Синтаксичні та стилістичні функції займенників (на матеріалі творів М. Хвильового)

Місце займенника в системі частин мови, їх морфологічна характеристика, синтаксична роль і стилістичні функції. Синтаксичні функції займенників у прозі М. Хвильового, значення даної частини мови в творчій спадщині відомого українського письменника.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2014
Размер файла 62,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У дослідженні йдеться про роль займенників у творчій спадщині Миколи Хвильового, їх синтаксичні та стилістичні функції. Вони допомагають виразити певну думку, інтонаційну завершеність і комунікативну спрямованість. Займенники дають можливість у результаті заміни інших слів, як правило іменних, уникати повторів, урізноманітнювати текст і до того ж створювати цілу гаму стилістичних значень (інтимізувати, виділяти, приховувати особу тощо). Займенники у творах Хвильвого виконують роль підмета, додотка, означення. Специфічною синтаксичною функцією займенника, якої не мають іменники, прикметники, числівники, є функція сполучення підрядної частини складного речення з головною. Такі речення теж характерні для творчості Миколи Хвильового. Кожен займенник стилістично особливий, неповторний, може використовуватися не з однією функцією, а з кількома, що й стало об'єктом лінгвістичного аналізу у цьому дослідженні.

Дана робота є спробою систематизації досить вагомого і об'ємного матеріалу про синтаксичні і стилістичні функції займенників. На сьогоднішній час вийшло багато наукових праць, дослідники дотримуються певних поглядів і бачень однієї і тієї ж теми, тому це дослідження, на мою думку, можна використати для узагальнення своїх знань та кращого розуміння матеріалу.

Список використаної літератури

1. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. - К.: Вища шк., 2005. - 270 с.

2. Безпояско О.К. Граматика української мови: Морфологія / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський - К.: Либідь.1993. -

336 с.

3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Р. Вихованець, К.Г. Городенська. - К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. - 400 с.

4. Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. - К.: Рад. шк., 1982. - 209 с.

5. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Горпинич. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 336 с.

6. Драч І. Ф. Дорога Миколи Хвильового; Хвильвий М.Г. Сині етюди: Новели, оповідання, етюди / Упоряд. та передм. І. Ф. Драча. - К.: Рад. письменник, 1989. - с. 5-12.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник / П.С. Дудик. - К.: видавничий центр «Академія», 2005. - 368 с.

8. Дудко І. В. Неозначені займенники / І. В. Дудко // Дивослово. - 2002. - №5. - С. 16-18.

9. Дудко, І. Семантико-граматичні та функціональні особливості займенників / І. Дудко // Дивослово. - 2007. - №2. - С. 2-5.

10. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. - К., Вища школа, 1972. - 422 с.

11. Жулинський М. Талант, що прагнув до зір. / М. Жулинський. - В кн.: Хвильовий М. Твори: У 2 т. - К.: Дніпро, 1990. - Т. 1. С. 5-43.

12. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / М.В. Леонова. - К.: Вища шк. 1983. - 264 с.

13. Мартиняк О. Займенник як стилістична категорія / О. Мартиняк // Педагогічна думка. - 2012. - №2. - С. 38-42.

14. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. 2-ге вид., випр. - К.: Вища шк., 2005. - 462 с.

15. Пилипак, В.П. Вираження лексико-семантичної опозиції «там» - «тут» одиницями українського дейксису / В.П. Пилипак // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України; відп. ред. В.Д. Калущенко. - Донецьк, 2007. - Вип. 15. - С. 82-92.

16. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. - К.: Вища шк., 1993. - 493 с.

17. Рожило Л. Експресивний синтаксис Миколи Хвильового / Л. Рожило // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. - №6: Філологічні науки. - С. 16-19.

18. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д. Пономарева. - К.: Либідь, 1997. - 400 с.

19. Сучасна українська літературна мова. Стилістика Т.5 / За заг. ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1973. - 588 с.

20. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник / К.Ф. Шульжук. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 408 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Класифікація артиклів та займенників у англійській мові. Функції, умови використання, характеристики, різновиди артиклів та займенників у сучасній англійській мові. Особливості вживання артиклів та займенників у творі В.С. Моема "A casual affair".

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 19.01.2012

 • Розряди займенників у перській мові, їх класифікація за семантичними і функціональними ознаками. Випадки самостійного вживання, функції та значення займенників у реченні. Перехід слів інших частин мови до класу займенників, процес прономіналізації.

  реферат [37,3 K], добавлен 26.02.2012

 • Частки функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Стилістичні функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток. Повнозначні частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови.

  реферат [52,8 K], добавлен 21.11.2010

 • Вигуки в граматичній системі сучасної англійської мови. Статус вигуків у граматичній системі сучасної англійської мови. Класифікація вигуків. Синтаксичні функції вигуків. Комунікативно-прагматичні значення вигуків. Розряди вигуків за значенням.

  курсовая работа [43,0 K], добавлен 10.03.2007

 • Загальна характеристика прикметника як частини мови. Стилістичні і виразні властивості прикметника в українській мові. Поняття стилістики і визначення стилістичних особливостей морфологічних ознак прикметника, опис його основних художньо-виразних ознак.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 14.10.2014

 • Культура мови починається із самоусвідомлення мовної особистості. Спорідненість мови з іншими науками. Суспільна сутність мови в зв’язку із суспільством. Мова і мислення. Комунікативна, регулювальна, мислеформулююча та інформативна функції мови.

  реферат [14,7 K], добавлен 14.12.2010

 • Функції та класифікація експресивних засобів української мови. Групи лексичних експресивів. Емоційна та стилістична забарвленість лексики мови. Суфікси та префікси як засоби відображення емоційності словотворчими засобами. Класифікація фразеологізмів.

  реферат [25,2 K], добавлен 07.04.2014

 • Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, особливості її застосування при укладанні ділових паперів. Правопис та відмінювання прізвищ. Орфоепічні та синтаксичні норми української мови.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 17.10.2012

 • Визначення паронімів як лінгвістичного явища, їх класифікація в українській та англійській мовах. Стилістичні функції використання параномазії як фігури мови, що виникає на каламбурному зближенні близьких за звучанням, але різних за змістом слів.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 10.11.2014

 • Основні синтаксичні конструкції. Стилістика речень зі вставними і вставленими одиницями. Функціонально-стилістичне навантаження складних синтаксичних конструкцій у прозі Оксани Забужко. Однорідні члени у синтаксисі творів. Обірвані та номінативні речення.

  курсовая работа [79,6 K], добавлен 11.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.