Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.10.2012
Размер файла 738,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

20,6

14,8

31,0

-5,8

16,2

11.

Кошти у % до оборотного капіталу у національній валюті

7,3

4,8

7,0

-2,5

2,2

Таким чином, у майні протягом 2007-2008 років домінувала частка оборотних активів. А вже в 2009 році частка основних засобів і необоротних активів стала більшою (рис.2.1).

Серед оборотних активів ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат" у 2007 році домінувала частка запасів (57,7%), а вже протягом 2008-2009 років частка дебіторської заборгованості (68,7 і 67,6 відповідно). Частка коштів у національній валюті протягом трьох років була менше 10% (діаграма 2.2).

Рис.2.1 Діаграма стану майна підприємства за 2007-2009 роки

Рис.2.2 Діаграма стану оборотного капіталу підприємства за 2007-2009 роки

З метою виявлення структури майна та змін за 2001-2009 рр. проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу підприємства.

Таблиця 2.5

Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

п/п

Показники

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення (+; - )

Відносне відхилення, %

2008-2007

2009-

2008

2008-2007

2009-2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Необоротні активи, тис. грн.

182,0

247,9

670,1

65,9

422,2

36,2

170,3

2.

Оборотні активи, тис. грн.

282,2

306,4

441,8

24,2

135,4

8,6

44,2

У тому числі:

виробничі запаси

дебіторська заборгованість

за послуги

162,9

98,7

81,2

210,4

112,6

298,2

81,7

111,7

31,4

87,8

50,2

113,2

38,7

41,7

3.

Баланс

464,2

554,3

1111,9

90,1

557,6

19,4

100,6

Як видно з таблиці 2.5 як необоротні, так оборотні активи з кожним роком зростали.

Серед оборотних активів виробничі запаси зменшилися на 81,7 тис. грн. (на половину) у 2008 році порівняно з 2007 роком. В 2009 році вони збільшилися вже на 38,7%.

Дебіторська заборгованість за послуги у 2008 році збільшилася на 113,2% порівняно 2007 роком. А в 2009 році збільшилася на 41,7% порівняно з 2008 роком.

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу підприємства.

Таблиця 2.6

Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

п/п

Показники

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення (+; - )

Відносне відхилення, %

2008-2007

2009-

2008

2008-

2007

2009-

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Власний капітал, тис. грн.

107,1

390,1

242,3

283,0

-147,8

264,2

-37,9

2.

Поточні зобов'язання

357,1

164,2

869,6

-192,9

705,4

-54,02

429,6

У тому числі:

короткосторокові кредити банку

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'яза-ннями

кредиторська заборгованість за товари, роботи

поточні зобов'язання за розрахунками

інші поточні зобов'язання

70

240,6

34,0

12,5

114,0

50,2

266,8

526,1

76,7

70

126,6

16,2

12,5

266,8

412,1

26,5

52,62

47,65

361,5

52,8

3.

Баланс

464,2

554,3

1111,9

90,1

557,6

19,4

100,6

Як видно з таблиці 2.6 власний капітал підприємства у 2008 році збільшився майже в 2,5 рази порівняно з 2007 роком. А в 2009 році він зменшився на 37,9 %.

Поточні зобов'язання також зменшилися у 2008 році на 54,2%, а в 2009 році вони збільшилися вже 4,3 рази порівняно з 2008 роком.

Якщо короткострокові кредити банку, а також інші поточні зобов'язання були у наявності в 2007 році, то вже в 2008-2009 роках вони були відсутні.

А поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями була відсутня протягом 2007-2008 років, а вже в 2009 році вона становила 266,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги зменшилися у 2008 році на 52,6%, а в 2009 році вони збільшилися вже 3,5 рази порівняно з 2008 роком.

Аналіз динаміки пасиву балансу свідчить, що його основну частину складають позикові кошти, що є негативним явищем оскільки підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування і має низьку фінансову стійкість.

Зростання пасиву балансу стало можливим за рахунок збільшення поточних зобов'язань.

Позитивним є залучення довгострокових позик, якщо вони будуть використовуватись в обороті підприємства.

2.2 Аналіз грошових потоків та рух грошових коштів на підприємстві

Реалізація ринкових відносин, формування ефективного економічного потенціалу залежить від становлення досконалої і доступної в користуванні системи облікової та аналітичної роботи на всіх рівнях економіки, особливо на мікрорівні, на рівні підприємства. Одним з найбільш "вузьких місць" в системі економічного аналізу є необхідність врахування грошових потоків підприємства, впорядкування облікового та аналітичного процесу цієї ділянки роботи відповідно до міжнародних стандартів обліку та звітності.

Джерелами складання звіту руху грошових потоків підприємства є форми річної звітності: баланс (ф.1), звіт про фінансові результати підприємства та їх використаних (ф.2). Метою складання такої звітності є забезпечення партнерів по господарських зв'язках, акціонерів, інвесторів, інших зацікавлених осіб необхідною інформацією. Одержання такої інформації дає можливість зробити оцінку короткострокової і довгострокової платоспроможності підприємства, його можливості виплачувати дивіденди, покривати позики, визначати потребу в додаткових коштах. Реальною є також можливість виявлення причин відмінностей в показнику прибутку, а також чинників збільшення або зменшення грошових коштів.

У звіті про рух грошових потоків необхідно чітко провести класифікацію грошових коштів та їх еквівалентів. Виходячи зі світової практики, такий звіт повинен містити розділи операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Зокрема, розділ операційної діяльності має відображати величину грошових коштів, які сформували прибуток підприємства від продажу товарів, надання послуг, надходження грошей у вигляді відсотків по наданих кредитах, інвестиціях у цінні папери, виплати грошових коштів як оплату постачальникам, по заробітній платі, податках, процентах за користування кредитами, комунальними послугами.

Аналіз руху грошових потоків може проводитися як внутрішній, так і зовнішній. Дані для аналізу грошових надходжень і їх використання в звітному періоді беруться за квартал, півріччя, рік. Необхідно проводити розрахунок платоспроможності підприємства, вивчення структури витрат його грошових коштів. Якщо є абсолютний приріст надходження всіх грошових коштів, то це свідчить про підвищення ділової активності підприємства, зростання обсягу реалізації продукції, інших надходжень Рівень темпу приросту грошових коштів за ряд років дає можливість зробити висновок про стабільність розвитку. Якщо в результаті проведеного аналізу маємо абсолютний приріст залишку грошових коштів і стабільні або зростаючі темпи його росту в динаміці - це означає, що на підприємстві зростають власні кошти для фінансування поточної діяльності, розширюються можливості вкладення вільних грошових коштів у вільні сфери діяльності. Така інформація с найбільш привабливою для інвесторів.

У динаміці доцільно також проводити аналіз структури грошових коштів. Виходячи з проведеного аналізу, слід зробити певні висновки. Якщо, наприклад надходження грошових коштів від реалізації, готової продукції складає 80% надходжень всіх грошових коштів, а їх витрачання за цей же період складає 20%, то це може свідчити про зроблені раніше великі запаси сировинних ресурсів, матеріалів, про те, що була велика прострочена кредиторська заборгованість, витрачання коштів у інші сфери.

При прямому способі грошовий потік розраховують як різницю між надходженням грошових коштів та витратами, пов'язаними з їх виплатою

Аналіз структури позитивного грошового потоку здійснюється за кожним джерелом надходження грошових коштів (від продажу продукції, необоротних активів тощо) відповідно негативного потоку за напрямами, використання (оплата придбаних товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виплати працівникам тощо).

Проаналізуємо рух та структуру грошових коштів за прямим методом.

Таблиця 2.7

Аналіз руху грошових коштів прямим способом

Показники

2008 рік

Питома

вага, %

2009 рік

Питома

вага, %

Відхилення

+/-.

%

пунктів

структури

Залишок грошових

коштів на початок року

4,0

X

41,0

X

37,0

X

X

Надходження грошових

коштів, у т. ч.:

652,0

100,00

709,0

100,00

+53,0

+8,13

X

- від покупців і

замовників продукції

(товарів, робіт, послуг)

603,0

92,48

624,0

88,01

+21,0

+3,48

-4,47

- кредити та позики

отримані

-

12,0

1,70

+12,0

_

+1,70

- дивіденди, відсотки

отримані

1,0

0,15

4,0

0,56

+3,0

У 3 рази

0,41

- від покупців за

реалізовані необоротні

активи

17,0

2,61

43,0

6,06

+26,0

у 1,5

рази

3,45

Витрачено грошових

коштів, у т. ч.:

615,0

100,0

576,0

100,00

-39,0

-6,34

X

- оплата придбаних

товарів (робіт, послуг)

304,0

49,43

280,0

48,61

-24,0

-7,89

-0,82

- оплата придбаних

необоротних активів

64,0

10,41

12,0

2,08

-52,0

-81,25

-8,33

- виплати працівникам

підприємства

200,0

32,52

224,0

38,89

+24,0

+12,00

+6,37

- аванси, видані

постачальникам

12,0

1,95

-

-

-12,0

-

-1,95

- перерахування до бюджету податку на прибуток

15,0

2,44

27,0

4,69

+12,0

+80,00

+2,25

- фінансові інвестиції

-

-

7,0

1,22

+7,0

-

+1,22

- сплачені дивіденди, відсотки

20,0

3,25

14,0

2,43

-6,0

30,00

-0,82

- сплачені позики

-

-

12,0

2,08

+ 12,0

-

2,08

Чистий потік грошових коштів

37,0

X

133,0

X

96,0

У 2,6 рази

X

Залишок грошових коштів на кінець року

41,0

X

174,0

X

133,0

У 3,2 рази

X

За даними таблиці 2.7 можна зробити висновок, що у 2009 році порівняно з 2008 відбулося значне зростання надходження грошових коштів (на 53 тис. грн. або 8,13 %). Це зумовлено зростанням надходжень від покупців і замовників продукції (на 21 тис. грн. або 3,48. %), отриманням кредитів (на 12 тис. грн.), надходженнями від покупців за реалізовані необоротні активи (на 26 тис. грн. або 152,9 %). Одночасно відбулося зменшення витрачання грошових коштів (на 39 тис. грн. або 6,34 %) через зростання придбання у кредит товарів і необоротних активів (відповідно на 24 тис. грн. або 7,89 % і 52 тис. грн. або 81,25 %), зменшення сплати дивідендів, відсотків (на 6 тис. грн. або 30 %). Слід відмітити значне підвищення виплат працівникам (на 24 тис. грн. або 12 %). Отже, такі зміни викликали збільшення залишку грошових коштів на кінець періоду на 133 тис. грн., тобто у 2,6 рази. Не можна однозначно відповісти, чи є така тенденція позитивною: значний залишок грошових коштів свідчить про неефективність управління фінансовими ресурсами при наявності кредиторської заборгованості. Зокрема, це підтверджують зміни у структурі витрачання грошових коштів: зменшилась частка оплати придбаних товарів і необоротних активів (на 0,82 і 8,33 пунктів структури). Зростання на 6,37 пунктів виплат працівникам може бути зумовлено зростанням їх матеріального заохочення. По структурі надходжень слід відмітити зменшення частки надходжень від покупців продукції (4,47 пункти) і по вексельних зобов'язаннях (1,09 пункта), що свідчить про скорочення фінансових ресурсів у складі дебіторської заборгованості. Також постає питання доцільності отримання позик і кредитів з огляду на такий значний залишок грошових коштів на кінець 2009 року.

Аналіз грошового потоку за прямим способом у розрізі окремих видів діяльності на прикладі другого року розглянуто в аналітичній таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Аналіз руху грошових коштів за прямим способом у розрізі видів діяльності

Показники

Грошовий потік

У т. ч. за видами діяльності

сума, тис. грн.

питома

вага, %

операційна

інвестиційна

фінансова

сума, тис. грн.

питома

вага, %

сума, тис. грн.

питома

вага, %

сума, тис. грн.

питома

вага,%

Залишок грошових коштів на початок року

4І,0

X

X

X

X

X

X

X

Надійшло грошових коштів:

709,0

100,00

650,0

100,00

47,0

100,00

12.0

100,0

- від покупців

667,0

94,08

624,0

96,00

43.0

91,49

-

-

- кредити та позики

12,0

1,70

-

-

-

-

12,0

-

- дивіденди, відсотки отримані

4,0

0,56

-

-

4,0

8,51

-

-

Витрачання грошових коштів:

576,0

100,00

531,0

100,00

29,0

100,00

16,0

100,00;

- придбання товарів (робіт, послуг)

280,0

48,61

280,0

52,73

_

-

-

-

- виплати працівникам підприємства

224,0

38,89

224,0

42,18

-

-

-

-

- виплата відсотків

4,0

0,70

-

-

-

-

4,0

25,0

- сплата податку на прибуток

27,0

4,69

27,0

5,09

-

-

-

-

- за придбання необоротних активів

12,0

2,08

-

-

12,0

41,38

-

-

- погашення позик

12,0

2,08

-

-

-

-

12,0

75,00

- фінансові інвестиції

7,0

1,22

-

-

7,0

24,14

-

-

- дивіденди

10,0

1,74

-

-

10,0

34,5

-

-

Залишок грошових коштів на кінець року

174,0

X

X

X

X

X

X

X

За даними таблиці 2.8 можна зробити висновок, що найбільша сума грошових коштів була отримана в результаті операційної діяльності (650 тис. грн.). Найбільші надходження грошових коштів спостерігаються від покупців - 624 тис. грн. (96,0 %).94,9 % витрат грошових коштів припадає на сплату за придбані матеріали та виплати працівникам підприємства, що відповідно склало 280 та 224 тис. грн. У витратах фінансової діяльності 75,0% займає погашення кредитів.

Для виявлення причин відхилення залишку грошових коштів (чистого залишку грошових коштів) від чистого фінансового результату, отриманих підприємством за один і той же період часу, важливо аналізувати не тільки грошові потоки як такі, але й їх взаємозв'язок з фінансовим результатом, що залишається у розпорядженні підприємства.

Проаналізуємо відхилення чистого залишку грошових коштів від чистого фінансового результату за допомогою табл.2.9.

Таблиця 2.9.

Аналіз відхилення чистого залишку грошових коштів від чистого фінансового результату (тис. грн.)

п/п

Показники тa фактори

Умовні позначення

2008 рік

2009 рік

Відхилення

+ /-

%

1

Чистий фінансовий результат

ЧФр

86,8

92,4

+5,6

+6,45

2

+ Нарахований податок на прибуток

Нп

37,2

39,6

+2,4

+6,45

3

- Інші операційні доходи

Од

2,0

-

-2,0

-

4

+ Інші операційні витрати

Ов

7,0

4,0

-3

- 42,86

5

+Собівартість реалізованої

продукції (товарів, робіт, послуг)

С

646,0

639,0

-7,0

- 1,08

6

-Дохід, отриманий в результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами

Внг

84,3

22,4

-61,9

73,43

7

- Приріст (зменшення)

дебіторської заборгованості, пов'язаної з доходами

ДЗд

132,3

93,6

-38,7

29,25

8

+ Кредити та позики, отримані

Ко

-

12,0

+ 12,0

-

9

- Оплата товарів, робіт і послуг

От

304,0

280,0

-24,0

-7,89

10

- Виплати працівникам

Впр

200,0

224,0

+24,0

+12,00

11

- Перерахування до позабюджетних фондів

Вп

2,4

3,0

+0,6

+25,00

12

- Перерахування до бюджету

Bбп

15,0

27,0

+ 12,0

+80,00

13

Чистий залишок грошових коштів

Зч

37,0

133,0

+96,0

у 2,6 рази

Результати аналізу показують, що темп приросту чистого залишку грошових коштів (у 2,6 рази) у 2009 році випереджав теми приросту чистого фінансовою результату (6,45%). На це вплинуло зниження собівартості проданих товарів, робіт і послуг (7,0 тис. грн. або 1,08%), збільшення кредитів і позик отриманих (12,0 тис. грн.). зменшення інших операційних доходів (2,0 тис. грн.), доходу отриманого в результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами (61.9 тис. грн. або на 73.43 %), зменшення дебіторської заборгованості, пов'язаної з доходами (на 38,7 тис. грн. або 29,25%), оплата товарів, робіт і послуг (на 24 тис. грн. або 7,9%).

Аналіз руху грошових коштів за прямим способом показує, що на рух грошових коштів підприємства та їх залишок впливають прямі та непрямі фактори. Під прямими розуміють фактори, дія яких безпосередньо відбивається на грошових потоках підприємства та викликає пропорційну зміну обсягу надходження грошових коштів та обсягу їх виплат.

Непрямими є фактори, виражені показниками, сформованими за принципом нарахування. Показники, що відображають непрямі фактори, визначають прибуток (збиток) до оподаткування. Тому вони впливають на грошові потоки підприємства через податок на прибуток, збільшуючи або зменшуючи перерахування до бюджету. Дія непрямих факторів викликає непропорційну зміну грошових потоків підприємства.

2.3 Розрахунку впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів

Проаналізуємо рух грошових коштів підприємства на підставі звітних даних, наведених у таблиці 2.10. Алгоритм розрахунків впливу прямих і непрямих факторів на кінцевий залишок грошових коштів підприємства, з урахуванням можливого їх укрупнення (деталізації), наведено в таблиці 2.11.

Таблиця 2.10

Умовні значення досліджуваних і факторних показників (тис. грн.)

Показники

Умовні

позначення

2008

рік

2009

рік

1

2

3

4

Початковий залишок грошових коштів

Пз

4,0

41,0

Надійшло грошових коштів, у т. ч.:

Н

652,0

709,0

- виручка від продажу продукції (товарів, робіт і послуг)

Дп

603,0

624,0

- виручка від продажу необоротних активів

Ві,

17,0

43,0

- аванси, отримані від покупців (замовників)

Ао

-

-

- цільове фінансування та цільові надходження

Цн

-

-

- кредити та позики, отримані

Ко

-

12.0

- дивіденди, відсотки отримані

Д

1,0

4,0

- інші надходження

Ін

31,0

26,0

Витрачено грошових коштів, у т. ч.:

В

615,0

576,0

- оплата придбаних товарів (робіт, послуг)

ОТ

304,0

280,0

- виплати працівникам підприємства

Впр

200,0

224,0

- перерахування до позабюджетних фондів

Вф

-

-

- перерахування до бюджету, у т. ч.:

ВБ

15.0

27,0

- податку на прибуток

ВБП

15,0

27,0

- інших податків, обов'язкових платежів

ВБІ

-

-

- аванси, видані постачальникам (підрядникам)

Ав

12,0

-

- фінансові інвестиції

Ф

-

7,0

- сплачені дивіденди, відсотки

Дв

20,0

14,0

- інші перераховані виплати

Рі

64,0

24,0

Чистий потік грошових коштів

Зч

37,0

133,0

Кінцевий залишок грошових коштів

Зк

41,0

174,0

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

нарахована, у т. ч.:

Дпн

520,0

567,0

- дохід, отриманий в результаті виконання зобов'язань негрошовими засобами

Внг

84,3

22,4

- приріст (зменшення) дебіторської заборгованості, пов'язаної зі збільшенням доходів

ДЗд

132,3

93,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

С

646,0

639,0

Інші операційні доходи

Од

2,0

-

Інші операційні витрати

Oв

7,0

4,0

Прибуток (збиток) до оподаткування

По

124,0

132,0

Нарахований податок на прибуток

НП

37,2

39,6

Чистий прибуток (збиток)

ЧФр

86,8

92,4

Ставка податку на прибуток у вигляді коефіцієнта

Стк

0,3

0,3

Таблиця 2.11

Алгоритм розрахунку впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів (тис, грн.)

п/п

Показники та фактори

Умовні

позначення

Порядок

розрахунку

Розрахунок

Резуль-

тат

1

Зміна кінцевого залишку грошових коштів

Зк

Зк1 - Зк0

174,0-41,0

133,0

2

Зміна початкового за-

лишку грошових коштів

Зк (Пз)

Пз1 - Пз0

41,0-4,0

37,0

3

Зміна чистого потоку

грошових коштів

Зк (Зч)

Зч1 - ЗЧ0

133,0-37,0

96,0

4

Зміна надходження

грошових коштів

Зк (Н)

Н1 - Н0

709.0 - 652.0

57,0

5

Зміна виручки від

продажу продукції, товарів, робіт та послуг, необоротних активів

Зк (Вп)

Вп1 - Вп0

667,0 - 620,0

47,0

6

Зміна кредитів та позик, отриманих

Зк (Ко)

Ко1 - Ко0

12,0-0,0

12,0

7

Зміна дивідендів, відсотків отриманих

Зк (Д)

Д1 - Д0

4,0-1,0

3,0

8

Зміна інших надходжень

Зк (Ін)

Ін1 - Ін0

26,0-31,0

-5,0

9

Зміна витрачань грошових коштів

Зк (В)

В1 - В0

- (576,0-615,0)

+39,0

10

Зміна оплати товарів, робіт, послуг

Зк (От)

От1 - От0

- (280,0 - 304,0)

+ 24,0

11

Зміна виплат працівникам

Зк (Впр)

Впр1 - Впр0

- (224,0 - 200,0)

-24,0

12

Зміна перерахувань податку на прибуток

Зк (Вбп)

Вбп1-Вбп0

- (27,0 - 15,0)

- 12,0

13

Зміна фінансових

інвестицій

Зк (Ф)

Ф1 - Ф0

- (7,0 - 0,0)

-7,0

14

Зміна сплачених дивідендів і відсотків

Зк (Дв)

Дв1 - Дв0

- (14,0-20,0)

+6,0

15

Зміна інших витрат

Зк (Рі)

Рі1 - Рі0

- (24,0-64,0)

+40,0

16

Зміна авансів, виданих

постачальникам

Зк (Aв)

Ав1 - Aв0

- (0,0-12,0)

+12,0

За даними таблиці 2.11 можна зробити висновок, що зміна залишку грошових коштів відбулася за рахунок збільшення початкового залишку грошових коштів на 37 тис. грн. та чистого залишку грошових коштів на 96 тис. грн.

На збільшення кінцевого залишку грошових коштів вплинули наступні фактори:

1. Зміна надходжень грошових коштів за рахунок:

збільшення виручки від продажу продукції, товарів, робіт та послуг на 47 тис. грн.;

збільшення кредитів та позик - на 12 тис. грн.;

збільшення дивідендів отриманих - на 3,0 тис. грн.;

зменшення інших надходжень - на 5,0 тис. грн.

2. Зміна витрачання грошових коштів за рахунок:

збільшення оплати товарів, робіт, послуг - на 24 тис. грн.;

зменшення виплат працівникам - на 24 тис. грн.;

зменшення перерахувань податку на прибуток - на 12 тис. грн.;

збільшення фінансових інвестицій - на 7,0 тис. грн.;

зменшення сплачених дивідендів і відсотків - на 6,0 тис. грн.;

зменшення інших виплат - на 526.0 тис. грн.;

збільшення виплат авансів постачальникам - на 12 тис. грн.

Найбільший вплив на збільшення чистого залишку грошових коштів здійснило збільшення надходження грошових коштів.

Визначимо показник рівня достатності надходження грошових коштів:

Рд =ГПп / ГПн,

де Рд - рівень достатності надходження грошових коштів,

ГПп - позитивний грошовий потік в звітному періоді,

ГПн - негативний грошових коштів у звітному, періоді.

Рд = 652,0: 615,0 = 1,06

Як видно, значення показника більше за одиницю. Це свідчить про перевищення надходження грошових коштів над виплатою, а отже, про можливе неефективне використання даного виду активів підприємства, особливо, якщо це перевищення носить тривалий характер.

2.4 Аналіз достатності надходження та ефективності використання грошових коштів

На основі звітних даних, наведених у табл.2.10, проаналізуємо достатність надходження грошових коштів та ефективність їх використання (табл.2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз достатності надходження грошових коштів та ефективності їх використання

п/п

Показники

Умовні

позначення

2008 рік

2009 рік

Відхи-

Розраху-

нок

Резу-льтат

Розрахунок

Резуль-

тат

лення, + /-

1

Рівень достатності

надходження грошових коштів

Рд

(652,0: 615,0)

х 100

106,02

(709,0: 576,0) x 100

123,09

+17,07

2

Рентабельність

залишку грошових

коштів, %

Рз

(86,8: 20,5)

х 100

432,41

(92,4: 89,0) х 100

103,82

-328,61

3

Рентабельність

витрачених грошо-вих коштів, %

Рв

(86,8: 615,0)

х 100

14,11

(92,4: 576,0) х 100

16,04

+1,93

4

Рентабельність

грошових коштів

отриманих, %

Рн

(86,8: 652,0)

х 100

13,31

(92,4: 709,0) х 100

13,03

-0,28

5

Рентабельність

чистого грошового

потоку

Ргп

(86,8: 37,0)

х 100

234,6

(92,4: 137,0) x

100

67,45

- 167,15

6

Коефіцієнт

ефективності

грошових потоків

КЕ

37,0: 615,0

0,06

137,0: 576,0

0,24

+0,18

Результати аналізу показують, що надходження грошових коштів у звітному періоді випереджали їх виплати, але рентабельність грошовий коштів, що надійшли, та їх залишку значно нижча, ніж використаних.

Відбулося зменшення показників рентабельності грошових коштів отриманих (на 0,28 пункта), чистого грошового потоку (на 167,15 пункти). Така тенденція зумовлена зростанням абсолютної суми позитивного та чистого грошових потоків (відповідно на 57 і 100 тис. грн.) і не пропорційним збільшенням сум фінансових результатів. Зростання узагальнюючого показника рентабельності грошових потоків на 0,18 пункта свідчить про прискорення оборотності грошових коштів.

Інформація про рух грошових коштів має важливе значення як для аналізу, так і для планування господарсько-економічної діяльності, а також для розробки програми розвитку підприємства.

Розділ 3. Шляхи оптимізації грошових потоків

Процес аналізу завершують оптимізацією грошових потоків шляхом вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення їхньої збалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового потоку.

У першу чергу необхідно домогтися збалансованості обсягів додатного і від'ємного потоків коштів, оскільки і дефіцит, і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати господарської діяльності.

При дефіцитному грошовому потоці знижуються ліквідність і рівень платоспроможності підприємства, що призводить до зростання простроченої заборгованості підприємства за кредитами банку, постачальникам, персоналу з оплати праці.

При надлишковому грошовому потоці втрачається реальна вартість тимчасово вільних коштів унаслідок інфляції, уповільнюється оборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина потенційного доходу у зв'язку з втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів в операційному чи інвестиційному процесі.

Для досягнення збалансованості дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді розробляють заходи для прискорення залучення коштів і уповільнення виплат їх (рис.3.1).

Оскільки ці заходи, підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді, можуть створити проблеми дефіцитності грошових потоків у майбутньому, то паралельно має бути розроблено заходи для збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді (рис.3.2).

Рис.3.1 Заходи короткострокового характеру для збалансованості дефіцитного грошового потоку

Рис.3.2 Заходи довгострокового характеру для збалансованості дефіцитного грошового потоку

Способи оптимізації надлишкового грошового потоку пов'язані здебільшого з активізацією інвестиційної діяльності підприємства, спрямованої:

на дострокове погашення довгострокових кредитів банку;

на збільшення обсягу реальних інвестицій;

на збільшення обсягу фінансових інвестицій.

Синхронізацію грошових потоків має бути спрямовано на усунення сезонних і циклічних розходжень у формуванні як позитивних, так і негативних грошових потоків, а також на оптимізацію середніх залишків готівки [13, 67].

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства, зростання якого забезпечує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Збільшення суми чистого грошового потоку можна забезпечити за рахунок таких заходів:

зменшення суми постійних витрат підприємства;

зниження рівня змінних витрат;

проведення ефективної податкової політики;

застосування методу прискореної амортизації;

продаж невикористовуваних видів основних засобів, нематеріальних активів і запасів;

посилення претензійної роботи з метою повного і вчасного стягнення штрафних санкцій та дебіторської заборгованості.

Результати оптимізації грошових потоків мають відображатися у фінансовому плані підприємства на рік з розбивкою по кварталах і місяцях.

Для оперативного керування додатними і від'ємними грошовими потоками доцільно складати платіжний календар (план платежів точної дати), в якому, з одного боку, відображають графік надходження коштів від усіх видів діяльності протягом прогнозного періоду (5, 10, 15, 30 днів), а з іншого - графік майбутніх платежів (податків, заробітної плати, формування запасів, погашення кредитів і процентів за ними і т. ін.). Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства здійснювати оперативний контроль за надходженням і витратою коштів, вчасно фіксувати зміну фінансової ситуації і вчасно вживати коригувальних заходів для синхронізації додатного і від'ємного грошових потоків і забезпечення стабільної платоспроможності підприємства.

Висновки

Курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасного фінансового аналізу - аналіз грошових потоків та рух грошових коштів на підприємстві. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

Під грошовим потоком розуміють різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду. Вони є одним з найважливіших самостійних об'єктів фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно здійснювати їхню класифікацію за різними ознаками, методичний підхід до якої найбільш докладно висвітлено в працях І.А. Бланка.

Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрах відповідальності. Основними джерелами інформації для аналізу формування і розміщення капіталу підприємства є дані фінансової звітності: форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками грошових коштів.

Для вивчення факторів формування додатного, від'ємного і чистого грошових потоків рекомендується використовувати прямий і непрямий методи.

Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий потік коштів підприємства у звітному періоді.

Непрямий метод кращий з аналітичного погляду, тому що дає змогу пояснити причини розбіжностей між фінансовими результатами і вільними залишками готівки. Розрахунок чистого грошового потоку за непрямим методом здійснюють шляхом відповідного коригування чистого прибутку на суму змін у запасах, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень та інших статей активу, що належать до поточної діяльності. Джерелами інформації для розрахунку й аналізу грошових потоків за непрямим методом є звітний бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки.

Процес аналізу завершують оптимізацією грошових потоків шляхом вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення їхньої збалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового потоку.

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат за прямим способом показує, що на рух грошових коштів підприємства та їх залишок впливають прямі та непрямі фактори. Під прямими розуміють фактори, дія яких безпосередньо відбивається на грошових потоках підприємства та викликає пропорційну зміну обсягу надходження грошових коштів та обсягу їх виплат.

Непрямими є фактори, виражені показниками, сформованими за принципом нарахування. Показники, що відображають непрямі фактори, визначають прибуток (збиток) до оподаткування. Тому вони впливають на грошові потоки підприємства через податок на прибуток, збільшуючи або зменшуючи перерахування до бюджету. Дія непрямих факторів викликає непропорційну зміну грошових потоків підприємства.

Показник рівня достатності надходжень грошових коштів на підприємстві більший за одиницю. Це свідчить про перевищення надходження грошових коштів над виплатою, а отже, про можливе неефективне використання даного виду активів підприємства, особливо, якщо це перевищення носить тривалий характер.

Інформація про рух грошових коштів має важливе значення як для аналізу, так і для планування господарсько-економічної діяльності, а також для розробки програми розвитку підприємства.

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ДИС, 1998.

2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1999.

3. Бланк И.А. Управление денежными потоками. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2002.

4. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1997.

5. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ. 2000. - 416 с.

6. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - КНЕУ, 2000. - 322 с.

7. Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. - Луцьк: Ред. - вид. відділ ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. - 159 с.

8. Гриліцька А. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів // бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 11. - С.52-61.

9. Економічний аналіз / За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.

10. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003.

11. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.Л. Горбуток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

12. Іваненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін B. C. Економічний аналіз: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 176 с.

13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.

14. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Проспект, 2002.

15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2001.

16. Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз. - К.: "Українська енциклопедія", 1996. - 300 с.

17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.

18. Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 134с.

19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Новое знание, 2002.

20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. для средних специальных учебных заведений. - М.: ИНФРА-М, 2003.

21. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. - Минск: ИСЗ, 1996.

22. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - 2-ге вид. - К.: Лібра, 1999.

23. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2000.

24. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1999.

25. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.

Додатки

Додаток А

Баланс підприємства за 2007 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

291

342

Первісна вартість

011

504

582

Знос

012

213

241

Незавершене будівництво

020

58

20

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

100030

114611

Первісна вартість

031

171874

196814

Знос

032

71844

82203

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

27009

27376

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

19

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

127407

142349

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

61746

46693

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

готова продукція

130

21116

28633

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4556

6346

Первісна вартість

161

4921

6731

резерв сумнівних боргів

162

365

385

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2162

2424

за виданими авансами

180

382

1238

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інші поточна дебіторська заборгованість

210

163

539

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

7906

31356

в іноземній валюті

240

12

16

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

98043

117245

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

13

11

Баланс

280

225463

259605

Баланс підприємства за 2007 рік

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

81039

81039

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

13369

13369

Резервний капітал

340

9618

12633

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

118878

151381

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

(370)

(316)

Усього за розділом І

380

222534

258106

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

168

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

168

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

161

120

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

19

11

з бюджетом

550

1611

607

з позабюджетних платежів

560

12

зі страхування

570

94

110

з оплати праці

580

1007

432

з учасниками

590

22

51

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

3

Усього за розділом IV

620

2929

1331

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

225463

259605

Додаток Б.

Баланс підприємства за 2008 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

291

342

Первісна вартість

011

504

582

Знос

012

213

241

Незавершене будівництво

020

58

20

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

100030

114611

Первісна вартість

031

171874

196814

Знос

032

71844

82203

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

27009

27376

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

19

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

127407

142349

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

61746

46693

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

готова продукція

130

21116

28633

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4556

6346

Первісна вартість

161

4921

6731

резерв сумнівних боргів

162

365

385

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2162

2424

за виданими авансами

180

382

1238

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інші поточна дебіторська заборгованість

210

163

539

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

652

709

в іноземній валюті

240

12

16

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

94043

113245

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

13

11

Баланс

280

259605

218505

Баланс підприємства за 2008 рік

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

81039

81039

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

13369

13369

Резервний капітал

340

9618

12633

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

118878

151381

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

(370)

(316)

Усього за розділом І

380

222534

258106

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

168

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

168

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

161

120

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

19

11

з бюджетом

550

1611

607

з позабюджетних платежів

560

12

зі страхування

570

94

110

з оплати праці

580

1007

432

з учасниками

590

22

51

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

3

Усього за розділом IV

620

2929

1331

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

259605

218505

Додаток В

Баланс підприємства за 2009 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

291

342

Первісна вартість

011

504

582

Знос

012

213

241

Незавершене будівництво

020

58

20

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

100030

114611

Первісна вартість

031

171874

196814

Знос

032

71844

82203

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

27009

27376

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

19

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

127407

142349

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

61746

46693

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

готова продукція

130

21116

28633

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4556

6346

Первісна вартість

161

4921

6731

резерв сумнівних боргів

162

365

385

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2162

2424

за виданими авансами

180

382

1238

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інші поточна дебіторська заборгованість

210

163

539

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

709

174

в іноземній валюті

240

12

16

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

94043

113245

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

13

11

Баланс

280

218505

220 376

Баланс підприємства за 2009 рік

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

81039

81039

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

13369

13369

Резервний капітал

340

9618

12633

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

117878

1491381

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

(370)

(316)

Усього за розділом І

380

222534

258106

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

168

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

168

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

161

120

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

19

11

з бюджетом

550

1611

607

з позабюджетних платежів

560

12

зі страхування

570

94

110

з оплати праці

580

1007

432

з учасниками

590

22

51

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

3

Усього за розділом IV

620

2929

1331

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

218505

220 376

Додаток Г

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2007 рік, тис. грн

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

889807

813255

Податок на додану вартість

015

(148301)

(135542)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

741506

677713

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(627145)

(568116)

Валовий:

Прибуток

050

114361

109597

збиток

055

Інші операційні доходи

060

594

891

Адміністративні витрати

070

(7910)

(6618)

Витрати на збут

080

(8304)

(15530)

Інші операційні витрати

090

(22179)

(20647)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

76562

67693

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

925

442

Інші доходи

130

350

373

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(359)

(197)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

77478

68311

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(31036)

(28168)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

46442

40143

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

Прибуток

220

46442

40143

збиток

225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

243163

204152

Витрати на оплату праці

240

43012

35307

Відрахування на соціальні заходи

250

15307

12036

Амортизація

260

12089

7825

Інші операційні витрати

270

6359

11903

Разом

280

319930

271223

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

36158432

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

36158432

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,13

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,13

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,03

Додаток Д

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 рік, тис. грн

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

869807

783255

Податок на додану вартість

015

(148301)

(135542)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

731506

657713

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(627145)

(568116)

Валовий:

Прибуток

050

113361

107597

збиток

055

Інші операційні доходи

060

594

891

Адміністративні витрати

070

(7910)

(6618)

Витрати на збут

080

(8304)

(15530)

Інші операційні витрати

090

(21179)

(20547)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

74562

63693

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

925

442

Інші доходи

130

350

373

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(359)

(197)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

74478

64311

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(31036)

(28168)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

46442

40143

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

Прибуток

220

46442

40143

збиток

225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

241163

201152

Витрати на оплату праці

240

43012

35307

Відрахування на соціальні заходи

250

15307

12036

Амортизація

260

12089

7825

Інші операційні витрати

270

6359

11903

Разом

280

315930

251223

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

34158432

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

34158432

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,12

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,12

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,03

Додаток Е.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2009 рік, тис. грн

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

865807

781255

Податок на додану вартість

015

(145301)

(132542)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

711506

633713

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(627145)

(568116)

Валовий:

Прибуток

050

113361

107597

збиток

055

Інші операційні доходи

060

594

891

Адміністративні витрати

070

(7910)

(6618)

Витрати на збут

080

(8304)

(15530)

Інші операційні витрати

090

(22179)

(21547)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

72562

61693

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

925

442

Інші доходи

130

350

373

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(359)

(197)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

72478

61311

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(31036)

(28168)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

46442

40143

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

Прибуток

220

46442

40143

збиток

225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

221163

221152

Витрати на оплату праці

240

42012

32307

Відрахування на соціальні заходи

250

12307

12036

Амортизація

260

12089

7825

Інші операційні витрати

270

6359

11903

Разом

280

312930

221223

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

32158432

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

32158432

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,12

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,12

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,03

Додаток Ж

Звіт про рух грошових коштів за 2007 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття

Код

рядка

За звітний

період

За поперед-

ній період

Над-

ходження

Вида-

ток

Над-

ходження

Вида-

ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті

операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

696

-

580

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

120

X

100

X

збільшення (зменшення)

забезпечень

030

-

-

збиток (прибуток) від

нереалізованих курсових різниць

040

-

-

збиток (прибуток) від

неопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

-

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

816

680

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

72

(60)

60

(50)

витрат майбутніх періодів

090

-

(156)

-

(130)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

588

-

490

-

Сплачені:

відсотки

130

X

-

X

-

податок на прибуток

140

X

(208,3)

X

(174)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

379,2

-

316

-:

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

379,2

-

716

-

1

2

3

4

5

6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Подобные документы

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, класифікація та види грошових потоків організації. Оцінка ліквідності інвестиційних та фінансових активів. Прогнозування руху грошових коштів на основі строків погашення кредиторської заборгованості. Формування щомісячного платіжного календаря.

  статья [22,8 K], добавлен 24.04.2018

 • Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, їх планування та прогнозування. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ МПЗ "МилаМ". Стан грошових потоків компанії, рівень їх збалансованості та ефективності; оптимізація системи управління.

  курсовая работа [342,8 K], добавлен 04.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.