Римська історіографія від Салюстія до Светонія, її теми і концептуальні засади

Аналіз закономірностей, концептуальних підходів та здобутків істориків доби пізньої республіки та принципату Стародавнього Риму. Історіографічні праці Салюстія і Цезаря, доробки Тіта Лівія, Светонія і Тацита. Історіографічні джерела Стародавнього Риму.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.11.2012
Размер файла 66,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Історична наука у Стародавньому Римі доби пізньої республіки. Салюстій і Цезар
 • Розділ 2. Римська історіографія епохи принципату. Тіт Лівій, Світоній, Тацит
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Римська історіографічна література пройшла чималий шлях, пред'явивши світу десятки відомих римських істориків. Спочатку вони писали свої твори в формі сухого переліку подій, викладених рік за роком без спроб їх пояснення та осмислення причинно-наслідкових зв'язків. Потім, коли науковці зосередилися переважно на відтворенні і оцінці суспільних подій, їх головним завданням стало створення картини стану римського суспільства, при цьому залишалися осторонь питання його еволюції, сама ідея якої не сприймалася римськими дослідниками.

У Стародавньому Римі був відсутній культ історичної істини. Коли фактів не вистачало, історики їх просто домислювати, адже в історії шукали, як правило, історичні уроки, а від дослідника чекали яскравого повчального оповідання. Саме такою стає історіографія в епоху принципату - це вже художнє оповідання, в якому мистецтво словесного вираження отримує першорядне значення. В цей час поряд з істориками, тісно пов'язаними з архаїчної традицією, пишуть свої твори провісники нової історичної концепції, що виразилася, зокрема, у розробці нових форм історіографічної прози, таких, як історична монографія, різного роду мемуари, біографія, автобіографія, епітома, поряд з якими продовжують створюватися аннали, компендії загальної історії.

Зі значної літературної спадщини римських істориків до сучасників дійшла лише незначна її частина. Відомі імена більш ніж сімдесяти авторів історичних творів, але безпосередньо знайомі з текстами лише двох десятків з них, причому багато творів збереглися в неповному вигляді. Про найдавніший період римської історіографії можна судити лише по згадках імен істориків, в кращому випадку по коротким цитатам з їхніх праць у авторів наступних поколінь.

Сучасними дослідниками накопичено певний обсяг матеріалу з історіографічних джерел Стародавнього Риму та опубліковані наукові праці, що висвітлюють різні аспекти вивчення творів римських історіографів. Здобутки історіографії доби пізньої республіки розкриті у працях М.М. Болгова, О.Л. Глядіна, В.С. Дурова, О.Р. Короленкова, О.І. Орлова.

Провідні ідеї історіографічних творів науковців епохи принципату розкриті О.Г. Бокшаніним, А.Л. Голяндіним, Г.С. Кнабе, Т.І. Олійник, С.Л. Утченко, О.Л. Шапіро.

В своїх дослідженнях вони зверталися до вивчення історіографії Стародавнього Риму, бо це безцінний досвід попередніх поколінь вчених. Висновки та спостереження яких стали основою для подальших пошуків та відкриттів в даному напрямку досліджень.

Але спеціальних ґрунтовних досліджень з історіографії Стародавнього Риму, зокрема історіографії епохи пізньої республіки та принципату, не проводилося. Це і зумовило вибір теми дослідження "Римська історіографія від Салюстія до Светонія, її теми і концептуальні засади".

Мета дослідження - проаналізувати загальні закономірності, концептуальні підходи та здобутки істориків доби пізньої республіки та принципату Стародавнього Риму.

Завдання дослідження:

- підібрати і опрацювати фахову літературу з теми дослідження;

- визначити особливості історіографічних праць Салюстія і Цезаря;

- охарактеризувати наукові доробки Тіта Лівія, Светонія і Тацита;

- підсумувати викладений матеріал і зробити висновки.

Об'єкт дослідження - сукупність історіографічних джерел Стародавнього Риму.

Предметом дослідження є закономірності та особливості дослідження історії Риму Салюстієм, Цезарем, Тітом Лівієм, Светонієм і Тацитом.

Методи дослідження. При розв'язанні поставлених завдань використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історіографічного аналізу та синтезу, історико-порівняльний, хронологічний, ретроспективний метод.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

Розділ 1. Історична наука у Стародавньому Римі доби пізньої республіки. Салюстій і Цезар

У основі римської історіографії лежить історія Вічного міста, з яким співвідносилися ідея республіки, а потім імперії, громадянської доброчесності, традицій та звичаїв. У Стародавньому Римі історія як літературний жанр користувалася великим авторитетом. Автори історичних творів часто належали до верхівки суспільства, були політичними діячами чи воєначальниками. На їх твори нерідко сильний вплив мала політика. Хоча основним постулатом залишалось з'ясування істини, для римських авторів важливою була проекція подій на сучасність.

У добу пізньої республіки у Римі відбувається розпад республіканських установ, систематичні обструкції на виборах, бездіяльність органів управління, в результаті чого стали втрачатися віра в міцність і доцільність традиційного державного устрою та відбулося падіння інтересу до політичного життя. На думку римських істориків, занепад Риму розпочався наприкінці III ст. до н. е., але особливо став помітний після закінчення третьої Пунічної війни (146 р.) і був пов'язаний з появою захоплених багатств і рабів.

Громадський індиферентизм отримував різноманітне вираження як в поширенні епікурейської філософії, що закликала усунутися від управління державою, так і в містичних настроях, в очікуванні швидкого "кінця" світу, в захопленні астрологією і магією. Як наслідок наприкінці ІІ ст. для римської літератури стала властива зміна актуалізації тематики. Темою викладу стають події політики, і в Римі з'являється публіцистика. Римські державні діячі перестають задовольнятися літературною продукцією, яку поставляли для них вихідці з іншого середовища, і самі стають авторами творів, виступаючи з памфлетами, політичними звітами у вигляді мемуарів і автобіографій [1, c.341].

римська історіографія светоній салюстій

Загострення соціальної боротьби кардинально змінює ставлення суспільної верхівки до літературної праці. Швидко зростає історіографія, в якій публіцистичні завдання переплітаються з художніми. Звичний в античній історіографії прийом введення "розмов" відкривав широкі публіцистичні можливості, і римські історики вільно переносили в минуле політичні гасла свого часу. В той же час історія була не стільки наукою, скільки одним з видів художнього оповідання, і допускала певну долю вигадки для підвищення цікавості викладу. Але розпад старої ідеології відбувся в останні десятиліття римської республіки. Помірно-консервативна позиція, останнім теоретиком якої був Цицерон, в 50-і роки I ст. вже не викликало колишньої зацікавленості.

Світоглядний поворот, пов'язаний з розпадом республіки, знайшов відображення і в літературі, зокрема у прозі спостерігається різка реакція проти "цицеронізму". Тоді як Цицерон вимагав від оратора уміння володіти різними стилями і пристосовуватися до аудиторії і умов викладу, римські аттисти визнавали тільки простий стиль викладу, точне вираження думок як словесне втілення моральної особистості оратора. Гаслом римських аттистів було стисле і концентроване красномовство, що уникає пишності і ритмічної побудови фрази. Аттичне красномовство не мало успіху на римському форумі і незабаром було забуте, але стилістичні установки, близькі до аттизму, можна знайти в творах Цезаря і Салюстія.

Гай Юлій Цезар (102 - 44 рр. до н. е.) - видатний політичний і військовий діяч Давнього Риму, був чудовим оратором і письменником. У граматичній суперечці між аналогістами - прибічниками граматичної одноманітності ("аналогії") в мові, і аномалістами, що відстоювали повсякденну мову з усіма її протиріччями ("аномаліями"), Цезар зайняв сторону аналогістів і запропонував дотримуватися тієї одноманітності, яка вже досягнута в повсякденній мові [9, c.32].

Незважаючи на напружену державну і військову діяльність, навіть під час походів Цезар знаходив час для літературної роботи. Світову знаменитість отримали "Записки про гальську війну" і "Записки про громадянську війну", хоча обидва твори залишилися незавершеними.

"Записки про гальську війну" розповідають в семи книгах про діяльність Цезаря в Галії, де він був проконсулом майже десять років, ведучи численні війни з гальськими і германськими племенами, які чинили опір римському вторгненню. Кожна книга присвячена подіям одного року, і "Записки" в цілому охоплюють 58 - 52 рр. до н. е. Дії Цезаря в Галії розпочинаються із заходів по стримуванню двох потоків міграції: зі сходу гельветів і з півночі германців під проводом свеба Ариовіста. Спочатку гельвети, а потім і Ариовіст були розбиті військом Цезаря і відкинуті у свої на свої території (1-а книга, 58 р.). Потім слідує затяжна війна проти нервіїв (2-а книга, 57 р.), і завоювання територій уздовж Атлантичного узбережжя, що населялося венетами (3-а книга, 56 р.). У 55 р. Цезар, влаштувавши криваву бійню узипетам і тенктерам, перейшов через Рейн по спорудженому за десять днів мосту. У цьому ж році він здійснив свою першу експедицію у Британію (4-а книга). У 54 р. він знову вирушає у Британію і веде там успішні бойові дії. Повернувшись в Галію, Цезар пригнічує місцеві племена (5-а книга). Правитель прекрасно усвідомлює, що затишшя в Галії лише поверхове, і тому зміцнює свої війська. Дійсно, незабаром спалахує повстання, підняте тревірами. Подавивши його, Цезарь знову вирушає в Німеччину, де вщент розбив свебів і эбуронів (6-а книга, 53 р.).52 р. - це рік найнебезпечнішого і повного драматизму повстання в Галії під проводом молодого мужнього царя арвернів Верцингеторига. Проте і це повстання Цезар подавив, розбивши Верцингеторига в Алезії (7-а книга) [24, c.63].

Виклад на перший погляд може здатися простим, але природність ця цілком свідома. Твір переслідує апологетичні цілі. Діяльність Цезаря в Галії викликала численні нарікання, і його політичні супротивники користувалися цим для того, щоб налаштувати проти нього громадську думку. "Записки" повинні були виправдати дії автора. У продуманому викладі читачеві доноситься думка, що війна в Галії була спрямована виключно на захист законних інтересів Риму і союзних з ним племен. Доцільність своїх операцій Цезар обгрунтовує простими і ясними аргументами, пристосованими до рівня політичних і релігійних уявлень середнього римлянина, для якого країни півночі складали абсолютно невідомий ще світ [3, c.161].

Ще виразніше виступають апологетичні цілі в наступному творі Цезаря, в "Записках про громадянську війну". Виклад ведеться в тому ж стилі, що і в перших "Записках", він повинен переконати читача в тому, що громадянська війна сталася виключно з вини супротивників Цезаря і що він сам увесь час мав мирні наміри і тільки захищав права республіки і народу. У "Записках про громадянську війну" викладаються події громадянської війни з січня 49 р. до середини листопада 48 р. Оповідання розпочинається з дуже короткого повідомлення про засідання римського сенату 2 січня 49 р. і події подальших днів, які викликали рішучі дії Цезаря, внаслідок чого він був оголошений ворогом держави. Перейшовши Рубікон, Цезарь, захоплюючи на своєму шляху міста, швидко досяг Риму. Помпеї, консули і сенатори, що переслідуються Цезарем, біжать у Брундисій і звідти переправляються в Грецію. Цезар, доручивши своєму офіцерові Требонію облогу зайнятої помпеянцями Массилії, спрямовує військо в Іспанію (1-а книга). Массилія полягла; у Іспанії капітулює легат Помпея, письменник Варрон. Проте в Африці Куріон отримує важку поразку і гине (2-а книга). Цезар у битві при Фарсалі в серпні 48 р. повертає собі перемогу. Помпей шукає притулки у царя Птолемея XIV, який наказує зрадницьки вбити його. Цезар поспішає в Єгипет і, прибувши до Александрії, дізнається там про загибель Помпея. Незабаром він піддається нападу з боку єгипетського війська (3-а книга) [11, c. 206].

Над цією працею Цезар працював останній рік свого життя і не закінчив її, встигнувши описати лише події 49 - 48 рр. "Записки" Цезаря були продовжені його бойовими соратниками. Авл Гіртій приєднав до семи книг про гальську війну восьму, присвячену військовим діям в 51 - 50 рр., і заповнив таким чином пропуск між оповіданнями перших і других "Записок". Продовженням "Записок про громадянську війну" служать анонімні трактати "Про александрійську війну", "Про африканську війну" і "Про іспанську війну".

Відносно фактичної сторони розповіді Цезар намагається уникнути перекручувань, але часто діє методом замочування. Про невдачі, про порушення загальноприйнятих в давнину норм міжнародного права він зовсім не згадує або говорить натяками, зрозумілими лише при уважному прочитанні. Так, в 3-ій книзі "Гальської війни", розповідаючи про вторгнення римського війська в область венетів, що населяли Атлантичне узбережжя, Цезар виставляє себе лише захисником міжнародного права, оскільки вони затримали римських послів, чим змусили римлян обернути проти них зброю. Насправді ж повинно йтися про повстання венетів проти римлян, щоб не втратити контроль над морською торгівлею з Британією.

Наведемо ще один приклад того, як Цезар описує деякі події. Повідомляючи в "Записках про громадянську війну" про початок військових дій проти римського сенату, він, щоб не загострювати увагу на факті свого переходу через пограничну річку Рубікон, відділяючу Передальпійську Галію від власне Італії, а представляє тяжкий для римлян своїми наслідками корок тяжкими наслідками крок як просте переміщення легіону з Равенни в Аримін, щоб там узяти під свій захист народних трибунів, чиї права були обмежені сенатською олігархією. Більше того, за твердженням Цезаря, зробити цей крок його змусило одностайне бажання солдатів, до яких він звернувся за підтримкою, хоча, за іншими джерелами (Светоній, Діон Касій), зустріч Цезаря з солдатами відбулася вже після переходу через Рубікон. Таким чином, розповіді Цезаря - це авторська інтерпретація фактів, подана під певною точкою зору [24, c.112].

Особа Цезаря виступає в дуже привабливому світлі: він - прекрасний воєначальник, енергійний, мужній, уважний до підлеглих; в той же час він - лагідна, поблажлива людина, яка лише зрідка виявляється вимушеною застосувати суворі заходи по відношенню до ворога. Діловий тон розрахований на те, щоб створити у читача враження повної об'єктивності. З цією ж метою вибрана літературна форма "записок". "Записками" у Римі (соmmentarii) називалися твори, що не претендують на художню обробку, збірники матеріалу без риторичного оздоблення. Про себе автор увесь час говорить в третій особі. Лише зрідка, наприклад в завершальній частині праці, коли зображається падіння Алезії, останнього оплоту гальської незалежності, Цезар дозволяє собі перейти на більш особистісний стилістичний тон.

Як і в "Записках про гальську війну", так і в "Записках про громадянську війну" головними героями є Цезар і його військо. Проте душевний стан Цезаря, його настрій в творах абсолютно різні. У "Записках про гальську війну" ним володіє свідомість покладених на нього обов'язків, почуття відповідальності і заклопотаність командира, вимушеного вести важку війну в суворих для римських солдатів умовах. Але в цьому творі немає гіркоти і образи, як в "Записках про громадянську війну". Різні і супротивники Цезаря. У першому творі це примітивні, грубі і жорстокі галли, які, незважаючи на свою дикість і низьку культуру, все ж здатні викликати до себе повагу хоробрістю і кмітливістю. У другому творі ворогами Цезаря є представники римської знаті: за своїм духом вони чужі справжнім римлянам і гідні лише презирства [12, c.114].

Твори Цезаря є цінним історичним джерелом. Так, в "Записках про гальську війну" він повідомляє важливі етнографічні відомості про жителів Європи того часу - галлів, германців, британців. Цезар користувався славою видатного стиліста. Його твори відрізняються простотою і ясністю стилю. Проте ця лаконічність, суворий відбір лексичних засобів не зменшують виразності тексту.

На думку Цицерона, завданням Цезаря було залишити майбутнім історикам матеріал для подальшої обробки. Історіографії, що має своєю метою меті за допомогою різних стилістичних хитрощів лише наставляти читача і збуджувати його емоції, Цезар протиставляє історіографію, цілком поглинену проблемами військового мистецтва і топографії.

Звернені до майбутнього, "Записки" мають пряме відношення до історіографії, в той же час вони є самозахистом і призначені для сучасників Цезаря. Не слід виключати, що сам Цезар усвідомлював, що у своєму творі він вийшов за межі жанру коментарів, надавши художній характер жанру, який раніше мав виключно офіційно-ділове призначення. Так, він вводить у своє оповідання географічні і етнографічні екскурси, звичні для літературно-обробленої історіографії. Простота Цезаря особливо ефектні в описах тактики підготовки і ведення бойових операцій, наприклад, битви при Алезії в 7-ій книзі "Гальської війни", і в розповіді про військово-інженерні споруди, наприклад, знаменитого мосту через Рейн в 4-ій книзі. Не менш яскраво стилістична майстерність Цезаря проявилася в географічних і етнографічних відступах, а також в тлумаченні власної політичної поведінки і поведінки своїх супротивників.

До однодумців і соратників Цезаря належав у і Гай Салюстій Крісп (бл.86 - 35 рр. до н. е.). Салюстій з молодих років прагнув політичної кар'єри і розпочав її в рядах "народної" партії як супротивник сенатської аристократії і, зокрема, Цицерона. У 50 р. він був виключений з сенату під приводом ведення негідного життя, і ця обставина ще більше зблизила його з цезарінцями. Салюстій займав ряд важливих посад, дослужившись до проконсула римської провінції Нова Африка. Після загибелі Цезаря Салюстій залишає політику, цілком присвятивши себе літературній праці. З його історичних збереглися "Змова Катиліни", "Війна з Югуртою" та уривок "Історії". Стислість і емоційна напруженість оповідання, виразна антитеза, влучна афористична фраза, підкреслена архаїзація мови - характерні риси стилю Салюстія [6, c.114].

Живучи в епоху гострої політичної і соціальної кризи римського полісу, краху республіки, Салюстій шукає в історії пояснення подіям сучасності. Він звертається, зокрема, до теорії "занепаду ладу", яка вбачала причину загибелі суспільства в двох головних вадах - владолюбстві і пожадливості. Салюстій хоче представити себе неупередженим спостерігачем подій, але насправді він глибоко занурений у їх зміст. Винуватцем занепаду Римської держави автор зображує римську знать, розбещеність, продажність і аморальність, викриваючи вади сучасного йому суспільства.

Першим літературно-політичним виступом Салюстія вважається написана ним інвектива проти Цицерона, що відбиває політичну ситуацію в 54 р. В цей час Цицерон завдяки стараннями Помпея і консула Публія Корнелія Лентула був повернений з вигнання і змушений не тільки співпрацювати з тріумвіром, а навіть захищати в суді їх прибічників, а своїх ворога у минулому, - Публія Ватинія, колишній претора і Авла Габінія, колишнього консула, причетного до його вигнання в 58 г. За формою інвектива є виголошеною в сенаті промовою з відповіддю на нападки Цицерона. Салюстій намагається морально знищити Цицерона як людину і сім'янина, як політичного діяча і продажного захисника в суді; автор також насміхається з Цицерона як над "новою людиною" і прибульцем в Римі.

У 61 р. після виправдання Публія Клодія в суді за звинуваченням у блюзнірстві, Цицерон написав інвективу проти Клодія і Куріона, в 55 р. - інвективу проти колишнього консула 58 р. Луція Кальпурнія Пісона, а 44 р. створив інвективу проти Марка Антонія, теж у вигляді промови, нібито вимовленої в сенаті [16, c.185].

Відомі два листи Салюстія до Цезаря про державні справи. У них Салюстія виражені преклоніння перед Цезарем і віра у нього. У обох листах автор засуджує жорстокості часів громадянської війни між Марієм і Суллою. Якщо у першому посланні говориться про завершене підкорення гальських племен, то інший лист містить пропозицію програми дій. Автор наголошує на занепаді устоїв римського народу, зігнаного зі своїх земель і приреченого на неробство і бідність. Салюстій також вказує на розкіш і пожадливість, що панують в римському суспільстві, на розбещеність юнацтва, на шкоду від роздач народу грошей і зерна. Як політик Салюстій - прибічник могутності Римської держави, загрозу якій становлять олігархія, тиранія і розпуста.

Звернувшись до історіографії, Салюстій вирішив описувати окремі епізоди з минулого римського народу. Такий вид літературного твору був новим для Риму, оскільки до того часу майже усі історичні праці носили аналістичний характер і послідовно описували діяння видатних людей і важливі події в общині. Салюстій підкреслює значення історичного жанру і наголошує на істинності описання подій.

Перша монографія Салюстія - "Змова Катиліни" (бл.41 р.) - присвячена подіям недавнього минулого. Центральна фігура - Катиліна, виклад відкривається його характеристикою і закінчується розповіддю про його героїчну загибель. Але Катиліна поданий на тлі розкладання римського суспільства як продукт цього розкладання. У вступі Салюстій викладає свої погляди на обов'язки і діяльність громадянина і пояснює, чому для нього в його нинішньому положенні історіографія - єдине зайняття, гідне людини. Він вибрав змову Катиліни, адже саме цей злочин вважає найбільш пам'ятним з усіх по караності злочину і його небезпеки для держави. У своєму викладі Салюстій не завжди буває точний. Так, він зв'язує з Катиліною виникнення так званої "першої змови", тоді як багато що вказує на те, що його головним організатором був Марк Ліциній Красс, а його помічником (начальником кінноти) став би Цезарь. Катиліна говорить своїм спільникам, що у Ближній Іспанії знаходиться Пісон, хоча його до цього часу вже не було в живих. Очевидно, Салюстій не стільки дотримувався історичної правди, скільки прагнув підкреслити моральне і політичне значення описуваних ним подій. У монографії повністю наведені промови Цезаря і Катона, нібито виголошені ними в сенаті 5 грудня 63 р., причому Цезар говорить словами і виразами самого Салюстія, роль же Цицерона в розкритті змови применшена, і з його чотирьох промов проти Катиліни згадана тільки перша [19, c.78].

У дещо віддаленіше минуле відводить друга монографія - "Югуртинська війна" (42-41 рр.). Хід війни викладається у зв'язку з боротьбою партій в Римі. У "Югуртинській війні" теж є вступ, що містить загальні розмірковування про могутність людського духу, про прагнення до доблесті і про державну діяльність в умовах боротьби один проти одного старого нобілітету і "нових людей", причому і ті, і інші для досягнення своєї мети не гребували ніякими засобами. Війна, яку Рим вів проти нумідійського царя Югурти (111-105 рр.), представляється Салюстію початком нової ери. Під час цієї війни виявилися підкупність і користолюбство багатьох представників сенатської олігархії (Альбін, Бестія, Скавр); крім того, плебей, "нова людина" Гай Марій став консулом і отримав перемогу над своїм суперником, оптиматом Квінтом Цецилієм [4, c.148].

Відносно композиції монографію можна розділити на дві частини: в гл.1-62 йдеться про панування старого нобілітету і всемогутність Квінта Метелла, в гл.63-114 - про збільшення влади Гая Марія і про зменшення впливу нобілітету. Салюстій описує міжусобиці серед нумідійських царів, їх переговори з римським сенатом, військові дії римлян в різних частинах Африки. Він говорить про вдалі дипломатичні дії Луція Корнелія Сулли, що увінчалися захопленням царя Югурти без пролиття римської крові.

Останній твір Салюстія - "Історія" є вже не монографію, а послідовним викладом римської історії за певний період часу. Автор розпочав зі смерті Сулли і написав 5 книг, що охоплюють 78 - 67 рр. Салюстій не приховував наявності класової боротьби в Стародавньому Римі; римська історія уявлялася йому у вигляді нескінченних розбратів між плебсом і знаттю.

Однією з особливостей викладу у Салюстія є екскурси, або дигресії, коли послідовність оповідання уривається і повідомляються додаткові відомості, які розширюють тему і допомагають зрозуміти твір в цілому. Так, в першій монографії після характеристики Катиліни слідує великий екскурс, в якому розповідається про виникнення римської цивільної общини і вихваляються її давні добрі устої; наступний екскурс присвячений так званій "першій змові Катиліни"; в останньому екскурсі йдеться про подвиги римського народу і порівнюються "натура і душевний склад" Цезаря і Катона. Подібні екскурси зустрічаються і в "Югуртинській війні", де говориться про географію Африки і описуються її народності; далі повідомляється про рух Гракхів; у зв'язку з характеристикою місцевих географічних умов описується подвиг братів-карфагенян; наступний екскурс містить характеристику Сулли.

Салюстій є істориком-моралістом. Він вбачає основу політичних подій в прогресуючому занепаді устоїв громадян, в нестримному жаданні наживи і в прагненні до розкоші, що охопили верхівку римського суспільства. Його цікавлять не стільки самі історичні факти, скільки люди з їх доблестю і вадами. Салюстій допускає неточності і навіть помилки в датуванні подій, але описує характери і дає яскраві портрети людей: Катиліни, Цетега, Югурти. Його увагу привертають зміни в настрої народних мас в Римі, викликані спочатку оголошенням надзвичайного стану у зв'язку із загрозою з боку Катиліни, потім звісткою про розкриття змови; радість народу після обрання Марія консулом. Історик розповідає про тривогу Югурти після того, як була розкрита спрямована проти нього змова; про сумніви царя Бокха, що вирішував, кого кому йому видати - Югурту римлянам або ж Суллу Югурті.

Історичні праці Салюстія вказують на те велике значення, яке він надавав ролі особистості в історії, не заперечуючи могутність року. В описах Салюстій зазвичай не вдається до подробиць. Наприклад, він тільки повідомляє, що Югурту видали Суллі, а той доставив його Марію, тоді як Плутарх детально описує приниження і тяжку смерть Югурти від голоду в підземеллі Мамертинської в'язниці в Римі. Також коротко описана смерть Катиліні на полі битви в січні 62 р. Коло джерел Салюстія дуже обширне. З греків слід назвати Платона, Фукідида, Феопомпа, Ксенофонта, Посидонія, Полібія, Дикеарха, Лікурга. У Салюстія часто зустрічаються ремінісценції з грецьких письменників і ораторів, особливо у вступах до його праць [13, c.61].

Отже, в добу пізньої республіки відбувається розпад старої республіканської ідеології. Світоглядний переворот знайшов відображення і в історичній літературі. Видатними пам'ятками римської історіографії є твори Цезаря і Салюстія. "Записки" Цезаря постають як захоплюючий виклад подій людиною, наділеною державною інтуїцією і здатною не лише зрозуміти сенс того, що відбувається, але і нав'язати читачеві таке тлумачення викладених фактів, яке відповідало б його політичним планам. З його творів збереглися "Записки про галльську війну" - 7 книг - важливе історичне джерело для вивчення суспільного ладу, побуту й культури кельтських і германських племен І століття до н. е. Цезар є також автором "Записок про громадянську війну" - 3 книг. Для них характерна продуманість, ясна композиція, проста невимушена розповідь, точна мова, конкретність образів і тонка характеристика як окремих людей, так і цілих народів (особливо галлів).

Салюстій першим став вводити в історичні твори розгорнуті промови головних героїв, покликані краще відтіняти їх характер. Також він одним з перших критично почав описувати недавню історію Риму. Історичні твори Салюстія "Історія", "Змова Катиліни" і "Югуртинська війна" носять абсолютно інший характер, ніж твори його сучасника Цезаря. Салюстій прагне головним чином не до передачі фактів і подій в повному виді, а до викладу морального сенсу подій і до повчання сучасників уроками історії.

Розділ 2. Римська історіографія епохи принципату. Тіт Лівій, Світоній, Тацит

Для позначення системи влади, що склалася в Стародавньому Римі в період ранньої імперії (27 до н. е. - 284 н. е.) і суміщала монархічні і республіканські риси, науковцями використовується умовний термін "принципат". Система принципату стала оформлятися при Августі, влада якого грунтувалася на поєднанні різних магістратур. Август і його наступники, будучи принцепсом сенату, одночасно зосереджували у своїх руках вищу цивільну (довічний народний трибун) і військову владу. Формально продовжував існувати республіканський устрій: сенат, коміції (народні збори), магістратури (крім цензорів). Але ці інститути втратили колишнє політичне значення, так як вибори до них та їх діяльність регулювалися принцепсом. Реальна влада була зосереджена в руках імператора і близьких до нього людей, його особистої канцелярії, штат якої невпинно зростав, а сфера діяльності розширювалася [2, c.84].

Створена Августом політична структура дала можливість об'єднати найрізноманітніші верстви населення під загальним гаслом реставрації давніх римських цінностей. Мету бачили вже не в русі вперед, а в збереженні досягнутого і зміцненні завойованої влади. Цей соціальний і політичний феномен багато в чому визначив характер історіографічної діяльності видатного історика Тита Лівія, у творчості якого не тільки знайшла своє яскраве втілення нова політична реальність, але й реалізувалися багато історіографічних ідеалів Цицерона. Тіт Лівій був першим римським істориком, який не приймав участі у політичному житті і не мав військового досвіду. Більшу частину свого життя історик присвятив створенню історичного твору у 142 книгах "Історія від заснування Міста". Ця фундаментальна праця має аналістичну форму і присвячена викладу загальної історії Риму від його заснування до сучасних автору подій. Не виключено, що розповідь була перервана смертю автора, який мав намір здійснити виклад до останніх днів життя Августа, плануючи загальний обсяг усього твору в 150 книг. Обширність твору змусила письменника публікувати свою працю по частинах, розділивши її на групи книг.

Значні розміри історії Лівія робили її незручною для передачі та читання. Тому незабаром стали з'являтися короткі огляди змісту кожної книги. На сьогодні збереглася перша декада, в якій викладаються події від виникнення Риму до остаточної перемоги над самнітами, включаючи експансію Риму в центральній Італії (293 р. до н. е.). Друга декада, в якій розповідалося про війну з Пірром, втрачена. Вціліли також третя, четверта і п'ята половина декади (книги 21-45); в останній (45-й) книзі бракує заключної частини. У цих книгах йдеться про другу Пунічну війну (третя декада) і військові дії римлян на Сході до тріумфу Емілія Павла, який розгромив в 168 р. до н. е. македонського царя Персея (четверта і перша половина п'ятої декади) [8, c.244].

Події викладаються у хронологічній послідовності рік за роком. Якщо якийсь епізод розгортається в межах кількох років, він ділиться автором на частини. Розповідь про кожен рік відкривається зазначенням про вступ на посаду консулів, а включає схематичний перелік таких подій, як незвичайні природні явища, будівництво храмів, тріумфи і т.п. Ці дані офіційного характеру Лівій отримав з анналів понтифіків, опублікованих близько 123 р. до н. е. верховним понтифіком Публієм Муціем Сцевола в одному зібранні, що об'єднало події останніх 280 років і склало 80 книг - "Великі аннали". Обравши аналістичний метод для свого оповідання, Лівій тим самим підключився до давньої історіографічної традиції, що було відзначено його сучасниками, які вже звикли після появи творів Цезаря і Салюстія до монографічної формі викладу історичного матеріалу. Але Лівій вийшов з жорстких рамок стародавньої аналістіки, під новим кутом зору переглянувши всі значні події римської історії. Вперше в римській історіографії історик отримує можливість цілком віддатися літературній діяльності і поглянути на історію Риму як на замкнутий цикл, що завершився за правління Августа [18, c.49].

Лівій не ставив перед собою завдання дослідити причини історичних подій. При таких широких тимчасових рамках твору зробити це було неможливо. Автор протиставляє теперішній епосі упадку минулу епоху доблесті, але покладає великі надії на реформаторську діяльність Августа. У передмові Лівій спонукає свого читача замислитися про життя, звичаї, мужів і засоби, що дозволили Риму завоювати світ. Лівій - не дослідник історичних подій, а оповідач. Його мета - відповідно до стилістичних канонів і художніх смаків сучасної йому епохи описати всю історію римського народу для увічнення системи моральних цінностей. Це пояснює, чому Лівій не вважав за свій обов'язок ретельне вивчення документальних свідчень. Через значні розміри свого твору він був змушений обмежити число використовуваних джерел. У тому випадку, коли при викладі якогось події він звертається не до одного, а до кількох джерел відразу, він рідко здійснює їх критичне порівняння. Як правило, Лівій бере за основу то одне, то інше джерело, використовуючи їх поперемінно, іноді тяжіючи до того з них, яке більше підходить його загальному задуму. Навіть тоді, коли автор знає, що джерела ненадійні, він не в змозі відмовитися від їх використання, висуваючи при цьому вельми сумнівні критерії - думка більшості або давність свідоцтва.

Наслідком такого методу є те, що реконструкція Лівієм історичних подій, як правило, обумовлена точкою зору того автора, з твору якого він взяв матеріал для відповідного епізоду. Наприклад, опис боротьби між патриціями і плебеями, що займає помітне місце в першій декаді, зроблений під сильним впливом Ліцинія Макра і Валерія Анціата, які цій теми надавали великого значення. В цілому Лівій щиро прагне до істини, у судженнях про внутрішні чвари між політичними партіями в Римі він намагається бути стриманим. Однак його незворушність зникає, як тільки мова заходить про протиборстві римлян і їх ворогів-чужоземців. У подібних випадках чужоземні народи завжди виявляються неправими перед римлянами, яким, навпаки, завжди знаходяться виправдання. Якщо ж Лівій визнає доблесть ворогів, то лише для того, щоб ще більше відтінити велич перемоги римського війська [22, c.364].

Оскільки загальна установка Лівія була не наукова, а художньо-виховна, він іноді з патріотичних спонукань і для досягнення моралістичного ефекту навмисно деформує історичні події. Так, він спотворює факти, оповідаючи про галльське вторгнення до Італії в 390 р. до н. е., хоча в його розпорядженні була розповідь Полібія, який повідомляє про те, що галли, захопивши Рим і отримавши від мешканців міста викуп, повернулися до місць свого постійного проживання, так як їх області зазнали вторгнення венетів. У грецького історика немає згадок про Марка Каміллу і його легендарне втручання у вказані події. Лівій же робить з цього головну сцену подій, що стала згодом одним із найбільш знаменитих його оповідань. Патріот Лівій не міг примиритися з таким ганебним для римлян поворотом подій і ввів в свою розповідь фінал з переможним Каміллом [25, c.101].

Розповіді Лівія складається з епізодів, що нагадують завершені драматичні сцени. Вони зосереджені навколо одного персонажа і з'єднані між собою короткими проміжними вставками. Найбільш відомі епізоди, пов'язані з легендарними іменами Муція Сцевола, Горація Коклеса, Коріолана, а також розповіді про перехід Ганнібала через Альпи, розгром римлян на Тразіменському озері. Широке використання прямих промов і діалогів створює у читача відчуття, що він присутній на показі трагедії. Художньо обробляючи свій матеріал, збагачуючи та прикрашаючи його деталями, Лівій тримає увагу читачів в безперервній напрузі, спонукаючи їх проникати в сутність персонажів, тим часом як сам письменник ховається за своїми героями, надаючи читачам можливість самим судити про них. Драматизація викладу дає історикові можливість з максимальним ефектом довести до читача етичні цінності, носієм яких був римський народ.

Праця Лівія народжується з усвідомлення винятковості історичної місії Риму. Лівій глибоко переконаний, що амбіції окремої людини повинні відступити перед традиціями, успадкованими від предків. Незважаючи на різноманітність трактованого матеріалу, твір Лівія має певну єдність, яка створюється глибокою вірою історика в провіденціальне призначення Риму. Згідно з концепцією Лівія, римська історія розгортається як реалізація божественної волі, зводиться до стоїчного провидіння, яке може проявлятися через чудеса і знамення. Поряд із цінностями релігійними значну увагу приділяє Лівій цінностям людським, таким моральним якостям, як вірність, любов до порядку і дисципліни, вірність й ощадливість.

Лівій розгортає перед читачами серію прикладів, що ілюструють вказані зразкові якості давніх римлян. Так, втіленням обов'язку у нього є Брут, засновник Римської республіки і перший консул, який брав участь у вигнанні з Риму царів. Він засудив до смерті двох своїх синів за те, що вони вступили у змову з метою повернення в Рим царської влади. Змішане почуття жаху і захоплення викликає у письменника вчинок консула Тіта Манлія, який засудив до страти власного сина, який порушив військову дисципліну.

Найгостріші проблеми розриває у своїх працях Корнелій Тацит. Свої твори він написав після смерті імператора Доміціана (96 р.), коли було дозволено, як висловлювати свої думки. Перший твір, опублікований Тацитом-істориком, "Книга про життя Юлія Агріколи" (97 або 98 р.) в пам'ять про своє тестя, померлого 93 р. В книзі розкривається тільки одна подія, а саме завоювання Британії Агріколою під час правління імператора Доміціана. Тобто в основу твору покладено лише один епізод з історії імператорського Риму, в описі якого значну частину займає географо-етнографічний відступ про завойований острів. "Агрікола" є твором історичним, біографічним і етнографічним одночасно, він являє собою спробу дати відповідь на фундаментальну проблему: які повинні бути відносини між римськими громадянами і імператорською владою [7, c.67]

Тацит не відмовляється від критики режиму Доміцана, якою відкривається вступ до "Агріколи". За ним слідує короткий біографічний нарис про Агріколя, в якому розповідається про роки, що безпосередньо передували його діяльності в Британії (глави 4-9). Потім дається опис країни і звичаїв британців і стисло викладаються деякі події з їхньої історії (глави 10-17). Слідом за цим Тацит приступає до розповіді про дії Агріколи в Британії (глави 18-38), що були зірвані відкликанням полководця до Риму. Потім слідує розповідь про повернення Агріколи в Рим і його смерті (глави 39-43). Останні 3 глави (44-46) утворюють висновок, який представляє собою вихваляння Агріколя [21, c.732].

Етнографічним дослідженням, що не суперечить історіографічній концепції Стародавнього Риму, але є унікальним історіографічним виданням,є монографія "Про походження, становище, звичаї та народи Германії" (98 р.) Перша частина твору - більш загального характеру: в ній викладаються відомості про місцезнаходження і клімат країни, про походження і фізичні властивості германців, їх звичаї, військовий, релігійний і політичний устрій, а також дані про повсякденне життя (глави 1-27). У другій частині подається огляд окремих племен: галлів, вельветів та ін. (глави 28-46). Питання про германські кордони у I в. н. е. було одним з вузлових питань зовнішньої політики Риму. Зміцненням північних кордонів імперії займався особисто імператор Траян, який став після смерті Нерви його спадкоємцем [7, c.95].

Незважаючи на те, що Тацит у своїй роботі використовував найрізноманітніші джерела грецькою і латинською мовами, твори Цезаря, Саллюстія і Лівія, Авфідія Басса і Плінія Старшого, його "Германія" - унікальне явище в римській літературі. Серед творів, що дійшли з античності, аналогів йому немає, бо до цього жоден автор не присвячував окремий твір цілком варварському народу.

В "Історії" Тацита викладалися події від смерті Нерона (68 р.) до смерті Доміціана (96 р.). Вибір назви для цієї праці абсолютно природний, оскільки в ньому розглядається сучасна автору історія. У пролозі Тацит пояснює, чому для свого викладу він вибрав епоху Флавіїв, а не обіцяну ним раніше в "Агріколь", і підтверджує, що він не відмовляється від розповідей про принципат Нерви і Траяна.

"Історія" включала в себе 14 або, можливо, 12 книг, від яких дійшли перші 4 книги і 26 глав 5-ї. У збережених частинах викладаються події, що охоплюють період з 1 січня 69 р. по 70 р, тобто від останніх днів життя імператора Гальби до іудейського повстання. Те, що Тацит почав виклад з 1 січня, а не з якоїсь визначної події, - данина аналістичній традиції, яка вимагає, щоб оповідь велася рік за роком. 1-а книга після вступних глав містить розповідь про останні місяці короткого правління Гальби, про його вбивство і захоплення влади Отоном, в той час як у Німеччині легіонери проголошують імператором Віттелія. Зміст 2-й і 3-ї книг - боротьба за владу між Вітеллієм і Отоном, який після кількох вдалих боїв з германськими легіонами Вітеллія терпить від суперника нищівну поразку і закінчує життя самогубством. Тим часом з'являється нова кандидатура на римський престол - полководець Веспасіан, командувач римською армією в Юдеї, якого підтримують легіони, розквартировані в Іспанії, Британії і Галлії. Веспасіан веде свої війська на Рим, де страчує Веспасіана. Молодший син Веспасіана Доміциан проголошується цезарем. Війська тим часом грабують Рим. В Галлії та Німеччини відбуваються заворушення (4-я книга).5-ю книгу відкриває екскурс до Юдеї, для підкорення якої призначається старший син Веспасіана Тіт. Оповідання обривається на розповіді про бойові дії римлян проти Цивіліса, ватажка повстання в Німеччині [14, c.121].

Після публікації "Історії" Тацит приступив до створення "Анналів", другого історичного твору великого обсягу, в якому він досліджував історію правління династії Юліїв - Клавдієв. Таким чином, Тацит, щоб зрозуміти сутність принципату, звертається до дослідження його витоків, як свого часу Саллюстій, постійно заглиблюючись в події більш віддаленого минулого. В результаті була складена розповідь про події римської історії, починаючи від смерті Августа (14 р.) до смерті Тіберія (37 р.) з пропуском двох років (29-31 рр.) через втрату відповідних книг, і з сьомого року правління Клавдія (47 р.) до подій 66 р., коли при владі перебував Нерон.

Незадоволений існуючим станом звичаїв, Тацит вважає, що заслугою принципату є, принаймні, те, що він забезпечив в Італії мир і дав імперії стійку політичну структуру. Нерва зумів примирити владу монарха і свободу підданих. Особистий досвід підвів автора до висновку, що монархію трансформують в тиранію процеси, аналогічні тим, які свого часу привели до переродження республіки в анархію. Тацит готовий примиритися з монархічною формою державного устрою, аби на троні перебував поміркований самодержець. До простого народу Тацит відчуває лише презирство. Відомості про християн у нього настільки поверхневі, що він їх усіх робить іудеями, яких зображує як ворогів людства, що прийшли зазіхати на Рим. Це породжене усвідомленням імперської місії Риму, його величі і незмінної правоти відносно до переможених народів, заснованого па право сильного [20, c.355].

Вирішальне значення принцепсу в політичному житті імперії сприяло тому, що історіографія все частіше набувала рис біографічного жанру, здавна представленого в римській літературі. Високе становище секретаря, відповідального за палацову кореспонденцію, дало можливість Гаю Светонію Транквіллу побачити історію імперії зсередини. Нині відомі праця Светонія "Життя дванадцяти цезарів" і неповністю книга "Про граматиків і риторів", яка була частиною обширного зібрання біографій літературних діячів, розподілених за розділами (поети, оратори, історики, граматики і ритори, філософи). Згідно Светонію, в найдавніші часи граматика і риторика в Римі були невідомі, вони проникли до Італії в результаті контактів з грецькою культурою. Після цього попереднього пояснення Светоній про кожного з _раматиків і риторів дає коротку біографічну довідку за наступною схемою: місце народження, викладацька діяльність, головні твори, іноді в кількох словах повідомляється про людські якості [5, c.311].

У "Життєписі цезарів" розміщено дванадцять біографій у восьми книгах. Перша біографія - Цезаря, остання - Доміціана, тобто життєписи імператорів династії Юліїв - Клавдіїв і Флавіїв. Светоній вибрав біографію "по рубриках", але він не відмовляється від психологічного змалювання своїх персонажів. Рубрикація матеріалу дозволяла без особливих структурних проблем дати максимум відомостей у мінімальному відрізку тексту. Светоній розподіляє факти по розділах і рубриках, в одному розділі дається зовнішній вигляд, в іншому - психологічний портрет, в одному перераховуються чесноти, в іншому - пороки. Він не дотримується хронологічної послідовності подій, що дозволило б простежити за розвитком особистості того чи іншого імператора, а групує зібрані факти по рубриках:

1) сім'я, народження, юність,

2) державна діяльність,

3) приватне життя;

4) вигляд зовнішній (зовнішність, здоров'я, спосіб життя) і внутрішній (характер, освіченість, інтелектуальна діяльність);

5) смерть і поховання. Рубрики нерідко членуються на підрубрики, наприклад, перераховуються заслуги і гідності імператора і відразу ж робиться перехід до вчинків, що заслуговують осуду [27, c.110].

Наслідком рубрикації матеріалу і порушення хронологічної послідовності стало, наприклад, те, що епізод гоніння на християн (Светоній ставить це Нерону в заслугу) і розповідь про пожежу Риму (відповідальність за який покладається на принцепса) виявилися поміщеними в різних розділах, тоді як у Тацита два ці події тісно пов'язані між собою і християни виставлені Нероном паліями міста. Імператори в "Життєписах …" відірвані від імперії, історична ж розповідь виливається в кумедну розповідь. До відомостей, що підтверджуються документами, Светоній нерідко домішує анекдотичні і скандальні подробиці, джерелом яких є неперевірені чутки. Але все це не зупиняє письменника, який хоче будь-що-будь вразити уяву своїх читачів і задовольнити їхню цікавість [12, c.82].

Отже, у добу принципату відбувається повернення до минулих цінностей історіографічної науки. Одним з найвідоміших римських істориків є Тіт Лівій, автор "Історії від заснування міста". У творі Тіт Лівій відповідно до стилістичних канонів і художніх смаків сучасної йому епохи описав всю історію римського народу для увічнення системи моральних цінностей. Лівій глибоко переконаний, що амбіції окремої людини повинні відступити перед традиціями, успадкованими від предків. Згідно з концепцією Лівія, римська історія розгортається як реалізація божественної волі, зводиться до стоїчного провидіння, яке може проявлятися через чудеса і знамення. Корнелій Тацит є автором історичних праць "Книга про життя Юлія Агріколи", "Про походження, становище, звичаї та народи Германії", "Історія" та "Аннали". В них приділяє увагу не лише історичному, а й біографічним та етнографічним описам. До біографічного жанру історіографії звернувся Гай Светоній, автор праць "Життя дванадцяти цезарів" і "Про граматик і ритори". У них він зібрав біографії літературних діячів та римських імператорів.

Висновки

В ході написання курсової роботи ми дійшли таких висновків.

Встановлено, що видатними представниками історіографічної науки у Стародавньому Римі епохи принципату є Цезар і Салюстій. Цезар є автором "Записок про галльську війну" - написаної простою і стислою мовою розповіді документального характеру, що містить опис воєнних дії та детальну характеристику воєнної обстановки. Автор намагався довести, що всі війни в Галлії та експедиції до Британії були необхідні для забезпечення безпеки Римської держави і зміцнення її престижу. "Записки про громадянську війну" носять більш суб'єктивний характер і теж являють собою апологію його дій. Історичні праці Юлія Цезаря стали зразком для іншого видатного історика Салюстія. Він одним з перших критично почав описувати недавню історію Риму. У своїх історіографічних творах "Історія", "Змова Катиліни" і "Югуртинська війна" автор ставить за мету справити враження на читача, і тому звертає особливу увагу на зображення характерів дійових осіб, спонукань і морального стану суспільства. Вводячи в історію психологічний аналіз і елемент повчання, Салюстій вказує також на причини подій та на їх наслідки.

Охарактеризовано, що у добу принципату відбувається повернення до минулих цінностей історіографічної науки. Одним з найвідоміших римських істориків є Тіт Лівій, автор "Історії від заснування міста". У творі Тіт Лівій відповідно до стилістичних канонів і художніх смаків сучасної йому епохи описав всю історію римського народу для увічнення системи моральних цінностей. Лівій глибоко переконаний, що амбіції окремої людини повинні відступити перед традиціями, успадкованими від предків. Згідно з концепцією Лівія, римська історія розгортається як реалізація божественної волі, зводиться до стоїчного провидіння, яке може проявлятися через чудеса і знамення. Корнелій Тацит є автором історичних праць "Книга про життя Юлія Агріколи", "Про походження, становище, звичаї та народи Германії", "Історія" та "Аннали". В них приділяє увагу не лише історичному, а й біографічним та етнографічним описам. Тацит готовий примиритися з монархічною формою державного устрою, до простого ж народу Тацит відчуває ставиться зверхньо. Це породжене усвідомленням імперської місії Риму, його величі і незмінної правоти відносно до переможених народів, заснованого па право сильного. Вирішальне значення принцепсу в політичному житті імперії сприяло тому, що історіографія все частіше набувала рис біографічного жанру, здавна представленого в римській літературі. До біографічного жанру історіографії звернувся Гай Светоній, автор праць "Життя дванадцяти цезарів" і "Про граматик і ритори". У них він зібрав біографії літературних діячів та римських імператорів.

Список використаних джерел

1. Балух В. Історія античної цивілізації / В. Балух. - Чернівці: Наші книги, 2008. - 544 с.

2. Бокщанин А.Г. Источниковедение древнего Рима / А.Г. Бокшанин. - М.: Моск. ун-та, 1981. - 159 с.

3. Болгов Н.Н. Цезарь - известный римский историк / Н.Н. Болгов // Вопросы истории. - 2006. - №8. - С.157-166.

4. Гай Крисп Саллюстий. Сочинения / Саллюстий Гай Крисп; пер.В.О. Горенштейна. - М.: Наука, 1981. - 224 стр.

5. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Гай Светоний Транквилл; пер. М.Л. Гаспарова. - М., Наука. 1964. - 375 стр.

6. Глядин А. Гений Рима - Саллюстий / А. Глядин // Знание-сила. - 2006. - №7. - С.112-117.


Подобные документы

 • Періодизація, витоки та особливості культури елінського світу. Релігія, мистецтво, традиції етрусків. Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму. Марк Туллій Цицерон. Релігійне життя Стародавнього Риму. Наукові знанння римлян.

  реферат [14,4 K], добавлен 22.07.2008

 • Становлення, розвиток та падіння Римської республіки. Зовнішні відносини римлян. Боротьба Риму і Карфагену за панування у Західному Середземномор’ї. Перший тріумвірат, диктатура Цезаря. Громадянська війна, Другий Тріумвірат і встановлення Принципату.

  курсовая работа [458,1 K], добавлен 20.10.2011

 • Розгляд твору Тіта Лівія "Римської історії від заснування міста", його основні погляди та концепції. Біографія історика та епоха його життя. Особливості мови та викладення матеріалу. Відношення Лівія до релігії, влади та зовнішньої політики Риму.

  реферат [31,2 K], добавлен 12.02.2015

 • Історія Римської держави: ранній Рим, або царський період; Римська республіка та Римська імперія. Критика Римської культури: погляди прихильників і противників. Культура Риму епохи республіки. Культура Римської імперії в період найбільшої могутності.

  курсовая работа [50,8 K], добавлен 28.01.2008

 • Територія Стародавнього Єгипту і Месопотамії. Винахід зрошувальної системи, розвиток сільського господарства Стародавнього Єгипту і Месопотамії, історія торгівлі та ремесла. Технологія виготовлення папірусу. Джерела економічної думки стародавньої доби.

  презентация [7,3 M], добавлен 08.12.2015

 • Історичні джерела як носії інформації, яка є основою для реконструкції минулого людства, методи отримання, аналізу та зберігання. Археологія та оцінка її значення для вивчення історії стародавнього світу. Етапи дослідження історії Стародавнього Єгипту.

  реферат [28,1 K], добавлен 22.09.2010

 • Комплексний аналіз взаємин між Римською імперією та прикордонними областями. Мета і напрямки політики Риму. Основні методи і прийоми ведення зовнішньої та внутрішньої політики Римом та правителями. Ступінь впливу Риму на розвиток міжнародної ситуації.

  курсовая работа [72,3 K], добавлен 10.06.2010

 • Дослідження римського флоту як вершини розвитку античних військово-морських сил. Аналіз особливостей римського суднобудування. Характеристика торгових і військових кораблів. Винаходи римлян в галузі морського озброєння. Опис абордажного містка "ворона".

  реферат [17,1 K], добавлен 19.11.2014

 • Місце сената та імператора у системі державних органів Римської імперії в період принципату та монархії. Характеристика кримінально-судової системи суспільства. Дослідження статусу населення і розвитку цивільного законодавства в історії Римської імперії.

  курсовая работа [62,4 K], добавлен 06.04.2009

 • Закономірності соціального, політичного і культурного розвитку Древнього Риму. Зміст Закону XII таблиць - головного правового документу імперії. Принцип "хліба і видовищ" як ефективний засіб зміцнення влади. Державний устрій Риму в ІІІ-ІІ ст. до н.е.

  реферат [27,4 K], добавлен 12.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.