Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 роки)

Ретроспективний аналіз системи виховання дітей в закладах шкільної освіти у 50-ті рр. ХХ ст. в Україні. Методологічне підґрунтя побудови соціально-виховної роботи з дітьми, які зростають поза родиною, навчаються і виховуються в школах-інтернатах.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2018
Размер файла 28,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

9

Размещено на http://www.allbest.ru/

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 роки)

Султанова Н.В.

Анотація

У статті автором представлено ретроспективний аналіз системи виховання дітей в закладах шкільної освіти у 50-ті роки ХХ століття в Україні. Розглянуто основні завдання виховання дітей в країні, мету, результат та засоби його досягнення. Обґрунтовано методологічне підґрунтя, на якому будується соціально - виховна робота з дітьми, які зростають поза родиною та навчаються і виховуються в школах-інтернатах. Розкрито особливості практичного втілення ключових аспектів суспільного виховання дітей в Українській РСР. Проаналізовано організаційно-методологічні умови, що сприяли ефективності використання педагогічних технологій соціального виховання дітей в історії української педагогічної думки.

Ключові слова: виховання, школа, методи виховання, суспільний характер виховання, школи-інтернати, діти.

Постановка проблеми

Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками тих реформаційних процесів, що сьогодні відбуваються у вкрай важливих галузях суспільного життя. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави [6, с.1].

Імплементація сьогодні реформи шкільної освіти та, головним чином, поступова оптимізація функціонування закладів інтернатного типу в країні, уможливлюється шляхом розробки та практичного обґрунтування нових варіантів змісту дидактики, виокремленню та застосування ефективних набутків з досвіду виховання дітей у вітчизняних закладах шкільної освіти. Отже, нині вкрай актуальними стають пошуки нових підходів та засобів виховання молодого покоління, сповненого почуттям гідності, патріотизму як базової якості особистості. Звернення до ретроспективного аналізу системи виховання дітей у вітчизняних закладах освіти кінця 50-х рр. ХХ століття сприятиме виокремленню та імплементації у площину сучасних педагогічних технологій доцільних методів та шляхів виховання дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історико-педагогічні реалії засвідчують, що наприкінці XX століття вітчизняні вчені значно активізували наукові пошуки у галузі виховання підростаючого покоління. Осмисленню досвіду діяльності інтернатних закладів освіти в Україні на початку їхнього існування, розгляду проблем навчання, виховання, трудової підготовки, організації дозвілля та побуту дітей присвячено фундаментальні праці А. Бондаря, В. Вугрича, Ю. Грицая, Б. Кобзаря, А. Макаренка, Б. Мельниченка, Є. Постовойтова, В. Слюсаренка та ін.

виховання школа інтернат україна

Розробкою ідей соціального виховання дітей свого часу займалися такі дослідники та громадські й політичні діячі системи освіти як С. Ананьїн, П. Блонський, Г. Гринько, М. Грищенко, М. Гриценко, В. Дурдуківський, В. Дюшен, В. Зіньківський, О. Залужний, О. Музичеко, А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, Я. Ряппо, С. Русова, М. Скрипник, К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Шацький, Е. Яновська та ін. Окремий науковий інтерес для нашого дослідження становлять монографії В. Покася, С. Свириденко, дисертаційні дослідження та наукові праці Л. Канішевської, О. Кузьміної, А. Наточого, Ж. Петрочко та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зростаюча кількість наукових праць сьогодні, присвячених різним аспектам організації шкільної освіти вихованців інтернатних установ, реформуванню останніх та оптимізації, у зв'язку із цим, діяльності органів освіти та соціальних служб щодо соціально-педагогічного супроводу та патронажу, доводить, що проблематика виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування актуалізує потребу критичного переосмислення історичних витоків виховання дітей.

Це уможливлює прогностичне значення ретроспективного аналізу основних його концептуальних положень, адже, виявлення спадкоємності ідей, що стосуються позитивних сторін виховання у шкільних закладах дітей, надасть змогу визначенню орієнтирів його запровадження в умовах реформування освіти.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є здійснення ретроспективного аналізу змісту та методів виховання дітей у системі вітчизняної шкільної освіти протягом другої половини 50-х рр. ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Система виховання підростаючого покоління в УРСР у 50-ті рр. ХХ століття характеризувалася стійкими тенденціями до взаємозв'язку із виробничими відносинами, які простежувалися у всіх сферах економічних формацій країни, особливо, в умовах соціалістичного характеру виробництва.

Виховання дітей вважалося справою суспільства і не розглядалося поза виробничих відносин та організацій, адже, спроби відірвати його деякими інноваторами сприймалися як прояви ідеалізму в педагогічній науці. "Тільки розгляд комуністичного виховання у зв'язку із соціалістичним засобом виховання забезпечить створення істинної науки педагогіки" [11, с.2-3].

Отже, основною закономірністю виховання дітей у Радянському Союзі, з точки зору означених поглядів, було виховання нового покоління людей як свідомих й активних будівників комунізму та захисників батьківщини. Участь вихованців у розбудові комунізму розглядалася в якості виробничої сили і означала для його будівників безпосереднє задіяння у виробництві для країни і суспільства матеріальних благ. У цьому виявлялась сутність та весь зміст і мета виховання дітей.

У зв'язку із цим, ключовими задачами виховання підростаючого покоління стають розвиток необхідних для досягнення його мети навичок, вмінь, формування на базі знань з основ наук комуністичних переконань та науково-матеріалістичного світогляду. Останнє передбачало боротьбу із світоглядом релігіозним, ідеалістичним, і саме на ній зосереджували увагу педагогічні фахівці навчально-виховних установ.

Вирішення проблеми виховання нового покоління та включення його у процес виробництва в якості виробничої сили передбачалося шляхом забезпечення професійної освіти та поглиблення політехнічного навчання.

Не залишались осторонь у виховному процесі ще й такі його складові як фізичне та моральне виховання. Адже, як для активної участі у розбудові соціалізму, так й для захисту вітчизни необхідні фізично здорові, сильні і витривалі молоді люди. Тому великого значення в країні приділяється фізичному вихованню дітей с самого раннього дитинства. Вивчаючи основи знань з вікової анатомії, фізіології, фахівці шкіл присвячують чимало зусиль фізичному розвитку дітей.

Щодо морального виховання дітей, слід зауважити знову ж таки на його доцільності у зв'язку із соціалістичними виробничими відносинами, які у 50-60-х рр. породжують вищу форму моралі, а саме комуністичну мораль. "У класовому суспільстві моральні погляди пануючого класу визначаються пануючими і правильними, а тому й обов'язковими для всіх інших класів, погляди яких вважалися аморальними" [11, с.6]. Ключовим критерієм комуністичної моралі, яку зрощували у дітей, було ставлення людини до побудови комунізму. Норми такої моралі регулювали виробничі відносини у дорослих, породжували ідеологічне підґрунтя у дітей. "Комуністично моральним ми вважаємо таку поведінку, таку діяльність, яка всіляко сприяє перемозі комунізма; всяку діяльність, всяку поведінку, які запобігають успіху у боротьбі за комунізм, ми вважаємо аморальними" [12, с.82].

Радянська школа своєю задачею ставила з перших днів шкільного життя виховання товариства, дружби та, головне, колективізму. Адже пануючий спосіб соціалістичного виробництва в УРСР характеризувався чітко вираженим колективізмом. Це тому, що для буржуазного способу виробництва, який критикувався та вважався неприйнятним, трудова солідарність робочих була крайнє ворожим фактором, що цементував її для загальної класової боротьби. Отже, за час перебування дітей у навчально-виховних закладах педагогічні будівники комунізму вважали за свій обов'язок підготувати їх до суспільно-корисної роботи після закінчення шкіл.

Організація колективної праці під час навчання дітей передбачалася шляхом суворого дотримання правил внутрішнього розпорядку як школи, так й поведінки у ній самих вихованців.

Разом із вище переліченими задачами виховання молодого покоління у радянській школі було й естетичне виховання, яке передбачало "розвиток у вихованців здатності розуміти, сприймати і відчувати прекрасне у природі, суспільному житті, мистецтві, а також у розвитку творчих здібностей в міру своїх сил" [І1, с.37]. Педагогічний колектив шкіл бачив вирішення проблеми естетичного виховання у тісному взаємозв'язку з вихованням культурності підлітків, юнаків та дівчат.

А саме, виховання вимогливого ставлення до свого зовнішнього вигляду, яке виявлялося в охайності й чистоті одягу, розвиток культури поведінки у суспільних містах, прояви вихованості під час звернень до дорослих та взаємного спілкування з ровесниками.

Необхідно зауважити, що виховання підростаючого покоління та підготовка його до життя було, в основному, справою і турботою суспільства.

У "розв'язанні на більш високому рівні завдання підготовки всебічно розвинутих, освічених будівників комунізму" [7, арк.3] мали бути максимально задіяні навчально-виховні заклади нового типу. Реалізуючи рішення ХХ з'їзду партії, Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС 29 червня 1956 року прийняли Постанову від 29 червня 1956 р. "Про організацію шкіл-інтернатів". Концептуальні положення даного рішення, що прозвучали у звітній доповіді Першого секретаря ЦК КПСС М. Хрущова підкреслювали необхідність виховання дітей "незмірно краще і досконаліше.", отже необхідно "формувати не кастовий шар аристократії, глибоко ворожий народові, а будівників нового суспільства, людей великої душі і високих ідеалів, беззавітного служіння своєму народові в авангарді всього людства" [12, с.83].

Відповідно до перебудови системи освіти у кінці 50-х рр., школи-інтернати організовували залежно від місцевих умов як у складі перших - восьмих, так і в складі перших-одинадцятих класів, які повинні були працювати навчальними планами та програмами восьмирічної і середньої трудової політехнічної школи з виробничим навчанням [7, с.18].

Виховна робота в школах-інтернатах була спрямована на піднесення ідейно-політичного рівня, атеїстичного, естетичного, трудового виховання та суспільно-корисної праці.

Так, завідуючий обласним відділом народної освіти на сесії обласної Ради депутатів трудящих звітувався "Про стан навчально-виховної роботи в школах у 1956-1957 н. р. ":". Вся наша громадськість виявляє великий інтерес до створення в нашій країні перших загальноосвітніх учбових закладів нового типу - шкіл-інтернатів" [2]. Вся виховна робота в школах-інтернатах, як зазначалося у звітних документах відділів народної освіти Української РСР, була спрямована на піднесення успішності, поглиблення знань учнів та зв'язок теоретичних положень з практичним життям, а звідси особливої уваги надавалося прищепленню учням трудових навичок, навичок свідомої дисципліни, культурної поведінки, почуття відповідальності за свої дії, дружби та товаришування, колективізму та ін. [3].

Для навчання та ідеологічного виховання дітей в інтернатних створювалися найсприятливіші умови. З метою забезпечення відповідної навчально-матеріальної бази для шкіл-інтернатів в різних областях Україні використовувалися бюджетні асигнування, відрахування від колгоспів, радгоспів, промислових підприємств та надходження від шкільних підсобних господарств та навчально-виробничих майстерень при школах-інтернатах [13].

Контролем за реалізацією як ключових завдань щодо виховання дітей, так й розтратою бюджетних асигнувань займалися обласні відділи народної освіти при школах-інтернатах, що були створені у 1956 році. Так, за результатами перевірки роботи інтернатних закладів освіти в Українській РСР за перший рік свого функціонування цими відділами було резюмовано низка недоліків, особливо стосовно виховної роботи: "учителі не завжди вміло проводять виховну роботу на уроках, окремі з них справу виховання перекладають на класного керівника, штучно відриваючи навчання від виховання. Іноді глибока ідейно-виховна робота з учнями на уроках підмінюється загальними фразами,. недооцінюється роль фізичної праці у вихованні, мало залучаються учні до самообслуговування, незадовільно організовується суспільно корисна праця" [5, арк.12].

Проте, з часу створення шкіл-інтернатів в Україні, у 1956 р., та протягом ще тривало часу їхнього функціонування вони залишалися осередком суспільного виховання дітей, провідними навчально-виховними закладами реалізації ключової для держави функції виховання підростаючого покоління, вироблення у них усвідомленої громадянської позиції, готовності до суспільного та відповідальності за долю країни [13].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи результати ретроспективного аналізу змісту та методів виховання дітей у системі вітчизняної шкільної освіти протягом другої половини 50-х рр. ХХ століття, можна зробити висновки про існування у цей час чіткого бачення, по-перше, мети і результатів виховання дітей, по-друге, засобів їх досягнення. Система виховання підростаючого покоління в УРСР характеризувалася стійкими тенденціями до взаємозв'язку із виробничими відносинами.

Її зміст був підкорений головній меті - вихованню нового прошарку людей, свідомих й активних будівників комунізму. Ключові напрямки суспільного виховання дітей, атеїстичний, естетичний, трудовий, моральний, фізичний, мали сприяти піднесенню ідейно-політичного рівня, формування комуністичних переконань та науково-матеріалістичного світогляду підростаючого покоління.

Констатуючи вагомі похибки та помилки в означеній системі виховання, вважаємо цей історичний досвід підґрунтям для національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Українській державі сьогодні. У разі його критичного переосмислення відкриваються можливості виокремлення та імплементації у площину сучасних педагогічних технологій доцільних методів та засобів національно-патріотичного виховання дітей.

Вважаємо за доцільне подальші наукові розвідки у галузі історико-педагогічних досліджень проблематики виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні.

Список літератури

1. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. - К.: вид-во Київського унів-ту: 1968. - 223 с.

2. Доповідь завідуючого обласним відділом народної освіти на сесії обласної Ради депутатів трудящихся звітувався "Про стан навчально-виховної роботи в школах у 1956-1957 н. р. // ДАМО. - Ф.2817. - Оп.2. - Спр. 19. - 36 арк.

3. Листування з Міністерсвом освіти УРСР про порядок проведення випускних і перевідних екзаменів в школах, про поліпшення політехнічного навчання учнів та інших питань, 1959 р. // ДАМО. - Ф. Р 2817. - Оп.2. - Спр.55. - 227 арк.

4. Накази по міністерству освіти УРСР, 1957 р. // ДАМО. - Ф. Р 2817. - Оп.2. - Спр.29. - 147 арк.

5. Наказ Міністерства освіти УРСР № 353 від 28 серпня 1957 року "Про підсумки роботи шкіл Української РСР за 1956-1957 н. р. і завдання шкіл на 1957-1958 н. р." // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). - Ф. Р 2817. - Оп. - 2. - Спр.29 (Накази по Міністерству освіти УРСР 2 липня 1957 - 31 грудня 1957). - 32 арк.

6. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах". URL: http://old. mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068- (дата звернення: 8.12.2017).

7. Постанова Центрального Комітету КН України і Ради Міністрів Української РСР від 29 червня 1956 року "Про організацію шкіл-інтернатів в Українській РСР" // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). - Ф. Р 2817. - Оп.2. - Спр.9. - 3 арк.

8. Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший ро звиток системи народної освіти в країні / Тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. - К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР. - 1958. - 37 с.

9. Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної освіти УРСР за 1956-57 н. р. // ЦДАВО України (Центр. Держ. Архів вищ. Органів влади та упр. України). Ф.166. Оп.15. Спр.2130.146 арк.

10. Сборник выступлений, документов и материалов цикла "КПСС в стенограммах, документах и материалах". - М.: Госполитиздат, 1956 - 640 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1119143/ (дата звернення: 10.12.2017).

11. Смирнов М.Т. Сущность воспитания: цель и задачи воспитания подрастающих поколений в Советском Союзе / М.Т. Смирнов; под ред. Н.А. Константинова. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1956. - 39 с.

12. Стенографический отчет ХХ-го съезда КПСС (14-25 февраля 1956 года): Том 1. URL: http://publ. lib.ru/ ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#020 (дата звернення: 12.12.2017).

13. Султанова Н.В. Школи-інтернати як осередок соціального виховання дітей в Україні (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Н.В. Султанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. - К.: Міленіум, 2017. - Вип.267. - С.188-195.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст. до н.е. Спартанська і афінська системи освіти. Зародження елементів педагогічної теорії в Давній Греції. Виховання, освіта і педагогічна думка в Стародавньому Римі. Особливості християнської системи виховання.

  презентация [101,2 K], добавлен 25.02.2012

 • Висвітлення аспектів історико-педагогічного аналізу становлення освіти на Буковині, розвитку шкільної мережі. Аналіз навчальних планів, організаційно-методичного забезпечення викладання предметів. Принципи систематизації закладів освіти на Буковині.

  статья [790,7 K], добавлен 24.11.2017

 • Новий етап розвитку української культури. Національно-культурне відродження в Україні. Ідея громадське - політичної значимості освіти. Розвиток шкільної освіти наприкінці XVI - першій половині XVII ст. Єзуїтські колегіуми. Острозька школа-академія.

  творческая работа [25,5 K], добавлен 29.07.2008

 • Принципи військового виховання молодого покоління української та польської шляхти. Традиції лицарського виховання дітей української шляхти. Комплекс бойових мистецтв, якому навчали мамлюків в Січі. Історичні факти використання бойового мистецтва в бою.

  реферат [51,9 K], добавлен 25.08.2012

 • Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу. Становлення системи вищої освіти в Україні. Наука, техніка України як невід’ємні частини науково-технічної революції.

  книга [119,1 K], добавлен 19.01.2008

 • Культурна політика більшовицької партії, ідеологізація культурного життя. Ліквідація неписемності серед населення, будівництво національної школи, українізація освіти, запровадження єдиної шкільної структури. Жорсткий контроль партії в духовній сфері.

  реферат [16,1 K], добавлен 10.11.2010

 • Аналіз ролі, яку відігравали спеціальні органи державної влади, що створювалися на початку 20-х років, у розв’язанні національного питання в Україні. Функції національних сільських рад та особливості роботи, яку вони проводили серед національних меншин.

  реферат [26,0 K], добавлен 12.06.2010

 • Аналіз педагогічної, науково-дослідної та організаційної діяльності першого заступника Наркома освіти України у 1931-1933 році О.О. Карпеки. Його місце і роль у реформуванні системи освіти в 20-30 років ХХ століття.

  статья [15,9 K], добавлен 15.07.2007

 • Розгляд національно-культурної, виховної, антиасиміляційної діяльності національних студентських об’єднань "Навтопея", "Еерьігаіі" та "Неьгопіа". Організація внутрішньої каси взаємодопомоги. Особливості організації занять для дітей, опис основних ігор.

  статья [24,1 K], добавлен 07.02.2018

 • Роль М.В. Ломоносова в сфері освіти і його педагогічна діяльність. Принцип народності у вихованні. Основні ступені системи освіти. Лікарська діяльність видатного вченого, його роботи, присвячені медицині. Значення фізичних та хімічних знань для лікарів.

  реферат [23,6 K], добавлен 12.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.