Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

Підготовчі заходи та бойова діяльність військово-морського флоту Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни та в умовах оборонних боїв з нацистською армією в 1941-1942 роках. Військові сили СРСР у наступальних операціях 1943-1945 років.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2010
Размер файла 115,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Вступ

1. Розвиток військово-морського флоту Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни

2. Військово-морський флот в умовах оборонних боїв з нацистською армією в 1941-1942 роках

3. Військово-морські сили СРСР у наступальних операціях 1943-1945 років

Висновки

Джерела і література

Вступ

Актуальність теми дослідження зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку історичної науки та реформування українського суспільства. В цих умовах перед дослідниками постала нагальна проблема в переосмисленні історичного процесу та створенні нових праць, в яких вони на основі глибокого аналізу та неупередженого ставлення, з використанням недоступних раніше документальних матеріалів, дали б правдиву, виважену оцінку подіям та явищам вітчизняної історії. Такий підхід зумовлений переорієнтацію історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження.

Дослідження бойової діяльності Військово - морського флоту Радянського Союзу в 1941 - 1945 роках є складовою частиною вивчення проблеми участі збройних сил СРСР у Великій Вітчизняній війні. На прикладі даного дослідження показується важливість внеску Військово - морського флоту у загальну перемогу Радянського Союзу над фашисткою Німеччиною і її союзниками. З розпадом Радянського Союзу, і здобуттям Україною незалежності, актуальною, на думку автора є спроба більш детального дослідження значення бойової діяльності Чорноморського флоту. Ще раз, в умовах не найкращого становища флоту на сучасному етапі, пригадати славетні сторінки його історії.

Об'єктом дослідження є Військово-морський флот СРСР, як складова частина збройних сил Радянського Союзу.

Предметом дослідження є підготовчі заходи та бойова діяльність Військово-морського флоту Радянського союзу напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни, а також у війні проти Японії.

Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об'єктивності, система загальнонаукових дослідницьких методів системного та структурно - функціонального аналіз, а також історичний, логічний, порівняльний методи.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 30 грудня 1937 року, коли був створений наркомат ВМФ СРСР і розпочалась активна стадія будівництва флоту по 2 вересня 1945 року, коли Військово - морський флот завершив останні бойові операції, що були пов'язані з участю СРСР у війні проти Японії.

В територіальному плані дослідження ґрунтується на території Радянського Союзу, де в безпосередніх бойових діях брав участь Військово - морський флот. Насамперед це акваторії та при берегові території Чорного, Балтійського, Баренцового морів та Тихого океану.

Ступінь дослідження проблеми. В українській історіографії відсутні спеціальні праці, які б конкретно стосувались теми даної курсової роботи. Проте питання, пов'язані з темою роботи стали предметом вивчення дослідників.

Значна кількість загальних та спеціальних праць присвячених бойовій діяльності Військово-морського флоту СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, опублікованих в радянський період, потребують історіографічного аналізу в сучасних умовах, що може визначити недостатню розробку багатьох аспектів теми.

Висвітлення тих чи інших проблем діяльності Військово-морського флоту Радянського Союзи фактично розпочалось з випуску у 1944-1945 роках 6 томів звернень радянських інформбюро. Але звичайно, це не була спеціальна праця з даної проблеми. Лише окремі звернення стосувались бойової діяльності флоту. До того ж багато звернень, як відомо мали більш агітаційне, ніж інформативне значення.

Взагалі в період війни і перших повоєнних років не було опубліковано жодної узагальнюючої праці, яка б стосувалась Великої Вітчизняної війни в цілому, чи конкретно Військово-морського флоту. Видані в цей період роботи в переважній більшості мало оброблені, занадто заідеологізовані. Зібраний в них матеріал не піддавався глибокому та об'єктивному аналізу.

Першою спробою в загальних рисах висвітлити діяльність Військово-морського флоту в роки війни стала невелика за обсягом праця, що вийшла в 1953 - "Героический подвиг советских моряков…". Слід зазначити, що дана праця була опублікована на два роки раніше, ніж перша праця, що намагалась узагальнити події Великої Вітчизняної війни в цілому - Нарис історії Великої Вітчизняної війни. У 1956 році були опубліковані перші широкі дослідження діяльності Військово-морського флоту. Праця являла собою збірник статей, кожна з яких висвітлювала конкретну військову операцію на флоті, чи окремий період війни. Статті були написані офіцерами флоту - безпосередніми учасниками бойових дій. Цього ж року вийшла перша праця, присвячена бойовим діям в яких брав участь Чорноморський флот. Дослідження проведені автором праці - К.В.Пєнзіним стали основою для подальших досліджень даної проблеми. До 1960-го року були опубліковані і інші праці , які стосувались окремих подій на морських театрах в роки Великої Вітчизняної війни.

В 1957 році було прийнято рішення про написання 6-томної історії Великої вітчизняної війни. Перший том, що був присвячений подіям напередодні війни вийшов у 1960 році. Наступні томи вийшли в світ до 1965 року. Це була перша велика узагальнююча праця присвячена Великій вітчизняній війні. В праці були окремі розділи, присвячені бойовим діям на морських театрах, і оскільки праця вважалась висвітленням офіційної позиції тогочасної радянської історіографії, на неї орієнтувались всі наступні дослідники, які займались проблемою як Великої Вітчизняної війни в цілому, так і бойової діяльності Військово-морського флоту зокрема.

60-і роки стали часом виходу як узагальнюючих праць, так і праць, присвячених окремим морським театрам. Досить змістовною в контексті даних праць є робота історика Б.А.Вайнера, який спробував зробити детальний аналіз операцій проведених Північним флотом. Але і вона звичайно не була позбавлена тогочасних ідеологічних нашарувань. До 60-х років відноситься і вихід першої книги мемуарів наркому ВМФ Радянського Союзу - адмірала М.Г.Кузнєцова. В праці, не дивлячись на її мемуарний характер наводяться деякі конкретні данні, що стосуються підготовчих заходів сторін до майбутньої війни.

Найбільш плідним у справі дослідження проблеми бойової діяльності Військово-морського флоту в роки війни є період 70-х років. В цей час даній тематиці було присвячено ряд монографій, статей та мемуарних праць. Вихід багатьох праць був пов'язаний з річницями початку і закінчення війни. Праця В.І.Ачкасова була присвячена не тільки подіям Великої Вітчизняної війни а і іншим аспектам діяльності Радянського військового флоту. Стосовно ж військових дій, то праця здебільшого підсумовує вже відомі матеріали, без залучення нових даних. Виходять в 70-і роки і нові мемуари наркома ВМФ М.Г.Кузнєцова. Дані праці вже присвячені подіям безпосередньо Великої Вітчизняної війни.

Найбільш ґрунтовним дослідженням 80-х років , на думку автора є праця В.А.Басова. З наведених у праці таблиць і схем можна дізнатись про стан Військо-морського флоту СРСР напередодні війни. Також в даній праці подаються матеріали, щодо підготовки фашистської Німеччини до наступу на СРСР, керівний склад радянського флоту та безпосередні шляхи вирішення флотами завдань під час війни. Але недоліком цієї праці, окрім постійного підкреслення внеску комуністичної партії, є також розгляд даного питання роблячи занадто великий акцент на стратегії і тактиці ведення боротьби на морських театрах. Такий характер праці можна пояснити спеціалізованим призначенням даної праці - передусім для військових.

У 80-і роки були видані й інші праці, що стосувались даної тематики. Зокрема значна частина праць була присвячена конкретним військовим операціям на окремих морських театрах.

Розпад Радянського Союзу, розрив з тоталітарним минулим відкрили нові можливості для вивчення багатьох сторін історії радянської доби. В цьому плані перегляду і переосмислення потребує і тема діяльності Військово морського флоту. Однак й досі ця проблема не знайшла суттєвого висвітлення в українській історіографії.

Підсумовуючи історіографічний огляд літератури, варто зазначити, що хоча у великій масі опублікованих робіт аналізуються деякі аспекти бойової діяльності Військово-морського флоту СРСР, проте в більшості ці праці характеризуються однобічним напрямком дослідження, продиктованим офіційною комуністичною ідеологією, а тому не дають об'єктивного та комплексного висвітлення цієї проблеми.

Виходячи з застарілості розробок в історичній науці даної проблеми, автор поставив перед собою мету: дати об'єктивний аналіз бойової діяльності Військово-морського флоту СРСР та, навівши приклади невдалих військових операцій, що недостатньо висвітлені в радянській історіографії, показати не тільки успіхи, а й прорахунки які були допущені військовим керівництвом під час війни. Ця мета реалізується шляхом розв'язання таких завдань:

- показ стану Військово-морського флоту напередодні Великої Вітчизняної війни, процесів підготовки обох сторін до майбутньої війни, змін що відбулись в керівному складі ВМФ СРСР.

- історична реконструкція подій початкового періоду війни на всіх морських театрах.

- висвітлення подій 1943-1945 років на морських театрах війни, участі Тихоокеанського флоту і амурської флотилії у війні з Японією.

- Аналіз значення участі Чорноморського флоту у Великій Вітчизняній війні.

Наукову новизну даної роботи визначає, насамперед, новий підхід до дослідження з врахуванням сучасних концептуальних засад, що дозволив відійти від панівної в радянській історіографії схеми показу проблеми, її різнобічний розгляд і більш критична оцінка подій, що розглядались.

Теоретична і практична цінність курсової роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані істориками, політологами, військовими у подальшій науковій та практичній розробці проблем вивчення історії Військово-морського флоту СРСР і зокрема Чорноморського Військово-морського флоту.

Джерельну базу дослідження склали опубліковані документи і матеріали, які стосуються в цілому історії Великої Вітчизняної війни.

Зі збірників документів і матеріалів "Никто не забыт, ничто не забыто" і "Сообщение Советского Информбюро", що вийшли в радянські часи були використані деякі конкретні дані, присвячені бойовій діяльності Військово-морського флоту. Але розуміючи, що джерельна база та статистика тих років не завжди відображала дійсний стан речей автор критично підходить до використання згаданих документів для висвітлення історичних процесів минулого.

Також джерелами до курсової роботи стали ряд монографій, що висвітлювали як бойову діяльність Військово-морського флоту в цілому, так і бойові дії окремих флотів на окремих морських театрах.

Ще одним важливим джерелом до даної роботи стали мемуари безпосередніх учасників військових дій. Особливе значення мали мемуари тодішнього Народного комісара ВМФ - М.Г.Кузнєцова.

Достовірність результатів дослідження забезпечується опорою на провідні методологічні положення, використання широкого та різноманітного дослідницького матеріалу, застосування комплексу методів, адекватних об'єкту, предмету, меті і завданням дослідження.

Курсова робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений загальному стану Військово-морського флоту СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни. В другому розділі досліджуються бойові дії, що проводили радянські ВМС в період 1941-1942 років. Третій розділ висвітлює бойову діяльність флотів в період 1943-1945 років.

1. Розвиток військово-морського флоту Радянського Союзу на початковому етапі Другої світової війни

Для більш ґрунтовного і цілісного розуміння діяльності військово - морського флоту СРСР безпосередньо під час бойових дій на фронтах Другої сітової війни є необхідним проаналізувати те, що являв собою флот напередодні війни, хто відігравав ключову роль в його керівництві і які заходи приймались за для посилення обороноздатності країни на морі.

30 грудня 1937 року постановою ЦВК і СНК СРСР був створений наркомат ВМФ СРСР, який з березня 1939 року очолив М.Г.Кузнєцов. 23 квітня 1938 року була створена Головна Військова рада ВМФ. Її керівником став також нарком ВМФ. Напередодні і під час війни членами Головної Військової ради ВМФ були секретар ЦК ВКП(б) А.А.Жданов, перший заступник наркома ВМФ і начальник Головного морського штабу (ГМШ) Л.М.Галлер, заступник наркома і начальник головного управління політичної пропаганди ВМФ (з 22 липня 1941р. - Головного політичного управління ВМФ) І.В.Рогов. замісники наркома адмірали І.С.Ісаков і Г.І.Левченко, начальник управління Військово - повітряних сил ВМФ генерал - лейтенант авіації С.Ф.Жаворонков.

Головна Військова рада і Наркомат ВМФ розробляли пропозиції по будівництву ВМФ, пропозиції по оперативно - стратегічному використанню флотів в разі війни. Передбачалось, що плани використання військово - морських сил у війні буде розробляти Генеральний штаб - вищий орган управління збройних сил країни. Але на практиці було так, що Генеральний штаб і штаби приморських округів з залученням штабів флотів розробляли плани прикриття і спільної оборони узбережжя, тобто використання ВМФ для оборони приморських напрямків від вторгнення ворога на територію країни.

Згідно з основними положеннями радянської військової доктрини флот повинен був не тільки прикривати приморські фланги сухопутних військ від ударів з моря, але й бути готовими до ведення активних дій. Тому згідно з директивами наркома ВМФ кожний флот розробив плани перших самостійних дій.

З самого початку війни рішення про використання флотів приймала Ставка Головного Командування Збройних Сил СРСР, яка була створена 23 червня 1941 року. До її складу увійшли народний комісар оборони С.К. Тимошенко (голова), І.В. Молотов, начальник Генерального штабу Г.К. Жуков, Маршал Радянського Союзу К.Е. Ворошилов, С.М. Будьонний, народний комісар військово-морського флоту адмірал М.Г. Кузнєцов.

Взагалі найбільші важелі управління флотом знаходились в М.Г. Кузнєцова. Народний комісар військово-морського флоту відрізнявся нерадянською ініціативністю і працьовитістю. Прикладом принциповості М.Г. Кутузова може служити вже післявоєнний випадок, коли І.В. Сталін запропонував розділити Балтійський флот на два окремих, на що М.Г. Кузнєцов чітко висловив власну позицію, заявивши, що вважає такі дії недоречними. За наказом І.В. Сталіна це питання було розглянемо на засіданні Головної військово - морської ради, де не дивлячись на підтримку Сталіна, М.Г. Кузнєцов не відмовився від своїх поглядів. Після цього відношення І.В. Сталін і М.Г. Кузнєцова погіршилися, а в 1948р. він навіть був відданий під суд Військової колегії Верховного суду і розжалуваний до контр-адмірала. Але цей професіонал був потрібний І.В. Сталіну, і коли під час суперечностей стосовно Балтійського флоту, М.Г. Кузнєцов заявив, що якщо його думка неважлива, нехай його звільнять, І.В. Сталін заявив. Що: "Вас звільнять, але тоді коли це буде потрібно".

34 - річний М.Г. Кузнєцов ставши наймолодшим наркомом в СРСР; першим моряком на цій посаді (раніше наркомами були комісар Смірнов і чекіст Фріновський) зробив великий внесок в укріплення послабленого чистками 30-х років флоту. Взагалі тема репресій на флоті довгі роки, зі зрозумілих причин була закритою. До даної проблеми почали повертатись лише в роки перебудови. Як виявилось масштаби репресій були вражаючими. Була фізично ліквідована переважна частина верхівки флоту.

Під репресії у 1937 році потрапив керівник морського відділу академії генерального штабу Едуард Самуїлович Панцержанський. Який був відповідальний за підготовку керівних кадрів оперативних з'єднань фронтів. Також в цей рік було розстріляно керівника і військового комісара військово-морської академії, флагмана флоту 1-го рангу Іван Мартинович Лудрі.

В наступному 1938 році розстріляли начальника головного управління суднобудівної промисловості нарковмважкпрому, а з 1936 року замісника наркому оборонної промисловості Ромуальда Адамовича Муклевича, якого називають одним з тих хто поклав початок будівництву радянських бойових кораблів на вітчизняних суднобудівних заводах. В цьому ж році розстріляли замісника наркому оборони по військово-морським силам, флагмана флоту 1-го рангу Володимира Митрофанович Орлова та людину яка 10 років очолювала Балтійський флот а в останні роки життя була керівником військово-морських сил робоче-селянської червоної армії, флагмана флоту 1-го рангу Михайла Володимировича Вікторова.

Були репресовані і командуючі Чорноморського та Північного флотів Іван Кузьмич Кожанов та Костянтин Іванович Душенов відповідно.

Трагічний список репресованих керівників радянського військово-морського флоту можна продовжити іменами члена військової ради морських сил Далекого Сходу, армійського комісара 2-го рангу Г.С. Окунєва, адмірала Л.М. Галлера, репресованого вже після війни, який помер в тюрмі міста Казань у 1948 році та багатьма іншими. Але очевидним постає той факт, що жорстока політика сталінської репресивної машини найгіршим чином вплинула на стан військово-морського флоту напередодні військових дій, позбавивши флот цінних професійних кадрів.

В цих умовах перед М.Г.Кузнєцовим стояло важке завдання підготовки флоту фактично на новій кадровій основі. Народний комісар військово-морського флоту провів низку навчань, особисто відвідав найбільші кораблі, став ініціатором відкриття нових морських училищ і морських спецшкіл (у майбутньому нахімовських училищ). За його участі були прийняті дисциплінарні і корабельні устави ВМФ.

Оскільки ВМФ був окремим наркоматом і не підлягав наказу Тимошенко і Жукова від 21 червня 1941 року про недопущення "йти на провокації". Кузнєцов зумів своїм наказом від того ж 21 червня 1941р. привести всі флоти і флотилії до стану бойової готовності.

На сьогодні стає дедалі очевидніше те, що керівництво СРСР і безпосередньо І.В. Сталін добре розуміли значну вірогідність радянсько - німецької війни і вели підготовку до неї. М.Г. Кузнєцов говорив: "Для мене безумовно одне: І.В. Сталін не тільки не виключав можливості війни з гітлерівською Німеччиною, навпаки, він таку війну вважав досить імовірною і навіть, рано чи пізно, обов'язковою. Договір 1939р. він розглядав лише як відсунення строків початку війни".

Одною з перших ознак, що свідчила про загрозу нападу з боку Німеччини, було різке посилення діяльності німецької розвідки. На морських театрах німецька розвідка почала діяти раніше всього у Фінській затоці і в районі військово - морських баз Прибалтики. Це відповідало плану "Барбаросса": Балтійський морський театр належав до стратегічного напрямку, на якому повинна була наступати група артилерії "Північ", що мала на меті захопити Прибалтику і Ленінград. 2 січня 1941р. над островом Ханко двічі був помічений німецький розвідувальний літак. 5 березня над Ліенеї декілька разів пролетів німецький літак. Зенітні батареї і ескадрений міноносець "Яков Свердлов" розпочали вогонь і скоріш за все в одному з випадків пошкодили літак.

В травні 1941р. замісник начальника головного морського штабу доповів в генеральний штаб, що за останній час мали місце випадки появи поблизу радянського узбережжя невідомих підводних човнів біля берегів Камчатки, Севастополя, в різних пунктах Фінської затоки": о.Сескар, Уте, Дачо і півострова Ханко".

Починаючи з кінця 1940 року військово - морській організації Німеччини наполегливо просили навігаційні карти, лоції і опис знаків морів Північно Льодовитого океану, а також Балтійського, Чорного морів. Військово - морський аташе в Берліні М.А. Воронцов назвав майже точну дату початку війни.

Наркомат ВМФ мав свій бюджет, фонди заготівки матеріальних ресурсів, план замовлень промисловості і з 1937 року почав розробку суднобудівної програми, що була спрямована на створення великих надводних кораблів, літаків, крейсерів, авіаносців. Однак навіть радянське керівництво визнавало, що на те щоб флоти зрівнялись з флотами найбільш потужних морських держав в кількості великих надводних кораблів, було потрібно два десятиліття.

Тому програма не отримала офіціального затвердження і була відкоригована у відповідності з більш - менш реальних можливостей промисловості. В систему наркомату суднобудівної промисловості входив 21 завод, з якими кооперувались більше 200 заводів інших галузей. Діяли конструкторські бюро і науково - дослідні інститути.

Цікавим фактором є те, що в даний період СРСР робив спроби будівництва бойових кораблів в капіталістичних країнах. В Італії був побудований один лідер ескадрених міноносців ("Ташкент"); Німеччина продала недобудований крейсер "Лютцов" ("Петропавловск"), який однак так і не був уведений в дію. США взагалі відмовилась від розміщення замовлень на будівництво кораблів.

За проектом плану військового суднобудування вважалось необхідним мати на кожному театрі рівну, або дещо більшу кількість кораблів основаних класів в порівнянні з противником. Але досягти такого рівня було надзвичайно важко. Протягом 1940 і на початку 1941р. суднобудівна програма продовжувала корегуватись: зменшувалась кількість лінійних кораблів, збільшувалась кількість крейсерів; в плані було будівництво 2-х авіаносців (для Північного і Тихоокеанського флотів). Було збільшено кількість бойових кораблів спеціального призначення: вартових кораблів, тральщиків і особливо полювальників за підводними човнами. Прорахунком в планах будівництва флоту можна вважати відсутність розробок спеціальних десантних кораблів. До кінця 1942р. на кожному театрі в середньому планувалось мати по 3 крейсери, 16 ескадрених міноносців, 60 підводних човнів.

У зв'язку з загрозою нападу Німеччини 19 жовтня 1940р. уряд знов переглядає план військового суднобудування. Було вирішено нових закладок лінійних кораблів і важких крейсерів не виробляти; передбачалось продовження робіт на кораблях з більшим ступенем готовності, припинилось будівництво кораблів з великими строками виробництва.

Загальний тоннаж бойових кораблів з початку 1939 по 1941р. зріс завдяки введення в дію нових одиниць приблизно на 160 тис. т. В кінці 1940р. в будівництві знаходилось ще 269 кораблів, в яких частина була закінчена в першій половині 1941р. і прийняла участь у війні.

Розподілення бойових кораблів по театрам, або стратегічна розстановка військово - морських сил залежала від необхідності захисту в першу чергу життєво важливих районів країни, що розташовувались поблизу Чорного і Балтійського морів.

На початку 30-х років стали потрібними військово - морські сили для оборони Півночі і Далекого Сходу. Там почали поспіхом будувати флот, бази, аеродроми, одночасно переводити туди кораблі з інших театрів. Але до початку війни і це завдання не було повністю вирішене.

Кораблі, що будувались в першу чергу спрямовувались для посилення Балтійського і Чорноморського флотів. Тихоокеанський флот поповнювався головним чином за рахунок підводних човнів і авіації.

В 1940 році було прийнято рішення про термінове посилення північного флоту, але на це часу не вистачало. Перед початком Великої Вітчизняної війни Північний флот мав порівняно невеликі сили: бригаду підводних човнів і по одному дивізіон ескадрених міноносців, вартових кораблів, тральщиків, мінних загороджувачів і вартових катерів.

Берегова охорона знаходилась ще в процесі будівництва і перед початком війни було ще далеко до її завершення. Протиповітряна оборона складалась з декількох дивізіонів. Головною базою флот був Полярний. Кораблі базувались також і на Мурманськ. В Архангельську знаходилась Біломорська військова база. Аеродромна мережа флоту була надзвичайно обмеженою, авіація фактично могла експлуатувати тільки один сухопутний і два морських аеродроми. Північний флот мав тільки три ударні групи: підводну, артилерійсько торпедну (міноносну) і авіаційну, а також невелику кількість кораблів, що мали призначенням виконання спеціальних бойових завдань і забезпечення бойових сил. Як показали військові дії, цих сил було недостатньо.

Балтійський флот перед війною мав у своєму складі більше 200 кораблів різних класів, а також більше 650 літаків. Він мав мережу військово - морських баз і аеродромів. Артилерійські батареї, що будувались на островах Найссар, Осмуссар, Даю, Ефель, Руссарьо, Готланд, а також на Ханко і в районі Талліна повинні були посилити берегову артилерію на 103 гармати великого і середнього калібрів. В поєднанні з мінними загородженнями вони могли створити значну перешкоду для ворожого флоту.

Чорноморський флот перед початком бойових дій нарахував більше 200 кораблів та біля 620 літаків. Військово - морські бази і найбільш важливі ділянки узбережжя були прикриті артилерією берегової оборони.

Балтійський і Чорноморський флоти могли сформувати по декілька артилерійських, артилерійсько - торпедних, підводних і авіаційних ударних груп. До складу цих флотів входила значна кількість бойових кораблів спеціального призначення (мінних загороджувачів, тральщиків, вартових). При цьому підводні човни і артилерійські кораблі могли діяти на всю глибину театру. Досить далекобійними силами були бомбардувальники і літаки торпедоносці.

Тихоокеанський флот мав досить чисельні з'єднання підводних човнів, торпедних катерів і авіації, які могли діяти в своїй береговій зоні. У берегів імовірного противника і в океані боротьбу могли вести лише великі і середні човни.

На Балтійськом морі на почату війни співвідношення корабельних сил сторін було приблизно рівним. На Чорному морі радянський флот перевищував військово - морські сили противника, але який міг створити перевагу завдяки 4-у німецькому повітряному флоту. Північний флот з початку 1942р. поступався силами Німеччини, зосередженим в Північній Норвегії.

Напередодні Великої Вітчизняної війни у складі ВМФ були Амурська Червоно знаменна військова флотилія (база Хабаровськ), Каспійська військова флотилія( база Баку), Пінська військова флотилія (база Пінськ); Дунайська військова флотилія ( база Ізмаїл), які в різні періоди брали участь у війні.

Швидке збільшення військово-морського флоту потребувало розвитку і посилення його тилу. Центральним органом управління тилам було головне управління портів. На кожному флоті були служби постачання матеріальними засобами, технічного забезпечення, медична, інженерна, квартирно - експлуатаційна служби, а також допоміжний флот і автомобільний транспорт, які були у віддані керівництва тилу.

Основу тилу фронту складали військово - морські бази, в яких розміщувалися запаси, судно ремонтні заводи, технічні комплекси - все необхідне для забезпечення бойової діяльності кораблів, авіації і берегових частин.

У зв'язку з тим, що сили флоту були здебільшого недалекої дії, матеріально - технічне забезпечення їх здійснювалось на берегових базах. Плавучого тилу для постачання кораблів у морі і у віддалених неоснащених пунктах фактично не було.

Перед війною відбулися деякі зміни в організації і базуванні флоту внаслідок Радянсько - Фінської війни і приєднання до СРСР Прибалтики. Балтійський і Північний флоти почали освоювати нові райони базування (Виборг, Ханко, Західне узбережжя, півострів Рибачий і Середній). По новому організована Дунайська флотилія Чорноморського флоту освоїла базування сил на нижній течії р. Дунай. Пінська військова флотилія свій район базування перемістила з Києва на захід в м. Пінськ.

Друга Світова війна, що розпочалась викликала необхідність поглибленого вивчення досвіду бойових дій. Виявився недостатній рівень підготовки, зокрема оперативно - тактичної, командного складу. Організація системи ПВО військово - морських баз і ескадр не відповідала вимогам, оскільки не гарантувала відбиття несподіваних ударів противника з повітря і не виключала помилкових пострілів по власним літакам. Через недосконалість технічних засобів спостереження за підводними човнами суттєво відставала протичовнова оборона. Командування флотом було стурбовано відсутністю на озброєнні неконтактних тралів і недостатньою кількістю тральщиків спеціальної побудови, протичовнових кораблів і засобів висадки.

Наказом Президії Верховної Ради СРСР 1 вересня 1939р. був прийнятий закон про загальну військову повинність і про п'ятирічний строк служби червонофлотців на кораблях, чотирирічний в частинах зв'язку і берегової артилерії. В 1939р. відбулись зміни у підготовці командного складу і проходження ним служби. Командні військово - морські училища були перетворені у вищі навчальні заклади, що дозволяло підвищувати командирів флоту.

М.Г.Кузнєцов так оцінив боєздатність флоту перед початком війни: "Загалом, хоча ми і не встигли створити великий флот, обладнати наші морські сили всіма засобами боротьби, все ж це був флот боєздатний… ми готувались зустріти ворога скоординованими ударами підводних і надводних кораблів, авіації і берегової оборони. Прагнення використовувати спільно розрізнені сили відбилось і на самій організації флоту. В нас були створені маневрені з'єднання ескадри і загони, що склались з кораблів різних класів. Ми вже тоді формували з'єднання не по класам кораблів, як раніше, а відповідно до оперативних і тактичних завдань, які доводилось вирішувати".

Перед війною при розробці оперативних планів було вирішено виходити з припущення, що проти СРСР виступить коаліція держав, очолювана Німеччиною, яка могла включати в себе Італію, Угорщину, Румунію, Фінляндію і Швецію з одночасним нападом на Сході Японії. До початку бойових дій плани флотів, що являли собою розвиток загального плану оборони державного кордону 1941р. були розроблені. Вони визначали загальний напрямок бойової підготовки.

Радянське командування вважало, що війська першого стратегічного ешелону: Північний, Балтійський і Чорноморський флоти, а також дальня авіація зможуть відбити напад ворога. З підведенням військ другого стратегічного ешелону повинен був розгорнути загальний наступ з перенесенням бойових дій на територію противника.

У відповідності до цього плану Північний флот готувався до того, щоб знищити флот противника при його появі в Баренцовому і Білому морях; сприяти 14-ій армії в обороні півостровів Середній, Рибачий, Кольський і в першу чергу не допускати висадки десанту: закрити прохід судам противника в Біле море; спільно з частинами Архангельського військового округу захищати узбережжя Білого моря; проводити крейсерські дії підводними човнами на морських сполученнях у західного узбережжя Норвегії.

Найбільш напружені Бойові дії очікувались в Балтійському морі. Тому Балтійський флот повинен був не допустити висадки морських десантів на узбережжя Латвійської і Естонської РСР, на острови Езель і Даго; спільно з ВПС червоної армії нанести поразку німецькому флоту при його спробах пройти у Фінську і Ризьку затоки. В разі одночасного з Німеччиною виступу Фінляндії Балтійський флот повинен був знищити її флот, допомагати сухопутним військам на узбережжі Фінської затоки і на півострові Ханко, здійснити з перших днів війни перевезення військ з північного узбережжя Естонської РСР на півострів Ханко; перервати морські комунікації противника в балтійському морі. Перевага радянського флоту на Чорному морі дозволяла використовувати його більш активно. Чорноморський флот повинен був забезпечити перевагу на морі, активними мінними постановками і діями підводних човнів не допустити проходу кораблів противника через протоки в Чорне море. В разі вступу у війну Румунії - проводити операції по знищенню її флоту, перервати морські комунікації і блокувати узбережжя, включаючи гирло Дунаю, сприяти лівому флангу сухопутних військ при діях на узбережжі. Як бачимо, Північний флот мав в цілому оборонні завдання, балтійський флот, обороняючи узбережжя повинен був втримувати панування в Фінські і Ризькій затоках, створити опорні пункти в районі Ханко - Аландських островів, Чорноморський флот, втримуючи перевагу на всьому морі, завдання що виникали повинен був вирішувати головним чином наступальними діями. Передбачалось що всі флоти будуть діяти спільно з сухопутними військами: на всіх театрах ставилось завдання нищити морські комунікації, але був відсутній наказ про захист власних морських сполучень.

Отже, говорячи про стан, в якому знаходився Військово-морський флот СРСР напередодні війни можна зробити висновок, що командування флотом розуміло наближення та неминучість майбутньої війни і вело безпосередню підготовку до неї. Підготовчі заходи мали як низку позитивних так і негативних моментів ( як то неодноразове корегування та зміна плану будівництва флоту). В результаті Військово-морський флот СРСР підійшов до війни з приблизним паритетом сил на Балтійському морському театрі, деякою перевагою на Чорноморському морському театрі і з меншими силами на Північному морському театрі

2. Військово-морський флот в умовах оборонних боїв з нацистською армією в 1941-1942 роках

Як можна було пересвідчитись з даних наведених в Розділі №1, Військово-морський флот Радянського Союзу вів активну підготовку до майбутньої війни. 19 червня 1941 року за наказом наркома ВМФ М.Г.Кузнєцова Балтійський флот був переведений на оперативну готовність №2. На північному флоті було спокійніше, ніж на Балтійському, але і він був переведений М.Г.Кузнєцовим на ту ж готовність.

18 червня з району навчань в Севастополь повернувся Чорноморський флот і отримав наказ залишатися в готовності №2. 21 червня в 20 годин у неофіційній розмові морський аташе М.А.Воронцов повідомив М.Г.Кузнєцову про те що напад слід очікувати з години на годину. Ще за декілька годин до цього М.Г.Кузнєцов провів телефонні наради з командувачами флотів в яких наказав підтримувати повну оперативну готовність. Біля 23 годин М.Г.Кузнєцов був викликаний на нараду у кабінет маршала С.К.Тимошенко, де після отриманих даних про велику імовірність нападу Німеччини віддав наказ всім флотам перейти на повну фактичну готовність, тобто на готовність №1.

Тож відповідні і раніше проведені підготовчі заходи дали можливість 22 червня, в день нападу Німеччини не втратити жодного корабля і жодного літака морської авіації.

Дії Військово-морського флоту в перші 7-8 днів початкового періоду війни визначались попередніми планами. З метою недопущення раптового нападу з моря і висадки десанту, забезпечення судноплавства в своїй оперативній зоні, створення мінно-артилерійських оборонних позицій на підступах до заток і військово-морських баз флоти розпочали оперативну розташування сил. Ці оборонні завдання вирішували сили, що головним чином входили до складу військово-морських баз. Ударні сили, що підпорядковувались безпосередньо командуючому флотом: підводні човни, авіація великі надводні кораблі очікували наказ на активні дії проти берегових об'єктів противника, кораблі в морях і базах, проти морських перевезень.

Одночасно з захистом найважливіших об'єктів флоти розпочали широкі оперативні оборонні заходи. На Балтиці оборонні рубежі проходили від півострова Ханко, через фінську заток, острови Даго і Ефель, Ірбенську протоку і далі повертали на південь вздовж Латвійського берега до Любави. Встановлення великих мінних загороджень у Фінській затоці і Ірбенській протоці проводились як єдина мінно-загороджувальна операція. В ній були задіяні майже всі кораблі ескадри, загони легких сил і надводні мінні загороджувачі. Від нападу з повітря їх забезпечували військово-повітряні сили флоту.

Швидке просування противника на північно-західному напрямку створило умови, коли мінно-артилерійські позиції у Фінській затоці могли бути подолані противником. Щоб прикрити Ленінград від можливого удару з моря, 27 червня народний комісар ВМФ прийняв рішення про створення ще однієї позиції в східній частині Фінської затоки на лінії о.Гоглану - Кунда.

На Чорному морі загородження не складали єдиної оборонної системи. Кожна мінно-артилерійська позиція була самостійною і захищала з моря підступи до окремих пунктів: Одеси, Севастополя, Керченську протоку, Новоросійськ, Туапсе, Батумі та ін.

Запаси мін шо були на Північному флоті не дозволяли в перші дні війни створити мінні загородження для прикриття від нападу з моря в напрямку - Владивосток, Володимир-Ольга, Радянська гавань і Петропавловськ-Камчатський.

На всіх флотах першими силами, розташованими в морі для активних бойових дій, були підводні човни. Але більша їх частина вийшла в море з метою виявлення з'єднань великих бойових кораблів і десантів. З 15 підводних човнів Балтійського флоту тільки 6 були направлені на морські сполучення противника для дій проти транспорту; з 11 підводних човнів Чорноморського флоту - 3 і лише на Півночі з 6 направлених в море підводних човнів 4 були спрямовані до берегів противника і по одному - на походи до Кольської затоки і Білого моря.

Одночасно з оборонними заходами флоти розпочали активні дії, виходячи з ситуації, що склалась. 22 червня на запит Військової ради Чорноморського флоту Головне Командування дозволило обстріл ворожих військово-морських баз з метою знищення кораблів, запасів та нафти. Наступного дня було отримано дозвіл І.В.Сталіна на спільний удар авіації і надводних кораблів по військово-морській базі Констанце. 30 червня Ставка Головного Командування наказала обстрілювати нафтопромисли Плоешти і 2 липня - Черновадський міст через Дунай.

25 червня 1941 року Нарком ВМФ наказав завдати удар по Констанце бойовими надводними кораблями. Командування операцією було покладене на капітана 2-го рангу М.Ф.Романова, а здійснювалась вона ударною групою в складі лідерів "Харьков" і "Москва". В групі прикриття були крейсер "Ворошилов", есмінці "Сообразительный" і "Смышлёный". Кораблі ударної групи демонстрували рух на Одесу і тільки з настанням повної темноти змінили курс. Їм вдалось пройти мінні загородження і в 5 годин ранку з дистанції 130 кабельтових кораблі розпочали вогонь. Їм відповіли берегові батареї противника. При відступі з'явилась бомбардувальна авіація противника і лідер "Москва" був підірваний. Корабель затонув, а 69 моряків потрапило у полон. Одним з ключових недоліків в плануванні даної операції було використання лідерів есмінців, а не крейсерів. Використання крейсерів дозволило б вести обстріл з дистанції 180 - 190 кабельтових, знаходячись за межами мінних полів.

В перший же день війни командуючий Чорноморським флотом поставив завдання активних дій Дунайської флотилії проти румунських кораблів в Тульче і Гальце, направивши на вирішення цього завдання на допомогу флотилії дві окремі авіаескадрильї ( 70-ту і 78-у). Виконуючи поставлене завдання, 25 червня в 4 години 48 хвилин дев'ять літаків 78-ї авіаескадрильї (командир майор Ф.І.Бедербеков) з Миколаївського аеродрому здійснили наліт на базу противника Галац. Було скинуто 70 ФАБ-100. В другій половині дня наліт було повторено шістьма літаками, на цей раз удар був завданий по Тульче. 25 і 26 червня по шість літаків щоденно брало участь в бомбардуванні кораблів в Тульче.

В ніч на 9 липня 1941 року авіація Чорноморського флоту почала наносити удари по Плоешті. В результаті нанесеного бомбового удару було зруйновано 2 заводських корпуси, знищено 2002 цистерни з паливом, 46 нафта-цистерн, 2 склади. Також було знищено біля 220 тис. нафта-продуктів. Взагалі авіація флоту продовжувала наносити удари по Плоешті невеликими групами літаків до 18 серпня 1941 року.

З метою попередження і зриву авіаційного удару по Ленінграду 25 червня військово-повітряні сили Північного і Балтійського флотів (всього 487 літаків) нанесли удари з метою вивести з ладу аеродроми на території Фінляндії і розбити авіацію противника. Це рішення відповідало і інтересам оборони Балтійського флоту, оскільки авіація і флот Фінляндії, а також переведені туди військово-морські сили Німеччини створювали загрозу силам Балтійського флоту в тиску основних оборонних позицій. З 25 червня авіація Балтійського флоту почала наносити удари по аеродромам, військово-морським базам, береговим батареям та іншим об'єктам на території Фінляндії. Ці дії тривали до 30 червня, доки ситуація на сухопутному фронті не почала вимагати залучення авіації флоту до ударів по танковим і механізованим військам на рубежі р. Західна Двіна і зокрема в районі Двінська. В цей день більше 120 бомбардувальників нанесли удар по живій силі на шляхах Латвії.

На Мурманському напрямку німецькі війська розпочали наступ на тиждень пізніше, ніж на всьому фронті. Тому Північний флот, побоюючись висадки десанту, свої обмежені сили зберігав для їх відбиття. Важливою акцією флоту в початковий період було перебазування без втрат більше 70 торгівельних, промислових та інших кораблів з Кольської затоки в Біле Море.

Досить неочікувані для Німеччини активні бойові дії Чорноморського флоту призвели до того, що вже 12 серпня 1941 року в доповненні до директиви №34 групі армії "Південь" німецьке командування ставило завдання: "Заволодіти Кримом, який будучи авіабазою противника, складає велику загрозу румунським нафтовим районам". Невдовзі після направлення директиви Гітлер взагалі заявив: "…Для Німеччини вирішальне значення має якнайшвидша ліквідація російських військово-морських баз на узбережжі Чорного моря…". Особливе місце серед баз займала Одеса.

Розуміючи плани Німеччини. У відповідь 5 серпня 1941 року Ставка верховного головнокомандувача дала наказ: "Одесу не здавати, і обороняти до останньої можливості залучаючи Чорноморський флот…". 19 серпня ставка створила Одеський оборонний район на чолі з контр-адміралом Г.В.Жуковим, підпорядкувавши йому всі частини і установи Окремої Приморської армії, одеської військово-морської бази та інші військові організації, що знаходились в тому районі.

14 серпня 1941 року у відповідності з директивою ставки Верховного Головнокомандувача для оборони Криму була сформована Окрема 51-а армія, з підпорядкуванням в оперативному відношенні Чорноморському флоту, при виконанні завдань, що стосувались оборони Криму.

Для артилерійської підтримки військ. Що захищали Одесу був сформований загін кораблів північно-західного району у складі крейсера "Комінтерн", есмінця "Незаможник", дивізіонну канонерських човнів, дивізіонну тральщиків, бригади торпедних катерів і загону вартових катерів. Командиром загону катерів був призначений контр-адмірал Д.Д.Вдовіченко. 8 серпня наказом начальника гарнізону контр-адмірала Г.В.Жукова в Одесі було введене облогове становище.

Станом на 11 серпня 1941 року оборона Одеси спиралась на північному сході на Аджалинський лиман а далі проходила через Булдінку, Секретарівку, а далі через Мангейм, Білявку до Дніпровського лиману.

Суттєву допомогу захисникам Одеси в перші дні боїв надали літаки Чорноморського флоту, а саме 9-го винищувального авіаполку (командир полковник К.П.Малінов). 8 серпня 1941 року командир ланки 3-ї авіаескадрильї лейтенант В.Л.Редько вступив у бій з групою фашистських бомбардувальників. В результаті один літак було збито, а інші не прийнявши бій змінили курс і повернулись.

Залучення берегової і корабельної артилерії для підтримки сухопутних військ під Одесою розпочалось з 11 серпня, а з 13 серпня, коли противник вийшов до моря між Тілігульським і Аджаликським лиманами і блокував Одесу з суші, воно стало більш інтенсивнішим і здійснювалось під час всієї оборони. 15 серпня морські піхотинці під командуванням полковника Я.І.Осікова перейшли в контрнаступ на східному секторі оборони, біля села Булдінка. Контратака полку була підтримана артилерійським вогнем есмінця "Незаможник" і канонерського човна "Красний Аджаристан". В результаті контратаки чорноморці відбили Булдінку, відтіснивши при цьому біля батальйону противника в лиман.

16 серпня розпочались бої за Херсон. Місто захищали чисельні сухопутні підрозділи флотів і Миколаївської військово-морської бази при підтримці кораблів. Майже 3 доби невеликий гарнізон утримував місто, але 18 серпня Херсон був залишений. З 13 по 21 серпня велись бої за Очаків. Захисників Очакова підтримували артилерійським вогнем канонерський човен "Красная Армения" і монітор "Железняков". В ніч на 21 серпня був відданий наказ командуючого флотом на відхід з Очакова на остів Березань.

На 26 серпня на сухопутних рубежах Одеси вели боротьбу моряки не лише двох полків, що були сформовані в Одесі, але і чотирьох добровільних загонів кількістю 1620 чоловік, що були доставлені з Севастополя. 28 серпня в Одесу було доставлено ще два загони моряків-добровольців чисельністю більше 1 тис. чоловік. Вогневу підтримку військам оборонного району як і раніше надавала берегова артилерія і бойові кораблі. Щоденно вели вогонь по противнику що наступав 21-а батарея (командир капітан А.І.Кузнєцов). Особливо напруженими були дні з 25серпня, коли не стало 412-ї батареї біля Чибанки, а 21-а опинилась на шляху німецького війська. В ході боїв 21-ї батареї - капітан А.І.Кузнєцов був смертельно поранений. Всього за період з 15 по 30 серпня батарея провела 82 стрільбища, витративши при цьому 900 снарядів. Її вогнем було знищено багато бойової техніки і до 2 тис. солдат і офіцерів противника.

В артилерійській підтримці військ Одеського оборонного району щоденно брало участь 6-8 бойових кораблів. Так. Наприклад 27 серпня вогонь по ворожим позиціям в районі Свердлово і Кубанки вели есмінці "Бодрый", "Смышлёный", "Шаулян", "Незаможник" і канонерські човни "Красная Армения", "Красная Грузия" і "Красный Аджаристан".

В ранці 29 серпня 1941 року в артилерійській підтримці військ західного сектору взяло участь 5 ескадрених міноносців. В той же день в артилерійській підтримці захисників Одеси взяли участь лідер есмінців "Ташкент" (командир капітан 3-го рангу В.М.Ярошенко) і крейсер "Червона Україна" (командир капітан 1-го рангу Н.Є.Басистий). В наступні дні крейсер виходив на вогневі позиції по декілька разів. Артилеристи "Червоної України" на чолі з капітан-лейтенантом В.А.Федюшко завжди успішно виконували поставлені завдання.

31 серпня в артилерійській підтримці військ взяли участь крейсер "Червона Україна", лідер "Ташкент", есмінці "Фрунзе", "Незаможник", "Дзержинский" і канонерські човни "Красная Армения" і "Красная Грузия".

Ситуація з кожним днем погіршувалась. Про важке становище під Одесою командування оборонного району доповіло військовій раді флоту і Ставці. На це ставка Верховного Головнокомандувача дещо послабила свої вимоги і 12 вересня відповіла телеграмою в якій стояло завдання протриматись 6-7 днів, протягом яких обіцялось надання допомоги у вигляді авіації і озброєного поповнення. 19 вересня в Одесу, кораблями флоту була доставлена 157-а стрілецька дивізія в кількості 12618 бійців і командирів.

Важливою подією в період оборони Одеси була висадка морського десанту в складі полку морської піхоти в районі села Григорївка з метою забезпечення спроби контрнаступу військ в північному напрямку на ділянці між Аджаликським і Куяльницьким лиманами. Для десантування був обраний 3-ї полк морської піхоти (командир капітан К.М.Корень). Для висадки десанту був сформований загін кораблів у складі крейсерів "Красный Кавказ", "Красный Крым", есмінців "Бойкий", "Безупечный" і "Фрунзе". Загін десантних загонів складався з канонерського човна "Красная Грузия", буксира "Алупка", 22 катерів і 10 баркасів. Забезпечення з повітря покладалось на авіаційну бригаду флоту, що розміщувалась на кримських аеродромах. Командуючим ескадрою і всією десантною операцією був призначений контр-адмірал Л.А.Владімірскій.

Операція розпочалась вночі 22 вересня. Спочатку в 1год. 30хвл. в тил ворога з літака ТБ-3 був скинутий парашутний десант в складі 23 парашутистів. В 5 годин 1о хвилин завершилась висадка основного десанту, першою її здійснила рота лейтенанта І.Д.Чарупи зі складу 3-го батальйону. Десантники гранатами закидали ворожі вогневі точки і закріпились на березі. Слідом за 3-ім висадився 1-й батальйон під командуванням старшого лейтенанта Б.П.Михайлова, який наступав на села Чабанку і Нову Дофіновку, щоб з'єднатись з частинами 421-ї стрілецької дивізії. В Чабанці противник чинив сильний опір, подолати який вдалося тільки завдяки артилерійській підтримці есмінців "Бойкий", "Безупречный" і "Безпощадного" що прибув в Одесу в складі охорони транспорту.

Дії десанту на берегу були успішними. Долаючи сильний супротив противника 3-й морський полк до 18-ї години 22 вересня виконав поставлені перед ним завдання і вийшов на лінію: Чебанка - висота 57,3 - Нова Дофіновка, а вранці радгоспу ім.Ворошилова, з'єднавшись з частинами 421-ї стрілецької дивізії.

Перейшовши в наступ з 8-ї години 22 частини двох стрілецьких дивізій вийшли на рубіж радгоспу ім.Ворошилова - Вапнярка - Олександрівка. 157-а стрілецька дивізія вийшла на лінію висот 65,9, 65,5 села Шевченка. В східному секторі радянські війська розгромили 13-у і 15-у піхотні дивізії противника. Тільки загиблими німці втратили не менше 2000 чоловік. Було захоплено 83 гармати, 6 танків, біля 2 тис. гвинтівок і автоматів. Головним же досягненнями було те, що війська противника були відкинуті на 8-10 км, були позбавлені плацдарму, з якого обстрілювали місто і порт. Щоправда залишалась можливість обстрілу Одеси з півдня, з Сухого лиману, а також з заходу, зі сторони Дальника, тому говорити про вирішення проблеми не можна.

В кінці вересня в досить важкому становищі опинився Крим. Німецько-фашистські війська підійшли до Перекопу, в результаті склалась пряма загроза їх прориву на Кримський півострів, його захоплення, а разом з тим - головної бази флоту - Севастополя. У зв'язку з цим Ставка 30 вересня 1941 рок дала наказ військовій раді флоту, евакуювати одеський оборонний район і за рахунок його військ посилити оборону Кримського півострова. Велику складність представляв собою вивіз з фронту головних сил в складі 35 тис. чоловік з технікою і зброєю. Для перевезення і прикриття в Одесі було сконцентровано 17 великих транспортів, серед яких "Большевик", "Калинин", "Жан Жорен", "Курск", "Восток", санітарні транспорти "Україна", "Грузия", "Армения", "Абхазия", "Котовский", крейсери "Красный Кавказ" і "Червона Україна", есмінці "Смышлёный", "Бодрый", "Незаможник", "Шаумян", вартові кораблі "Петраш", "Кубань" та інші. 16 жовтня до трьох годин посадка головних сил була завершена. Біля опівночі почали відходити батальйони прикриття. Останній корабель з військами вийшов з Одеси біля 6 годин 16 жовтня. Вранці 17 жовтня німецько-фашистські частини вступили в Одесу.

Операція по евакуації військ Одеського оборонного району була виконана успішно. 17 жовтня до 19-ї години всі кораблі з військами і технікою зосередились в Севастопольській бухті.

Оборона Одеси є прикладом стійкості і мужності наших співвітчизників. За цей період німецько-фашистські війська втратили тільки загиблими, пораненими і полоненими біля 160 тис. чоловік. У вогневій підтримці військ взяло участь 22 бойових корабля Чорноморського флоту. Вони зробили для артилерійського обстрілу більше 180 виходів.


Подобные документы

 • Причини підводної війни у Атлантиці. Основні етапи морських битв, їх вплив на подальший хід Другої світової війни. Напад японської авіації на американську військово-морську базу Перл-Харбор у Тихому океані. Бойові дії Японії в Південно-Східній Азії.

  реферат [22,9 K], добавлен 31.03.2014

 • Передумови початку Великої Вітчизняної війни, нацистський напад на СРСР. Військові концепції Сталіна, стратегічні напрямки бойових дій Радянського союзу. Поворот у війні, радянські перемоги кінця 1942 і літа 1943 р., останні шляхи СРСР до перемоги.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 06.02.2011

 • Аналіз військових дій на морських комунікаціях. Роль та місце допомоги Великій Британії американського військово-морського флоту в боротьбі із німецькими підводними човнами. Вплив американсько-британської співпраці на розвиток двосторонніх відносин.

  статья [33,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Початок Другої світової війни, шлях українського народу від початку війни до визволення від фашистських загарбників, причини, характер та періодизація війни. Окупація українських земель, партизанська боротьба, діяльність ОУН і УПА, визволення України.

  контрольная работа [39,1 K], добавлен 01.08.2010

 • Криворіжжя на початковому етапі війни. Окупаційний період. Оборона. Евакуація. Діяльність радянського підпілля. Партизанські загони на теренах Криворіжжя. Діяльність українського націоналістичного підпілля. звільнення та відбудова Кривого Рогу.

  научная работа [50,7 K], добавлен 06.09.2008

 • Основні процеси та явища, характерні для людської спільноти. Вивчення та фіксація хронологічного викладу Другої світової війни (1939-1945 рр.) Визначення закономірностей та принципів явищ. Пошук істини на стику різнопланової історичної джерельної бази.

  реферат [16,2 K], добавлен 12.04.2016

 • Особливості партизанськогой руху на півночі Хмельниччини в роки Другої світової війни. Боротьба народного підпілля в центрі області. Характеристика Руху антифашистського опору на півдні. Діяльність підрозділів ОУН-УПА на території Хмельницької області.

  курсовая работа [32,3 K], добавлен 23.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.