Переклад ділових листів з англійської мови на українську

Аналіз фонових знань, необхідних перекладачеві для перекладу ділових листів: загальна їх характеристика та особливості ділової кореспонденції. Зміст та стиль ділового листа, відсоткове співвідношення та аналіз граматичних конструкцій при його перекладі.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2011
Размер файла 63,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

Факультет інформатики і управління

КУРСОВА РОБОТА

Переклад ділових листів з англійської мови на українську

Виконавець: студентка групи ІФ-68В

Козяр С.М.

Керівник: викладач

Купрієнко Ю.В.

Рецензент: канд. філол. наук,

доцент Мирошниченко В.М.

Харків 2011р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз фонових знань необхідних перекладачеві для перекладу ділових листів

1.1 Загальна характеристика ділових листів

1.2 Особливості ділової кореспонденції

Розділ 2. Аналіз перекладу ділових листів

2.1 Зміст та стиль ділового листа

2.2 Відсоткове співвідношення та аналіз граматичних конструкцій при перекладі ділових листів

Висновки

Список використаних джерел

діловий лист переклад кореспонденція перекладач

Вступ

Цю роботу присвячено особливостям перекладу англомовних ділових листів різного типу на українську мову.

З давніх часів людство веде листування. Глиняні таблички, берестяні грамоти, листи на пергаменті. Не має значення як, але людина намагалася виразити свої думки та сподівання шляхом написання листа. Можливо, що вже і тоді існували ділові листи, за допомогою яких люди здійснювали обмін інформацією, робили пропозиції та вели переговори на відстані за допомогою листів.

Приступаючи до складання ділового листа, ми ніколи не задумуємося про те, що ця практика починається ще з сивої давнини. Мовні формули, види, різновид ділової кореспонденції, формуляри, шляхи оформлення та роботи з нею створювалися та удосконалювалися сторіччями.

Ділове листування Ї це невід'ємний засіб зв'язку і в наші дні. Зв'язки підприємств з закордонними організаціями, так як саме листи з'єднують організацію-автора з іншими закладами.

Без перебільшення можна сказати, що це один із найбільш поширених видів ділових документів, тому, від того наскільки текст послання точний, грамотний, коректний буде залежати успіх у вирішенні конкретних питань, а отже і всього підприємства у цілому.

Актуальність обраної теми пов'язана з тим, що з розширенням міжнародних зв'язків нашої країни з іншими державами важливе значення набуває наявність у державі кваліфікованих спеціалістів з перекладу ділової кореспонденції.

А так як державною мовою України є українська, то усі ділові папери повинні перекладатися саме на неї.

Об'єктом нашого дослідження виступають різноманітні англомовні ділові листи.

Предметом дослідження є аналіз принципів перекладу ділових листів.

Мета роботи:

1. Проаналізувати літературу за фахом.

2. Визначити які бувають труднощі перекладу.

3. Проаналізувати способи перекладу.

Розділ 1. Аналіз фонових знань необхідних перекладачеві для перекладу ділових листів

Стилі мовлення - це система взаємопов'язаних засобів, які слугують для певної цілі спілкування [ 14; 6 ].

У англійській мові, найчастіше, виділяють 5 основних стилів мовлення [ 13; 8 ]:

· художній стиль

· публіцистичний стиль

· газетний стиль

· науковий стиль

· офіційно-діловий стиль.

Для отримання адекватного перекладу тексту слід враховувати до якого стилю мовлення він належить, так як ця приналежність має безпосередній вплив на вибір методів та прийомів перекладу. Крім того, вона визначає використання мовних засобів:наприклад, використання метафор у художньому стилі і їх відсутність у офіційно-діловому стилі. А так як написання ділових листів безпосередньо відноситься до офіційно-ділового стилю, то його ми розглянемо детальніше.

Отже, офіційно-ділового стиль - система взаємопов'язаних мовних засобів, які мають на ціль констатувати умови, які поєднують дві сторони у процесі діяльності та досягнути згоди між ними. Офіційно-діловий стиль поділяється на:

· мова ділової документації;

· мова юридичних документів;

· мова дипломатії;

· мова військових документів.

Особливості даного стилю, яких слід притримуватись при перекладі:

· особлива система "кліше", термінів та стійкі вирази. Завдяки лексиці можна одразу виявити до якого підстилю відноситься текст. Наприклад, extra revenue, profit tax - фінансові документи; to ratify an agreement, extra-territorial status - мова дипломатії і т.п.

· використання абревіатур, умовних символів, скорочень. Наприклад, $ - dollar, Ltd - Limited, M.P. - Member of Parliament, Gvt - government, ATAS - Air Transport Auxiliary Service.

· При перекладі скорочення, як правило, розшифровуються.

· використання слів в їх логічному словниковому значені без використання їх контекстуального значення для уникнення двозначності.;

· відсутності у мові даного стилю емоційності, образності;

· майже кожен документ має свою композиційну модель, згідно з якою він складається. Наприклад, ділові листи мають заголовок, де вказується адреса автора, дата, им'я та адреса отримувача, а також особлива фраза, яка закінчує лист;

· поділ на абзаци, параграфи та їх нумерація.

1.1 Загальна характеристика ділових листів

Сучасний бізнес - це складне виробництво, співробітництво на всіх рівнях, обмін інформацією, взаєморозуміння, планування спілкування з урахуванням інтересів обох сторін, а також ефективне вирішення конфліктних ситуацій. Ділове спілкування, як частина людської діяльності стає об'єктом чисельних досліджень і успіх усіх міжнародних бізнес-проектів залежить не тільки від професійних основ діяльності, але й від комунікативної компетенції, яка реалізується у здатності користуватися мовними засобами для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримки та впливу на адресата з метою досягнення комунікативних цілей [ 2; 14 ].

Ведення справ з іноземним партнером частіше всього починається з листа, посланого по факсу чи електронною поштою. Ділові листи є важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності. В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально-економічних відносин.

Від ділового листа залежить пошук потенційних партнерів, можливість встановлення чітких ділових контактів, а також пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.

Лист - це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією.

Діловий лист - це джерело інформації і одночасно, документ, покликаний слугувати досягненню певної поставленої мети. Цілі написання ділового листа можуть бути досить різноманітні.

Ділові листи - це документи, що складаються від імені юридичної особи та мають юридичну силу. Взагалі, діловим листом можна назвати будь-який за змістом документ, котрий пересилається поштою та вирішує організаційні питання, правові проблеми, а також питання економічних взаємин [ 5; 5 ].

В загальному вигляді ділові листи можуть бути присвячені наступним питанням: співробітництво з вітчизняними та іноземними фірмами; участь в торговій і комерційній діяльності; співробітництво у рамках консорціуму; питання, пов'язані з підготовкою та реалізацією контракту, ціни контракту, формам розрахунку і умовам платежу; командирування спеціалістів; підготовка іноземних і національних кадрів; рекламації і врегулювання претензій; влаштуванню на роботу; медичному обслуговуванню та іншим питанням.

Філатова О.А. всю ділову кореспонденцію поділяє на службову та комерційну.

Службові листи - це листи, звичайно нескладні за своїм змістом та невеликі за обсягом. Службові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.

Комерційна кореспонденція - листування, котре пов'язане з укладанням та виконанням комерційних угод.

1.2 Особливості ділової кореспонденції

Загальні вимоги до структури ділової кореспонденції.

Ділова кореспонденція - є невід'ємною частиною ділового спілкування, тому вміння правильно скласти лист є дуже важливим у сучасному бізнес-суспільстві. По своїй структурі комерційна переписка поділяється на два види [ 3; 32 ]:

· простий діловий лист;

· стандартний діловий лист.

Простий діловий лист - це лист приватної особи в яку-небудь компанію, організацію, фірму і т.п.

Структура:

_____________________________________________________________

Адреса відправника

Дата

Ім'я та адреса отримувача

Привітання

Текст листа

Заключна фраза

Підпис

_____________________________________________________________

Адреса відправника у простому діловому листі вказується у правому верхньому кутку. Им'я відправника перед адресою, як правило, не ставиться.

Дата складання листа вказується нижче адреси відправника через пропущений рядок.

Майте на увазі, що назву місяця потрібно писати словами, а не цифрами: наприклад, 28 March 2006/ 28th March 2006/ March 28, 2006, а не 1/3/06.

Им'я та адреса отримувача вказується на рядок нижче від дати, але в лівій частині листа.

Якщо прізвище адресата відоме, то перед ним потрібно використовувати титули ввічливості або спеціальні титули.

Титули ввічливості:

Mr, пишеться з крапкою або без неї у кінці слова та є скороченням від слова Mister - пан. Використовується перед чоловічим прізвищем.

Mrs, (з крапкою чи без). Не є скороченням. Означає заміжню жінку.

Miss (без крапки). Означає не заміжню жінку.

Ms (з крапкою чи без). Не є абревіатурою. Універсальний титул, який підходить як не заміжній дівчині, так і заміжній жінці. Використовується, якщо відправник не впевнений у сімейному положенні жінки-адресату.

Messrs (з крапкою чи без). Скорочена форма слова Messieurs - панове. Використовується перед назвами фірм чи компаній, які складають декілька філій. Наприклад, Messrs P. Jones and B.L. Parker; Messrs Smith & Jones & Co.

Спеціальні титули бувають:

· академічні та медичні: Doctor(Dr.), Professor (Pr.);

· військові: Captain (Capt.), Major (Maj.), Colonel (Col.), General (Gen.);

· аристократичні: Sir (означає, що власник титулу є лицарем. Після такого титулу обов'язково зазначається им'я та прізвище його володаря: Sir John Brawn, Sir Brown Sir J. Brawn), Lord, Baroness і т.п.

Якщо ж прізвище адресату не відоме, потрібно вказати його посаду (наприклад, The Sales Manager, The Finance Director) чи назву відділу (The Sales Department, The Account Department), чи назву організації, яка отримує лист.

Структура адреси отримувача:

· назва будівлі (якщо є), наприклад, Industrial House;

· номер будівлі та назва вулиці(бульвару, проспекту);

· назву міста та поштовий індекс;

· назву країни.

Привітання

Якщо прізвище отримувача листа не відоме, привітання виглядає наступним чином:

· вираз "Dear Sir" адресується чоловікові;

· звертання "Dear Madam" відкриває лист жінці;

· фраза "Dear Sirs"(Великобританія)/ "Gentlemen" (США) використовується при написанні листа на підприємство чи в компанію;

· словосполучення “ Dear Sir or Madam” підходить для звернення до людини стать якої невідома.

Якщо прізвище адресата відоме, привітання оформлюється наступним чином: Dear + Mr (Mrs/ Ms/ Miss/ Messrs) + прізвище адресата. Наприклад, Dear Mr Smith (але не Dear Mr J. Smith чи Dear Mr. John Smith). Зверніть увагу, що особа, яка складає лист сама вирішує, ставити чи ні кому в кінці привітання. Але якщо кома використана у привітанні, необхідно її поставити і в заключній фразі; і навпаки, якщо кома відсутня у привітанні, не потрібно ставити її і в заключній фразі.

Текст листа повинен бути написаний у ввічливій, коректній формі та бути коротким та зрозумілим. Текст логічно поділяється на абзаци, які відділяються один від одного додатковим інтервалом.

У першому абзаці, як правило, розкривається причина написання листа, у останньому Ї виказується надія на скору відповідь та подальше співробітництво.

Заключна фраза обирається відповідно привітанню:

· якщо лист починається зі слів Dear Sir/ Dear Madam/ Dear Sirs/ Dear Sir or Madam, то для його закінчення слугує фраза “Yours faithfully”;

· якщо при привітанні вживається прізвище отримувача, (наприклад, Dear Mr James; Dear Mrs Smith), то лист слід закінчувати фразою “Your sincerely”.

· Як і в випадку з привітанням, кома у кінці заключної фрази вживається по бажанню автора листа.

Зверніть увагу, що словосполучення “Yours truly”(США), “Best wishes”, “Kind regards” (Великобританії) є стандартним закінченням дружнього листування, а не ділового листа.

Заключна фраза розташовується, зазвичай, у лівій частині листа, симетрично привітанню.

Під заключною фразою ставиться підпис від руки, нижче від якої знаходиться і друкований варіант. Підпис оформлюється наступним чином:

Mr (Mrs/ Ms/ Miss/ Messrs) + ім'я чи ініціали + прізвище адресата. Наприклад, Miss Jane Smith чи Miss J. Smith.

Стандартний діловий лист, ділова кореспонденція якоїсь компанії, має таку ж структуру, що і простий діловий лист, за виключенням деякої додаткової інформації.

Структура:

“Шапка листа”

Індекс

Дата

Ім'я та адреса отримувача

Помітка про конфіденційність

привітання

тема листа

текст листа

заключна фраза

підпис

ім'я та прізвище особи,

від якого імені написано

відправник
посада відправника

Помітка про наявність

додатків та їх найменування

Помітка про відправлення копій листа

________________________________________________________

“Шапка” ділового листа друкується на всю ширину фірмового бланку компанії та має наступну інформацію:

1. Тип компанії.

У кінці назв багатьох британських компаній використовується слово Limited (чи скорочено - Ltd), від “Limited liability company” - товариство з обмеженою відповідальністю, що показує те, що відповідальність членів товариства - акціонерів Ї обмежується сумою їх акцій, які не продаються.

Абревіатура PLC (від “Public limited company”) позначає компанію з обмеженою відповідальністю, акції яких продаються.

У США для позначення акційного підприємства використовується термін Corporation (Co.) або Incorporated (Inc.)

Приклади:

Magicsound Ltd;

British furniture PLC;

Rainbow Co.;

Smith-Watson Inc.;

Вираз “& Co” у кінці назви підприємства говоритьь про те, що компанією керують декілька компаньйонів. Наприклад, F. Lynch & Co. Ltd.

Фрази “& Son(s)”, “& Bros (Brothers)”, “& Daughter(s)” у кінці назви повідомлюють про те,що бізнес у даній фірмі є сімейним. Наприклад, J. Smith & Son Ltd.

Якщо компанія являю собою акціонерне товариство, то у “шапці” листа будуть вказані імена його директорів, голова ради директорів (брит. Chairman, амер. President) або виконавчого директора (брит. Managing Director, амер. Chief executive).

2. Координати компанії.

У “шапці”, крім адреси офісу, з якого надіслано лист, може бути вказано:

· адреси філій чи головного офісу компанії;

· номера телефонів,телексів, факсів;

· реєстраційний номер компанії;

· номер НДС (VAT number).

Індекс/ вихідний номер вказується в правій частині листа на один рядок нижче від “шапки” листа та являє з себе зашифровану інформацію про відправника, про номер, присвоєний листу для зберігання в архіві. Буває числовим, словесним чи словесно-числовим.

Приклади:

Reference: 241 Ї посилання на порядковий номер документу;

Ref.:JS Ї вказує на ініціали автора листа;

Ref.: JS / 241 Ї містить ініціали автора листа / порядковий номер документу;

Ref.: JS / MN / 241 Ї вказує на ініціали автора / ініціали секретаря чи виконавця / порядковий номер документу.

Якщо лист є відповіддю, то на початку потрібно вказати вихідний номер ініціативного листа (наприклад, Your ref.:191), а уже потім інформацію про відправника (Our ref.: див. Приклади вище).

Помітка про конфіденційність - “Confidential” / “Private and confidential” / “Strictly confidential” (“суворо конфіденційно”) ставиться відправником, якщо послання не повинно бути надбанням сторонніх людей. Деякі фірми починають лист з вказування теми послання (subject title), що допомагає прискорити обробку та систематизацію ділового листування. Інколи замість автора (керівника) лист підписує виконавець. У випадку, коли відправник виступає від імені кого іншого, перед друкованим підписом використовується термін per pro (p.p.) - скорочення від виразу per procurationem (за дорученням, за згодою).

Нижче підпису відправник повинен вказати посаду, яку він займає у кампанії, яку він представляє, наприклад, Managing director.

Далі буде помітка про наявність додатку з повним перерахуванням документів (enc. / encl. - enclosure скорочення від enclosure - додаток). Помітка про надсилання копій листа (CC Ї скорочення від carbon copy - копія) ставиться на випадок, якщо послання має декількох адресатів, з вказанням їх прізвищ, посад, назв компаній, яким призначені копії. Наприклад, CC: Mr James Bratts, Managing director.

Знання цих правил та мов це дуже добре, але окрім бездоганного володіння мовами, окрім досить високого рівня загальних знань, перекладачеві потрібні суто специфічні знання щодо перекладу термінів. При перекладі термінів перекладач стикається з проблемою омонімії термінів, тобто з тим фактом, що одне іте саме слово має різні значення в певних галузях науки. Питання термінологічної омонімії досить суттєво розглянуто В.І. Карабаном [ 8; 316 ]. Щоб уникнути неправильного перекладу термінів,перекладачу рекомендовано орієнтуватися на визначення галузі перекладу та на тематику тексту.

Розділ 2. Аналіз перекладу ділових листів

Процес перекладу можна поділити на «етапи» Комiсаров В.Н. або «рівні» Крупнов В.Н. [ 11; 44 ]:

1) розпізнання слова та загальної структури тексту;

2) критичне осмислення оригіналу;

3) передача отриманої інформації та

4) завершальне осмислення перекладу у рамках більш широкого контексту.

2.1 Зміст та стиль ділового листа

Довжина листа

Одним із найбільш важливих моментів написання ділового листа є правильний вибір його довжини. Однозначно сказати, якою повинна бути довжина листа неможливо, так як вона залежить від його змісту. Предмет листа може бути простим, наприклад вдячність покупцям, чи важким-пояснення умов поставки товару.

Розглянемо приклад дуже короткого листа, у якому зроблено багато помилок:

Dear Sir,

Thank you for your enquiry. We have a wide selection of watches which we are sure you will like. We will be sending a catalogue soon.

Yours faithfully,

Jane Brown

Шановний пане,

Дякуємо Вам за Ваш запит. У нас є широкий вибір годинників, які, ми впевнені, Вам сподобаються. Ми вишлемо Вам каталог у найближчий час.

З повагою,

Джейн Браун

Лист 1.

1. В листі не посилаються на дату чи номер запиту;

2. Каталог повинен посилатися з відповіддю на запит: покупцю не сподобається те, що потрібно чекати на додаткову інформацію;

3. Навіть якщо каталог надісланий разом з листом, слід на це звернути увагу покупця, вказавши моделі годинників, які його можуть цікавити;

4. Якщо ціни не вказані в каталозі, вони також повинні бути додані до листа з вказанням можливих знижок.

А ось приклад листа, написаного з використанням усіх потрібних норм інформативності, довжини та мови написання ділових листів:

Dear Sir,

Thank you for your enquiry of 20 December. We have enclosed our winter catalogue and price-list giving details of c.i.f. London prices, discounts and delivery dates. Though you will see we offer a wide selection of watches, may we draw your attention to pp. 23-28, and pp. 31-36 in our catalogue which we think might suit the market you are dealing with? And on page 25 you will notice our latest designs in pendant watches which are becoming fashionable for both men and women.


As you probably aware, all our products are fully guaranteed and backed by our world-wide reputation.

If there is any further information you require, please contact us.

Meanwhile, we look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Jane Brown

Sales Manager

Шановний пане,

Дякуємо Вам за Ваш запит від 20 грудня. До листа ми додали наш зимній каталог та прайс-лист, у якому детально розписаний СІФ (вартість, страхування та фрахт) лондонських цін, знижки та терміни постачання. У каталозі Ви побачите, що ми надаємо широкий вибір годинників, тому хочемо звернути Вашу увагу на стор. 23-28 та 31-36 нашого каталогу, який, ми вважаємо, безпосередньо відноситься до ринку з яким Ви маєте справу. А на стор.25 Ви побачите наші нові розробки годинників-кулонів, які стають все більш популярними як серед жінок, так і чоловіків.

Як Вам, мабуть, відомо, вся наша продукція підкріплена світовою репутацією.

За будь-якою додатковою інформацією, будь ласка, зв'яжіться з нами.

З нетерпінням чекаємо відповіді.


З повагою,

Джейн Браун

Менеджер з продажу

Лист 2.

Що до даного листа, то зміст та стиль написання правильний, але хотілось би звернути увагу на: скорочення c.i.f. - вартысть, страхування та фрахт [ 15; 89 ], так як є необхідність його пояснення у дужках, для правильно розуміння змісту. При перекладі листа-запиту ми, в основному, використовували описовий переклад з елементами вилучення та генералізації.

Послідовність викладу інформації.

Не менш важливою умовою в складанні ділового листа є дотримання термінів логічного викладу кожної ідеї. Не слід переходити від однієї інформації до іншої, а потім знову до неї повертатися через декілька речень або абзаців [ 6; 176 ]. Прикладом погано складеного листа, який важко зрозуміти через непослідовний виклад інформації, є наступнім:

Dear Sir,

We are interested in your security. We would like to know more about the prices and discounts you offer.

A business associate of ours, DMS (Wholesalers) Ltd., mentioned your name to us and showed us a catalogue. They were impressed with the security system you installed for them, so we are writing to you about it. Do you give guarantees with the installation?

In your catalogue we saw the Secure 11 which looks as though it might suit our purposes. DMS had the Secure 28 installed, but as we mentioned, they are wholesalers, while we are a chain of stores. We would like something that can prevent robbery and shopping, so the Secure 11 might suit us.

How long would it take to install a system that would serve all departments?

Could you send an inspector or adviser to see us at some time?

The system is located in our main branch.

We would like to make a decision on this soon, so we would appreciate an early reply.

Yours faithfully,

Red Cliff

Managing Director

Шановний пане,

Ми зацікавленні у системах безпеки, які Ви пропонуєте. І тому хотіли б знати більше про ціни та знижки на Ваш товар.

Наш діловий партнер, оптова компанії “DMS Ltd.”, порекомендував Вас та показала Ваш каталог. Вони були приємно вражені системою безпеки, яку Ви їм встановили, тому ми звертаємось до Вас. Чи надаєте Ви гарантії щодо установки системи безпеки?

У Вашому каталозі нас зацікавила система безпеки Secure 11, яка здається нам підходить. У оптової компанії “ DMS” встановлена система безпеки Secure 28, але так як ми представляємо просту мережу магазинів, то нам цілком підходить система безпеки Secure 11, яка зможе запобігти пограбуванням.

Як довго займе встановлення системи для обслуговування усього відділу?

Чи не могли б Ви, невдовзі, прислати інспектора чи радника?

Система знаходить у нашому головному відділі.

Ми б хотіли вирішити це питання якомога швидше, тому були б вдячні за швидку відповідь.

З повагою,

Ред Кліф

Директор фірми

Лист 3.

За виключенням поганого викладення думок, у цьому листі є велика кількість граматичних трансформацій. В основному це додавання, конкретизація та описовий переклад. При перекладі даного листа, слід звернути увагу на назву компанії, де спочатку йде пояснення, чим займається компанія, а вже потім її назва [ 15; 95 ].

Тепер розглянемо покращену версію того ж листа, в якому ідея та інформація викладені у логічній послідовності:

Dear Sir Garry,

We are a chain of retails and are looking for an efficient security system. You were recommended to us by our associates DMS (Wholesalers) Ltd. for whom you recently installed an alarm system, the Secure 28.

We need an installation which would give us comprehensive protection against robbery and shoplifting throughout all departments and the Secure 11 featured in our catalogue appears to suit us. However if one of your representatives could come along and see us, he would probably be able to give us more advise and details of the available system.


Initially we will test your system in our main branch, and if successful, then extend it throughout our other branches, but of course a competitive quotation and full guarantees for maintenance and service would be necessary.

Please reply as soon as possible as we would like to make a decision within the next few months. Thank you,

Yours sincerely,

Red Cliff

Managing Director

Шановний пане Гаррі,

Ми представляємо мережу магазинів роздрібної торгівлі, тому шукаємо ефективну систему безпеки. Наш діловий партнер, оптова компанія “DMS Ltd.”, кому Ви нещодавно встановилисистему безпеки Secure 28 порекомендувала звернутися до вас з цього приводу.

Ми шукаємо обладнання, яке забезпечить повний захист від крадіжок та пограбувань, усіх наших магазинів. Тому система безпеки Secure 11 цілком підходить для нас. Тим не менш, чи не міг би один з Ваших представників завітати до нас та надати більше інформації про дану систему безпеки та можливо порекомендувати якусь іншу?


Спочатку ми протестуємо цю систему у нашому головному відділі, і якщо все пройде вдало, ми встановимо систему Secure 11 в усіх інших відділах наших магазинів, але тільки при умові, що ціни будуть конкурентноспроможні та Ви забезпечити повну гарантійну підтримку та обслуговування, якщо потрібно.

Будь ласка, напишіть відповідь якомога швидше, так як ми б хотіли винести рішення протягом наступного місяця.

Щиро Ваш,

Ред Кліф

Директор фірми

Лист 4.

У даному листі хотілося б звернути увагу на пасивну форму, яку по можливості потрібно уникати. А також дотримуйтесь поділу на параграфи. Кожен параграф повинен бути логічно пов'язаний з попереднім. У цьому листі ми можемо спостерігати як додавання, так і перестановку та граматичні заміни.

Планування змісту листа.

Перший абзац

Перший абзац ділового листа дуже важливий, так як він задає тон листу і створює у отримувача якісь уявлення про вас та вашу компанію. У першому абзаці слід подякувати респонденту за листа (якщо ви відповідаєте на нього), представитись самому та представити свою компанію (якщо це необхідно), вказати предмет листа та його ціль.

Середня частина

Це головна частини листа, вона повинна включати поставленні задачі, відповіді, які б ви хотіли отримати чи питання, які б ви хотіли поставити. Оскільки кількість питань може бути дуже велика, їх потрібно викласти у різних розділах листа. Планування середньої частини листа є найбільш важливим, тому слід впевнитися, що всі пункти викладені чітко, сповна та в логічній послідовності.

Заключна частина

При закінченні листа слід подякувати особі, якій ви пишете, якщо ваш лист є відповіддю і не зробили це спочатку. Відмітьте також, що ви з нетерпінням чекаєте на відповідь, а також коротко перерахуйте основні позиції листа з головної частини.

Стиль тексту листа

Простота.

Комерційні партнери зазвичай використовують старомодний стиль англійської мови, який створює у читача відчуття, що він читає мовою, яку не знає. В представленому нижче листі автор намагається пояснити, що він відстрочив оплату, але лист занадто довгий, його важко читати та розуміти.

Dear Sir,

I beg to acknowledge receipt of your
letter of the 20th inst. In connection with our not cleaning our account, which was outstanding as at the end of December.
Please accept our profuse apologies. We were unable to settle this matter due to the sudden demise of Mr Noel, our accountant, and as a result were unaware of those accounts which were to be cleared. We now, however, have manage to trace all our commitments and take pleasure in enclosing our remittance for $ 650 which were trust will settle our indebtedness.

We hope that this unforeseen incident did not in any way inconvenience you, nor lead you to believe that our not cleaning our balance on the due date was an intention on our part to delay payment.

We remain yours,

Peter Jackson

Шановний Пане,

Я перепрошую за те, що не підтвердив отримання Вашого листа від 20 числа поточного місяця. У зв'язку з тим, що ми не спалатили рахунок, який був прострочений ще у кінці грудня.

Прийміть наші надмірні вибачення. Ми були не взмозі вирішити цю проблему у зв'язку з несподіваною смертю Містера Ноеля, нашого бухгалтера, і тому ми не знали про рахунок, який потрібно було сплатити. І зараз ми б хоіли покрити наші борги, тому додаємо до конверта 650 доларів, які підтвердять нашу не заборгованість.

Ми сподіваємося, що цей непередбачений інцидент, ні в якому разі не завдав Вам незручності та не дав Вам приводу думати, що ми намагаємося відтягнути термін сплати по рахункам.

З повагою Ваш,

Пітер Джексон

Лист 5.

Намагайтеся уникати важких, незрозумілих вам слів, використовуючи просту загальновживану лексику [ 10; 213 ]. Якщо вам важко підібрати потрібне слово, використовуйте спеціальні словники . Щодо лексико-граматичних проблем перекладу цього листа, то можна сказати, що у ньому в основному використовується описовий переклад з елементами вилучення та додвання як слів, так і словосполучень.

Тепер розглянемо більш вдалу версію того ж листа, складеного у простому і зрозумілому стилі.

Dear Sir,

I am replying to your letter of 20 December asking us to clear our November balance.

I apologize for not settling the account sooner, but due to the unfortunate death of Mr Noel, our account, we were not able to settle any of our outstanding balances.

Please find enclose our cheque for $650, and accept our apologies for any inconvenience.

Yours faithfully,

Peter Jackson

Шановний пане,

Я відповідаю на Ваш лист від 20 грудня, у якому Ви просите нас сплатити заборгованість за листопад місяць.

Я приношу свої вибачення, за те що раніше не вирішив проблему щодо сплати по рахункам. Все через трагічну та несподівану смерть містера Ноєля, нашого бухгалтера, тому ми були не в змозі вирішити питання щодо несплаченого рахунку.

Будь ласка, прийміть наші щирі вибачення за завданні неприємності та чек на $650.

Щиро Ваш,

Пітер Джексон

Лист 6.

У цьому листі спостерігається в основному такі граматичні трансформації як додавання, перестановка та генералізація. Також можна побачити, що після скорочення Mr не стоїть крапка та це не вважається помилкою.

Стиль листа не повинен бути занадто простим, щоб не здатися неввічливим. Ось приклад занадто короткого та простого листа, який звучить доволі грубо.

Dear Mr Din,

I have already written to you concerning your outstanding debt of $ 450. This should have been cleared three months ago. You don't seem to want to cooperate in paying us, and therefore we will sue you if your debt is not cleared within the next ten days.

Yours,

Michael Driscol

Шановний містер Дін,

Я вже не одноразово писав до Вас щодо несплаченого боргу у $ 450. Вам потрібно було слатити його ще три місяці тому. Здається Ви не хочете співпрацювати з нами та сплачувати борг, тому ми повинні будемо передати справу нашому юридичному відділу, якщо богр залишеться не сплаченим у наступні десять днів.

Ваш,

Майкл Дрісколь

Лист 7.

Проаналізувавши даний лист-попередження можна сказати, що тут використовується дослівний переклад з елементами додавання.

Розглянемо приклад більш ввічливого варіанту того ж листа, у якому використанні такі стилістичні прийоми, як заміна простих речень іншим реченням.

Dear Mr Din,

I refer to the previous letter sent on 20 December in which you were asked to clear the balance of $450 which has been outstanding since August. As you have not replied to the letter you leave little choice for me but to place the matter in the hands of solicitors. However, I am reluctant to do this and am offering you a further ten days to settle the account.

Your sincerely,

Michael Driscol

Шановний пане Дін,

Я посилаюсь на попередній лист від 20 грудня,у якому Вас просять сплатити рахунок у $450, який Ви прострочили ще у серпні місяці. Так як Ви не відповідали на лист, Ви не залишаєте мені іншого вибору, як передати цю справу нашому юридичному відділу, при умові, якщо борг не буде сплачений у наступні 10 днів.

З повагою Ваш,

Майкл Дрісколь

Лист 8.

У даному листі-попередженні можна спостерігати граматичні заміни та вилучення, які використовуються для правильного зрозуміння змісту листа.

Не менш важливим є вибір правильного “тону” листа. Це означає, що слід дотримуватися звичайного тону, уникаючи помпезності та “сухої” мови.
Ясність змісту листа.

При написанні ділового листа потрібно враховувати, що текст повинен бути досить зрозумілим, щоб адресат міг зрозуміти, чого саме ви від нього хочете. Так, наприклад, при використанні абревіатур, які значно скорочують процес написання та читання листа, слід переконатися, що це відомі та загальноприйняті скорочення, побачивши їх отримувач одразу зрозуміє, що ви маєте на увазі.

Слід пам'ятати про переклад листових штампів. Є вже встановлений та загальновживаний переклад штампів, наприклад, таких як: Dear Sir - шановний пане; we apologize for - прийміть наші вибачення за; you may know that - мабуть, Вам відомо, що; we enclose - ми додаемо; in this connection - у зв'язку з цим; the metter is - справа в тому, що; we are looking forward to hearing from you soon - з нетерпінням чекаємо відповіді та інші [15; 17 ].

Числа

При використанні чисел у листі слід бути дуже уважним, так як це може викликати деякі проблеми. Так, наприклад, десяткові числа у Великобританія пишуться з використанням крапки, а не коми, як і у більшості європейських країн. Щоб уникнути труднощів слід дублювати числа прописом [ 1; 14 ].

Прийменники

Особливу увагу слід приділити використанню прийменників, так як вжитий не правильно прийменник може цілком змінити сенс речення [1; 9 ]. Наприклад:

The price has been increased to $1500 Ціна піднялась до 1500 доларів

The price has been increased from $1500 Ціна піднялась від 1500 доларів.

Dear Mr Causio

Our order No.14478

I am writing to you to complain about the shipment of sweaters we received yesterday against the above order.

The boxes in which the sweaters were packed damaged and looked as if they had been broken open in transit. From your invoice No. 18871 we estimate that thirty garments have been stolen , to the value of 550.00$. Because of rummaging in the boxes, quite a few other garments were crushed or stained and cannot be sold as a new articles in our shops.

As the sale was on a CIF basis and the forwarding company were your agents, we suggest you contact them with regard to compensation.

You will find a list of the damaged and missing articles enclosed, and the consignment will be put to one side until we receive your instructions.

Yours sincerely

Peter Crane

Chief Buyer

Шановний пане Касіо

Номер нашого замовлення 14478

Я пишу Вам, щоб довести до Вашого відома, що вантаж з одягом, який ми вчора отримали, за вище вказаним номером, був пошкоджений.

Коробки, у яких були запаковані светри, були пошкодженні та відкриті ще при переправі. З Вашого номеру рахунка-фактури 18871 ми виявили, що зникло 30 предметів одягу на суму у $550.00. Через те, що крадії нишпорили у коробках, ще невелика частина товару була розірвана та у плямах і тому він не може продаватися у наших магазинах, як новий.

Так як товар був застрахований та компанія, відповідальна за завантаження товару була вашим агентом, ми сподіваємося що ви зв'яжетеся з ними щодо компенсації.

Також до листа доданий список пошкоджених та вкрадених предметів одягу, тому ми не будемо торкатися вантажу до тих пір, доки не отримаємо від Вас подальших розпоряджень.

З повагою Ваш

Пітер Крейн

Головний закупівельник

Лист 9.

Проаналізувавши цей лист-скаргу ми можемо сказати, що в основному при перекладі використовується описовий переклад з елементами як вилучення, так і додавання. Також слід звернути увагу на переклад речення, де вживається скорочення CIF, що у даному тексті перекладається, як страхування, а не вартість, страхування та фрахт [ 15; 89 ].

А зараз розглянемо відповідь на лист-скаргу:

Dear Mr Crane

Thank you for informing us about the damage to our consignment (Inv.No.18871).

From our previous transactions you will realize that this sort of problem is quite unusual. Nevertheless, we are sorry about the inconvenience it has caused you.

Please would you return the whole consignment to us, postage and packing forward, and we will ask the shipping company to inspect the damage so that they can arrange compensation. It is unlikely that our insurance company needs to be troubled with this case.

If you want us to send you another shipment as per your order No.14478, please let us know. We have the garments in stock and it would be no trouble to send them within the next fortnight.

Yours sincerely

Daniele Causio

Sales Director

Шановний пане Крейн

Дякуємо за надання інформації про пошкодження вашого вантажу (рахунок-фактура №18871).

З попереднього досвіду, Ви розумієте, що дана проблема є досить незвичайною. І нам дуже шкода за спричинені незручності.

Чи не могли б Ви повернути увесь вантаж, включаючи поштових збір та пакування, до нас. Та вже у нашому порту, компанія по відвантаженню товару пильно вивчить усі пошкодження для виплати компенсації. Маловірогідно, що наша страхова компанія зацікавиться цією справою.

За номером Вашого замовлення 14478, ми можемо Вам надіслати іншу партію товару, як тільки Ви дасте нам про це знати. У нас на складі є предмети одягу, які Вам потрібні і це не спричинить яких-небудь проблем надіслати їх Вам у наступні 2 тижні.

З повагою Ваш

Даніель Касіо

Директор з продажу

Лист 10.

У листі-відповіді ми використали багато граматичних трансформацій, особливо таких як: додавання, розбиття одного речення на декілька та перестановка словосполучень чи слів у реченні. Також, у даному листі слід звернути увагу на переклад словосполучення “It is unlikely” - маловірогідно, що звучить вже як негативізація, тому не вживайте після нього ніяких заперечень [16; 203 ].

2.2 Відсоткове співвідношення та аналіз граматичних конструкцій при перекладі ділових листів.

Переклад - складний процес, який складається з кількох етапів. Спочатку потрібно з'ясувати загальний зміст тексту, потім перейти до аналізу окремих елементів. Аналіз сприяє більш свідомому засвоєнню особливостей граматичної будови речення та особливостей лексики. Аналіз речення в англійській мові спрощується твердим порядком слів і характерними морфологічними ознаками дієслова [10; 242].

%

Приклади

1.

Дослівний переклад

26,2

1. Thank you for your enquiry.

Дякуємо Вам за Ваш запит.

2. We have a wide selection of watches which we are sure you will like.

У нас є широкий вибір годинників, які, ми впевнені, Вам сподобаються.

3. We were unable to settle this matter due to the sudden demise of Mr Noel, our accountant, and as a result were unaware of those accounts which were to be cleared.

Ми були не взмозі вирішити цю проблему у зв'язку з несподіваною смертю Містера Ноеля, нашого бухгалтера, і тому ми не знали про рахунок, який потрібно було сплатити.

4. The system is located in our main branch.

Система знаходить у нашому головному відділі.

5. Thank you for your enquiry of 20 December.

Дякуемо за Ваш запит від 20 грудня.

2.

Додавання

20

1. We are interested in your security.

Ми зацікавленні у системах безпеки, які Ви пропонуєте.

2. We are a chain of retails and are looking for an efficient security system.

Ми представляємо мережу магазинів роздрібної торгівлі, тому шукаємо ефективну систему безпеки.

3. We would like to know more about the prices and discounts you offer.

І тому хотіли б знати більше про ціни та знижки на Ваш товар.

3.

Описовий переклад

16,9

1. Though you will see we offer a wide selection of watches, may we draw your attention to pp. 23-28, and pp. 31-36 in our catalogue which we think might suit the market you are dealing with?

У каталозі Ви побачите, що ми надаємо широкий вибір годинників, тому хочемо звернути Вашу увагу на стор. 23-28 та 31-36 нашого каталогу, який, ми вважаємо, безпосередньо відноситься до ринку з яким Ви маєте справу.

2. As you have not replied to the letter you leave little choice for me but to place the matter in the hands of solicitors.

Так як Ви не відповідали на лист, Ви не залишаєте мені іншого вибору, як передати цю справу нашому юридичному відділу…

4.

Перестановка

10,8

1. Could you send an inspector or adviser to see us at some time?

Чи не могли б Ви, невдовзі, прислати інспектора чи радника?

2. Please find enclose our cheque for $650, and accept our apologies for any inconvenience.

Будь ласка, прийміть наші щирі вибачення за завданні неприємності та чек на $650.

3. If you want us to send you another shipment as per your order No.14478, please let us know.

За номером Вашого замовлення 14478, ми можемо Вам надіслати іншу партію товару, як тільки Ви дасте нам про це знати.

5.

Вилучення

9,2

1. As you probably aware, all our products are fully guaranteed and backed by our world-wide reputation.

Як Вам, мабуть, відомо, вся наша продукція підкріплена світовою репутацією.

2. A business associate of ours, DMS (Wholesalers) Ltd., mentioned your name to us and showed us a catalogue.

Наш діловий партнер, оптова компанії “DMS Ltd.”, порекомендував Вас та показала Ваш каталог.

6.

Об'єднання/розбиття речень

6,2

1. DMS had the Secure 28 installed, but as we mentioned, they are wholesalers, while we are a chain of stores. We would like something that can prevent robbery and shopping, so the Secure 11 might suit us.

У оптової компанії “ DMS” встановлена система безпеки Secure 28, але так як ми представляємо просту мережу магазинів, то нам цілком підходить система безпеки Secure 11, яка зможе запобігти пограбуванням.

2. As you have not replied to the letter you leave little choice for me but to place the matter in the hands of solicitors. However, I am reluctant to do this and am offering you a further ten days to settle the account.

Так як Ви не відповідали на лист, Ви не залишаєте мені іншого вибору, як передати цю справу нашому юридичному відділу, при умові, якщо борг не буде сплачений у наступні 10 днів.

7.

Граматичні заміни

4,6

1. Please would you return the whole consignment to us, postage and packing forward...

Чи не могли б Ви повернути увесь вантаж, включаючи поштових збір та пакування, до нас...

8.

Генералізація

3,1

1. I apologize for not settling the account sooner, but due to the unfortunate death of Mr Noel, our account...

Я приношу свої вибачення, за те що раніше не вирішив проблему щодо сплати по рахункам. Все через трагічну та несподівану смерть містера Ноєля, нашого бухгалтера...

9.

Конкретизація

1,5

1. A business associate of ours, DMS (Wholesalers) Ltd., mentioned your name to us and showed us a catalogue.

Наш діловий партнер, оптова компанії “DMS Ltd.”, порекомендував Вас та показала Ваш каталог.

10.

Заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови

1,5

1. We would like to make a decision on this soon, so we would appreciate an early reply.

Ми б хотіли вирішити це питання якомога швидше, тому були б вдячні за швидку відповідь.

Проаналізувавши всі ділові листи у даній курсовій роботі результат можна відобразити за допомогою наступної діаграми:

Висновки

Ділове листування - є невід'ємним засобом зв'язку, яке слугує для встановлення зв'язків між підприємствами, як вітчизніними, так і іноземними, що сприяє економічному та політичному розвитку країни. Тому вміння правильно та коректно складати ділові листи є надзвичайно важливим для будь-якої держави. І фахівці у цій справі повинні знати все до найменших подробиць та повинні пам'ятати, що стиль написання листа до іноземної компанії відрізняється від звичних нам правил.

Обов'язковово потрібно не забувати про структуру написання листа, так як послідовність викладу інформації, логічне зміст, простота та декілька інших правил є кроком до успішного підписання контракту, залагодження конфліктів та заключення договорів. Окрему увагу слід звернути на звертання до одружених та не одружених жінок, до чоловіків зі спеціальними титулами та інші. Також на використання пунктуації, а особливо крапок та ком та переклад листових штампів. Виконання цих незначних, але суттєвих правил допоможе перекладачеві з легкістю перекладати та писати ділові листи.

Також, проаналізувавши ряд ділових листів науково-популярної лексики, дійшли до висновку, що у цілому при перекладі ділових листів будь-якого типу переважає дослівний переклад, який складає 26,2% з усіх речень, але не меншу роль відіграє додавання - 20%, внаслідок якого в перекладі збільшується кількість слів, словоформ або членів речення з метою правильної передачі змісту оригіналу, та/або дотримання мовленнєвих форм, що існують у культурі мов перекладу, та описовий переклад, що складає 16,9%, який використовується для адекватної передачі змісту, словосполучення чи речення. Також досить часто при перекладі використовується перестановка - 10,8%, внаслідок якої змінюється порядок слів у словосполученні або реченні (2), та вилучення - 9,2%, внаслідок якого у перекладі вилучається плеонастичний або тавтологічний елемент, який за нормами мови перекладу є частиною імпліцитного смислу тексту. Рідше, але все ж таки використовуються граматичні заміни, використання їх для перекладу займає лише 4,6%, це коли одиниця іноземної мови перетворюється в одиницю мови перекладу з іншим граматичним значенням, але з незмінним логічним значенням, а також об'єднання або розбиття речень - 6,2%. Найменшу частину граматичних трансформацій, при перекладі ділових листів, складають генералізація - 3,1%, конкретизація та заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови, складають лише 1,5%.

Список використаної літератури

1. . Андрушко С.Я. Исскуство составления делових писем на английском языке. - О.: Два слона, 1993. - 17с.

2. Антонов О.И., Филатова Е.А. Деловое письмо на английском языке: Практическое пособие. - Т.: Прогресс, 1992. - 111с.

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М., 1986. - 295с.

4. Голикова Ж.А. Перевод с английского на руський:Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2003. - 287с.

5. Гринько Е.В. Практика по деловому английскому язику: Учебная методичка. - К.: МАУП, 2000. - 264с.

6. Деловая переписка с иностранными фирмами: Практическое пособие. - М. .: Имидж, 1991. - 397с.

7. Деркач Л.М., Бродський М.В., Коркішко В.В. Актуальні проблеми науково технічного перекладу:колективна монографія. Вип. 2. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 256с.

8. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - В.: Нова книга, 2002. - 564с.

9. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - В.: Нова книга, 2002. - 564с.

10. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - К.: ІНКОС, 2002. - 320с.

11. Комиссаров В.Н. Теория перевода. - М.: Высшая школа, 1990. - 250 с.

12. Мороховский А.Н., Воробьева О.П. и др.Стилистика английского языка. - К., 1991. - 272с.

13. Масальского В.І. Теорія і практика перекладу ділової документації: Навчально-методичний посібник для студентів ФСДП. - Д.: ДонНу, 2006. - 144с.

14. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - Т., 2002. - 248с.

15. Цаплин В.В., Мазурова Е.В., Цибенко П.Г. Деловая переписка на английском языке. - Н.: Репринт, 1991. - 106с.

16. Шпак В.К. Основи перекладу граматичні та лексичні. Друге видавництво. - К.: Знання, 2007. - 310с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.