Міжнародні економічні відносини

Сутність світової економіки і міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори і показники розвитку. Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин. Місце України в міжнародному розвитку світової економіки.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 07.09.2008
Размер файла 92,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

65

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку.

Світова економіка - сукупність національних економік об'єднаних системою міжнародних зв'язків.

При виділенні цих підсистем використовубть багато критеріїв. При визначенні структури СЕ використовуються такі крітерії:

рівень економічного розвитку (НД або ВВП на душу населення);

соц.-економічна стр-ра господарства (власність);

тип економічного росту;

рівень і крітерії ЗЕ зв`язків.

Кінець ХІХ ст. Міжнародна економіка визначалась як сукупність національних економік. В 30-х рр.. виникає позиція: МЕ - сукупність міжнародних економічних відносин (МЕВ). Міжнародна економіка - цілісна система, яка вкладає в себе декілька підсистем. При виділенні їх використовується багато критеріїв:

§ рівень економічного розвитку ( ВВП на душу населення, або ВНП на душу населення);

§ соціально-економічна структура господарства;

§ Рівень і характер зовнішньоекономічних зв'язків;

За рівнем ВВП на душу населення (Світовий Банк) розрізняють:

§ розвинуті ( більше 6000$);

§ середньо розвинуті ( 2400$-6000$);

§ слабо розвинуті (800$ - 2400$);

§ найменш розвинуті країни ( до 800$);

Розподіл країн по критеріям ООН:

§ промислово розвинуті;

§ з перехідною економікою;

§ що розвиваються;

Країни

Кількість

Доля ВВП в світі

Доля в світовому експорті

Промислово розвинуті

35

51%

71%

З перехідною економікою

17

11%

3%

Що розвиваються

130

38%

26%

2. Сутність міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори

і показники розвитку.

МЕВ - це с-ма ек. зв”язків між крупними нац. госп. Комплексами та їх суб”єктами, які діють в рамках окремих доржав.

Розподіляютьс на:

- основні - звичайні госп. зв”язки, вийшли за нац. межі (торгівля, інвестиції, кредит)

- забезпечуючі - відносини, які забезпечують взаємодію країн, суб”єктів (транспорт, кредит).

МЕВ - це підсистема виробничих відносин, які існують на мікро-, мезо-, макрорівні.

Суб”єкти на мікрорівні: окремі громадяни, приватні підприємства, фірми, тобто фіз. Особи право і дієздатні і юр. особи: а) особи приватного права (фірми, АО, п/п); б) публічного права ( відомства).

Суб”єкти на макрорівні: держави, які регулюють, здійснюють ЗЕД; наддержавні організації (МВФ, МБРР).

МЕВ - це значний комплекс відносин країн, і їх суб”ктів, що постійно розвивається.Основними характеристиками сучасних МЕВ є розвинута сфера 1) міжнародного обміну товарами і послугами; 2) руху капіталів, роб. сили , технологій; 3) міжнародні форми вар-ва; 4) наявність с-ми міжнаціональних механізмів регулювання МЕВ; 5) самостійна міжнародна фін. сфера, незв”язана з обслуговуванням товаарів і факторів вир-ва; 6) ек. пол-ка держав, яка виходить з принципів відкритої економіки;

Фактори, які впливають на МЕВ:

Міжнародний поділ праці, НТП, лібералізація економічної політики, розвиток інформаційних сис-м, транспорт, TV, реклама, маркетинг.

За признаком глибини МЕВ розподіляють:

- МЕ контакти - зв”язки епізодичного характеру;

- МЕ взаємодії - більш-менш стійкі ек. відносини між суб”єктами на основі визначених угод;

- МЕ інтеграція - переплетення ек. країн, узгодження ек. політики.

Форми МЕВ:

- Міжнародна торгівля товарами та послугами;

- Рух капіталу;

- Міграція роб. сили;

- Нуково-технічний обмін;

- Валютно-кредитні відносини.

Показники розвитку МЕВ:

Експортна квота = (експорт країни / ВВП (абоВНП))*100%

Імпортна квота = (імпорт / ВВП)*100%

Зовнішньоторговельна квота = ([(експорт+імпорт)/2] / ВВП)*100%

Коефіцієнт інтенсивності ЗЕД = (експорт+імпорт/ВВП) */100%

Індекс умов торгівлі = індекс середніх цін експорте/індекс середніх цін імпорту.

3. Головні економічні закони розвитку світового господарства і

міжнародних економічних відносин.

1. Закон інтернаціоналізації:

а) усуспільнення вир-ва на міжнародному рівні;

б) зростання об'ємів МЕВ і поява їх нових форм;

в) міжнародне співробітництво;

г) поглиблення міжнародного поділу праці.

2. Закон вартості: регулює обмін товарів в залежності від суспільно необхідної праці (часу), затраченої на його вир-во.

3. Закон міжнародної конкуренції

4. Закон нерівномірності економічного розвитку

5. Закон прибутку

6. Закон інтеграції на мікро- і макрорівні.

Існує система норм і принципів, які регулюють відносини між суб'єктами. На практиці вони визначаються:

§ міжнародними угодами

§ кодексами поведінки

§ рішення міжнародних організацій

4. Основні та спеціальні принципи розвитку МЕВ.

Принципи, які лежать в основі функціонування МЕВ:

Загальні (для міжнародного права і міжнародного економічного права):

- мирного співіснування держав;

- суверенної рівності країн;

- невтручання у внутрішні справи одне одного;

- сумлінне виконання обов'язків;

- взаємної користі.

Спеціальні:

- юр. рівність і недопущення ек. дискримінації суб'єктів;

- свобода вибору форм організації ЗЕЗ;

- невід'ємний суверенітет держав над їх ресурсами і ек. діяльністю;

- національного режиму;

- найбільшого сприяння в торгівлі ( країна А надає на своїй території суб'єктам країни Б (і навпаки) всі ті пільги які вона надала суб'єктам ін. країн).

Принципи визначаються міжнародними угодами, кодексами поведінки, рішеннями міжнародних організацій.

5. Міжнародний поділ праці, фактори розвитку і особливості в

сучасних умовах.

МПП дозволяє країнам мати додатковий ек. ефект і повніше з найменшими витратами задовольняти свої потреби. В основі ек. ефекту який отримують країни лежить дія закону вартості, який проявляється в різниці між нац. і міжнаціональною вартістю товарів. Країна, яка має різницю між інтернаціональною і нац. вартістю (як експортери), має економію внутрішніх витрат шляхом відмови від нац. в-ва товарів і послуг, які можна дешево імпортувати.

Фактори, які визначають участь країни в МПП:

- природнокліматичні (природні копалини, географічне розташування, наявність земель, їх родючість, величина території, чисельність населення);

- соціально-економічні ( господарський механізм, особливості економічного розвитку, виробничі традиції, традиції зв'язків, рівень організації ЗЕЗ);

- НТП (рівень роз-ку науки в країні, стимулювання розвитку нових напрямків, сприйнятливості до НТП). Витрати на наукові розробки співвідносяться таким чином 1:3:6:100 0-1 - на чисті фундаментальні дослідження (фізичні, хімічні, біологічні), 3 - на фундаментальні дослідження, орієнтовані на практичну сферу, 6 - прикладні дослідження, 100 - конкретні технологічні розробки.

Особливості МПП в сучасних умовах:

1. Країна світу розподіляються на 2 групи: розвинуті з широкою участю в МПП і країни , які характеризуються монокультурністю економіки і тому є постачальниками сировини для перших і імпортерами готової продукції з них.

2. Диференціація між країнами, що розвиваються.

3. Постійні зрушення в ек. співвідношенні розвинутих країн.

4. Активна діяльність ТНК.

5. Наявність тенденцій до інтеграції, глобалізації, регіоналізації.

6. Організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу

праці.

В залежності від того між якими підприємствами виникає обмін існують такі форми МПП:

§ внутрішньогалузеві - в межах однієї галузі

§ міжгалузева

Організаційно-економічні форми при цьому є:

§ спеціалізація

§ кооперація

Спеціалізація - концентрація ресурсів, зусиль суб'єктів країни на виробництві вітчизняних видів продукції для світового ринку

Вона існує як:

§ виробнича:

1) внутрішньогалузева

2) міжгалузева

§ територіальна

Згідно з видом продукції спеціалізація є:

§ предметна

§ подетальна

§ технологічна

Показники спеціалізації:

a) по-товарна експортна квота

Експорт/Об'єм виробництва даного товару

b) Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

Питома вага даного товару в експорті країни/ питома вага цього товару в світовому експорт

c) ширина асортименту експорту (для розвинутих країн 150-170)

Кооперація - об'єднання зусиль (ресурсів) суб'єктів країн в виробництві кінцевої продукції, а самі суб'єкти виробники часткової продукції (кооперанти). Кооперація потребує обов'язкового узгодження. МПП класифікується за кількома ознаками:

1. По видах (ЮНКТАД):

§ Спільні підприємства

§ Підрядна кооперація

2. По стадіях:

§ до виробнича

§ виробнича

§ комерційна

3. По методам

§ договірна

§ створення СП

4. По структурі зв'язків:

a) Внутрішньо фірмове b) міжфірмове

a) Внутрішньогалузеве b) міжгалузеве

a) Горизонтальне (підпр. однієї галузі) b) вертикальна

5. По територіальному охопленню

§ між двома і більше країнами

§ в рамках регіону

§ міжрегіональна

§ всесвітня

6. По кількості суб'єктів

§ двох стороння

§ багато стороння

7. По кількості об'єктів

§ одно предметна

§ багато предметна

7. Місце України в міжнародному поділу праці

Роль України в міжнародному поділі праці низька і мало ппомітна ( країни СНД дають 3% відсотки від ВВП світу).

Особливості МПП:

1) сировинна спрямованість експорту ( 80% експорту - сировина)

2) готова продукція недостатньо конкурентно спроможна, крім:

§ авіація

§ зброя

§ космічна

§ суднобудівна

3) не завжди продумана зовнішньоекономічна політика країни по лібералізації зовнішньої торгівлі

4) в іноземних країнах нашу продукцію часто не допускають шляхом квотування

5) капітали до нас не йдуть

6) над звичайно висока енергоємність виробництва

7) В сучасному експорті переважають продути металургії, що обумовило зміни в структурі виробництва країни, що обумовило в свою чергу процес до індустріалізації країн

1991-2003р. - питома вага в виробництві збільшилась з 23% до 59% (металургія, хімічна, нафтова), а машинобудування, металообробна, харчова, легка зменшились з 77% до 41%

Загострення проблем економічної безпеки країни. Стан економічної безпеки країни - означає сталість основних пропорцій, які зберігаються на при порушенні зовнішньоекономічних зв'язків.

Параметри безпеки:

1. Імпортна продукція в продовольстві не повинна бути більше 30%

2. Експорт готової продукції повинен бути не менше 40% (в України менше 20%)

3. Доцільне співвідношення доходів не повинно бути більше 1/10 ( в України 1/50)

4. За межею бідності не може бути більше 10% відсотків населення ( в Україні 40%)

8. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

В економіці іде безперервний інноваційний процес в якому зливаються зміни в технологічній і соц. сфері. Визначною виробничою силою стала інформація. Головною сферою зайнятості стає сфера послуг; на базі чого формується новий сектор інформаційної та інтелектуальної власності. Система підприємництва набуває рис соц. орієнтації (розвинуті країни). Посилюється взаємозалежність країн, цілісність світової економіки.

9. Глобалізація, її сутність і прояви.

Глобалізація світової економіки - процес посилення взаємозалежності економік різних країн до такого ступеня, що зміни в одній зачіпають інтереси інших, тобто процес поглиблення інтернаціоналізації економік.

На її основі формується відносно цілісна економічна система, яка охоплює територію всієї планети і диктує загальні правила поведінки національним економікам. Поступово глобалізація виходить за економічні рамки і впливає на всі сфери суспільного життя: політику, ідеологію, культуру. Це об'єктивний процес, який не залежить від волі окремої людини.

10. Сутність, причини і форми міжнародної економічної інтеграції.

Інтеграція - такий ступінь інтернаціоналізації, при якому здійснюється взаємопроникнення економік країн.

Види інтеграції:

§ стихійна

§ організована - оформлена договорами, угодами

Причини інтеграції:

1. Причини - передумови

§ близькість рівнів економічного розвитку і ступенів економічної зрілості;

§ географічна близькість, історичні зв'язки економік;

§ спільність економік і інших проблем розвитку країн

2. Причини - стимули

§ поглиблення МПП

§ ріст масштабів МЕВ

§ конкуренція

§ протиріччя

§ політика

Цілі інтеграції:

§ подолання конкуренції

§ зростання економіки

§ збільшення ринків

§ вирішення спільних проблем

Форми інтеграційних об'єднань

§ Зона вільної торгівлі - це об'єднання в якому між країнами полегшується митні обмеження або взагалі відміняються, хоча зберігається митний контроль і торгову політику до третіх країн здійснюють самостійно.

§ Митний союз (блок) - це єдина система зовнішньоторговельних бар'єрів, а між собою їх зовсім немає

§ Спільний ринок - це свобода переміщення не тільки товарів, а й всіх факторів виробництва (капітал, робоча сила, фінанси - валюта)

§ Повний економічний союз - уніфікація економічної політики країн

11. Масштаби, значення і проблеми європейської інтеграції.

Інтеграція почалася давно, перші кроки до неї:

1921р. - створення БЛЕС ( Бельгія + Люксембург економічний союз)

1944р.(48) - виникло об'єднання Бенілюкс.

1951р. - виникає Європейське об'єднання вугілля і сталі ЄОВС (Франція, ФРГ, Італія, Бенілюкс)

1953р - ті ж країни створили об'єднання ЄвроАтом ( сполучення урядових і неурядових установ)

1957р. - Європейська економічна союз(1958-початок дії). (6 країн: ФРН, Франція, Італія, БеНіЛюкс)

1973р. - Великобританія, Данія, Ірландія

1981р. - Греція

1989р. - Іспанія, Португалія

1995р. - Швеція Фінляндія Австрія Норвегія (заморозила)

2004р. - Польща, Угорщина, Чехія, Словакія, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Кіпр(грецька частина).

2007р.(січень) - Болгарія і Румунія.

Зараз 27 країн!

Рада Європи (1949) - це суспільно-політична організація в яку входять біля 40 країн.

1959р. - Європейська асоціація вільної торгівлі (11) на чолі з Великобританією, сьогодні в це об'єднання входять: Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн.

ЦЕФТА - 1992р. - центрально європейська асоціація вільної торгівлі: Польща, Угорщина, Чехія, Словакія, Словенія, Болгарія, Румунія.

Ціль - підготовка до вступу в ЄС.

1992р. - Рада країн Баренцового моря - Фінляндія, Швеція, Норвегія, Росія

Ціль - регіональне співробітництво. Основні напрямки:

- спрощення пересування через кордони товарів, послуг, людей

- співробітництво в сферах транспорту, культури, енергетики

- зближення прикордонних областей

1993р. - рада країн Балтійського моря - Данія, Німеччина, Швеція, Латвія, Естонія, Росія, Литва

Співробітництво в різних сферах, поступове створення так званого „Євро регіону - Балтика” з спрощеним режимом в сферах транспорту і енергетики.

Планується створення енергетичного кола і газового кола.

1993р. - Балтійська зона вільної торгівлі - Естонія, Литва, Латвія

1978р. - Центральноєвропейська ініціатива (16) в тому числі: Австрія, Італія, Боснія, Молдова, Румунія, Україна, Білорусія. Ціль: регіональне співробітництво: транспорт, екологія, туризм . ..

1992р. - Організація Чорноморського Економічного співробітництва (ОЧЕС). Створена за ініціативою Туреччини (11): Азербайджан, Арсенія і т.д

Ціль: створення транспортних коридорів, зони вільної торгівлі.

12. Організаційна структура і механізм функціонування ЄС.

ЄС включає 25 країн та пройшла всі етапи інтеграційного зближення. Велика кількість національних установ.

Основні органи ЄС в Брюсселі і Страсбурзі:

1. Рада міністрів: зібрання міністрів аз напрямками (раз в місяць). Форми їх рішень: постанови - обов'язкові для виконання країнами, директиви - обов'язкові як ідея, а форми виконання у всіх свої. Рішення приймаються або одноголосно, або кваліфікованою більшістю. Кожна країна має різну кількість голосів - залежить від кількості населення.

2. Європейська рада - неструктурований орган періодичні збори голів урядів і держав. Збирається 2 рази на рік. Визначає основні шляхи розвитку ЄС

3. Європейська комісія - виконавчий орган в який входять представники всіх країн, призначається на 5 років. Готують пропозиції для ЄР і РМ, управляє бюджетом, фондами, слідкує за діями всіх законодавчих актів в країнах

4. Європейський парламент - 5 років. Функції: прийняття законодавчих рішень, ратифікація угод, контроль за виконанням законів в країнах, контроль за діяльністю європейської комісії

5. Європейський суд - вирішення суперечок конфліктів між країнами ЄС і ЄС - не ЄС, ЄС - юр. Особи, юридична оцінка угод ЄС і інших країн.

6. Європейський інвестиційний банк - займається кредитування інвестицій.

7. Європейський інвестиційний фонд - надає гарантії щодо інвестування.

8. Європейський центральний банк.

Основні програми:

1. Зелена Європа (аграрна)

2. Валютна програма - існує з 70-х рр. 1967р. - валютна криза - створення своєї валюти на протидію $ „ЕКЮ”, 1979р. - створення європейської валютної системи починає діяти ЕКЮ - умовна грошова одиниця. 1992р. - в ЄС створюється Європейський валютний союз (Маастріг): рішення про поступовий перехід до євро. Умови вступу до ЄВС:

§ - цінова стабільність, інфляція не перевищує середнього по трьом країнам з найбільшою інфляцією.

§ - Дефіцит бюджету не більше 3% ВВП

§ - Держ. борг не більше 60% ВВП

§ - Стабільність курсу валюти на протязі двох років коливання не більше ніж 2,25%. Одразу не ввійшли Греція, Великобританія Данія Швеція. 2001р. ввійшли Греція і Норвегія

3. Програма переміщення населення - 1985р. - Шенгенська угода про поступове спрощення митного контролю відміна візового режиму між собою і пом'якшення з іншими країнами ( не ввійшли Великобританія, Ірландія; входять Ісландія, Норвегія).

4. Бюджет ЄС. Загальний бюджет ЄС 120 млрд. €. Відрахування 1,27% національного ВВП. Цілеспрямовано відраховується 1% від ПДВ. Мито, компенсаційні збори, які збираються при імпорті товарів з-за кордону. 1/3 на СГ, 1/3 на депресивні регіони.

§ - ЄС і Європа. Основна тенденція до створення єдиного економічного простору

§ - ЄС і країни СНД (Україна, Молдова, Росія, Білорусь). 1994р. угода про партнерство і співробітництво України, Росії, Молдови з ЄС)

§ - ЄС і країни, що розвиваються. 1975р. Ломейська конвенція 71 країна, що розвивається і ЄС домовились про безмитну торгівлю, але тільки власними товарами і допомога в виробництві багатьох видів с/г продукції.

§ - ЄС і Мексика. 2000р. угода про зону вільної торгівлі.

13. Інтеграційні об'єднання країн світу.

В основі інтеграційних процесів лежить формування регіональних торгових угод. Зараз зареєстровано 330 таких угод. Одна Монголія не входить не в одне об'єднання.

Америка:

НАФТА ( Північноамериканська асоціація вільної торгівлі) 1994р - США, Канада, Мексика. Дуже масштабне об'єднання. Це приклад дуже інтенсивної стихійної інтеграції: (спільні програми з виробництва зброї і т.д.) у цьому об'єднанні не має наднаціональних органів. Інтеграція тут вище ніж у зонах вільної торгівлі, за 15 років планують повну відміну бар'єрів між собою.

Латинська Америка. Найбільш активне об'єднання МЕРКОСУР (Спільний ринок країн південного конусу). 1991р. Входять: Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай, з 1994р. - асоційований член Чилі (бере участь у окремих програмах), 45% населення латинської Америки, 50% ВВП, 60% Товарообігу, 33% об'єм зовнішньої торгівлі континенту, іде поступова відміна мита.

Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі. 1960р. в 1980р. була перейменована в ЛАІ + Болівія.

Антська група 1969р. включає ті ж країни (7) декларували себе як митний союз

Азія:

АСЕАН. - асоціація країн південної і східної Азії. 1967р, як військове об'єднання. В 2003р. - зона вільної торгівлі. Країни: Бруней Індонезія Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, В'єтнам, Лаос, Камбоджа, Союз М'янма.

Зона вільної-торгівлі. Австралія - Нова Зеландія. 1983р.

АТЕС - азіатсько тихоокеанський економічний союз. Створений 1991р. входять 22 країни, Ще навіть не зона вільної торгівлі. Країни: АСЕАН, Японія, Тайвань, Папуа, Нова Гвінея, США, Канада, Мексика, Китай, Росія і т.д.

Африка:

1981р. - Рада співробітництва араб сих країн Перської затоки.

Цілі: Створення спільного ринку. Країни: Єгипет, Ірак, Йорданія, Лівія, Сирія, Мавританія, Ємен.

Союз арабського Магрібу (захід) - Туніс, Марокко, Алжир. Говорять про поступове створення спільного ринку.

14. Проблеми і перспективи Єдиного Економічного Простору.

Єдиний економічний простір. На сьогодні з 90 документів, які необхідні підписати, Україна підписала - 16. Білорусія та Росія узгодили 43, основу митного союзу.

Із самого початку ЄЕП формувалася як митний союз. Україна не хоче бути в митному союзі, вона наполягає на тому, щоб бутив в зоні вільної торгівлі усіх країн.

15. Україна і сучасні інтеграційні процеси.

В 1994р. - Угода: про партнерство і співробітництво з ЄС.

Україна є член ГУАМ, ОЧЕС і Єдиного економічного простору ( Росія, Білорусія, Україна, Казахстан).

ГУАМ - 1997р. - ціль: будівництво транспортного коридору для поставки нафти із Каспійського моря. Було створено під егідою США.

2004р. - країни члени уклали угоду про зону вільної торгівлі

Відносини України з ЄС. Із 1994р. Україна та ЄС мають угоду про партнерство і співробітництво. Україна є учасником об'єднання Єдиний економічний простір (Україна, Росія, Білорусь, Казахстан). ЄС. З 1996 - 2003р. експорт України в Європу збільшився в 2,4 рази. У Росію зменшився на 21%, Імпорт із Європи збільшився на 50%, із Росії зменшився на 5,5%, В експорті України в 2003р. питома вага Європи становила 36,5% Росії 17,8%. Відповідно в імпорті 33,8% і 37,2% .

Постанова Євро комісії „Розширена Європа - сусідство” у відповідності з яким існує так, званий „План дій”, який конкретизує наші дії:

- надання преференції в торгівлі, відкриття ринків;

- законна, легальна міграція людей;

- інтеграція в транспортну, енергетичну і телекомунікаційну систему Європи

- нові інструменти захисту і стимулювання інвестицій

Єдиний економічний простір. На сьогодні з 90 документів, які необхідні підписати, Україна підписала - 16. Білорусія та Росія узгодили 43, основу митного союзу.

Із самого початку ЄЕП формувалася як митний союз. Україна не хоче бути в митному союзі, вона наполягає на тому, щоб бутив в зоні вільної торгівлі усіх країн.

16. Сучасна система міжнародних економічних організацій, їх

класифікація.

Об'єктивна необхідність регулювання МЕВ з'являється в ХХ ст. і обумовлена:

§ значним збільшення масштабів МЕВ

§ існування валютних системи, яка заснована на використанні паперових грошей, починають виникати міжнародні валютні організації.

МЕО - це сукупність міжнародних, міжурядових і неурядових організацій і установ, створених для розвитку економічного співробітництва, регулювання МЕВ, стабілізації розвитку світової економіки

Матеріальна основа їх виникнення і розвитку - це процес інтернаціоналізації і МПП

Міжнародні урядові організації:

§ МЕО створюється на основі добровільної участі країн

§ Передбачає існування наддержавних органів

§ Затверджується міжурядовими угодами

Міжнародні не урядові організації передбачають колективні колективне та індивідуальне членство: не затверджується міжурядовими угодами.

В світі приблизно 5000 організацій. Групи країн:

§ Консультативні групи країн - які не мають жорстокої організаційної структури;

§ Універсальні організації - які охоплюють більшість країн світу (МВФ, МОП, ВТО та ін)

§ Галузеві організації - які, займаються проблемами виробництва і торгівлі визначними товарами;

§ Регіональні - які, концентруються на питаннях взаємного інтересу географічному, з економічною близькістю.

§ Фінансові організації - МВФ, Світовий банк, МБРР.

Функції міжнародних економічних організацій:

§ сприяння - організація міжнародних конференцій, збір статистичних даних, публікації, розповсюдження результатів досліджень, допомога організації переговорів сторін.

§ Спостереження - організація формулює свій погляд на проблеми країни і таким чином впливає на її економічне положення. При цьому аналізується, як правило, первинні данні та вторинні джерела.

§ Нагляд - більш жорстке спостереження при якому країна повинна регулярно повідомляти в установленій формі дані про своє економічне положення і приймати рекомендації.

§ Регулювання - нагляд з примусом країни до всіх рекомендацій МЕО через розробку відповідних норм, механізмів примусу. Країни домовляються про створення та виконання механізмів (СОТ).

17. Економічна діяльність ООН, її рівні.

Організації в системі ООН. ООН виникла в 1945р. (Ліга Націй)

Основний орган - Генеральна асамблея

Рада безпеки ЕКОСОР

Групи організацій, що входять в ЕКОСОР:

§ ПРОГРАМИ ООН (штаб-квартира в Нью-Йорку. Найбільш значима - програма розвитку)

§ Регіональні економічні комісії для Африки, Європи, Латинській Америці

§ Спеціалізовані установи: МОП, Продовольча, с/г організації, Організація ООН в сфері освіти, науки і культури - ЮНЕСКО, МВФ, Світовий банк; Організація ООН по програмі розвитку (ЮНІДО)

§ Автономні органи ООН: МАГАТЕ, Міжнародна туристична організація, Конференційна організація ЮНКТАД - конференції із торгівлі і розвитку.

18. Міжнародні економічні організації поза системою ООН.

Поза ООН:

§ усі не урядові організації - міжнародна торгова палата.

§ усі галузеві організації типу картелів (Рада митного співробітництва ОЕСР.

1. МОП (1919р.), більше 170 країн входять у неї. Функції:

§ сприяння розробці національних програм для забезпечення повної зайнятості і росту життєвого рівня

§ поліпшення умов праці, охорони здоров'я, життя.

§ визначення права на колективне проведення переговорів і співпраці між роботодавцями і праівниками

2. ЮНКТАД - конференція ООН з торгівлі і розвитку (1964р.). Функції:

§ обговорення проблем міжнародної торгівлі

§ допомога країнам з перехідним типом економіки і тим, що розвиваються в інтегрування міжнародної торгівлі;

§ проведення діалогів з питань організації, розвитку міжнародної торгівлі;

Напрями:

1) розроблений кодекс поведінки для ТНК, створена комісія, що до ТНК:

§ комісія з науки і техніки; торгівля товарами і послугами;

§ комісія по інвестиціях

2) була створена, так звана, „Загальна система преференцій для країн, що розвиваються” (1968р.) - всі розвинуті зобов'язані надавати пільги країнам, що розвиваються;

Міжнародна торгівельний центр - допоміжна при ЮНКТАД. Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі.

3. Міжнародна торгівельна палата - не урядова організація членами якої є крупні підприємства (1919). Функції: захист прав приватної власності, вільної конкуренції, лібералізації ЗЕД, допомога країнам інтегруватися в світове господарство. (Союз підприємці, ТПП)

4. СОТ. ГАТТ - генеральна угода про тарифи і торгівлю 1944р. на Бретен-Вудській конференції. З правом дії з 1947р. ГАТТ - звід законів, конституція Світової торгівлі. Спочатку її підписали 23 країни. Поступово цей звід трансформується. СОТ з'являється з 1995 року. У неї входять 147 країн. Їх об'єм торгівлі становить 96% від світової торгівлі. Не входять: Росія, Казахстан, Туркменістан, Пн. Корея, Україна, Білорусь та ін. Основні принципи вирішення питань:

§ консолідація

§ переговори

§ недискримінація країн

Принципи торгівлі:

§ найбільше сприяння

§ національний режим

§ заборона демпінгу і дозвіл на антидемпінгові збори

§ можливість прийняття зворотних змін по відношенню країн, які не виконали ці правила.

19. Україна і міжнародні економічні організації.

Україна є членом:

§ МВФ(1992)

§ МБРР

§ ЕБРР(1991)

§ МТП(1998)

§ МОП(1954)

§ Рада митного співробітництва (1990)

Органи, які займаються ЗЕД:

1. ВРУ - приймає закони, які визначають структуру органів державного регулювання ЗЕД; затверджує митні тарифи

2. КМУ - координує ЗЕД, видає ліцензії, веде різні переговори.

3. НБУ - формує золотовалютний резерв, підтримує курс валют експортно-імпортних операцій

4. ДУМКУ - державне управління митного контролю України

5. ТПП

20. Теорії міжнародної торгівлі.

Міжнародна торгівля - це історична перша форма міжнародних економічних відносин в основі якої лежить МПП. Це результат взаємодії попиту і пропозиції на конкурентному ринку.

Міжнародний ринок - це обмін товарами між країнами на основі МПП.

Місце міжнародної торгівлі визначається:

§ через неї реалізується результат взаємодії всіх МЕВ

§ Міжнародна торгівля товарами стимулює розвиток ринку послуг

§ Зростає об'єм зв'язків - є основою інтеграції.

§ Міжнародна торгівля сприяє подальшому поглибленню МПП

Історія:

1. Меркантилізм: ранній і пізній.

Ранні меркантилісти: основне багатство - золото. Але їх течія допомогу в торгівлі не давала.

Пізні: Країна повинна мати активний торговий баланс.

Торговий баланс - співставлення вартості експорту і імпорту країни. Торговий баланс є активним, якщо експорт перевищує імпорт, і пасивним, якщо імпорт перевищує експорт.

2. Потім вступила в дію класична ек. теорія:

- Теорія абсолютних переваг (Адам Сміт): країни експортують товари, які вони виробляють з меншими витратами ( тобто в виробництві яких вони мають абсолютні переваги ) і імпортують товари, які в інших країнах виробляються з меншими затратами. Але ця теорія не відповідає на питання6 чому торгують між собою країни, навіть не маючи абсолютних переваг в виробництві тих чи інших товарів. На це питання відповідає теорія відносних переваг.

- Теорія відносних переваг (Давід Рікардо): якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно низькими витратами порівняно з іншими країнами, то торгівля буде взаємо корисною для обох країн, не залежно від того, є виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, чім в іншій. Поки в співвідношенні внутрішніх цін між країнами є різниця, кожна з них має порівняльні переваги, тобто у неї завжди знайдеться такий товар, виробництво якого більш корисне при існуючому співвідношенні витрат, чим виробництво інших.

3. Теорія розміру країн: Великі країни, порівняно з малими, експортують меншу частку виробленої продукції та імпортують меншу частку товарів. Великі країни мають різноманітніші ресурси, вищі транспортні витрати у міжнародній торгівлі, а також можуть здійснювати великосерійне виробництво.

4. Теорія співвідношення факторів виробництва: різниця у відносних цінах на товари у різних країнах різна, отже, торгівля між ними пояснюється різною відносною націленістю країн факторами виробництва.

5. теорія вирівнювання цін на фактори вир-ва.

6. Теорія життєвого циклу товару

7. Теорія подібності країн

8. Теорія конкурентних переваг.

21. Масштаби і основні тенденції міжнародної торгівлі в сучасних

умовах.

У 1995р. об'єм експорту товарів становив 5,09 трил. $. На 2005р. - 10 трил. $.(швидко зросла експортна квота). Сьогодні експортна квота - 18%, 1997р. - 14%. (Франція, Італія - 23%, Нідерланди - 53%, Японія - 9,5%, США - 11%, України - 57%. Імпортна квота: Франція - 22%, США - 12%, Японія - 8%, Україна - 45%.

Фактори, що впливають на торгівлю:

§ МПП

§ ТНК

§ Торгівельна політика країни

§ Конкуренція

§ Реформи в перехідній країнах

Основні тенденції:

1. збільшення питомої ваги продукції промисловості в порівнянні з сировиною - 80%

2. диверсифікація поставок країн на зовнішні ринки.

На міжнародному ринку товари розподіляються на :

§ Торгівельні - ті, які можуть переміщуватись між країнами

§ Не торгівельні - ті, які споживаються в тій же країні, що виробляються і не переміщуються

3. зростає ємність ринків.

4. постійні географічні зрушення

5. поширюється торгівля інтеграційних угрупувань особливо внутрішньо-регіональних.

6. переваги промислово-розвинутих країн, як в експорті, так і в імпорті товарів.

7. зростання ролі ТНК.

8. зростання об'єму ринку послуг, ринку продукції індустрії розваг, ринку зброї.

9. регулювання МТ.

22. Світові товарні ринки, їх структура і динаміка.

Найбільш типові ринки:

1. Ринок сировини, Ринок напівфабрикатів, Сільсько-господарчих товарів. Особливості:

§ ринкова ситуація - чиста конкуренція, з елементами картелювання

§ товари на ньому, майже всі: біржові(існує 120 світових бірж, 64 біржі товарами)

§ типові методи продажу на цих ринках через біржу або міжнародні угоди

2. продовольчі товари, яків вже пройшли якусь переробку(в том числі банани, ананаси)

§ чиста конкуренція з елементами картелювання

3. промисловий ринок - ринок обладнання, машин, зброї

§ ринок товарів виробничого призначення (обладнання, авто ) типова ситуація - олігополія, чи монополістична конкуренція

§ товари широкого споживання(одяг, кава) - монополістична конкуренція

§ ринок товарів для задоволення соціальних побутово потреб - олігополія

§ ринок фармацевтичних продуктів: монополістична конкуренція

4. ринок зброї. Сьогодні цей ринок склад. 35-37 млрд. $. основні експортери США - 18.4 млрд. $, Росія - 6.1 млрд. $, на 8 місці Україна 650 - млрд..$.

5. фармацевтична продукція.

Особливість багатьох з цих ринків - підробки, контрабанда.

Об'єми торгівлі залежать від того, наскільки конкурентно спроможна є продукція. Конкурентно спроможний товар - придбання його має бути вигіднішим і зручним покупцю, в порівнянні з аналогічними товарами.

Складові:

§ технічні показники (відповідність стандартам)

§ комерційні умови (ціна, ціна покупки, мито)

§ організаційні умови придбання і використання товару (наявність додаткових послуг)

§ економічні умови споживання ( економічне споживання сировини і надійність)

Фактори:

§ реклами

§ товарний знак

§ сертифікація

§ курс валюти

Курс валюти - ціна однієї валюти виражена в іноземній валюті

Якщо курс валюти країни знижується експорт її товарів стає дешевше, а імпорт дорожче. Таким чином її товари на іноземних ринках більш конкурентно спроможні, а іноземні товари менш конкурентно спроможні при інших незмінних умовах.

23. Види зовнішньоторговельної політики держави. Торговий баланс.

Торговий баланс - це співвідношення вартості експорту і імпорту товарів. Буває активний/пасивний. Коли є перевищення експорту - профіцит (активне сальдо), перевищення імпорту - дефіцит.

Аналогічно існує баланс послуг і некомерційних платежів.

Активний баланс досягається визначеною торговельною політикою. Типи:

- протекціонізм - підтримання власного виробника;

- фритредерство - вільна торгівля.

Найбільш часто використовується сімктивний протекціонізм: вільна торгівля на ринку з елементами протекціонізму визначених галузей.

Колективний протекціонізм: підтримка с/г в ЄС.

Зверхпротекціонізм: якась галузь підтримується і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках.

Причини регулювання:

- особливості галузевої структури країни, коли вони не доповнюють один одного, а дублюють приводять до конкуренції, протиріч;

- суперництво в вивозі товарів, капіталу, роб. сили;

- інтеграція вироблення єдиної політики;

- діяльність ТНК;

- монополізм;

- необхідність спрощення процедур, виробка торгових звичаїв;

- політика.

24. Методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Методи регулювання ЗТП

Економічні (тарифні та нетарифні) Не економічні ( не тарифні)

Економічні:

1. Тарифні:

Мито - сума плати за перетинання товаром кордону

Тариф - норма нарахування мита

§ Адвалерний - відсоток від вартості товару

§ Специфічний - в залежності від постачальників

§ Альтернативний

§ Комбінований

За розміром мито:

§ Одноколонне

§ Двоколонне

§ Багато колонне

Закономірності тарифів

§ Чим більший рівень розвитку країни, тим менше тарифи

§ Тарифи розрізняють в залежності від ступеня обробки товару:

- Сировина - без мита

- Напівфабрикат - помірне мито

- Готові вироби - високі, особливо на товари не першої необхідності.

Приклад : ЄС сировина - 1%, напівфабрикати - 5%, готові вироби - 16%, водка - 25%, ікра - 30%.

Всі тарифи за звичай багато колонні.

В світі існує система приферецій:

1. загальна система - тим, що розвиваються

2. глобальна система - це країни, що розвиваються дають преференції друг другу.

В основі тарифів лежить так звана, гармонізована система опису і кодування товарів. Міжнародне бюро митних тарифів та послуг

Економічна роль тарифів імпортованих товарів та послуг:

- споживачі

- вітчизняні товаровиробники

Якщо тариф не несе заборонного характеру, то він приносить доход державі, який = ставка тарифу х вартість імпорту. Тарифи стримують НТП, бо власні підприємства не мають стимулу для підвищення їх якості. Тарифи призводять до торгових війн і втрат з обох сторін. СОТ дозволяє використовувати тарифи:

§ в захисних цілях на товари розмір завозу яких загрожує національному виробництву;

§ як міра, яка попереджає про порушення суспільних інтересів в цій сфері;

§ як відповідь на дискримінацію свого експорту в інші країни;

2. Компенсаційні збори (обмеження імпорту країни)

Їх розмір не фіксується, він змінюється від зміни світових і внутрішніх цін.

Ціна внутр. - Ціна світ

3. Антидемпінгові збори. Демпінг:

§ Розбійний (тимчасовий) витиск конкурентів - заборонений.

§ Постійний ( необмежений в часі) - в 70рр. Японія входила на ринки.

§ Соціальний (низькій рівень витрат виробництва із-за низької заробітної плати і низьких витрат на екологію)

Сутність антидемпінгової процедури.

В суд подають національні виробники аналогічної продукції на державу експортере. Береться країна аналог яка виробляє таку ж продукцію співставляються показники і утверджуються результати

4. Дискримінація імпорту. Податок на товари з однієї країни більш ніж з іншою.

5. Економічні методи стимулювання експорту:

§ пряме фінансування експорту виробництва

§ не пряме фінансування експорту виробництва: держава датує - банки, а вони в свою чергу надають безвідсоткові або з низькою відсотковою ставкою кредити виробникам певного виду продукції

§ зниження податкової ставки з експортерів

§ кредитування експорту: внутрішнє (кредитує власний виробник), зовнішнє (кредитує покупець), „зв'язаний кредит”

§ страхування експорту: внутрішнє (держава надає кредити страховим компаніям а вона фінансує витрати)

Не економічні методи:

1. адміністративні - угоди між країнами законодавчі акти між країнами (ембарго)

2. кількісні:

§ ліцензування - система письмах дозволів на експорт/імпорт товарів

§ квотування - визначення кількості товарів, що може дати експортовано/імпортовано

§ контингентування - визначення видів і кількості товарів вивоз/ввоз на визначені події (ярмарки, виставки)

§ імпортні заборонні списки

3. Спеціальні методи - технічні і інші спеціальні вимоги, міжнародні регіональні і національні стандарти, система сертифікації, інспекції якості продукції.

25. Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин.

1. ГАТТ (Загальна угода з торгівлі і тарифів) - звід правил, закономірностей світової торгівлі, своєрідна її конституція.

СОТ (Світова організація торгівлі)- поч. дії з 1995р. Займається проблемами світової торгівлі товарами і, крім того, регулюванням ринку послуг, питаннями навколишнього середовища, охорони прав інтелектуальної власності й ін.

2. ЮНКТАД (конференція ООН з торгівлі і розвитку)- створена в 1964р. Основні функції: розробка багатосторонніх правових актів в сфері світової торгівлі, допомога в узгодженні політики урядів і регіональних угрупувань в сфері торгівлі і розвитку, задоволення спеціальних потреб найменш розвинутих країн, сприяння їх розвитку через включення в міжнародну торгівлю.

3. Рада митного співробітництва (РМС) - створена у 1950р. з метою узгодження й уніфікації митних систем, митних процедур, відповідного законодавства.

4. Міжнародна торговельна палата (МТП) - створена в 1922р., займається встановленням і поширенням звичаїв, правил і норм міжнародної торгівлі, координує діяльність аналогічних національних палат.

26. Світовий ринок послуг, його особливості, структура, значення.

Послуга - це споживча вартість, що не має речової форми. Масштаби світового ринку послуг - $4 трильйони, в тому числі більше $2 трильйонів - це ринок ліцензій.

За структурою ринок послуг:

- ? - транспорт

- ? - туризм

- ? - інші

На розвинені країни припадає 90% експорту і 80% імпорту.

Основні суб'єкти-виробники - ТНК, їх філії, тому що:

- послуги не можуть зберігатися

- їх виробництво і споживання співпадають за часом

- вони не відчутні

Послуги стимулюють експорт товарів і навпаки.

Класифікація послуг:

§ традиційні (транспорт, зв'язок, страхування) і відносно нові (консалтинг, інженірінг)

§ МВФ:

- транспорт (пасажирський і вантажний)

- поїздки ( ділові особисті, туризм)

- зв'язок

- будівництво

- страхування

- фінансові послуги

- комп'ютерні і інформаційні послуги

- ліцензійні послуги, реклама

§ бізнес послуги:

- юридичні, маркетингові, посередницькі, консультаційні, ( з питань економіки і управління - це консалтінг, перевірка фінансового становища; кваліфікація кадрів - тренінг)

- особисті, культурні, рекреаційні, послуги;

- урядові послуги. Послуги держав.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), так класифікує послуги:

- факторні послуги - це ті, які пов'язані з рухом факторів виробництва.

- Не факторні послуги - всі інші.

В залежності від того який механізм здійснення послуг МБРР класифікує (можуть вимагати):

- мобільності покупця - тобто покупець країни А їде до країни Б.

- мобільність продавця - продавець країни А переміщається до покупця країни Б.

- одночасно мобільність і покупця і продавця.

27. Міжнародний обмін технологіями. Інтелектуальна власність.

технологія - це методи впливу на предмет праці, його обробки. Вона включає в себе технологію виробництва продукції і технологію управління виробництвом

Міжнародна передача технологій - це міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі.

Трансфер технологій існує у:

§ високому сенсі - це передача конструкторських рішень, знань, досвіду для виробництва товару.

§ у широкому плані - все попереднє + експорт обладнання, машин, комплексних технологічних рішень, які реалізують нові технологічні процеси.

Особливістю зв'язків є довгостроковість господарських відносин. Основні причини, які обумовлюють розвитку ринку послуг (технологій):

а) нерівномірність розвитку країн

б) монополізація НТП крупними компаніями.

Форми продажу технологій:

1. Ліцензія - дозвіл на передачу технології фізичним або юридичним особами (ліцензіар) належного їм права на використання винаходу, промислового зразку, товарного знаку іншим юридичним та фізичним особам (ліцензіатам). Винахід - технічне рішення, яке має суттєву новизну, неочевидність і виробничу корисність. Патент - офіційний документ, який засвідчує монопольне право винахідника або його правоприємника на володіння, використання або розпорядження винаходом на визначений території і в визначений термін

Система видачі патенту:

- явочна

- перевірочна

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в сфері художнього конструювання. Об'єктом промислового зразку можуть бути форма, рисунок, або розкраска, або їх сполучення, яке визначає зовнішній вид промислового виробу. Право власності ним засвідчує патент.

Товарний знак - це символ компанії, який використовується для індивідуалізації товару і який не може бути використаний іншими компаніями без офіційного дозволу володаря. У своїй країні він використовується визначений час якщо товар експортується , то товарний знак реєструється в країні імпорту.

2. COPYRIGHT - ексклюзивне право автора літературного, аудіо- або відео твору на показ та відтворення своєї роботи.

Усі ці поняття є елементами, символами промислової власності ( крім copyright ). Промислова власність і відносини з приводу copyright це все інтелектуальна власність.

Форми передачі технологій:

- патентні угоди - це міжнародні угоди (торгові), при яких володарю патенту дає право на використання патенту покупця.

- Продаж ліцензії ( ліцензійні угоди) - це міжнародні угода, при якій власник винаходу дозволяє другій стороні використання у визначених межах свої права на технологію.

- Система „ноу хау” - це продаж незапатентованих винаходів, інформації, яка має комерційну цінність.

- Інжиніринг - специфічні консультації по передачі технології знань, які необхідні для придбання, монтажу, та використання закуплених або орендованих машин, обладнання.

- Франчайзинг - це вид підприємницької діяльності, при якій одна фірма (франчайзер) надає право іншій (франшайзі) на використання товарного знаку, найменування фірми, технології, спеціальне обладнання, за що отримує систематичну плату.

Ліцензії бувають:

- Чисті (вони самі є предметом угоди)

- Супутні або супровідні - передаються в складі загального договору про постачання.

Ліцензійні угоди:

- про просту ліцензію. Ліцензіар може продавати ліцензію і іншим, і сам торгувати на цій території

- Виключна ліцензія. Ліцензіар може продавати ліцензію тільки одному суб'єкту і сам не може торгувати.

- Угода про повну ліцензію: практично продаж патенту.

Форми здійснення платежів:

1. паутальний - одноразовий

2. Роялті - платіж поступовий, частинами в залежності від узгоджених показників діяльності ліцензіата.

3. Виплата за додаткові послуги за узгодженими цінами або на умовах „cost-plus”.

4. Змішана.

28. Товарні знаки і регулювання умов їх використання.

Товарний знак - це символ компанії, який використовується для індивідуалізації товару і який не може бути використаний іншими компаніями без офіційного дозволу володаря. В усіх країнах товарний знак має правову охорону, яка діє:

§ З моменту реєстрації

§ Система фактичного використання, тобто підлягає захисту знак той фірми, яка використала його першою, а вже потім реєструється

За засобом використання товарний знак буває:

§ Словесні

§ Зображувальні

§ Об'ємні

§ Комбіновані

Товарний знак має впливати психологічно для чого наймають спеціалістів. Передача товарного знака здійснюється двома основними шляхами:

§ Ліцензійна угода

§ Франчайзінг

Реєстрація товарного знака за кордоном здійснюється шляхом подання заявки в міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Проблема: товарний знак поступово перетворюється в „загальновживане слово”.

29. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво, його форми і значення.

Рух капіталу - переміщування закордонної вартості в грошовій або товарній формі в цілях систематичного отримання прибутку або досягнення інших економічного (політичного) результату. Масово почалося в кінці ХІХ - ХХ ст..

Зв'язок між вивозом капіталу і міжнародним трансфером технологій:.

1. Міжнародний рух капіталу заміщує міжнародний трансфер технологій у випадках, коли її причинами є різниця в забезпеченості країн факторами виробництва. Якщо країна капіталонадлишкова, то вона експортує капітал при цьому капітал вкладає вкладає в організацію виробництва в інших країнах. Це сутстітуція (заміна) експорту.

2. Рух капіталу доповнює міжнародних трансфер технологій. Якщо в основі експорту лежать абсолютні переваги або технологічна різниця, то до країни-еспортера, то до країни експортера можуть надходити додаткові капітали.

3. Прихід капіталу може доповнювати можливості імпорту товарів.

Леон Вальтрас (Швейцарський економіст) - правило Вальраса:

ІМ = Ек + ЧПА + ЧПП

Чисті продажі активів (ЧПА) - різниця вартості активів, проданих іноземцям і куплених у них.

Чисті платежі процентів (ЧПП) - різниця вартості процентів на вкладений капітал, отриманих з-за кордону і виплачених іноземцям.

Форми руху капіталу:

1. Власник: офіційний (державний) і приватний.

2. Характер використання:

- позичковий (державний) - у вигляді кредитів.

- підприємницький:

· Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) - в Укр.. встановлено 50% + акції від статутного фонду. До ПІІ відносяться ті інвестиції, які становлять 10% і більше статутного фонду капіталу.

Прямі - це ті інвестиції, які дають право контролю за діяльністю підприємства.

· Портфельні інвестиції - ті, що не дають права контролю за діяльністю підприємства.

Прямі закордонні інвестиції - наші підприємці вкладають за кордон. Прямі іноземні інвестиції - іноземці вкладають у нашу державу. Прямі інвестиції - інвестиції, які надають право контролю над діяльністю підприємства. За законодавством України це інвестиції, що становлять 50 і більше % від установленого капіталу фірми. За міжнародною статистикою прямі інвестиції - це інвестиції що становлять 10 і більше % від уставного фонду. Портфельні інвестиції - не дають права контролю над діяльністю підприємства.

Наслідки руху капіталу для країн базування (звідки йде капітал):

1. Шлях реалізації компаніями технологічного лідерства

2. Можливість використання дешевої робочої сили

3. Поширення свого ринку

4. Неможливість повного використання своїх потужностей всередині країни

5. Для самої країни:

§ збільшення пасиву платіжного балансу

§ % прибутку ідуть в інші платіжного балансу

§ можливість політичного і економічного впливу на інші країни.

Для країн приймаючих:

1. Можливість запозичення нової технології, досвіду;

2. Можливість зменшення витрат виробництва, збільшення об'ємів виробництва, об'ємів експорту, конкурентоспроможності продукції, зайнятості, ...

3. підвищення наповненості внутрішнього ринку, поширення для споживача можливостей вибору продукції.

4. для самої країни (бюджет):

- збільшення податків в бюджет

- сам капітал іде в актив платіжного балансу

- % і частина прибутку в пасив платіжного балансу.

5. поширюються можливості реінвестицій


Подобные документы

 • Світове господарство, його сутність та етапи розвитку. Міжнародні економічні відносини і поділ праці, форми міграції. Теорії зовнішньої торгівлі. Особливості її сучасного розвитку. Міграція робочої сили. Еволюція світової валютно-фінансової системи.

  презентация [179,8 K], добавлен 24.09.2015

 • Сутність і інфраструктура міжнародних економічних відносин. Процеси інтеграції та глобалізації як головні напрямки розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі. Негативні зовнішньоекономічні чинники, що впливають на національну економіку.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 03.08.2011

 • Історія розвитку і цілі міжнародних економічних відносин України. Державне регулювання цієї сфери. Стан та основні напрямки економічного співробітництва між Україною та ЄС і РФ. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності української економіки.

  курсовая работа [767,9 K], добавлен 12.10.2013

 • Рівень економічного розвитку України, її місце в світовій економіці та міжнародних економічних відносинах. Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Удосконалення системи міжнародних економічних відносин та співробітництва.

  курсовая работа [206,2 K], добавлен 10.12.2009

 • Міжнародні кредитні ринки та їх роль в міжнародних економічних відносинах. Основні види та форми міжнародного кредиту. Роль міжнародних кредитних відносин у фінансуванні національної економіки. Аналіз кредитування реального сектору економіки України.

  курсовая работа [1014,1 K], добавлен 25.11.2014

 • Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки. Нова модель економічного розвитку України. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України. Стратегія відродження і розвитку в умовах глобалізації і інтеграції.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 05.06.2011

 • Характерні риси науково-технічної революції. Форми реалізації науково-технічних зв’язків на світовому ринку. Іноземне інвестування в системі міжнародних економічних відносин (МЕВ). Види та характерні особливості сучасних МЕВ та їх розвиток в Україні.

  контрольная работа [32,7 K], добавлен 13.11.2010

 • Предмет і завдання курсу "Міжнародні економічні відносини". Світове господарство та особливості його формування. Особливості розвитку МЕВ у системі світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція. Економічна єдність світу і глобальні проблеми.

  курс лекций [176,7 K], добавлен 11.11.2009

 • Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи, її сучасний стан і подальші перспективи. Специфіка та головні принципи міжнародних кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації, напрями, перспективи співробітництва України з ними.

  контрольная работа [24,2 K], добавлен 10.09.2010

 • Сучасні неокласичні та посткейнсіанські моделі формування економіки. Головні закономірності світового економічного розвитку і економічної рівноваги. Формування економічної моделі майбутнього світового господарства. Глобалізація економічних процесів.

  курсовая работа [491,6 K], добавлен 22.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.