Архетипна символіка лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах

Реконструкція архетипної символіки лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах. Архетипні образи, що стали основою утворення зазначених лексем. Відмінності у структурі значення лексичних одиниць sky/ciel/небо в аналізованих мовах.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 18.08.2017
Размер файла 22,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Архетипна символіка лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах

Швець Н.В.

Анотація

У статті реконструйовано архетипну символіку лексем зку/сїві/небо в англійській, французькій та українській мовах. Виявлено архетипні образи, що стали основою утворення зазначених лексем. Проаналізовано семантичний об'єм лексичних одиниць зку/сїві/небо в англійських, французьких та українських лексикографічних джерелах. На основі аналізу словникових дефініцій, виявлено спільні значення цих лексем у зіставлюваних мовах. Описано відмінності у структурі значення лексичних одиниць зку/сїві/небо в аналізованих мовах.

Ключові слова: лексеми зку/сїві/небо, архетип, архетипна символіка, первісна мотивація, семантичний об'єм.

На сучасному етапі розвитку мовознавства спостерігається актуалізація досліджень, що базуються на поєднанні порівняльно-історичного та зіставно-типологічного підходів до аналізу мовних явищ [1; 4; 5; 13].

За словами О. Государської, поєднання порівняльно-історичного і зіставно-типологічного підходів до аналізу мовного відображення фрагментів навколишньої дійсності продиктоване необхідністю визначення як загальних принципів культурно-наукового пізнання світу носіями різних мов, так і відмінностей, пов'язаних із унікальністю кожного з етносів [4, с. 3].

Проте, як слушно зазначає А. Корольова, два терміни порівняльно-історичного і типологічного мовознавства -- порівняння і зіставлення -- опинилися на сьогодні у складному становищі у результаті їх нерозрізнення сучасними дослідниками [10, с. 9]. Оскільки у нашій розвідці будуть використані обидві процедури, необхідно уточнити розбіжності між ними. Цитуючи дослідницю, зауважимо, що конкретні прийоми і процедури порівняння полягають у визначенні генетичної приналежності мовних фактів, в установленні системи відповідників і аномалій на різних рівнях у порівнюваних мовах, у моделюванні вихідних мовних форм, які не зафіксовані писемністю [10, с. 11].

На думку А. Корольової, найважливішими прийомами у процедурі порівняння є внутрішня та зовнішня реконструкція прамовних станів. Зокрема, прийом внутрішньої реконструкції полягає у тому, що давніша форма реконструюється шляхом порівняння хронологічно різних її фіксацій у межах однієї мови. Її техніка зводиться до виявлення серед генетично порівнюваних елементів мови відносних архаїзмів і представлення останніх як вихідних архетипів [10, с. 11].

Архетип, за О. Селівановою, розуміємо як первісну вроджену психічну структуру, вияв родової пам'яті, історичного минулого етносу, їхнього колективного позасвідомого, що забезпечує цілісність і єдність людського сприйняття й виявляється в знакових продуктах культури (у вигляді архетипних образів) [14, с. 40].

Продовжуючи свої міркування щодо порівняння та зіставлення, А. Корольова підкреслює, що зіставлення, на відміну від порівняння, перш за все, спрямоване на виявлення відмінностей між зіставлюваними мовами, а тому власне процедура зіставлення називається ще контрастивним аналізом, що покладений в основу контрастивістики [10, с. 12].

Отже, поєднання зіставно-типологічного та порівняльно-історичного підходів до аналізу архетипної символіки лексем зку/сїві/небо в англійській, французькій та українській мовах є необхідним для виявлення як закономірностей їх виникнення у зазначених мовах, так і відмінностей, пов'язаних з національно-культурними традиціями носіїв досліджуваних мов.

Як відомо, існує чотири стихії (тобто чотири матеріальних першооснов буття) -- повітря, земля, вогонь, вода [15]. Варто зазначити, що у мовознавстві наявні дослідження, у яких вивчено найменування першостихій у різних ракурсах. Сюди відносимо аналіз засобів відображення символіки архетипно-стереотипного явища ВОГОНЬ В. Агеєвої [1], дослідження вербалізації природних стихій в українській поезії 80-х--90-х років XX століття О. Слюніної [16], дисертаційну роботу Н. Чендей «Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській мовах» [18], працю В. Топорова про реконструкцію балто-слов'янського образу Землі-Матері [17] та ін.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Як відзначає Н. Чендей, небо є повітряним простором, тобто складовою стихії повітря [18, с. 11]. На відміну від назв самих стихій, найменування небо є недостатньо вивченим у мовознавстві, адже згадана лексема не була об'єктом спеціальних мовознавчих досліджень і аналізувалася лише побіжно [7; 12; 18]. Отже, недослідженою є архетипна символіка лексем зку/сїві/небо в англійській, французькій та українській мовах.

Мета статті -- реконструювати архетипну символіку лексем зку/сїві/небо в англійській, французькій та українській мовах, що відображена в їх полісемії.

Завдання: 1) виявити первісну мотивацію лексем зку/сїві/небо в англійській, французькій та українській мовах шляхом реконструкції архе- типних образів, які лежать в основі виникнення цих лексем; 2) проаналізувати семантичний об'єм лексем зку/сїві/небо у лексикографічних джерелах англійської, французької та української мов; 3) визначити спільні та відмінні значення лексем зку/сїві/небо у зіставлюваних мовах.

Як зазначає В. Жайворнок, протиставлення «Небо -- Земля» належить до найархаїчніших космогонічних протиставлень, адже на дуже ранніх стадіях розвитку людини існував культ Неба та його дружини -- Матері-Землі [9, с. 388]. Цю думку підтверджує і М. Маковський, зауважуючи, що у міфопоетичній традиції Небо символізує чоловіче начало, що запліднює Землю [11, с. 337]. Тут автор наводить такі лексеми, що ілюструють це твердження: ірл. speir «небо» та лат. pario «народжувати», гр. ovpavфз «небо» та ос. waryn «народжувати» [11, с. 337].

Разом з тим, Небо, за стародавніми уявленнями, -- це Палата Божа, а зорі -- це вікна, в які Бог дивиться на світ (раніше боги) [9, с. 388]. М. Маковський зазначає, що поняття Неба (як верхнього світу) всіляко табуювалося: порівняйте лат. coelum «небо» та ч. couzlo «магія, чаклунство» [11, с. 337]. архетипний символіка лексема мова

Важливим є визначення архетипної символіки лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах, адже саме архетипи мають надкультурні й позачасові змісти трансперсонального, всезагального, психічного [6, с. 170]. Визначення архетипів зазначених лексем допоможе зрозуміти, який образ ліг в основу їх утворення у різних народів.

За даними Online Etymology Dictionary, лексема sky сягає 1200 року [23], у той час вона мала значення «хмара» (з д-сканд. sky «хмара», що у свою чергу походить з п-герм. *skeujam «хмара, покриття з хмар»), у цьому значенні зазначена лексема співвідноситься з дангл. sceo, дсакс. scio «хмара», двн. scuwo, дангл. scua, д-сканд. skuggi «тінь», гот. skuggwa «дзеркало». Сучасного значення лексема sky набула у 1300-их роках, замінивши лексему heofon, що у свою чергу зараз має значення «небеса» [23].

Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, як і Online Etymology Dictionary, виводить лексему sky з піє. основи *(s)keu- «покривати, приховувати» [22, p. 1455; 23]. Це припущення підтверджує і Ю. Покорний, автор словника «Indogermanisches Etymologisches Wцrterbuch» [25, р. 2726]. За даними Ю. Покорного, піє. основа *(s)keu- є також джерелом походження таких лексем, як вірм. ciw «дах, покриття», лат. obscьrus «темний», двн. scьr «захист» [25, р. 2727]. Тому робимо припущення, що в основі утворення англійської лексеми sky лежить образ певного покриття, що приховує чи захищає землю.

Французька лексема ciel, як зазначено у словниках Grand Larousse de la langue franзaise [20, p. 717] та Petit Robert [26, р. 282], з'являється у ІХ столітті та походить з лат. caelum «небо». Ю. Покорний виводить латинську лексему caelum з піє. основи *(s)kai- «сяючий, яскравий» [25, p. 2771], порівняйте з лит. skaidrщs, skaidrus «яскравий, чистий»; лтс. skaidrs «чистий» [25, p. 2771]. Отож, припускаємо, що лексема ciel у французів асоціювалася з чистим (безхмарним), яскравим простором.

Українська лексема небо, що співвідноситься з рос. небо, бр. неба, п. niebo, ч. nebe, сл. nebo, вл. njebjo, болг. небе, за даними Етимологічного словника української мови у 7 томах [8, с. 57] походить з і-є. *nebhos «туман, хмара». У свою чергу Ю. Покорний у словнику «Indogermanisches Etymologisches Wцrterbuch» [25, р. 865] виводить цю лексему з піє. основи *nebh- «мокрий, вода». Автор зазначає, що з цієї основи утворилися також такі лексеми, як-от д-інд. nabhas- «туман, хмари, небо», хет. nebis «небо», двн. nebul «туман» [25, р. 865-866]. Враховуючи вищезазначене, можемо зробити припущення, що українська лексема небо утворилася у результаті асоціації з чимось вологим -- туманом, дощем, водою.

Аналіз англомовних лексикографічних джерел засвідчив, що на сьогодні лексема sky має такі значення: 1) простір над землею, який можна побачити, подивившись вгору, де з'являються хмари і сонце, місяць та зірки; 2) область атмосфери та космосу, яку видно з землі; 3) рай, блаженство, Божа сила; 4) погода, як стан верхнього шару повітря; 5) клімат; 6) (перен.) найвищий рівень досягнень; 7) блакить, небесний колір [2; 19; 21, p. 1257; 24].

Особливістю англійської лексеми sky є її вербалізація (перехід у сферу дієслова), у результаті чого виникають такі значення цієї лексеми:

1) підкидати в повітря; 2) вішати під стелею (зазвичай про картини на виставці); 3) піднімати ціну (на аукціоні, торгах) [2; 24].

Здійснивши аналіз лексикографічних джерел французької мови, було з'ясовано систему значень французької лексеми ciel: 1) необмежений простір, в якому знаходяться небесні тіла;

2) частина надземного простору, видима із землі, обмежена лінією горизонту; 3) сукупність небесних тіл, зірок та планет; 4) вплив небесних тіл на долю людини; 5) клімат; 6) стан атмосфери; 7) місце перебування божества та померлих душ (рай); 8) (перен.) невимовне щастя; 9) небесні сили [26, p. 282; 20, p. 717].

Для української лексеми небо характерні такі значення: 1) видимий над поверхнею землі повітряний простір у формі купола; 2) за релігійними уявленнями -- місце перебування богів, ангелів, святих; потойбічний світ, рай [15; 3, с. 747].

Підсумовуючи, зазначимо, що виявлено всього два спільні значення лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах:

1) надземний простір; та 2) місце перебування богів, рай.

Для англійської та французької мови спільними є значення: 1) погода (стан атмосфери);

2) клімат; 3) найвищий рівень досягнень (щастя).

Особливістю англійської лексеми sky є її вербалізація та використання у значенні «блакить, небесний колір». Для французької лексеми ciel етноспецифічним є значення «вплив небесних тіл на долю людини».

Висновки і перспективи

Здійснивши аналіз архетипної символіки лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах, видаються можливими такі висновки:

1) в основі утворення зазначених лексем у кожній мові лежать різні архетипні образи (в англійській мові -- образ певного покриття, що приховує чи захищає землю; у французькій -- образ безхмарного, яскравого простору; в українській -- образ вологи (туману, дощу, води);

2) саме різною первісною мотивацією лексем sky/ciel/небо можна пояснити наявність лише двох їх спільних значень у зіставлюваних мовах та кількісну перевагу ет- носпецифічних значень над універсальними.

Перспективи подальших досліджень полягають у можливості залучення до аналізу фразеологізмів з компонентом sky/ciel/небо.

Список літератури

1. Агеєва В. О. Архетипна і стереотипна символіка вогню в англійській та українській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / В. О. Агеєва. - К, 2014. - 21 с.

2. Англо-русский словарь общей лексики [Електронний ресурс] // ABBYY Lingvo х6 [Електронний ресурс]: электронный словарь. - 4,7 Gb. - ABBYY Software, 2014. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb Ram; Windows 8/8.1, 7, Vista, XP (SP2, 3). - Назва з контейнера.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

4. Государська О. В. Соматизми як засоби вираження наївної і наукової картин світу (на матеріалі мов романської і слов'янської груп): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / О. В. Государська. - К, 2011. - 19 с.

5. Гурбанська С. О. Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / С. О. Гурбанська. - К, 2009. - 21 с.

6. Донченко О. Архетипи - спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності) / О. Донченко // Психологія особистості. - 2011. - № 1 (2). - С. 170-181.

7. Дорошина Л. Ф. Вербалізація етнокультурного архетипу верх у літературних творах О. Довженка / Л. Ф. До- рошина // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. - Харків: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - Вип. 1. - С. 49-55.

8. Етимологічний словник української мови: у 7 т. / [за ред. О. С. Мельничука]. - К.: Наукова думка, 2003. - Т. 4: Н-П. - 653 с.

9. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. - К.: Довіра, 2006. - 704 с.

10. Корольова А. В. Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики / А. В. Корольова // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. статей] / [відп. ред. А. В. Корольова]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - Вип. 11. - С. 9-15.

11. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов / Маковский Марк Михайлович. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996. - 416 с.

12. Михайлишин У. І. Відображення космогонічної картини світу у фразеологічних одиницях німецької мови: ав- тореф. дис. . канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / У. І. Михайлишин. - Харків, 2010. - 22 с.

13. Орендарчук О. Л. Валентністні відношення дієслів тематичної групи «чуттєвої сфери» в контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / О. Л. Орендарчук. - К, 2010. - 20 с.

14. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2010. - 844 с.

15. Словник української мови: в 11-ти т. [Електронний ресурс] / [за ред. І. К. Білодіда]. - Режим доступу: http:// sum.in.ua/

16. Слюніна О. В. Вербалізація природних стихій в українській поезії 80-х-90-х років XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Слюніна. - Харків, 2012. - 20 с.

17. Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского образа Земли-Матери / В. Н. Топоров // Балто-славян- ские исследования 1998-1999. XIV. Сборник научных трудов. - М.: Индрик, 2000. - С. 239-371.

18. Чендей Н. В. Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Н. В. Чендей. - К, 2009. - 20 с.

19. Collins English Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.collinsdictionary.com/

20. Grand Larousse de la langue fraMaise: en 7 volumes / [sous la direction de L. Guilbert]. - Paris: Larousse, 1989. - T. 1. - A-Cip. - 722 p.

21. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Albert Sidney Hornby. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - 1600 p.

22. Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the English language / Ernest Klein. - Amsterdam - London - New York: Elsevier Publishing Company, 1966. - Volume II: L-Z. - 1776 p.

23. Online etymology dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etymonline.com/

24. Oxford Dictionary of English [Електронний ресурс] // ABBYY Lingvo х6 [Електронний ресурс]: электронный словарь. - 4,7 Gb. - ABBYY Software, 2014. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb Ram; Windows 8/8.1, 7, Vista, XP (SP2, 3). - Назва з контейнера.

25. Proto-Indo-European Etymological Dictionary. A Revised Edition of Julius Pokorny's Indogermanisches Etymologisches W^terbuch [Електронний ресурс] / [Revised and Published by the Dnghu Association]. - Indo-European Language Revival Association, 2007. - 3441 p. - Режим доступу: http://dnghu.org/en/Indo- European%20etymological%20dictionary/

26. Robert P. Le Petit Robert: Dictionnaire alphabйtique et analogique de la langue franзaise / Paul Robert. - Paris: S.N.L., 1976. - 1971 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.