Іншомовні запозичення в словниковому складі англійської мови

Роль запозичень в різних мовах і головні фактори, що впливають на неї. Вплив інших мов на англійську та навпаки. Словотворчі елементи іспанського походження. Лексичні особливості мови сучасної преси Іспанії. Варіанти та етапи словотворчого процесу.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2015
Размер файла 42,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Місце іншомовних запозичень в словниковому складі англійської мови

Роль запозичень в різних мовах неоднакова і залежить від конкретних умов розвитку кожної мови. Відсоток запозичень в англійській мові є значно вищим, ніж в інших мовах. В англійської мови порівняно з іншими мовами була можливість запозичувати іншомовні слова за умов безпосереднього контакту: спочатку з іноземними завойовниками, які постійно змінювали один одного на Британських островах, а пізніше завдяки торговій експансії і колонізаторській активності самих англійців. Підраховано, що кількість одвічних слів в англійському словнику складає лише 30%. Ця обставина стала для багатьох дослідників причиною перебільшення значення запозичень, вони стверджували, що англійська мова не німецька, а романо-німецька, розглядаючи змішаний характер англійської лексики як її найважливішу особливість. Деякі вчені (зокрема, Мейе) навіть вважали, що лексика настільки легко запозичується розвинутими мовами, що є нехарактерною для мовної специфіки.

Процес запозичення іншомовних лексичних одиниць зумовлений внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначення нових понять і реалій), а також екстралінгвальними чинниками (мовними контактами, що відбуваються). Іншомовні запозичення входять до англомовної лексики на позначення понять, головним чином, у сфері повсякденного життя. Вони підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції. Запозичення створюють деривати шляхом метонімічних і метафоричних переносів. Експресивність запозичень є важливим показником глибини лексичної асиміляції іншомовних слів у сфері англомовної лексики. [1, с. 4]

1.1 Вплив інших мов на англійську

Той чи інший вплив однієї мови на іншу завжди пояснюється історичними причинами: війни, завоювання, подорожі, торгівля стають причинами тісних взаємозв'язків між різними мовами. Інтенсивність запозичення іншомовних слів є відмінною в різні періоди. В залежності від конкретних історичних умов вона іноді збільшується, а іноді, навпаки, зменшується. При цьому ступінь впливу однієї мови на іншу у значній мірі залежить від мовного фактору, а саме від ступеню близькості взаємодіючих мов, та від того, яка в них спорідненість між собою.

Помилкові уявлення щодо проблеми запозичень, які існували в лінгвістиці, торкаються не лише перебільшення їх ролі в розвитку мови. Підхід до цієї теми був одностороннім і формальним. Дослідників цікавили здебільшого джерела і дати запозичень і, в кращому випадку, історичні причини і умови запозичення. [3, с. 5-6]

При всій необхідності цих даних обмежуватись ними в жодному разі не потрібно. Тепер вчених цікавить не тільки звідки і чому прийшло запозичене слово, але і те, як воно асимілювалося в мові, як співпало з її граматичною будовою і фонетичними нормами, як змінило своє значення, і які зміни були викликані з його появою в словниковому складі мови, яка його запозичила. Власне кажучи, про необхідність саме такого підходу до запозичень окремі російські вчені зазначали вже давно.

Внаслідок системного характеру мови загалом, і зокрема лексики, ніяке нове поповнення словника запозиченими словами не може пройти безслідно для решти словникового запасу. Зазвичай, запозичене слово набуває одне чи декілька значень слів, які семантично є близькими до нього, і які вже раніше існували в мові. При цьому відбувається перегрупування в структурі змісту, тобто, будь-яке другорядне значення може стати центральним і навпаки. Нерідко відбувається і витіснення слів з мови, які є з новим словом близькими за значенням. Відбувається це тому, що тривале співіснування цілковитих синонімів в мові є неможливим, відтак завжди їх значення ліквідуються або розмежовується, чи з мови витісняються непотрібні слова.

Слід зазначити, що запозичені слова, які закріпились в мові, не завжди витісняють відповідні одвічні слова. Викликані ними зміни в словниковому складі можуть проявитися в стилістичному перегрупуванні чи в розмежуванні значень. Наприклад, запозичені слова people (франц. peuple) і remain (давньофранц. remainder) відтіснили одвічні слова folkі abide, перше в розмовну, а друге в поетичну сфери вживання. [6, с. 5-6]

При цьому слово folkо тримало дещо специфічний емоціональний відтінок і додаткове значення. Воно вживається тоді, коли ми говоримо про свою сім'ю, про своїх земляків, односельчан та ін. Це слово є широко вживаним в народній розмовній мові і в народній творчості і недарма входить до складу терміну folklore.

1.2 Запозичення в лексичній системі мови

Запозичення становлять особливий пласт лексики як з точки зору процесів номінації, так і в плані вмотивованості. Втрата колишніх асоціативних зв'язків, які існували в мові, з якого вони запозичені, тягне за собою і втрату можливо властивого запозичених слів у мові джерела мотивованості. Це викликає суттєві труднощі при розпізнаванні їх сенсу в процесі сприйняття мови. Запозичення як процес використання елементів однієї мови в іншому обумовлено суперечливою природою мовного знака: його довільністю як роздільної запозичення силою і мимовільністю як перешкоджає запозичення чинником. Цим, мабуть, і пояснюється та обставина, що процес запозичення в сучасній англійській мові, як, втім, і в російській мові, за наявними даними, дуже непродуктивний. [12, с. 7]

У кількісному відношенні він значно поступається таким процесам номінації, як словотвір і семантична деривація (словотвір). Сказане, проте, не означає, що частка запозичень в сучасній англійській мові не настільки велика. Запозичені приблизно з 50 мов світу, лексичні одиниці становлять майже 75% словникового складу англійської мови і включають пласти лексики, запозичені в різні історичні епохи і під впливом різних умов розвитку та існування. Серед них - історичні, географічні, соціальні, економічні, культурні та інші умови. Будучи результатом тривалого історичного взаємодії мов, запозичення як процес і запозичення як результат цього процесу є значний інтерес для історії мови, в рамках якої отримують детальне висвітлення не тільки причини запозичень, а й їхні мови-джерела.

Цікаві також шляхи, форми і типи запозичень, а також перетворення, які зазнає запозичене слово в новій для нього мовному середовищі. Запозичення цікаві, насамперед, тим, який вплив вони роблять на системне пристрій лексики конкретної мови, а також своїм особливим, у разі збереження низки генетичних характеристик, роботою в запозиченні їхньою мовою. [13, с. 7]

2. Словотворчі елементи іспанського походження

Історія запозичень більш ніж яка-небудь інша область словникового складу пов'язана з історією народу та самє в його стосунках з іншими народами. Якщо розглядати словниковий склад англійської мови, то усі слова, що входять в нього, слід вважати англійськими, за винятком таких слів, які своєю формою видають своє іноземне походження.

Але таких слів в англійській мові досить мало. Пригнічуюча маса слів сприймається в сучасній мові як слова англійські, як би не було їх дійсне походження. На самій же справі споконвічно англійськими є слова, відомі із староанглійського періоду. Ці слова складають менше половини англійської лексики. Інша частина словникової мови - слова іншомовного походження, що прийшли з латинської, грецької, французької, іспанської, скандинавської та інших мов. Слова іншомовного походження називають запозиченними.

Запозичення в різних мовах по-різному впливали на збагачення словникового складу. У деяких мовах вони не мали такого впливу, що могло б істотно відбитися на словниковому складі мови. В інших мовах запозичення в різні історичні епохи мали настільки істотний вплив на словниковий склад мови, що навіть службові слова, як, наприклад, займенники, прийменники, запозичені з інших мов, витісняли споконвічні службові слова. [6, с. 8-9]

У процесі тривалої історії свого розвитку англійська мова сприйняв значна кількість іноземних слів, тим чи іншим шляхом проникли в словник. У числі цих слів є й службові слова, і словотворчі морфеми. Така величезна кількість запозичених слів в англійській мові дає підставу деяким лінгвістам стверджувати, що англійська мова втратила свою самобутність, що він являє собою «гібридний мову». Смирницький А.В., наприклад, стверджує, що словотворча здатність англійської мови почала помітно затухати у зв'язку з тією легкістю, з якою ця мова звертається до інших мов в разі необхідності позначення нового поняття. [13, с. 34-36]

2.1 Способи запозичення словникових одиниць

В одних мовах запозичення не зробили істотного впливу, в інших, походячи в різні історичні епохи, мали настільки істотний вплив на словниковий склад мови, що перетворенням піддавалися навіть службові слова. У лексичному складі англійської мови запозичення мають незаперечне значення: він буквально зітканий із «чужинних» коренів, суфіксів і приставок (словотворчих морфем). Отже, ця тема особливо актуальна для тих, хто вивчає іноземну мову, вона завжди буде цікава і, завдяки незліченної кількості матеріалу для розгляду і дослідження, постійно буде породжувати нові теми для суперечок і дискусій.

Процес вступу в словник іншомовних елементів підрозділяється на два етапи: «ранній» і «пізній». Роль іспанських слів першого періоду ще незначна; в основному це були слова, що вже раніше увійшли до британського англійського. [5, с. 9-10]

Мова є живою, вона дихає, розвивається, «хворіє» (наприклад, обростає словами-паразитами), - багато в чому відбуваються процеси аналогічні тим, що зазнає людський організм. Істотна відмінність, як на нас, лише в одному: мови вмирають і народжуються значно рідше.

У радянському мовознавстві проблемі взаємодії англійської і іспанської мов досі було приділено мало уваги.

Серед основних способів запозичення лексики - транскрипція, транслітерація, калькування і семантичне запозичення. [14, с. 9-10]

Транскрипція (фонетичний спосіб) - це таке запозичення словникової одиниці, при якому зберігається її звукова форма (іноді трохи видозмінена відповідно до фонетичними особливостями мови, до якого слово запозичується). Таким способом з англійської мови запозичені слова football, trailer, jeans sport, labour, travel, people, castle, fortress та інші. В англійській мові запозичені з французької regime, ballet, bouquet і безліч інших. Такі слова характеризуються тим, що їх загальний звуковий комплекс виявляється для мови, що запозичить новим, хоча кожен із складових їх звуків, за рідкісними винятками, замінюється звуком мови, у який вони потрапляють.

Транслітерація - Це спосіб запозичення, при якому запозичується написання іноземного слова: літери запозиченого слова замінюються літерами рідної мови. При транслітерації слово читається за правилами читання рідної мови. Методом транслітерації з англійської мови в російський запозичені слова круїз (cruise), мотель (motel), клуб (club). Транслітерований при запозиченні з англійської також багато власні імена: Вашингтон (Washington), Техас (Texas), Лондон (London). В англійській мові багато слів грецького, латинського та французького походження, які зберегли свої графічні особливості, хоча і читаються за правилами англійської мови.

Калькування - це спосіб запозичення, при якому запозичуються асоціативне значення і структурна модель слова або словосполучення. Кальками називаються запозичення у вигляді буквального перекладу іноземного слова або виразу, тобто точного відтворення його засобами приймаючої мови із збереженням морфологічної структури та мотивування. При калькировании компоненти заимствуемого слова або словосполучення перекладаються окремо і з'єднуються за зразком іноземного слова або словосполучення. Наприклад, німецьке іменник Vaterland, перекладене по частинах, дало англійську кальку Fatherland; російське іменник «самогубство» - калька латинського suicide (sui - «себе», cide - «вбивство»); англійське іменник self - service, запозичене в російську мову методом калькування, має форму «самообслуговування». [14, с. 11]

Такими кальками є, наприклад, багато що стали інтернаціональними запозичення з мови індіанців: pale - face «блідолиций», pipe of peace «трубка світу». Багато калік серед запозичень з російської: palace of culture, house of rest.

Методом калькування в англійській мові створена велика кількість слів і фразеологічних одиниць на базі латинської та французької мов. Кальками є, наприклад, такі словникові одиниці: below one `s dignity - «нижче своєї гідності» (з лат. infra dignitatem); under consideration - «обговорюваний» (з лат. sub juice); vicious circle - «порочне коло» (з лат. circulus vitiosus); masterpiece - «шедевр» (з франц. chef d `oeuvre) still life - «натюрморт» (з франц. nature mort); pen name - «псевдонім» (з франц. nom de plume) та інші.

Семантичне запозичення - це запозичення нового значення, часто переносного, до вже наявного в мові слова. Слова pioneer та brigade існували в англійській мові і до проникнення в нього «совєтизму», але значення: «член дитячої комуністичної організації`» і «трудовий колектив» вони отримали під впливом російської мови післяжовтневого періоду.

Семантичні запозичення відбуваються особливо легко в близькоспоріднених мовах. Цілий ряд прикладів можна знайти серед скандинавських запозичень. Так, наприклад, давньо-англійське дієслово dwellan, «блукати, зволікати», під впливом древнескандінавского dveljawun, розвинувся в сучасній англійській в dwell, «жити». Таким чином, в звуковому відношенні dwell сходить до англійської, а в семантичному до скандинавському дієслова. [3, с. 11].

2.2 Мова як засіб комунікації

Актуальність іспанської мови для жителів США величезна. В якості іноземної мови, іі вивчають більшість шкіл і коледжів Америки. Це пов'язано з близькістю іспаномовної Мексики, так само з величезною кількістю іммігрантів з іспаномовних країн, до яких відноситься обслуговуючий персонал та висококваліфіковані кадри.

Вивчення іспанської мови сьогодні - це:

· Краще розуміння англійської мови

· Подорожі

· Вивчення інших мов

· Можливості працевлаштування

Знання іспанської додадуть Вам від подорожей в Мексику, Колумбію, Іспанію, Аргентину, Перу, Кубу, Еквадор багато вражень і усі інші іспаномовні країни дозволять Вам комфортно почувати себе в цих країнах і принесуть задоволення, але не туристам, які не володіють іспанською. Під час подорожі по Мексиці, Центральній Америці і Південній Америці для Вас будуть відкриті усі двері, просто тому, що Ви говорите іспанською. Це дозволить Вам побачити і зробити те, що багато інших мандрівників не зможуть.

Якщо Ви зможете вивчити іспанську мову, Ви матимете фору у вивченні таких мов, як французька, італійська, англійська. Лексика, граматика і загальна база, у них дуже схожі, і надалі Вам дуже згодяться.

Вважається, що іспанська є однією з найлегших мов для вивчення. У неї дійсно немає нічого особливо складного, і якщо Ви зрозумієте логіку цієї мови - інші вивчите без особливих зусиль.

Якщо Ви плануєте працювати в Європі або США, особливо в професії, пов'язаній з медициною або освітою, то знання іспанської мови істотно розширить Ваші можливості. І скрізь, де Ви живете, якщо Ви працюєте в професії, що включає міжнародну торгівлю, зв'язки і туризм, Ви матимете також багато можливостей для того, щоб використати Ваші нові мовні навички.

Вважається, що іспанський є однією з найлегших мов для вивчення. У нім дійсно немає нічого особливо складного, і якщо Ви зрозумієте логіку цієї мови - інші вивчите без особливих зусиль. [13, с. 12-13]

2.3 Елементи іспанського походження в системі англійської мові

Як і запозичення з італійської мови, іспанські запозичення почали з'являтися щодо англійської мові з XVI століття. Історичні події, викликали приплив запозичень, пов'язані з Великими географічними відкриттями кінця XV - початку XVI століть. Наступне за відкриттям Америки (1492 р.) і відкриттям морського шляху до Індії (1498 р.) розвиток торгівлі, колонізація Південної та Північної Америк іспанцями й надалі, співробітництво Англії з Іспанією сприяли запозичення цілого ряду іспанських слів, і навіть слів з мов народу, які піддалися колонизации.

Більш ранні запозичення, пов'язані з іспанською мовою, надійшли у склад англійської лексики ще XIX у XXI столітті через французьку мову. Деякі з них - арабського походження, відбивають торговельні відносини зі Сходом і вплив східної культури, наприклад, cotton, zenith. У XV столітті було зроблено ще кілька таких запозичень: lemon, tare (тара) - безпосередньо з іспанскої.

В XVI в. тісні економічні та політичні зв'язок між Іспанією і Англією, з одного боку, і Іспанією і Францією, з іншого, сприяли проникненню іспанських слів в англійську мову як безпосередньо з іспанського, так і через французьку мову.

У першій половині XVI століття, завдяки династичним зв'язкам між Англією і Іспанією в Англії було чимало іспанців, англійці засвоїли деяку кількість слів, які відносяться до іспанського нраву та торгівлі. Конфлікт між двома країнами, наприкінці XVI століття, також залишив свої сліди в англійській лексиці.

З іспанських запозичень цього періоду можна використовувати для прикладів такі слова: infanta, don, hidalgo, renegade, bravado, armada, comrade, mulatto, mosquito. Из найбільш відомих слів, запозичених XVII столітті, наведемо такі приклади: cargo, guitar, castanet, toreador, matador, duenna, dona, embargo, parade, escapade.

Среди запозичень, зроблених у вісімнадцятому сторіччі, можна привести у приклад назви іспанських танців, ігор й страв, предметів одягу, суспільно-політичні терміни. Наприклад, quadrille, bolero, picador, marinade, caramel, flotilla, cigar. [13, с. 14]

Більшість запозичень з іспанського мови XIX століття було зроблено на Північної та Південної Америці. Частина запозичень через американську літературу увійшла у словниковий склад англійської мови. З положень цих запозичень можна згадати: querilla (корінь німецького походження: werra-war), cigarette, lasso, mustang.

Як це випливає з вищенаведених прикладів, більшість запозичень з іспанського мови зберігають своє обличчя і звичайно вживаються щодо англійської мові в стилістичних цілях, найчастіше щоб надати «місцевого колориту» розповіді. З іспанських слів, міцно які увійшли до словниковий склад англійської мови та не які сприймаються більш як варваризмы, варто виокремити такі слова: cotton, zenith, renegade, grenade, alligator, banana, cargo, guitar, guerilla, cigarette, cafeteria, tango, rumba.

Англійська економіка була пов'язана з італійською мануфактурою, яка не могла б існувати без англійської шерсті. Підготовка до столітньої війни була проведена Едуардом III за кошти флорентійських банкірів. Ці економічні і політичні зв'язки знайшли віддзеркалення в словниковому складі англійської мови, яка починаючи з XIV століття запозичувала італійські слова, які стосувалися торгівлі, мануфактури і військової сфери.

Але найбільш відчутним був вплив італійської мови на англійську в добу Відродження. Знайомство з італійською літературою цього періоду, подорожі в Італію, вивчення її мистецтва, скульптури і архітектури, захоплення італійською музикою та й Італією загалом, все це стало вагомим внеском в ряді запозичень з італійської мови. [9, с. 15]

Слід зазначити, що в зв'язку з широким поширенням італійських запозичень в європейських мовах, деякі італійські слова були запозичені англійською мовою завдяки мовам-посередникам. Наприклад barouche (італійське слово baroccio - барокко); cohl-rabi (італ. cavolirape - кольрабі) запозичені з німецької мови. Більшість італійських слів до XVI століття було запозичено через французьку мову, і лише з XVI століття з'являються запозичення безпосередньо з італійської сфери.

Найдавніші (XIV-XV ст.) запозичення відносяться до торгівлі і військової сфери. Так з області торгівлі і фінансів були запозичені слова: ducat, million, lombard. З області військової сфери і мореплавства: alarm (тривога), brigand (бандит), bark (барка).

Економічні зв'язки з Італією викликали нові запозичення: carat (карат), traffic (рух транспорту), porcelain (фарфор). Та все ж найбільша кількість запозичених слів з італійської мови у сфері мистецтва (література, живопис, музика, архітектура). Наприклад: sonnet, stanza, motto.

Існують також інші запозичення, які відносяться до цього періоду: bandit, biretta, mustachio, cavalcade, gondola. Зростає кількість запозичень, які відносяться до суспільного життя, торгівлі, а також до мистецтва, музики, наприклад: manifesto, intrigue, bulletin, risk.

В XVIII столітті захоплення італійською музичною культурою викликало новий приплив музичних термінів з італійської мови. В цей період

з'явились такі слова як soprano, falsetto, viola, mandolin. З сфери інших видів мистецтва були запозичені такі слова: picturesque, costume, terracotta. Запозичені деякі слова, які відображали політичну боротьбу в Італії. Наприклад: carbonary, camorra. Збільшувалась група запозичень, пов'язаних з наукою, однак найбільша кількість запозичень, як і в двох попередніх століттях, стосується області музики і мистецтва. Прикладом можуть стати наступні слова: sonatina, cavatina, legato.

До запозичень XX століття можна віднести: autostrada, duce, fascist. Слово fascist пов'язане з латинським словом fasces - назва емблеми діючої влади в Стародавньому Римі (пучок березових галузок, з встромленою всередині сокирою).

Варто відзначити, що в англійській мові, як і в інших європейських мовах, вживаються деякі італійські фразеологічні одиниці, sottovoce (пошепки, впівголоса), traditoriта інші. [7, с. 15-16]

Одним з найбільш продуктивних суфіксів, запозичених з мексиканського варіанту іспанської мови, є суфікс eria і його варіанти: - teria, - eria, - ateria. Починаючи з 20-х років нашого століття, неологізми, утворені за допомогою цього елементу, а їх налічується більше 45, вони привертають увагу англійських і американських лінгвістів, періодично з'являються статті, що розглядають процес розвитку цього суфікса.

Поява cafeteria на американській землі сталася ще в минулому столітті, але перші американські cafeterias були швидше «питущими закладами». Дещо пізніше словом cafeteria стали називати невеликі закусочні, де відвідувачі могли перекусити, не витративши на це багато часу. Подібні заклади отримали велику популярність і поширення в США. І саме слово, і названий їм тип закладу проникли і в інші частини світу, наприклад cafeteria відома і у нас в країні»… кафетерією часто називають невелике кафе, де можна швидко «перекусити». Запозичене слово з англійської мови як назва американського нововведення, що швидко поширилося в різні країни. [11, с. 12-13]

Основна проблема, як видно, полягає в тому, що в процесі тривалої історії свого розвитку англійська мова сприйняла значну кількість іноземних слів, які тим чи іншим шляхом проникли до словника. Таку велику кількість запозичених слів в англійській мові дало підстави деяким мовознавцям стверджувати, що англійська мова втратила свою самобутність і являє собою «гібридний мова». Ці твердження не відповідають дійсності. Мета роботи - довести, що, незважаючи на те, що в англійській мові дуже багато слів запозичені з інших мов, ця мова як і раніше являє собою оригінальну, чітку систему.

Розглядати слова (borrowings, loan-words) можна різними способами. Історія англійської мови, що вивчає будову мови, його фонетичні, граматичні та лексичні особливості в різні епохи розвитку мови, вивчає словниковий склад англійської мови в даний період його розвитку. [3, с. 16-17]

3. Лексичні особливості мови сучасної преси Іспанії

У мові преси неологізми дієслова утворюються набагато рідше, ніж іменники або прикметники. Найбільш часто зустрічаються неологізми перший дієвідміни на-ar, утворені від іменників: ancianar (envejecer, convertirse en a nciano), antologar (elaborar una antologнa), cortocircuitar (empleado metafуricamente en el sentido de 'interrumpir, frustrar, impedir que [alguien o algo] desempeсe correctamente su funciуn), etc. Серед найбільш продуктивних дієслівних суфіксів можна назвати - ear, - izar, - ificar. На думку Мервіна Ланга це пов'язано з інтернаціоналізацією іспанської лексики в науково-технічній області. [9, с. 135]

Іншим продуктивним дієслівним суфіксом в сучасній іспанській газетно-публіцистичному дискурсі є суфікс-ear. Новоутворення з даними суфіксом нерідко виникають для заміни більш складних аналітичних конструкцій «дієслово + іменник», наприклад, chistear (hacer chistes de algo), chuletear (hacer chuletas), lambadear (bailar la lambada), marrullear (hacer marruller нas), masajear (dar masajes), papear (tomar comidas, comer), pendulear (ir de un lado hacia otro), etc. [4, с. 152]

Значна кількість слів іспанського походження придбала нові стилістичні конотації і увійшла до області американського сленгу завдяки американцям мексиканського походження, зокрема, так званим пачукос. Термін pachico виник в 40-50 року, коли молоді люди, а частенько і підлітки мексиканського походження, які гостро відчувають своє безправне положення в країні, не знаходячи застосування своїм здібностям, почали об'єднуватися в досить великі групи, єдиним зайняттям яких стало паління наркотиків, бійки, поножовщина.

Пачукос відрізняються особливою манерою одягу, поведінки і особливо розмови. Вони винайшли свій соціальний жаргон, основою якого, з одного боку, став мексиканський і американський сленг, а з іншої - переосмислення і нове стилістичне забарвлення іспанських і англійських слів, які вже в такому трансформованому виді увійшли потім до американського сленгу. Мова пачукос, а також лексика пуерторіканської молоді, стали джерелом поповнення американського сленгу, свое» - образным «посередником» перетворення стилістично нейтральних іспанських слів в американські слэнговые слова і вирази. [12, с. 18]

Прикладами метафоричного переносу є запозичення із іспанської мови: reposado = rested > reposado - «різновид текіли, що витримується у дубових бочках протягом року»; concha = mussel shell > concha - «прикраса».

Історичні причини призвели до того, що особливе місце серед етнічно-мовних меншостей, що мешкають у США, займають носії іспанської мови (Hispanics або Latinos). Внаслідок дії соціально-історичних чинників (іспанська колонізація, міграції носіїв іспанської мови до Сполучених Штатів, тощо), відбувалась постійна взаємодія АВ з іспанською мовою. З одного боку, АВ знаходився у контакті з галісійським варіантом іспанської мови у період іспанської колонізації ХVI-XVII cт. та під час міграції з Іспанії у ХІХ столітті. З іншого боку, на нього впливали ті різновиди іспанської мови, якими представлені колишні країни-колонії Латинської Америки.

Такі процеси зумовили взаємну інтерференцію обох мовних систем, а одним з наслідків цієї інтерференції стали лексичні запозичення з іспанської мови, які значно збагатили АВ.

У нашому дослідженні ми поділяємо іспанські запозичення на асимільовані та частково асимільовані. Іспанізми, які у процесі інтеграції адаптувалися до норм вимови АВ, але зберегли власну семантику, складають окрему групу, частково (як правило, фонетично), асимільованих одиниць.

3.1 Варіанти словотвору

запозичення англійський лексичний словотворчий

Іменник gringo в мексиканському варіанті іспанської мови має значення а) «іноземець, що не розмовляє іспанською», б) «невиразне та неграмотне мовлення, тарабарщина». В АВ слово набуло значення «англієць, американець», причому цим іменником користуються, як правило, «іспано-американці». З одного боку, зрозуміло, що історично склалося так, що білі американці не володіли або погано володіли іспанською мовою. У зв'язку з цим, іменник із зазначеним внутрішнім наповненням може слугувати найменуванням саме для цих суб'єктів. Крім того, слово gringo має негативну оціночну конотацію, що, на нашу думку, зумовлено стереотипним та презирливим ставленням іспано-американців до білих американців. Негативну конотацію, яка присутня в етимона у його другому значенні, було збережено і у зміненому значенні слова, що сприяло саме такої конкретизації запозичення. Іспанська імперативна конструкція vamos «ходімо» була піддана фонологічно-граматичній та графічній модифікації та у АВ набула форму дієслова to vamoose у значенні «поспішати», часто використовується в імперативі.

Якщо в іспанській мові дана конструкція позначає дію, яка повинна бути виконана одразу, а в АВ вже існують декілька виразів, що позначають «ходімо» (наприклад, let's go), то досить зрозумілим є набуття нового відтінку значення. «Поспішати» передбачає «робити що-небудь не чекаючи, одразу», а оскільки вираз «ходімо» лише імплікує певний поспіх, в цілому, ми розглядаємо дане переосмислення як звуження значення. [4, с. 19-20]

Економічні і політичні зв'язки Англії і Італії починають розвиватися з XIV століття. Англійська економіка була пов'язана з італійською мануфактурою, яка не могла б існувати без англійської шерсті. Підготовка до столітньої війни була проведена Едуардом III за кошти флорентійських банкірів. Ці економічні і політичні зв'язки знайшли віддзеркалення в словниковому складі англійської мови, яка починаючи з XIV століття запозичувала італійські слова, які стосувалися торгівлі, мануфактури і військової сфери. [9 с. 18-19]

Але найбільш відчутним був вплив італійської мови на англійську в добу Відродження. Знайомство з італійською літературою цього періоду, подорожі в Італію, вивчення її мистецтва, скульптури і архітектури, захоплення італійською музикою та й Італією загалом, все це стало вагомим внеском в ряді запозичень з італійської мови.

Слід зазначити, що в зв'язку з широким поширенням італійських запозичень в європейських мовах, деякі італійські слова були запозичені англійською мовою завдяки мовам-посередникам. Наприклад barouche (італійське слово baroccio - барокко); cohl-rabi (італ. cavolirape - кольрабі) запозичені з німецької мови. Більшість італійських слів до XVI століття було запозичено через французьку мову, і лише з XVI століття з'являються запозичення безпосередньо з італійської сфери.

Найдавніші (XIV-XV ст.) запозичення відносяться до торгівлі і військової сфери. Так з області торгівлі і фінансів були запозичені слова: ducat, million, lombard. З області військової сфери і мореплавства: alarm (тривога), brigand (бандит), bark (барка).

Економічні зв'язки з Італією викликали нові запозичення: carat (карат), traffic (рух транспорту), porcelain (фарфор). Та все ж найбільша кількість запозичених слів з італійської мови у сфері мистецтва (література, живопис, музика, архітектура). Наприклад: sonnet, stanza, motto.

Існують також інші запозичення, які відносяться до цього періоду: bandit, biretta, mustachio, cavalcade, gondola. Зростає кількість запозичень, які відносяться до суспільного життя, торгівлі, а також до мистецтва, музики, наприклад: manifesto, intrigue, bulletin, risk.

В XVIII столітті захоплення італійською музичною культурою викликало новий приплив музичних термінів з італійської мови. В цей період з'явились такі слова як soprano, falsetto, viola, mandolin. З сфери інших видів мистецтва були запозичені такі слова: picturesque, costume, terracotta. Запозичені деякі слова, які відображали політичну боротьбу в Італії. Наприклад: carbonary, camorra. Збільшувалась група запозичень, пов'язаних з наукою, однак найбільша кількість запозичень, як і в двох попередніх століттях, стосується області музики і мистецтва. Прикладом можуть стати наступні слова: sonatina, cavatina, legato.

До запозичень XX століття можна віднести: autostrada, duce, fascist. Слово fascist - пов'язане з латинським словом fasces - назва емблеми діючої влади в Стародавньому Римі (пучок березових галузок, з встромленою всередині сокирою).

Варто відзначити, що в англійській мові, як і в інших європейських мовах, вживаються деякі італійські фразеологічні одиниці, sottovoce - «пошепки, впівголоса», traditoriта інші. [7, с. 18-20]

3.2 Розвиток англійської та іспанської мов

Запозичення з італійської мови, також як з іспанської запозичення почали з'являтись в англійській мові з XVI століття. Історичні події, які викликали прилив запозичень, пов'язані з великими географічними відкриттями кінця XV - початку XVI століття. Розвиток торгівлі, який був наслідком відкриття Америки (1492) і відкриття морського шляху в Індію (1492) і крім цього колонізація Південної і Північної Америки іспанцями та подальше співробітництво Англії і Іспанії стали рушійними силами для запозичення цілого ряду іспанських слів, і також слів тих країн, які потерпали від колонізації. Найперші запозичення, пов'язані з іспанською мовою, потрапили до складу англійської лексики ще до XIX століття через французьку мову. Існують серед них і слова арабського походження, які відображають торговельні відносини з Сходом і вплив східної культури, наприклад cotton, zenith. В XV столітті було запозичено ще декілька слів: lemon, tare - безпосередньо з іспанської мови. (?I feel like a dish-towel)

В XVI столітті тісні економічні і політичні зв'язки з одного боку між Іспанією і Англією, а з іншого боку між Іспанією і Францією сприяли проникненню ряду слів як з іспанської в англійську мову, так і через французьку мову.

В першій половині XVI століття завдяки династичним зв'язкам між Іспанією і Англією в країні проживало чимало іспанців, від яких англійці засвоїли деякі слова, які мали відношення до іспанського побуту і торгівлі. Воєнний конфлікт між двома країнами в кінці XVI століття також залишив свої відбитки в англійській лексиці.

З іспанських запозичень цього періоду можна, як приклад, вказати на такі слова: infanta - «інфанта» (титул принців і принцес королівських будинків Іспанії і Португалії), hidalgo - «дворянин» (придворний).

Найбільш відомими словами, запозиченими в XVII столітті є наступні: cargo - «офіс» (нежитлове приміщення, яке належить суб'єкту господарювання), guitar - «гітара» (струнний інструмент) та інші.

Серед запозичень XVIII століття можна відмітити назви іспанських танців, ігор і страв, елементи одягу, загальнополітичні терміни. Наприклад: quadrille - «кадриль» (танець для чотирьох пар, популярний у 19-му столітті), bolero - «болеро» (це жанр музики і танець, що зародився в Іспанії) та інші.

Більшість запозичень з іспанської мови в XIX столітті спостерігалося в Південній і Північній Америці. Частина цих слів ввійшла до складу англійської мови через американську літературу. З цих слів можна пригадати: guerilla - «партизанський» (партизан-прибічник певної суспільної групи) (корінь німецького походження: werrawar), cigarette, lasso, mustang.

Отже, як видно з вищенаведених прикладів, більшість запозичень з іспанської мови зберігають свій вигляд, і зазвичай використовуються в англійській мові в стилістичних цілях, найчастіше для надання «місцевого колориту» розповіді. Серед іспанських слів, які ввійшли до складу англійської мови і не сприймаються, як варваризми, можна відзначити наступні слова: cotton - «бавовна» (текстильне волокно рослинного походження.), zenith - «зеніт» (горизонт), renegade - «ренегат» (колишній християнин).

Існують також іспанські слова, які англійська мова запозичила нещодавно; такі як: dinero - «гроші» (особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг), macho - «людина» (це біологічна категорія) та інші. [6, с. 22-24]

Висновки

В даній курсовій роботі ми розглянули, як саме проходило запозичення слів в англійській мові. В ході дослідження було виявлено, що іноземні мови вплинули на англійську мову в значно більшій мірі, ніж на інші європейські мови.

Сучасний англійській словниковий склад протягом багатьох століть змінювався, доповнювався і на даний момент має в своєму запасі безліч слів, які сприяли впливу на формування вокабуляру. Але, незважаючи на це, англійська мова не стала «гібридною» і в ніякому разі не втратила своєї самобутності. Також було вирішено завдання розгляду стану лексичного складу англійської мови шляхом дослідження епох її розвитку.

Відтак, ми дійшли висновку, що англійська мова, запозичуючи слова з інших мов, не втратила свою своєрідність. Вона, навпаки, збагатилась найкращими мовними елементами, які вона запозичала протягом усіх періодів свого розвитку. В протилежність їй можна назвати сучасну іспанську мову, як державну мову Іспанії, носії якої турбуються про чистоту своєї мови, намагаючись ізолювати її від іншомовних нововведень. З одного боку, мова повинна зберігати свою сутність і характерність. Але з іншого боку, спроби ізолювати мову, як носія національної культури, мистецтва, менталітету можуть не принести бажаних результатів. Навпаки, це може загальмувати розвиток мови, зробити її менш живою і яскравою.

Відтак, вважаємо, що англійська мова не була обмежена рамками і при цьому не втратила свого «обличчя»; вона залишилась мовою германської групи разом з усіма характерними рисами, які не полишали її протягом усіх періодів її розвитку; і ті зміни, яких вона зазнала в зв'язку з запозиченнями, лише збагатили її словниковий запас.

Звісно ж, що весь матеріал не можна розглянути короткий інтервал. Ще потрібно багато часу та багато людей, що знаються на цій темі, для того щоб розгорнути ії повністю.

Література

1. Хідекель С.С. Лексикологія англійської мови / С.С.Хідекель // - М.: 1979. - С. 269

2. Арнольд В.В. Лексикологія сучасної англійської мови / В.В. Арнольд // - М.: 1959. - С. 352

3. Гальперін В.Р. і Черкаська Е.Б. Лексикологія англійської мови / В.Р. Гальперін і Е.Б. Черкаська // - М.: 1956. - С. 297

4. Гінзбург Р.З. Про поповненні словникового складу / Р.З. Гінзбург // - М.: 1979. - С. 19-31

5. Секірін В.П. Запозичення в англійській мові. / В.П. Секірін // - К.: 1964. - С. 54-56

6. Арбекова Т.В. Лексикологія англійської мови. / Т.В. Арбекова // - М.: 1977. - С. 54-87

7. Арнольд В.В. Лексикологія сучасної англійської мови. / В.В. Арнольд // - М.: 1989. - С. 37-61

8. Балі M.I. Англо-український словник. / М.І. Балі // - К.: 1996. - С. 35-78.

9. Берні Р. Вірші. Поеми. / Р. Берні // - М.: 1986. - С. 34-36

10. Войнова Е.А. Лексикологія сучасної англійської мови / Е.А. Войнова // - М.: 1991. - С. 56-76

11. Галатенко Н.А. Англійська транскрипція / Н.А. Галатенко // - М.: 2000. - С. 96-104

12. Діккенс Ч. Домбі і син / Ч.Діккенс // К.: 1978. - С. 12-14

13. Смирницький А. І. Лексикологія англійської мови /А. І. Смирницький // - М.: 1956. - С. 297-298.

15. Стернин І. А. Лексичне значення слова в мові / І.А. Стернин // - В.: 1985. - С. 45-67.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.