Дослідження динаміки та структури податкових надходжень в бюджет

Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в Державний бюджет України. Особливості тенденцій в змінах рівнів основних бюджетоутворюючих податків 2003-2011 років. Зміна рівнів питомої ваги, індексний та факторно-структурний аналіз податкових надходжень.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.06.2012
Размер файла 5,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Актутальність теми розрахунково-графічної роботи полягає в необхід-ності виявлення змін основних структурних тенденцій в податкових надход-женнях коштів до Державного бюджету України та трендів регресійно-кореля-ційних залежностей впливу змін у групах податків на сумарну величину подат-кових та неподаткових надходжень в Державний бюджет України.

Об'єктом розрахунково-графічної роботи є динаміка обсягів податкових надходжень в Державний бюджет України за період 2003 - 2011 рр.

Предметом розрахунково-графічної роботи виступає статистичне дослідження рівня та динаміки змін обсягів окремих податків та сумарного рівня доходів Державного бюджету України.

Мета і завдання розрахунково-графічної роботи полягають в виявленні тенденцій в змінах рівней основних бюджетоутворюючих податків та зміна рівней питомої ваги окремих податків в сумарних обсягах податкових надходжень в Державний бюджет України, для чого необхідно виконати наступні завдання:

- провести узагальнення результатів первинних статистичних даних по потокам податкових надходжень в Державний бюджет України за період 2003 -2011 (прогноз) рр.;

- побудувати графіки змін абсолютних рівней рядів динаміки по окремим податкам та сумарному обсягу коштів Державного бюджету України у 2003 - 2011 рр. ;

- виконати індексний аналіз та побудувати графіки змін індексів та темпів приросту рівней рядів динаміки по окремим податкам та сумарному обсягу коштів Державного бюджету України у 2003 - 2011 рр.;

- виконати структурний аналіз та побудувати графіки питомої ваги по окремим податкам в сумарному обсягу коштів Державного бюджету України у 2003 - 2011 рр.;

- побудувати регресійно- кореляційні залежності та виконати прогнозування рівней податкових надходжень в Державний бюджет України на період 2012 - 2014 рр.

Методами дослідження розрахунково-графічної роботи є горизонтальний, вертикальний, індексний та трендовий аналіз з побудовою графічних результатів структур в «електронних таблицях» Excel - 2007.

Розрахунково-графічна робота складається із вступу, теоретичної та основної розрахунково-графічної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження. В основній частині розглядається поставлена проблема. У висновках сформульовано основні результати розрахунково-графічного дослідження.

Теоретичні основи аналізу податкових надходжень в державний бюджет україни

Склад і структура доходної частини Державного бюджету України визна-чається наступними документами:

Податковий Кодекс України [2];

Бюджетний кодекс України [1];

Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік [3] - [6].

В табл.1 наведений перелік статей бюджетної класифікації [7], згідно з якими до Державного бюджету України надходять наступні статті податків та зборів:

Таблиця 1

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

41010100

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів (місцевих)

11010000

Податок з доходів фізичних осіб в держбюджет (військовослужбовців з 2004 року)

11020000

Податок на прибуток підприємств

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

14010100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

14010300

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

14020000

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів (з 2011 -акцизний податок)

14030000

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів (з 2011 -акцизний податок)

14060000

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (з 2011 - стаття в 1900)

15010000

Ввізне мито

Таблиця

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

15020000

Вивізне мито

16060000

Інші податки(Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, з 2011 - в 1900))

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси (до 2011 - входила до 2106 -неподаткові доходи від власності)

19000000

Інші податки та збори (екологічний податок, збір нахмелярство, збір за радіочастоти -до 2011 року входили окремими статтями)

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

23000000

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

24000000

Інші неподаткові надходження

24140000

Додаткові збори з підприємств на виплату пенсій (з 2004 року в бюджеті)

25000000

Власні надходження бюджетних установ

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

42010000

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях

50070000

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (з 2011 року-екологічний податок в 1900)

10000000

Податкові надходження

20000000

Неподаткові надходження

25000000

Власні надходження бюджетних установ(окремо)

30000000 - 50000000

Інші неподаткові надходження(окремо)

Разом доходів:

Розрахунково-графічний аналіз рівня, динаміки та структури податкових надходжень в державний бюджет україни у 2003 - 2011 роках. Первинні статистичні спостереження факторних та результативних ознак рівня податкових надходжень в державний бюджет України

Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.1, зміни обсягів доходів у Державний бюджет України за 2008 - 2010 рр. характеризуються наступними основними показниками:

обсяг загальних доходів у 2009 році зріс на 16,1 млрд.грн. відносно рівня 2008 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +6,7%), а обсяг загальних доходів у 2010 році зріс на 26,5 млрд.грн. відносно рівня 2009 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +10,4%);

обсяг податку на прибуток підприємств у 2009 році зменшився на 0,2 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2009 році (-0,5%)), а у 2010 році обсяг податку на прибуток підприємств зменшився відносно рівня 2009 року на 1,9 млрд.грн.(що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2010 році (-4,5%));

обсяг податку на додану вартість з імпортованих товарів у 2009 році зменшився на 0,9 млрд.грн. відносно рівня 2008 року(що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2009 році (-1,2%)), а у 2010 році обсяг податку на додану вартість з імпортованих товарів зменшився на 0,2 млрд.грн. відносно рівня 2009 року (що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2010 році (-0,2%));

обсяг внутрішнього податку на додану вартість у 2009 році зріс на 1,1 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +2,2%), а у 2010 році обсяг внутрішнього податку на додану вартість зріс на 6,9 млрд.грн. відносно рівня 2009 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +6,9%);

обсяг внутрішнього акцизного збору у 2009 році зріс на 7,9 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +71,2%), а у 2010 році обсяг внутрішнього акцизного збору зріс на 6,3 млрд.грн. відносно рівня 2009 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +32,9%).

Таким чином, основний приріст загальних доходів Державного бюджету України у 2009 - 2010 рр. забезпечувався суттєвим прирістом внутрішнього акцизного збору та прирістом внутрішнього податку на додану вартість, а об-сяги податку на додану вартість з імпортованих товарів та податку на прибуток підприємств у 2009 - 2010 рр. мають негативні показники убутків відносно рів-ня 2008 року, що є наслідками впливу світової фінансової кризи 2008 -2009 рр. - падіння обсягів виробництва в Україні (криза попиту на світових ринках для експортно-орієнтованої економіки України) та падіння обсягів імпорту в Укра-їну(криза внутрішньої купівельної спроможності в Україні при різкій деваль-вації національної валюти).

податковий бюджетоутворюючий питомий вага

Таблиця 2.1 Результати первинного статистичного дослідження абсолютних обсягів груп надходжень в державний бюджет України у 2003 - 2011 роках [3-6], [21-23], [24-25]

Рис.2.1. Динаміка обсягів сумарних надходжень в державний бюджет України у 2003 - 2011 рр.

Рис.2.2. Динаміка обсягів податкових та неподаткових надходжень в державний бюджет України у 2003 - 2011 роках

Рис.2.3. Динаміка обсягів найбільших видів податків в податкових надходженнях в державний бюджет України у 2003 - 2011 роках

Рис.2.4. Динаміка обсягів сумарного податку на додану вартість та його складових в державному бюджеті України у 2003 - 2011 роках

Індексний аналіз рівней рядів динаміки податкових надходжень в державний бюджет України та його складових

Для кращого розуміння і аналізу досліджувальних статистичних даних, їх потрібно систематизувати, побудувавши хронологічні ряди, які називаються рядами динаміки або часовими рядами.

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів [20]:

1) періодів або моментів часу, до яких відносяться рівні ряду (t);

2) статистичних показників, які характеризують інтенсивності рівнів

ряду(Y).

Основою довгострокового аналізу та прогнозування параметрів рядів динаміки є індексний аналіз.

У процесі індексного аналізу рядів динаміки обчислюють і використовують наступні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темп (індекс)зростання, темп приросту. Обчислення цих показників грунтується на абсолютному або відносному зіставленні між собою рівнів ряду динаміки. Рівень, який зіставляється, називають звітним, а рівень, з яким зіставляють інші рівні - базисним. За базу зіставлення приймають початковий (перший) рівень ряду динаміки. Якщо кожний наступний рівень зіставляють з попереднім, то отримують ланцюгові показники динаміки, а якщо кожний наступний рівень зіставляють з рівнем, що взятий за базу зіставлення, то одержані показники називають базисними [20].

Абсолютний приріст обчислюється як різниця між звітним і базисним рівнями і показує, на скільки одиниць підвищився чи зменшився рівень порівняно з базисним за певний період часу. Він виражається в тих же одиницях виміру, що й рівні динаміки.

або (2.1)

де yi - звітний рівень ряду динаміки;

yi-1 - попередній рівень ряду динаміки;

y1 - початковий рівень ряду динаміки.

Індекс (темп) зростання обчислюється як відношення зіставлюваного рівня з рівнем, прийнятого за базу зіставлення, і показує, у скільки разів (процентів) зрівнюваний рівень більший чи менший від базисного.

або (2.2)

Темп приросту визначається як відношення абсолютного приросту до абсолютного попереднього або початкового рівня і показує, на скільки процентів порівнювальний рівень більший або менший від рівня, взятого за базу порівняння.

або (2.3)

Середній індекс(темп) зростання розраховується за формулою середньої геометричної:

(2.4)

Таблиця 2.2 Базові індекси росту складових податкових надходжень в державний бюджет України у 2003 - 2011 рр.(відносно рівня 2003 року)

Таблиця 2.3 Ланцюгові індекси росту складових податкових надходжень в державний бюджет України у 2003 - 2011 рр. (відносно рівня попереднього року)

Рис. 2.5. Динаміка ланцюгових темпів приросту сумарних надходжень в бюджет України та окремих основних податків у 2003 - 2011 рр.

Факторно-структурний аналіз складу податкових надходжень в державний бюджет України

На рис. 2.6 - 2.14 наведені графіки результатів аналізу структури доходної частини Державного бюджету України у 2003 - 2011 рр., які показують, що у 2003 - 2007 рр. доходна частина державного бюджету Україна формувалась за рахунок наступних бюджетоутворюючих статей:

податок на додану вартість;

податок на прибуток підприємств;

неподаткові надходження.

На рис. 2.11 - 2.14 наведені графіки результатів аналізу структури доходної частини Державного бюджету України у 2008 - 2011 рр., які підтверджують падіння питомої ваги податку на додану вартість та питомої ваги податку на прибуток за рахунок різкого зростання питомої ваги акцизного збору з вироблених в Україні підакцизних товарів, що забезпечувалось законодавчим підняттям ставок акцизного збору у 2009 - 2010 рр..

Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2008 році, наведеної на рис.2.11, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 42,2% );

- податок на прибуток підприємств(питома вага 18,1%);

- акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 4,8% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 23,5%.

Рис. 2.6. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2003 році

Рис. 2.7. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2004 році

Рис. 2.8. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2005 році

Рис. 2.9. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2006 році

Рис. 2.10. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2007 році

Рис. 2.11. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2008 році

Рис. 2.12. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 2009 році

Рис. 2.13. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 20010 році

Рис. 2.14. Структура податкових надходжень в державний бюджет України у 20011 році (прогноз)

Рис. 2.15. Динаміка питомої ваги груп податкових надходжень в державний бюджет України у 2003 - 20011 роках

Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2009 році, наведеної на рис.2.12, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 38,8% );

- податок на прибуток підприємств(питома вага 17,1%);

- акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 7,8% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 23,4%.

Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2010 році, наведеної на рис.2.13, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 40,2% );

- податок на прибуток підприємств(питома вага 15,0%);

- акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 9,5% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 25,9%.

Екстраполяція ряду динаміки рівня податкових надходжень в державний бюджет України та основні резерви його росту

Як показують результати побудові в «електронних таблицях» Excel -2007 регресійно-кореляційних моделей [16-18] прогнозних трендів росту сумарних надходжень коштів в державний бюджет України та трендів росту обсягів основних бюджетоутворюючих податків у 2012 - 2014 рр. (рис. 2.16):

- ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком в державному бюджеті Україні, а темп його росту випереджає темп росту податку з прибутку підприємств;

- лінійні моделі трендів з високою ступенню кореляційної щільності описують процеси динаміки росту обсягів державного бюджету України та його основних бюджетоутворюючих податків.

Рис.2.16. Регресійно-кореляційна модель прогнозних трендів росту сумарних надходжень коштів в державний бюджет України та трендів росту обсягів основних бюджетоутворюючих податків у 2012 - 2014 рр.

Висновки і пропозиції

У контексті проведеного статистичного дослідження рівня, динаміки та структури податкових надходжень в державний бюджет України у 2003 -2011 рр. можна зробити наступні важливі висновки за 2008 - 2010 рр.:

1. Обсяг загальних доходів у 2009 році зріс на 16,1 млрд.грн. відносно рівня 2008 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +6,7%), а обсяг загальних доходів у 2010 році зріс на 26,5 млрд.грн. відносно рівня 2009 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +10,4%);

2. Обсяг податку на прибуток підприємств у 2009 році зменшився на 0,2 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2009 році (-0,5%)), а у 2010 році обсяг податку на прибуток підприємств зменшився відносно рівня 2009 року на 1,9 млрд.грн.(що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2010 році (-4,5%));

3. Обсяг податку на додану вартість з імпортованих товарів у 2009 році зменшився на 0,9 млрд.грн. відносно рівня 2008 року(що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2009 році (-1,2%)), а у 2010 році обсяг податку на додану вартість з імпортованих товарів зменшився на 0,2 млрд.грн. відносно рівня 2009 року (що відповідає рівню ланцюгового річного убутку у 2010 році (-0,2%));

4. Обсяг внутрішнього податку на додану вартість у 2009 році зріс на 1,1 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +2,2%), а у 2010 році обсяг внутрішнього податку на додану вартість зріс на 6,9 млрд.грн. відносно рівня 2009 року(що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +6,9%);

5. Обсяг внутрішнього акцизного збору у 2009 році зріс на 7,9 млрд.грн. відносно рівня 2008 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2009 році +71,2%), а у 2010 році обсяг внутрішнього акцизного збору зріс на 6,3 млрд.грн. відносно рівня 2009 року (що відповідає рівню ланцюгового річного прирісту у 2010 році +32,9%).

6. Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2008 році, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- Сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 42,2% );

- Податок на прибуток підприємств(питома вага 18,1%);

- Акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 4,8% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 23,5%.

7. Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2009 році, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 38,8% );

- податок на прибуток підприємств(питома вага 17,1%);

- акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 7,8% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 23,4%.

8. Як показує аналіз структури доходної частини Державного бюджету України у 2010 році, основними податковими джерелами дохідної частини Державного бюджету України є:

- сумарне сальдо податку на додану вартість з внутрішніх та імпортних операцій з врахуванням експортного бюджетного відшкодування(питома вага 40,2% );

- податок на прибуток підприємств(питома вага 15,0%);

- акцизний збір з вироблених в Україні товарів (питома вага 9,5% ),

а також сума власних надходжень бюджетних установ та неподаткових надходжень з питомою вагою 25,9%.

Доведені висновки результатів розрахунково-графічного дослідження показують, що основний приріст загальних доходів Державного бюджету України у 2009 - 2010 рр. забезпечувався суттєвим прирістом внутрішнього акцизного збору та прирістом внутрішнього податку на додану вартість, а об-сяги податку на додану вартість з імпортованих товарів та податку на прибуток підприємств у 2009 - 2010 рр. мають негативні показники убутків відносно рів-ня 2008 року, що є наслідками впливу світової фінансової кризи 2008 -2009 рр. - падіння обсягів виробництва в Україні (криза попиту на світових ринках для експортно-орієнтованої економіки України) та падіння обсягів імпорту в Укра-їну(криза внутрішньої купівельної спроможності в Україні при різкій деваль-вації національної валюти).

Результати розрахунково-графічного аналізу структури доходної частини Державного бюджету України у 2008 - 2010 рр. підтверджують падіння питомої ваги податку на додану вартість та питомої ваги податку на прибуток за рахунок різкого зростання питомої ваги акцизного збору з вироблених в Україні підакцизних товарів, що забезпечувалось законодавчим підняттям ставок акцизного збору у 2009 - 2010 рр.. Таким чином, ефективність акцизного податку є вищою за зміни в реформуванні ПДВ.

Список використаних джерел

1. Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // 1 січня 2011 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI)

2. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // zakon1.rada.gov.ua

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 № 2857-VI // zakon1.rada.gov.ua

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року N 2154-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Зако-нами України станом від 24 грудня 2010 року N 2893-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України «Ліга-закон», 2010

5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 рокуN 835-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Зако-нами України станом від 17 березня 2009 року N 1131-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України «Ліга-закон», 2010

6. Закон України « Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України « від 28 грудня 2007 року 107-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 12 грудня 2008 року N 659-VI- http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України «Ліга-закон», 2010

7. Про бюджетну класифікацію // Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11

8. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак - Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник.-К.: Хай - Тек Прес, 2007.-376 с.

9. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ.- М.: Финансы и статистика, 2003. - 317с.

10. Большой экономический словарь : 26500 терминов / под ред. А. Н. Азрилияна ; [сост. А. Н. Азрилиян и др.]. - 7-е изд., доп. - М. : Ин-т новой экономики, 2010. - 1472 с.

11. Бюджетна система : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. - К. : Кондор, 2009. - 220 с.

12. ЄрінаА. М, Мазуренко О. К, Пальян 3. О. Економічна статистика: Практикум. - К.: Тов «УВПК «ЕксОб», 2002. - 232 с.

13. Економічна статистика. Навчальний посібник / За ред.Р.М.Моторина. - К.: КНЕУ, 2005. - 362 с.

14. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. - М: Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

15. Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 429 с.

16. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. - Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. - 208с.

17. Крамченко Л.І. Економічна статистика : навч. посібник / Л. І. Крамчен-ко, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 363 с.

18. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 311 с.

19. Мазуренко В.П. Статистика [Текст] : підручник / В. П. Мазуренко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 359 с.

20. Мармоза А.Т. Статистика [Текст] : підручник / А. Т. Мармоза ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ : Ельга-Н, 2009. - 896 с.

21. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко]. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. - 566 с.

22. Україна у цифрах 2008. Статистичний збірник // За ред. О.Г. Осауленка. - Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. - 258 с.

23. Україна в 2005-2009 рр. : стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [монографія] / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. Ю. Г. Рубана]. - К. : НІСД, 2009. - 650 с.

24. http:// www.treasury.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державного казначейства України, 2011

25. http:// www.ukrstat.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державного комітета статистики України, 2009

26. Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження еволюції оподаткування, його ролі в механізмі регулювання економіки. Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до бюджетів, оцінка їх ефективності і визначення недоліків. Опис принципів справляння податків і зборів у зарубіжних країнах.

  курсовая работа [91,3 K], добавлен 21.04.2015

 • Дослідження сутності та особливостей застосування спрощеної системи оподаткування. Характеристика механізму оподаткування юридичних осіб. Аналіз практики справляння надходжень єдиного податку до бюджету та роботи податкових служб в процесі збору податків.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 04.05.2010

 • Склад, структура, методи регулювання і джерела формування доходів бюджету. Дослідження впливу податкових та неподаткових надходжень окремо на загальну структуру доходів бюджету. Аналіз прибутків від операцій з капіталом та офіційних трансфертів України.

  курсовая работа [375,1 K], добавлен 30.10.2014

 • Визначення джерел податкового ризику, їх класифікація для держави та платника. Розрахунок похибок планування надходжень зборів до зведеного бюджету країни. Фактори впливу на зниження податкових ставок для суб'єктів господарювання та економіки в цілому.

  контрольная работа [74,8 K], добавлен 11.11.2010

 • Сутність податкових соціальних пільг та порядок їх застосування. Кластерний аналіз розподілу регіонів України за рівнем застосування податкових пільг. Аналіз обсягів бюджетного відшкодування податку за допомогою багатофакторної регресійної моделі.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 31.08.2011

 • Фактори, які впливають на якість прогнозування і планування податкових надходжень. Податкове прогнозування і планування – складова частина державного податкового менеджменту. Надання суттєвих податкових пільг підприємствам окремих галузей, регіонів.

  реферат [20,3 K], добавлен 19.10.2012

 • Характеристика специфічних ознак та ролі в фінансовій системі державного бюджету України. Опис його джерел формування - податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталів, цільових фондів. Економічна сутність видатків бюджетів.

  реферат [23,6 K], добавлен 28.04.2011

 • Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. Умови надання пільг з окремих видів податків, зборів. Особливості використання позик і кредитів, як доходного джерела державного бюджету. Структура податкових надходжень до зведеного бюджету.

  курсовая работа [85,4 K], добавлен 20.10.2012

 • Проблема реформування механізму справляння податку на доходи громадян. Структура податкових надходжень зведеного бюджетів України та муніципалітету. Сутність американської системи оподаткування та порівняльний аналіз рівня оподаткування в Україні та США.

  статья [135,8 K], добавлен 31.01.2011

 • Визначення оптимальних способів і доріг поліпшення системи податкових пільг і санкцій в Україні, при аналізі аналіз впливу податкових пільг і санкцій на формування бюджету держави. Дослідження досвіду зарубіжних країн по дії податкових пільг і санкцій.

  дипломная работа [450,8 K], добавлен 09.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.