потоку (ТЧГП) зіставляють з темпами приросту активів підприємства (ТАкт) і з темпами приросту обсягів виробництва (реалізації) продукції (ТРП). Для нормального функціонування підприємства, підвищення його фінансової стабільності і платоспроможності потрібно, щоб темпи зростання обсягів продажів були вищі від темпів зростання активів, а темпи зростання чистого грошового потоку випереджали темпи зростання обсягу продажів:

Паралельно проводять і вертикальний (структурний) аналіз додатного, від'ємного і чистого грошових потоків:

а) за видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), що дасть змогу установити частку кожного виду діяльності у формуванні додатного, від'ємного і чистого грошового потоків;

б) за окремими внутрішніми підрозділами (центрами відповідальності), що покаже внесок кожного підрозділу у формування грошових потоків;

в) за окремими джерелами надходження і напрямами витрати коштів, що дає можливість установити частку кожного з них у формуванні загального грошового потоку. При цьому визначають роль і місце чистого прибутку у формуванні ЧГП, виявляють ступінь достатності амортизаційних відрахувань для відтворення основних засобів і нематеріальних активів.

Результати горизонтального і вертикального аналізу служать базою проведення фундаментального (факторного) аналізу формування чистого грошового потоку.

Для вивчення факторів формування додатного, від'ємного і чистого грошових потоків рекомендується використовувати прямий і непрямий методи.

Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий потік коштів підприємства у звітному періоді. Застосовуючи цей метод, використовують безпосередньо дані бухгалтерського обліку і звіту про рух коштів, що характеризують усі види їхніх надходжень і витрати. Відмінність результатів розрахунку грошових потоків за прямим і непрямим методами стосуються тільки операційної діяльності [11, 238].

Перевагою прямого способу є те, що він дозволяє оцінити загальні суми надходження і витрачання грошових коштів підприємства, виявити ті статті, які формують найбільші надходження і витрачання грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності. Інформація, отримана при використанні прямого методу, використовується для прогнозування грошових потоків.

За операційною діяльністю ЧГП прямим методом визначають у такий спосіб:

де ВРРП - виручка від реалізації продукції і послуг; - одержані аванси від покупців і замовників; ІНод - сума інших надходжень від операційної діяльності; ПТМЦ - сума засобів, виплачена за придбані товарно-матеріальні цінності; ЗП - сума виплаченої заробітної плати персоналу підприємства; ПП - сума податкових платежів у бюджет і в позабюджетні фонди; ІВод - сума інших виплат у процесі операційної діяльності.

Фактори зміни чистого грошового потоку від операційної діяльності, обчисленого за прямим методом, показано на рис.2.2.

Рис.2.2 Фактори зміни чистого грошового потоку, обчисленого за прямим методом

Зіставляючи фактичні дані за кожною статтею надходження і витрати коштів з базовими даними (плану минулого періоду), можна зробити висновки про здатність підприємства нарощувати кошти в результаті своєї основної діяльності. Якщо результатом основної діяльності є не приплив, а відплив коштів і ця ситуація повторюється щорічно, то це може призвести в остаточному підсумку до неспроможності підприємства.

Одна з переваг прямого методу полягає в тому, що він показує загальні суми надходжень та платежів і зосереджує увагу на тих статтях, що генерують найбільший приплив і відплив коштів. Однак цей метод не розкриває взаємозв'язку величини фінансового результату і величини зміни коштів, зокрема не показує, чому виникає ситуація, коли прибуткове підприємство є неплатоспроможним.

Непрямий метод кращий з аналітичного погляду, тому що дає змогу пояснити причини розбіжностей між фінансовими результатами і вільними залишками готівки. Розрахунок чистого грошового потоку за непрямим методом здійснюють шляхом відповідного коригування чистого прибутку на суму змін у запасах, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень та інших статей активу, що належать до поточної діяльності. Джерелами інформації для розрахунку й аналізу грошових потоків за непрямим методом є звітний бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки.

За операційною (основною) діяльністю його розраховують у такий спосіб:

де ЧПод - сума чистого прибутку підприємства від операційної діяльності; А - сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів; ДЗ - зміна суми дебіторської заборгованості; ЗТМЦ - зміна суми запасів і ПДВ за придбаними цінностями, що входять до складу оборотних активів; КЗ - зміна суми кредиторської заборгованості; ДМП - зміна суми доходів майбутніх періодів; Р - зміна суми резерву майбутніх витрат і платежів; АВод - зміна суми одержаних авансів; АВВ - зміна суми виданих авансів.

Таким чином, непрямий метод наочно показує відмінність між чистим фінансовим результатом і чистим грошовим потоком підприємства. За допомогою ряду коригувальних процедур фінансовий результат підприємства (чистий прибуток або збиток) перетвориться у величину чистого грошового потоку від операційної діяльності [11, 241].

У результаті цього можна встановити фактори, що сприяють збільшенню і зменшенню чистого грошового потоку (рис.2.3).

Рис.2.3 Фактори першого порядку зміни чистого грошового потоку від операційної діяльності, обчисленого за непрямим методом

Після цього детальніше вивчають причини зміни кожної складової чистого грошового потоку.

За інвестиційною діяльністю суму ЧГП визначають як різницю між сумою виручки від реалізації необоротних активів і сумою інвестицій на їх придбання:

де ВРОЗ - виручка від реалізації основних засобів;

ВРНА - виручка від реалізації нематеріальних активів;

ВРДФА - сума виручки від реалізації довгострокових фінансових активів;

ВРВА - виручка від реалізації раніше викуплених акцій підприємства;

Дод - сума одержаних дивідендів і процентів за довгостроковими цінними паперами;

ПОЗ - сума придбаних основних засобів;

НКБ - зміна залишку незавершеного капітального будівництва;

ПНА - сума придбання нематеріальних активів;

ПДФА - сума придбання довгострокових фінансових активів;

ПВА - сума викуплених власних акцій підприємства.

Фактори формування чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності показано на рис.2.4.

При поглибленому аналізі детальніше вивчають фактори зміни основних складових чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

За фінансовою діяльністю прийнято відображати припливи і відпливи коштів, пов'язані з використанням зовнішнього фінансування. Суму ЧГП визначають як різницю між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, сумою виплаченого основного боргу і сумою виплачених дивідендів власникам підприємства:

де Звк - сума додатково залученого із зовнішніх джерел власного капіталу (грошові надходження від випуску акцій та інших часткових інструментів, а також додаткових вкладень власників);

ЗДК - сума додатково залучених довгострокових кредитів і позик;

Зкк - сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;

ЦФ - сума засобів, що надійшли як безоплатне цільове фінансування підприємства;

Вдк - сума виплат основного боргу за довгостроковими кредитами і позиками;

Вкк - сума виплат (погашення) основного боргу за короткостроковими кредитами і позиками;

ВД - сума виплачених дивідендів акціонерам підприємства.

Рис.2.4 Фактори першого порядку зміни чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності

Механізм формування чистого грошового потоку за фінансовою діяльністю представлений на рис.2.5.

Результати розрахунку суми ЧГП за операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю дають змогу визначити загальний його обсяг по підприємству:

Рис.2.5 Фактори зміни чистого грошового потоку від фінансової діяльності

Перевага непрямого методу визначення ЧГП полягає в тому, що він дає змогу виявити динаміку всіх факторів, які формують величину ЧГП, зате прямий метод дозволяє одержати точніші дані про обсяг і склад грошових потоків. Тому, аналізуючи грошові потоки, потрібно застосовувати обидва методи в комплексі.

Керування грошовими потоками потребує постійного моніторингу (системи спостереження) рівномірності і синхронності формування додатного і від'ємного грошового потоку в розрізі окремих інтервалів звітного періоду, для чого можна застосовувати спосіб зіставлення динамічних рядів (табл.2.1) і графічний метод (рис.2.6).

Наведені в таблиці дані і графік наочно показують, у які періоди підприємство має надлишок коштів, а в які відчуває нестачу.

Для оцінювання ступеня рівномірності формування і синхронності додатного і від'ємного грошового потоку розраховують такі показники: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації і коефіцієнт кореляції.

Середньоквадратичне відхилення показує абсолютне відхилення індивідуальних значень від середньоарифметичного рівня показника. Його розраховують у такий спосіб:

Коефіцієнт варіації характеризує відносну міру відхилення окремих значень від середнього рівня показника. Для його розрахунку використовують таку формулу:

Таблиця 2.1.

Динаміка грошових потоків, тис. грн.

По-

каз-

ник

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДДП

7850

8070

8300

8680

8900

9050

9060

9200

9000

9160

9200

8750

ВДП

7700

7930

8120

8500

8650

8900

9510

9700

9100

8970

8850

8200

ЧДП

150

140

180

180

350

150

-450

-500

-100

+190

+350

+550

У прикладі, що розглядається, рівень варіації для додатного грошового потоку дорівнює 5,2 %, а для від'ємного грошового потоку - 7,1 %. Це порівняно невелике коливання відхилень значень динамічного ряду від середнього рівня досліджуваних показників [5, 178].

Рис.2.6 Графік синхронізації грошових потоків

Коефіцієнт кореляції показує ступінь синхронізації грошових потоків за аналізований період. Його розраховують за такою формулою:

Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до одиниці, тим менший розрив між значеннями додатних і від'ємних грошових потоків, з чого випливає, що потоки синхронізовані за часовими інтервалами. У такій ситуації менший ризик виникнення дефіциту коштів (у періоди перевищення від'ємного грошового потоку над додатним) чи надмірності грошової маси (у періоди перевищення додатного грошового потоку над від'ємним). І та, й інша ситуація не вигідна для підприємства: дефіцитний грошовий потік призводить до неплатоспроможності, надлишковий грошовий потік зумовлює знецінення коштів в умовах інфляції, унаслідок чого зменшується реальна величина власного капіталу. У нашому прикладі r = 0,88, на підставі чого можна зробити висновок, що на цьому підприємстві додатний і від'ємний грошові потоки досить добре збалансовані за тимчасовими інтервалами, хоча в липні - вересні підприємство відчуває дефіцит коштів.

Також розраховують і аналізують динаміку коефіцієнта ліквідності грошового потоку:

де ДГП - сума додатного грошового потоку;

ВГД - сума від'ємного грошового потоку.

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт має бути зі значенням, не нижчим від одиниці. Перевищення одиниці буде сприяти зростанню залишків грошових активів на кінець періоду, тобто підвищенню коефіцієнта абсолютної ліквідності підприємства.

Кошти в процесі свого руху проходять послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову.

Склавши тривалість перебування коштів на всіх стадіях кругообігу, одержимо загальну тривалість операційного циклу (ОЦ):

Операційний цикл включає період від моменту надходження на склад підприємства придбаних товарно-матеріальних цінностей до надходження грошей від покупців за реалізовану продукцію (рис.2.7).

Рис.2.7 Складові операційного і фінансового циклів

Оскільки підприємства оплачують рахунки постачальників з деяким часовим лагом, то фінансовий цикл, тобто цикл обігу готівки, менший від операційного циклу на період кредиторської заборгованості:

де ФЦ - тривалість фінансового циклу; Пкз - період кредиторської заборгованості. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку фінансового циклу та його складових, установити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення оборотності коштів, і розробити заходи, спрямовані на інтенсивніше використання їх.

Для оцінювання ефективності грошового потоку підприємства розраховують і аналізують коефіцієнт ефективності грошового потоку, як відношення суми чистого прибутку (ЧП) і амортизації (Ам) до від'ємного грошового потоку (ВГП):

або як відношення суми чистого прибутку і амортизації до середньорічної суми активів підприємства:

Ці показники характеризують здатність грошового потоку генерувати самофінансований дохід. Їх можна доповнити такими індивідуальними показниками [5, 183]:

коефіцієнтом рентабельності використання вільного грошового залишку в короткострокових фінансових вкладеннях (відношення отриманих процентних доходів до суми короткострокових фінансових вкладень);

коефіцієнтом рентабельності інвестиційних ресурсів, що накопичуються, у довгострокових фінансових вкладеннях (відношення отриманого доходу як дивідендів або відсотків до суми довгострокових фінансових вкладень) і т. ін.

Розділ 2. Аналіз грошових потоків на ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

2.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства

Об'єктом нашого дослідження є ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат".

Підприємство ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" належить до галузей харчової промисловості і спеціалізується на виробництві олійно-жирової продукції.

ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" розташоване на території міста Нововолинська.

Підприємство має розвинуту інфраструктуру інженерних комунікацій, надійне забезпечення електроенергією, теплом, водою, під'їздними автодорогами. Територія підприємства - 2 га, виробничі площі 10,3 тис. м2.

В даний час підприємство випускає: масло, маргарин, жир, жир технічний, олію та іншу продукцію.

Метою діяльності підприємства є об`єднання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності та одержання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

виробництво продукції;

надання послуг промислового характеру;

торгівельна діяльність;

оренда основних засобів;

заготівельна-промислова, посередницька діяльність.

В таблиці 2.1 наведено основні показники, що характеризують роботу підприємства за останні 3 роки.

Таблиця 2.1

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ ”Нововолинський олійно-жировий комбінат" за 2007-2009 роки.

Назва показника

Один. виміру

Фактичне значення

Абсолютне відхилення, +, -

2007

2008

2009

2008

до 2007

2009

до 2008

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг продукції

у діючих цінах

у порівняних цінах

тис. грн

2780.9

3910,3

4482.5

5335,9

5326.0

5844,0

+ 2545,1

+ 1933,7

+ 843,5

+ 508,1

Виручка від реалізації продукції

тис. грн

127,6

127354

168951

16767,5

4159,70

Затрати на виробництво

реалізованої продукції

тис. грн

4735,7

12862,4

14503,3

+ 9767,6

+1640,9

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

тис. грн

127,1

1804,1

675,4

675,4

2479,50

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

21,2

1717,7

1059,3

1080,50

2777

Рентабельність реалізованої продукції

%

- 32,8

3,3

21,3

-11,5

18

Середньоспискова чисельність

всього персоналу

Чол.

338

272

325

308

333

314

- 5

+ 42

+ 8

+ 6

Фонд оплати праці всього

Тис. грн.

1161,0

1271,1

1482,2

+ 321,2

+ 211,1

Продуктивність праці працівників

тис. грн/

чол.

11,6

16,4

17,7

+ 6,1

+ 1,3

Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн

40909,2

22 759,3

21 768,0

- 19141,2

+ 991,3

Фондомісткість

грн.

12,7

11,34

13,72

-0,8

+ 1,02

Фондовіддача

грн.

0,08

0, 19

0,27

+0, 19

+ 0,08

Фондоозброєність працівників

Тис.

грн / чол.

121,0

134,8

156,4

35,4

22,6

Як видно з таблиці 2.1 обсяги виробництва на протязі 2007-2009 років постійно збільшувались, як у діючих, так і в порівняних цінах.

Позитивним моментом є збільшення продуктивності праці на 41,4 % у 2008 році і на 7,9% у 2009 році.

У зв'язку з реструктуризацією підприємства у 2007 році було проведено ремонт та реконструкцію приміщень та обладнання, що призвело до росту фондомісткості та, відповідно, зменшення фондовіддачі.

В основному ж на ВАТ ”Нововолинський олійно-жировий комбінат" активна частина основних фондів як морально, так і фізично, зношена. Використання виробничих потужностей складає близько 15 %.

Підводячи підсумки загального аналізу діяльності підприємства за 2007-2009 роки, можна стверджувати, що у 2007 році була закладена база для початку економічного зростання ВАТ ”Нововолинський олійно-жировий комбінат". У 2007 році значно покращились усі економічні показники: зросли обсяги виробництва продукції у діючих цінах на 34,0%, виручка від реалізації на 160,2 %, фонд оплати праці на 9,5%, зменшилась на 25 529 тис. грн кредиторська заборгованість, на 3039 тис. грн зменшилась дебіторська заборгованість, що є наслідком завершення реструктуризації підприємства, також зменшились запаси сировини і матеріалів, готової продукції і товарів на 264 тис. грн.

Покращення фінансового стану спостерігалось у 2008 році: скоротилися виробничі запаси на 76 тис. грн, зменшилась на 107 тис. грн дебіторська заборгованість, на 1778 тис. грн скоротилась кредиторська заборгованість.

Тепер оцінимо ефективність роботи підприємства, використовуючи наступні показники рентабельності: рентабельність підприємства; рентабельність власного капіталу; рентабельність активів; рентабельність продукції; рентабельність основної діяльності.

Таблиця 2.2

Узагальнена оцінка показників рентабельності

Назва показника

Формула

Нормат.

знач.

Роки

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

1. Рентабельність підприємства

Збільше-ння

0,02

0,003

0,08

2. Рентабельність основної діяльності

*100%

Збільше-ння

0,2

1,8

2,1

3. Рентабельність власного капіталу

*100%

Збільше-ння

0,3

0,1

2,8

4. Рентабельність активів

*100%

Збільше-ння

0,01

0,003

0,08

5. Рентабельність продукції

*100%

Збільше-ння

0,005

0,0007

0,032

де Пч - чистий прибуток;

ОСф - основні фонди (середньорічна вартість);

ОБк - обігові кошти (середньорічна вартість).

Двк - джерела власних коштів підприємства.

А - активи (р.80 + р.260).

Р - обсяг реалізації продукції (без ПДВ).

ФРзв - фінансовий результат від звичайної діяльності до сплати податку:

ПБ - підсумок балансу;

Кз - короткострокові зобов'язання.

Отже, в загальному, відбулося покращення всіх показників рентабельності в 2009 році порівняно з 2008.

Відомо, що оцінка фінансового стану підприємства-юридичної особи грунтується на даних офіційної звітності та показниках діяльності підприємства. Основні фінансові показники діяльності ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" подано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Фінансові показники діяльності у 2007-2009 роках

п/п

Назва

показника

Формула для розрахунку

Нормативне значення

Фактичне значення

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фінансової незалежності

Ф1, (380+430+630) /Ф1, 640

Більше 0,5

0,23

0,7

0,22

2.

Концентрації залученого капіталу

Ф1, (480+620) /Ф1, 640

Менше 0,5

0,77

0,3

0,78

3.

Маневреності власного капіталу

Ф1, (380+430+630-080) / Ф1, (380+430+630)

Більше 0,3

0,7

0,4

1,77

4.

Мобільності активів

Ф1, (260+270) /Ф1, 080

Більше 0,5

1,55

1,24

0,66

5.

Загальної ліквідності

Ф1,260/Ф1, 620

1,0-2,0

0,59

0,55

0,4

6.

Термінової ліквідності

Ф1, 260- (100+110+120+ 130+140) / Ф1, 620

1,0

0,26

0,41

0,3

7.

Абсолютної ліквідності

Ф1, (230+240) /Ф1, 620

0,2-0,35

0,04

0,03

0,03

8.

Оборотності активів

Ф2, 010/Ф1, 260

-

4,99

7,67

6, 19

9.

Оборотності запасів

Ф2, 010/Ф1, (100+110+120+130+140)

-

8,65

28,95

24,27

10.

Ділової активності

Ф2, 035/Ф1, 280

Більше 20

2,88

3,53

2,05

11.

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Ф1, (160+170+180+

190+200+210) / Ф1, (520+530+540)

0,6-1,0

0,41

1,85

0,57

Показники фінансової незалежності (характеризує ступінь фінансового ризику), концентрації залученого капіталу в нормі були лише в 2008 році. Маневреність власного капіталу (характеризує ступінь мобільності використання власних коштів), мобільність активів, оборотність активів, оборотність запасів в нормі були протягом 2007-2009 років. Показники загальної ліквідності, термінової ліквідності (характеризує можливість розрахуватися із заборгованістю у найкоротші терміни), ділової активності були значно нижче норми протягом 2007-2009 років.

Проведемо загальну оцінку стану майна ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" протягом 2007-2009 років (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Загальна оцінка стану майна підприємства за 2007-2009 роки

п/п

Показник

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення, +/-

2008/2007

2009/2008

1

2

3

4

5

6

7

1.

Усього майна (валюта балансу), тис. грн.

464,2

554,3

1111,9

90,1

557,6

2.

Основні засоби і необоротні активи, тис. грн.

182,0

247,9

670,1

65,9

422,2

3.

Основні засоби і необоротні активи у % до майна

39,2%

44,7

60,3

5,5

15,6

4.

Оборотні активи (оборотний капітал), тис. грн.

282,2

306,4

441,8

24,2

135,4

5.

Оборотні активи у % до майна

60,8

55,3

39,7

-5,5

-15,6

6.

Запаси, тис. грн.

162,9

81,2

112,6

-81,7

31,4

7.

Запаси у % до оборотного капіталу

57,8

26,5

25,5

-31,3

-1

8.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

98,7

210,4

298,2

111,7

87,8

9.

Дебіторська заборгованість у % до оборотного капіталу

35

68,7

67,5

33,7

-1,2

10.

Кошти та їх еквіваленти у національній валюті, тис. грн.


Подобные документы

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, класифікація та види грошових потоків організації. Оцінка ліквідності інвестиційних та фінансових активів. Прогнозування руху грошових коштів на основі строків погашення кредиторської заборгованості. Формування щомісячного платіжного календаря.

  статья [22,8 K], добавлен 24.04.2018

 • Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, їх планування та прогнозування. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ МПЗ "МилаМ". Стан грошових потоків компанії, рівень їх збалансованості та ефективності; оптимізація системи управління.

  курсовая работа [342,8 K], добавлен 04.11.2015

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Сутність, види та значення грошових потоків у діяльності підприємства. Загальна характеристика та історія розвитку ВАТ "Калина", аналіз його фінансового стану. Основні шляхи та методи оптимізації потоків грошових коштів, розробка платіжного календаря.

  дипломная работа [846,4 K], добавлен 04.05.2014

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.