Аналіз податкових надходжень в Україні

Дослідження еволюції оподаткування, його ролі в механізмі регулювання економіки. Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до бюджетів, оцінка їх ефективності і визначення недоліків. Опис принципів справляння податків і зборів у зарубіжних країнах.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.04.2015
Размер файла 91,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи становлення податків. Розвиток оподаткування

1.1 Передумови виникнення та етани розвитку оподаткування в Україні

1.2 Економічна сутність податків, їх види, принципи та функції

Розділ 2. Аналіз стану справляння податків і зборів в Україні за 2010-2012 роки

2.1 Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010-2012 роки

2.2 Аналіз стану справляння податків і зборів у м. Чернівці (на базі ДНІ в м. Чернівці)

Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення справляння податків і зборів в Україні

3.1 Зарубіжний досвід справляння податків і зборів

3.2 Проблеми мобілізації податкових надходжень до бюджети рівнів та шляхи їх вирішення

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Дана курсова робота присвячена передумовам виникнення та розвитку теорії оподаткування.

Актуальність теми дослідження обумовлена новими явищами в економіці України, її спрямуванням на перехід до ринкових відносин, де управління господарчими процесами вимагає активного використання інструментів фінансового механізму, включаючи податки.

Написання курсової роботи сприятиме визначенню основних п податкової системи в цілому. Крім того, надасть можливість окреслити напрями удосконалення справляння податків і зборів в Україні.

Податкова система в кожній державі є однією з базових підвидів економічної системи. Податки слугують державі для отриманні тих доходів, які необхідні для розв'язання її завдань. Поряд з цим фіскальним призначення стягнення податків слугує для здійснення певних політичних ідей завдяки тому, що вони сприяють чи ускладнюють певні економічні процеси.

Податки - дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні та процеси фінансова категорія. Вони є необхідною ланкою економічні відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються вдосконаленням і податків, адже вони платою суспільства за виконання державою її функції. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку - позбавленою будь-якого сенсу

Оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий г Кожна держава формує свій механізм оподаткування з урахуванням інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, р ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Метою курсової роботи є дослідження податкових надходжень в Україні та шляхи збільшення обсягів податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Виходячи з мети курсової роботи, були поставлені наступні завдання:

- дослідити еволюцію теорій оподаткування та їх ролі в механізмі регулювання економіки;

- проаналізувати стан мобілізації податкових надходжень до державного та місцевого бюджетів, оцінити їхню ефективність і визначити недоліки;

- визначити ключові загальноприйняті принципи справляння податків і зборів у зарубіжних країнах і обґрунтувати, які з них доцільно запровадити в Україні;

- визначити проблеми мобілізації податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Об'єкт дослідження - податки, які справляються з юридичних і фізичних осіб, їх правове регулювання, функціонування та розвиток оподаткування в Україні.

Предмет дослідження - специфічна сфера фінансових відносин, які виникають між державою, з одного боку та юридичними і фізичним особами з другої в процесі перерозподілу частини вартості національного продукту з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів.

При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи дослідження, як метод експертних оцінок, кореляційно-регресійного аналізу, економічного аналізу, факторного аналізу.

Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, звіти, електронні ресурси.

Структура роботи: робота містить 3 розділи, 3 рисунки, 21 таблицю. 7 додатків та 40 джерел літератури.

У першому розділі розкривається суть податків, їх функції, елементи загальної класифікації податків, об'єктивна необхідність існування податків.

В другому розділі відображений економічний зміст основних видів податків які мають місце на території України. Їх особливість і специфічна роль, аналіз мобілізації податкових надходжень до державного бюджету, аналіз податкових надходжень мобілізованих ДНІ у м. Чернівцях.

В третьому розділі розповідається про проблеми чинної оподаткування та шляхи їх вирішення, про зарубіжний досвід сир податків і зборів на прикладі найбільш розвинутих країн, а також про п| мобілізації податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, ПОІ із впливом податкової системи на економічні процеси.

Розділ 1. Теоретичні основи становлення податків. Розвиток оподаткування

1.1 Передумови виникнення та етани розвитку оподаткування в Україні

Історія розвитку податкової системи знаходиться в прямій залежності від історії розвитку цивілізації. Поступово податкова система стає головним інструментом держави. Аналіз історичних даних дає змогу стверджувати, що розвиток та зміна державного устрою завжди супроводжується зміною податкової системи. Проаналізувавши історичні джерела, можна зробити висновок, то податки є рушійним елементом не тільки у вдосконаленні форм держави та права, а й взагалі суспільства з його різноманітними потребами та інтересами. Саме збирачам податків ми маємо завдячувати за можливість захоплюватись архітектурними пам'ятками старовини. Адже побудова пірамід та храмів. Великої китайської стіни, численних королівських палаців, потребувала не тільки зусиль архітекторів та інженерів, напруженої праці будівельників, а й лягала непосильним фінансовим тягарем на плечі простого народу

Податки в такій формі, в якій ми зустрічаємо їх в сучасному житті, склалися відносно недавно. Хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися в сиву давнину. Стародавні держави жили за рахунок війн. Переможені вимушені були сплачувати контрибуції, які пізніше заміняють сплатою данини. Розуміючи неефективність ополченської армії, правителі створюють професійні загони, що значно зміцнюють державу, але потребують для виникнення податків стали військові витрати. Перехід від натурі господарства до грошового, зародження та формування держави т передумовами виникнення податків. [27]

Виникнення податків в Україні спостерігається з часів заснування Київської Русі (9-12 ст.), під впливом розвитку державних, економічних, соціальних та політичних факторів.

Етапи формування податкової системи в Україні:

1-й етап: податки в Київській Русі (9-12 ст.);

2-й етап: податки за часів Великого князівства Литовського (др; 14-15 ст.);

3-й етап: податки за часів Речі Посполитої (16-17 ст.);

4-й етап: Військовий скарб Запорізької Січі (15-18 ст.);

5-й етап: податки за часів Петра І (кін. 17 - поч. 18 ст.);

6-й етап: система оподаткування 18-19 ст.;

7-й етап: система оподаткування у 90-ті рр.20 ст. - поч. 21 ст.:

8-й етап: система оподаткування у 21 ст..

Кожний з цих етапів супроводжувався стягненням різноманітних і зборів, які наведені в Додатках А, Б, В. Г, Д, Ж, 3.

Розвиток оподаткування як сформованої системи - це результат тривалих еволюційних процесів, які пройшли етапи від різноманітних; несистематизованих форм до забезпечення їх узгодженості, впорядкування, взаємодоповнюваності.

Перші намагання у створенні податкової системи України було з 1991 року, коли наша країна набула статусу незалежної держави. Разом з тим, зароджувались підприємництво, нові форми власності та організації виробництва. Саме тоді почали створюватись податкові інспекції підпорядковувались Міністерству фінансів України. З прийняттям УРСР "Про систему оподаткування" у 1991 році, в якому було закладено головні принципи побудови податкової системи, зародилися податкові відносини.

Формування Україною власної податкової системи розпочалося з 1992 року. Загалом сам процес становлення системи оподаткування в Україні можна умовно розділити па 3 етапи:

- перший етап відбувся з 1992 року по 1993 рік;

- другий етап проходив протягом 1994-1999 років;

- третій етап розпочався у 2000 році і триває по сьогодення.

На першому етапі сформувалися такі види податків, як податок на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ). а також було розроблено три концепції перспективного розвитку системи оподаткування в Україні:

1. За першою концепцією суть полягає в оподаткуванні сплачених обсягів реалізації із застосуванням системи диференційованих ставок, які залежали від сфери і виду діяльності;

2. Друга концепція заснована Головною державною податковою інспекцією, Міністерством фінансів та Міністерством економіки України. Її основними положеннями є: ставка податку на прибуток на рівні 30-35%, з пільгами для інвестиційної діяльності; зменшення розміру ставки податку на додану вартість до 20%; чітко виражене розмежування загальнодержавних і місцевих податків; перехід в оподаткуванні фізичних осіб до сукупного річного доходу як об'єкта оподаткування;

3. Засновником третьої концепції є Український союз промисловців і підприємців. Вона є аналогом другої концепції, але акцент здійснений на значні пріоритети для виробників продукції та товарів. До прийняття у 1993 році Законів України "Про податок на прибуток" та "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", податкова система в Україні функціонувала за другою концепцією, проте із прийняттям цих законів розміри ставок за даними податками становили згідно із першою концепцією, що підвищило податкове навантаження на виробника.

На другому етапі становлення податкової системи України було здійснено формування чітких податкових механізмів, до вже існуючих податків і прийнято Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві пі збори" від 20.05.1993 року.

На третьому етапі розвитку системи оподаткування в Україні чинності Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами" у 2001 2004 році вступили в силу Закони України "Про податок з доходів осіб", також внесені зміни в закон "Про оподаткування прибутку підприємств, які зменшували ставку податку до 25%. [27]

У період незалежності України відбулися і інші заходи органів в створенню і організації сучасної податкової системи, наприклад:

- 20 серпня 1996 року Президент України підписав Указ про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових інспекцій", 30 жовтня 1996 року - Указ "Питання податкових адміністрацій". Згідно з цими правовими документами ш служба України офіційно набула свого організаційного та управлінського визначення. Це означало, що податкова служба стала самостійним незалежним органом державної виконавчої влади, вона мала вертикальну управлінську та організаційну структуру: представляла відповідні державні інтереси;

- взаємна співпраця податкових органів та Міністерства призвела до створення у липні 2001 року Департаменту з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

- для більш ефективного та дієвого впливу податкових Державна податкова адміністрація розробила Програму модернізації по служби України та створила Департамент розвитку і модернізації державної податкової служби;

- щоб підвищити кваліфікаційний рівень діяльності податкових органів було розроблено систему підготовки і перепідготовки кадрів для податкових інспекцій та створено вищий навчальний заклад - Академію державної податкової служби України, яка здійснює навчання майбутніх

- 13 липня 2000 року Президент України підписав Указ "Положення про Державну податкову адміністрацію України", в якому офіційно визнав, що Державна податкова адміністрація забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики в країні;

- у 2000 році було встановлено День податкової служби України, який відзначається щорічно 30 червня;

- у 2005 році Державна податкова адміністрація втратила самостійність у вирішенні організаційних та фінансових питань і була включена до складу Міністерства фінансів України.

Як ми бачимо, формування податкової системи в Україні відбувалося в кілька етапі, але вона ще далеко не досконала і потребує подальшого доопрацювання та спрощення. Система оподаткування формується і сьогодні, змінюються правила, приймаються нові закони і нормативно - правові акти, змінюється і середовище її функціонування.

В основу податкової системи України, як і в більшості розвинутих країнах світу (наприклад, США, ФРН, Франція, Великобританія), покладено еволюційну концепцію, розроблену на період до 2015 року, яка передбачає реформування шляхом послідовного вдосконалення механізму обчислення, обліку та сплати податків, у тому числі в напрямі:

1. Зменшення граничних ставок податків при одночасному розширенні бази оподаткування:

2. Зменшення податкового тягаря на фонд оплати праці:

3. Підвищення ролі позитивного впливу податків на фактори виробництва (майно, землю, корисні копалини, приріст капіталу) та екологічні податки;

4. Розширення повноважень органів регіонального та місцевого самоуправління в стимулюванні вітчизняного товаровиробника за допомогою податкового механізму тощо.

Отже, податкова реформа не має на меті збільшити тягар оподаткування суб'єктів господарювання. її зміст полягає, з одного боку, у створенні оптимальної національної системи оподаткування, яка стимулюватиме активність і виступатиме міцним ресурсним фактором держави та іншого позитивного впливу на економіку, а з іншого боку, - в її уніфікації, рівноцінною структурам податкових систем сучасних розвинутих країн

Таблиця 1.1

Етапи реформування податкової системи України

2007р.

2008-2010

2011-2015

Етап реалізації невідкладних заходів, спрямованих на подолання недоліків чинної податкової системи

Етап еволюційного розвитку податкової системи у відповідності і вектором сталого економічного зростання України на інвестиційно-інноваційній основі

Етап поглиблення Реформування по. системи України принципами окоп ефективності й со справедливо

У цілому для реформування податкової системи України в основою повинні стати такі положення:

- оптимізація співвідношення між прямими та непрямими, насамперед у напрямі узгодження та диференціації ставок прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб;

- підвищення рівня відповідальності платників податків за своєчасну і повну сплату належних до бюджету платежів, включаючи встановлення матеріальної та кримінальної відповідальності

- удосконалення порядку адміністрування податків;

- упорядкування надання пільг юридичним і фізичним особам

- ліквідація необґрунтованих пільг щодо оподаткування, які деформують вартісні показники в економіці та зі конкурентоспроможність виробників. [14]

Таким чином, оптимальна податкова система України стимулювати підприємницьку діяльність, створювати відносно рівні різних секторах економіки, її не слід розглядати лише у фіскальному аспекті, тобто в якості державних доходів, що забезпечують інтереси бюджету. Податки, особливо сьогодні, повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна достатньо ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку, а також на діяльність господарюючих суб'єктів через розмір доходів, що підлягають примусовому вилученню.

1.2 Економічна сутність податків, їх види, принципи та функції

Система податків та зборів України - це сукупність передбачених податковим законодавством України загальнодержавних та місцевих податків і зборів, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, обчислення та сплати. Система податків та зборів в Україні встановлюється виключно законами України. У законодавстві України не чітко розмежовуються категорії "податок" і "збір". Однак за своєю економічною суттю вони суттєво відрізняються. [33]

Податок - це обов'язковий, індивідуальний, безвідплатний платіж, який сплачують до бюджету фізичні та юридичні особи у порядку, встановленому податковим законодавством України.

Збір - обов'язковий платіж, який сплачують юридичні та фізичні особи за вчинення державними органами, органами місцевого самоврядування. їх посадовими особами дій, які мають юридичне значення, за надання певних прав, видачу дозволів і ліцензій, а також для забезпечення функціонування системи державного соціального страхування і державного соціального забезпечення. [2]

Не є податком або збором платежі, що не встановлені податковим стягнень за порушення податкового законодавства.

Обов'язок щодо сплати податку (збору) - це обов'язок платника (збору) сплатити належну суму податку (збору) у порядку та у встановлені податковим законодавством України. Податок (збір) тільки грошовими коштами, причому допускається проведення взаємозаліку сум податку (збору), що підлягають сплаті за наявності заборгованості перед таким платником. [2]

Соціально-економічна сутність податків виявляється в їх функціях. Як вважає більшість економістів, податки виконують такі основні функції:

- фіскальну;

- розподільчу;

- регулюючу.

Фіскальна функція забезпечує необхідні умови для с матеріальної бази функціонування суспільства. Тобто за допомогою держава мобілізує кошти для утворення грошових фондів, які забезпечують виконання покладених на неї функцій.

Розподільча функція забезпечує розподіл між платниками податків і державою. Тобто саме за допомогою податків встановлює вартісні пропорції такого перерозподілу.

Регулююча функція полягає у впливі податків на різні види діяльності безпосередньо на платників податків. Через податки, власне, держава процеси виробництва та споживання в суспільстві. [14]

Податкова система базується на таких принципах;

- стимулювання підприємницької виробничої діяльні інвестиційної активності з допомогою введення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва;

- обов'язковості через впровадження норм щодо сплати і зборів та встановлення відповідальності платників податків за по податкового законодавства;

- рівнозначності і пропорційності у справлянні податків з юридичних осіб через вилучення певної частки від одержаного прибутку, сплата рівних податків при однакових розмірах прибутку, пропорційно більших податків -- з більших прибутків;

- рівності як недопущення проявів податкової дискримінації, застосування однакового підходу до всіх суб'єктів господарювання;

- соціальної справедливості, забезпечення підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі доходи;

- стабільності шляхом забезпечення незмінності податків, зборів, їх ставок, пільг протягом бюджетного року;

- економічної обґрунтованості рівня податків і обов'язкових зборів з врахуванням показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей держави, необхідності досягнення збалансованості витрат і доходів бюджету;

- рівномірності сплати через встановлення таких строків сплати податків і зборів, які б забезпечили своєчасне надходження коштів до бюджету і фінансування запланованих потреб;

- компетенції, встановлення і скасування податків і зборів, податкових пільг їхнім платникам повинно здійснюватися відповідно до розмежування повноважень між Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними та міськими радами;

- єдиного підходу в розробці податкових законів з чітким визначенням платника податку і збору, податкового періоду, ставок, строків та порядку сплати, підстав для надання пільг;

- доступності, забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів. [14]

Розділ 2. Аналіз стану справляння податків і зборів в Україні за 2010-2012 роки

2.1 Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010-2012 роки

На сучасному етапі економічних перетворень в Україні посилюють роль системи оподаткування та податкової політики в системі бюджетного податкового регулювання економіки. Виконуючи фіскальні функції, податки одночасно забезпечують раціональний перерозподіл ВВП, слугують вагомим важелем державного регулювання економіки.

Основне призначення податкових надходжень - забезпечення країни фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків. Податкові надходження формуються за рахунок мобілізації до бюджету податків і зборів та обов'язкових платежів, сукупність яких утворює систему оподаткування. Обсяги податкових надходжень бюджету визначаються ста розвитку економіки країни, кількістю економічних агентів та їх активністю відповідно до положень національного податкового законодавства зобов'язані здійснювати відрахування на користь держави, а також потребами щодо перерозподілу ВВП та фінансового забезпечення реалізації державних програм. Податкові надходження посідають провідне місце серед методів мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів державі регулювання економіки, вони є найбільш адекватним і об'єктив відображенням стану національної економіки (економічного зростання спаду).

Визначимо роль податкових надходжень у доходах Державного бюджету шляхом проведення аналізу (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Структура доходів Державного бюджету України за 2010-2012 роки

2010 рік млн. грн

Питома вага, %

2011 рік млн. грн

Питома вага, %

2012 рік млн. грн

Питома вага, %

Відхилення звітного періоду (+,-)

2010 (млн. грн)

2011 (млн.грн)

Податкові

надходження

166872

66,4

261604

83,2

274715

79,4

107843

13111

Неподаткові надходження

65067

27

49087

15,6

68287

19,7

3220

19200

Доходи від операцій з капіталом

586

0,3

517

0,2

1231

0,4

645

714

Цільові фонди

1157

0,5

206

0,1

254

0,1

-903

48

Офіційні трансферти

6624

2,8

2718

0,9

1342

0,4

-5282

-1378

Всього доходів

240615

100

314616

100

346043

100

105438

31437

З даних, наведених в таблиці 2.1, ми бачимо, що податкові надходження складають найбільшу частину доходів Державного бюджету протягом останніх років, Так. у 2010 році податкові надходження склали 69,4% доходів бюджету становить 166872 млн. грн., у 2011 році цей показник значно зріс і становив 83,2%, тобто 261604 млн. грн., а у 2012 році - 79,4%, тобто 274715 млн. грн. Ці показники свідчать про те, що роль податкових платежів дуже велика, оскільки ефективність виконання державою своїх функцій га добробут суспільства в цілому залежить від кількості сплачених податків. У 2012 році податкові надходження становили 274715 млн. грн., тобто понад 79%, неподаткові надходження - 68287 млн. гри., що становить 19,7% загального обсягу доходів. Якщо порівнювати звітний період (2012 рік) з попередніми (2010 та 2011 роками) за допомогою абсолютного відхилення, то податкові надходження в порівнянні з 2010 роком збільшились на 107843 млн. грн.., а порівнюючи з 2011 роком збільшились на 13111 млн. грн..

Важливою складовою аналізу податкових надходжень дер бюджету є їх динаміка, яка дає змогу охарактеризувати зміну надходжень до бюджету за кожний період (рис. 2.1)

У 2011 році порівняно з 2010 роком загальна сума доходів без урахування трансфертів збільшилась на 77907 млн. грн., то у відсотковому від становить 33,3%. Податкові надходження в загальній сумі зросли на 56,8 становить 94 732 млн. грн., в межах цієї групи найбільше зросли податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості млн. грн. або на 52,4%, внутрішні податки на товари і послуги зросли на 42,7%. Проте, збори за спеціальне використання природних зменшились на 34,8% порівняно з попереднім роком.

Рис. 2.1. Динаміка податкових надходжень Державного бюджету 2012 роках

В 2012 році порівняно з 2011 роком характеризується зростанням загальної суми доходів Державного бюджету на 32813 млн. грн., тобто щодо податкових надходжень, то їх сума збільшилась на 13 110 млн. грн. порівняно з попереднім роком, а сума податків на доходи, податків на прибуток, податків на збільшення ринкової вартості зросла на 2,4% сума зборів за спеціальне використання природних ресурсів зросла на 20,2%, сума внутрішніх податків на товари і послуги збільшилась на 7,9%, сума податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - на 12%, і сума інших податків, до складу яких входять екологічний податок, збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства, збір за користування радіочастотним ресурсом України, податки і збори не віднесенні до інших категорій збільшились по відношенню до 2011 р. на 418 млн. грн. тобто на 15%.

Проведемо аналіз структури податкових надходжень в розрізі деяких загальнодержавних податків за допомогою таблиці 2.2.

Загальна сума доходів Державного бюджету України у 2012 ропі становила 346054 млн. грн., що на 31437 млн. грн. або на 9,99% більше, ніж у 2011 році та на 43,8% більше, ніж у 2010 р.

Таблиця 2.2

Аналіз надходжень загальнодержавних податків до Державного бюджету України за 2010-2012 роки

Роки

Назва податку

2010

2011

2012

Темп приросту 2011, %

Темп приросту 2012, %

ПДВ

86 315

130 093

138 826

50,7

6,7

Податок на прибуток підприємств

39 969

54 739

55 350

37

1,1

Податок на доходи фізичних осіб

4096

6159

7026

51,4

14

Акцизний податок із вироблених на Україні товарів

23 019

25 189

27 417

9,4

8,8

Ввізне мито

8556

10 462

12 985

22,3

24,1

Доходи ДБУ

240 615

314 616

346 053

30,8

9,9

Зважаючи на проведений аналіз, випливає, що у 2010 році загальний обсяг надходжень за рахунок податку на додану вартість до Державного бюджету становив 86315 млн. грн., у 2011 р. він зріс на 43778 млн. грн., а в 2012 р. порівняно з 2011 р. зріс на 6,7%. Питома вага податку на прибуток підприємств у 20І0 році дорівнювала 16,6% у сумі загальних Державного бюджету України, в 2011 році становила 17,4%, а в 2012 р вага податку зменшилась порівняно з минулими роками і досягла рівня структурі доходів бюджету. Обсяги акцизного податку до Державного < у 2010 році склали 27621 млн. грн., у 2011 р. порівняно з 2010 р. збільш 19,5%, в 2012 порівняно з 2011 збільшились на 12,6% і становили млн. грн. Питома вага ввізного мита у 2010 році становила 3,5% у с доходів бюджету, в 2011 р. - 3,3%, а в 2012 р. - 3,7%. Податок не фізичних осіб становить невелику частку у структурі загальних доходів Державного бюджету України, але все ж таки має певний вплив на формування бюджету. У 2010 році обсяги податкових надходжень за цього податку становили 4068 млн. грн., у 2011 р. - 6159 млн. грн., а в 7026 млн. грн. тобто спостерігається тенденція до збільшення податку в структурі доходів.

Проаналізуємо, тенденцію надходження бюджету деяких видів загальнодержавних зборів за допомогою таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз надходжень загальнодержавних зборів до Державного би України за 2010-2012 роки

Роки

Назва збору

2010

2011

2012

Темп приросту 2011, %

Темп приросту 2012, %

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

170

93

103

-45,3

10,8

Збір за спеціальне використання води

871

575

669

-34

16,3

Збір на розвиток виноградарства

598

784

1075

31,1

37,1

Плата за користування надрами

1307

1238

1520

-4,8

22,8

Аналізуючи податкові надходження в розрізі деяких загальнодержавних зборів, можемо спостерігати в 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшення надходження зборів до бюджету, а саме надходження збору за спеціальне використання лісових ресурсів зменшилось на 45,3%, за спеціальне використання води на 34%, плата за користування надрати на 4,9% і тільки збір на розвиток виноградарства і хмелярства зріс на 31,1%. Щодо порівняння 2012 року з 2011, то всі збори збільшили частку надходження до державного бюджету, що є позитивним явищем.

В даному питанні було проаналізовано податкові надходження до Державного бюджету України протягом 2010-2012 років, визначена їх структура в доходах бюджету, темпи приросту кожного з досліджуваних років, та абсолютний приріст звітного 2012 року до попередніх.

2.2 Аналіз стану справляння податків і зборів у м. Чернівці (на базі ДНІ в м. Чернівці)

Проблеми місцевого оподаткування мають сьогодні особливу гостроту й актуальність, оскільки місцеві податки і збори с важливим і ефективним інструментом впливу держави на економіку регіонів. Податкова система України після підписання Президентом Податкового кодексу перебуває у стадії реформування.

Головною причиною цього є порівняно високий податковий тягар та неможливість податків стимулювати розвиток економічних процесів. Саме тому неабиякого значення набуває теоретичне обґрунтування реалізація фінансового потенціалу регіонів, найістотнішою складовою якого є податковий потенціал. Проведемо аналіз щодо справляння податків і зборів у м. Чернівці (на базі ДПІ у м. Чернівці). Для початку проаналізуємо динаміку надходження загальнодержавних податків і зборів у місті за ломотою звітів про надходження податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів станом на 1.01.2011, 1.01.2012 та 1.01.2013.

Рис. 2.2. Динаміка податкових надходжень за загальнодержавними податками і зборами у м. Чернівці протягом 2010-2012 років

За даними діаграми бачимо, що протягом всіх досліджувані найбільшу частку податкових надходжень до міста займають податки на доходи, прибутки та на збільшення ринкової вартості: податок па г підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПнП, ПДФО).

В 2010 році вони складали 378 млн. грн. з них 88 млн. грн. - прибуток підприємств та 289 млн. грн. податок на доходи фізичних осіб.

У 2011 році загальна частка даної категорії податків зросла на склала 449 млн. грн., з них податок на прибуток зріс на .71,8% в порі попереднім періодом і дорівнював 116 млн. грн., а податок на доходи с осіб на 14,9% і склав 333 млн. грн.

В 2012 році податки на доходи, прибутки та на збільшення вартості склали 466 млн. грн., з них податок на прибуток 114 млн. грн. та на доходи фізичних осіб 352 млн. грн., ПнП зменшився в норії попереднім роком на 1,7%, а ПДФО збільшилось на 5,7%.

Наступна група податків з найбільшою часткою податкових надходжень це внутрішні податки: (ПДВ, АП. МП). У 2010 році вони складали 228 млн. грн., у 2011 зросли до 249 млн. грн. (9,2%) та у 2012 році вони склали 253 млн. грн., а це па 1,6% більше, ніж у попередньому році.

Наступну позицію займають надходження зборів за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів, води, платежі за користування надрами, плата за землю), які в 2010 році дорівнювали 79 млн. грн., у 201 1 році зросли до 84 млн. грн. (6,3%), та у 2012 році також дорівнювали 84 млн. грн.

Найменшу частку надходжень займають інші податки (екологічний податок, збір за забруднення навколишнього середовища, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і т.д.). У 2010 вони склали 51 млн. грн., в 2011 році 10 млн. грн., що на 80,3% менше ніж у попередньому періоді, у 2012 році збільшився до 12 млн. грн., тобто зріс на 20%.

Визначимо та проаналізуємо питому вагу місцевих податків і зборів у доходах місцевого бюджету м. Чернівці за 2010-2012 роки за допомогою таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевого бюджету м. Чернівці за 2010-2012 роки

Млн.

2010

2011

2012

Доходи місцевого бюджету

796,9

864,9

922,9

Місцеві податки і збори

27,2

25,1

54,3

Питома вага місцевих податків і зборів, %

3,4

2,9

5,9

Аналізуючи дані таблиці 2.4, можна зробити висновки, що місцеві податки та збори не відіграють важливої фіскальної ролі в наповненні частини місцевих бюджетів. Варто відзначити, що щорічно в відбувається то зростання, то зниження, як дохідної частини бюджетів, так і обсягів місцевих податків і зборів. Гак у 2010 році податки і збори дорівнювали 796,9 млн. грн. і у 2011 році вони зросли і становили 864,9 млн. гри., а в 2012 році зросли на 58 млн. грн. Питома вага місцевих податків і зборів не стабільна ні до зростай зменшення, оскільки з 3,4% у 2010 році питома вага зменшилась до 2,91 році і 5,9% склала у 2012. Найбільша дохідна частина бюджету та на надходження до неї місцевих податків і зборів можемо спостерігати у 2012 році.

Розглянемо структуру і динаміку надходжень місцевих податків і розрізі їх основних елементів до бюджету у м. Чернівці (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до с м. Чернівці за 2010-2012 роки

2010

2011

2012

Темп приросту у 2011, %

Темп приросту у 2012, %

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності

-

5 253 367

6 442 230

0

22,6

Збір за місця для паркування транспортних засобів

237 271

6039

5571

-97,5

-7.7

Туристичний збір

-

96809

113 329

0

17

Єдиний податок з юридичних осіб

7 531 483

8 134 226

13 288809

8

63,4

Єдиний податок з фізичних осіб

11 117146

9613 856

33903504

-13,5

252,6

Всього ЄП:

18648629

19205665

47230550

3

145,9

Проаналізуємо надходження єдиного податку до місцевого бюджету м. Чернівці протягом 2010-2012 років. Даний податок у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшився на 3%, а в 2012 році його приріст склав 145,9%. Щодо сплати його фізичними особами, то в 2011 році він зменшився на 13,5% порівнюючи з 2010 роком, а в 2012 збільшився на 252,6%. Сплата юридичними особами в 2011 році зросла на 8%, а в 2012 на 63,4%. Проаналізувавши бачимо, що надходження податку до бюджету здійснюється із тенденцією збільшення, оскільки в 2012 році єдиного податку надійшло на 153,3% більше в порівнянні з 2010 роком.

Аналізуючи надходження місцевих зборів бачимо, що найбільше до бюджету надходить збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, його надходження з тенденцією до збільшення, приріст в 2012 році склав 22,6%. Збір за місця для паркування транспортних засобів з тенденцією до зменшення, оскільки його надходження в 2011 році зменшились на 97,5%, порівнюючи з 2010 роком та в 2012 році відбулося зниження надходжень на 7,7%. Туристичний збір у 2012 році з приростом на 17% в порівнянні з 2011 роком, його надходження до місцевого бюджету збільшуються.

Надходження місцевих податків та зборів до місцевого бюджету з кожним роком збільшується за рахунок того що ставки місцевих податків залежать від збільшення мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня календарного року.

В даному розділі проводився аналіз податкових надходжень до державного бюджету і місцевого бюджету м. Чернівці протягом 2010-2012 років. При аналізі визначився приріст надходжень до бюджетів та здійснено аналіз динаміки таких надходжень, визначались частки деяких по, загальній структурі податкових надходжень, частка податкових надходжень по доходах бюджету.

Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення справляння податків і зборів в Україні

3.1 Зарубіжний досвід справляння податків і зборів

Податкова система в кожній державі є однією з базових підвалин її економічної системи. Податки слугують державі для отриманні тих доходів, які необхідні для розв'язання її завдань. Кожна держава формує свій механізм оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Світовий досвід оподаткування Німеччини такий: базою прибуткового податку в ФРН і є сукупний дохід фізичної особи. Податок сплачується на основі декларації або стягується безпосередньо з джерела доходу. Так, податок із заробітку найманих працівників утримується роботодавцем. В основу оподатковування покладено принцип рівного податку на рівний дохід незалежно від його джерела. Всі, хто отримує доходи з декількох джерел, подають податкову декларацію. При визначенні величини оподатковуваного доходу із сукупного доходу вираховуються так звані особливі та непередбачені витрати. До особливих витрат віднесені затрати, що мають характер матеріального забезпечення платника та його сім'ї в майбутньому: страхові внески, цільові внески на житлове будівництво, витрати на професійне навчання та підвищення кваліфікації, аліменти. У групі особливих витрат - також витрати на підтримку благодійних, церковних, наукових установ (загальний обсяг таких пожертвувань не може перевищувати 5-10% загальної суми доходів платника). До непередбачуваних витрат належать вимушені витрати у випадку лікування, інвалідності, догляд за хворими членами межах установленого рівня). Крім того, при визначенні оподатковуваного доходу з нього вираховуються знижки за віком (для платників, ста років), неоподатковуваний мінімум, знижки на дітей.

У Німеччині традиційно існує так звана класова система оподаткування, де в основу класифікації платників на класи покладений їх соціально-громадянський статус:

1. Неодружені працюючі без дітей;

2. Неодружені, розлучені, овдовілі;

3. Одружені, при умові, що в сім'ї працює один із подружжя працюють обоє, то один із них може за спільною згодою перейти до V класі

4. Працюють обоє з подружжя, але оподатковуються нарізно:

5. Одружені працюючі, один із них оподатковується за умов класу,

6. Працюючі, котрі одержують заробітну плату в декількох місцях

Наявність податкових класів за соціальною ознакою створює я

можливості користування пільгами шляхом переходу з класу Наприклад, працююче подружжя може саме собі створити пільгу, так один із них переходить з третьою в п'ятий клас, в такому разі їх с дохід ділиться на дві рівні частини, податок справляється з кожної г доходу окремо за зниженою в силу прогресивної шкали податковою сі потім подвоюється. В результаті сума двох податкових зобов'язань окремо, буде меншою, ніж оподаткування сукупного доходу.

Процедуру справляння прибуткового податку суттєво спрощують податкові таблиці, за допомогою яких за самими видами оподатковуваного доходу визначають суму податку для всіх шести класів платників. Стосовно найчисленнішої категорії платників - працюючих за наймом - прибутковий податок стягує роботодавець при кожній виплаті заробітної плати на податкової карти, що містить всю необхідну інформацію про платник яку заповнюють за місцем проживання, відображає податковий клас, кількість дітей, віросповідання (для нарахування церковного податку), сімейний стан, вік працюючого.

Декларацію про прибутки за минулий податковий період (календарний рік) корпорації - платники подають до 31 травня поточного року. Декларація містить дані про: прибуток (збиток); відрахування в резервні фонди; адміністративні затрати, пов'язані зі сплатою податків всередині країни і за кордоном (корпораційного, на дивіденди, на майно та ін.); виплати членам ради директорів; інвестиції в іноземні компанії та деякі інші показники. До податкової декларації додають бухгалтерський баланс, розрахунок прибутків і збитків, акт ревізії, рішення зборів акціонерів. Платежі податку вносять щоквартально до 10 числа в березні, червні, вересні, грудні. На основі декларації підлягаюча сплаті сума податку уточнюється з відповідною доплатою чи поверненням переплати. [33]

Сучасна податкова система Великобританії складається з п'яти основних великих груп податків:

- прямі податки на доходи (прибутковий податок, податок з капіталу, податок на спадщину);

- непрямі податки (податок на додану вартість, акцизи, гербові податки);

- місцеві податки (податок на нерухомість та ін.);

- податки на ділову активність;

- інші податки.

Податок на прибуток - фіскально й соціально найбільш важливий податок у Великобританії. Він був запроваджений у 1842 році у розмірі 7 пенсів з кожного фунта стерлінгів оподатковуваного доходу. Нагадаємо, що до запровадження десяткової системи у 70-ті роки XX ст. фунт стерлінгів складався з 240 пенсів (20 шилінгів по 12 пенсів). Тобто у відсотковому вимірі тодішня ставка дорівнювала 2,9%.

Разом з тим податок на прибуток передбачає і низку пільг:

- неоподатковуваний мінімум складає 3445 фунтів стерлінгів на рік;

- для осіб старших 74 років - 4370 фунтів стерлінгів;

- неповним сім'ям, які мають дітей віком до 16 років;

- неповним сім'ям, діти яких навчаються у вищих навчальних закладах денної форми навчання;

- оподатковуваний дохід зменшується на суму витрат, пов'язаних з одержанням доходу (спецодяг, обладнання для роботи), а також на суми внесків до пенсійних і благодійних фондів, медичної страховки для старших 65 років процентних платежів по позиках на придбання житла та власності (макет ЗО тис. фунтів стерлінгів).

До цього ж у Великобританії існує дещо інший принцип на відміну інших країн Європи побудови та нарахування податку на прибуток, я розподіляє дохід на певні групи (шедули) в залежності від джерела отримав доходу.

Діє всього 5 груп, кожна така група оподатковується за скобли: принципом і названа в порядку англійського алфавіту: А, С, О, Г, Е

Група А - доходи від власності та орендованого майна (землі, будні квартири, якщо це буде навіть автофургон чи яхта, пристосовані для постійного проживання); оподатковуваний дохід вираховується як різниця між доход від власності чи володіння майном і експлуатаційними видатками на і. утримання; до даної групи відносяться також доходи від колишньої груп (комерційна експлуатація лісів, що знаходяться у приватній власності);

Група С - доходи від облігацій державних позик;

Група О - доходи від виробничо-комерційної діяльності (наприклад, прибуток власника магазину), від надання послуг особами вільних професій (адвокатами, лікарями і т.д.), аліменти, гонорари, доходи британських підданих від цінних паперів і майна, що знаходиться за кордоном);

Група Е - заробітна плата, пенсії з приватних пенсійних фон оподатковувані соціальні допомоги;

Група F - дивіденди та інші виплати, здійснювані компанії, оскільки його справляння передбачає велику кількість нюансів юридичного характеру. Податок на спадщину є різновидом податку на багатство, яким у кумулятивній сумі оподатковується все майно (власність) небіжчика, залишене на момент смерті з урахуванням вартості дарувань, зроблених в останні сім років життя. Оподаткування дарувань установлене з метою попередити можливе ухилення від податку шляхом розподілу майна між родичами у формі дарунків. При цьому вартість дарувань, одержаних протягом року, не повинна перевищувати 3 тис. фунтів стерлінгів. Продаж або дарування будь-якої власності (будівель, цінних паперів тощо) розглядаються як активи, передача яких оподатковується податком на реалізований приріст ринкової вартості капіталу. Ставка податку на спадщину становить 40% вартості майна, що перевищує 150 тис. фунтів стерлінгів. Податок справляється з суми активів за вирахуванням особистих зобов'язань покійного

Корпоративний податок - податок на прибуток компаній від комерційних операцій та інших доходів після зменшення валового доходу на величину передбачених законом відрахувань і податкових пільг. Стандартна ставка 30% для компаній, прибутки яких не досягають 250 тис. фунтів стерлінгів - 10%.

Справляння даного податку здійснюється за процедурою "pay and file" - "заплати і поклади в папку", що означає обов'язок компанії сплатити належний податок через 9 місяців після закінчення розрахункового періоду, а звіт подати ще через три місяці.

Роялті - податок, сплачуваний підприємствами, які розробляють мінеральні ресурси. За своєю економічною природою роялті є формою ренти з експлуатації природних ресурсів. Для нафтовидобувних компаній роялті становить і 2,5% від вартості нафти на місці видобутку та 12,5% від вартості нафти, доставленої на сушу, при цьому прибутковість видобутку до уваги не приймається. Для деяких нафтових і газових родовищ роялті скасовані.

Податок з доходу від видобутку нафти - доповнення до роялті, запроваджений у 1975 р. За ставкою 75% PRT оподатковують дохід від видобута) нафти та газу після відрахування виробничих витрат, роялті, податкових знижок. Податкова знижка на інвестиції складає 135% величини; податкова знижка на нафтовидобуток дорівнює сумі ви видобуток 10 млн. тонн із нових родовищ. Подібний порядок оподаткування розрахований на стимулювання розвідки та освоєння нових родовищ.

Податок на додану вартість був запроваджений у 1973 р. як фіскального членства Великобританії в Європейському Союзі. Ставки податку: 0,8 Звільнені від ПДВ земля, поштові, страхові та фінансові послуги, охорона здоров'я, гральний бізнес і лотереї, професійні спілки (спортивні змагання, твори мистецтва, ритуальні послуги. До товарів з 0,8 ставкою відносяться продукти харчування, ліки, книги і журнали, путі та електрична енергія, житлове будівництво, дитяча одежа і взуття, цінні папери, транспортні послуги. Ставка 8% поширюється на пос. постачанню паливом та електроенергією підприємств і організацій некомерційного характеру. Різниця між звільненням під ПДВ і оподаткуванням за нульовою ставкою, зазвичай, полягає в тому, що звільнені товари і не включаються у систему ПДВ, а тому не дають права на компенсацію податку, сплаченого на попередніх стадіях, а нульова ставка дає таке гір:

Перевірки платників ПДВ здійснюються з інтервалом в 1-9 років, підприємств - щомісяця. Порушення в залежності від обставин карається відсотковими або трикратним штрафним відшкодуванням податку, за злочин передбачено ув'язнення на строк від шести місяців до семи років

Мито у відповідності з режимом митного роззброєння у Європейського Союзу (ЄС) не поширюється на імпорт з країнами нар по СС. Але по відношенню до країн, які не входять до СС, діє с зовнішній митний тариф, що захищає внутрішній ринок ЄС. Суми, зібрані в спільний тариф, минаючи державний бюджет Великобританії, перераховують до бюджету СС.

Гербові збори справляються у твердих сумах або за адвалерним при оформленні документів на цивільно-правові угоди. Необхідним реквізитом юридичних і комерційних документів є марка або штамп про сплату збору, що тим самим засвідчує законність трансакції. Ця стародавня форма оподаткування існує з 1694 р. Ставка гербового збору на право передачі власності вартістю понад 60 тис. фунтів стерлінгів (менші суми звільнені від гербових зборів) становить 1% від вартості, зазначеної в угоді. При трансферті акцій стягується 0,5% їх ціни, а при конверсії британських акцій в американські депозитарні розписки - 1,5% [33].

В Італії серед прямих податків основним є прибутковий податок з громадян, який стягується за шедулярною формою, тобто обкладається кожна частина доходу окремо в залежності від джерела доходу.

Прибутковий податок з фізичних осіб резиденти сплачують із усіх видів доходів, одержаних в Італії і за кордоном, нерезиденти - лише з доходів, одержаних в Італії. Залежно від свого походження джерела доходів поділені на п'ять категорій, кожній з яких властиві свої особливості оподаткування: нерухоме майно (земля і будівлі); капітал: підприємництво; трудові доходи від роботи за наймом і в порядку самозайнятості осіб вільних професій; інші джерела. Під одною назвою по суті справляються п'ять різних податків. оподаткування збір бюджет надходження

Податок на нерухоме майно справляється на основі кадастрових оцінок, котрі переглядаються кожні 10 років. Норми оподаткування диференційовані залежно від характеру експлуатації майна. Гак, здані в оренду, належні державі, зайняті під будівництво землі не оподатковуються. Якщо земельна ділянка або будівля не використовуються за призначенням, кадастрова оцінка збільшується за встановленою системою коефіцієнтів (максимально до 300%).

Прибутковий податок на капітал справляється в момент і по місцю одержання доходу. Він поширюється на депозитні рахунки в банках, проценти по позиках, доходи від цінних паперів, лотерейні виграші. Проценти по банківських рахунках оподатковуються за ставкою 25%; по облігаціях, бонах і кредитних сертифікатах - 12,5%; по іноземних позиках - 30%.

Соціальною базою податку на підприємців є представники буржуазії, що ведуть приватну комерційну діяльність або сімейний Тому об'єктом даного податку може бути як доход, так і прибуток. До виду прибуткового податку з фізичних осіб - податку на інші джерела д відноситься оподаткування доходів від спекулятивної перепродажі ' іншого нерухомого майна; разових продаж витворів мистецтва; від власності, яка знаходиться за кордоном; від винагород за випадкові чи тимчасові і при визначенні величини оподатковуваного доходу загальний дохід (прибуток) зменшується на суми витрат на орендну плату; сплату процентів за іпотечний кредит; видатків на лікування й освіту; пожертвування на користь благодійних організацій, наукових і культурних установ та деякі інші за

Світовий досвід оподаткування Китаю характеризується позитивними підсумками роботи податкової системи після реформи 1994 року дозволяють говорити про те, що в Китаї побудована дієва податкова система, адаптована до "ринкової економіки соціалізму". Існуюча податкова система КНР спрямована на відкриття Китаю зовнішньому світу, що сприяє розвитку національної економіки.

Визначені такі головні принципи оподаткування:

- справедливість при оподаткуванні. Різницю у податкових ставках необхідно застосовувати тільки для різних видів виробництва, а не різних форм власності;

- чіткість і простота при обчислюванні та стягненні податків.

В даний час в Китаї налічується 25 видів податків, які, в залежності від їх природи і виконуваних функцій, можуть бути об'єднані у 8 груп:

Податки з обороту. Ця група включає 3 види податків, а саме: ПДВ, податок на споживання (податок з продажів), податок на підприємницьку діяльність. Збирання цих податків залежить від обсягу товарообігу або збуту в сферах виробництва, обігу та послуг.

Податки на прибуток (доходи). Сюди входять: податок на прибуток вітчизняних підприємств, податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств і податок з фізичних осіб. Надходження від цієї групи податків залежать від суми прибутку, отриманого юридичними особами, або від розміру доходу фізичної особи.

Ресурсні платежі, що включають ресурсний податок і земельний податок (плата за користування землями міст і районів). Ці податки стягуються з природокористувачів, а також з користувачів міських і районних земель. Ресурсними платежами обкладається використання природних ресурсів, що

Цільові податки і збори: податок на утримання і будівництво податок за користування сільгоспугіддями, податок на інвестиції в о капітал, податок на реалізацію землі.

Майнові податки: податок на майно, податок на нерухомість, по, спадщину (поки не введений).

Податки з операцій (дій). У цю групу входять: податок за користування автотранспортними засобами та водними судами, гербовий збір, за передачу майна, податок на обіг цінних паперів (поки не введений податками обкладаються певні операції (дії). [33]

В даному питанні б\в розглянутий світовий досвід оподаткування в таких країнах як: Італія, Німеччина, Китай, Великобританія. У кожній з цих країн класова система оподаткування, що с позитивним явищем, в залежності від надходжень сплачуються відповідний розмір податків.

3.2 Проблеми мобілізації податкових надходжень до бюджети рівнів та шляхи їх вирішення

Визначені конституційні повноваження та зобов'язання держави потребують стабільних і реальних доходів державного бюджету. Стабільність і прогнозованість в бюджетній політиці вимагає прозорого прогресивного і єдиного державного регулювання в процесі нарах сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, їх мобілізації, виконання належної оцінки доходів бюджету. Приріст і розширення відтворення бюджету ставить проблему наявності дієвого механізму і контролі формуванням, розподілом і використанням з метою реального і прогнозного передбачення здійснення видатків на виконання зобов'язань держави.


Подобные документы

 • Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в Державний бюджет України. Особливості тенденцій в змінах рівнів основних бюджетоутворюючих податків 2003-2011 років. Зміна рівнів питомої ваги, індексний та факторно-структурний аналіз податкових надходжень.

  курсовая работа [5,8 M], добавлен 20.06.2012

 • Визначення джерел податкового ризику, їх класифікація для держави та платника. Розрахунок похибок планування надходжень зборів до зведеного бюджету країни. Фактори впливу на зниження податкових ставок для суб'єктів господарювання та економіки в цілому.

  контрольная работа [74,8 K], добавлен 11.11.2010

 • Проблема реформування механізму справляння податку на доходи громадян. Структура податкових надходжень зведеного бюджетів України та муніципалітету. Сутність американської системи оподаткування та порівняльний аналіз рівня оподаткування в Україні та США.

  статья [135,8 K], добавлен 31.01.2011

 • Дослідження сутності та особливостей застосування спрощеної системи оподаткування. Характеристика механізму оподаткування юридичних осіб. Аналіз практики справляння надходжень єдиного податку до бюджету та роботи податкових служб в процесі збору податків.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 04.05.2010

 • Поняття, визначення ролі об’єкта в структурі податкових правовідносин. Співвідношення та управління поняттями "об’єкт оподаткування" та "об’єкт податкових правовідносин", їх авторський аналіз. Дослідження та оцінка його характерних ознак та особливостей.

  статья [20,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Організація та характеристика місцевого оподаткування в України, його регулятивні механізми. Види місцевих податків. Аналіз структури надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування України.

  курсовая работа [885,8 K], добавлен 11.10.2012

 • Податки – усі обов’язкові платежі держави для забезпечення фінансування її видатків. Структура і функції податкових надходжень в Україні. Елементи системи оподаткування та принципи побудови податкової системи. Регулювання економіки за допомогою податків.

  контрольная работа [114,4 K], добавлен 17.11.2010

 • Сутність непрямого оподаткування, оцінка його ефективності, шляхи реформування в України. Особливості нарахування і сплати податку на додану вартість. Роль непрямих податків у формуванні доходів Державного та Зведеного бюджетів, динаміка їх надходжень.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 06.10.2010

 • Характеристика теоретичних основ визначення та класифікації доходів місцевих бюджетів. Дослідження юридичної природи окремих видів місцевих податків та зборів. Аналіз міжнародного досвіду та можливих шляхів вдосконалення системи місцевого оподаткування.

  дипломная работа [152,0 K], добавлен 06.02.2012

 • Аналіз еволюції теорії податків. Класична теорія податкових відносин. Роль кейнсіанської школи в теорії податків. Поняття теорії монетаризму. Особливості сучасних податкових теорій. Синтез податкових теорій в сучасній системі оподаткування України.

  курсовая работа [166,8 K], добавлен 06.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.