Зміст та сутність функцій кримінального права

Сутність і аналіз досліджень охоронної функції кримінального права. Загальна та спеціальна превенції. Попереджувальна функція кримінального права. Примусові заходи виховного характеру. Зміст і основні підстави регулятивної функції кримінального права.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.10.2012
Размер файла 39,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Виконуючи охоронну функцію існуючих у державі суспільних відносин (основ національної безпеки, особи, власності, суспільства і держави від злочинних посягань), норми кримінального права опосередковано регулюють ці відносини. Наприклад, захищаючи відносини власності нормами, розміщеними в розділі VI Особливої частини КК, кримінальне право сприяє їх правомірному існуванню і розвитку.

3. Деякі норми кримінального права прямо належать до регулятивних. Це, наприклад, норма про необхідну оборону, що виключає відповідальність при правомірному захисті від злочинного посягання (ст. 36), або норми про звільнення від кримінальної відповідальності (розділ ІХ Загальної частини КК), норми про погашення і зняття судимості (статті 89--91 КК).

Кримінальне право виконує запобіжну функцію, про що свідчить недопущення порушення кримінально-правових норм свідомими громадянами.

Використана література

1. Кузнєцов В.О., Гіжевський В.К - Кримінальне право України (повний курс в схемах і таблицях). Навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. - 459 с.;

2. Векленко С. В. Сущность, содержание и формы вины в уголовном праве / С. В. Векленко // Правоведение. - 2002. - № 6. - С. 127-130.;

3. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. Липинский, Р. Л. Хачатурова. - Тольятти: ВУит., 2002. - С. 87-88.;

4. Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права / В. Г. Смирнов. - Л., 1965. - 188 с. ;

5. Трофимова М. П. Функции юридической ответственности: дис. … канд. юрид. наук / М. П. Трофимова. - Саратов, 2000. - С. 35-36.;

6. Федоров С. Л. Понятие охранительной функции в уголовном праве, ее содержание и сущность / С. Л. Федоров // Вестник;

7. Волжского университета им. В. Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ., 2004. - Вып. 45. - С. 12-14.;

8. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.;

9. Пионтковский А. А. Об условном осуждении или системе испытания / А. А. Пионтковский. Одеса : Типо-литогр. Штаба Одес. воен. округа, 1894. - 187 c.;

10. Ломако В. А. Применение уловного осуждения / В. А. Ломако. - Харьков : Вища школа, 1976. - 125 с.;

11. Книженко О. О. Поняття санкцій у кримінальному праві // О. О. Книженко / Вісник Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - Вип. 1 (48). - С. 79-84.;

12. Кузнецова Н. Ф. Критерии эффективности уголовного закона // Пять лет действия УК РФ : итоги и перспективы. -- М., 2003. -- С. 36-42.;

13. Рарог А.Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью // Сб. науч. тр. / под ред. Н. А. Лопашенко. -- Саратов, 2008. -- С. 76--81.;

14. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. -- К., 2006. -- 704 с.;

15. Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 та 2007 роках (за даними судової статистики) // Інформаційний сервер Верховного Суду України http://www.scourt.gov.ua/;

16. Ковітіді О. Ф. Звільнення від кримінального покарання у зв?язку із закінченням строків давності // Вісник Верховного Суду України. -- 2005. -- № 2 (54). -- 43--47.;

17. Ямкова О. О. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. пр. -- Вип. 15. -- Одеса, 2002. -- С. 85--92.;

18. Денисова Т. А., Філей Ю. В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності : моногр. -- К., 2008. -- 176 с.;

19. Хряпінський П. В. Заохочення як засіб протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Зб. наук. пр. --2006. -- № 2 (31). -- С. 106--119.;

20. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : моногр. -- К.,2004. -- 240;

21. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник Київ 2008 Вид: ЦУЛ, - 248с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика нового Кримінального Кодексу України, його основні концептуальні положення. Функції та завдання кримінального права і його принципи. Система кримінального права. Суміжні до кримінального права галузі права. Наука кримінального права.

  реферат [44,6 K], добавлен 06.03.2011

 • З’ясування системи історичних пам’яток, які містили норми кримінально-правового та військово-кримінального характеру впродовж розвитку кримінального права в Україні. Джерела кримінального права, що існували під час дії Кримінального кодексу УРСР 1960 р.

  статья [20,2 K], добавлен 17.08.2017

 • Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Система кримінального права України. Наука кримінального права, її зміст та завдання. Загальні та спеціальні принципи кримінального права. Поняття кримінального закону.

  курс лекций [143,2 K], добавлен 09.05.2007

 • Історичний шлях розвитку науки кримінального права. Злочин та покарання як основні категорії кримінального права. Класична, антропологічна, соціологічна школи кримінального права: основні погляди представників, їх вплив на розвиток науки та законодавства.

  реферат [42,7 K], добавлен 29.03.2011

 • Кримінальне право як галузь права й законодавства, його соціальна обумовленість, принципи. Завдання, система та інститути кримінального права. Підстави і межі кримінальної відповідальності. Використання кримінального права в боротьбі зі злочинністю.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 02.01.2014

 • Ознаки, система та структура закону про кримінальну відповідальність як джерела кримінального права. Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України. Порівняльний аналіз норм міжнародного та українського кримінального права.

  реферат [35,4 K], добавлен 12.11.2010

 • Поняття та завдання кримінального кодексу України. Об'єкти, що беруться під охорону за допомогою норм КК. Джерела та основні риси кримінального права. Поняття злочину, його ознаки, склад та класифікація, засоби і методи вчинення. Система та види покарань.

  контрольная работа [23,1 K], добавлен 24.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.