Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях

Теоретико-методичні основи та рушійні сили зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі в Україні та перспективи її подальшого розвитку в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 01.06.2015
Размер файла 35,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

План-конспект семінарського заняття в активній формі

з предмету: «Методологія викладання економічних дисциплін»

на тему: «Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях»

Виконала: студентка 5 курсу, 1 групи

спеціальності

«Міжнародна економіка»

Махмудова Ю.А.

Викладач

Доц. Середа В.І.

КИЇВ 2015

Тема 5хв. «Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях»

Зовнішня торгівля залишається основною формою міжнародної економічної діяльності більшості країн світу та найбільш чітко визначає місце окремої національної економіки в системі міжнародного поділу праці. В даний період Україна переживає доволі тяжкі часи, адже ведення бойових дій на території будь-якої держави, завжди мають негативний вплив на її економічний стан. Враховуючи це і те що, зовнішня торгівля по праву є однією з основних складових зовнішньоекономічних зв'язків держави, дослідження теми є актуальним.

Мета заняття 4хв

Зважаючи на активізацію трансформаційних процесів, що відбуваються у світі та Україні, виникає необхідність у вивченні новітніх тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні та визначенні пріоритетних напрямів і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

Виходячи з цього, метою є дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі в Україні та окресленні перспектив її подальшого розвитку в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

Завдання 7

- дослідити теоретико-методичні основи та рушійні сили зовнішньої торгівлі країни;

- визначити структуру та специфічні риси механізму управління зовнішньою торгівлею;

- окреслити систему показників та вигід при управлінні результативністю зовнішньої торгівлі;

- дослідити стан системи управління зовнішньою торгівлею України в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях;

Теоретичні питання, що виносяться на обговорення 12 хв

- Що таке зовнішня торгівля?

Це система економічних відносин між країнами, основна мета якої полягає у ввезенні та вивезенні товарів і послуг. готова продукція, сировина, напівфабрикати; продукти інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, фірмові знаки та інше; послуги: міжнародний туризм, транспортні, страхові, посередницькі тощо.

- Які об'єкти зовнішньої торгівлі ви знаєте ?

Готова продукція, сировина, напівфабрикати; продукти інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, фірмові знаки та інше; послуги: міжнародний туризм, транспортні, страхові, посередницькі тощо.

- Чому саме сприяє зовнішня торгівля?

Найповнішому задоволенню потреб суспільства в цілому, покращанню конкурентоспроможності національної економіки; підвищує рівень життя населення держав, які беруть участь у її здійсненні. На ефективність зовнішньої торгівлі впливає політика країни щодо умов її проведення та використовуваних інструментів регулювання.

Проблемні питання та питання для обговорення 15 хв

- Що отримують країни від участі в зовнішній торгівлі?

Можливість експортувати ті товари, у виробництві яких ширше споживаються ресурси, котрі є в них у порівняно великій кількості; можливість імпортувати такі товари, для виробництва яких потрібно було б витратити багато порівняно обмежених у неї ресурсів;

ефект економії на більших масштабах виробництва, спеціалізуючись при цьому на більш вузькому наборі товарів

- Що складає основу товарної структури українського експорту? Недорогоцінні метали та вироби з них - 28,3% (менше на 13,1% проти 2013 р.), у тому числі чорні метали - 23,9% (менше на 9,8%). Продукти рослинного походження становили 16,2% (менше на 1,3%), у т.ч. зернові культури - 12,1% (більше на 3%), мінеральні продукти - 11,3% (менше на 15,1%), у т.ч. руди, шлак і зола - 6,4% (менше на 8,5%) та палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 3,7% (менше на 25,2%), механічні та електричні машини - 10,5% (менше на 17,1%)

Активна частина семінару 20хв

Групою з 4 осіб зробити порівняльний аналіз між темпами зростання( зниження) експорту - імпорту товарів за 2014-2015 рік

Основу товарної структури українського експорту в січні-лютому 2015 р. складали недорогоцінні метали та вироби з них - 27,1%, продукти рослинного походження - 21,2%, механічні та електричні машини - 9,0%, мінеральні продукти - 8,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 8,6%, готові харчові продукти - 6,4% та продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - 6,0%.

Обґрунтувати чому деяка група товарів підвищилась в експорті(імпорті), а інша пішла на спад.

торгівельний членство український експорт

Контрольні заходи 10хв

Міні-контрольна. Написати що запам'яталося з сьогоднішнього семінару.

Система оцінювання 3 хв.

Критерії

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

Відвідування семінару

+

+

+

-

1 відповідь на семінарі з аргументами

+

+

-

-

Додаткова самостійна робота дома

+

+

-

-

Література до теми

1) Кочергіна Ю.О. Аналіз сценаріїв зовнішньоекономічної інтеграції України: Зона вільної торгівлі або Митний союз // Економіка ринк. відносин. 2012.

2) Андрійчук В.Г., Іванов Є.І. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторгівельний режим сторін Зовніш.торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014.

3) Вишинська Т.Л. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С. 72-74.

4) Дячек В.В. Зовнішня торгівля товарами підприємств України: статистичний огляд та можливі шляхи розвитку Бізнес Інформ. 2012. - № 1 С. 11-19.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Японії. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Партнери у зовнішній торгівлі Японії. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

  реферат [239,1 K], добавлен 19.12.2013

 • Поняття, класифікація та основні форми зовнішньої торгівлі. Регулювання зовнішніх торгових відносин. Роль зовнішньої торгівлі для економічного розвитку країни в умовах глобалізації. Місце і роль розвинутих країн у міжнародному товарному обміні.

  курсовая работа [293,8 K], добавлен 14.10.2014

 • Сутність, форми і система показників зовнішньої торгівлі. Основні проблеми та суперечності у розвитку зовнішньої торгівлі України та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення торгівельних відносин. Роль і місце України в світовому господарстві.

  курсовая работа [97,3 K], добавлен 18.01.2011

 • Характеристика розвитку сучасного світового ринку послуг і зовнішньої торгівлі послугами України. Динаміка чистого експорту послуг регіонів. Особливості функціонування сектору послуг в Україні після її вступу в СОТ та лібералізація українського ринку.

  реферат [43,6 K], добавлен 07.09.2009

 • Теоретичні аспекти торгової політики України. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Поняття та методи торгової політики. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [75,0 K], добавлен 18.03.2007

 • Оцінка привабливості Тунісу для бізнесу та рівня конкурентоспроможності країни. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі Тунісу. Товарна та регіональна структура експорту та імпорту товарів. Співробітництво України та Тунісу.

  реферат [1,1 M], добавлен 11.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.