Задачі та функції Прилуцького міськрайонного центра зайнятості

Реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Особливості соціального діалогу на ринку праці. Організація роботи з роботодавцями. Види компенсацій незайнятим громадянам. Професійна орієнтація та професійне навчання.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2014
Размер файла 77,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ

Про виконання програми навчальної практики

студента Медуниці Євгена Олександровича

Чернігів 2014

Я, Медуниця Евген Олександрович, студент 310 групи юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету проходив навчальну практику в Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості з 16 по 27 червня 2014 року.

За час проходження практики я ознайомився:

· зі структурою, функціями та повноваженнями служби зайнятості та організацією праці працівників центру зайнятості - 1 день;

· з охороною праці на робочому місці - 1 день;

· з реєстрацією, перереєстрацією безробітних та веденням обліку осіб, які шукають роботу - 1 день;

· з соціальним діалогом на ринку праці та організацією роботи з роботодавцями - 1 день;

· з видами компенсацій незайнятим громадянам - 2 дні;

· з професійною орієнтацією та навчанням - 2 дні;

· з організацією прийому громадян з особистих питань, роботою з пропозиціями, заявами і скаргами громадян - 1 день;

· з організацією правової роботи в центрі зайнятості - 1 день.

Структура, функції та повноваження служби зайнятості та організація праці працівників центру зайнятості

Відповідно до Положення про Прилуцький міськрайонний центр зайнятості (далі - центр) є органом державної служби зайнятості, на який покладаються функції робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у м. Прилуки та Прилуцькому районі. Центр підпорядковується та підзвітний Чернігівському обласному центру зайнятості (далі - регіональний центр занятості).

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства соціальної політики України, Статутом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, рішеннями наглядової ради та правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпорядженнями та інструкціями Державного центру зайнятості - виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, наказами регіонального центру зайнятості, розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

Положення про центр затверджується директором регіонального центру зайнятості.

Основними завданнями центру є:

реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу та безробітних;

надання особам, які звертаються до центру зайнятості загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;

виконання рішень наглядової ради та правління Фонду ЗДСС на випадок безробіття, що стосуються діяльності центру

інші завдання, які передбачені Положенням про Козелецький районний центр зайнятості.

Відповідно до опрацьованого мною положення варто зазначити про основні функції центру зайнятості, які він виконує відповідно до покладених на нього завдань:

- виплачує матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надає соціальні послуги в установленому законодавством порядку;

- формує банк даних про вільні робочі місця на підставі інформації роботодавців, забезпечує вільний доступ до цієї інформації особам, які звертаються до державної служби зайнятості;

- надає послуги з працевлаштування;

- вивчає потребу підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, у працівниках за їх професійним складом та визначає на цій основі обсяги і напрями профорієнтаційної роботи;

- здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків

- інші функції, передбачені вищезазначеним положенням.

Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням з Державним центром зайнятості.

Директор центру здійснює керівництво діяльністю центру та несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань та функцій, ефективну роботу центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділеного у розпорядження центру майна і матеріальних цінностей тощо.

Директор у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства приймає накази, організовує і контролює їх виконання.

Відповідно до законодавства про працю та Закону України «Про державну службу» вносить на розгляд регіонального центру зайнятості пропозиції щодо прийому і звільнення працівників центру, заохочення і накладення на них стягнень.

Директор без доручення діє від імені центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори.

Щодо робочого часу районного центру зайнятості, то початок роботи в центрі зайнятості з 8.00, перерва на обід - з 12.00 до 13.00, закінчення роботи о 17.00, тривалість робочого тижня складає 40 годин.

Відповідно до внутрішнього трудового розпорядку за сумлінну працю до працівників центру зайнятості застосовуються такі види заохочень як грошова премія, нагородження Почесною Грамотою Державного центру зайнятості, нагородження Подякою Державного центру зайнятості, оголошення подяки директора. З правилами трудового розпорядку ознайомлюються всі працівники під власноручний підпис і відповідно за порушення даних правил для працівника настає відповідальність у вигляді оголошення догани та звільнення з роботи.

Регулювання правового становища державних службовців, які працюють у центрі, здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу". Структура, штатний розпис, кошторис видатків центру затверджуються регіональним центром зайнятості.

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Фонду.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штамп і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

В центрі зайнятості працює 33 працівники (в т.ч. 32 державних службовця та 1 робітник).

Наступне з чим я ознайомився були посадові інструкції посадових осіб, з обсягом їх прав та обов'язків, в т.ч. мого керівника, який є головним спеціалістом - юрисконсультом центру зайнятості.

Охорона праці на робочому місці

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про охорону праці» - охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про охорону праці» на підприємствах, в установах і організаціях з кількістю працюючих 50 чоловік і більше незалежно від форм власності створюється комісія з питань охорони праці. Оскільки в центрі зайнятості працює 33 працівники ( в т.ч. 32 державних службовця та 1 робітник), то комісія у даній установі не створюється.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводиться з працівниками, які приймаються на роботу та в процесі їх трудової діяльності. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Відповідальність за організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці в центрі зайнятості покладається на ії керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідальною особою з питань охорони праці.

Центр зайнятості зобов`язується при укладанні трудового договору ознайомити працівників під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих факторів; виконувати вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов`язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що привели до втрати працездатності» та їхні вимоги в сфері охорони праці згідно чинного законодавства; проводити навчання та інструктажі з охорони праці усіх працюючих; забезпечувати на кожному робочому місці безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до нормативних актів. Відшкодування працівникові заподіяної на виробництві шкоди його здоров`ю або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Працівник зобов'язується дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-якої роботи або під час перебування на території установи; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров`я або для оточуючих його людей, чи виробничого або навколишнього середовища.

Реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Наступного дня мною були опрацьовані документи, що стосуються реєстрації та ведення обліку громадян, як таких, що шукають роботу та безробітних.

Відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю

З'ясував, що під час проведення реєстрації громадянина працівник ЦЗ із застосуванням автоматизованої системи заповнює персональну картку особи, яка звернулася. Реєстрація громадян проводиться за пред'явленням паспорта, трудової книжки, цивільно-правового договору, а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Для одержання статусу безробітного громадянин особисто подає у день, що настає за днем після закінчення строку для пошуку роботи заяву із зазначенням інформації про те, що він не зареєстрований як фізична особа - підприємець та не займається видами діяльності, що зазначені в ч.3 ст.1 ЗУ «Про зайнятість населення» і не отримує пенсію на пільгових умовах.

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 309 від 20.11.2000 року матеріальна допомога по безробіттю надається безробітним у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю, за умови, що середньомісячний дохід на члена сім'ї не перевищує встановлений законодавством рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Даний вид компенсацій надається у розмірі встановленому законодавством, протягом 180 календарних днів. Що стосується одноразової матеріальної допомоги, то дана допомога виплачується на кожну особу один раз на півроку. Для одержання одноразової матеріальної допомоги особа повинна подати до ЦЗ заяву та довідки про склад сім'ї і доходи кожного члена сім'ї.

У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі установленому законодавством. У разі звернення кількох осіб за належною їм сумою виплат вона ділиться між ними порівну.

Під час проведення реєстрації працівник територіального органу заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Реєстрація проводиться за умови пред'явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Особа має право перереєструватися у територіальному органі як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, зокрема:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ;

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, припиняється у разі:

1) зайнятості особи;

2) поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

3) подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з реєстрації як безробітного або відмови від її послуг;

4) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;

5) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

6) припинення професійного навчання за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без поважних причин;

7) невідвідування без поважних причин територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (наявність поважних причин підтверджується відповідними документами);

8) встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;

9) встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);

10) набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

11) вступу на навчання за денною формою;

12) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

13) досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу років;

14) подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку;

15) смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

16) з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками про визнання особи нездатною до трудової діяльності;

17) з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

Територіальний орган веде облік таких осіб незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред'явлення реєстраційного номера облікової картки платника податків та:

громадянами України - паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, чи документа, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, а також підпис відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Соціальний діалог на ринку праці. Організація роботи з роботодавцями

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Відповідно до статті 50 ЗУ «Про зайнятість населення» роботодавці беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення шляхом:

1) створення умов для реалізації громадянами права на працю;

2) додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

3) погодження змісту професійного навчання;

4) реалізації права на обрання навчальних закладів, підприємств, установ та організацій для професійного навчання безробітного відповідно до встановлених вимог;

5) участі у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за результатами професійного навчання та підтвердженні професійної кваліфікації за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити результати неформального навчання;

6) подання пропозицій до проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та трудової міграції;

7) участі у здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості населення, трудової міграції, професійного навчання та підтвердження кваліфікації працівників.

Також роботодавці наділяються відповідними обов'язками.

Відповідно до статті 51 вищезазначеного закону професійні спілки та їх об'єднання:

1)беруть участь у:

- здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення;

- розробленні проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та трудової міграції;

- розробленні механізму та здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості населення, трудової міграції, професійного навчання та підтвердженні кваліфікації працівників;

- розробленні заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються з підприємств, установ та організацій з ініціативи роботодавців;

- роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості населення;

- консультаціях з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;

- управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до законодавства, зокрема у формуванні проекту бюджету Фонду на загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття;

- розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, забезпеченні їх належної якості та працевлаштуванні випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

- проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної потреби ринку праці;

2) проводять разом з організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування консультації з питань зайнятості населення.

Професійні спілки та їх об'єднання мають право вносити органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям та їх об'єднанням обов'язкові для розгляду пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості населення.

Види компенсацій незайнятим громадянам

Разом з цим слід відмітити, що держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій:

а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій;

б) виплату матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

в) виплату в установленому порядку допомоги по безробіттю.

При цьому доцільно звернути увагу на те, що розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Відповідно до статті 7 вищезазначеного закону

1. Видами забезпечення за цим Законом є:

1) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

2) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України «Про зайнятість населення» є:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

профорієнтація;

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», компенсації відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;

надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення»

надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

У разі необхідності для проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації особа:

направляється до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства;

забезпечується місцем проживання на період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та їй компенсуються витрати на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:

навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

строкова військова служба;

здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, - 180 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. У разі зміни застрахованою особою місця проживання виплата допомоги по безробіттю продовжується після реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим місцем проживання.

Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків;

від 2 до 6 років - 55 відсотків;

від 6 до 10 років - 60 відсотків;

понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

у подальшому - 70 відсотків.

2. Допомога по безробіттю особам, зазначеним у частині другій статті 22 цього Закону, виплачується у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

Відповідно до ст.31 закону - виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

1) працевлаштування безробітного;

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

4) відрахування із навчального закладу;

5) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

8) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

9) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

10) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;

11) зміни місця проживання;

12) закінчення строку їх виплати;

13) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;

14) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);

15) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

16) смерті безробітного.

3. Виплата допомоги по безробіттю припиняється на період призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду безробітним за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі: )

1) звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін (на 90 календарних днів);

2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, (на 90 календарних днів);

4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю;

5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

6) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;

8) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.

Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов'язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

У разі припинення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) із застрахованих осіб стягується сума витрат на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що держава створює умови для забезпечення ефективної зайнятості населення та запобігання безробіттю.

безробітний ринок праця компенсація

Професійна орієнтація та професійне навчання

Професійне навчання включає підготовку незайнятих громадян, які не мають професії, перепідготовку робітників і спеціалістів за новими професіями та спеціальностями, підвищення кваліфікації незайнятого населення. Професійна підготовка незайнятих громадян, які звернулися до центрів зайнятості, не маючи професії, спрямовується на оволодіння ними спеціальними знаннями, уміннями і навичками за професіями, що користуватимуться попитом на регіональному ринку праці або необхідні для самозайнятості.

Професійна перепідготовка робітників і спеціалістів здійснюється з метою оволодіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками за новою професією (спеціальністю) вивільненими працівниками та іншими незайнятими громадянами, яким не може бути запропонована підходяща робота за наявною у них професією.

Підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів спрямовується на розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок за раніше набутими професіями (спеціальностями) до рівня, що відповідає сучасним вимогам науки і техніки, а також на опанування спеціальними знаннями, що сприятиме продуктивній зайнятості.

Відповідно до статті 24 ЗУ «Про зайнятість населення» професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості, як такі, що шукають роботу та безробітних може проводитись у випадках :

- неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність необхідної професійної кваліфікації;

- втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;

- необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК тощо.

Відповідно до статті 32 ЗУ «Про зайнятість населення» професійна орієнтація населення - комплекс взаємопов'язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності.

Відповідно до статті 34 ЗУ «про зайнятість населення» професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її покликання і здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Так згідно зі статтею 35 вищезазначеного Закону професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Отже при опрацюванні даної теми можна зробити висновок, що держава повинна всіляко сприяти для працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, установах, організаціях, а також встановлення квоти робочих місць. Для інвалідів, які працевлаштовуються роботодавці повинні за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, або ж за свій власний рахунок на належному рівні облаштувати робоче місце і умови праці для таких осіб.

Організація прийому громадян з особистих питань. Робота з пропозиціями, заявами, скаргами громадян

Відповідно до статті 7 ЗУ «Про звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Районний центр зайнятості та його посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Районний центр зайнятості зобов'язаний об'єктивно і вчасно розглядати заяви, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

А відповідальна особа веде:

1) Журнал реєстрації заяв, пропозицій, скарг громадян. Відповідно за 2012 рік було розглянуто 8 звернень, за перше півріччя 2013 року- 4 звернення.

2) Журнал реєстрації відвідування заступника директора керівництвом центру (за 2012 рік-29 відвідувань)

Встановлені дати особистого прийому громадян:

Директором:

Щовівторка- з 8.00 до 10.00

Щочетверга- з 15.00 до 17.00

Заступником директора:

Щосереди- з 8.00 до 10.00

Щоп'ятниці- з 15.00 до 17.00

Організація правової роботи в центрі зайнятості

В Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості створена посада головного спеціаліста-юрисконсульта, робота якого регулюється Посадовою інструкцією головного спеціаліста-юрисконсульта Прилуцького міськрайонного центру зайнятості

Головний спеціаліст-юрисконсульт (надалі - спеціаліст-юрисконсульт) підпорядковується безпосередньо директору центру зайнятості та призначається на посаду наказом директора обласного центру зайнятості, здійснює координацію та методичне керівництво правової роботи по окремим напрямкам роботи.

Відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста- юрисконсульта центру зайнятості:

Спеціаліст-юрисконсульт зобов'язаний:

1. організовувати та брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері зайнятості, правильного застосування законодавства в центрі зайнятості, представлення інтересів центру зайнятості - робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

2. перевіряти відповідність законодавству проектів наказів, що подаються на підпис директору центру зайнятості, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

3. інформувати директора центру зайнятості про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів центру зайнятості, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

4. проводити претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

5. аналізувати матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати правової роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності,;

6. подавати пропозиції директору центру зайнятості про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

7. здійснювати методичне керівництво правовою роботою в центрі зайнятості, що належить до сфери його управління;

8. роз'яснювати застосування законодавства, надавати правові консультації з питань, що належать до його компетенції, а також за дорученням керівництва розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України

9. виконувати обов'язки члена комісії з питань довготривалого безробіття. Відповідає за юридичне забезпечення роботи комісії.

10. інші завдання та обов'язку, передбачені посадовою інструкцією.

Спеціаліст-юрисконсульт має право:

1. перевіряти дотримання законності структурними підрозділами центру зайнятості, що належить до сфери його управління;

2. одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб центру зайнятості; залучати за згодою керівників структурних підрозділів центру зайнятості з метою розроблення та здійснення заходів, які проводяться ним відповідно до покладених на нього завдань;

3. інформувати директора центру зайнятості про покладення на нього обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання на його вимогу необхідних матеріалів посадовими особами центру зайнятості, що належить до сфери управління центру зайнятості;

4. брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах що проводяться у центрі зайнятості, з питань практики застосування законодавчих та нормативних актів.

Спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність у разі:

- неякісного та несвоєчасного виконання покладених на нього обов'язків

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та правил пожежної безпеки.

Спеціаліст-юрисконсульт веде Журнал обліку актів законодавства України та Журнал обліку інформації про проведену роботу. Відповідно до останнього- за 2012 рік- 636 послуг, консультацій, за 1 півріччя 2013 року було надано 341послуг, консультацій громадянам.

Висновки

Під час проходження практики в Прилуцькому МРЦЗ я отримав нову інформацію про роботу центру.

Також ознайомився із роботою та структурою, повноваженнями Прилуцького МРЦЗ, його відділів та працівників, з охороною праці на робочому місці, реєстрацією, перереєстрацією безробітних та веденням обліку осіб, які шукають роботу, опрацював відповідні документи та зробив їх детальний аналіз.

Більш докладно звернув увагу на вивчення соціального діалогу на ринку праці та організацією роботи з роботодавцями. Також мною були розглянуті види компенсацій незайнятим громадянам, професійна орієнтація та професійне навчання.

За час проходження практики також ознайомився з повноваженнями, завданнями, структурою та компетенцією відділів, дізнавсь про їх кількісний склад, завдання та функції, які віднесені до компетенції кожного відділу. Також опрацював матеріал щодо організації розгляду і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, організації прийому громадян. Був присутнім на семінарі, який проводився з метою донести інформацію щодо пошуку підходящої роботи для працівників, де розглядався ряд проблемних питань і можна було побачити процедуру прийняття рішень по кожному з цих питань.

Мені дуже цікаво було вивчати організацію прийому громадян з особистих питань, зокрема роботу в центрі зайнятості з пропозиціями, заявами і скаргами громадян. На завершення практики я ознайомився з організацією правової роботи в центрі зайнятості.

Моїм індивідуальним завданням було написання реферату, зміст якого полягав у ознайомленні з державною службою зайнятості, її повноваженнями, зокрема у сфері трудової міграції.

Мав змогу працювати з нормативно-правовими актами, був присутній під час робочого процесу в різних відділах. Загальне враження від проходження практики в центрі зайнятості позитивне.

Також навчальна практика посприяла закріпленню вже тих знань, які я маю із відповідних галузей права.

Опрацював численну нормативну базу з якою безсумнівно ввібрав в себе певні навики і знання. Відчув до себе досить лояльне і з розумінням відношення. Колектив у Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості доброзичливий, радий допомогти.

В роботі з документами та індивідуальним завданням отримував важливі поради і допомогу, якщо в якихось питаннях виникали складнощі і незрозумілості, то радився з керівниками різних відділів.

Всі службові документи, які були в моєму користуванні, здані.

Література

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 N 5067-VI.

2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 N 1533-III.

3. Постанова КМУ від 20 березня 2013 р. №198 «Про затвердження порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу».

4. Постанова КМУ від 15 квітня 2013р. № 347 «Порядок компенсації роботодавцем витрат у розмірі Єдиного внеску на ЗДСС»

5. Постанова КМУ від 13 березня 2013р. №153 «Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, повязаних із оплатою Єдиного внеску на ЗДСС»

6. Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності»

7. Постанова КМУ від 16 січня 2013р. №20 «Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на ПУО»

8. Постанова КМУ від 20 березня 2013р. №175 «Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»

9. Наказ Міністерства соціальної політики від 16 травня 2013р. №271 «Порядок надання роботодавцями, територіальними органами ДСЗ інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні»

10. Наказ Міністерства соціальної політики від 7 березня 2013р. №103 «Порядок надання допомоги по частковому безобіттю»

11. Постанова КМУ від 20 травня 2013р. №359 «Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання нами роботи в Україні в іншого роботодавця»

12. Постанова КМУ від 5 червня 2013р. №400 «Порядок формування та ведення переліку субєктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та суб'єктів господарювання…»

13. Постанова КМУ від 15 травня 2013р. №340 «Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

14. Про затвердження Положення про порядок надання Фондом ЗДСС України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

15. Положення «Про Прилуцький міськрайонний центр зайнятості» затверджено наказом директора Чернігівського обласного центру зайнятості

16. Положення про відділ бухгалтерського обліку Прилуцького МРЦЗ

17. Положення про відділ організації працевлаштування населення Прилуцького МРЦЗ

18. Положення про відділ активної підтримки безробітних Прилуцького МРЦЗ

19. Положення про відділ взаємодії з роботодавцями Прилуцького МРЦЗ

20. Положення про відділ інформаційних систем Прилуцького МРЦЗ

21. Посадова інструкція головного спеціаліста-юрисконсульта Прилуцького міськрайонного центру зайнятості

22. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органи державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в ЗМІ. Затверджено Постановою КМУ №348 від 14.04.1997.


Подобные документы

 • Безробіття як стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція перевищує попит на неї; сутність поняття. Порядок державної реєстрації та обліку громадян у службі зайнятості, отримання статусу безробітного за чинним законодавством; правове регулювання.

  реферат [28,3 K], добавлен 03.12.2010

 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Дослідження аспектів ведення соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.

  статья [16,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Основні права і обов'язки, якими наділяє держава особу, яка втратила роботу. Порядок реєстрації громадянина як безробітного органами зайнятості. Проблеми працевлаштування. Перелік умов призначення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

  курсовая работа [43,4 K], добавлен 19.10.2014

 • Загальна характеристика Млинівського районного центру зайнятості. Опис роботи центру зайнятості, пов’язаної із соціальним захистом населення від безробіття та наданням соціальних послуг. Організація та завдання роботи юрисконсульта у центрі зайнятості.

  отчет по практике [29,4 K], добавлен 19.07.2011

 • Умови для повного здійснення громадянами права на працю. Державна служба зайнятості. Рішення про надання громадянам статусу безробітних. Страхування на випадок безробіття. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги. Розмір допомоги по безробіттю.

  реферат [21,6 K], добавлен 24.03.2009

 • Зміна істотних умов праці. Поняття переведення на іншу роботу. Види переведень на іншу роботу. Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 21.05.2009

 • Місце трудових договорів на тимчасову та сезонну роботу в трудовому праві України. Особливості укладання та припинення тимчасового трудового договору. Організація громадських робіт та тимчасової зайнятості на сезонних роботах Державною службою зайнятості.

  курсовая работа [49,0 K], добавлен 03.01.2014

 • Дослідження організаційної структури державної служби зайнятості України як установи ринку праці, що забезпечує регулювання. Основні цілі і характеристика правових основ функціонування служби зайнятості. Аналіз функціональної структури управління ДСЗУ.

  реферат [94,8 K], добавлен 29.04.2011

 • Дослідження основних проблем правового регулювання зайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних в Україні. Характеристика розробки проектів законів, спрямованих на розвиток трудового потенціалу та його ефективного використання.

  реферат [29,5 K], добавлен 28.04.2011

 • Донецький обласний центр зайнятості як регіональна структура Державного центру зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України. Основні види соціальних послуг, які надає служба зайнятості. Умови надання статусу безробітного. Ярмарок вакансій.

  презентация [22,4 M], добавлен 20.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.