Австралійский варіант англійської мови, фонетичні та лексичні особливості

Історія формування австралійського варіанту англійської мови. Реалізація голосних і приголосних звуків, інтонаційні особливості. Лексичні відмінності австралійського варіанту від британського англійського стандарту розмовної мови і літературних творів.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.01.2015
Размер файла 51,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови

1.1 Історія формування австралійського варіанту англійської мови

1.2 Реалізація голосних звуків

1.3 Приголосні звуки. Інтонаційні особливості

2. Лексичні особливості австралійського варіанту англійської мови

2.1 Лексичні особливості у розмовній мові

2.2 Лексичні особливості у творах художньої літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Англійська мова в даний час є національною мовою Великобританії, Сполучених штатів Америки, Австралії, Нової Зеландії і більшої частини території Канади. У кожному з національних варіантів є свій мовний стандарт, який позначається в орфоепічних словниках як правильний варіант вимови.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що мова австралійців, так само як і вимова, завжди були і залишаються причиною суперечок. Розвиваючись в умовах географічної і культурної ізоляції, під впливом екстралінгвістичних факторів, особливостей навколишнього середовища і способу життя, впливу контактуючих мов - англійська мова в Австралії придбала ряд особливостей, які дозволяють визначити її статус, як австралійського національного варіанту англійської мови. Австралійський вріант англійської мови не підпорядкований англійській мові Великобританії, як це властиво територіальним діалектам, він не обмежений сферою побутового усного мовлення. Він використовується в державних установах, закладах освіти, є мовою засобів масової комунікацій та художньої літератури.

В даний час процес літературної регламентації австралійського варіанту англійської мови і вироблення літературних і вимовних норм не завершено у зв'язку з його відносно невеликим періодом розвитку в умовах відносної ізоляції на території Австралії. Вивчення особливостей австралійського варіанту англійської мови дозволяє визначити тенденції розвитку мови на континенті.

Об'єктом дослідження є австралійський варіант англійської мови, предметом - фонетичні та лексичні особливості австралійського варіанту англійської мови.

Метою даної роботи є визначити та дослідити фонетичні та лексичні особливості автралійського варіанту англійської мови.

Завдання, яке ставилося при роботі над цією темою: розглянути основні особливості австралійського варіанту англійської мови, враховуючи при цьому не тільки фонетичні, а й лексичні відмінності. Зіставлення і порівняння проводяться на основі британського англійського стандарту (RP). Відповідно, британський варіант, як окремий варіант англійської мови, в даній роботі не розглядається.

Матеріалом дослідження послужили тексти австралійських письменників, підібрані з урахуванням завдань дослідження, слова і фрази носіїв австралійського варіанту англійської мови.

Методи опрацювання наукових джерел, присвячених австралійському варіанту англійської мови; наукове спостереження історії розвитку австралійського варіанту англійської мови; порівняльний метод (порівняння фонетичних особливостей та лексичного складу австралійського варіанту англійської мови з британським стандартом).

В першому розділі, акцентується увага на походжені та виникненні австралійського варіанту англійської мови, розглядаються етапи становлення та розвитку австралійського варіанта як національного варіанту англійської мови, описуються фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови, порівнюються реалізація голосних звуків, приголосні звуки та інтонаційні особливості із британським стандартом вимови. У другому розділі, розглядаються основні лексичні особливості у художній літературі Австралії та розмовній мові, порівнюються виділяються характерні риси австралійського сленгу. У висновку підводяться підсумки проведеного дослідження і робляться висновки щодо положень, які були описані у трьох розділах.

1. ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Історія формування австралійського варіанту англійської мови

Розвиток австралійського варіанту англійської мови має свою, порівняно коротку історію, яка налічує трохи більше двох століть.

Швейцер вважає, що між початковою точкою процесу (одна мова) і кінцевою точкою (дві різні, хоч і споріднені мови) пролягає досить довгий історичний шлях. На першому етапі мова, що відокремилась від колективу носіїв практично тотожна мові вихідного колективу (з поправкою на соціальний склад тих, хто відокремився). На другому етапі - мова, що відокремилась, вже відрізняється від початкової мови і являє собою її територіальний діалект, що використовується в усному спілкуванні, у той час як в якості літературного стандарту виступає літературна мова метрополії, спільна для обох колективів. Коли мова відокремленого колективу починає використовуватися у сфері письмово-літературної мови і в неї складається своя літературна норма, свої соціальні і територіальні різновиди, своє просторіччя і сленг, її статус можна вже визначити як варіант літературної мови метрополії. Нарешті, в якості національного варіанта мови мова що відокремилась вже повністю обслуговує свій мовний колектив у всіх сферах життя і поступово перетворюється в самостійну мову зі своєю літературною нормою, просторіччям, складною ієрархією соціальних та територіальних мовних форм. Процес дивергентного розвитку мов закінчується - з однієї мови виходить дві самостійні споріднені мови [1, с.13].

Своєрідністю соціально-лінгвістичної ситуації, в умовах якої розвивався австралійський варіант англійської мови, було те, що першими білими поселенцями Австралії були заслані каторжники, яких привозили до Австралії з Великобританії починаючи з 1788 року. Це були представники соціальних низів, носії міського просторіччя і жаргонів, значну частину (близько 30%) становили ірландці, які висилалися до Австралії в кінці XVIII століття у зв'язку з заворушеннями і безладом у Великобританії. До середини ЧЙЧ століття поповнення білого населення Австралії йшло в основному за рахунок нових партій ув'язнених, мова яких відбивала міське просторіччя, діалекти і жаргони Великобританії ЧЙЧ століття.

Після 1840 року ввезення засланців до Австралії припинилися, але в 1850 році в Австралії розпочалася «золота лихоманка», і на континент хлинув потік вільних іммігрантів - золотошукачів, бідняків, які прагнули швидко розбагатіти на золотих копальнях. У період з 1851 по 1861 рік біле населення Австралії майже потроїлася. І з цього часу збільшення населення Австралії відбувалося за рахунок природного приросту і вільної імміграції, в основному з європейських країн.

Поповнення населення Австралії, постійний процес міграції, переміщення великих мас населення з одних місць в інші, пов'язаний з освоєнням нових земель, виснаженням родовищ золота і відкриттям нових копалень, приводили до нівелювання мовних особливостей різних груп мовців, до тієї мовної уніфікації, яка є необхідною умовою освіти єдиної мови. Саме тому деякі дослідники вважають 50-ті роки XIX століття початком самостійного розвитку австралійського варіанту англійської мови.

Після другої світової війни в Австралії спостерігалася нова значна хвиля імміграції з Великобританії та інших європейських країн, яка призвела до того, що за даними на 1961 рік один з десяти австралійців виявився народженим не в Австралії. Однак про лінгвістичні наслідки цієї хвилі імміграції судити покищо рано [20, с. 35].

Таким чином, австралійський варіант веде своє походження від англійської мови нижчих шарів суспільства XVIII століття, а також специфічних особливостей мови моряків і солдатів, і ближче всього до південно-західного діалекту британського варіанту англійської мови з великою домішкою ірландського. Деякий вплив мали мови австралійських аборигенів, що позначилися переважно в галузі найменувань тварин і рослин, а так само в географічних назвах. Все це призвело до того, що англійська мова сучасної Австралії відрізняється від англійської мови Великобританії.

Основні зауваження, що стосуються походження австралійської вимови, були зроблені австралійськими лінгвістами Мітчелом та Делбріджем, які провели значні дослідження в області австралійської вимови. Вони стверджують наступне:

1). австралійський варіант англійської мови за своїм походженням є так званою «міською» мовою, оскільки перші переселенці-носії мови були здебільшого з міст;

2). На сам перед, це мова робочого класу, мова здебільшого неосвічених та бідних людей;

3). Австралійський варіант англійської мови увібрав у себе особливості мови багатьох частин Англії, Шотландії, Уельсу та Ірландії.

Автори роблять висновок, що усі ці форми мови були привезені до Австралії, і австралійський варіант це ніщо інше, як узагальнення та нівелювання усіх язикових особливостей привезених діалектів.

Порівнюючи австралійський та британський варіанти англійської мови, дослідники одностайно відмічають, що найбільші розбіжності виявляються у не кодифікованому неупередженому усному мовленні повсякденного побутового спілкування та в області фонетичного строю і словникового складу двох варіантів англійської мови.

Відповідно до данних досліджень в області вимови, австралійський варіант англійської мови відрізняються порівняною однорідністю. Багато дослідників вважають, що в Австралії немає місцевих діалектів. У своїй роботі Тернер пише: «Примітна однорідність австралійської англійської мови. Практично неможливо знайти географічний регіон, де язикові розбіжності були б настільки малі». Розбіжності у вимові скоріш залежать від статі, віку та соціального статусу носіїв мови, ніж від географічного регіону Австралії [24, c. 28].

В австралійському варіанті англійської мови на сьогоднішній день можна визначити три варіації вимови: загальний (General), культивований (Cultivated) і просторічний (Broad). Ці варіації не мають визначеної географічної локалізації, в них не має чітко виділених культурних обмежень між слоями населення , ці варіації у вимові можна спостерігати у межах одного міста або навіть однієї сім'ї. Найбільш характерною для Австралії варіацією є загальна (General), на нії розмовляють більш половини населення, у тому числі члени парламенту та викладачі у школах та інших учбових закладах. Багато вчених вважають, що три типи австралійської вимови зумовлені функціонально-стилістичними причинам, проте тільки 30% носіїв мови володіють усіма трьома типами й можуть, залежно від ситуації спілкування, змінювати тип вимови.

Незважаючи на відмінності, які існують між трьома варіаціями австралійської мови, вони утворюють єдину систему, яка відрізняється в цілому від британського вимовного стандарту. Більш різко відрізняється Broad, найближче до нього - Cultivated. На підставі цього й враховуючи особливості розвитку англійської мови у Австралії, деякі дослідники висунули гіпотезу про те, що первинною до Австралії формою вимови є саме проста вимова - результат злиття і еволюції простої мови, діалектів та жаргонів, на яких говорили перші білі поселенці Австралії, про що говорилося вище. Broad і особливо Cultivated виникли як більш «престижні» форми шляхом згладжування особливостей просторіччя і зближення з RP [12, c. 72].

Порівняльний аналіз голосних GAus і RP показує, що загальне число голосних фонем в обох варіантах англійської мови однакове.

У фонематичнії системі австралійського варіанта англійської мови 12 простих гласних, 8 дифтонгів і 24 приголосних, що в цілому збігається з британським варіантом англійської мови. Що стосується австралійських приголосних то істотних особливостей не відзначено. Проте розбіжності в системі голосних значні і носять характер системного зсуву. Розбіжності виявляються у позиції голосних та їх якість. Голосні звуки у GБus і RP розрізняються числом голосних переднього і заднього ряду.

Таблиця 1.1

Порівняльна таблиця голосних звуків у GБus і RP

GAus

PR

Голосні переднього ряду

[?] [i] [?] [ж] [a] [Л]

[?] [i] [?] [ж]

Голосні середнього ряду

[?:] [е]

[?:] [е]

Голосні заднього ряду

[?] [б] [?] [u:]

[?] [б:] [?:] [х] [?] [u:]

Загальну тенденцію зсуву можна визначити як рух у бік більш закритих і передніх звуків. У дифтонгів спостерігається тенденція до монофтонгізація, до ослаблення глайда і подовженню ядра. Крім того, існують розбіжності у дистрибуції і частотності окремих звуків. Складається цікава фонологічна ситуація, коли фонематичні системи двох мов збігаються, але «фонетичний субстрат», в якому фонематичні одиниці реалізуються, має акустико-артикуляційні відмінності. При цьому не відбувається змішання фонематических одиниць [10, с. 121].

Ритм, австралійського варанта англійської мови, справляє враження більш рівного через виразніше, ніж в британському варіанті, проголошення ненаголошених голосних і дифтонгів, і через зменшення контрасту між наголошеними і ненаголошеними складами.

Інтонація австралійського варіанту англійської мови також характеризується менш різкими підвищеннями та зниженнями тону в межах висловлювання, завдяки чому інтонація британського варіанту представляється, навіть у висловлюваннях одного типу, більш живою і емоційною, у порівнянні з більш рівною і монотонної австралійською вимовою. Також існують відмінності інтонації у певних типах питань, в деяких традиційних формулах, але ці явища ще тільки починають серйозно вивчатися. У інтонуванні стандартних фраз типу Good-bye now. Is that so? подібних фраз, інтонаційний контур яких збігається з американською англійською мовою, дослідники бачать результат впливу американського варіанту англійської мови.

Для того, щоб пояснити, чому носії GAus говорять повільно і менш емоційно, ніж носії RP було запропоновано безліч теорій. Прихильники однієї з таких теорій висувають припущення, що на інтонацію і темп мови носіїв GAus вплинули мови австралійських аборигенів. На противагу цій теорії висувається той факт, що культурний рівень австралійських аборигенів був занадто низьким, щоб значно вплинути на культуру і мову білих поселенців. Крім того, внаслідок порівняно короткої історії відносин між поселенцями та аборигенами, мова останніх не могла зробити помітного впливу на мову поселенців. Свою роль у поділі мов аборигенів і поселенців також зіграла політика сегрегації, що проводиться білими поселенцями з моменту колонізації.

Наступна теорія порушує питання впливу кліматичних умов на темп мовлення і інтонацію мовців. Існує припущення, що кліматичні умови можуть впливати на артикуляцію носія мови. Наприклад, люди, що живуть в холодному кліматі схильні до більш інтенсивної артикуляції на відміну від людей, що живуть у теплому або жаркому кліматі. Ця теорія пояснює розходження в темпі і інтонації мови між носіями GAus і носіями RP теплим кліматом Австралії. Опоненти цієї теорії стверджують, що такий вплив не має місця, оскільки, наприклад, багато канадців, що живуть на півночі, кажуть помітно повільніше, ніж ті, що живуть на півдні [20, с. 138].

У розстановці наголосів у реченні теж є відмінності. Носії GAus уникають великої кількості ненаголошених складів у проміжку між двома наголошеними. Виникає вторинний наголос або ненаголошене в RP слово стає наголошеним в GAus. У результаті число наголошених складів в GAus як правило більше, ніж у RP.

В якості особливостей артикуляційної бази австралійського варіанту англійської мови називають відносно слабку роботу губ, що призводить до більш слабкої лабіалізації австралійських звуків у порівнянні з відповідними британськими, а також більш часте використання носового резонатора при проголошенні голосних.

Всі своєрідні риси австралійського варіанту англійської мови найбільш послідовно виявляються в просторічній формі вимови, які поєднуюються з численними скороченнями.

1.2 Реалізація голосних звуків

Звукові записи показують, що існує ряд основних відмінностей між GAus і RP. В основному відмінності зачіпають систему голосних, у той час як приголосні GAus практично не мають особливостей у порівнянні з RP.

Говорячи про голосні переднього ряду, слід відзначити наступні випадки: в обох варіантах фонема [i] має тенденцію до дифтонгізації [?i]. Одним з варіантів діфтонгоіда [?i] в GAus є [?i]. Фонетичні відмінності у вимові [i] в GAus можна спостерігати в слові see [s?i] (GAus) - [si:] (PR).

Носії GAus схильні вживати [e] замість [i] у словах, де ця фонема знаходиться в початковій позиції, наприклад: economics ['ek?'n?miks] (GAus) - ['i:k?' n?miks] (PR), evolution ['ev?'lu:? n] (GAus) - ['i:v?'lu:??n] (PR).

Існує тенденція використання дифтонга [ai] замість [i:] в словах, що закінчуються на -ine, наприклад: сrinoline ['kr?n?lain] (GAus) - ['kr?n?li:n] (PR), iodine ['a??dain] (GAus) - ['a??di:n] (PR).

Відмінності у вживанні фонеми [?] особливо чітко простежуються у таких словах як pity ['p?ti] (GAus) - ['p?t?] (PR), city ['s?ti] (GAus) - ['s?t?] (PR), На противагу RP [?] не використовується в кінцевій ненаголошеній позиції в слові, носії GAus зазвичай вживають замість неї [i]

При реалізації голосних середнього ряду мають місце такі особливості:

У GAus фонема [?:] більш лабиалізована і менш відкрита. У той час як в RP вона відноситься до напіввідкритих нелабіалізованних гласних. У результаті носії GAus сприймають її з спотвореннями як [ж] і чує bad замість bird і had замість heard, що призводить до помилок у розумінні.

У GAus ця фонема [?] більш закрита, це особливо помітно у кінцевій позиції в слові.

Голосні заднього ряду також мають особливості. В GAus фонема [u] піддається меншій лабіалізациії. У результаті спостерігається тенденція до заміни фонеми [u] на фонему [?], наприклад у словах book [b?k] (GAus) - [buk] (PR), look [l?k] (GAus) - [luk] (PR).

У словах caught, bought, sport, war, all, poor в GAus фонема [o:] частково втрачає лабиализация і трохи подовжується.

При реалізації дифтонгів спостерігаються такі тенденції:

Центральний дифтонг [ea] в GAus в більшості випадків звучить як [e:], наприклад, у слові care [kea] (RP) - [ke:] (GAus); дифтонг [a?] переходить в [i:] в слові еither ['a?р?] (RP) - [i:р?] (GAus); дифтонг [au] переходить в [жu], наприклад, у словах cow [kau] (RP) - [kжu] (GAus) і ground [graund] (RP) - [grжund] (GAus). Початковий звук дифтонга зсувається вперед; у дифтонзі [ei] перший звук скорочуеться майже до нейтрального голосного.

У GAus спостерігається редукція кінцевих голосних і дифтонгів, зокрема, дифтонг [?u] замінюється голосним звуком [?], наприклад, у слові tomorrow [t?' m?r?u] (RP) - [t?'m?r?] ( GAus).

Дифтонги [ai] та [ei] на слух і у вимові майже не розрізняються і дистинктивну (смислорозрізняльну) функцію не виконують.

Крім вищевказаних особливостей у системі австралійських голосних існує фонема [ae], відсутня в британському варіанті. Вона замінює іноді голосний [ж] в наголошеній позиції [10, c.208].

Крім відмінностей у вимові звуків, носії GAus схильні до скорочень і перепустками звуків. Іноді це може призвести до помилок у розумінні змісту висловлення. Відмінності у вимові можна проілюструвати наступними прикладами: GAus - "Egg nishner", PR - "Air conditioner"; GAus - "G'dye, myte", PR - "Good day, mate"; GAus - "Wyne chevva cold share.", PR - "Why don't you have a cold shower."

1.3 Приголосні звуки. Інтонаційні особливості

Приголосні традиційно схильні до менших змін, ніж голосні звуки. У цілому система приголосних звуків австралійської англійської повторює систему приголосних британського стандарту. Загальна з американським варіантом риса - t в положені між голосними вимовляється більш дзвінко, наприклад: letter - PR ['let?] і GAus ['lе??r].

У фонетиці австралійського мови яскраво виражено явище yod coalescence. Yod coalescence - процес, в результаті якого кластери звуків [dj], [tj], [sj] і [zj] (тобто «альвеолярний + j») перетворюються відповідно в [?], [t?], [?], [?]. Наприклад: educate >['?d?.?.ke?t], graduate > ['grжd?.u.e?t].

Звукосполучення [nt] і [n] в положенні між голосними можуть реалізовуватися як [n] або [?], в результаті чого пари слів типу «winter» і «winner» іноді стають омофонами [10, c. 137].

Темп мовлення носія GAus більш уповільнений, ніж у носія RP. Різниця в часі при прочитанні досить короткого уривку художнього тексту (приблизно 1600 друкованих знаків) складає 20 секунд. Мова носія GAus більш монотонна. Кількість ударних складів у межах однієї пропозиції у разі GAus в середньому перевищує кількість ударних складів у випадку RP. Наприклад: GAus «/All the / way/home» та PR «/All the way/home»; GАus «/Thank you / very / much» та PR«/ Thank you very / much».

У запитаннях, які закінчуються на don't you, can't you, won't you, у RP слова don't, can't, won't наголошені, у GAus - ненаголошені але you наголошене слово, напр.: GAus « I think it's / funny, don't / you? » та PR « I | think it's / funny, / don't you? ».

У RP в загальних питаннях допоміжне дієслово зазвичай є наголошеним, в той час як у GAus - зазвичай ненаголошене, напр.: GAus «Is it a good / beach?» та PR «Is it a good / beach?»; GAus «Have you ever surfridden be / fore?» та PR «Have you ever surfridden be / fore?» [21, p. 96].

Інтонація є найменш вивченим компонентом фонетичної системи австралійського варіанту англійської мови. Однак, можна зробити висновок - мова носія GAus більш монотонна, темп мови уповільнений. Структурні відмінності в інтонації висловлювання не призводять до порушення розуміння суті висловлювання.

інтонаційний лексичний австралійський англійський

2. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1 Лексичні особливості в розмовній мові

Порівняння обох варіантів англійської мови на рівні лексико-семантичних явищ показує, що більша частина австралійського словникового складу збігається зі словниковим складом британського варіанту. Однак це відносний збіг, і твердження деяких авторів про те, що тлумачний словник англійської мови, випущений у Великобританії, наприклад, Oxford English Dictionary, однаково може задовольнити австралійця і англійця, не відповідає дійсності.

При порівнянні лексико-семантичної системи австралійського варіанту англійської мови з британською виявляються наступні випадки:

1) Слова збігаються в обох варіантах.

2) Слова є в обох варіантах, але розрізняються:

a. Семантично

b. Емоційно-експресивним забарвленням

c. Функціонально-стилістично

d. У частотності

3) Слова зберігаються в британському варіанті, але зникли з австралійського:

a. Зовсім

b. Замінилися іншими

4) Слова зберігаються в австралійському варіанті, але вийшли з ужитку в Великобританії:

a. Зовсім

b. Замінилися іншими

5) Слова з'явилися в британському варіанті, але відсутні в австралійському варіанті

6) Слова з'явилися в австралійському варіанті:

a. Шляхом словотворення на основі словотворчих елементів та моделей англійської мови або на основі змішаних за походженням елементів;

b. Запозичення:

I. З мов австралійських аборигенів;

II. З інших європейських мов;

III. З інших варіантів англійської мови.

c. Були створені штучно. [11, c. 53]

На тлі слів, які залишилися без зміни і збігаються в обох мовах наприклад come, black, time, eat, yesterday, little, week тощо, чітко виступають слова, які зазнали перетворень. Так, у великії групі слів виявляються семантичні зрушення, і, зокрема, з'являються лексико-семантичні варіанти, які немають відповідних слів у британському варіанті. Подібні значення позначаються в тлумачних словниках англійської мови як австралізми. До таких слів належать, наприклад: to hat - «працювати в поодинці, особливо про золотошукачів»; show - «шахта, родовище»; station - «вівчарська ферма»; trooper - «кінний поліцейський » тощо.

Більш складні випадки, коли зрушення відбуваються в предметно-логічній віднесеності в межах одного і того ж значення слова. Наприклад, слово plain означає в Австралії не стільки «простір з рівним рельєфом, рівнина», але перш за все «простір, вільний від заростей, від буша». Словом scrub, що мають в британському варіанті значення «чагарник, низькорослі зарості», в Австралії називають величезні території, порослі деревами заввишки до 30 метрів. В обох варіантах відомі слова premier і prime minister, але для англійця вони є синонімами, а для австралійця між ними існує важливе семантичне розходження: prime minister - «прем'єр-міністр федерального уряду». Тоді як premier - це «прем'єр-міністр уряду штату». Особливо часто такі розбіжності спостерігаються в назвах рослин і тварин, коли одні і ті ж слова позначають у Австралії і в Англії явища, які не належать навіть до одного роду, наприклад bear (koala), bream, oak, cod, і т.п. [15, c. 39].

Зміна емоційно-експресивного забарвлення відмічена у таких словах, як cow і beauty (beaut), які використовуються в Австралії як загальні терміни для негативної і позитивної оцінки, наприклад: А сow of a road - не дорога, а чорт знає що; The car is a beaut - просто краса, а не машина.

У зв'язку з питанням про стилістичні зміни можна вказати на відносно менше значення «високої» лексики в австралійському варіанті порівняно з британським варіантом.

Великий інтерес представляють випадки, коли слова, відомі в обох варіантах англійської мови, мають у кожному з них різну частотність. Бажане вживання того, а не іншого слова або виразу в цих випадках є своєрідною лексичною характеристикою кожного варіанта. Так, наприклад, і в британському, і в австралійському варіанті англійської мови існують слова paraffin і kerosene, але перше вживається виключно в Англії, а друге - в Австралії. В обох варіантах відомі слова cinema і pictures, але «піти в кіно» англієць передасть як to go to the cinema, a австралієць - як to go to the pictures.

Розширенню лексико-семантичних відмінностей між британським і австралійським варіантами сприяли також процеси випадіння деяких слів із словникового складу австралійського варіанта англійської мови і поповнення його лексичними одиницями, що не мають відповідників в британському варіанті. Так, вийшли з ужитку деякі слова, що пов'язані з особливостями сільського життя і сільського ландшафту Великобританії наприклад: glade - «поляна», glen - «лощина», brook - «струмок», field - «поле», wood - «ліс» і т. п. Причиною може бути, як разюча відмінність природних умов Австралії, так і та обставина, що в мові перших білих поселенців Австралії, які були носіями міського просторіччя, міських напівдіалектів і жаргонів декласованих елементів, подібні слова були відсутні. Багато з цих слів були замінені іншими, теж общеанглійскімі за походженням, але отримали в Австралії інше значення і вживання. Так, замість слів field і meadow в Австралії вживаються paddock - «поле чи вигін, обнесений огорожею» і run - «скотарські ферми і їх угіддя». Слова herd, flock «стадо» були витіснені словом mob, яке позначає сукупність будь-яких тварин і не має негативної конотації. Слова brook «струмок» та mountain «гора» поступилися місцем словами creek - «епізодична річка, крик» і range - «гірський кряж» [2, c. 76].

Безліч явищ було названо словами, які були створені з англійського матеріалу і на основі англійських словотворчих моделей, наприклад: outback - "внутрішні райони Австралії», sundowner - «волоцюга», digger - «золотошукач, старатель», lyre bird - «птах ліра», grass tree - «трав'яне дерево» і т.д. Іноді в словотворенні використовувалися іншомовні елементи, наприклад, kangaroo dog - «собака для полювання на кенгуру, австралійська гонча», cockatooer - «дрібний фермер» і т.п.

Багато слів було запозичено з мови аборигенів для позначення нових предметів і явищ, специфічних для Австралії. Kangaroo, dingo, koala - тварини; cockatoo, galah, emy, kookaburra, budgerigar - птахи; gum, karri, jarrah - назви різновидів евкаліпта; brigalow - різновид акації; mia-mia - хижа; corroboree - ритуальний свято і багато іншого.

Багато з цих слів належать до так званої безеквівалентної лексики - для даних явищ немає інших назв-еквівалентів в інших мовах, їх австралійські позначення стали інтернаціональними назвами даних явищ. Однак якщо в інших мовах ці слова вживаються як, свого роду, терміни (або в художніх творах для створення місцевого колориту), і є однозначними, то в Австралії вони мають набагато складнішу і багату семантичну структуру. Так, слово cockatoo, крім назви птаха, має значення «дрібний фермер», в слензі «той, хто стоїть на шухері» та інші. Dingo крім значення «дика собака» має значення «зрадник», corroboree набуло більш загальне значення «гамірне свято взагалі», galah крім назви папуги різновиду какаду має значення «дурна людина» [8, c. 114].

З мов інших національних груп у австралійську мову увійшли далеко не всі лексичні одиниці, наприклад, з іспанської lasso, ranch, з німецької lager (beer). Що стосується запозичень з американського варіанту англійської мови, то встановити факт таких запозичень значно важче. Вважається, що такі слова як prospector «золотошукач», squatter - «людина, яка незаконно захопила ділянку землі» (у сучасному австралійському вживанні - «великий землевласник») прийшли до австралійського варіанта англійської мови з американського варіанту.

Деякі поодинокі слова були створені штучно. Як правило, це ботанічні терміни, що стали загальноприйнятими назвами рослин - Banksia, Boronia і т.п.

В області словотворення звертає на себе увагу велика продуктивність суфіксів іменників -ie/-y та -ee при цьому за допомогою суфікса -ie утворюються не тільки іменники від основ прикметників наприклад: bluey - «торбинка волоцюги», toughie - «хуліган, гангстер»; а й іменники із загальним значенням агента дії від основ іменників наприклад postie - «листоноша», milkie - «молочник», schoolie - «учитель». Більшість таких слів має простомовне-розмовне забарвлення.

Характерною рисою австралійської лексики є значна кількість скорочених слів, що свідчить про особливу активності цього способу збагачення словникового складу мови, наприклад: abo - «тубілець», uni - «університет», speedo - «спідометр». При цьому багато скорочених слів утворюються з використанням суфікса -ie або -y, наприклад: possie - «опосум», Aussie - «австралієць», bandy - «бандікут» [17, c. 136].

Розмовна мова носіїв австралійського варіанту англійської мови багата ідіоматичними виразами і сленгом. Австралійський сленг має чотири основних джерела: мови аборигенів, рідні мови білих переселенців, вплив змішування мов в результаті міграції населення і сленг, що сформувався в результаті розвитку власне австралійського варіанту англійської мови. Часто досить складно визначити, чи є той чи інший австралізм сленговим словом або загальновживаним. Багато з них є лексичної нормою для австралійського варіанта англійської мови, хоча походять від сленгу чи ненормативної лексики, притаманної соціальному субстрату, що сформувало австралійське суспільство.

Незначні регіональні відмінності в лексичному складі австралійського мови стосуються найбільш поширених проявів культури (назв страв, установ і т.п.), тому що в різні штати Австралії прибували переселенці з різних держав - Польщі, Німеччини, Росії, Бельгії, тощо. Наприклад:

- варено-копчена свиняча ковбаса, яка називається «fritz» у шт. Південної Австралія, іменується «devon» у шт. Новий Південний Уельс, «Belgium sausage» на о. Тасманія, «Empire sausage» в м. Ньюкасл, «polony» у шт. Західна Австралія, «Windsor sausage» у шт. Квінсленд, і «German sausage» або «Strasburg» у шт. Вікторія;

- дитячий сад у шт. Новий Південний Уельс називається «kindergarten», «prep class» («підготовчий клас») в шт. Вікторія і на о. Тасманія і «reception class» («приймальний клас») в шт. Південна Австралія;

Особняк з двох квартир («a semi-detached house») називається maisonnette (фр. будиночок) в шт. Південна Австралія. Загальновживане слово «forest» («ліс») практично не вживається по відношенню до лісів Австралії, так як це світлі евкаліптові ліси і чагарники. Лісисту місцевість в Австралії називають «буш» англ. «The bush». Поширеним вітанням є «g'day» (вимовляється [gda?]), скорочення від «good day» - «добрий день». Ще більш поширене звернення один до одного - «mate» («приятель»), вимовляється [ma?t].

Поширені скорочення, наприклад: документація - doco, перекур - smoko, футбол - footie і т.д. Самоназва англо-австралійців також є результатом скорочення - «оззи» (англ. aussie), скорочене від «австралійці» (англ. Australians). Деякі дослідники австралійського варіанту англійської мови порівнюють його з живим музеєм, в якому збереглися регіоналізми XVIII і XIX ст., наприклад:

- з Ірландії: dust-up "бійка», tootsy (< foot) «нога» (дитяча вимова), corker -«приголомшливий примірник» (про людину або речі);

- з Шотландії: billy (< bally) - «відро з-під молока»;

- з Вустера: larrikin - «хуліган; хуліганство»;

- з Корнуолла: to fossick - «порпатися, копатися; шукати золото»;

- з Центральних графств Англії (англ. The Midlands): to stonker (< to stonk): I am stonkered - «Я змучений»;

- з Суффолка: cobber (< to cob) - «приятель, друже»;

- з Кента: clobber (< clubbered up) - «виряджений»;

- з англійської взагалі: tucker - «їжа; [шкільна] їдальня».

Проте існує і свій, самобутній австралійський сленг, який яскраво і влучно описує людей та ситуації, наприклад, вираз past the black stump - «за чорним пнем», описує незаселену, дику місцевість, позбавлену будь-яких ознак цивілізації, тобто внутрішні райони континенту.

Фольклор наділив ці райони певної містикою. До таких виразів можна також віднести: shark biscuits «Акуляче печиво» - серфінгіст-новачок; Wouldn't shout if a shark bit her - «Не закричить, навіть якщо акула вкусить» - характеристика скупої людини, яка не бажає пригостити друзів випивкою (англ. «shout» означає «кричати», але також «пригощати кого-небудь. випивкою».); boomerang - «Бумеранг» - щозавгодно, напр. книга, яку необхідно повернути [18, c. 62].

Деякі висловлювання описують явища, що мають аналоги в інших варіантах англійської, наприклад «Сарафанне радіо» - bush telegraph («лісовий телеграф») в Австралії і moccasin radio / telegraph («мокасинне радіо») в Канаді.

Певна кількість слів у австралійському варіанті англійської мови отримали нові значення, наприклад: station - «місце розташування; станція», AuE - «тваринницька, вівчарська ферма»; bush - «чагарник, місцевість, що поросла чагарником», AuE - «ліс; сільська місцевість»; to tie up - «зв'язувати; прив'язувати до чого-небудь», AuE - «прив'язувати тварину до стовпа».

Американців в австралійському варінті англійської мови називають «Сеппо» - seppo, що утворено з ланцюжка «Yanks» -> «Septic tanks» -> «Seppos». Англійця можуть назвати pommy, pommie або pom (етимологія не визначена; основний зміст - червоний колір (від pomegranate - «гранат»), можливо колір форми британських солдатів, колір щік у британських іммігрантів, або від абревіатури на одязі ув'язнених - POM (Prisoner of Motherland)).

Запозичення з американського варіанту англійської мови на рівні лексики представлені словами bonanza - «багата золота жила». Слово biscuit - «печиво» існує поряд з американським cookie, британське motorway - «шосе» - разом з американським freeway. «Вантажівка» - американське truck, але «бензоколонка» - британське petrol station.

Недавні австраліанізми: hoon - «хуліган»; a dag - «ексцентричний, забавна людина; неохайно одягнена людина»; a rort, to rort - «галаслива вечірка; шахраювати»; shonky - «незаконний," лівий ", ненадійний» .

Запозичення з мов аборигенів Австралії. Близько 440 слів запозичено з мов аборигенів Австралії.

Традиційно вважають, що першим, з мов аборигенів, запозичив слово капітан Джеймс Кук. Це було слово "кенгуру". Легенда про те, що «кенгуру» в перекладі з мови племені гуугу йімідхірр (англ. Guugu Yimithirr) означає «я не знаю» не підтверджується. В основному запозичувалися назви тварин і рослин-ендеміків - dingo, coala, wallaby, billabong [16, c. 101].

Поширений римований сленг - «спадщина» переселенців-кокні, наприклад «Порцелянова тарілка» - china plate -> «гарний друг» - good mate, «давайте подивимося» - have a look -> «давайте капітана Кука» - have a captain Cook , «акула» - shark - «Ноїв ковчег» - Noah's ark і т.д. Також існують слова і вирази, віднесені словниками до сфери сленгу, але в той же час часто використовуються в розмовній мові.

Таблиця 2.1

Сленгові слова та вирази австралійського варіанту англійської мови та їх британські еквіваленти

Австралійський варіант

Британський еквівалент

alec slang.

A simple minded person, a dupe

alley n. slang.

Forte. ('It's right up my alley')

artist n. slang.

Fanatical supporter. ('Bullshit artist')

afo / arvo

Afternoon

a wake up adj. slang.

Not deluded, alert

back blocks n. slang.

Remote inland settlements, or more recently, the cheaper blocks of land in the suburbs.

bag of fruit slang.

A man's suit of cloths

Banker n. slang.

A river in full flood. ('To run a banker')

bash v. slang

1. To over-indulge in (eg. "bash the beer ') 2. A party ('go to a bash')

billy n. slang

A tin used as to brew tea over an open fire; billy can

bob n. slang

A shilling (today's 10 cent piece)

brumby n. slang

A wild horse

brick, spin n. slang

A five pound note

сobber n. slang

cocky n. slang

Mate, friend

A farmer (eg. bush cocky, cow cocky, wheat cocky etc.)

сow juice n. slang

Milk

сut lunch n. slang

Sandwiches

Feed n. slang

Meal

Fireie n. slang

Fire fighter

furphy n. slang

Rumour

joey n. slang

A young kangaroo, still in the pouch

lair n. slang

A flashy dressed young man

molly dook n. slang

A natural left-hander

mutton, underground n. slang

rabbit meat

Ripper!

Great!

snag n. slang

Sausage

slab n. slang

a pack of 24 cans of beer

stormstick n. slang

Umbrella

strife n. slang

Trouble

yonnie n. slang

A small stone

В австралійському варіанті англійської мови існують власні ідіоми наприклад, «внизу під [екватором]» - Down Under - Австралія і Нова Зеландія, і окремі слова, наприклад: sheila - «жінка» від ірл. «Sheila» - поширене жіноче ім'я в Ірландії , bloke - «чоловік». Вираз fair dinkum - «що-небудь, справжнє, оригінальне; справді австралійське» перегукується з таким же виразом, що існував раніше в лінкольншірском діалекті, звідки він веде своє походження [12, c. 87]. Проте існують ідіоматичні вирази, характерні для австралійської розмовної мови.

Таблиця 2.2

Ідіоматичні вирази австралійського варіанту англійської мови (розмовної мови) та їх британські еквіваленти

Австралійський варіант

Британський еквівалент

to get off one's bike slang

To lose one's temper

he's a Broken packet of biscuits

his life looks good on the outside, but his a mess on the inside

to put the Bite on someone

to ask someone for money

you will be waiting till the Cows come home

you be waiting all day

I'll go and have a Captain Cook

you'll go and have a look at something

Something or somebody is Cactus

Something or somebody dead, not functioning ("this bloody washing machine is cactus")

Grinning like a shot fox

To be very happy, smugly satisfied

Crow eater

a person from South Australia

Good oil

useful information, a good idea, the truth

To be full of beans

To be very energetic

I can't for the life of me

under no circumstances

in two shakes

a very short time

На основі вивченого матеріалу можна зробити висновок, що словниковий склад мов в основному збігається. Розбіжності виявляються у сферах, які є найбільш важливими і актуальними для австралійців. Крім того відмінності спостерігаються у професійних термінах і назвах рослин і тварин, природних феноменів і ландшафтів, відсутніх в британському варіанті англійської мови. Багато слів, що відносяться в RP до сфери жаргону або сленгу, є літературною нормою для GAus.

2.2 Лексичні особливості у творах художньої літератури

Для цілей даного дослідження були використані розповіді і короткі новели австралійських авторів, в яких можна простежити лексичні особливості австралійського варіанту англійської мови. Дуже ємна і малооб'ємна форма оповідання дозволяє швидко знімати нові життєві явища, відображати потрапляють в поле зору автора життєві реалії. Виникненню короткого оповідання як жанру літератури в Австралії передував усна розповідь, так званий ЯРН (yarn), виникав біля вогнищ, за стійкою бару, створюваний стригаля, золотошукачами, фермерами. Одягнений у літературну форму, коротке оповідання є багатим джерелом «австралізмов».

В оповіданні австралійського письменника Генрі Лоусона «His Father's Mate» зі збірки оповідань «While the Billy Boils» використані австралізми з області назв професій, природних явищ і ландшафту, а також інших, типових для Австралії реалій.

* «But the gold was gone from the gully, and the diggers were gone, too."

* «...the scrub and sapling were beginning to close in from the foot of the range».

В оповіданні використано слово «digger» у значенні «золотошукач, старатель». В описі ландшафту зустрічається слово «scrub» для опису високих заростей і слово «range» замість слова «mountain». Ці слова є прикладами зміни значення общеанглійскіх слів в австралійському варіанті мови.

* «The son had been out« possum shooting »»

* «The two dark, sullen hills ... were clothed ... with dark scrub and scraggy box-trees»

В оповіданні зустрічаються назви характерних для Австралії рослин і тварин «possum» - австралійське назва невеличкого деревного сумчастого тварини - кускуса, і «box-tree» - назва різновиду евкаліпта з твердою деревиною [15, c. 54].

* «Golden Gully had its little community of fossickers»

* «...he used to go «speckin'»and«fossickin'»

Дієслова «to fossick» - «шукати золото в залишених шахтах, в покидька породи» і утворене від нього іменник і «to speck» - «шукати золото на поверхні землі, особливо після дощів» описують діяльність старателів, при цьому змінюючи своє початкове значення « шукати, шарити »і« іспещрять, плямувати »на більш вузьке, що відноситься до певного роду професійної діяльності золотошукачів.

У цьому оповіданні також зустрічається австралійське назва кінного поліцейського - «trooper». Це слово, очевидно, є запозиченням з американського варіанту англійської мови.

В оповіданні «The shearing of the cook's dog» використано австралійське назва собаки - «darg» замість загальноанглійского «dog».

* The cook called him "my darg"

* «They chyacked the cook occasionally...»

Крім цього, в оповіданні використовується дієслово chyack або chiack (Австрал. сленг) - дражнити, знущатися. Деякі дослідники пов'язують цей дієслово з англійським cheek і пояснюють фонетичні, а тепер вже й граматичні відмінності між даними словами особливостями австралійського вимови [26, c.58].

В оповіданні іншого австралійського письменника Роланда Робінсона «The Native Bears» зі збірки «The Tracks We Travel» зустрічаються назви предметів, запозичені з мов австралійських аборигенів у зв'язку з тим, що назви цих предметів були відсутні у рідній мові білих поселенців. Наприклад, слово «nulla-nulla» означає дерев'яну палицю, оброблену спеціальним чином і використану аборигенами в якості зброї. Слово «boomerang» означає метальний знаряддя у вигляді зігнутої палиці. Ці слова належать до безеквівалентної лексики; назви цих предметів, зокрема, бумеранга, стали інтернаціональними словами.

ВИСНОВОК

Розглянувши особливості австралійського варіанту англійської мови, можна зробити висновок, що базова англійська мова зазнала значних змін внаслідок формування нових етносів у процесі колоніальної експансії Великобританії. На формування національних варіантів англійської мови найбільш вплинули наступні фактори етногенезу: етнокультурний склад популяції, яка розселилась (в основному носії діалектів та жаргонів англійської мови), взаємопроникнення культур і мов, природні умови.

Австралійський варіант англійської мови з'явився в результаті злиття та еволюції просторіччі, діалектів та жаргонів, на яких говорили перші білі поселенці Австралії. Внаслідок цього на сьогоднішній день відзначається ряд особливостей, пов'язаних, перш за все, з історією розвитку мови, з нівелюванням особливостей привезених діалектів, порівняльної ізоляцією від Великобританії в перші 100-150 років формування мови, а також з соціальним складом перших поселенців.

Вимова перших поселенців в Австралії спочатку відрізнялася від RP, оскільки основну частину населення становили каторжники, представники соціальних низів, політичні засланці. Вони були носіями міських просторіччі і діалектів, кокні, північних акцентів і діалектів. Спрощення вимови деяких звуків сталося внаслідок того, що більшість перших білих поселенців не мало освіти. Деякий вплив зробили особливості ландшафту і клімату. На нівелювання мовних відмінностей дуже вплинула велика мобільність населення і особливості економіки країни. Досить сильно вплинув американський варіант англійської мови.

На підставі вивченого матеріалу можна зробити висновок, що більша частина австралійського словникового складу збігається зі словниковим складом британського варіанту. Як можна бачити, розрізняльні риси австралійського варіанту не розподілені рівномірно по всьому словниковому складу мови, але концентруються в деяких областях, що співвідносяться з областями дійсності, найбільш важливими і актуальними для австралійців. Це області флори і фауни, ландшафт, скотарство і особливо вівчарство, видобуток золота та інші, характерні для Австралії області діяльності людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреева В.М., Малаховский К.В., Петриковская А.С. Современная Австралия. Справочник. - М.: Главная редакция восточной л-ры издат-ва «Наука», 1976. - 448 с.

2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. - М.: Школа «Языки русской культуры» 1995. - 408 с.

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1973. - 304 с.

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Советская Энциклопедия, 1966. - 606 с.

5. Беленькая В.Д. Очерки топонимии Австралии. Очерк 1. Семантика англоязычных наименований. // Вестник Московского университета. - 1972. - №4. - С. 39-49.

6. Беленькая В.Д. Очерки топонимии Австралии. Очерк 2. Структура англоязычных названий. // Вестник Московского университета. - 1973. - №1. - С. 30-38.

7. Беляева Т.М., Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. - Л.: Учпедгиз, 1961. - 152 с.

8. Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика английского языка. - Л.: Издательство ЛГУ, 1985. - 136 с.

9. Березин Ф.М. История лингвистических учений. - М.: Высшая школа, 1975. - 304 с.

10. Корчажкина О.М., Тихонова Р.М. Мои любимые звуки. Фонетико-орфографический справочник английского языка. - М.: «ВЛАДОС», 1996. - 256 с.

11. Маковский М.М. Английские социальные диалекты. - М.: Высшая школа, 1982. - 135 с.

12. Орлов Г.А. Современный английский язык в Австралии. - М.: Высш. школа, 1978. - 172 с.

13. Ощепкова В.В. Вкратце об Австралии и Новой Зеландии. Книга для чтения на английском языке. - М.: «Лист», 1998. - 224 с.

14. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Краткий англо-русский лингвострановедческий словарь: Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. - М.: Флинта: Наука, 1999. - 176 с.

15. Почепцова Л.Д. Австралийские флористические названия. - К.: «Вища школа», 1973. - 128 с.

16. Прядко Б. Язык и культура: культурный компонент значения слова в лингвострановедческой лексике австралийского варианта английского языка (на примере аборигенных заимствований): Дисс. канд. фил. наук.- М., 1999.-168 с.

17. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. - М.: ИЛ, 1956. - 156 с.

18. Шахбагова Д.А. Варианты и диалекты английского языка. - М.: МГПИИЯ, 1980. - 122 с.

19. Швейцер Д.А. Литературный английский язык в США и Англии. - М.: Высшая школа, 1971. - 200 с.

20. Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения. - М.: «Высшая школа», 1990. - 141 с.

21. Adams C.M. A survey of Australian English Intonation // Phonetica.- 1969. - No. 2-4. P. 81-130.

22. Baker S.J. The Australian Language. - Sydney: Sun Books, 1970. - 223 p.

23. Baker S.J. Australian Pronunciation. - Sydney: Angus and Robertson, 1947. - 157 p.

24. Mitchell A.G. and Delbridge A. The Pronunciation of English in Australia. - Sydney: Angus and Robertson, 1969. - 81 p.

25. Ramson W.S. The Australian National Dictionary - Melbourne: Oxford University Press, 1988. - 239 p.

26. Ramson W.S. The Australian Encyclopaedia. - Sydney: Angus and Robertson, 1963. - 163 p.

27. Turner G.W. The English Language in Australia and New Zealand. - London: Longman, 1966. - 186 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.