Трактування терміну "Місцеві фінанси"

Джерела доходів місцевих бюджетів. Місцеві фінанси як система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Функції місцевих фінансів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2015
Размер файла 20,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра фінансів

Аналітичний огляд

за темою: «Трактування терміну «Місцеві фінанси»

Виконала:

студентка гр. Ф-23

Драка В.О.

Перевірила:

к.е.н., ас. Пахненко О.М.

Суми - 2014

Таблиця 1- Підходи до визначення поняття «місцеві фінаси»

Автор

Визначення

Рева Т.М.

Місцеві фінанси

(c.189)

Місцеві фінанси - це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Сунцова С.О.

Місцеві фінанси України

(с.156)

Місцеві фінанси -- це економічні відносини, пов'язані із формуванням централізованих і децентралізованих фондів коштів, і використання їх на забезпечення соціальних потреб та соціально-економічного розвитку територій.

Матеріальною основою місцевих фінансів є централізовані та децентралізовані фонди коштів.

В.І. Кравченко

Місцеві фінанси України

(сс.207-208)

Розглядаючи питання формування науки про місцеві фінанси, він звертає увагу на те, що поняття місцеві фінанси розширило зміст поняття "публічні фінанси", стало їхньою невід'ємною і відносно самостійною складовою. Місцеві фінанси розглядаються ним як "система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань як власних, так і делегованих". Однією з найважливіших функцій місцевих фінансів, як зазначається автором, є фінансування громадських послуг, або, по-іншому, послуг соціального характеру, на противагу послугам "економічного характеру" (оборона, безпека), які надаються центральною владою.

О.Д. Василик

Теорія фінансів

(с.225)

За своєю економічною суттю місцеві фінанси - це сукупність форм і методів створення фондів фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування виконання покладених на них функцій у галузі економічного і соціального розвитку територій". Автором наголошується, що провідне місце в державних фінансах належить бюджетам різних рівнів, які об'єднуються у зведеному бюджеті держави.

М. А. Гапонюк

(сс.234-235)

Місцеві фінанси -- система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення функцій і завдань, що покладаються на місцеві органи влади.

Місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, що пов'язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни. При цьому місцеві фінанси є важливою складовою фінансової системи країни, оскільки вони беруть участь у розподілі та перерозподілі вартості валового внутрішнього продукту держави і забезпечують фінансування значної частини витрат, пов'язаних з функціонуванням виробничої і соціально-культурної сфери.

О. Р. Романенко

(с.126)

Місцеві фінанси є важливою ланкою фінансової системи держави.

За своєю економічною сутністю місцеві фінанси -- це система формування, розподілу і використання фінансових

ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Фінанси місцевих органів влади як система включають кілька основних взаємозв'язаних структурних елементів. Це видатки, доходи, способи формування доходів, інститути системи, суб'єкти й об'єкти системи та відносини між суб'єктами системи, системою та іншими ланками фінансової системи держави.

А.М. Поддерьогін

Фінанси підприємств

(с.147)

Місцеві фінанси - система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань та функцій . Місцеві фінанси формуються як самостійна складова фінансової системи держави. Вони є інструментом економічного росту.

Джерела доходів місцевих бюджетів:

1. Власні доходи

2. Закріплені

3. Регульовані

В.М.Опарін

"Фінанси (Загальна теорія)"

(сс.256-257)

За ним місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, що пов'язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни.

Місцеві фінанси - це система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється та перерозподіляється національний доход для економічного та соціального розвитку території.

Через місцеві фінанси держава проводить активну соціальну політику, здійснюється вирівнювання економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Місцеві фінанси виконують дві функції:

розподільну;

контрольну.

Федосов В.М.

Фінанси

(с.203)

Місцеві фінанси відіграють значну роль у плановому розподілі та перерозподілі частини національного доходу відповідно до вимог економічних законів соціалізму для створення фондів грошових засобів, які використовуються місцевими радами з метою задоволення постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб народу.

Місцеві фінанси - важлива ланка зміцнення господарського розрахунку та здійснення фінансового контролю за виконанням підприємствами й організаціями місцевого значення господарських та фінансових планів і дотримання режиму економії.

Василик В.В.

( с. 134)

Місцеві фінанси -- важлива ланка зміцнення господарського розрахунку та здійснення фінансового контролю за виконанням підприємствами й організаціями місцевого

значення господарських та фінансових планів і дотримання режиму економії.

Вікіпедія. Інтернет -ресурс. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki / Місцеві_фінанси

Місцеві фінанси -- це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

місцевий фінанси бюджет

Висновок

Отже, через місцеві фінанси держава проводить активну соціальну політику, здійснює вирівнювання економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Таким чином, місцеві фінанси необхідні задля рішення соціальних проблем громадян країни.

Метою фінансової діяльності місцевих органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб та сприяння соціально-економічному розвитку регіону.

Природно, що інший прояв суті місцевих фінансів - соціальний. Виявляються найрізноманітніші відносини між учасниками виробничої і невиробничої сфери, з одного боку, та підприємствами і державою, з другого, наприклад:

- фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення;

- використання місцевих фінансових ресурсів на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток природи і культури, що перебувають у віданні відповідних органів влади; на упорядкування міст, сіл, селищ, утримання і капітальний ремонт житлового фонду та об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування; на утримання органів самоврядування; на захист прав споживачів тощо.

Навіть такий неповний перелік шляхів перерозподілу централізованих фондів коштів (у вигляді бюджету і позабюджетних фондів) указує на вирішальну роль місцевих фінансів у забезпеченні конституційних прав громадян.

Розглянувши детально дану таблицю, ми можемо зробити висновки, що поняття «місцеві фінанси» не має єдиного й однозначного трактування. Різними авторами воно вживається по-різному, але між їхніми поглядами є спільне: за допомогою місцевих фінансів відбувається розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів.

Проаналізувавши дані тлумачення відзначаємо, що найбільш точне визначення наведене в книзі «Місцеві фінанси» Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В., воно є найбільш зрозумілим, логічним, не обтяжливим по смислу. Це визначення звучить так: «Місцеві фінанси - це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих».

На мою думку, у широкому вжитку слід використовувати саме дане визначення цього поняття.

Список використаної літератури

1. Рева Т.М. Місцеві фінанси / Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. -

2. Сунцова С.О. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / С.О.Сунцова. - [3-тє вид.,стер.].-К.: Центр учбової літератури, 2010. -- 488 с.

3. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.

4. Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: навч. посіб. / За заг. ред. О.Д. Василика. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

5. Місцеві фінанси: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав-кова. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 184 с.

6. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. -- К.: Центр навчальної літератури, 2006. -- 312 с.

7. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 5-тє вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2005. - 546 с.

8. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

9. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. -- К.: Центр учбової літератури, 2010. -- 576 с.

10. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://uk.wikipedia.org

11. Фінанси: курс для фінансистів: Навч.посіб./ За ред.В.І.Оспіщева . -К.: Знання, 2008.- 567 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості. Принципи формування місцевих бюджетів України. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.

  контрольная работа [46,1 K], добавлен 19.04.2013

 • Фінанси підприємств місцевого і комунального господарства. Управління місцевими фінансами. Місцеві бюджети, структура і склад. Принципи бюджетного устрою в Україні. Права та обов’язки місцевих органів самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

  курсовая работа [51,7 K], добавлен 06.05.2012

 • Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Формування позабюджетних, валютних і інших цільових фондів місцевих органів влади. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів, основи управління.

  курс лекций [110,8 K], добавлен 01.05.2011

 • Система місцевих бюджетів в Україні, етапи її реформування. Механізм формування місцевих бюджетів, вирівнювання їх фінансових можливостей. Недостатність доходів місцевих бюджетів для покладених на органи місцевого самоврядування функцій та завдань.

  реферат [16,5 K], добавлен 09.02.2012

 • Державні фінанси: значення, призначення та шляхи утворення державних фінансів. Місцеві фінанси. Порядок надбання місцевих фінансів, їх цільове призначення, шляхи розподілу. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів в українській державі.

  творческая работа [53,2 K], добавлен 05.11.2007

 • Місцеві фінанси в економічній системі держави як основа місцевого самоврядування. Місцеві фінанси, пов'язані з діяльністю суб'єктів фінансових відносин. Податки на нерухоме майно і землю юридичних та фізичних осіб. Збалансування місцевих бюджетів.

  реферат [27,1 K], добавлен 21.12.2009

 • Місцеві бюджети як складова частина місцевих фінансів. Аналіз формування і виконання доходної частини локальних бюджетів та аналіз видаткової частини місцевих бюджетів. Практика міжбюджетних відносин в Україні та проблеми фіскального федералізму.

  дипломная работа [374,7 K], добавлен 08.05.2009

 • Роль місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіонів. Вивчення змісту поняття "доходи місцевих бюджетів". Функції місцевих бюджетів та заходи щодо вдосконалення механізму перерозподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів.

  статья [27,3 K], добавлен 24.11.2017

 • Місцеві бюджети: суть та структура. Характеристика доходів та видатків місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів Ізяславського району. Напрями вдосконалення виконання місцевих бюджетів. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів.

  дипломная работа [769,4 K], добавлен 03.12.2010

 • Суть, склад і роль фінансів. Місцеві бюджети як фінансова основа органів місцевого самоврядування, джерела формування їх доходів за рахунок податків і зборів в умовах незалежності України. Фінанси підприємств, установ, організацій комунальної власності.

  курсовая работа [114,1 K], добавлен 20.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.