Облік та аналіз руху грошових потоків

Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2011
Размер файла 19,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ.М. ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра „Облік та аудит”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Облік та аналіз руху грошових потоків

Варіант №1

Виконала студентка

Групи Ф-10-1з сп

Зал.книжка № 064166

Максимова Ольга Геннадіївна

Перевірив викладач

Циган Раїса Миколаївна

Кременчук 2010

План

1. Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів, процес управління ними

2. Методи оптимізації грошових потоків підприємства

3. Планування грошових потоків

4. Практичне завдання

Список використаної літератури

1. Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів, процес управління ними

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерируемых його господарською діяльністю.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреба підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству діставати додатковий прибуток, генерируемую безпосередньо його грошовими активами.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати коштів і їхньої синхронізації в часі.

Процес управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює наступні основні етапи:

1. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності.

2. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді.

3. Оптимізація грошових потоків підприємства.

Найважливішими задачами, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є: виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів; забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і по обсягах; забезпечення більш тісного взаємозв\'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерируемого господарською діяльністю підприємства.

4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів.

5. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

2. Методи оптимізації грошових потоків підприємства

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:

* забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;

* забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;

* забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.

Основними об'єктами оптимізації виступають:

* позитивний грошовий потік;

* негативний грошовий потік;

* залишок грошових активів;

* чистий грошовий потік.

Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивних і негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї дефіцитності -- короткострокової або довгострокової.

Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання „Системы прискорення -- уповільнення платіжного обороту" (або „Системы лидс энд лэгс"). Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їхніх виплат.

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

* збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованої покупцях продукції;

* забезпечення часткової або повної передоплати за зроблену продукцію, що користується високим попитом на ринку;

* скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям; облік грошовий потік оптимізація

* прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;

* використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості -- обліку векселів, факторингу, форфейтинга;

* прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу перебування їх у шляху, у процесі реєстрації, у процесі зарахування грошей на розрахунковий рахунок і т.п.).

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

* використання флоута для уповільнення інкасації власних платіжних документів (механізм дії флоута був розглянутий раніше);

* збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприємству товарного (комерційного) кредиту;

* заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на їхню оренду (лізинг);

* реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів шляхом перекладу короткострокових їхніх видів у довгострокові.

Слід зазначити, що „Система прискорення -- уповільнення платіжного обороту", вирішуючи проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства), створює визначені проблеми наростання дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї системи повинні бути розроблені заходи для забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді.

Ріст обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуть за рахунок наступних заходів:

* залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу;

* додаткової емісії акцій;

* залучення довгострокових фінансових кредитів;

* продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів інвестування;

* продажу (або здачі в оренду) невикористовуваних видів основних засобів.

Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

* скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;

* відмовлення від фінансового інвестування;

* зниження суми постійних витрат підприємства.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства зв'язані з забезпеченням росту його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть бути використані:

* збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних активів;

* прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їхньої реалізації;

* здійснення регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємства;

* активне формування портфеля фінансових інвестицій;

* дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить їхньої збалансованості в часі. У процесі такої оптимізації використовуються два основних методи -- вирівнювання і синхронізація.

Вирівнювання грошових потоків спрямовано на згладжування їхніх обсягів у розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє усунути у визначеній мері сезонні і циклічні розходження у формуванні грошових потоків (як позитивних, так і негативних), оптимизируя паралельно середні залишки коштів і підвищуючи рівень абсолютної ліквідності. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою среднеквадратического відхилення або коефіцієнта варіації, що у процесі оптимізації повинні знижуватися.

Синхронізація грошових потоків заснована на ковариации позитивних і негативного їхніх видів. У процесі синхронізації повинне бути забезпечене підвищення рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, що у процесі оптимізації повинний прагнути до значення „+1".

Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів:

* зниження суми постійних витрат;

* зниження рівня перемінних витрат;

* здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат;

* здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності;

* використання методу прискореної амортизації основних засобів;

* скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством нематеріальних активів;

* продажу невикористовуваних видів основних засобів і нематеріальних активів;

* посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій.

Результати оптимізації грошових потоків підприємства одержують своє відображення в системі планів формування і використання коштів у майбутньому періоді.

3. Планування грошових потоків

План надходження і витрати коштів, розроблена на майбутній рік з розбивкою по місяцях, дає лише загальну основу управління грошовими потоками підприємства. Разом з тим, високий динамізм цих потоків, їхня залежність від безлічі факторів короткострокової дії визначають необхідність розробки планового фінансового документа, що забезпечує щоденне управління надходженням і витратою коштів підприємства. Таким плановим документом виступає платіжний календар.

Основною метою розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визначають іноді як „план платежів точної дати".

Найбільш розповсюдженою формою платіжного календаря, використовуваної в процесі оперативного планування грошових потоків підприємства, є його побудова в розрізі двох розділів:

1) графіка майбутніх платежів;

2) графіка майбутніх надходжень коштів.

Основні види платіжного календаря підприємства, диференційовані по цих ознаках:

1. У системі оперативного управління грошовими потоками по операційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні: Податковий платіжний календар. Календар інкасації дебіторської заборгованості. Календар обслуговування фінансових кредитів. Календар виплат заробітної плати. Календар (бюджет) формування виробничих запасів Календар (бюджет) управлінських витрат Календар (бюджет) реалізації продукції

2. У системі оперативного управління грошовими потоками по інвестиційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні: Календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій. Календар (капітальний бюджет) реалізації програми реальних інвестицій Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів

3. У системі оперативного управління грошовими потоками по фінансовій діяльності підприємства можуть розроблятися наступні види платіжного календаря: Календар (бюджет) емісії акцій. Календар (бюджет) емісії облігацій Календар амортизації основного боргу по фінансових кредитах.

4. Практичне завдання

Задача 1.

Написати операції, які належать до різних видів діяльності за припливами і відпливами. Проаналізувати цю інформацію.

Потоки грошових коштів з операційної діяльності

„припливи” „відпливи”

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Оплата рахунків постачальників і підрядників

Аванси, отримані від покупців

Виплата заробітної плати

Погашення дебіторської заборгованості

Відрахування до бюджету та позабюджетних фондів

Надходження від погашення бартеру

Оплата процентів за кредит

Оскільки операційна діяльність підприємства є головним джерелом прибутку, то вона повинна бути і головним джерелом грошових коштів.

Потоки грошових коштів з інвестиційної діяльності діяльності

„припливи” „відпливи”

Виручка від реалізації основних засобів і нематеріальних активів

Придбання основних засобів і нематеріальних активів

Дивіденди, проценти від довгострокових капітальних вкладень

Капітальні вкладення

Повернення інших фінансових вкладень

Довгострокові фінансові вкладення

Оскільки при нормальному ході справи підприємство прагне до розширення і модернізації існуючих виробничих потужностей, то інвестиційна діяльність в цілому приводить до відтоку грошових коштів.

Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності

„припливи” „відпливи”

Короткострокові кредити і позики

Повернення короткострокових кредитів і позик

Довгострокові кредити і позики

Повернення довгострокових кредитів і позик

Надходження від емісії акцій

Виплата дивідендів

Погашення векселів

Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти в розпорядженні підприємства для фінансового забезпечення операційної і інвестиційної діяльності.

Задача 2. Необхідно класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення наведені у таблиці.

Операція

Класифікація

1

2

3

1.

Надійшла сума авансу від замовника

О

2.

Нарахована амортизація основних засобів

І

3.

Сплачені дивіденди акціонерам

Ф

4.

Оплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійшли у попередньому періоді

О

5.

Перераховані кошти як внесок у спільне підприємство

І

6.

Отримані кошти до каси з банку для виплати зарплати

О

7.

Сплачений податок на прибуток

О

8.

Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на кінець звітного періоду

Н

9.

Сплачений штраф за порушення терміну поставки

О

10.

Погашена довгострокова позика банку

Ф

О - операційна, І - інвестиційна, Ф - фінансова, Н - негрошова.

Список використаної літератури.

1. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 255с.

2. Чорна С.В. Аналіз грошових активів торговельних підприємств // Науковий вісник. - 2002. - Випуск 3.

3. Надточій С.І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства в аспекті управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №7.

4. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. - К.: Эльга. Ника-Центр, 2003. - 468с.

5. Ясишена В.В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств // Економічний простір. 2008. - Випуск 16.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

  реферат [27,1 K], добавлен 23.11.2010

 • Сутність, види та значення грошових потоків у діяльності підприємства. Загальна характеристика та історія розвитку ВАТ "Калина", аналіз його фінансового стану. Основні шляхи та методи оптимізації потоків грошових коштів, розробка платіжного календаря.

  дипломная работа [846,4 K], добавлен 04.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.