Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові

Огляд теоретичної літератури, присвяченої проблемі модальності. Визначення сутності ймовірності як одного з видів категорії модальності. Способи об'єктивації ймовірності. Характеристика умов реалізації способів вираження ймовірності в німецькій мові.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.12.2011
Размер файла 54,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ВИСНОВКИ

Дана роботи присвячена розгляду лексико-граматичним засобам вираження ймовірності у сучасній німецькій мові. В даній роботі розглянуто теорію, яка вказує на характер відображених в реченнях об'єктивних зв'язків, які в свою чергу, вказують на ступінь достовірності змісту речення з точки зору мовця.

Аналіз прикладів модальних засобів вираження ймовірності в сучасній німецькій мові, дають підстави припустити, що категорія модальності служить категорією вираження модальних интенцій мовця, у даному дослідженні.

Таким чином, ми дізналися, що основними засобами вираженння ймовірності у сучасній німецькій мові є модальні дієслова, модальні слова, модальні частки, фразеологізми та фразеологічні структури.

Але все ж таки, я вважаю, що найбільш частим засобом вираження ймовірності або припущення в німецькій мові є модальні слова, модальні дієслова та модальні частки. Модальні діслова передають різні види припущення, ймовірності. Вони виражають припущення більш конкретно та деференційовано, чим кон'юктив. За допомогою модальних дієслів можна виразити найтонші відтінки ймовірності, сумніву. Модальні дієслова сучасної німецької мови властиві усній розмовній мові німецького народу. Їх широке вживання відображено у художній літературі, і як правило пов'язано з діалогами та прямою мовою.

Та все ж, я вважаю, що модальні частки також не менш важливі у даному питанні. Оскільки вживання їх не поступається вживанню модальних слів та дієслів у звичайній щоденній мові, вони є майже невід'ємною частиною мови. Хоч вони і не є повністю оформленою категорією слів, вони широко вживаються в сучасній німецькій мові, доповнюючи та уточнюючи семантику інших засобів вираження припущення.

Як вже було згадано, цілком особливе місце серед найбільш вживаних засобів вираження сумніву займають модальні дієслова та частки. Вони не просто виражають ті чи інші думки людей, але й передають їх найбільш ідеоматичною та своєрідною формою. Вони додають до усної мови немецького народу ємоційного колориту і незрівнянну виразність, це найбільш живі та безпосередні засоби передачі думок та почуттів людини, що стало предметом докладного вивчення.

Речення з модальнім дієсловом vielleicht завжди має оцінювальний характер і є як правило окличним реченням. В таких окликах мовець виражає своє здивування, захоплення, подив. Не важко помітити, що емоційний окрас наведених прикладів досить різний. Модальна частка vielleicht експресивно підкреслює емоційний окрас речення. Якщо висловлювання позбавити цієї модальної частки, то емоційний окрас буде передаватися через інтонацію, й у письмові мові емоційний окрас може залишитися непоміченим.

Ми побачили, що у німецькій мові дуже велике число фразеологічних виразів, які також виражають ймовірність у сучасній німецькій мові. Тому можна бачити, що ймовірність може виражати не тільки окремі слова, а навіть фрази.

Інтонацію можна вважати допоміжним засобом, завдяки якому досягається максимальний ефект впливу способів вираження ймовірності в німецькій мові.

Список використаної літератури

1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М.,1955. - 391с.

2. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. Из-во.: Наука, М.-Л.,1964. - 106с.

3. Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка. Система отношений и система построения. Л.: Наука, 1973. - 336с.

4. Ахманова O.С., Мельчук И. А. и др. О точных методах исследования языка. М.,1961. - 162с.

5. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М .,1955. - 416с.

6. Беляева Е.И. Функционально-семантическое поле модальности в английском и русском языках. Воронеж,1985.- 180с.

7. Виноградова В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. М.-П.,1950. - 126с.

8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.,1981.- 144с.

9.Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М.: Просвещение, 1969. - 184с.

10.Гуревич В. А. Употребление модальных слов в современном немецком языке. Автореф. канд. дис. д-ра фил. наук / ЛГУ. Л., 1959. - 43c.

11.Дресслер В.Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистики. М.,1978. - 250с.

12.Ермолаева Л.С. К вопросу о разграничении модальных слов и частиц/На материале немецкого и английского языков/. Иностранные языки в школе. М.,1963.Вып.3 - 158c.

13. Ермолаева Л.С. Очерки по сопоставительной грамматике германских языков. Б-ка филолога. Из-во "Высшая школа". М.,1987. - 127c.

14. Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных германских языках.Автореф.канд.дисс.М.,1964. - 14c.

15. Зверева Е. А. Научная речь и модальность. - Л.: Наука, 1983. - 158c.

16. Крашенинникова Е.А. Модальные частицы и глаголы в немецком языке.М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1958. - 188c.

17. Панфилов В.3. Категория модальности и её роль в конструировании структуры предложения и суждения // Вопросы языкознания.1977,№4. - с.37-48

18. Пророкова В.М. Слова - „приправы» и слова - „заплаты». Модальные частицы в немецкой разговорной речи: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1991. - 127с.

19. Торопова H.A. Семантика и функции частиц / под. ред. Л.Б.Гарифулина. Саратов: Изд-во Самарского университета, 1980. - 340c.

20. Чхаидзе Ц.Ю.Соотношение субъективного и объективного в категории текстовой модальности //Актуальные проблемы сравнительного языкознания. М.,1989. - 208с.

21. Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике.Из-во "Высшая школа".М.,1970. - 198с.

22. DrushininaV. V., Kцhler C. Modalitдt in der Rede. M.: Высшая школа, 1986.

23. Kummer M. Modalpartikeln. Bonn: Inter Nationes, 1990. - 212c.

24. Paul G. Deutsche Grammatik. Bd. 1-5. Halle, 1916--1920. - 142c.

Список використаних словників

25. Большой энциклопедический словарь. Языкознание Гл. ред. В.Н.Ярцева. М.,1998. - 685c.

26. Большой энциклопедический словарь. - 2-е издание, перераб. и доп.-М: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1999. - 736с.

27 .Немецко-русский словарь. / Под. ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой. - М., «Русский язык», 1976. - 969с.

28. Толковый словарь русского языка. Том 1. / Под ред. Д.Н. Ушакова. - М.: ООО «Издательство Астрель», 000 «Издательство АСТ», 2000. - 848с.

Список використаної ілюстративної літератури

29. Bergius C.C. „Rettung aus Seenot“. Mьnchen, 1979. - 385с.

30. Cordes Alexandra „Liebe in Gefahr“. Mьnchen, 1979. - 512с.

31. Remarque Erich Maria „Im Westen nichts Neues“. Berlin, 1929 - 415с.

32. Schwanitz Dietrisch ''Der Zirkel''.Berlin,2001. - 300с

33. Max Frisch “Homo faber”.Berlin,1999. - 202c.

Додаток

Es durchaus fьr mцglich ... - це абсолютно можливо…

Ich halte es nicht fьr ausgeschlossen ... - я вважаю, що це не виключено…

Es ist denkbar... - це можливо

Ich glaube... - Думаю…/Здається…

Es spricht vieles dafьr ... - Це багато про, що говорить…

Ich nehme stark an ... - я допускаю…

Es sieht so aus, als ob ... - схоже на те, що…

Alles spricht dafьr... - все говорить проте, що…

Ich habe den Eindruck ... - у мене таке враження…

Ich bin gar nicht sicher ... - я не зовсім впевнений…

Nach meiner Ansicht (Meinung)... - на мою думку…

Dem Anschein nach... - на вигляд…

Ich zweifle daran... - я сумніваюсь…

Ich mцchte bezweifeln, daЯ ... - я мало не почав сумніватися, що…

Ich bin (nicht) davon ьberzeugt, daЯ... - я (не) впевнений, що…

Ich bin nicht ganz davon ьberzeugt... - я не зовсім впевнений…

Es ist zu bezweifeln ... - підлягає сумніву…

Es ist die Frage, ob ... - питання в тому, чи…

Es scheint mir (fraglich), daЯ (ob)... - мені здається, що…

Ich mцchte doch bezweifeln, ob ... - проте я невпевнений, чи…

Ich mцchte offenlassen, ob ... - я невпевнений, чи…

Meines Erachtens mьЯte noch geklдrt werden, ob ... - я невпевнений у своїх припущеннях, щодо…

Ich habe (doch) gewisse Zweifel daran, daЯ ... - проте, звичайно ж у мене є сумніви, щодо…

Ich bin ganz und gar nicht (davon) ьberzeugt... - я зовсім невпевнений…

Ich habe die stдrkste Zweifel (daran), daЯ... - у мене великий сумнів щодо…

Ich zweifle ganz entschieden daran, daЯ... - я зовсім невпевнений, що…

Ich bezweifle sehr (ganz entschieden), daЯ ... - я безперечно сумніваюсь, що…

Ich bezweifle durchaus, daЯ... - я абсолютно невпевнений, що…

Ich bezweifle auf jeden Fall, daЯ ... - у всякому випадку, я сумніваюсь, що…

vielleicht - можливо

mцglicherweise - можливо, що

sicherlich - мабуть

offenbar - очевидно

anscheinend - очевидно

hцchst wahrscheinlich - цілком імовірно

wohl - мабуть

wahrscheinlich - можливо

wohl mцglich - імовірно

vermutlich - цілком імовірно

mцglich - можливо

unsicher - невпевнено

zweifelhaft - сумнівний

frаglich - сумнівний

annehmen - припускати

hцchst - у найвищій мірі

die Vermutung - припущення

die MutmaЯung - догадка

die Voraussetzung - припущення

die Prдmisse - припущення

die Prдsumtion - припущення

Annahme - гіпотеза, припущення, догадка

die Duldung - допущення

die Einrдumung - допущення

die Aussicht - надія

die Mцglichkeit - можливість

das Verhдltnisse - можливість

die Gelegenheit - можливість

die Feasibility - імовірність

das Vermцgen - імовірність

unterstellen - припускати, допускати

vermuten - припускати, здогадуватись

sich in Vermutungen verlieren - губитися в здогадах

die Annahme liegt nahe - можна допустити

in der Annahme, dass - допускаючи, що

ich habe Grund zu der Annahme, dass - я маю всі підстави пруститу, що

man nimmt allgemein an, dass - вважається, що

nehmen wir (den Fall) an, dass - припустимо, що

als wahr unterstellen - прийняти за істину

vorausgesetzt, dass - припускаючи, що

angenommen, dass - припустимо, що

soviel sich vermuten lдsst - наскільки можна припустити

angenommen, es sei so, nehmen wir an, dass es so ist - припустимо, що це так

РЕЦЕНЗІЯ

до курсової роботи

«Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові»

студентки групи ПР-51

Пікулицької Ельвіри Анатоліївни

Курсова робота присвячена дослідженню особливостей вираження ймовірності у німецькій мові, а саме вивченню, як за допомогою лексичних, граматичних і фонетичних одиниць вона виражається у мові. Тема курсової роботи, безумовно, цікава в контексті актуалізаціїї проблем, пов'язаних з визначенням сутності і реалізацією способів вираження ймовірності в німецькій мові. В дослідженні зроблено спробу довести важливість визначення всіх можливих способів об'єктивації ймовірності та з'ясування умов реалізації виявлених способів вираження ймовірності в німецькій мові.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі мотивується мета дослідження, з'ясовуються найважливіші завдання роботи.

Матеріал курсової роботи представляє собою практичний інтерес для філологів, методистів та студентів гуманітарних спеціальностей. Курсова робота виконана без істотних помилок і зауважень, оформлена відповідно до вимог вищої школи. Тема дослідження розкрита з достатньою повнотою. Курсова робота заслуговує на оцінку « » .

Рецензент

Рекомендація

На курсову роботу з філології

студентки групи ПР-51 Пікулицької Е.А.

«Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові»

У курсовій роботі на тему «Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові» розглядаються засоби вираження ймовірності у німецькій мові.

Актуальність роботи полягає у тому, що існує невелике число лінгвістичних досліджень на цю тему, що свідчить про актуальність вибору теми, а новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше систематизуються всі мовні засоби.

Вибір студенткою засобів вираження ймовірності у якості об'єкта дослідження є доречним, оскільки саме цей об'єкт виступає у якості основного фактора впливу на вираження сумніву, невпевненості у розмові. Мету курсової роботи реалізовано: визначено сутності ймовірності як одного з видів категорії модальності, виявлено всі можливі способи об'єктивації ймовірності в мові, з'ясовано умови реалізації виявлених способів вираження ймовірності в німецькій мові. Досягнута ціль курсової роботи: виділено основні засоби вираження ймовірності в німецькій мові.

Висновки щодо проблеми визначення і реалізації засобів вираження ймовірності в німецькій мові є об'єктивним та обґрунтованим.

Беручи до уваги вищезазначене, можна вважати, що курсова робота Пікулицької Е.А. «Вираження ймовірності в сучасній німецькій мові» відповідає вимогам до наукових праць даного типу і рекомендована до захисту.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.