Грецька цивілізація в Північному Причорномор’ї

Міфи про маловідомий Північнопричорноморський край, аналіз свідчень давніх авторів та аналіз праць сучасних науковців. Причини грецької колонізації. Перші грецькі поселення на території України. Значення колонізації греками Північного Причорномор’я.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.01.2014
Размер файла 51,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Дослідження пам'яток античної культури на території України почалося ще наприкінці ХVІІІ ст., але регулярного характеру розкопки пам'яток античної культури Причорномор'я набули у кінці ХІХ ст. Саме завдяки багаторічній праці вітчизняних дослідників кількох поколінь стало можливим ґрунтовне дослідження різних аспектів історичного розвитку античних міст-держав, та їх впливу на сусідні народи. На сучасному етапі розвитку історичної науки вчені-історики та археологи приділяють особливу увагу дослідженню античних пам'яток на території України, так як багато питань ще залишаються невирішеними через бідність джерельної бази (особливо писемної). Це, неточність датування певних подій, незнання історичних осіб, які жили, діяли і творили на теренах нашої держави та ін.

Прогресивна роль античних держав-полісів полягає насамперед у тому, що вони вплинули на прискорення економічного, політичного, культурного розвитку місцевих племен. Шляхом тісних контактів з античними містами місцеве населення було втягнуте у постійні взаємовідносини з найпередовішою на той час античною культурою. Цей процес торкнувся скіфо-сарматських та зарубинецьких племен, багатоетнічної черняхівської культури. Багато речей античного походження (амфори, червоно лаковий і скляний посуд, прикраси тощо) знайдено під час розкопок поселень предків слов'ян.

Місцеве населення античних міст, по суті, починає писемну історію України. Завдяки стародавнім грекам до нас дійшли описи тогочасної природи та географії півдня України, звичаїв, господарства, культури місцевих племен тощо. Античні міста-держави стали фактично першими державними утвореннями на українській території, що поклало початок урбанізаційним процесам, розвитку товарно-грошових відносин та становленню державотворчої традиції на теренах сучасної України та культурному розвитку тутешніх племен.

Слід наголосити, що значення античних держав Північного Причорномор'я в історії давнього населення, яке проживало на теренах сучасної України, не вичерпується лише її взаєминами з навколишніми племенами, котрі жили у той же час. Епоха існування античної цивілізації в Північному Причорномор'ї глибоко відбилася на житті та культурі наступних поколінь. Її традиції лягли в основу духовного розвитку населення Криму і культури усієї Східної Європи.

Давня історія України надзвичайно багатогранна, і однією з її найцікавіших сторінок є грецька колонізація, що поклала початок цілому періоду, який прийнято називати античним. Саме в цей час Північне Причорномор'я було включене до орбіти всесвітнього цивілізаційного процесу, а потім політики Понтійської держави, Римської імперії і, нарешті, Візантійської імперії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар та ін.; за ред. Л.Л. Залізняка. - К.: Либідь, 2005. - 504 с.

2. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. - К.: Академвидав, 2009. - 688 с. (Альма-матер)

3. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 616 с.

4. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 480 с.: іл.

5. Геродот. Геродота турійця з Галікарнасса «Історій» книг дев'ть, що їх називають музами / Пер., передмова й примітки А.О.Білецького; худож. іл. І.І. Яхін; худож. оформлювач Б.П. Бублик. - Харків: Фоліо, 2010. - 655 с. - (Б-ка світ. літ.).

6. Гіппократ Про повітря, води й місцевості // Крисаченко В. Українознавство: Хрестоматія посібник: У 2 кн. Кн.1. - К.: Либідь, 1996. - С.46-51

7. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями / Составители И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк. - Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. - 768 с.

8. Губарев В.К. Історія України: Довідник школяра і студента. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. - 640 с.

9. Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. / Толочко П.П. (керівник авт. Колективу), Козак Д.Н., Крижицький С.Д. та ін. - К.: Либідь, 1994. - Кн. 1 / Толочко П.П., Крижицький С.Д., Мурзін В.Ю. та ін. - 240 с.: іл.

10. Діодор Сицилійський Бібліотека // Крисаченко В. Українознавство: Хрестоматія посібник: У 2 кн. Кн.1. - К.: Либідь, 1996. - С.52-61

11. Зубар В.М. Виникнення воєнного та релігійного союзу грецьких міст Боспору Кіммерійського // Український історичний журнал. - 1997. - №5. - С. 41-49.

12. Зубар В.М. Про так звану Боспорську війну // Український історичний журнал. -2009. -№1. - С.92-95

13. Зубар В.М. Утворення Боспорської держави // Український історичний журнал. - 2008. - №1. С. 62-67.

14. Иванова А.П. Искусство античних городов Северного Причорноморья. - Л.: Издательство Ленинградского государственного университета им. А.А. Данова, 1953. - 191 с.

15. Исократ Речи // Вестник древней истории. - 1965. - №4. - С. 213-235

16. История Древней Греции: Учеб./ Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, В.И. Кузищин, Л.П. Маринович/ Под ред. В.И. Кузищина. - М.: Высшая школа, 2000. - 399 с.: ил., карты

17. Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін. - К.: Либідь, 2002. - 488 с.

18. Історія світової та української культури: Підручник для вищих навчальних закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. - К.: Літера ЛТД, 2010. - 480 с.

19. Кадеев В.И. История Древней Греции и Рима: Курс лекцый. - Х.: Колорит, 2006. - 327 с.

20. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: навчальний посібник. Видання четверте. - Х.: ООО «Одіссей», 2004.- 480 с.

21. Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяева А.С. Античні держави Північного Причорномор'я. - К.: Альтернатива, 2008. - 352 с.

22. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероб. та доп. / За ред.. І.І. Тюрменко. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 368 с.

23. Мельник Л.Г., Гуржий А.І., Демченко М.В. та ін. Історія України: Курс лекцій в двох книгах. Книга 1. - К.: Либідь, 1991.- 573 с.

24. Михальчук П.А. Термінологічний і хронологічний довідник з історії України. Видання друге, доповнене і перероблене. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - 195 с.

25. Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення. - Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. - 352 с.

26. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. - 424 с.

27. Печеніна Н.А. Сторінки військової історії Боспорської держави (друга половина ІІІ ст.. - І ст.. до н.е.// Історія в школі. - 2008. - № 7-8. - С. 49-54

28. Полонська - Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т.1. До середини ХVII століття. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 2002.- 672 с.

29. Русяева А.С. К вопросу об основании ионийцами Ольвии // Вестник древней истории.- 1998.- №1.- С. 160-169

30. Русяева А.С. Культы и святилища в сфере политики демократических полисов Северного Приченоморь в раннеэллинистическое время // Вестник древней истории.- 2009.- №3.- С. 74-84

31. Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство: от тирании к эллинистической монархии // Вестник древней истории. - 2003. - №1. -

С. 11-36.

32. Сапрыкин С.Ю. Плиний Младший и Северное Причерноморье// Вестник древней истории.- 1998.- №1.- С. 191-204

33. Скржинская М.В. Будни и праздники Ольвии в VI-I вв. до н. э. / Научное издание. - СПб.: Алетейя, 2010. - 288 с. - (Античная библиотека. Исследования)

34. Страбон География в 17 книгах / Пер. Г.А. Стратановского. - Ленинград: Наука, 1964. - 943 с.

35. Хворостяний О.І. Про характер культу Зевса Сотера на Боспорі в перші століття нової ери // Український історичний журнал. - 2002. - №2. - С. 100-102

36. Храпунов И.Н. Древняя история Крыма.- Сімферополь: СОНАТ, 2003. - 192 с.

37. Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії / Науково-популярне видання. - Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010.- 351 с.

38. Шупта Д. Давні в українському Причорномор'ї // Науковий світ. - 2005. - №2. - С. 22-23

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історія античної цивілізації у Північному Причорномор'ї. Основні причини колонізації. Західний, північно-східний та південно-східний напрямки грецької колонізації. Вплив грецької колонізації на цивілізації. Негативні та позитивні наслідки колонізації.

  презентация [2,0 M], добавлен 29.12.2015

 • Особливості процесу заснування колоній та їх типи. Причини та основні напрямки великої грецької античної колонізації Північного Причорномор’я. Характеристика етапів розвитку античних міст території. Встановлення історичного значення даного процесу.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 01.03.2014

 • Загальна характеристика причин грецької колонізації в країнах Середземномор'я. Відмінність ранніх грецьких колоній від фінікійських. Особливості напрямків колонізації та класової боротьби в цих поселеннях. Грецькі колонії Північного Причорномор’я.

  реферат [36,7 K], добавлен 01.12.2010

 • Питання про можливість заселення північного Причорномор'я з боку Кавказу. Балканська теорія заселення, її сутність. Особливості і природні умови розвитку людини на території Північного Причорномор'я. Розвиток культури епоху палеоліту на території України.

  реферат [33,1 K], добавлен 06.05.2013

 • Роль античних міст-держав, які з'явилися у VII столітті до н. е. на північних берегах Чорного моря, в історії України. Чотири осередки, утворені в процесі античної колонізації у Північному Причорномор'ї. Вплив та значення античної духовної культури.

  курсовая работа [39,2 K], добавлен 18.01.2014

 • Історичні межі географічного ареалу Північного Причорномор'я. Теорія кавказького шляху, особливості Балканської теорії заселення цього регіону. Природні умови розвитку і культурні спільноти людини на території Північного Причорномор'я в епоху палеоліту.

  реферат [33,1 K], добавлен 07.04.2013

 • Міграційні процеси в Північному Причорномор’ї у VII-VI ст. до н.е. Рух скіфських племен в українські степи. Грецька колонізація в Північному Причорномор’ї, перші земельні наділи громадян Ольвії. Знахідки скіфської зброї у Ольвійському некрополі.

  реферат [79,7 K], добавлен 16.05.2012

 • Вивчення античних пам'яток півдня України. Колонізація Північного Причорномор'я. Античні держави Північного Причорномор'я: історія, устрій. Населення і торгівля античних міст-держав. Вплив північно-причорноморської цивілізації на довколишні племена.

  реферат [28,9 K], добавлен 19.01.2008

 • Особливості архаїчного, класичного та римського етапів освоєння грецькими переселенцями узбережжя Північного Причорномор'я. Ознайомлення із державно-політичним устроєм держав Північного Причорномор'я. Характеристика правової системи афінських міст-держав.

  реферат [25,4 K], добавлен 28.10.2010

 • Історія раннього палеоліту у Східній Європі. Перші стійбища в Північному Причорномор’ї. Кочові племена гумельницької, кемі-обинської, усатівської, черняхівської культур. Аналіз пори бронзового віку. Грецькі міста і поселення. Період скіфських племен.

  дипломная работа [87,8 K], добавлен 07.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.