Деякі особливості перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові

Види та вживання економічної термінології. Аналіз основних способів перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові. Переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Описовий спосіб, калькування, транскрипція. Переклад багатокомпонентних термінів.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2013
Размер файла 80,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Дніпродзержинський державний технічний університет

Кафедра перекладу

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Деякі особливості перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові

Студентки 4 курсу

Мулявка Т.М.

Керівник ст. викладач

Рєзник Н.І.

Дніпродзержинськ - 2012

Реферат

Курсова робота: 32 сторінок, 23 джерела

Перелік ключових слів: ТЕРМІН, ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕРМІН, ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕКСТ, ПЕРЕКЛАД, ЛЕКСИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ, КАЛЬКУВАННЯ, ТРАНСКРИПЦІЯ, ОПИСОВИЙ СПОСІБ ПЕРЕКЛАДУ

Об'єктом дослідження є економічні терміни у сучасній французькій мові.

Предметом дослідження виступають особливості перекладу економічних термінів з французької мови на українську.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей вживання та перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові.

Результати дослідження: У ході проведеного дослідження були вивчені особливості вживання та перекладу економічних термінів з французької мови на українську. Для цього були розглянуті та проаналізовані статті з французьких ЗМІ та підручників з французької мови. Було виявлено, що:

- термін - це мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної галузі знання;

- економічний термін - це слово або словосполучення, що виражає поняття з економічної сфери суспільного життя і має дефініцію в економічній літературі;

- всі терміни поділяються на загальнозначущі та спеціально-технічні, галузеві та вузькоспеціальні терміни; терміни утворені на основі рідної мови та запозичені; прості, складні та терміни-словосполучення. Терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі;

- під час перекладу термінів виділяється два етапи: перший - це з'ясування значення терміна у контексті, а другий - це переклад значення українською мовою;

- найпоширеніший спосіб перекладу термінології - це передача термінознаків за допомогою еквівалентів, оскільки терміни характеризуються однозначністю. Якщо така відповідність відсутня або термін багатозначний, використовується калькування або описовий метод. При цьому потрібно враховувати контекст або лексико-семантичну групу, в якій вжито термін (наприклад банківську, бухгалтерську чи фінансову галузь);

- для перекладу власних назв компаній, банків, періодичних видань та економічної документації найчастіше використовується транскрипція.

Практичне значення роботи полягає у тому, що вона може бути використана для вивчення курсу «Практика перекладу» студентами філологічних факультетів, студентами спеціальності «Переклад», а також студентами економічних спеціальностей.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття, види та вживання економічної термінології

1.1 Поняття терміну та його основні характеристики

1.2 Види, класифікація та вживання економічних термінів

Розділ 2. Особливості перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові

2.1 Практичний аналіз основних способів перекладу економічних термінів

2.1.1 Переклад за допомогою лексичного еквіваленту

2.1.2 Описовий спосіб

2.1.3 Калькування

2.1.4 Транскрипція

2.1.5 Переклад багатокомпонентних термінів

2.2 Переклад економічних текстів

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Економіка і фінанси - це галузі, які постійно розвиваються, що сприяє появі нових термінів, назв, абревіатур і скорочень.

Підвищена увага до економічних перекладів пов'язана з активною співпрацею України з різними країнами світу, укладанням міжнародних економічних угод з метою привабити іноземних, у тому числі французьких, інвесторів. Тому існує потреба у перекладі текстів (угод, контрактів і т.д.) економічного спрямування.

Такі тексти містять мовні засоби, характерні для даної сфери діяльності, у тому числі економічні терміни.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що економічний переклад необхідний більшості українських компаній, які переходять на міжнародні стандарти бухгалтерської та фінансової звітності за стандартами IFRS (International financial reporting standards, міжнародні стандарти фінансової звітності) та GAAP (Generally Accepted Accounting Procedures, загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку), розширюючи зовнішньоекономічні зв'язки.

Проблема, що розглядається у даній курсовій роботі, також цікавила таких відомих лінгвістів, як К.С. Гавришина, В.Г. Гак, К.О. Ганшина, В.Є. Горшкова, М.О. Горшкова, В.Н. Комісаров, Н.М. Кучерова, Л.С. Макарова, І.М. Сисоєв, Ф.А. Циткіна та ін. Але ще залишилися питання, які вимагають більшої уваги та конкретизації.

Мета дослідження - дослідити особливості вживання та перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові.

Для досягнення мети перед нами були поставлені такі завдання:

1).вивчити і систематизувати відомості про термін та його основні характеристики;

2).проаналізувати.особливості.вживання.економічних.термінів у банківській, бухгалтерській та фінансовій сферах;

3) ознайомитися із способами перекладу економічних термінів;

4) провести практичний аналіз основних способів перекладу економічних термінів та економічних текстів з французької мови на українську;

5) дійти власного висновку про особливості перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові.

Об'єктом дослідження є економічні терміни у сучасній французькій мові.

Предметом дослідження виступають особливості перекладу економічних термінів з французької мови на українську.

Методи дослідження: описовий, порівняльний, зіставний та суцільної вибірки з французьких ЗМІ та підручників з французької мови.

Теоретична цінність дослідження обумовлена комплексним підходом до вивчення питання про особливості вживання та способи перекладу економічних термінів з французької мови на українську.

Курсова робота представляє практичну цінність для вивчення курсу «Практика перекладу» студентами філологічних факультетів, студентами спеціальності «Переклад», а також студентами економічних спеціальностей.

Структура роботи зумовлена її метою та завданням. Робота складається зі вступу; двох розділів; висновків; списку використаних джерел (23 джерела). Загальний обсяг роботи 32 сторінок.

У І розділі розглядається поняття терміну, даються його основні характеристики, класифікація, визначаються особливості вживання та основні способи передачі економічного терміна з французької мови на українську.

У ІІ розділі проводиться практичний аналіз основних способів перекладу економічних термінів і текстів економічного характеру.

Висновки містять загальні підсумки роботи.

Розділ 1. Поняття, види та вживання економічної термінології

1.1 Поняття терміну та його основні характеристики

Специфіка значення слова, його відмінність як категорії мови від поняття як категорії думки, проявляється у функціонуванні мови як засобу спілкування. «Слово - це інструмент, за допомогою якого визначається поняття як продукт порівняльної і узагальнюючої діяльності людського розуму» [9, с. 70].

Р.Ф. Проніна зазначає, що термін - це «слово або словосполучення, яке має спеціальне, чітко певне значення в тій чи іншій галузі науки і техніки» [12, с. 8].

Д.Е. Розенталь дає таке визначення терміна: «термін (лат..terminus - межа, кордон, прикордонний знак) - слово або словосполучення, яке точно позначає певне поняття, що вживається в науці, техніці, мистецтві» [15, с. 486].

Основне в специфіці терміна - це його спеціальне, професійне вживання, сфера його поширення обмежена певною галуззю знань. «Ні у формі, ні у змісті не можна знайти істотної різниці між словом неспеціальної загальнопоширеної лексики та словом лексики термінологічної,.якщо слово загальнопоширеної лексики співвідноситься із загальновідомим об'єктом, то слово термінологічної лексики\із об'єктом специфічним, відомим лише обмеженому колу осіб -фахівцям.\Але термін не перестає бути терміном, якщо його впізнають за межами кола фахівців» [12, с. 145].

Існує два підходи для визначення терміна: структурно-субстанційний та функціональний.\Д.С. Лотте, Т.Л. Канделакі - прибічники\структурно-субстанційного\підходу !розглядають термін!як!особливе !слово,!яке протиставляється за своєю семантичною і граматичною структурою загальновживаному [16, с. 56]. Прихильниками функціонального підходу було доведено, що термін - це функція, тип вживання лексичної одиниці, а не особливий тип лексичної одиниці (Б.М. Головін, В.М. Лейчик, Т.Р. Кияк, Е.Ф. Скороходько) [16, с. 92].

У данному дослідженні надалі ми дотримуємося концепції про функціональну природу терміна.

Е.Ф. Скороходько розуміє термін як слово чи усталене словосполучення, що є членом такої лексико-семантичної системи, яка репрезентує певну фахову (спеціалізовану) систему понять. Слід зазначити, що це тлумачення, як і наведені раніше, виключає з кола термінів загальнонаукові лексичні одиниці. Проте автор також наводить дещо інше визначення терміна - «слово чи усталене словосполучення, яке виражає спеціальне поняття науки, техніки або іншої галузі людської діяльності, та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки цього поняття, що є релевантними саме для цієї галузі” [16, с. 52].

В даному дослідженні ми скористаємося визначенням терміна, яке дала Ф.А. Циткіна: «термін - це мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної галузі знання» [17, с. 10].

Д.С. Лотте визначав для науково-технічного терміну такі вимоги: системність; незалежність від контексту (з відхиленнями, що допускаються); однозначність, яка буває абсолютною і відносною; точність; стислість (останні дві умови нерідко вступають між собою в протиріччя, і при створенні терміна одним з них нехтують) [16, с. 72].

«Хоча для терміна, з одного боку, характерна співвіднесеність з точно визначеним поняттям і прагненням до однозначності, внаслідок чого ряд термінів набуває деякої незалежності від контексту, це ще не означає, що терміни зовсім не залежать від контексту, але в ньому виявляється їх значення» [17, с. 24].

Р.Ф. Проніна зазначає, що будь-який термін слід розглядати не як відокремлену смислову одиницю поза всяким зв'язком з оточуючими його словами і контекстом в цілому, а як слово, за яким закріплено певне технічне значення, але яке може змінити своє значення в залежності від тієї галузі, в якій воно вжито» [12, c. 8].

Причина цих розбіжностей у тому, що вчені по-різному розуміють контекст. Одні вважають, що до нього входить ситуація мовлення і жанр висловлювання, тому вони розрізняють «контекст мовний, побутовий, ситуації і т.д.» [17, с. 59]. Інші вважають, що для терміну контекст не потрібний «терміни можуть жити поза контекстом, якщо вони відомі членам якоїсь термінологічної групи» [14, с. 51].

Лінгвіст Е. Ф. Скороходько висунув наступні вимоги до термінів:

- термін має володіти абсолютною однозначністю, виражаючи у будь-якому контексті лише одне поняття;

- формальна структура термінів повинна виражати зв'язки між поняттями, що допоможе у ряді випадків знаходити в текстах інформацію про ті класи предметів, які прямо ніде не названі;

-\також має передбачатися можливість формальних перетворень термінів з метою отримання нових термінів для позначення новоутворених понять;

-\повинна передбачатися можливість автоматичного перекладу термінів з природних мов на інформаційну мову і навпаки;

- термін має бути коротким [16, с. 67].

Зі словника-довідника Д.Е. Розенталя відомо, що «термін може входити до складу не лише однієї термінології (префікс, позитрон, диференціальне числення і т.д.), а й до різних термінологій (операція - в медицині, фінансовій області, військовій справі і т.д.)» [15, с. 486].

Далі розглянемо особливості економічних термінів, які є предметом даного дослідження.

1.2 Види, класифікація та вживання економічних термінів

Існують деякі особливості економічного терміну, що викликають труднощі у процесі його семантичної інтерпретації.

Економічний термін - це слово або словосполучення, що виражає поняття з економічної сфери суспільного життя і має дефініцію в економічній літературі [16, с. 38].

Економічні терміни по «зрозумілості» для тієї іншої частини населення поділяються на три різновиди:

1. Загальнозначущі терміни характеризуються вживанням повсякденному житті і зрозумілістю усім; до цієї групи термінів відносяться: le complice - співучасник, l'accrйditation - акредитація.

2. Спеціально-технічні терміни використовуються у певній області спеціальних знань - техніці, економіці, медицині і т.д.: непатентноспроможний - non brevetable, правила техніки безпеки - les rиgles de sйcuritй [1, c. 175].

З появою нових галузей економіки, відкриттям нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології:

Загальнонаукові і загальнотехнічні терміни - це терміни, які вживаються в кількох галузях науки і техніки.

Галузеві терміни - це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань.

Вузькоспеціальні терміни - це терміни, які характерні для якоїсь певної галузі [15, с. 34].

Термін може бути: утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із нейтрального термінологічного банку (міжнародні греко-латинські терміноелементи), так і з іншої мови. Він має відображати ознаки даного поняття; значення терміну для спеціаліста прирівнюється до значення поняття.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

- прості, які складаються із одного слова: економіка - l'йconomie;

- складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: грошово-економічний - monйtaire-йconomique;

-!терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: економічна теорія - la thйorie йconomique [14, c. 35].

Оскільки серед економічних термінів переважають в основному терміни-словосполучення, то вони і є основною проблемою при перекладі економічного тексту.

Bажлива..ознака..терміну-словосполучення - це його відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження конкретного спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише для певної системи. За межами конкретної термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв'язна мовна одиниця. За кожним складеним терміном (терміном-словосполученням) стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного (розчленованого) професійного поняття [18, с. 44].

Так, терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі [18, с. 67].

Нерозривний зв'язок економічних понять і відповідних їм термінів виявляється у тому, що упорядкування економічної термінології неможливе без досить глибокої наукової розробки економічних понять, їх логічного аналізу і точного визначення.

Отже, розглянувши поняття терміну, його основні види та особливості перекладу, ми можемо зробити наступні висновки:

Термін - це мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної галузі знання. Економічний термін - це слово або словосполучення, що виражає поняття з економічної сфери суспільного життя і має дефініцію в економічній літературі.

Всі терміни поділяються на загальнозначущі та спеціально-технічні; галузеві та вузькоспеціальні терміни; терміни утворені на основі рідної мови та запозичені; прості, складні та терміни-словосполучення. Терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі.

Розділ 2. Особливості перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові

2.1 Практичний аналіз основних способів перекладу економічних термінів

«Переклад - передача змісту усного висловлювання або письмового тексту засобами іншої мови» [15, с. 275].

Щодо перекладу термінології, то мовознавці наголошують на тому, що адекватний переклад термінів вимагає, в першу чергу, відмінних знань перекладача тієї галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге, розуміння змісту термінів французькою мовою і знання фахової термінології рідною мовою.

«При перекладі науково-технічної літератури важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, в якому він розкриває своє лексичне значення», адже лише в контексті можна зрозуміти, до якої конкретної галузі знань належить даний термін і відповідно перекласти його вірним еквівалентом у мові перекладу [9, с. 255]. Тому А.Я. Коваленко виділяє два етапи у процесі перекладу термінів: перший - це з'ясування значення терміна у контексті, а інший - це переклад значення рідною мовою.

2.1.1 Переклад за допомогою лексичного еквіваленту

Основним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту.

Лексичний еквівалент - це постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони є опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід вміти знаходити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.

Однак пошук еквівалентів у рідній мові для перекладу термінів з іноземної мови ускладнюється тим, що терміни неоднозначні і в залежності від сфери знань, у якій вони вживаються, мають різні значення та дефініції. Тому термін не завжди перекладається повним та абсолютним еквівалентом. Хоча деякі термінознаки справді однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій іншій сфері і завжди перекладаються абсолютним еквівалентом. Наприклад, терміни «l'economie», «l'argent», «le marchй», мають точні відповідники в українській мові: «економіка», «гроші», «ринок», які легко знайти у загальних словниках, не звертаючись навіть до фахових. Однак частка таких термінів у загальному термінофонді дуже незначна, тому переклад більшості спеціальних галузевих термінів не є простою заміною слова-терміна мовою оригіналу відповідним термінознаком у мові перекладу.

«Лише тоді перекладати терміни було б легко та просто, якби наукова література мала монопольне право на їх використання, або ж якби кожний термін дійсно мав термінологічний еквівалент у будь-якій парі мов..Тому оптимальним є такий шлях перекладання термінів: «поняття -> український термін», а не «іншомовний термін -> український термін», з якої мови не відбувався б переклад» [5, с. 35].

Оскільки економічні терміни - це переважно складні терміни або терміни словосполучення, то вони й являються основною проблемою перекладу економічного тексту.

Розглянемо приклади: le taux d'intйrкt - відсоткова ставка; le marchй financier - фінансовий ринок; les titres - цінні папери; le convention diplomatique - дипломатичний договір; les produits de consommation courante - товари повсякденного попиту; les produits йnergйtiques - енергоносії; le prйavis concluante - кінцеве попередження.

Переклад складних термінів включає дві основні процедури - аналітичну і синтетичну. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап - переклад окремих його компонентів. Для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути і слова, і словосполучення, що входять до складу складного терміну.

Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну.

Значні труднощі при перекладі економічних термінів з французької мови на українську виникають в тому випадку, якщо еквівалент, зафіксований у словнику, не підходить. Тоді слід підібрати еквівалент, спираючись на контекст.

Наприклад, у реченні «Une pйriode de croissance rapide entre 2009 et 2011, marquйe par l'accroissement de la production et une augmentation des effectifs» термін «les effectifs» (штат, персонал) краще перекласти за допомогою контекстуального еквівалента «робочі місця»: «Період швидкого економічного зростання з 2009 по 2011 рік, який характеризується приростом виробництва і збільшенням робочих місць».

Контекст допомагає визначити відмінності між загальним і термінологічним використанням слова. Так, у фразі, наведеній вище, вжито слово «croissance», яке має загальне значення «зростання, збільшення» і термінологічне значення «економічне зростання». Саме контекст показує, що в даному випадку це слово використане в ролі терміна.

Вирішальну роль контекст відіграє також при виборі потрібного значення багатозначного терміна.

Так, у фразі «Le secteur secondaire n'occupe que moins de 30% des actifs, soit 6200000 emplois» вжито термін «les actifs». У спеціалізованому словнику зафіксовані наступні значення цього терміна:

1. кошти, активи, фонди, капітал; 2. економічно активне населення.

Спираючись на контекст, слід вибрати друге значення і перекласти даний термін як «економічно активне населення».

2.1.2 Описовий спосіб

Описовий спосіб - передача слова за допомогою поширеного пояснення значення іноземного слова. Цей прийом є найбільш розповсюдженим лексичним прийомом перекладу економічних термінів і вживається як у випадку відсутності відповідного за значення слова в рідній мові, так і при поясненні слова у словнику. Такий прийом застосовується при перекладі тих економічних понять і реалій, які вже давно відомі в постіндустріальних суспільствах, але тільки зараз починають з'являтися в українському соціумі. До таких належать такі сучасні форми торгівлі та надання фінансових послуг:

le droit d'exercice - право на витягнення доходу;

le compte - несплачена боргова вимога;

le compte de qui cela peut concerner - від імені тих, кого це може стосуватись (страхова формула).

Аu milieu des annйes 2000, en Ukraine la remontйe du prix du pйtrole devrait permettre а la croissance d'atteindre 7% dйsirйs. - В середині першого десятиліття поточного сторіччя зростання цін на нафту, мабуть, дозволить Україні досягти бажаних 7% економічного зростання.

2.1.3 Калькування

Калькування - це передача комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу:

La France serait arrivйe а la 11-e position des partenaires commerciauх russes. - Франція вийшла на одинадцяту позицію серед торгових партнерів Росії.

…tous les cerveaux de la planиte se prйcipitaient dans les capitales d'Europe orientale pour dispenser leurs conseils…-...усі вчені планети потрапили до столиць східно-європейських країн, щоб поділитися досвідом…

Також шляхом калькування перекладаються деякі власні назви, наприклад:

l'Institut national de la statistique et des йtudes йconomiques - Національний інститут статистики і економічних досліджень;

l'Union europйenne - Європейський союз;

l'Organisation de coopйration et de dйveloppement йconomique - Організація економічного співробітництва та розвитку.

2.1.4 Транскрипція

У французьких економічних текстах широко вживаються різні власні імена, що позначають географічні назви, найменування міжнародних організацій, фірм, банків, періодичних видань і т.д. Вони можуть передаватися на українську мову за допомогою транскрипція.

Транскрипція - передача літерами рідної мови звучання французького слова. Практична транскрипція максимально відбиває написання і вимову слів іноземної мови.

Розглянемо приклади: Total - Тоталь; Bouygues - Буїг; Renault - Рено; Sanofi-Aventis - Санофі-Авентіс; Peugeot - Пежо; Figaro-йconomie - Фігаро-економі; Arcelor - Арселор; l'Expansion - Експансьон.

Однак при перекладі способом транскрипції не слід забувати і про «фальшивих друзів перекладача», які попри зовнішню схожість у французькій та українській мовах мають різні значення. Це - псевдоінтернаціоналізми - слова вихідної та цільової мов, які не мають подібних лексичних значень. Траслітераційний спосіб перекладу таких слів «призведе до невиправданого семантичного калькування, порушення норм лексичної сполучуваності, стилістичної неадекватності українського відповідника та зрештою до грубих викривлень лексичного змісту слова, що перекладається» [4, c. 110].

2.1.5 Переклад багатокомпонентних термінів

Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи слів, так звані багатокомпонентні терміни.

Існує ряд термінів-словосполучень, які не допускають дослівного перекладу, хоча мають еквіваленти в рідній мові. Окремі елементи таких термінів відрізняються від компонентів еквівалента в рідній мові. Такі терміни рідко зустрічаються в екномічній термінології.

Приклад: nuisance privйe - нерозумне використаня власності.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.

Слова, які мають кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних за значенням, перекладаються шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв'язку з даним словом.

Наведемо приклади перекладу французьких економічних термінів:

Сompte

Банківський термін

le blocage du compte - блокування, заморожування рахунку;

les comptes annuels - річний баланс;

l'extrait du compte individuel - виписка з лицьового рахунку;

le compte d'activitйs - господарський розрахунок;

la commission de tenue de compte - комісія за обслуговування рахунку;

le reзu pour solde de tout compte - розписка (звільненого робітника) про відсутність матеріальних претензій до працедавця;

affecter au compte - зараховувати на рахунок;

Бухгалтерський термін

le compte de rйgularisation - розподільчий рахунок, рахунок регулювання;

les comptes sociaux - фінансова звітність;

le compte de gestion - оперативний облік;

compte courant - поточний рахунок;

par mandat compte - шляхом переказу коштів на рахунок уповноваженої третьої особи.

Фінансовий термін

le compte de dйpфts - терміновий вклад;

le compte de rйsultats - баланс результатів;

compter en excиs, compter en sus - нараховувати більше, ніж потрібно;

les comptes de la Nation - державна звітність;

le relevй de compte - оборотно-сальдова звітність, виведення залишку по рахунку; виписка з рахунку.

Charge

Банківський термін

les charges d'intйrкts - виплати по відсотковій ставці;

les charges constatйes d'avance - попередньо-оплачені витрати;

les charges communes - загальні витрати.

Бухгалтерський термін

les charges constatйs d'avance - заплановані витрати;

les charges fixes - постійні витрати;

passer en charges non dйductibles - бути списаним за рахунок чистого прибутку;

les provisions pour risques et charges - резерв на покриття виплат по обов'язкам.

Фінансовий термін

le cahier des charges - типові умови договору, техніко-економічні умови,

обов'язки концесіонера;

la charge d'impфt - податок на прибуток;

les charges d'importation - ввізні мита, мито на імпорт.

Billet

Банківський термін

faire marcher la planche а billets - друкувати гроші;

la liasse de billets de banque - пачка банкнот;

le billet hypothйcaire - іпотечна облігація;

le montant des billets de banque - сума банкнот.

Бухгалтерський термін

billet а ordre - простий вексель;

le billet de banque - банкнота;

le billet simple - кредитний білет, боргова розписка;

billet au porteur - вексель на пред'явника.

Фінансовий термін

l'йchange des billets libellйs en monnaies communautaires des Etats membres - обмін грошових одиниць, виражених в іноземній валюті держав-членів Спільноти;

le billet de trйsorerie - вексель підприємства, комерційний вексель (цінний документ на пред'явника, що випускається головним чином акціонерними компаніями);

les billets verts - долари;

la contrefaзon des billets de banque - підробка банкнот;

le distributeur de billets de banque - банкомат;

le distributeur de billets - касовий апарат.

Chиque

Банківський термін

un chиque barrй - перекресленй (кроссований) чек; розрахунковий чек; la carte-chиque - банківська карта клієнта;

dйlivrer le chиque - видати чек;

acquitter un chиque - заплатити за чеком;

le carnet de chиque - чекова книжка;

le chиque au porteur - чек на пред'явника;

le chиque bancaire - банківський чек;

le chиque certifiй - акцептований (гарантований) чек;

le chиque circulaire - чек, оплачуваний в будь-якому відділенні банку.

Бухгалтерський термін

un chиque de compensation - розрахунковий чек

un chиque documentaire - документований чек (що супроводжується розрахунково-транспортними документами);

un chиque payable en plusieurs endroits - чек, який оплачується в різних банках

honorer un chиque - оплачувати чек;

payer un chиque - сплачувати по чеку.

Фінансовий термін

un chиque de virement - розрахунковий чек;

un chиque en blanc - бланковий чек (без зазначення суми платежу);

un chиque nominatif - іменний чек;

un chиque sans provision - чек без покриття, незабезпечений чек, безвалютний чек;

un chиque а ordre - ордерний чек;

dйlivrer un chиque - видати чек;

encaisser un chиque - одержати за чеком;

tirer (йmettre) un chиque - виписати (виставити) чек;

viser le chиque - візувати чек (підтверджуючи наявність покриття).

2.2 Переклад економічних текстів

французький мова переклад лексичний

LE CONTRAT

Un contrat est une convention qui a pour but:

a) la transmission de la propriйtй;


Подобные документы

 • Переклад за допомогою лексичного еквіваленту як найпоширеніший спосіб перекладу англомовних термінів менеджменту. Переклад термінологічних одиниць галузевих терміносистем за допомогою методів транслітерації, калькування, експлікації, транскрибування.

  статья [20,4 K], добавлен 22.02.2018

 • Огляд новітньої української термінології. Розгляд проблем спадщини, запозичень, перекладу термінів. Особливості словотворення та правопису термінів; орфографічні рекомендації. Питання запису українських власних назв латинкою, культури наукової мови.

  реферат [35,0 K], добавлен 02.06.2015

 • Термінологічна лексика. Види та класифікація економічних термінів. Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу. Опис економічної лексики: лінгвокультурний аспект значення. Методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень.

  курсовая работа [76,8 K], добавлен 30.10.2008

 • Поняття та функції термінологічної лексики. Історія становлення і розвитку українського, англійського юридичного термінознавства. Тремінологічні словосполучення в мові юридичної терміносистеми. Види юридичних термінів за словобудовою в українській мові.

  дипломная работа [158,3 K], добавлен 12.09.2010

 • "Інформаційний вибух": сутність, причини і наслідки. Формування науково-технічної термінології. Семантичне термінотворення та основні суфікси і префікси, що використовуються при утворенні термінів. Аналіз утворення термінів спецметалургії та їх переклад.

  курсовая работа [47,1 K], добавлен 20.02.2011

 • Особливості юридичної терміно-системи англійської мови. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні. Шляхи передачі англійських юридичних термінів на українську мову. Порядок та прийоми перекладу складних юридичних термінів та термінів-словосполучень.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 24.12.2007

 • Визначення та види термінологічної лексики. Соціокультурні аспекти англомовних текстів. Особливості функціонування та шляхи перекладу англійської юридичної термінології українською мовою. Труднощі відтворення у перекладі складних термінів-словосполучень.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 21.06.2013

 • Лексика і лексикологія. Термінологія як наука про слова фахової лексики. Особливості перекладу термінів у професійному мовленні. Дослідження знань термінів напрямку "Машинобудування". Специфіка аналізу способів перекладу термінів технічної терміносистеми.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 06.03.2015

 • Основні поняття теорії лексичного калькування та його різновиди. Калькування як спосіб перекладу лексичних одиниць, його місце у системі шляхів перекладу. Погляд на словотворче калькування як на поморфемний переклад. Калькування та буквальний переклад.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 08.06.2012

 • Визначення поняття терміну у лінгвістиці. Класифікація англійських термінів. Особливості відтворення комп'ютерної термінології українською мовою. Кількісний аналіз засобів перекладу англійських скорочень з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування.

  курсовая работа [48,8 K], добавлен 22.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.