Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

Зміст слів іншомовного походження із обраного фаху. Відокремлення із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту дає можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із "Української ділової мови".

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2009
Размер файла 61,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

51

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ

ПІДГОТОВКИ

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОЛТАВА

2003

Словник іншомовних слів

для студентів економічного

факультету / Укл. Ю.О. Єщенко

Відп. за вип. - канд.іст.наук, доцент Н.К.Кочерга

Полтава: ПНТУ, 2003 - 33 с.

Затверджено радою університету

Протокол № 4 від 29.12.2002 р.

Науковий редактор Н.В.Жигилій

Коректор -

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Якщо ви хочете знати зміст слів іншомовного походження із обраного фаху - цей словник для вас. Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні багатьох дисциплін економічного профілю - обліку і аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту та ін.

Укладачі словника ставили своїм завданням відокремити із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту, дати можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із “Української ділової мови”, інших дисциплін економічного профілю. Хоча, безперечно, в сучасній ринковій економіці України слів іншомовного походження економічного змісту знайдете значно більше, ніж вміщено у словнику.

Статті у словнику складаються із реєстрового слова (слова-заголовка), етимологічної довідки і дефініції (короткого тлумачення).

У словник уведені слова іншомовного походження активної економічної лексики, яка поповнила українську мову останніми роками. Словник містить близько 500 іншомовних слів.

А

Абандон (фр. 'abandon') - відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страхівника з метою отримання від нього певної страхової суми.

Абекор (англ. abecor) - скорочена назва міжнародного банківського об”єднання у складі 10 учасників - великих європейських банків, яке сприяє міжбанківському обміну інформацією та здійсненню наукових досліджень.

Абонемент (фр. 'abonnement') - документ на право обслуговування або користування чим-небудь.

Аваль (фр. 'aval') - банківська гарантія що передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя.

Аваліст - особа яка надає вексельне поручництво тобто та що здійснила аваль.

Аванс (фр. 'avance') - грошова сума що надається за рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності виконані роботи та надані послуги.

Авізо (італ. 'avviso') - у банківській комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції.

Авіста (італ. 'a vista' - після пред'явлення) - напис на векселі або іншому документі грошових розрахунків який засвідчує що оплата цього документа повинна бути здійснена при його поданні чи через певний термін із дня його подачі.

Автаркія (гр. 'avtarkeia' - самозадоволення) - в економічній практиці: політика створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни із закріпленням внутрішнього ринку за монополіями.

Авуари (фр. 'avoir' - майно) - 1) в широкому значенні - різні активи (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути здійснені платежі й погашені зобов'язання їх власників; 2) у вузькому розумінні - кошти банку в іноземній валюті, цінних паперах і золоті, що зберігаються в закордонних банках.

Агент [торговельний] (англ. 'agent' лат. 'agens' - діючий) - юридична або фізична особа, що здійснює юридичні дії за рахунок і в інтересах іншої особи.

Адвертайзинг (англ. 'advertising') - система реклами, організація та процес інформування.

Адендум (лат. 'addere' - додавати) - доповнення до договору, в якому можуть змінюватися або конкретизуватися ті або інші умови.

Аджастер (англ. 'adjuster') - спеціаліст у галузі складання диспаш-рахунків (щодо збитків між судном, вантажем та фрахтом, пов'язаних із загальною аварією).

Ажіо (італ. 'aggio') - 1) сплата, що перевищує встановлений курс валюти або номінальну ціну акції. Термін використовується при підвищенні валютного курсу. Ажіо також називають додаток до продажної ціни валюти за особливих умов її реалізації (обміну) - за терміновість обміну, її обсяг та інші пільгові умови або додаток до ціни акції (якщо акції розміщено на ринку цінних паперів); 2) термін, який використовують, характеризуючи інфляцію. Використовують для порівняння цінності металевих (золотих, срібних) грошей та їх паперових еквівалентів за номіналом.

Аквізитор (лат. 'acquisitor') - страховий працівник або агент, який займається укладанням нових договорів добровільного страхування, або тих, дiя яких закінчилася достроково.

Аквізиція (лат. 'acquico') - робота із залученням осіб до укладання нових договорів добровільного страхування.

Акредитив (нім. 'akkreditiv' лат. 'accreditivus' - довірчий) - 1) вид банківського рахунку, який використовують для іногородніх безготівкових розрахунків між підприємствами за рахунок спеціально заброньованих коштів; 2) іменний грошовий документ, що засвідчує право особи на отримання в банківському закладі вказаної у ньому суми.

Акцепт (лат. 'acceptus' - прийнятий) - одна з форм безготівкових розрахунків між господарськими суб'єктами за продукцію, надані послуги або виконані роботи, яка передбачає отримання згоди покупця на сплату за продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Акцептант (лат. 'acceptantis' - приймаючий) - особа, що бере на себе обов'язки оплатити в обумовлені строки вексель, рахунок.

Альпарі (італ. 'al pari' - -нарівні) - відповідність біржового курсу цінних паперів або валюти їх номіналу.

Амендмент (лат. 'amendo') - 1) заява про зміни; 2) поправка до резолюції.

Андерайтер - особа, яка бере на себе обов'язки з розміщення, реалізації цінних паперів (акцій) на ринку.

Андерайтинг (англ. 'underwriting') - розміщення цінних паперів за публічною передплатою через посередників, функції яких зазвичай виконують інвестиційні банки.

Ануїтет (лат. 'annuitas') - вид державної позики, з якої кредитор періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову оплату боргу й процентів з нього.

Аудієнція (лат. 'audientia' - слухання) - офіційний прийом у особи, яка займає високу посаду.

Афірмація (лат. 'affirmatio') - створення, посвідчення.

Афорфе (фр. 'a forfair') - див. Фортейтинг.

Б

База (фр. base гр. basis) - підприємство з приймання, зберігання, переробки та відпускання товару оптовим покупцям.

Бай-бек (англ. 'buy-back') - 1) довгострокова товарообмінна операція, коли поставки машин та устаткування в кредит надалі оплачуються продукцією, що вироблена на їх основі; 2) купівля корпорацією власного товару на відкритому ринку аби скоротити число неоплаченої частки.

Банк (фр. 'banque') - заклад, що займається фінансовими та кредитними операціями, переважно як посередник між юридичними та фізичними особами, що шукають застосування своїм грошовим коштам, та юридичними й фізичними особами, що потребують їх.

Банкір (нім. 'bankier' фр. 'banquier') - банківський ділок, великий акціонер банку або власник банкірського дому.

Банкнота (англ. 'bank-note') - кредитні знаки грошей, що їх випускають емісійні банки для заміни металевих грошей як засіб обігу й платежів.

Банко (італ. 'banco' - лава) - ціна або курс, за якими банк продає та купує цінні папери.

Банкомат (фр. 'banque' + гр. 'automates') - автоматичний електронний апарат, що здійснює виплату готівкою за індивідуальним банківським магнітним чеком вкладника (кредитною карткою).

Банкрутство (фр. 'banqueroute') - боргова неспроможність, припинення платежів за борговими зобов'язаннями окремими підприємцями або акціонерними товариствами.

Баратрія (англ. 'barratry') - збиток, завданий судну або вантажу навмисними діями членів судової команди.

Бербоут-чартер (англ. 'bareboat charter') - фрахтування судна без екіпажу. На відміну від звичайного чартера, який є договором перевезення, Б-ч. є договором найму. Фрахтувальник сам наймає екіпаж і несе всі видатки за експлуатацію судна.

Беквордейшн - див. Контанго.

Беса - зниження курсу цінних паперів, що котуються на ринку.

Бід (англ. 'bid') - 1) зобов'язання купити товар за визначену ціну, наприклад, за курсом, за яким дилер купить або візьме до торгу валюту;

2) ставка цінних паперів або контракт за вказаною ціною.

Бізнесмен (англ. 'businessman') - комерсант, підприємець, людина, яка робить вигідну справу (бізнес).

“Білий слон” (англ. 'white elephant') - біржовий жаргон, вираз, що означає угоду, за якою попередньо відомо, що витрати перебільшують потенційні можливості очікуваного прибутку з неї. Угода типу «Білий слон» проводиться для того, щоб знизити ринкові ціни (курси цінних паперів) на біржі, якщо є необхідність у терміновому збуті товару.

Бодмерія (нім. 'bodmerei') - грошова позика під заставу судна та вантажу за рахунок їх власників, яку бере капітан судна в разі необхідності для завершення рейсу.

Бонд (англ. 'bond') - такий стан товару, коли він ще не оплачений провізним митом.

Бони (фр. - 'bon') - 1) кредитні документи, які дають утримувачу право отримання у вказаний строк визначеної грошової суми; 2) тимчасові паперові гроші, які вийшли з обігу і стали предметом колекціонування, вивчення.

Бонус (лат. 'bonus') - комісійна винагорода, плата за надані комісійні послуги. На товарному ринку розміри Б. отримуються у відсотках до вартості проданого (обмінного або закупленого) товару і змінюються залежно від стану товару, попиту на нього, каналів продажу, об'єму продажу тощо.

Борд (англ. 'board') - умова, за якою товар слід доставити на борт судна за рахунок продавця.

Бракераж (старонім. 'brak' + фр. суфікс '-ge') - виявлення браку і перевірка відповідності продукції стандартам або технічним умовам

Брокер (англ. 'broker') - посередник при укладанні договорів, який спеціалізується на певних видах товарів, послуг; діє за дорученням і за рахунок клієнтів, отримуючи від них спеціальну винагороду.

Брокеридж - винагорода, отримана брокером від клієнтів. Розраховується у відсотках від вартості укладених за участю брокера угод (див. Куртаж).

Брутто (італ. 'brutto') - 1) маса товару з упаковкою; 2) валовий прибуток без вирахування витрат .

Брутто-премія - сума внесків страхування, яка розраховується, виходячи з брутто-ставки та розміру страхової суми.

Брутто-ставка - тарифна ставка внесків страхування.

Бюджет (англ. 'bedget', букв. - сумка) - план доходів та видатків держави, установи, підприємства або окремої особи на певний період.

Бюро (фр. 'bureau') - 1) колегіальний орган, група осіб, які обираються або призначаються для керівної роботи в будь-якій організації, закладі;

2) канцелярія, контора, відділ, установа.

Бюрократ - (фр. 'bureaucrate') - 1) особа, яка належить до бюрократії;

2) посадова особа, яка виконує свої обов'язки формально, на шкоду справі.

В

Вальвація (фр. 'evaluation') - 1) грошова одиниця тієї або іншої країни;

2) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях та використовуюються в міжнародних розрахунках.

Валоризація (фр. 'valorisation') - 1) підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів і т. ін. за допомогою державних заходів; 2) те ж, що і Ревальвація.

Валюта (іт. 'valuta') - 1) грошова одиниця даної країни; 2) тип грошової системи (золота, срібна, паперова В.); 3) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках.

Варіофікація (лат.vario) -випуск різних варіантів однієї продукції.

Ваучер (англ.voucher) -1)Приватизаційний чек, документ, який обмінюється на акції підприємства, що приватизується. 2)Документ, що підтверджує оплату товарів та послуг, видачцу кредиту, отримання грошей тощо.

Ведмідь (англ. 'bear') - у біржовій практиці термін, який означає “спекулянт”, який “грає” на зниження.

Вексель (нім. wechsel) - письмове боргове зобов”язання встановленої форми, яке дає його власникові право вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми грошей у вказаний термін.

Велфер (англ. 'welfare') - 1) американський пропагандистський термін, який означає ідеальний стан економіки держави із забезпеченням благополуччя всього народу; 2) фінансова допомога американського уряду або приватної організації бідним та нужденним людям.

Венчурний (англ. venture) - пов”язаний з комерційним ризиком, ризикований; венчурні фірми - маленькі фірми в галузі наукових досліджень, інженерних розробок, створення та впровадження нововведень ризикованого характеру.

Вердикт -(англ.,франц. verdict) - 1) рішення присяжних засідателів у суді з приводу винності чи невинності підсудного; 2) переносно - винести вердикт - ухвалити і оголосити рішення з будь-якого питання.

Верифікація (фр. 'verification') - перевірка документів, розрахунків.

Вестинг (англ. vesting) - право робітників на отримання допомоги з фондів, утворених за рахунок внесків працедавців, напр., пенсійних внесків.

Вестернізація (англ. 'western') - бездумне запозичення англо-американського або західно-європейського способу життя - в галузі економіки , політики тощо.

Віремент (від франц. virement) - банківська операція , перерахування певної суми з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої .

Вокодер (англ. 'vocoder') - вид телефонного зв'язку, при якому мова передається в закодованому вигляді; застосовується на лініях далекого зв'язку для збільшення їх пропускної здатності.

Вотинг-траст (англ. votetrust) - угода, спільно з якою акціонери передають своє право голосу довіреним особам.

Г

Газгольдер (англ. 'gasholder': 'big gas' - газ, 'holder' - тримач) - стаціонарне газосховище - металевий резервуар для нагромадження і зберігання газу.

Гарант (фр. 'garant') - поручник, той, хто дає гарантію.

Гарантія (фр. 'garantie') - порука, забезпечення.

Гармонізація (нім. 'harmonisierung') - погодження.

„Гарячі гроші” (англ. 'hot money') - грошові номінали, які стихійно переміщуються з однієї країни до іншої з метою збереження вартості або витягання величезного прибутку.

Генералізація (лат. 'generalis' - загальний) - узагальнення, логічний перехід від окремого до загального підпорядкування окремих явищ загальному принципові.

Герао (хінді 'gherao') - в Індії та Пакістані - форма суспільного протесту, демонстрація, учасники якої оточують заклад (дирекцію або фабрику), перекриваючи вхід і вихід з нього.

Гешефт (нім. 'geschaft') - неторговельний (не завжди “чистий”) інтерес, торговельна угода, спекулятивний обіг, комбінація, афера.

Гіффіна товари - товари (найчастіше маловартісні), попит на які за певних обставин зростає при підвищенні їхньої ціни (а не знижується, як слід було б чекати).

Гонорар (лат. 'honorarium') - грошова винагорода автору за твори мистецькі, літературні, наукові праці тощо.

Гриф (фр. 'griffe') - 1) штемпельний відбиток власноручного підпису (частіше за все посадової особи) на паперах другорядного значення; 2) напис на виданнях або документах, що передбачає особливий порядок користування ними.

Гросбух - головна книга в бухгалтерії, що містить повний перелік прибутково-видаткових операцій.

Грюндерство - масове лихоманкове заснування підприємств, акціонерних товариств, банків, характерне для пожвавлення виробництва.

Ґатунок (нім. gattung) - 1) cорт, розряд виробу за якістю; 2)переносно - взагалі різновид.

Ґрант-елемент (англ. 'grant-element') - показник, який використовується в міжнародній статистиці для порівняння умов надання різних кредитів та позик. Умови кожного кредиту характеризуються трьома параметрами: строком надання, пільговим періодом і процентною ставкою. Ґ.-е. - інтегральний показник, що враховує різницю у кожному з параметрів.

Д

Дамно (лат. 'damno') - втрата на курсі цінних паперів з їхнього продажу, який нижчий за номінальну ціну.

Дато-вексель (лат. 'data' + нім. 'wechsel') - вексель, у якому строк платежу вказано не прямо, а через визначений час до дня оформлення.

Дебіт (англ. 'debit' лат. 'debit' - він винен) - ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають господарські операції; рахунок надходжень і боргів даній установі.

Дебіт (фр. 'debit') - кількість води, нафти, газу, яке дає джерело, колодязь, бурова свердловина та ін. за одиницю часу; переважно вимірюється в літрах, кубічних метрах чи тоннах за сек., хв., год., добу.

Дебітор (лат. 'debitor') - боржник, юридична або фізична особа, яка заборгувала підприємству, організації, закладу.

Девіза (фр. 'devises') - вексель в іноземній валюті, а також інший документ (чек, акредитив, іноземна банкнота), який використовується для міжнародних розрахунків.

Декорт (нім. 'decort') - знижка із зумовленої ціни товару за його дострокову оплату або за невідповідність товару умовам контракту, угоди.

Делькредере (італ. 'del credere') - зобов'язання брокера або агента гарантувати виконання угоди перед особою, яку він представляє. У випадку невиконання третьою особою зобов'язань за угодою, брокер або агент, який узяв на себе Д., відшкодовує збитки особі , яку представляє.

Дельта (гр. 'delta') - відношення змін винагороди опціону до змін біржового котирування цін.

Демаркетинг (англ. 'demarketing') - вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, який не можна задовольнити через недостатній рівень виробничих можливостей, обмеженість товарних ресурсів. Для зменшення попиту можуть бути використані такі прийоми, як: підвищення цін на товари або послуги, відмова від реклами тощо.

Демпінг (англ. 'dumping') - штучне зниження цін на товари з метою усунення конкурентів на ринку.

Денонсація (фр. 'denoncer') - в міжнародному праві відмова однієї із сторін міжнародного договору від його виконання, що призводить до припинення дії договору.

Депозит (лат. 'depositum' - річ, віддана на схов) - гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ (банків , ощадних кас) для зберігання; Д. називають також вклади в банках і ощадних касах.

Депонент (лат. 'deponentis' - той, що відкладає) - особа або організація, яка є власником депозиту.

Депонувати (лат. 'depono' - кладу) - передавати на зберігання кредитним установам грошові суми, цінні папери тощо; робити внески, вклади.

Депорт (фр. 'deport' лат. 'deporto' - відношу) - у капіталістичних країнах купівля цінних паперів з одночасним продажем їх на певний строк за нижчим курсом. Застосовують спекулянти на фондовій біржі для одержання курсової різниці.

Дефлірування (англ. 'deflation') - операція, що забезпечує переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у постійні (незмінні) ціни.

Дефлятор - коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах , у постійні.

Дефляція (лат. 'deflatio' 'deflo' - видуваю, здуваю) - зменшення маси паперових грошей та нерозмінних на золото банкнот, випущених в обіг у період інфляції, з вилученням частини надлишку паперових грошей.

Джобер (англ. 'jobber') - дилер Лондонської фондової біржі. На відміну від дилерів більшості фірм не має права укладати угоди безпосередньо з клієнтами поза біржею. Домовляється тільки з маклерами і за свій рахунок.

Дивіденд (лат. 'dividendus') - дохід, одержаний власником акції за рахунок прибутку акціонерного товариства.

Дизажіо (італ. 'disaggio') - відхилення ринкового курсу грошових знаків, векселів та інших цінних паперів у бік зниження від їхньої номінальної вартості. Протилежне - ажіо.

Диктат (нім. 'diktat' лат. 'dicto' - диктую, наказую) - в міжнародному праві - нерівноправний договір, нав'язаний однією державою іншій.

Дилер (англ. 'diler') - 1)особа або установа - торговельний представник підприємтва, фірми. 2) біржовий посередник, що займається купівлею та продажем цінних паперів.

Дискаунтер (англ. `discounter') - в промислово розвинених країнах магазин споживчих товарів за зниженими цінами без надання додаткових послуг.

Дисконт (англ. 'discount' лат. 'computo' - рахую) - 1)облік (купівля)

векселя; 2)обліковий відсоток,який стягують банки при обліку векселя; 3)знижка з ціни товару, валюти; 4)різниця між номіналом цінного паперу та його біржовим курсом.

Дисконтна політика - політика підвищення або зниження ставок за купівлю векселів центральними емісійними банками для регулювання попиту й пропозиції позичкових капіталів, стану платіжного балансу і валютних курсів.

Дисконтер (італ. 'sconto') - особа, яка веде облік векселів; той, хто займається розміном грошей.

Диспач (англ. 'dispatch' - швидкість) - винагорода за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Диспаша (фр. 'dispache') - у морському праві розрахунок збитку при аварії, що припадає на вантажі, судно й фрахт відповідно до їхньої вартості й розподіляється між вантажовласником і судновласником.

Диспашер (фр. 'dispacher') - страховий агент, офіційний експерт, який проводить диспашу.

Диспонент (лат. 'disponentis' - той, що розміщує, розподіляє) - 1) уповноважений у справах фірми; 2) той, що має вільні суми на рахунках у комісіонерів чи кореспондентів банку.

Дистриб'ютор (англ. 'distributor') - незалежний оптовий посередник, що здійснює закупівлю продукції для продажу різним фірмам і магазинам, а також промислові підприємства, кооперативи. Відносини між Д. та його замовниками складаються на основі договору.

Домант (англ. 'dormant') - партнер, який не бере участі у справі, невідомий клієнтурі.

Досьє (фр. 'dossier') - сукупність документів, матеріалів, що стосується певного питання, справи, особи, а також тека, у якій містяться ці матеріали.

Дотація (лат. 'dotatio' лат. 'doto' - наділяю) - асигнування з державного бюджету на покриття збитків, для збалансування нижчестоящих бюджетів, доплата.

Дублікат (лат. 'duplicatus' - подвоєний) - другий примірник документа, що має таку ж юридичну силу, як і оригінал.

Е

Еквівалент (лат. 'aequivalentis' - що має силу, значення, ціну) - товар, що виражає вартість інших товарів, на які він обмінюється.

Економіка (гр. 'oikonomia' - управління господарством) - 1) історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин, що характеризують економічний лад суспільства, його базис, властивий певній суспільно-економічній формації; 2) народне господарство даної країни; 3) наука, що вивчає специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільної діяльності.

Ексекватур (лат. 'exequatur' - хай виконує свої обов'язки) - 1) визнання особи іноземного консула державою, що його приймає; 2) документ, що констатує таке визнання.

Експансія (лат. 'expansio' - розширення, поширення) - загарбання державами та монополістичними об'єднаннями чужих територій, ринків, джерел сировини; економічне й політичне поневолення інших країн.

Експедитор (лат. 'expedio' - споряджую) - службова особа, обов'язком якої є відправлення товарів, кореспонденції тощо.

Експедиція (лат. expeditio - приведення в порядок, похід) - 1) відділ установи підприємства, що приймає, відправляє, розсилає кореспонденцію; 2) відрядження групи людей для дослідження різних об`єктів.

Експерт (лат. 'expertus' - досвічений) - фахівець, який здійснює експертизу.

Експертиза (фр. 'expertise' лат. 'expertus' - досвічений) - розгляд експертом якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань.

Експорт (англ. 'export' лат. 'exporto' - виношу, вивожу) - 1) вивіз за межі країни товарів, капіталу, цінних паперів для реалізації їх на зовнішньому ринку; 2) кількість і вартість вивезених за кордон товарів.

Експортер (фр. 'exporteur' лат. 'exporto' - вивожу) - особа або організіція (країна), яка вивозить товари, капітали або цінні папери за кордон.

Експропріація (лат. 'expropriation' - позбавляю власності) - примусове вилучення майна у власність держави.

Ембарго (ісп. 'embargo' - заборона) - 1) заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту, товари та інші цінності; 2) заборона заходити в порти й виходити з них іноземним суднам; 3) затримання (арешт) у країні іноземної власності.

Еміненція (лат. 'eminentia' - перевага, довершеність, досконалість) - людина (люди), що керує якоюсь справою, закладом, державою закулісно, таємно, законспіровано, анонімно.

Емісар (лат. 'emissarius' - посланець) - особа, що її одна держава посилає в іншу з певним дорученням (здебільшого секретним).

Емісія (лат. 'emissio' - випуск, випромінювання) - випуск банкнотів (паперових грошей) та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами.

Емітент (лат. 'emittentis' - той, що випукає) - установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, тобто здійснює емісію.

Ескроу (англ. 'escrow') - депонування у третьої особи грошової суми на ім'я іншої особи з тим, щоб сума була віддана їй лише після виконання відомих умов.

Є

Євро -грошова одиниця країн Європейського Союзу, запроваджена у 1998р.

Євробонди - (від євро… і англ. bonds - облігації) - різновид цінних паперів у вигляді купонних облігацій, які випускає емітент з метою отримання довгострокової позички на ринку Європи

Євровалюти - (від євро… і валюта) - національні валюти європейських або інших країн, що знаходяться на рахунках іноземних банків за межами країн їхньої емісії і використовуються для розрахунково-кредитних операцій, напр., долари США на банківських рахунках Франції або Італії називають євродоларами .Є. обертаються виключно у безготівковій формі.

Євродолари - (від євро… і долари ) - тимчасово вільні кошти в доларах США, які розміщені організаціями і особами в європейських банках і використовуються цими банками для надання кредитів.

Єврокард - (англ. eurocard) - міжнародна кредитна картка з правом користування у країнах- членах європейської системи банківських карток.

Євроноти - (англ.euronotes) - середньострокові цінні папери, які випускають терміном на 3-6 місяців за ставкою, що змінюється відповідно до ставки Лондонського міжбанківського ринку.

Єврочек (англ. 'eurocheque') - кредитна картка, що береться до оплати в кожній з країн - учасниць Європейської банківської системи; використовується в Західній Європі.

Ж

Жирант (італ. 'girante' - перевести суму) - особа, яка передає право стягнення боргу за переказним векселем іншій особі через оформлення індосаменту.

Жирантувати - переказувати вексель на іншу особу шляхом передавального запису.

Жират -( нім. girat) особа, якій шляхом індосаменту передається право вимоги виконання боргового зобов'язання за переказним векселем.

Жиро (італ. 'giro' - оборот) - 1) вид безготівкових рахунків, здійснюваних за допомогою рахункових чеків; 2) передавальний напис власника на звороті чеків, векселів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі; те саме, що й індосамент.

Жиробанк - банк, який здійснює безготівкові розрахунки між своїми клієнтами.

Жироконто (італ. 'giro' + 'conto') - особливий вид поточного рахунку, що відкривається для розрахунків із третіми особами, котрі мають поточні рахунки в тому самому банкові.

Жироцентраль - різновид кредитних установ, що виконує функції центрального банку для комунальних (муніципальних) ощадних кас.

Жиросистема - система платежів через рахунки у поштових відділеннях у країнах Європи та Японії.

З

Загальний еквівалент (лат. 'aequas' - рівний + 'valens' - має силу, значення, ціну) - товар, за допомогою якого при розвинутому товарному виробництві у процесі обміну, купівлі-продажу вимірюється вартість усіх інших товарів.

Золотий пул (англ. 'pool' - спільний котел) - одна з форм монополій, яка характеризується тим, що прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд і розподіляється між ними пропорційно до розмірів функціонування їх коштів.

І

Імідж (лат. 'imago' - образ) - 1) Образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване;2) Образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку. Створення схвального відгуку про товар, послугу, поведінку людини.

Іммобілізація (лат. 'immobilis' - нерухомий) - 1) перетворення рухомого майна в нерухоме; 2) перетворення капіталу акціонерного товариства в капітал одноосібних підприємців; 3) розміщення оборотних засобів у малорухомі цінності (у процентні папери, що не котируються на біржі, та інше).

Імпорт (англ. 'import' - ввожу) - ввезення товарів або капіталів будь-якою країною з-за кордону.

Імпресаріо (італ. 'impresario') - підприємець, агент-професіонал, що організує і, як правило, фінансує концерти, спектаклі, гастролі артистів або театральних колективів.

Інвестор (англ. 'investor') - юридична або фізична особа, що приймає рішення щодо внесення власних, позикових та інших залучених майнових та інтелектуальних цінностей до інвестиційного проекту.

Індекс - цифровий показник , що відображає у процентах послідовні зміни якогось економічного явища.

Індемнітет (лат. 'indemnitatis' - відшкодування збитків) - відшкодування збитків, компенсація.

Індент - разове доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої на придбання певної партії товару; якщо індент точно встановлює, у якого виробника повинна бути куплена дана партія товару і якщо відомості про зумовлюваний товар вказані точно, то І. наз. закритим; відкритий І. надає право комісіонеру обрати виробника.

Індосамент (нім. indossament < лат. in - на і dossum - спина) - те саме, що і жиро.

Індосант (нім. indossant) - те саме, що і жирант.

Індосат (нім. indossat) - те саме, що і жират.

Інжиніринг (англ. 'enginnering') - інженерно-консультаційні послуги, виділені у самостійну сферу діяльності; комплекс послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, з обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних сільськогосподарських та інших об'єктів.

Інкаcо (італ. 'incasso') - вид банківської діяльності, при якій банк отримує гроші за різними документами від імені своїх клієнтів і за їх рахунок.

Інновація (лат. 'innovatio') - нововведення. Має такі значення: 1) внески коштів в економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки й технології;

2) нова техніка, технологія, яка є досягненням науково-технічного прогресу;

3) сучасні дослідження в різних галузях на основі нових підходів, наукового переосмислення.

Інсайдер (англ. 'insider') - фізична особа, яка завдяки своєму службовому становищу володіє конфіденціальною інформацією щодо фірми, підприємства.

Інсталяція (фр. 'installation') - монтаж та обладнання підприємства або установи.

Інтенсифікація [виробництва] (фр. 'intensification' лат. 'intensio' - напруження, зусилля + 'facio' - роблю) - напрям у розвитку суспільного виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва й управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів.

Інфляція (лат. 'infflatio' - роздмухування, розбухання 'inflo' вдуваю) - економічне явище, що викликається перевищенням загальної суми всіх грошових доходів, виплачуваних населенню, і різноманітних соціальних витрат над створеною у виробництві загальною вартістю товарної маси споживацького призначення і послуг населенню.

Іпотека (гр. 'hypothзkз' - застава) - 1) застава нерухомого майна для одержаної позики; 2) іпотечна позика ( І. кредит ) - грошова позичка , яка видається банком під заставу нерухомості; 3) заставна І. - боргове свідоцтво про заставу нерухомості, що видається банком боржнику.

К

Каверинг (англ. 'covering') - відкуп раніше проданих цінних паперів, товарів для припинення зобов'язань за угодами на строк, укладений біржовими спекулянтами.

Кадастр (фр. 'cadastre' 'katastichоn' - реєстр) - опис та оцінка об'єктів, що підлягають оподаткуванню.

Камбізм (англ. 'cambistry') - стратегія валютних операцій. Суть К. полягає в пошуках більш ефективних методів переведення коштів до іншої країни.

Камбіо (італ. 'cаmbio' - розмін) - позиковий лист, вексель.

Камбіст (італ. 'cambista' - міняйло) - особа, що займається вексельними операціями, а також торгівлею іноземними монетами.

“Кам-нью” (англ. 'cum new') - певна умова при купівлі акцій деяких корпорацій на фондовій біржі, згідно з якою покупцеві надається право на придбання акцій нових випусків даної корпорації.

Капітал (нім. 'kapital' лат. 'kapitalis' - головніший) -1) вартість, яка є засобом отримання додаткової вартості шляхом використання найманої праці; к. грошовий - кошти як джерело отримання прибутку, а також кошти, інвестовані в підприємство; к. фізичний - капітал у формі матеріальних засобів: машин, обладнання,будівель, споруд - всього, що може бути використане для виробництва товарів або послуг. “) переносно - вплив, авторитет; те, що становить велику цінність.

Карт-бланш (фр. 'carte blanche') - 1) чистий бланк, підписаний особою, що надає іншій особі право заповнити цей бланк текстом; 2) необмежені повноваження, повна свобода дій.

Картель (фр. 'cartello' - папір, документ) - асоціація незалежних промислових підприємств, виробників однотипної продукції, організація якої передбачає досягнення монопольного контролю певного ринку.

Каско (італ.)- страхування транспортних засобів.

Каф (англ. 'CAF') - умова в контрактах купівлі-продажу, яка визначає зобов'язання продавця і покупця щодо доставки товару та встановлення цін. Застосовується при морському та річному транспортуванні в міжнародній торгівлі.

Кворум (лат. 'quorum [praesentia sufficit]' - яких присутності достатньо) - кількість присутніх на зборах організації, достатня для визначення зборів правочинними.

Квота (лат. 'quot' - скільки) - 1) частка в загальному виробництві, збуті, експорті або імпорті продукції, яку встановлюють для учасників монополістичних об'єднань (картелів, синдикатів); 2) розмір податку з одиниці оподаткування.

Квотування (англ. 'quotation') - метод оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у встановленні кількісних обмежень (квот) експорту або імпорту товарів.

Клерк (англ. 'clerk', фр. 'clerc' лат. 'clericus' - духовна особа) - 1) в Англії і США конторник, діловод; 2) Франції, Бельгії, Нідерландах діловод, стажер при нотаріусі.

Клієнт (лат. 'clientis') - юридична або фізична особа, з якою підприємство знаходиться у будь-яких торговельних відносинах.

Кліринг (англ. 'clearing') - система безготівкових розрахунків шляхом зарахування взаємних вимог і зобов'язань всередині країни. К. являє собою систему безготівкових розрахунків між банками, здійснюваних розрахунковими палатами.

Ковернота страхова (англ. 'cover' - покривати + 'note' - короткий запис) - свідоцтво страхове, що видається брокером страхувачу та підтверджує укладання угоди страхування.

Командист (фр. 'commandite' - фінансування) - член товариства (компанії), що зветься командитним, учасники якого несуть спільну відповідальність у межах свого вкладу.

Комерсант (фр. 'commercant' лат. 'commercium' - торгівля) - приватний торговець.

Комерція (лат. 'commercium' - торгівля) - торгівля, діяльність, спрямована на одержання прибутку.

Комівояжер (фр. 'commis' - службовець + 'voyageur' - мандрівний) - роз'їзний агент торговельної фірми, який пропонує покупцям товари за зразками, каталогами тощо.

Комісіонер (фр. 'commissionnaire') - сторона у договорі про торговельну комісію, що виконує доручення іншої сторони за комісійну винагороду і за її рахунок, але від свого імені.

Комітент (фр. 'committentis' - той, що доручає) - особа, яка доручає комісіонерові укласти угоду від імені останнього, але за рахунок К.

Компанія (фр. 'compagnie') - торговельне, промислове, будь-яке інше підприємство, звичайно дрібне торговельно-промислове об'єднання бізнесменів, підприємців.

Конвенція (лат. 'conventio' - договір) - 1) угода, міжнародний договір з якихось спеціальних питань; 2) договір між підприємствами та організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва.

Конверсія (англ. 'conversion' - перетворення, зміна) - перехід на випуск нової продукції, зміна структури виробництва підприємства.

Конгломерат (лат. 'conglomeratus' - зібраний, накопичений) - одна з форм об'єднання підприємств, фірм, що працюють без будь-якої спільності вироблюваної продукції і технології.

Кондиція (лат. 'condicio' - умова, вимога) - 1) умови договору; 2) норми, стандарти, якість, сорт, яким має відповідати товар (продукція) за умовами договору.

Конкурент (лат. 'concurrens' - той, що змагається) - товаровиробник, розширення обсягів діяльності якого призводить до зменшення ринкової частини іншого товаровиробника.

Конкуренція (лат. 'concurrentia' - стикатися) - суперництво між товаровиробниками за кращі, більш вигідні економічні умови виробництва та реалізації товарів.

Коносамент (фр. 'connaissement' - знати, розумітися) - документ, що видається перевізником вантажовідправникові; він дає право його власнику розпоряджатися вантажем, зокрема, здійснювати угоди купівлі-продажу й застави.

Консалтинг (англ. 'consulting') - надання спеціалізованих консультаційних послуг відносно тієї чи іншої галузі господарювання.

Консенсус (лат. 'consensus' - згода, одностайність) - загальна угода в спірному питаннi, до якої приходять учасники зборів, форумів, конференцій, переговорів.

Консигнант (лат. 'consignantis' - той, що засвідчує) - власник товару, який продає його за кордон через комісіонера.

Консигнатор (лат. 'consigno') - посередник при експорті товарів.

Консигнація (лат. 'consignatio' - письмовий доказ) - форма комісійного продажу товарів за кордон, при якій їх володар відправляє своєму представнику, що знаходиться за кордоном, партії товарів для їх реалізації.

Консолі (англ. 'concols' скор. від 'consolidated annuites' - консолідована рента) - облігації державних довгострокових позик.

Консолідація (лат. 'consolidatio') - операцiя по перетворенню короткострокових позик у довгостроковi або безстроковi позики.

Консорціум (лат. 'consortium' - співучасть, спільність) - одна з форм монополій; угода групи банкiвських або промислових монополiй для спiльного здiйснення великих фінансових або комерційних операцiй.

Консультація (лат. consultatio - звертання за порадою) - 1) порада компетентного фахівця; 2) установа, що організує надання порад спеціалістами з певних питань.

Консумація (лат. consumptio) - споживання, використання, реалiзація товарів покупцям.

Консьюмеризм (англ. consumer) - організований рух громадян або державних організацій за розширення прав та посилення впливу покупців на продавців і виробників товару.

Контанго - ситуація, коли ціни на наявний товар вищі за котирування на строк угод, а ціни на товар з близькими строками поставки вищі, ніж на товар з віддаленими строками поставки.

Конто (італ. 'conto') - рахунок.

Контрабанда (італ. 'contrabando' 'contra' - проти + 'bando' - урядовий указ) - незаконне перевезення товарів або інших цінностей через державний кордон.

Контрагент (лат. 'contrahentis' - той, хто домовляється) - сторона в договорі.

Контракт (лат. 'contractus' - угода) - договір, угода із взаємними зобов'язаннями сторін; підписується, як правило, у письмовій формі.

Контрактанти (фр. 'contractant') - особи або організації, що приймають на себе певні зобов'язання за контрактом.

Контрактація (лат. 'contractus') - одна з форм зустрічної торгівлі, застосовується при закупці сільськогосподарської продукції. Використовують у випадках, коли має місце низька купівельна спроможність грошової одиниці та товарний дефіцит.

Контрафакція (фр. contrefaction - підробка) - 1) незаконне використання товарних знаків і знаків обслуговування; 2) підробка.

Контроверза (фр. 'controverse' лат. 'controversia') - розбіжність, спірне питання.

Конфедерація (лат. 'confoederatio' - спілка, об'єднання) - спілка, товариство, об'єднання якихось організацій.

Концерн (англ. 'concern' - об'єднання) - форма об'єднання з особливо високим рівнем концентрації і централізації капіталів.

Концесіонер - особа чи організація, яка одержала концесію.

Концесія (лат. 'concessio' - дозвіл, поступка) - договір на тимчасове здавання в експлуатацію іноземній державі, юридичній або фізичній особі (концесіонеру) на визначених сторонами умовах підприємств, земельних наділів тощо, а також цінностей з метою становлення або розвитку національної економіки.

Кооперація (лат. 'coopero' - співробітничаю) - 1) форма організації праці, за якої певна кількість людей спільно бере участь в одному й тому ж або різних, але пов'язаних між собою виробничих процесах; 2) добровільні об'єднання людей для спільної господарської діяльності.

Кореспондент (фр. 'correspondant' лат. 'correspondere' - відповідати, повідомляти) - банк або інша фінансова організація, що представляє інтереси іншої подібної організації в даному місті, або в даній країні.

Корпорація - (лат. corporatio - спілка) - добровільне об'єднання фізичних і юридичних осіб, зв`язаних між собою зобов'язаннями по створенню і забезпеченню діяльності господарського підприємства.

Котирування (фр. 'coter', букв. - розмічати, нумерувати) - встановлення курсу валюти, тобто визначення її вартості в іноземних валютах.

Кредит (лат. 'credit', букв. - він вірить) - права сторона бухгалтерського рахунку; на кредит активних рахунків записують вибуття цінностей, пасивних - надходження.

Кредит (лат. 'creditim' - позика 'credo' - вірю, довіряю) - продаж товарів з відстрочкою платежу або передача на строк грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення.

Кулісьє (фр. 'coulissier') - неофіційний біржовий посередник, який без участі офіційних маклерів укладає біржові угоди.

Купюра (фр. 'coupure' 'couper' - різати) - грошові знаки різної вартості, а також облігації та подібні цінні папери.

Кур'єр (фр. 'courrier') - 1) службовець, який розносить ділові папери;

2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Куртаж (фр. 'courtage' 'courtier' - посередник) - винагорода маклеру за посередництво при здійсненні біржової операції.

Куртьє (фр. 'courtier') - посередник.

Кухандель (нім. 'kuggandel') - закулісні переговори, закулісна торгівля.

Л

Лаж (італ. 'l`aggio') - 1) підвищення ринкової “ціни” золота в паперових грошах, що стихійно встановлюється на ринку.

Латифундія (італ. 'latifundium' 'latus' - широкий + 'fundus' - земля, маєток) - велике приватне земельне володіння, маєток, помістя.

Легат (лат. 'legatum' - належне за заповітом) - у заповіті доручення спадкоємцю виплатити якійсь особі певну суму або передати їй певне майно.

Лейбл (англ. 'label' - етикетка) - невеличка фірмова етикетка на одязі, вид товарного знаку, що має також декоративне значення.

Ленд-ліз (англ. 'lend-lease' 'lend' - давати в борг + 'lease' - здавати в оренду)- система передачі в США в позику або оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо країнам антигітлерівської коаліції під час другої світової війни.

Лендлорд (англ. 'land lord' - помічник) - великий землевласник в Англії.

Лібералізація (нім. 'liberalisierung' - більший) - в економіці зняття обмежень, лімітів оптових та роздрібних цін на будь-які продукти; частіше - збільшення цін.

Лібор (англ. 'LIBOR' London Interbank Offered Rate) - середня ставка процента, за якою лондонські банки надають позику надійним банкам на ринку євровалют.

Лізинг - здавання в тимчасове користування майна (різних видів технічних засобів, будівель, споруд) з періодичною оплатою його вартості.

Лімітед, ЛТД (англ. 'Limited', 'Ltd') - визначення обмеженої відповідальності компанії за зобов'язаннями.

Ліндз енд легз (англ. 'leands and lags') - маніпулювання строками проведення розрахунків з метою отримання фінансових та інших вигід.

Лістинг (англ. 'listing') - допуск цінних паперів на біржу; якщо цінні папери зареєстровані на біржі, то можна проводити операції з їхньої купівлі-продажу.

Ліфо (англ. LIFO 'last - in - first - out') - 1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей за цінами останньої партії, що надійшла або виготовлена; 2) метод розрахунку процентів з достроковим вилученням частини внеску з банку, що забезпечує вкладнику виграш в процентних сумах, оскільки за цим методом знімаються суми, які надійшли на рахунок останніми.

Ліцензіар (англ. 'licenser') - юридична особа, власник винаходу, патенту або технологічних знань, який видає ліцензіату ліцензію на використання своїх прав на визначений час.

Ліцензіат (лат. 'licentiatus' - допущений) - фізична або юридична особа, яка в ліцензійній угоді виступає як покупець ліценції.

Ліцензія (лат. 'licentia' - право, дозвіл) - дозвіл, що видається патентовласником іншій юридичній або фізичній особі на комерційне використання винаходу, який захищено патентом, на обумовлений строк та за визначену винагороду. Право власності на винахід залишається за ліцензіаром.

Локо (лат. 'loco' - на місці) - 1) ціна товару, визначена за місцем перебування його (без урахування доставки); 2) угода про купівлю-продаж іноземної валюти або цінних паперів, розрахунки.

Ломбард (італ.) - кредитна установа, що надає населенню позики за певний процент під заставу цінних речей.

Лоро, лоро-конто (англ. 'laro account' - їхній рахунок) - рахунок, відкритий банком своєму кореспондентові для внесення сум, що надходять на його користь.

Лот - обсяг товару в натуральному вираженні. Використовується для проведення торгів як типова одиниця купівлі - продажу. Лот визначається з урахуванням вантажопідіймальності транспортних засобів.

Лукративний (лат. 'lucrativus') - доходний, прибутковий, грошовий.

М

Маклер (нім. 'makler') - професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод у капіталістичних країнах.

Манко (італ. 'manco', букв. - менше) - недовага товару, недостача.

Маржа (фр. 'marge' - край, межа) - 1) різниця між біржовою ціною товару і найбільшим розміром можливої позики під цей товар; 2) різниця між ціною, визначеною в біржовому бюлетені, та ціною покупця.

Маркетинг (англ. 'marketing' - торгівля, продаж) - комплексна система заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтується на вивченні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців.

Маркувати (фр. 'marquer') - ставити на виріб або упаковку клеймо з технічною характеристикою продукції із зазначенням виробника. Матракаж (фр. 'matraguage') - радіотелевізійна реклама, в якій нескінченно повторюються фрази (малюнки, пісеньки, мовні трафарети тощо) до знесилення слухача (глядача).

Медіо (лат. 'medium' - середина) - строк виконання біржових угод, встановлюється на середину місяця.

Менеджери (англ. 'managers' 'manage' - керувати) - специфiчний соціальний прошарок сучасного суспільства, включає найманих професійних керуючих (директори підприємств, керівники окремих підрозділів) у концернах, трестах.

Менеджмент (англ. 'management' - управління) - мистецтво керування інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної виробничої діяльності.

Меркантильний (фр. 'mercantile' італ. 'mercante' - торговець) -
1) торговельний, комерційний; 2) переносно - своєкорисливий, пов`язаний з матеріальною вигодою.

Модус вівенді (лат. 'modus vivendi', букв. - спосіб життя) - у міжнародному праві - тимчасова, звичайно короткострокова угода, що її укладають, коли обставини не створюють умов для досягнення постійного або довготривалого договору.

Моніторинг (англ. 'monitor') - систематичне співставлення дійсного становища фірми або організації з бажаним.

Монополія (гр. 'monos' - один + 'poleo' - продаю) - 1) виключне право на володіння чим-небудь або здійснення якихось заходів; 2) характерне для капіталізму панування в певній галузі; 3) зосередження будь-чого в розпорядженні держави, однієї організації, фірми, особи тощо.

Монопсія (гр. 'monos', 'opsonia') - ситуація на ринку, коли одному покупцю протистоїть велика кількість продавців. Найбільш типовим проявом М. є державні закупки сільгоспродукції, озброєння тощо.

Мораторій (лат. 'moratorius' - затримуючий, уповільнюючий) - відстрочка платежів, встановлена урядом на певний час у зв'язку з настанням надзвичайних обставин - війни, стихійного лиха тощо.

Мультипак (англ. 'multipack') - контейнерна упаковка, в якій знаходиться декілька одиниць індивідуального упакованого товару.

Н

“Нау” рахунок (англ. 'NOW' 'negotiable orders of withdrawal' + 'account') - різновид рахунків, які займають проміжне положення між ощадними та поточними рахунками. Їх характерна особливість полягає в тому, що їх власники мають право за повідомленням за 30 днів виписувати накази „про вилучення” коштів i використовувати їх (накази) для платежів нарівні з чеком.


Подобные документы

 • Написання подвоєних і неподвоєних приголосних у словах іншомовного походження. Передача звука j та голосних. Апостроф перед я, ю, є, ї. Знак м'якшення після приголосних д, т, з, с, л, н. Відмінювання слів іншомовного походження. Правила правопису прізвищ.

  конспект урока [39,6 K], добавлен 10.03.2011

 • Давня та сучасна українська лексикографія. Поняття словника. Орфографічний словник української мови. Тлумачний словник української мови. Словник синонімів української мови. Винекнення лексикографії з практичних потреб пояснення незрозумілих слів.

  реферат [33,0 K], добавлен 25.01.2009

 • Словник вживаних іншомовних запозичуваних слів в українській мові. Значення іншомовних слів: авеню, авокадо, будуар, берет, віньєтка, вуаль, гамак, ґофри, діадема, дриль, екіпаж, жакет, жокей, зонт, індивідуум, йогурт, йод, кардіограма, каньйон та ін.

  презентация [5,6 M], добавлен 20.10.2017

 • Дослідження складних слів у мовознавстві. Визначення композитів та юкстапозитів. Словоскладання в мовних терміносистемах. Закономірності побудови складних слів українського походження в творах Ліни Костенко. Семантична класифікація одноструктурних слів.

  дипломная работа [100,4 K], добавлен 03.10.2014

 • Історія розробки проекту. Його обговорення та оцінка у середовищі лінгвістів. Зміни та доповнення до українського правопису у питомих українських словах. Написання слів іншомовного походження. Розгортання кампанії проти запроектованих нововведень.

  реферат [26,2 K], добавлен 01.04.2016

 • Види мовностилістичних порушень у засобах масової інформації: акцентуаційні та синтаксичні помилки, нехтування синтаксичними особливостями усного тексту та вживання слів іншомовного походження. Обґрунтування та пояснення виникнення найпоширеніших помилок.

  курсовая работа [65,5 K], добавлен 29.11.2012

 • Поняття архаїзми, напрямки дослідження архаїзмів в лексикографі. Тематичнi групи архаїзмiв, значення слiв архаїзмiв у тлумачному словнику української мови А. Iвченка. Співвідношення архаїчного значення слів, особливості створення сучасних словників.

  реферат [33,1 K], добавлен 16.08.2010

 • Вигук та звуконаслідування як частини української мови, відвигукові одиниці: поняття, особливості, класифікація. Структурно-семантичний зміст та функціональна характеристика вигуків і ономатопоетичних слів. Стилістичне використання вигукової лексики.

  курсовая работа [92,4 K], добавлен 18.09.2014

 • Закріплення державної мови традицією або законодавством. Українська мова - мова корінного населення України. Поширення викладання мови в навчальних закладах. Розвиток літературної мови за рахунок повернення вилучених слів та слів регіонального походження.

  контрольная работа [20,8 K], добавлен 10.12.2011

 • Характерні риси сучасної української літературної мови та особливості її використання. Історія становлення української графіки й орфографії, видання "Українського правопису" 1945 р. Походження іноземних слів, що використовуються в літературній мові.

  реферат [24,7 K], добавлен 04.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.